Provincie is tegen Mh 2 ROTTERDAMS DAGBOEK ROTTERDAMMER RUSTIGER 'Nikkel' start prof- Rotterdam van toen earnere met puntenzege ROTTERDAM HAD HET MOEILIJK TEGEN MOERDIJK Dubbele zege voor Blijdorp 18 GQUZY Arie Janissen bracht Amroba naast AVI O n,T Meeste clubs gingen door de knieën ROTTERDAM 7 RIJNMOND VESTIGING HOOGOVENS OP MAASVLAKTE BLEISWEIJK HEEFT NU 'ANNE FRANKSCHOOL' Haarkunstenaar O'Neill toont nieuwe techniek in de Bijenkorf VEILIGE VERWARIÜINGSDEKENS Deken D Griep pag. 4 - dinsdag 17 november 1970 De openbare lagere schoof in Bleiswijk is gisteren gedoopt tot „Anne- Frankschool". De voorzitter van de landelijke Anne-Frank-stichtmg, de heer S. van Praag, onthulde gistermiddag onder aanwezigheid van ondermeer bur gemeester F. J. Krop het naambord aan de voorgevel van de school. De school dankt haar naam aan het feit, dat 1970 een 'herdenkingsjaar is voor Anne Frank. ROTTERDAM, dinsdag Ruim zes honderd meisjes en jongens heb ben in d.e Energlehal deelge nomen aan de jeugdwedstrijden, die de Rotterdamse Turnbond organlscer- de< Een zeer uitgebreid programma was er voor samengesteld. Het aantal meisjes, variërend van acht tot 16 jaar was aanzienlijk groter'dan dat van de jongens. Bovendien viel het aantal verenigingen buiten Rotterdam, wel aangesloten b(j de RTB dat uitkwam tegen. Het Rotterdamse Blijdorp won zowel de vierkamp bjj de meisjes als bij de jongens. Het onderling verschil met de Ca- pelse Gymnastsëk'vereniging was niet froot, want de meisjes van Blijdorp ehaalde in de vier onderdelen (1. mat, brug, balk en sprong 63,7 pm, terwijl CQV tot 61.7 pt. kwam. Dat verschil ontstond al direct bij het lan ge mat springen. De meisjes van Blij dorp kregen 17,6 punt en die van CGV 15,5 p. (ADVERTENTIE) ROTTERDAM, dinsdag ïn „Fifth Avenue", de dameskapsalon van De Bijenkorf demonstreert de Amerikaanse haarkunstenaar Darta O'Neill een nieuwe techniek, die hij „The Whtp" heeft 'genoemd. Doel is. een natuurlijk aandoend kapsel. Om dit te bereiken valt Ihet accent op bet knippen, zonder dat daarop het ver trouwde watergolven volgt. In sommi ge gevallen zal een lichte permanent notWgsajn. In plaats van de droogkap en rollers worden, kleine ronde borsteltjes gc- brukl, terwijl een föhn hel haar droogblaast. Voordeel van deze me thode, die tot voor kort uitsluitend werd toegepast bij sneer kort baar, is dat de totale behandeling zelden 'lan ger behoeft te duren dan een half uur. De heer J. van der Sluys, sinds twee weken, .beiaet -met de leiding van „Fifth Avenue", aiet goede (mogelijk heden in -de nieuwe techniek. Hij is met O'Neill van mening dat de klant meer inspraak snoet krijgen bij' de kapper. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland zijn tegen vestiging van Hoogovens/Hoeseh op de Maasvlakte, naar vij uit welingelichte bron vernemen overweegt het provinciaal be stuur zijn standpunt op korte termijn bekend te maken. Het standpunt van de provin cie is van bijzonder belang omdat het waarschijnlijk GS «uilen zijn die de Nederlands-Duitse staal- combinatie vergunning moeten verlenen om zich op de Maas vlakte te mogen vestigen. Van verschillende kanten wordt druk uitgeoefend op GS om met de bekendmaking van hun standpunt 'in zake de Boogovensvestiging 'te wach ten totdat er meer duidelijkheid is over de procedure rond de besluitvor ming inzake het Maas vlaktepro j eet. Met name 'de regering wil eerst meer duidelijkheid- Gisteren hebben een aantal minis- fcers, die bij -het Hoogovenproject be trokken zijn, Roolvink, Schut en Ne- lissen overleg gepleegd met Gedepu teerde Staten en het dagelijks bestuur van Rijnmond. Besloten 'is een werk groep in te stellen die tot opdracht heeft „de klokken gelijk te stollen" in verband met besluitvormingsprocedu res. In deze werkgroep zijn vertegen woordigd de regering, Rotterdam, de provincie en Rijnmond, do vier over heidsinstanties die eventueel te zijner tijd «en convenant met Hoog- ovens/Hoeseb zullen sluiten. De menigs verschillen over de wen selijke procedure houden deels ver band met de politieke moeilijkheden rond de Hoogovens vest. ging. Rotter dam, dat vorige week zijn standpunt tegenover de regering kenbaar heeft gemaakt, is van mening dat Hoog ovens eerst maar moet studeren op de aanvullende mileu-hygiënische voor waarden, die door de convenantscom- miss.c en de commissie bodem, water lucht zijn gesteld. Deze voorwaarden behelzen dc vermindering van de fluoruitworp met een derde van de door Hoogovens opgegeven hoeveel heid en voorts dat de sf tof verspreiding door 'het bedrijf op de Maasvlakte een bepaalde limiet buiten het bedrijfsler- ritoir niet mag overschrijden. Voldoen Volgens solum-ga deskundigen is hot, nog zeer de vraag of Hoogovens aan, deze voorwaarden kan voldoen, de eis' jnzake de fluoru.tworp zou de technici van 'het IJmuidcnse bedrijf voor grote moeilijkheden stellen. Waf betreft de stof verspreiding is er nog een onder zoek gaande door de GG en GD in sa menwerking met het Reactor Centrum Nederland, B. cn w, van Rotterdam u\Uen eerst "de lesultaten -van dez< studies afwachten alvorens a.ch t( willen beraden over andere belangrij ke aspecten van het Hoogovenspro- ject, zoals de gevolgen van de Maas vlaktevestiging voor de arbeidsmarkt, de woningbouw, en de infrastructuur. Door deze procedure to kiezen, wordt de uiteindelijke beslissing over het al of niet doorgaan van het Maas vlakte projeet vrijwel zeker verscho ven tot na 28 opril, de dag waarop de algemene verkiezingen worden gehou den. In verband met de te verwachten politieke moeilijkheden in Rijnmond als op korte termijn een beslissing over Hoogovens-Hoesch zou moeten worden genomen, voelt de regering veel voor dit uitstel. De besturen van Rijnmond en pro vincie zijn echter van oordeel, dat alle belangrijke aspecten van het Maas vlakteproject, dus inclusief de milieu hygiënische regelingen, in één pakket aan de orde moeten komen. Bij Rijn mond is hierover een nota vrijwel ge reed. Een deel van het Rijnmondbc- stuur uil voor de Kamerverkiezingen van oind april de Rijnmondraad orr «en uitspraak vragen. De regering is over dit punt ver deeld. Minister Nelissen van economi sche zaken, die verklaard heeft een voorstander van het Hoogovenproject te zijn, voelt veel voor het Rotterdam se standpunt. De ministers Roolvink, (sociale zaken en volksgezondheid) en Schut (volkshuisvesting en ruimtelij ke ordening) zijn van mening dat allo aspecten van het Maasvlakteprojcct tegelijk met de milieu-hygiënische voorwaarden aan de orde dienen te komen. Een andere moeilijkheid is verder dat nog niet duidelijk is in hoeverre de besluitvorming inzake Hoogovens beïnvloed wordt door het besluit van staatssecretaris Kruisinga van volks gezondheid Rijnmond als saneringsge- bied aan te wijzen In verband met de luchtverontreiniging. Ook op dit punt zal de werkgroep moeten studeren, Rol In dit opzicht speelt het provinciaal bestuur een belangrijke rol. omdat het in de wet op de luchtverontreiniging de verantwoordelijkheid (toebedeeld heeft gekregen vergunningen te verle nen aan bedrijven die bijdragen tot de verontreiniging van het milieu- (ADVERTENTIE) Als U van plan bent binnenkort nieuwe overgordijnen te nemen, doe het dan nüwant deze grote fabriekspartij gordijnstof verkopen wij nu extra voor delig. Een grote partij bedrukte over- gordïjnstof in tientallen dessins en kleuren verkopen wij nu in diverse kwaliteiten waaronder satin druk, crêpe druk en ribs druk, door elkaar per meter voor nog géén twee gulden twin tig. 120 cm breed Morgenvroeg om 9 uur begint op de la etage de verkoop van deze fabriekspartij overgordijn- stof in vele kleuren en dessins en in diverse kwaliteiten, breedte 120 cm, per meter Ook maandagmorgen opm Géén tel. of scherft, best (ADVERTENTIE) De komende feestdagen zijn meestal heel fijn, maar cckerg vermoeiendzorg er daarom voor dat U 's avonds wat kunt relaxen in prettig dragende kle ding en chique, maar toch ge- ma kkelïjke pantoffels. Bijzonder fraaie velours «leefiak muiltjes in diverse modellen w.o. het afgebeelde muiltje met zachte bootrand en strikgarne- ring, keuze uit de kleuren blauw en rood, nu per paar voor nog géónzas gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint op onze schoenenmarkt, entre sol, de verkoop van deze luxo velours sleebak muiltjes, keuze uit diverse modellen en de kleu ren blauw en rood, MpB maten 37 t/m 41, Br"" Uq per paar Ook maandagmorgen open Géén tel. of schrift, best. GEVEN BEHAAGLIJKE WARMTE VOOR EEN GEZONDE NACHTRUST - 1e MIDDELLANDSTR. 72 TEL. 010-235327 .«HK-ie Bertie van Nikkelen-Kuyper (links) in zijn gevecht met José Guillois die hij ruim op punten versloeg. van een medewerker ROTTERDAM, dinsdag Door uitstekend spel van Janissen Is Amro ba erin geslaagd AVIO een punt af te snoepen. De drie overwinningen van Arie Janissen brachten AVIO haast de genadeslag toe. De blanco score van Heng Reis en de ene overwinning van Bra ra Blescn xorgden er echter voor dat AVIO nog net aan een puntenver deling toe kwam. TSF 3 kwam met zo goed voor de dag. Dit team moest genoegen nemen mot een 73 nederlaag tegen de Tref fers 2. Howel Twenty One Up 2 alle zeilen moest bijzetten tegen Steeds Vooruit, slaagde dit team er toch in de volle buit mee naar huis te nemei (4—6). NQAD won met dezelfde cij fers van Wibats 3. In de hoofdklasse konden de drie overwinningen van De la Fontaine Xerxes met redden van de ondergang tegen Swift. Het volledig falsn van zijn teamgenoten, Routings en invaller Snoek, was hier de ooi-zaak van. Om dat ook het dubbel verloren ing bleef hel bij de drie tegenpunten van De La Fontaine. Bij Twenty One "Up blijkt meer en meer dat Aardoom nog met is opgewassen tegen het hoofdklasse- spel. Ook togen de Treffers moest Aardoom genoegen nemen met een nul. De twee overwinningen van Bus- singh en de ene zege van Tuinenburg konden Twenty One Up toon ook niet meer redden. TSF 2 dat in Hans Lin-. gen mot drie overwinningen de .top scorer had, zette SKF met 'n 82 ne derlaag voor schut. Peter van de Broek en Gerrie Vaessen wonnen bei den van Vermeer en Doorenkamp. Het eerste team van TSF kwam tegen JCV minder goed weg. De drie nederlagen van Cas van Coetsveld waren hier niet vreemd aan. Opmerkelijk was ook de eerste nederlaag van Hans v. d. Broek. Hennie Stolk won eenmaal. TOGB kwam tegen Wibats 2 zeer goed voor de dag. Aoht maal scoorden de TOGB-ersz; Van Herd 3x, Capelle 3x en eenmaal Koot. Wibats 2 kon hier slechts twee punten tegenover stellen. De uitslagen: hoofdklasse A: Maasvogels Docos 3. Cossima-Tempo Team 2 3—7, Swift—Xertcea 7—3: B: Tempo Team 3—St Aloysius 64, Twenty One up—De Treffers 4<3, Wibals—Wtiskracht S—5; C: Never Despair—TOV—64, TSF 3SKB 8—2, Vic tory '55—PhoenJx 5—5: D: AMVJ 2—Quick 4-6, TSF—JCV 4—6, Wibats 2—TOGB 2—8. Overgangsklasse O: Tempo-Team 5—Quick 2 55, VriendenschaarExcel S5, Wi bats a-aroAD a vooruit— Twenty One Up 2 4—6, ATTC/Boot—De Salamanders 2 5—5, Volewljckers—Les Amia 10—0; R: Scylla 4—St. Aloysius 2 7— 3, ImpulsAMVJ 3 4—6, Amroba—Avio 5 —5: S: VDO—Scylla 3 3—2. TSF—3—De Treffers 2 3—7. Delta Lloyd 3UBTV 7—3. mede verdwenen en bestaande Freudiaanse N de verheul-se- merkWa(ir<iigheden in het 0os- noemt, rie over Rotter- gedeelte va.n het Eiland IJsseimondc"; 167 pagina's cn huXQ Clip gjj fl beddingen. De prijzen zijn. aan dchoge I' kant. „Pernis" kost 18,90 cn „Ussebnonde" f 14,Veel ge ld, maar voor yeriooede ver zamelaars van documentatie over Rotte.rdam van vroeger toch niet onouerfcomelijJc. -ij» weer twee delen verschenen: Pernis en IJsseimondc zijn uit en hier mee is de reeks van acht com pleet. Dc Verheul-boekjes zij» herdrukken uit dc jaren 1930MO, rijk {jeiEtitsh-eerd cn barstensvol interessante infor matie. De boekjes zulle» liet in deze tijd van heimwee en neo-romantiek stellig goed. doen. Ze morden uitgegeven door Gysbers Van Loon, Antiquariaat-J mpo r tboe k- N dc lees pijper- cn trompetterkorps, zijn uoor- en tegenstanders. Jk Voor de samenleving uiordt al ben tegen. Al jaren? Hef is het volgende meegedeeld: pet- mijn stellige overtuiging, dat radetroms, tenortroms, over- tedere werknemer recht heejt slagbekkens, lyra's, beshoorns, op één week griep. Al ivas het verspreking es}(0omSj trompetten cn pij- alleen maar om al die boeken pers. Voor al deze inslrunicn- uit te lezen, die nog on- of ten inoefen leerlingen morden half gelezen in de kast staan. aangetrokken. Ook uiordt cr- Werkgevers menen, dat incn- ConsumeiitenQids °yer gedacht showgirls (ofte- ting tegen griep door het per. mal -tij f. invottnc1 nn 4a Ifli'Wij.t x.«j L.f...- PminnnorTenthousia^fn^ü' Wcfi zlet: HiUcsluis wordt hip. personeel is. Da ar valt ita- Fcyenoord-cntfiotmasten -«?- E j-,Rtrnd.i wel majorettes) op te leiden, sotieel in het belang van dat ti *.11.11 »resu« IWCirilJft oblt te dc kort na'de wedstrijd te- leerlin9cn aanmelden. Gehoopt zou het niet iets met arbeids- luordt vooral op meisjes voor prodttfctievitcit te maken leun de diuars/iitit. Op maandag- «e» hebben, rn.a.w. met loerfc- arond kunnen jongens en gcversbclangcn? meisjes tussen 10 en 21 jaar langs komen m het ciubhuis van t(e speeltuinvereniging JTppaf aan de Vlasakkerstraat 12. 1 gen Fsfudiantes in de dagbla den verschenen adverten ties voor oen „model van dc cup". In metaal ƒ7.50, in brons 12.50 en in nlvcr ƒ19.50. Conhmfc bij aflevetUig HET bisaom. tameranm u beulen Hierhlj at„BbeM "ZT™:"""" haft een nieuwe dekeu. dE Bitmerin»: oen ujlf u 'Jl l, Ha voortreffelijke ittformn- stltkje onafgewerkt hout, ülajers, Vlasakker- handel Uitgeverij te Arnhem, ticblad van het bisdom „Wc- waarin vier loUie-stokjes Be straat 37). Aan dit adres kan - toutirm veer tutue-stvcje» ye- -rtL. i Kreekpad (-noen k*ron De nu verschenen boekjes derzijds" bericht daar natuur- stokcil Inet danrop rustCnd een Krcek-Olympiaweg, is in ge- tan niet uitsluitend over Per- lijk over. Uit de mond vaïi de ..oinononobol". VttTt hrnilc. fHiiiniiidi jT-nlprd/in T Erasmusschool, 7-hoek Grote gaan niet uitsluitend over Per- lijk nis cn IJsseImondc. Dat blijkt scheidende deken werd met. tZTccfSwTslhh met ont^tend veel OM «odi®. al uit de titels: „Pernis, Hoog- betrekking tot diens zware ecuTtroofcje papier ^al^Cou- Voor ccn muzikant spelend cn vliet, Poortugaal en Rhoon verantwoordelijkheid geno- pe du Monde" vermeldt. Lol- pun^oimeerd de straat op - - it„ fian ,s cr cen ocarag van tus sen f 170,en 500,in hem alsmede verdwenen en be- teerd „Maar dat is nou juist Hc-stokjcs en pingpongballetje staande merkwaardigheden in het mooie dat ik steeds bestreken met a\umininmvcrf. het toesteiijk gedeelte van het van God goeie kerels naast we Ergens moest het „metaal" Eiland IJsseimondc". In totaal heb gekregen. Het is net of [0Cjj morden waargemaakt. JS7 pagina's en 95 a/beeldin- Onze-Licve-lIecr dacht: je gen. bent zo'n stakker, ik zal je ecu HUl&sluis Het andere boekje heeft tot paar krukken geven, dan kun onderwerp: „IJsselmonde, Rid- je tenminste lopen/" J JILLESLÜIS werkt hard derkerfc cn Barendrecht, als- Ont is nou maf men een Tl ttan ecu nieuw tamboer-, bruik genomen. Zaterdag 21 november gaan ouders en kin deren dit feestelijk vieren. Drumband en wajorettenfcorps UTO komen cr aan te pas. (of haar) geïnvesteerd. TJ safe Drie jaar is de school geves tigd geweest in een gebouw aan de Bïezenkrcck. Een fees telijke tocht start om ÏODO uur. Na de shoxo houdt de dc tij'd van dc mos- school open huis wet trakia- griepvaccinaties. Er tics. door HANS REISMANN ROTTERDAM, dinsdag De supporters van Berti van Nikkelen- Kuyper hebben er zich gisteravond in de Rivièra-hal van kunnen overtuigen dat hun idool bij de voorbereidingen op zijn profcarrière niet over één nacht ijs is gegaan en dat hij inderdaad, zoals hij zelf meer dan eens heeft verkondigd, veranderd is. Beril van Nifckelen-Kuyper is niet meer de onstuimige bokser van wel eer. hij Iaat zich niet meer meeslepen door zijn temperament. Nikkel is on der leiding van Wim dc Haan ver standiger geworden en dat heeft er toe geleid dat hij gisteravond tegen de Franse kleurling José Guillois een overtuigend debuut als professional kon maken. „Nikkel" won op punten, en hoe. De jury-uitspraak laat over het krachtsverschil geen twijfel be staan: 30—23, 3022, 30—20. Berti van Nikkelen-Ktiyper heeft het geiveeht van de eerste tot de laat ste gongslag beheerst. Nu kreeg hij daarvoor van Guillois ook. alle gele genheid, want de Fransman was ken nelijk alleen maar naar Rotterdam ge komen om zijn gage op te strijken. Guillois volstond slechts met enkele explosies, verrassende oplevingen, die Van Nikkelen-Kuyper tot voorzichtig heid boden. Voor het overige kwam dc Fransman niet uit zijn scfhulp. De 28-jarige Rotterdamse zwaarge wicht mocht aanvallen, slaan zo veel hij wilde. De uitdaging was met voor dovemansoren bestemd. Nikkel viel naar hartelust aan, hij raakte zijn Franse tegenstander met zijn gevrees de linkervuist, maar ook met zijn rechtse, waar hÜ maar wilde. Guillois pakte evenwel alles onbewogen. Zelfs de meest knallende stoten incasseerde hij zonder zelfs met zijn ogen te knip peren. Berti van Nikkelen-Kuyper, die een oude fout nog moet afleren (hij hield zijn armen veelal te laag. hetgeen te gen een fanatiekere tegenstander fa taal had kunnen worden), werd er niet moedeloos onder. Hij bleef de „.zaak" beheerst bekijken, was zo ver standig onnodige risico's te mijden en beperkte er zich in dc zesde en laatste ronde toe, om de inmiddels onaantast bare voorsprong op punten te consoli deren. In de slotron*de moest Guillois na een rechtse hoek zelfs nog (heel kort) naar 't canvas. In de kleedkamer bleek even later dat het gevecht veel van Rotterdams tweede professional had gevergd, Ber ti van Nikkclen-Kuyper hing doodop in een stoel, nauwelijks in staat tot conversatie. „Allemachtig, wat een opgave die zes ronden", verzuchtte hij. „Ik heb nog nooit zo lang m de ring gestaan. Het was verschrikkelijk zwaar. Maar ik ben geslaagd en dat het belangrijkste." Nikkel, die nog eens onderstreepte dat hij de winst voor vijftig procent aan zijn trainer Wim de Haan L daniken had, was er overigens niet he lemaal zonder 'kleerscheuren afge komen. „In de tweede rende", aldus Berti, „heb ik mijn rechterhand kapot geslagen. Het doet behoorlijk pijn. Ik heb maar niks tegen "Willem (de Haan) gezegd, anders zou die zich maar ongerust hebben gemaakt". ADVERTENTIE ,.De Pijp'9 werd sterker (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag Nadat het grote toernooi, dat de biljartver eniging De PUl> van 1959 lot 1970 or ganiseerde, achter <Jc rug was cn dat tenslotte door de vereniging 't Noor den te Delft werd gewonnen, stond „De Pijp" wel enigszins tegenover «en leegte. Twintig keer was cr in het be gin van een biljartscizoen om het Oranjeboom Wisse Iscbild gestreden. Voor een voortzetting voelde de spon sor wrtnlg, doch stelde een fraaie be ker beschikbaar, waarom als sluitstuk een nederlaagserie werd gehouden. Er namen 25 ploegen aan deel en het was ditmaal de Rotterdamse Vereniging Het Noorden die in. het bezit van de beker kwam. In de loop van de jaren 'kreag „De Pijp" niet alileen sneer ervaring, doch werd ook sterker. Het gevolg was dat het voor de olubs, die met een team van acnt spelers uitkwamen, steeds moeilijker werd om te winnen. Deze laatste serie bracht vijfentwintig con currenten ean de biljarts en slechts vijf ervan tonden de gastheren de baas (blijven. Zware nederlagen leed „De Pijp" niet, want de otub uit Elcc- trio won met een verschil van. 16,74 procent, Schiebroek won met 10,40 .procent, 't Noorden (Delft mot 4,39 procent, Excelsior (Ridderkerk) anet 0,75 procent en De Poedel (Delft) met 0,64 procent. In de "gehele wedstrijd, die acht we ken in beslag nam moesten 26.285 ca ramboles gemaakt worden. Er werden er 22.171 gescoord. Het algemeen per centage was 84,35. Op donderdag 26 november zal in Palace de feestelijke prijsuitreiking plaatsvinden. van een medewerker ROTTERDAM, dinsdag Rotter dam heeft het in de 2e ronde van de KNSB-competUile tegen het Haagse Moenvijk niet gemakkelijk gehad. Hel staat weliswaar met 4Yi3Yz voor, maar zal rekening moeten houden met 5—5. Jan Timman heeft tegen Mareus de betere positie in zijn afgebroken, partij, doch analyses hebben uitgewe zen dat Marcus misschien remise in handen heeft. Jaap v. d. Herik behoeft in z'n. afgebroken party „nergens" meer op te rekenen. Böhm, Doelman en Sanders speel den remise. Dc winst kwam van Jon'gsma (tegen de sterke Van Dij ken), Nederlands jeugdkampioen Wilt (tegen Tuk), en Van Bockel (tegen Grondijs), en het verlies van Ma aken- schün (tegen Oof) en P, Vreeken (te gen Erwlch). Rotterdam speelde met invallers voor Sandifort en mevrouw Vreeken. Landskampioen Watergraafsmeer herstelde zich door een zege op stad genoot VAS/ASC (SVè2% voorlo pig), Philidor/Leiden won opnieuw, nu van hot Leids Schaakgenootschap (64), IRrechtr^Philidor/Leeu war den wordt een zege voor Utrecht: voorlopig 44, wordt 64). Philidor/Leiden leidt in de strijd om de landstitel met 4 matchpunwn (IIVa bordptint). De prestigesla'g dn de eerste klasse tussen Europoort en Chariois is op een catastrofe voor dc .thuisclub uitgelo- pen.De Charloisenaren leken na de abominabele vorm die volgde op hel behalen van het landskampioenschap in maart 1969 als herboren. Leo Kerk- hoff, die drie kwartier te laat achter zijn bord verscheen, vloerde in een meesterlijke partij (29 zetten) de „on verslaanbare" John van Baarle. John had voor Europoort 8x achtereen ge wonnen. Ook Van Wijgerden (tegen Shell), Henk Bij de Vaate (tegen "Van Ge£- fen), Koevermans (tegen Verberg), Van Ommen (tegen Roodzant) en Staal (tegen Sterk) wonnen. Den. Ou denGrund, LandsbergenPloeger, Mahutto—Kunnen en v. d. Schee-— Hagend ijk eindigden ón remise. To- taoluitelag 8—2 voor Chariois. Rotterdam 2 maakte gehakt van DSC (Delft): 7-2. Wordt vermoedelijk 7 Va2i/z. Winst voor Mantz, Van San ten, Hardy, L. H. Mulder en Massy. Ten Kate, Vermeulen, Losscher en Zwolsman speelden remise. Groen brak af. Ook hier is remise te ver wachten, In do tweede klas: Overschie Voorschoten 5—3. wordt C—4. Door deze (te verwachten) zege kan Over schie aan het kampioenschap in 2C gaan denken. Dordrecht bleef DD2 do baas (6—4) cn schijnt met de pas ge promoveerde Ovenschiërs in 2-C de dienst uit te maken. NRSGWilhelm St&initz verloor van Utrechtse Studenten met 4^— 5%. De 2e nederlaag met deze cijfers. Dat wordt dus weer geen hoge plaats voor de NRSG-WS'ers In 2-D versloeg Spangen, zij het niet zonder moeite, Europoort 2 (6—4). Spangen heeft daarmee met 4 matchpunten do kop genomen. Zou het cr nu eindelijk eens van komen?

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1