Ta leven van J Er gaa n weer omhoog Britten zijn i n de stad KI Binnenkort eerste paal voor LOM- school in Kef he l "■mm WETHOUDER POLAK: SPOEDIG RAPPORT VISIE VERKEER 1990 ABTA-CONGRES TREKT RUIM 2000 BUITENLANDERS 'BREDERODE' BESTAAT 25 JAAR Martinit kan profiteren van winst Demos Verhuizingen in 1969 lager door minder gereedgekomen nieuwbouw SCHIEDAM „Radbaud" concerteert in gebouw De Rank Sporisoos beloont beste prestatie van het jaar Koninklijke onderscheiding Verloren en gevonden SCHIEDAM KOERIERSTERS pi v i '5 II vrijdag 6 november „1970pagina 5 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag De tarieven van (Ie RET zullen weer worden verlioogd. Dit is nodig om hel voor 1971 begrote tekort van 69 miljoen gulden enigszins tc verlagen. Dit is te lezen in de beleidsnota van wethouder H. C. G. L. Polalc (verkeer en openbare werken), die gisteren is verschenen. De wethouder deelt meo, dat in het bedrag van. bijna 70 miljoen is verwerkt ruim 17 miljoen gul den voor kosten die gemaakt worden voor viaducten en tun nels. Binnenkort wordt het eindrapport gepubliceerd van het Amerikaanse verkeersbureau Freeman, Fox, Wilbur and Smith and Associates. Dit rapport dat een toekomstvisie bevat op de Rotterdamse verkeerssi tuatie anno 1990 zal verschijnen in de vorm van een gemakkelijk begrijpba re versie. Hij wijst erop, dat de studio geen kant en klaar verkeersplan omvat. Het bureau heeft intensiteiten bete kend van het voor de berekening van breedten van wegen of de wenselijke capaciteiten van openbare vcrvoerïij- •nen. Overigens zullen de verkeersin- grepon die in do komende decennia aan de orde komen in verhouding tot het deel van het stadslichaam dat on gewijzigd zal blijven van vrij onderge schikte betekenis zijn, hoezeer de wer ken zelve ook indrukwekkend kunnen zijn, aldus de wethouder. Wethouder Polak wil het verkeers probleem te lijf gaan door het open baar vervoer uitgebreider, sneller, re gelmatiger en betrouwbaarder te ma ken. Hij voorziet een ontwikkeling waarbij dc auto alleen maar betalend in do binnenstad zal worden gepar keerd". Zelfs een gedachte om de auto bij overschrijding van een bepaald cordon te belasten of op andere wijze prijs- mechnmsch de rij ruimte to verdelen", lijkt de wethouder, „hoewel verre van aoluecl zeker miet heiligschennend". Parkeermetei In de binnenstad zullen binnenkort allo parkeerplaatsen voorzien zijn van parkeermetors. In het Lijnbaankwar- tier is dit al het geval. Buiten do binnenstad zal het aantal meters voor kortparfceren worden uitgebreid. De langparkeerder zal steeds moer onderdak moeten zoeken. Wat betreft nieuwe parkeergarages clenkt wethouder Polak aan een gara ge onder een Gedempte Zalmhaven. Nieuwe gebouwen in de binnenstad moeten krachtens de bouwverorde ningen van parkeerruimte zijn voor zien. De wethouder verwacht hiervan een verdere toeneming van het aantal plaatsen voor langparkeerders. Parkeergarages zouden cr ook kunnen komen in de oudere gebieden langs het centrum. "Voor de financie ring van parkeeraccommodaties denkt do wethouder aan een parkeerfonds, waarin de opbrengsten uit dc par- keermoters gestort worden. Zolang echter de gemeente met een begro tingstekort werkt kan een dergelijk fonds niet worden gesticht. Wijktaxi Wethouder Polak is voorstander van de „wijktaxi", een taxi die per zit plaats wordt gehuurd en die onderweg mensen mee neemt. De wüklaxi zou kunnen opereren in een wijk. waar weinig of geen openbaar vervoer is. De studiecommissie Samenwer kingsverband Openbaar Vervoer Rot terdam en omstreken (SQVR) hoopt begin 1971 een eerste Interimrapport uit tc brengen. Het buslijnennet van de RET 2al ver der worden uitgewerkt. Een recht streekse busdienst naar Ommoord is in voorbereiding. Een voorlopige op lossing voor de spitsuren wordt ge zocht in. inschakeling van bussen en personeel van derden. Een gedeelte van het toekomstige metrotracé in Ommoord zal als vrije busbaan wor den ingericht; er komen voorzieningen om de ten noorden van de hoofdweg lopende parallelweg te gebruiken. Lijn 5 zal meer ongelijkvloersc kruisingen moeten krijgen. „De trams uit Schicbroek komen namelijk op zeer vlotte wijze via het kunstwerk bij de Gordel weg tot de Sehicweg doch ondervinden daarna grote hinder van het drukke stadsverkeer, waardoor storingen in dienst ontstaan. Over niet al te lange tijd zullen vrijwel alle bussen en trams voorzien zijn van ontwaardingapparatuur. De uitrusting van RET-voertuigen met mobilofoon gaat verder. Er is nog steeds eon nijpend tekort aan buschauffeurs. De ervaringen met twaalf vrouwelijke trambestuurders zijn gunstig. Ook de indienstneming van vrouwe lijke buschauffeurs wordt overwogen. Dit hangt samen met de uitrusting van bussen met stuurbekrachtiging. De aanstelling van vrouwelijk perso neel in de metroscetor is nog in stu die. Gemeentewerken Er is een grote achterstand bij het onderhoud en verbetering van wegen. Ooizaken: gebrek aan personeel (straatmakers) en geldnood. Volgend jaar komen voor straatver- nieuwmg aan de beurt: Noordereiland, Feijenoord, een deel van Grooswijk. Voortgegaan zal worden rnet de wer ken in het Oude Westen, het Oude Noorden, de Afrika anderbuurt, Vree wijk en Kleinpolder. Do astaltering van de Maastunnel- route in de 's-Gravendijkwal komt volgnd jaar ook aan de beurt. Het werk werd opgeschort om hel Oude "Westen in het bestralingsschema te kunnen invoegen. V »,K ij, y hi In De Doelen werden gisteren ruim 7Q0 Amerikaanse reisbureaudirec teuren toegesproken door burgemeester W. Thomassen. "\JT7AS do slad woensdag nog bezet door circa duizend Ameri kaan se reisburcaudirecleuren en aanverwante loeristiei, vanaf vandaag nemen ruim 2000 Engelse collega's, plus nog enige honderden vreemdelingen uit zestig andere landen die ,be- legering' over. "p nBnHBvnnnMninHBn door HAN VAN DER MEIJDE In de Ahoy'hal in Zuid wordt erg druk gewerkt door Lirhlf Tentoonstellings gebouw NV om het kostbare decor op te bouwen, dat zaterdagavond dienst doet bij de „Holland Host Night". Die Amerikanen congresseren in Amsterdam en deden, een dagje Rotterdam die Britten beleggen, voor de eerste keer in het buitenland overigens, een jaarlijks congres in Rotterdam. Zulke congressen verwekken altijd grote opschudding in landen en ste den waar ze gehouden worden en de praktijk leert dat er niet alleen ge durende de congresdagen een grote stroom geld in. zo'n stad wordt ge pompt, maar ook, dat zo'n bezoek ja ren. later nog effect sorteert Hebben de dames en heren van het reiswe- zen het naar hun zin het directe gevolg is, dat er meer buitenlanders dan voorheen naar in dit geval Nederland, c.q. Amsterdam en Rot terdam worden „gestuurd". Is het een wonder dat èn in Am sterdam bij het ASTA-congres (ASTA American Society of Tra vel Agents) èn in Rotterdam bij het ABTA-congres ABTA Association of British Travel Agents) de gasten uitvoerig in de watten worden ge legd? "Wat er dezer dagen in Amster dam (Astadam voor de gelegenheid) is gepresteerd door de organisatoren (het Nederlands Bureau voor Toe risme), grenst aan het ongelooflijke. Neem alleen maar het welkomstfeest in de RAI, waar geld noch moeite gespaard is om. het de gasten naar de zin te maken, hun en passant een zo volledig mogelijke indruk van Nederland (en Amsterdam) pogend mee te geven. (Op dat feest kom ik straks terug, omdat een kopie ervan aanstaande zaterdag in do Ahoy' hal in Zuid aan de Britten wordt aangeboden). Rotterdam heeft nog nooit zo'n groot congres en de hotels hebben nog nooit zoveel congresgangers te gelijk te verwerken -gekregen. Ze komen vandaag en morgen aan vla de luchthavens Zestienhoven en Schiphol, via Europoort (Noordzee veerdiensten NV en Transport Ferry Service Ltd), Hoek van Holland en de Parkkade in Rotterdam, waar de „Avalon" van British Rail afmeert. Ook zijn ferry-diensten die op Bel gië varen ingeschakeld. Al deze hon derden buitenlandse gasten worden begeleid door enige honderden me dewerkers en medewerksters van de WV-Rotterdam, verscheidene ande re WV's en van het Nationaal Bu reau voor Toerisme, de Spido, De Doelen, de Euromast, de hotels enzo voort. Ze worden, ondergebracht in dertien hotels (Atlanta, Central, Delta, Hilton, Laurens dat na het congres sluit Parkhotel, Pax, Re~ gina, Rijnhotcl, Savoy, Schnack en Skyway). Ook hotel Terminus in Den Haag doet dienst, omdat Rotter dam niet iedereen onderdak kan bie den. Derhalve zijn ook zes schepen met hotelaccommodatie ingericht: „Avalon" (British Rail) aan de Parkkade, „France" en „Nederland" (Köln-Diisseldorfer) aan de "Maas boulevard, „mr Jan Elshout" (Stich ting "W a tertra ns port„Prinses Christina" (rederij Ketel) en de „Rijnpoort" (Rijnvakantie) aan de Willemskade. Zoals gezegd: het congres begint met een klapstuk, een kolossaal feest in Ahoy'-zuid waar in een uur of drie vier een 90.000 gulden wordt omge zet. Dat bedrag is goeddeels, hetzij in geld, hetzij in natura door bedrijfs leven bij elkaar gebracht en niet weinig amateur-, sem.i-profession.ele en professionele artiesten verlenen ai dan niet belangeloos hun mede werking, De firma Luhlf tentoon- stelHngsbouw is nu bezig het oud- hollands dorp op te bouwen dat af gelopen maandag in het RAI-gc- bouw als decor diende voor het Am sterdamse spektakel. De genodigden vinden er een pof fertjeskraam. een herberg, terrassen, drankenstands, 'een sigarenmaker, een viskraam, een broodjeswinkel, een bloemenkar, een postkantoor, een diamantslijperij, oen kop-van- jut die ontzaglijke knallen boven het feestgejoel uit produceert, een snoepwinkel, warme-bappen-stands enzovoort. Medewerkenden? Rexis, orkest Cas Oosthoek, Como Brothers, de Pico's, Pierrots, de Blauwe Jungskes, een majorettenpeloton, een sneltekenaar, prins carnaval met gevolg en nog vele anderen. Er is een zondagprogramma opge steld, waarin excursies worden ge maakt naar Amsterdam, Den Haag, Midden-Nederland, Hoge Veluwe, Noord-Brabant, Muiderslot, de Noordzee (vissen), Aalsmeer. Ook kunnen liefhebbers in Rotterdam blijven en daar hun licht opsteken. En wie belangstelling heeft kan zelfs een kranslegging op de begraafplaats Crooswijk meemaken. Gedurende de avonduren worden her en der in de stad, in hotels bijvoorbeeld, niet-of- ficièle ontvangsten georganiseerd. In De Doelen biedt het Israëlisch ver keersbureau een voorstelling, „Sha- lom'71" aan. En in het Haagsevcer komt een vaartuig te liggen waar de Amsterdamse VW zieb presenteert. (Die niet-officiële ontvangsten heb ben ook op andere avonden tot en met dinsdagavond plaats). De maandag, dinsdag en woensdag, ochtend zijn gereserveerd voor het eigenlijke congres. Maandagochtend om half twaalf komt prins Claus het congres officieel openen. (In Am sterdam werd het ABTA-congres ge opend door prins Bemhard). Op maandagavond volgt in De Doelen de officiële (gecombineerde - uniek) ontvangst van de vele gasten, door regering en stadsbestuur. Namens de regering zal de staatssecretaris van economische zaken, waaronder het toerisme ressorteert, de heer L. J. M. van Son, aanwezig zijn. En op maandag èn op dinsdag zijn - er damesprogramma's opgesteld. Wie mee wil kan de stad in, maar kan ook naar de bloemenveiling in Hon- selerdijk, naar molens, naar de Eu- romast of de havens in. Woensdagmiddag II november vindt de officiële sluiting plaats en woensdagavond wordt het zegel op de,happening gedrukt met een ban ket in De Doelen. De belangstelling van radio, pers en televisie is vooral uit het buiten land goed. Alleen uit Engeland ko men al veertig journalisten, radio- en televisie-medewerkers over. Ook heeft zich inmiddels een Duitse ploeg gemeld. Naast het congres kunnen zij ken nis nemen van de Britse week, die de British Tourist Authority organi seert. Op zaterdag 7 en zondag 8 novem ber kan het publiek van 10 tot 18 uur in alle zalen van het Rijnhotel Engelse presentaties bezichtigen, die een. totaal-indruk van Groot-Brit- tannie moeten geven. Ook de Lijn baan en de Bijenkorf zullen in het teken van de Britse „invasie"_ staan. Zaterdagmiddag is er in de lijnbaan een optreden van de Morris Dancers en een „Bagpiper", zondagmiddag heeft de Band van de Royal Hussars op het Schouwburgplein een concert. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag De Harmo- nievereniging St. Radbaud geeft za terdagavond 7 november een open baar concert in gebouw De Rank in Kothel. Het concert, dat om 19.30 uur begint, hoeft een „elk wat wils" pro gramma, waarbij o.a. werken van Van Lijnschoten worden uitgevoerd. Na de muziek is er een gezellig samenzijn. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag. lil Kethel is de gemeente bezig voorberei dingen te treffen voor de bouw van. de nieuwe school voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden. Het terrein aan de Schiedam- seweg tegenover Bad Groenoord wordt momenteel voor dit doel bouwrijp gemaakt. De bomen en heesters op het terrein zijn wegge haald om plaats te maken voor de zandauto's die materiaal aanvoeren, voor het ophogen van het terrein, zodat te verwachten is, dat binnen kort officieel de eerste paal geslagen zal worden. Ilot nieuwe schoolgebouw krijgt tien lokalen, waarvan vijf leslokalen, twee vaklokalen, tweo spel-werk-lo - kalen en een overblijflokaal. Daar naast komen er kamers voor het schoolhoofd, de kleuterleidster, de arts, de logopedist cn voor bel perso neel. Bij de schooi komt ook een eigen gymnastieklokaal met was- cn kleed ruimten, toiletten cn eer» ruimte voor het opbergen van de toestellen. Dit nieuwe, zeer moderne schoolge bouw zal dienen ter vervanging van dc Dr. "VV, A. van Liefland school, die nu tfiog gebrekkig is gehuisvest in een z.g. „Finse school" aan de Fahrenheit - straat. Door oen igebrdk aan ruimte heeft men met drie lokalen tijdelijk moeten uitwijken naar he& schoolge bouw aan het Frans Halsplcin. Dit spcel-wcrk-lokaal voor de zeer jeug- grotc aandacht besteed aan het prbleem is onige tijd .geleden opgelost, door hot beschikbaar komen van schoollokalen in de buurt van de Fah- renheidstraat. In hot nieuwe schoolgebouw wordt grote aandacht besteed aan het speel-werk-lokaal voor de zeer jeug dige kinderen .Hier verwacht men een oplossing te vinden voor de niet-aar»- gopaste kleuters vanaf vier jaar, die een bijzondere aandacht verdienen. De noodzaak voor de bouw van deze nieuwe shool is reeds jaren gele den ingezien. In maart 1964 heeft de staatssecretaris van Onderwijs en "We tenschappen reeds een urgontie-ver- klaring afgegeven, maar de planning en voorbereiding heeft veel lijd ge vergd. In augustus 1968 verleende Gedeputeerde Staten zijn goedkeu ring voor het project. Daarna rees echter het probleem van de financie ring. Vorige maand keurde het rijk dc plannen goed en daarna is dc dienst gemeentewerken direct met de uitvoering begonnen. De kosten voor het gebouw en de inrichting worden geraamd op ƒ3.5 miljoen; do bouw zal 18 maanden ver gen. Het terrein lijkt wat achteraf -ie liggen in Kethel, maar wanneer de Prinses Beatrixlaan. zal zijn doorge trokken, is de school toch gemakkelijk bereikbaar. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag. Op 28 september 1970 was het 25 jaar geleden dat in Schiedam de ama teur-toneelvereniging „Bredero- de" werd opgericht. Het aantal leden op de dag van oprichting was 15, waarvan er drie het 25- jarig jubileum van hun vereni ging meevieren. Het zijn mej. Mien van Koort en de heren Niek van Seters en Jan Gudde. Zij hebben gedrieën 25 jaar lang liet wel en wee van „Brederode" van nabij meegemaakt: De eerste opvoe ring in de zaal onfler dc Gorzenkerk van „Daar liegen wij ons uit"; dc op voering van het wagenspel „Kermis volk op Kerstmis" in bittere kou op diverse pleinen van de stad. Zij hebben ook de start van de to- neelwedstrijden van de Schiedamse Gemeenschap meegemaakt, waar zij in 195G meteen met „Bredevode" de eerste plaats behaalde. Dat zou niet het enige succes blijven, want in het seizoen 60/81 en in het seizoen 61/621 werd eveneens de eerste plaats be reikt. Een andere blijk van waardering voor "de prestaties van de Schiedamse amateur-acteurs vied. „Brederode" in datzelfde seizoen ten deel. In Eisloo werd in het „Toernooi der Maasehou- wen" een eerste plaats behaald anct dc stukken „Sabrina", „Kleine «kinderen worden groot" en „De ikamer, waarin wij leven". Het 25-jarig bestaan van de vereni ging wordt niet luisterrijk gevierd. Dat zou ook (vooral financieel) erg moeilijk zijn, want „Brodero" tolt slechts negen leden en ook het aantal donateurs beloopt niet in de tientallen. Een intiem dineetje zal waarschijnlijk adles eijn, wat in de toekomst herin nert aan het zilveren jubileum. Maar de mogelijkheid, dat er aan dit seizoen toch nog een bijzonder tin tje gegeven zal worden, is aanwezig. „Brederode" wil zich bijzonder graag richten op dc jeugd en vooral bij hen wat meer belangstelling proberen op tc wekken voor het amateur-toneel. Daartoe worden besprekingen gevoerd om m 1971 het stuk de „Polyestiher Polka" va«n Dimitri. Frenkei Frank op het repertoire te nomen. (Van een onzer sportmedewer- kers) SCHIEDAM, vrijdag. Zon dag a.s. is er een bekerprogram- ma voor het betaalde voetbal en voor de clubs die uitkomen in de KNVB. Dat betekent, dat er geen Schiedamse KNVB clubs in het veld komen. Zij zijn uitgescha keld of hebben niet ingeschreven voor dc bekercompetiüe. Het afdelingsvoetbal gaat ge woon door, tenminste als de re gen weer niet zorgt voor een to tale afgelasting. Dat brengt dan in de eerste klasse A Martinit een thuiswedstrijd tegen opponent Hekeling-en. Wellicht een sleuteHvedstrijd voor de rood witten, We rekenen op winst. Demos krijgt ook al een moeilijke tegenstander in koploper ASB. Het is niet aan te ne men dat Demos deze wedstrijd zai winnen, ook al is er het voordeel van eigen terrein. Maar veronderstel dat Demos nu eens tot bijzondere daden zou kunnen komen, dan zou Martinit de lachende derde zijn, In B «krijgt WF de gele genheid om twee punten binnen te halen als GLZ, «met 3 punten uit 5 wedstrijden op bezoek komt, maar dan zal het van toccI af aan de zaken zeer energiek aan moeten pakken. Ook voor SVDPW bestaat de moge lijkheid om eens tot winst te komen. Genminai heeft het tot nu toe ook nog niet zo best gedaan al «verzamelde het meer punten dan SVDPW. Eens zal het toch moeten komen. Door Plicht Winnen is do naam van de sportver eniging en laten zjj die woorden dan nu maar eens waar maken. Ursus gaat een zeer moeilijk duel tegemoet in Briolle tegen WRW. Met een gelijk spel zullen de Ursianen dik tevreden zijn. In dc .tweede klasse ontvangt FCN, Noorderkwartier, dat heel wat hoger op de ranglijst staat, «maar op het ver harde veld van FCN niet zo heel erg goed uit de weg kan en dat 2al dan ook de doorslag moeten geven ten gunste «van FCN. Schiedamse Boys is gastheer voor DOZ en moet het toch wel tot een overwinning, al is hot maar een kleine, moeten brengen. HWD staat heel wat gunstiger op de competitieiadder dan DRZ, waar het op "bezoek komt. Toch geloven we jr een overwinning van De Roode Zon. SFC tenslotte speelt uit togen kop loper SCO. Onder normale omstandig heden zou het voor de Schiedammers zeer moeilijk zijn mot winst uit Spij- kenisse te komen, maar er zijn bij SCO interne moeilijkheden. Trainer G, Batsleer heeft ondamks de succes sen van de teams die hij onder zijn hoede heeft, ontslag gekregen. Enkele spelers uit het eerste elftal zouden hun. ontevredenheid over deze gang van zaken wiillen uiten door in de wedstrijd tegen SFC niet mee te spe len. De heer Batsleer zou hen echter overgehaald hebben om wel tc spelen. Al zouden -dj spelers aan dit verzoek gehoor geven, dan is de stemming in hol elftal toeh met honderd procent en daarvan kan SFC profiteren. Mis- (ADVERTENTIE) sehoeriertmarkV entresol Ideaal voor van de winter deze Üjzersterke werkschoen met anti-slip zoolU vindt ze op onze schoenenmarkt voor ■een bespottelijk lage prijs. Warm gevoerde werkschoen met IJzersterke anti-slip zool en ve tersluiting koopt U nu »n zwart of bruin wegens kleine schoon heidsfoutjes die niets aan de kwaliteit afdoen, per paar voor nog géén zeven gulden. anti-slip Vrijdagavond om 6 uur begint op de schoenenmarkt, entresol, de verkoop van deze gevoerde werkschoen met anti-slip 200I, In de kleuren bruin en zwart en de maten 39 t/m 46, per paar Ook maandagmorgen open Géén tel. of schrift, best. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag In het club gebouw van PPSC is vrijdagavond 13 november een speciale bijeenkomst van de Sportsoos. Op die avond zal het SportsooscoUcge bekend maken wie zich sportman, sportvrouw of sportvereniging van hst jaar mag noemen. Ook niet-lcden van de Sport soos zijn van harte welkom. Vorig jaar ging de beker naar de voetbal-, honkbal- en sofbalverenigmg „Schie dam". schien dat er dan voor de Schiedam mer-s toch nog een puntje in rit. In het zaterdagvoetbal gaat HBSS naar Maassluis voor de wedstrijd te gen de oude rivalen Excelsior. Het moet er nu toch imaar eens van komen dat het goede voetbal van HBSS in doelpunten en een overwinning wordt uitgedrukt. PPSC ontvangt thuis MVV'27 en zal het -de grote aanhang niet aandoen om dit duel te verliezen. Verder gaan dan nog in de afdeling GTB-Egelantoerboys en Flakkee-GSS met mogelijke winstkansen, zeker voor GTB. VLAARDINGEN, vrijdag In haar woning aan de Zuidbuurt 36 heeft mej. C. van der Wel vanmiddag de eremedaille in zilver, verbonden aan de orde van Oranje Nassau, ont vangen. Gedurende veertig achtereen volgende jaren heeft mej. Van der Wel haar broer, die sinds vele jaren invalide is, terzijde gestaan en de no dige hulp geboden. In de bezettingsjaren verschafte mej. Van der Wel onderdak aan on derduikers en in verband daarmee heeft zij geruime tijd in de gevangenis doorgebracht. Verder maakt mej. Van der Wel zich nog verdienstel'"'k op kerkelijk terrein. Zo is zjj contactpersoon voor dc Gereformeerde kerk te ^Maasland, ten behoeve van de in de Zuidbuurt te Vlaacdingen wonende gemeenteleden. Zij legt huisbezoeken af bij zieken, en bejaarden en houdt de predikant en dc kerkeraad op de hoogte van het geen er onder de gemeenteleden ïn de Zuidbuurt leeft. De koninklijke onderscheiding is aan mej. Van der Wel toegekend op j.-ond van haar nau' "pzette dienst vervulling als huishcr cister gedurende 40 jaren en om de overige ver diensten. De bijeenkomst werd bijgewoond door een aantal familieleden van de jubilaresse, die morgen (zaterdag) jaar zal woeden. SCHIEDAM, Te bevragen aan het hoofdbureau van politie te Schiedam, dage lijks van 09.00 uur 17.00 uur, behalve op zaterdag cn zondag: Damesparaplu; dlplomatentas; sleutel met hanger; bnl-koker met damesbrll: trui en japon. Te bevragen bij de vinders: Twee bankbiljetten, F. H. Ekkens, Nieuw- landpleicv 43; bankbiljet, V. Eijk. Rotter- damsedijk 224b: bankbiljet, V.d. Vlies. Kie vitslaan 04; Gouden schakelarmband, J, K, Kegge, V. Ostadelnnn 2lb, tel. 269751; gou den tUmespolsliorloge. Klepke. v. Oldenbar- neveltstrnat 100, telef. 2G2Q48, damesporte monnee met inhSimon de Wit, Groene- laan; herenparaplu. Hom Jan. Steenstraat 37: dam'sportemomsee met inh.. De Jager, Fabrlpleln 34a; schooltas met inh., WoU- wtnkel, Lange Haven Sd; portemonnee met Inh-, F. Brand. Mariastraat 43c; herenbril In koker, Klepke, V. Oldcnbarneveltstraat 100, tel, 2G2048; hexenhandschoen, Kuil, v. Ho- gendorpstraat 100, kinderjack. Spithout. Cor Kuilenstraat 4, gummilaars V. Dorp, Hoog straat 170; dameshandschoen, S. Stevln- straal 22b: 2 gummilaarzen, Walbeek, Von- deilaan 33b. Personeel gevraagd Bijverdiensten: THUISWERK, o.a. vouwen, plakken, schrij ven. sorteren enz. Werk worat ook zelf door ons geleverd! Inlichtingen (postzegel inslui ten) Firma METALON., post- bus 511. 's-Hcrtogenbosch. S020 De Schiedammer {Het Rotter dams Parool) vraagt VASTE BEZORG ERS{STERS voer Schiedam, cn omstr, Aanm. tel. 287279, 's avonds na 18 uur tel. 155960. 5020 Foto, film en projectie PASFOTO'S KLAAR TERWIJL U WACHT. Foto Von Vutiren Hoagstr, 106. Schiedam, tel, 266720. Let op 't juiste adres. Diversen Steeds verse BATTERIJEN en grote sortering zaklantaarns, pcchlampcn voorradig. Waar- dat-wlci-daalt. Hoogstaat 67 -60, tel. 010-268436, Schiedam. f«! i;;j| ,Li SST (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, vrijdag. In het jaar 1968 zijn er bij de Gemeentelij ke Woningdienst 20.257 verzoeken om reparaties aan woningen inge diend. Dit blijkt uit het jaarverslag van de dienst over 1969, dat zo juist verschenen is. De verzoeken betroffen, meestal kleine reparaties. In 14.740 gevallen bleek het nodig te zijn de gevraagde reparatie uit te voeren. Volgens een overzicht in het verslag blijkt, dat dit aantal verzoeken sinds 1965 met ongeveer 6000 is gestegen. Tijdens het verslagjaar kwamen er bij de dienst 624 klachten binnen, waarvan het grootste deel betrekking had op storingen in installaties, zoals liften, centrale verwarming, en ook op verstoppingen van rioleringen en op lekkages. In het verslag wordt er op gewezen, dat sinds 1967 do mogelijkheid bestaat om spoedeisende woningklachten, dooi' te geven via de telefooncentrale van öe brandweer. In 1969 werd naar 461 klachten door de opzichters direkt een onderzoek ingesteld. Daarnaast werden 144 klachten direkt doorge geven aan de flatbediende of aan oen aannemer. 1 Dat het aantal verhuizingen birme# de gemeente minder was dan in de voorgaande jaren is volgens het ver slag hoofdzakelijk het gevolg van het feit, dat er in 1969 beduidend minder woningen gereed zijn gekomen. Het enige voordeel hiervan was dat de achterstand in de verwerking van de administratieve gegevens over 1988 kon worden ingelopen. Het verslag besluit met de balans, waaruit blijkt, dat de waarde van de woningwetwo ningen enz. per 31 december 1069 ge steld is op 187.014.541.88. SCHIEDAM Geboren: Jacoba C. d.v. R. de Jong en J. C. van Heest. Rornty z.v. H. H J. Westelijk on L. van Wagtcndonk, Sarah T„ d.v. B. T Worthington en L va» P. McDaniel, Frederik, z.v. F. Wlese cn H. Oranje, Marcel A. H. z.v R P A Somers cn M. H. Speelmeljer, Duco M z.v. B. Mul ler cn M. M. Boogerd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 2