m Verenigde Staten WK ROTTERDAMS DAG BOEK Minder moe onderweg melk onderweg AMATEURS TABOE OP PROF AVONDEN TERMINALS WAPENEN ZICH TEGEN CONTAINERDIEFSTALLEN Mf door r Riezenkamp (soc) vraagt volkstelling b en w naar BUSSEN VAN ZUIDPLEIN NAAR CREMATORIUM Brief aan dagboek Plaa tskaartenautomaat ROTTERDAM RIJNMOND Eis van 300,- voor huisarts Rijdt veilig met melk "1 Maandagprimeur in Rivièrahal Ingeborg Elzevier verving Ellen Vogel in 'Het bezoek van de oude dame' Spoedig voorstel strandreereatie Feijenoord naar Barcelona pag. 4 - woensdag 11 november 1970 A *r Kostbare lading in honderden containers Een truck-trailer-containercombinatie verlaat de „sluis" van een terminal QYERSLAGBEDRÏJVEN van containers wapenen, zich tegen de georganiseerde mis daad. Berichten uit de Verenig de Staten over diefstallen van complete containers-me t-kost- hare-inhoud hebben terminal- directies gedwongen tot maat regelen. Bij de Rotterdamse E C.T. (Europe Container Terminus, het grootste containeroverslag bedrijf van Europa) heeft men naar aanleiding van. de alarme rende verhalen uit Amerika een administratief systeem, ontwik keld dat samen met een scherpe bewaking van het terrein „hijacking" (vrij vertaald: ach- teroverdrukken) van containers moet voorkomen. Het systeem is, volgens E,C.T.-be- dröfsleider P. van der Veer, „water dicht, wellicht aan de overdreven kant. WU menen een systeem te heb ben ontwikkeld dat het stelen van gehele eenheden van de terminal on mogelijk zou kunnen maken." De heer Van der Veer houdt zich op de vlakte omdat „goed geoutil leerde en georganiseerde igangsters toch gappen als zij dat willen," In Amerika vormen containers ai enige jaren Biet doelwit van de geor ganiseerde misdaad. Alleen al in New York worden er gemiddeld twee per week ^gekaapt". Er zit een goed georganiseerde „gang" achter, hoogstwaarschijnlijk een. eijtak van de Maffia. Heeft de garag een oontainer op het oog (men "blijkt doorgaans akelig goed op de hoogte te zijn .van de in houd ervan) dan iwordt een truck met trailer naar de terminal ge stuurd. De chauffeur legitimeert zich met de vereiste papieren. De contai ner wordt opgeladen, de chauffeur wikkelt keurig de rest van de admi nistratie af en de conteiaerwagen verdwijnt vara de terminal. Een half uur later komt er weer een twagen, nu van de eohte, bonafi de transportmaatechappij, ALs de chauffeur .van deze wagen zich ook legitimeert Wijkt dat de papieren van zijn voorganger vals zijn ge weest. Wanneer er alarm 'geslagen wordt is de gestolen container met inhoud, al lang spoorloos. Omkopen \7"AAK kopen de gangster perso neel van de terminal of trans- portmaatscbappü om. Ala zl) een „trucker" (vrachtwagenchauffeur) In hun complot weten te betrekken wordt het voor hen al een stuk mak kelijker. Ook hebben zjj op de be drijven hun verklikkers zitten, men sen die weten wat er precies in wel ke container zit. Verondersteld wordt, maar hier over bestaat geen zekerheid, det de contamerdleven ook gegevens krij gen van. opvarenden van container schepen en „correspondenten" over zee. I>e meeste containerdiefstallen ge beuren volgons de methode waarbij de eenheid brutaalweg van de terml- door JAAP VISSERING nal wordt gehaald. Andere manieren zijn echter ook succesvol gebleken. Zo kan het een Amerikaanse vracht wagenchauffeur die overnacht la een hotel overkomen dat hij 's morgens op de parkeerplaats alleen nog zijn truck aantreft, Andere keren hebben dieven de complete truck-traller-conteiner- combloatle weggehaald, en er een andere voor in de plaats gezet. Met een lege container Zoals gezegd, de containerdJeven zijn doorgaans .bijzonder goed op de hoogte van de Jnhoua. Die inhoud kan bijzonder kost .-aar zijn, bijna al les (de heer Van der Veer, „Van tan denborstels tot oude meesters") wordt in containers vervoerd. De hi jackers hebben het meestal gemunt op scheerapparaten, t.v.-toestellen, koper en brons an broodjes vorm, ca mera's, horloges, „aan pornografie grenzende lectuur" en... vlees. Een container met 28 ton „high quality meat", vlees van zeer goede kwali teit, is 400.000,waard. Distributie jpjE heer Van der Veer: „Die Ame- rikaanse gangs beschikken over zeer goede distributiekanalen van hun gestolen goederen, Je kunt na tuurlijk wc! een container stelen maar je moet trok een afzetgebied hebbea voor de inhoud. Ze hebben dat goed georganiseerd, Ik ben cr diep van onder de indruk gekomen." In Nederland is nog nooit een con tainer met inhoud gekaapt. Wel us In Rotterdam eens een. partij sigaretten gestolen uit een container 5e men had opengebroken. Hoewel de die ven ook in dit geval van tevoren op de hoogte waren van de inhoud had deze sigarettenroof -niets te maken met de georganiseerde diefis tal van het soort dat Amerika kent. De heer Van der Veer venvacht niet dat Nederland diefstallen van complete containers met inhoud te wachten staat. Hij zegt: „Het stelen is voor een goed georganiseerde onisdadigens- bende misschien geen probleem. De moeilijkheid In Nederland is echter: waar olijf ik met de gestolen spul len. Je kunt in ons land geen distri butienet opzetten zoals in Amerika. Daarvoor is Nederland veel te klein, het aou te snel In de gaten lopen." Ook de heer Chr. Regen hardt, se cretaris van de Vereenlging van T ransporta ssu rade uxen in Neder land, verwacht niet dat Nederlandse containeroverslagbedrijven gecon fronteerd zullen worden met hijac king. Dit omdat volgens hem „de grote misdaad hier minder georgani seerd is dan in andere landen." De heer Regenhardt woonde in september m San Fn&nsisco een con gres bij van transportverzekeraars uit de hele wereld. Container-hijac king was een van de onderwerpen die daar ter sprake kwam, oen en ander m verband met een mogelijk noodzakelijke aanpassing van de ver zekeri ngs t ar ie ven. Tegelijkertijd met de gevolgen van schade door diefstal worden andere schadeasp eeten van het conta.nei- vervoer bekeken door een uitorna- tionals commissie cL-e werkt onder «mspieim van de IC.CA. (Interna tional uargohandimg Co-ordination Association), een instantie d.e z-ch beijvert de manieren van goederen transport te verbeteren. Ondeskundig TYE heer Regenhardt; „Het gebeurt ■^dat containers overboord slaan als de schepen la zwaar weer komen. Ook ontstaat er grote schade doordat containers ondeskundig ge stuwd zijn." „We maken mee dat men de breekbare lading onderin een. contai ner zet met de zware lading er boven op. Als het schip in een storm te rechtkomt kan men zich voorstellen dat de inhoud van zo'n container be paald niet heel overkomt." Het verkeerd laden van containers gebeurt volgens de heer Regenhardt met name door de af laders. „Het komt hij voorbeeld voor dat demand in Twente die niets van scheepvaart en havenwerk weet een container moet stuwen. Vaak «met catastrofale gevolgen." Of de verzekeriagstaneven voor het contahwrtransport zullen stijgen kan de heer Regenhardt niet zeggen. „Het is wol zeker dat ze voorlopig niet omlaag gaan. Wij kunnen nog met zeggen hoe de schades zich ont wikkelen. "Wel vinden wjJ dat men aan het containervervoer is begon nen zonder Zich van tevoren vol- doene op de hoogte te stellen van de problemen die zich zouden kunnen voordoen. Om de containerdiefstallen als voorbeeld te gebru ken: men rede neerde dat diefstallen van „afzon derlijke" collie mi de haven wel af gelopen zouden 2yn als het vervoer helemaal op containers overgescha keld zou worden. Nu zien we dat containers compleet met inhoud worden igestolen." SLIEDRECHT, woensdag. Tegen de Sliedredhtse buisarts F. W. J. is gisteren door de officier wan justitie dn Dordrecht 'twee anaal ƒ300 boete geëist, waarvan steeds 140 voor waardelijk met een proeftijd van een jaar. De huisarts stond ivoor -de econo mische politierechter terecht, omdat hij de prijzenbesdiikkingen 1 en 2 van Ü969 zou hebben overtreden. In de periode 9 -aprü30 Juni 1908 x6ker.de de arts voor een visite ƒ13,- in plaats van ƒ12,25 en >voor een con sult ƒ9,- in plaats wan ƒ8,25. In de periode 1 oktober—31 december 1969 rdkende hö respectievelijk ƒ15,- en 10,-. De raadsman van de Landelijke Huisartseravereniging, mr H. G. Mari-j, betoogde dat zijn cliënt vele maten een visite of consult met opzet had vergeten in rekening te brengen, om dit enigszins te compenseren, Had hij de tarieven voor wel berekende dien sten wat hoger gesteld. De raadsman hield een lang betoog over de juridische aspecten van de zaak. Hij meent, dat prijzenbeschik- king op vele punten aanvechtbaar zijn en hjj iwaagt zich af of deze algemene iprijsbesdhikkingen wel betrekking op huisartsen bobben, deze laatste vraag werd door een wan de getuigen, mr A. Vos van de afdeling prijzenbeschtk- kingen van het ministerie van econo mische zaken, bevestigend beant woord. De officier van justitie is van oor deel, dat de huisarts geen exhorbitant hoge bedragen heeft gerekend, „maar zo lang de huisartsen geen ontheffing van de prijzenbeschükking Is verleend, moeten zij zidh daar aan houden". De uitspraak volgt op 24 november. (ADVERTENTIES! 1. voor uw aankoop: afgeregeld, fabrielcsfouten uitgesloten. 2. tijdens aankoop: deskundig advies, 3» na uw aankoop: bijzondere garantie en nazorg voor een lang leven van Uio horloge. Twee jaar gratis verzekerd. Elk horloge wordt getest en afgeregeld op ome nimwevïbrograph. Rij voorkeur laten wij U adviseren door gediplomeerde horlogemakers. Ook na Uw aankoop blijven wij belangstelling voor Uw horloge koesteren, hiertoe in slaat gesteld door ons eigenmet de meest moderne apparatuur uitgerust atelier. eovanreriand Lijnbaan 50 - Rotterdam Tel. 010-183104/128293 Raadsleden vragen naar afbreken van 'De Oïiphant' (Von een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. De raadsleden mr K. Staab en mr L. A, Struik vragen het college van b. en w. de mimsteis terstond te berichten dat de gemeenteraad niet is gekend In het besluit van b. en w. het landhuis De Ohphant af breken en te verzoeken dc ministeriële goedkeuring aan te houden. Zij vragen voorts naar een uiteen zetting van mogelijkheden tot ver plaatsing van De Oliphant, er vanuit gaande, dat „van nu af gehandeld wordt conform de normen van fatsoen en correct bestuur". Het tweetal vraagt zich af of het besluit tot af braak wel in overeenstemming is met het door de raad besprokene en beslo- tene, en in de geest van de overeen komst welke met de verkoper van dit monument werd gesloten. ROTTERDAM, woensdag, (ANP), Het Rotterdamse ge meenteraadslid J, Riezenkamp (soc) heeft in vragen aan het col lege van burgemeester en wet houders zijn ongerustheid uitge sproken over de gang van zaken bij de aanstaande volkstelling. Hij heeft met name twijfels over de geheimhouding vaai de gegevens, die de telling zullen opleveren. De heer Riezenkamp vraagt hot college of het juist Ls dat tijdens de instructie aan de tellers mondeling of schriftelijk mee gedeeld zal worden het identificatie nummer dat op het eerste deel van telfoimulier voorkomt „nauwkeurig over te nemen" op het "tweede deel van hot formulier, waarin op zeer veel persoonlijke vragen een antwoord moat worden gegeven. De heer Rie zenkamp acht het bijzonder goed mo gelijk dat by een dergelijke gang van zaken de persoonlijke gegevens oen het identileitsnummer worden gekop peld. In dait geval kan de geheimhou ding van de persoonlijke gegevens in gevaar komen. Het Rotterdamse raadslid wil van het college ook weten welke kosten door de gemeente <ten behoeve van de volkstelling gemaakt moeten worden of al gemaakt zijn, Hij vindt het voorts noodzakelijk dat b. en w. on derzoeken of het uit financieel oog punt met aantrekkelijker is in plaats van een volledige volkstelling de Ne derlandse bevolking door middel van ean steekproef te „tellen". Als mocht blijken dat een steekproef ook de ge wenste gegevens zou opleveren dan wil de heer Riezenkamp dat b. en w. er bij botrokken ministers op aam dringt deze steekproef in plaats van een volledige telling te laten, houden. Dit Is de Fransman Cosimo Bru no, tegenstander van Bas van Duivenbode. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, woensdag Tijdens de internationale boksgala, die maandagavond in de Rivièrahal plaatsvindt, zullen uitsluitend professionals in de ring verschijnen. De Rotterdamse promotor Ge rard Hartman heeft op een gisteren gehouden persconferentie gezegd te streven naar volledige profavonden, dus zonder omlijsting van amateu rparti j en. Het ligt in Hartmans bedoeling ook op 21 decemlber in de Rivièrahal en 1 februari volgend (jaar in het sportpa leis Aihoy' wedstrijden met louter „zwaar kaliber" te organiseren. Op de 21e december zal de momenteel in Spanje vertoevende „rebel" Fighting Mack, die volgens Hartman „beter schap heeft beloofd", zijn come-back op Nederlandse «bodem makera en de eerste februari 5s Bas van Dulivenbode (en mogelijk ook Mack) de trekpleis ter. Of Van Dmdvenbode dan tegen de gisteravond onttroonde „Urtam" zal uitkomen is nog altijd niet helemaal zeker. ©as van Duivenbode, kandidaat voor een titelgevecht met de Europese !haIfzwaargewicht kampioen Del Papa, bokst maandagavond de hoofdpartij tegen de in Turns geboren Fransman Cosimo Bruno, een bijna dertigjarige routinier, die op 10 maart van dit jaar de Europese kampioen Pierre Minier had uitgedaagd. Bruno verloor op punten. Het gevecht tegen de Neder landse titelhouder gaat in het zwaar gewicht. Veel aandacht zal ook uitgaan naar het profdebuut van Berli Nikkelen- Kuyper en de Utrechter Ben Zweze- rijnen. Bertl Nikkelen-Kuyper zou aanvankelijk op 12 oktober als prof debuteren, maar zijn tegenstander, Pierre Corsi, Üet het toen afweten. De 28-Jarige Rotterdammer komt nu te genover de Fransman José Guülols te staan, een pugilist, van wie Rudi Lub bers twee keer heeft gewonnen. Het ligt in de bedoeling dat zwaargewicht Nikkelen-Kuyper op 27 november -weer in de xing verschijnt, In Frank fort wacht hem dan de vroegere Tsje chische kampioen Janea. Ben Z-wczenjnen, die ook at op late leeftijd (29) zijn profloopbaan start de barman uit Jutphaas begon pas op zijn 22e jaar onet boksen krijgt het op te nemen tegen de Belg Patoer Palrem, die eerder in ons land (zon der succes) uitkwam tegen Aad Jan sen. Joop Venbon en Toon Nagtegaal, Het programma telt in totaal vijf profpartijen. De tweede hoofdpartij gaat tussen de nog ongeslagen Haar lemse middengewicht Jan van Ispelera en de in België wonende Italiaan Jac- ky SeaglSone. Tenslotte komt welter Ely Defares (school Groothuis) uit te gen de uit Syrië afkomstige Yaiar „Mohammed" Zuhdl, die kort geleden bij „oraie" Piet Termeulon is komen „aanwaaien". (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. Dt HET laat met ingang van 16 novem ber bussen rijden tussen het Zuidplein en het crematorium aan de Maeter- linckweg. Achter de opstelruimte van lijn 68 op het Zuidplein zal een halte worden geplaatst De dienst gaat via dc Gooilandsin gel, Zuiderparkweg en Vaanweg naar het crematorium. Terug rijden de bus sen via de Pasealweg, Spinozawet, Victor Hugoweg. Vaanweg, Zuider parkweg en Gooilandsingel. In de richting Zuidplein stopt de bus aan de halten van lijn 78 op de Pasealweg bij de Homerusstraat en voor de Catallusweg en de halte van de lijnen 66,7S en 76 op de Zuiderparkweg voor de Gooilandsingel. In de richting van het crematorium wordt onderweg niet gestopt, De nieuwe dienst wordt niet op zon- en feestdagen gereden. IX/IET aandacht las ik uw i'-L opmerking in het Rotter dams Dagboek van donderdag 5 november jL: „Een vreugde vol bericht in de wereld vol geweeklaag der sigarenwinke liers". Op de kop af zestien jaar geleden begon ik een sigaren winkel aan de Havenstraat, na eerst jarenlang in dit vak tc hebben gegrossierd. Van het begin af aan heb ik getracht contact met collega-sigaren winkeliers op tc nemen, maar dat is uitgedraaid, op een grandirazc mislukking. Ook de Ned. Alg, Band van Sigaren winkeliers heb ik getracht te benaderen met mijn denkbeel den omtrent dit vak. Naar schatting zijn er in die zestien jaar wel duizenden (en totaal overbodige) merken bijgeko men. Het betekende een extra zware belasting voor de siga renwinkeliers die toch al in het nadeel verkoren tegenover andere winkeliers, die niet aan strikte baiiderolprftzen zijn gebonden. Als ik de cijfers die daar omtrent zü" gepubliceerd mag geloven dan sluiten de laatste jaren ongeveer vijfhonderd si garenwinkeliers per jaar noodgedwongen hun zaak, Een vertegenwoordiger van één TN de hal ^gÉ van het W Centraal Station aan de BUjdorpkant worden plaatsbewijzen verkocht aan slechts één loket. Dat is niet te veel, want ook aan de achter deur van het grote station kan het danig druk zijn. Het tekort aan service hier wordt onder vangen door een plaatskaar- tenautomaat. Een bordje ver wijst de reizigers naar een plaatskaartenautomaat, die kaartjes levert voor 33 be stemmingen. Verdere inlich tingen krijgt men aan het lo ket. Deze laatste mededeling is niet overbodig, want de in drukwekkende plaatskaarten- dcr meest bekende tabaksfa brikanten gaf als zijn mening te kennen, dat In de toekomst aleohts een minimaal aantal sigarenwinkeliers over zullen blijven. Maar als nu in de praktijk blijkt, dat bet totaal onmoge lijk ls tot ook maar bet ge ringste collegiaal contact te ko men dan hebben deze winke liers dit toch aan zichzelf te danken en kunnen zij hun ge weeklaag beter opschorten. Met vriendelijke groeten en hoogachtend, S. COHEN machine vindt men nergens in de Blijdorphal. Aan het loket weet men dan ook te vertellen, dat de automaat rich in de grote hal aan de voorkant be vindt Maar daar heeft de ge haaste reiziger weinig aan. Venvijzen, naar een auto maat die enige honderden me ters verder staat is schij«ser vice, temeer daar men voor „inlichtingen" toch weer naar het loket wordt verwezen. Hoe moet het dan als daar tien mensen staan te wachten? legpuzzels Tl/JE niets geeft om het op- losse» wan legpuzzels kan het volgende beter over slaan. Hier volgt pure inside- information voor legpuzzel- gekken: De Heer H. Visser. SchrammenfcampRotter- dam-Zuidwijk is een verwoed legpuzzelaarHij heejt er al heel wat uren puzzelplezier op zitten. Tijdens het oplossen van een hele moeilijke kwam hu op het volgende idee: waarom begin ik geen ruil beurs voor legpuzzels. De schaf van nieuwe is een nogal kostbare zaak en mijn eigen legpuzzels kan ifc haast blin delings in elkaar leggen. Toen zijn enthousiasme enigszins bekoeld was, realiseerde fcy zich tot zijn grote schrik wat hij allemaal als het idee zou aanslaan op de hals zou ha len. Visser greep de telefoon, belde Humanit as-Rotterdam en deed zijn voorstel. Humani- tas zei onmiddellijk ja en nam het idee (en de organisatie) van de heer Visser over. Humanttas roept nu ieder een op die mee toil doen aan het rullen van legpuzzels. Men belle 235850 of men schriive naar Humanitas, Heemraads- sm gel 170. Grondidee is: alle puzzelbe- zitters boy en de 65, die aart deze ruilbeurs willen meedoen leveren hun puzzels in bij een adres In hun wijk. Deze han deling geeft hun recht puzzels mee wxar huis te nemen. Na een week of zo wordt de puz zel weer ingeleverd en een an dere mee naar huis genomen. Als men invalide is of slecht ter been zal getracht worden een breng- en haalregeling op touw te zetten. - aansteker BIJ een sigarenwinkel in het centrum van de stad kocht ifc voor ongeveer vijf gulden rookartikelen (sigaretten, sjek, vloeitjes, vuursteentjes). Na het afrekenen vroeg ifc de handelaar in rookwaren: zoudt u mijn aansteker willen vul len? Neen, zei de man, dat kan ik nietU kunt wel een busje benzine kopen. Nee dank u, zei ik en verliet verdrietig de winkel, het vol gende overpeinzend: als ik sigarenwinkelier was zou ik uit eigen middelen ƒ2,50 in vesteren in een busje benzine én in een heel klein stukje service. Daar kan ik me nooit een buil aan vallen. kerk of bank Bankovervallen zijn aan de orde van de dag en de politie is op haar hoede. Hoezeer moge blijken uit het volgende. De fotograaf van ons blad begaf zich onlangs naar de Schiedamseweg voor het maken van een foto van de St. Antkoniusabt. Daarbij ving hij in zijn lens ook het bijkantoor van de Spaarbank op de hoek van de Schiedam- seweg en de Jan Kruijffstraat. Het spaarbankpersoneel zag dit en noteerde het kenteken van de auto van de fotograaf en belde de politie. De superieuren van de foto graaf hadden enige moeite de politie eroan te overtuigen, dat de fotograaf geen misdadi ge plannen koesterde. Toch goed dat er politie is. (Van onze kunstredactie) SATIRE die in 1956 een open baring was, is nu door de tijd achterhaald", schreef onze recen sent naar aanleiding van de eer ste opvoering door de Nederland se Comedie van Friedrich Dürrenmatts „Het bezoek van de oude dame" op 18 september j.l. Het stuk was in 1956 een grote vol treffer op het repertoire van Theater. Het nas de tijd van bet „TVirtschafls- wtmtler" en de Zwitserse schrijver stelde onomwonden van de heersende moraal alles aan de kaak: voor geld moet alles buigen, ook eer, geweten en rechtvaardigheid. Dc inwoners van Güllen zijn uitein delijk bereid om in ruil voor weivaart (geld) die een oud-mwoonster van het stadje hun biedt, een gewaardeerd en populair medeburger te vermoorden, omdat de „weldoenster" dit eist. Het gewetensconflict dat daardoor m Gullen ontstaat doet anno 1970 onwer kelijk aan. „Des te merkwaardiger is het dat de Poolse regisseur Jarocki nog iets op de algemene geldigheid van het stuk scheen ite willen afdingera, door de burgers van Güllen, als zij eenmaal voor hat geld hebben gekozen, te laten ontaarden in een soort nazi's. Alsof alleen de jaren 1932-1945 groot scheepse verkrachtingen van de men selijke waards ga? id hebben gegeven," aldus onze recensent. De eerste opvoering in Rotterdam van dtt stuk, guteravond in de Rotter damse Schouwburg, verschilde in zo verre van. dc première, dat de wraak zoekende oude dame met door Ellen Vogel (ziek, moet rust houden) werd gespseld, maar door Ingeborg Elze vier. Ondanks da«t zij de rol nauwkeu rig en 7.0 getrouw mogelijk typeerde, bleef er het niet ite schminken pro bleem d.at Ingeborg Elzevier te jong is voor de 62-jarige dame van Diirrenmatl. Natuurlijk, een nood oplossing Die afbreuk deed aan de voorstelling, dat wel. Het spel van o a, Kees Brtrse en Jan Retèl droeg er in leder geval 4oa bij dat het talrijke pu bliek getuige het applaus toch tevreden was. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. Het kan zijn dat b. en w. op zeer korte termijn aan de raad een voorstel be treffende de strandreereatie in Hoek van Holland zullen aanbieden Wet houder J. W. Jeltinghaff die dit aan kondigt in zijn beleidsnota stadsont wikkeling, wijst in dit verband op de gevolgen van de verlenging van de pier door Rijkswaterstaat. „Deze verlenging zal namelijk een aanzanding van het strand van een enorme omvang meebrengen: het strand zal zich m de toekomst gaan uilbreiden tot ongeveer het einde van de tegenwoordige Noord pier,,* aldus dc wethouder. Spoedige aanleg van IJssehnondse randweg (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. Het college van b. en w. vindt het noodza kelijk dat zo spoedig mogelijk een be- gin wordt gemaakt met de aanleg van de IJsselmondse randweg. De verbin dingsweg tussen dc Spinozaweg en de zuidelijke randweg. De aardegkosten worden geraamd op 5.9 miljoen gul den. Deze verbindingsweg is geprojec teerd in het gebied tussen het indu strieterrein ten oosten van de spoor baan en de Hordijk en zal dienen voor aansluiiing van hot plaatselijke we gennet op de rijksweg. ROTTERDAM, woensdag Feijen oord speelt woensdag 8 december in Barcelona een vriendschappelijke wedstrijd tegen de Spaanse eerste di- visieclub Barcelona. De wedstrijd wordt in de middaguren gespeeld.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1