S.W.O.Vonderzocht rij- en drinkgewoonten ROTTERDAMS DAGBOEK orientatierit door vakantieland Uitblijven van een arbortuskliniek gevaar gezondheid Dat kost gemeentetop Manusama slaat eerste paal jZSMSMEEEB ROTTERDAM A RIJNMOND Anclor Poldes imponeerde in Brahms Nieuwe oppascentrale geopend Doelman Eintracht Frankfurt gewond bij verkeersongeluk MEER WONINGEN IN AMBONEZENKAMP BUS 74 RIJDT VAN MAANDAG AF GEWIJZIGDE ROUTE Kunstmarkt RESULTATEN VOLGEND JAAR OPENBAAR NIEUWE ArASTE WAL INSTALLATIE STIMEZO IN BRIEF: Ribbius vraagt naar Kreymborgplaimen Puur goud Ziekenfonds Bazaar Slinge Kerst in zon of sneeuw pag. 4 - woensdag 18 november 1970 TXET op zichzelf interessante pro- gramma dat gisteravond door het Rotterdams Bhilh. Orkest onder lei ding van Jean. Fournet tot klinken kwam leek door de gekozen volgorde niet 7.0 goed tot zijn recht te komen. Brahms' majestueze Eerste pianocon cert, waarin- de beroemde solist Andor Poldes triomfen vierde, maakt als sluitstuk van een concert de avond wat topzwaar en misschien zern bij deze gelegenheid de orkestpartij ook iets gaver zijn uitgevallen wanneer het wenk vóór de pauze door het nog fris musicerende RJPh.O. werd ge speeld. Met de Franse noviteit, Marcel Lan- tiowskl's Tweede syimfonie, leek het orkest zijn. kruit reeds ten, dele te hebben verschoten, al moet de oor zaak van de hier en. daar onverzorgd klinkende begeleiding (ongelijke in zetten, te late reacties op het gebaar van Fournet, rafelig strijkersspel) grotendeels wel het gevolg zijn van te' weinig repetities, vermoeden we. Ove rigens wel begrijpelijk met zoveel nieuwe instuderingen vlaJk achter el kaar. In de meeste gevallen, zo ook hier, wordt een, solist daa'.wan de dupe; de wenken waarin het orkest sou eert sdhjjnen altijd voorrang te krijgen bij repetities. Andor Foldes mocht dan niet het genoegen smaken van een voortreffelijk en een. hem adequaat tegenspdl, hij toonde zich onverstoorbaar meester van de moei lijke materie. Zijn prachtige toucher en zijn vermogen, ook de hevigste for- tissimi iklankschoon weer te gaven maakten mede enorme indruk op het publiek. De driedelige symfonie van Landowski bleek de kennismaking vooral waard vanwege de kundige schrijfwijs voor de instrumenten, de levendige iwventie van melodidk en ritmiek in het eerste deel en het avon tuurlijke idioom (verwant aan Hones- fer) waarin het geschreven is. Het weede deel (adagio) bleek al veel minder essentieels mee te delen, maar ronduit stompzinnig door zijn totale absentie van innerlijke bewogenheid vonden we wel het slotdeel (allegro vivace). Met veel tamtam, letterlijk en figuurlijk, venmocht de componist hoegenaamd niets meer te zeggen. Ritmische pikanterieën en. veelsoortig slagwerk worden dan gauw stomver velend. Jean Fournet en het orkest toonden zich intussen uitstekende pleibecorgens voor dit werk. Gelukkig bleek evenveel zorg te zijn besteed aan de spirituele Sinforua in Bes van Johann Chr, Bach, waarmee het con cert veelbelovend geopend, werd. S. NEEBOER ROTTERDAM, woensdag Uit zendbureau Tempo Team heeft giste ren in het kantoor aan de Sclüedaanse Vest een nieuwe afdeling van de op pascentrale geopend. Hierdoor worden vrouwen mot kinderen gemakkelijker in de gelegenheid gesteld buitenshuis •te werken. Mevrouw mr H. van Motman-Bras; die begin dit jaar in Amsterdam een dergelijke centrale heeft opgericht, heeft de leiding. Voor de kinderoppas wordt gebruik gemaakt van geselec teerde gastgezinnen, die hiervoor een vergoeding krijgen van 1,40 per kind per uur. Ruim 130 gezinnen in Rotterdam en Schiedam hebben zich inmiddels aangemeld. De gastgezinnen moeten zich (op kosten van Tempo Team) laten door lichten. Voots wordt bij de huisarts geïnformeerd naar de gezondheid in het algemeen, eventueel stelt Tempo Team vouwboxen, wiegjes etn andere •noodzakelijke arrtibuton ite beschik king. De vrouw die haar kinderen op deze wijze wil onderbrengen, werkt bij het uitzendbureau voor h©i zogenaamde „moeder tarief", dat netto ongeveer 0,75 lager ligt dan het gebruikelijke- Mevrouw Van Motman heeft de voorkeur gegeven aan gastgezinnen, omdat crèches veelal te ver liggen van de eigen woning. In Amsterdam zijn de kindergastvrouwen een groot suc ces geworden. Als extra service wordt daar voorts een „opfriscursus" gege ven om vrouwen die het typen in de Idop der jaron wat zijn verleerd weer routine te geven. In de toekomst zal ecm degelijke cursus ook in Rotterdam komen. (Van onze sportredactie) ESSEN, woensdag. Dr Kunier, de doelman, van Eintracht Frankfurt, is maandagavond tijdens een verkeers ongeluk in zijn woonplaats Frankfort ernstig gewond geraakt. Dr. Kunter, die zaterdag nog een voortreffelijke wedstrijd had gespeeld tegen Rot "Weiss Essen, botste op weg van de trai ning naar huis met zijn Porsche tegen een vangrail, Met onder meer een ge broken neus en zware verwondingen aan been en gezicht moest hij in een ziekenhuis worden opgenomen, Kun ter, de eerste Duitse voetballer met dr voor zijn naam (hij is tandarts), is voor enkele maanden uitgeschakeld. Zijn wagen was total loss. (Van een onzer verslaggevers) CAPELIjE aan den ijssel, woensdag De leider van de Zuid- molukkers in Nederland, ir J. A, Ma nusama, slaat woensdag Z5 november in Capelle aan den Ijssel de eerste paal in de grond van een complex van 160 woningen voor de bewoners van het ambonezenkamp IJsscloord in Capelle. Behalve ir Manusama en ztjn echl- note zijn onder anderen ook de Zuid- molukse predikant ds S. Metiary, M. E. A. Poeltriray, de voltallige kamp- raad van IJsseloord, burgemeester Van Dijk van. Capelle en, drs A. J. van Kaalte, hoofd van_ de afdeling repa triëring en ontruiming woonoorden van Ambonezen van het ministerie van CRM uitgenodigd. Op de receptie na afloop van de plechtigheid zijn belangstellenden uit IJsseloord van harte welkom. De 160 huizen maken deel uit van een complex van 228 eengezinswonin gen, die worden gebouwd in de wijk Oostgaarde. Voor de inpassing van do bevolking van IJsseloord in de wijk Oostgaarde is een speciale begelei dingsgroep in. het leven geroepen waarvan de -directeur van de gemeen telijke sociale dienst van Capelle aan den IJssel, de heer M. Hekel, voorzit ter is. De woningen bevatten een woonka mer, ©en comfortabele keuken, dm slaapkamers, een badgelegenheid met douche en een zolder. Er zijn drie wo ningtypes die onderling enigszins ver schillen. Alle woningen zijm uitgerust met centrale verwarming. De 160 woningen zijn voldoende om alle bewoners van het kamp IJssel oord onderdak te verschaffen. "Wat er met hat kamp IJsseloord, dat rijksei gendom is, zal gebeuren is nog niet bekend. De foto toont hoe de wonin gen er gaan uitzien ROTTERDAM, woensdag In ver band met werkzaamheden aan de ring en de Hogedijk te Fernls zal buslijn 74 vanaf maandag 23 november om ongeveer negen uur tot nader aankon diging een gewijzigde route rijden. Tot de Burg van Ess treat bij de Corn, van Dijckstraat wordt de nor male route gevolgd. Vervolgens burg. Van Esstraat, Oud-Pernigseweg, Von- dclingenweg en verder normale route. In de richting Pernis gaat dezelfde route in omgekeerde volgorde. Een aantal halten komt te verval len. In plaats daarvan 2ullen tijdelijk de volgende halten door bus 74 wor den aangedaan. Richting Hoogvliet: de halte van lijn 69 in de burg. Van Esstraat voor de ring, richting Zuidplem en de halte van lijn 63 op de Vondelingenweg voorbij dg Oud-Pemisseweg richting Zalmplaat. Richting Pernis: de halte van lijn 83 op de Vondelingenweg voorbij de Bu- taanweg richting Zuidplein en de hal ten van lijn 69 op de Oud-Pernisse- weg bij de Vondelingenweg en in de Burg. Van Esstraat voorbij de Ring. Bovendien wordt een tijdelijke hal te ingesteld in de burg. Van Esstraat voorbij de G. A- Sootemanstraot. ROTTERDAM, woensdag Het iu- strumbestuur van de sociëteit EmJee organiseert op woensdag 25 november een grote kunstmarkt in hun soos aan de Hennekenstraat 6. Aan deze kunstmarkt verlenen een tiental Nederlandse kunstenaars hun medewerking. Zij zullen niet alleen hun werk exposeren, maar ook te koop aanbieden. De kunstmarkt begint om 20,30 uur en de toegang is gratis. (Van eert onzer veslaggevers) ROTTERDAM, woensdag De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft het afgelopen weekeinde een onderzoek afge sloten naar de rij- en drinkge woonten van. de Nederlandse au tomobilist. De resultaten van dit onderzoek, volgens de SWOV wat betreft aard en omvang het grootste dat ooit in West-Europa is gehouden, worden echter pas volgend jaar mei openbaar ge maakt. De gegevens moeten eerst gerangschikt worden alvorens zij worden aangeboden aan de op drachtgever tot het onderzoek, het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Doel van het onderzoek was het verzamelen van gegevens over rij- en drinkgewoonten van de Nederlandse automobilist. Het Is mogelijk dat de resultaten van het project van Invloed zijn op de door de overheid voorge stelde wijziging van artikel 26 van de wegenverkeerswet. Ook zou het on derzoek gegevens kunnen opleveren die gebruikt kunnen worden om de verkeersveiligheid te verhogen. Het onderzoek is de afgelopen maanden in 31 kleine, middelgrote en grote gemeenten gehouden. De enquêtes van automobilisten vonden plaats op vrijdag-, zaterdag- en zon dagavond tussen tien uur 's avonds en vier uur 's ochtends. Dit omdat bijna 40 procent van de ongevallen waar al cohol bij te pas komt plaatsvindt op deze tijdstippen. De politie verleende haar medewer king aan het onderzoek. Agenten hielden automobilisten aart om ze daarna door .te verwijzen naar een ANWB-bus waar de SWOV-enquè- tours hun werk deden. De voor onder zoek uitgekozen automobilisten werd gevraagd of zy aan het project wilden meewerken. Van de Jn totaal 3-141 om medewer king gevraagde bestuurders weigerde 14,4 procent, ondanks dat de SWOV- mensen meedelden dat geen naam en adres genoteerd zouden worden. De SWOV-functionarissen veronder- a'ellen dat by het aantal weigeraars een aanzienlijk percentage is geweest dat onder invloed van akihol ver keerde. Overigens stuurden 179 van de 451 weigeraars later wel een enquêtefor mulier in waarop zy hun gegevens vermeldden. Proefpersonen die niet meer in staat waren verder te rijden werden op kosten van de SWOV in een taxi gezet of door oen van de enquêteurs naar huis gereden. Hut project vergt in totaal 10.000 manuren en 350.000,Volgens de SWOV is de medewerking van auto mobilisten boven verwachting ge weest. r^^r-rrrrilC 0 De Graan Elevator Maatschappij gaat aan de Chemie haven in de Botlek een vastewalinstallatle bouwen met twee mechanische lossers speciaal bestemd voor de overslag derivaten, kopra en tapioka. De installatie die een investering van 12 miljoen gulden vergt, zal eind volgend jaar in gebruik worden genomen. De loslnrichting aan de Chemiehaven, die -toegankelijk is voor schepen tot 30.000 ton, zal bestaan uit een pier met twee mechanische lossers eik met een capaciteit van 2001 250 ton derivaten. De lossers storten da derivaten op een lopende band, die ze over een afstand van 500 meter naar de GEM-instaliatle in de Botlek transporteert- Daar vindt de overslag m kustvaarders of lichters plaats. ROTTERDAM, woensdag Het uitblijven van een kliniek voor medische verantwoorde zwangerschapsonderbreking is een gevaar voor de volksgezondheid. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag Het PvdA-raadslid Chr. Ribbius heeft b. en w. gevraagd waarom de plannen voor de verbouwing van het voorma lige pand van Krcymborg aan de Bin nenweg zo lang op zich laat wachten. In januari heeft gemeentewerken al opdracht gekregen, aldus de heer Rib bius, die het pand van Kreymborg een „essentiele accommodatie" vooi' de jeugd van Rotterdam noemt. Het Kreymborgpand werd het afge lopen weekeinde gekraakt door enkele tientallen leden van de Nederlandse Jeugd Gemeenschap uit protest dat de voormalige winket niet steeds be schikbaar is als jongerencentrum. Het zal betekenen dat een groot aantal vrouwen bij wie noodzaak vastgesteld, van behandeling versto ken blijft. Dit schrijft de Stichting voor Me disch Verantwoorde Zwangerschaps onderbreking (Stimezo) In een brief aan het gemeentebestuur van Rotter dam. De stichting reageert hiermee op een brief die een aantal Rotterdamse gynaecologen begin deze maand aan het gemeentebestuur zond en waarin werd gesteld dat de opening van een abortuskliniek een enorm gevaar voor de volksgezondheid kan betekenen. Ook Stimezo is ervan overtuigd, al dus schrijft de stichting, dat zwanger schapsonderbrekingen bij voorkeur in een algemeen ziekenhuis moeten plaatsvinden. „Helaas ontbreken daar toe meestal de mogelijkheden, hetgeen in Rotterdam mede veroorzaakt wordt door het merendeel van de gynaecolo gen, die de brief aan het gemeentebe stuur hebben, ondertekend." In de brief aan het gemeentebestuur van Rotterdam stelt Stlmezo nog eens vast, dat in de door haar te openen abortuskliniek geen buitenlandse vrouwen in behandeling zullen wor den. genomen. ïn. dit verband wijst Stimezo erop dat de capaciteit van de kliniek nauwelijks toereikend zal zijn voor de behandeling van inwoners van Groot-Rotterdam, die, aldus Stl mezo, een rechismatlge behandeling in •een algemeen ziekenhuis wordt ont houden. Burgemeesters en WETHOUDERS hebben geen c.a.o. Ze zitten ook niet in een vakbond en kunnen derhalve moeilijk collectief strijden voor hogere lonen en betere secundaire arbeidsvoor waarden. Burgemeesters en •wethouders hebben niet eens een salarisDe vergoeding die ze voot hun zwoegen krijgen heet jaarweddeHoeveel dat is? Een ieder kan het lezen in de gemeentebegroting, een omvangrijk werkstukdat op de hand gewogen drie tot vier kilo zwaar is. Daar staat nu letterlijk alles in. Hoe duur (of goedkoop) is onze burgemeester? Thomas sen staat voor 1971 voor 137.000 op de begroting. Daar komt nog een ambtstoe- lape bij van 6000,--. Natuur lijk krijgt een burgemeester ook kinderbijslag en vakantie geld. Dus rekent u maar ver der. Hoe duur de ambtswoning van da burgemeester is vindt ■men ook uitgebreid in de be groting. Een duur pandje, mo gen we wel zeggen. Kosten voor buitenverfwerk worden op ƒ1500,— begroot; onder houd van het huis gaat 3000,kosten; onderhoud van de verwarming 1000, De zoethouders -morden ui één adem genoemd: 415.000,Delen door zeven en men tucet iaat een zoethou der verdient. Wat kost nu het totale be stuurscollege van Rotterdam. Dan moeten- we nog wat ver der rekenen. Welnu, aan pen sioenen voor gewezen loetftou- ders, weduwen en wezen van oud-wethouders moest voor 1971 resp. 130.000 en ƒ45.000 worden uitgetrokken. Verwacht wordt verder, dat burgemeester, wethouders, raadscommissiese.d. voor een slordige 45.000 zullen opmaken aan vergaderingen. Er tvordt nogal wat koffie ge dronken. Burgemeester en zoethou ders reizen en verblijven veel, Voor f315.000r- in 1971, so wordt verwacht. Het ontvan gen van bezoekers kost ook het een en ander: 380.000, zo hebben de begroters uitgere kend. De gemeenteraadsleden zijn niet zulke erge opmakers: voor presentiegelden en reist en verblijfkosten zal 170.000,— moeten worden uitgetrokken. Tellen we alles bij elkaar op dan vinden we een bedrag van f 1,G miljoen. Dat gaan ons de burgemeester en de wethou ders kosten, de raadsleden, hun koffie, hun vergaderingen, hun ontvangsten. En dat allemaal op een be groting van ongeveer 1 -mil jard. Dat schrijft u zo; 1,000.000.000,— (duizend miljoen). Nogmaals; j 1,6 wuljoen. Voor dit bedrag worden we bestuurd. Bij d2 gemeente werken ongeveer 18.080 amb tenaren. Hoeveel zou de top van een bedrijf met 18.000 werknemers kosten? Laten we er ons niet in verdiepen. Bur gemeester en Wethouders heb ben al teleurstellingen genoeg, A LS er ooit een bericht foxit ■Aa in het dagboek heeft ge staan was dat wel afgelopen zaterdag. Ik maakte melding van een zilveren bruiloft op 25 •november van het echtpaar KayserDa Costastraat. Hoe ik er bij kwam te spreken van een zilveren bruiloft in plaats van een gouden is mij nog stees niet duidelijk. Want het was goud, puur goud. Immers de heer en mevrouw Kayser zijn op 25 november vijftig jaar getrouwd. Maar dat was niet het enige foutje. Ook de meisjesnaam va» mevrouw Kayser was niet juist. Zij heet Immel en niet Immet. Voor dit laatste ben niet ik, maar de opgever van het bericht ver antwoordelijk, £e» van de zo nen van het echtpaar Kayser /leeft ui ij gevraagd melding te maken van de gouden bruiloft, Hij deed dat schriftelijk en het handschrift was bepaald geen schoonschrift. Het is niet de eerste keer, dat hierdoor fou ten in het dagboek komen. Het foutieve bericht heeft overigens nog wet voor de no dige hilariteit gezorgd. Het echtpaar Kayser heeft name lijk een doeJiter va» 49 MIJN Stukje over het Alge meen Ziekenfonds AZR leverde een reactie op van 'n lezeres. Voor wie het zich niet herinnert: het stukje handelde over de overbelasting van per soneel waar het ziekenfonds kennelijk mee heeft te kam pen. Een mevrouw had opge beld en tegen de telefoniste gezegd, dat het haar weinig ef ficiënt voorkwam het tele foongesprek te beginnen met „Algemeen Ziekenfonds AZR, goed emno rgen (middag)". Waarom niet kortweg „AZR", Als men het toch al zo druk heeft en als de telefoon toch steeds roodgloeiend staat. Te lefoongesprekken moeten kort en zakelijk zijn, zegt PTT. Andere mensen zullen er wellicht over vallen, dat er niet eens meer goeden mor gen of middag" af kan. EN de bazaars, ze rijzen als paddestoelen uit de grond. Zo gaat het Consulaat van Finland op zaterdag ?1 no vember van 10.00 tot J&.00 uur in de Finse Zeernanskerfc aan de 's-Gravendijkwai 64 een bazaar houden. Er zullen weer echter Finse produkten ver krijgbaar zijn. Als bijzondere attractie is er een loterij met als hoofdprijs twee vliegbiljet ten Neder land-Finland v.v. Zo'n bazaar is echt dé gele genheid om eens iets aparts te kopen voor het heerlijk avondje. DE metro rijdt al naar het station Slinge, zij het zon der passagiers. De bestuurders zijn al enkel dagen bezig te oefenen op het nieuwe traject. Zo met lekenogen bezien gaat alles prima. Maar waarom dan nog wachten tot 25 november. Geduld, alles moet zijn tijd hebben. Steeds meer mensen gaan er toe over om de kille Nederlandse Kerst te ontvluchten om vorstelijk verzorgd te worden in een confortabel hotel. Ons bureau biedt in de kerstperiode een groot aantal mogelijk heden; een keuze tussen een zomers verblijf aan zonnige stranden, of sportieve sneeuwgenoegens in gerenommeerde wintersportplaatsen. Kerst en jaarwisseling vallen ook dit jaar gunstig! Met een minimum aan snipperdagen een volwaardige vakantie. Maak bijtijds (dus nu) uw reisplan, want nu profiteert uvan alle moge lijkheden die ons bureau u biedt. Wi) zijn u gaarne behulpzaam bij het uitwerken van uw plannen voor een onvergetelijke kerstvakantie. VLIEGREIZEN NAAR DËZON Costa del sol Torremolinos v.a. 300,— vertrek 18 en 25 december Costa blanca Benidorm v.a. 377,— vertrek 19 en 26 december Mallorca v.a, 340,vertrek 20 december Canarische eilanden Las Palm as v.a. 654,— vertrek 19 december Dalmatle Dubrovnik v.a. 460,— vertrek 23,25,26 december Tunesie— Djerba v.a. 560,—vertrek 20 december Israel rondreis 777.—vertrek 22 december. WINTERSPORTREIZEN Joegoslavië Slovenie vliegreizen v.a. 455 vertrek 19 en 23 december Bulgarije Borovets vliegreizen v.a.425,— vertrek 11 december Zwitserland Davos treinreizen v.a. 698 vertrek 19 en 21 december Oostenrijk Abtenau treinreizen v.a. 421 vertrek 16 en 22 december. I iNUCHTINGEN AAN 0N2£ KANTOREN CntiBigetokendewanst I Amsterdam: Wibautstraat 131 inlichtingen overkerstrelzen en Rokin 110, tel. 020-914400 Rotterdam: Westbiaak9-11, NAAM: I tel. 010-135430 I Den Haag: Prinsessggracht3, ,nD(:s, J tel. 070-182306 ALJnfco. fl Utrecht:Korte JanssUaat3, woompi aütq- tel. 030-11241 WOONPLAATS:

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1