Klachten over verzc I ging in "Boezemt» dit' DeHollandsehe Bank-ünie NM Botterdam ROTTERDAMS DAGBOEK Handelscentrum voor Japan nu officieel open Het orkest achter Olga Lowina HBU AANLEG MOET NOG EVEN WACHTEN I ADRIANI REAGEERT OP 'WITTE BOEK' 1 ROTTERDAM RIJNMOND. Belstuntje van De Vos mislukte Waterhoogten BONTMANTELS ;pag. 4 - donderdag 19 november 1970 De Boezembarakken van <na de oorlog. TN de gemeentelijke verpleeg inrichting de Boezembocht liggen ongeveer negentig (ern stig) zieke, demente en anders zins hulpbehoevende bejaarden. Hun verzorging zou te wensen overlaten, stelde het D'66-raads- lid E. C, Reinhardt vorige week in de commissie volksgezond heid in vage termen. Wethouder G. Z. de Vos en GG en GD-direeteur dr L. Burema repliceerden dat er wel eens klachten waren, die na onderzoek alle ongegrond bleken. Zij uitten lof en bewondering voor de lei ding en het personeel van de Boezembocht Informaties van betrokkenen (art sen, (ex-)personeel, (oud-)patiëüten, familieleden) lenen, dat de patiënten in de Boezembocht hun levensavond slijten onder mensonterende omstan digheden: ernstige venwaaaiocsing en anget voor een bepaald deel van het verplegend, personeel. Informaties kregen wij eerst dan, nadat uitdrukkelijk was beloofd dat er .geen namen worden genoemd. Motieven voor deze anonimiteit zijn: vrees voor moeilijkheden met collega's en superieuren, of angst voor repres- sailles. Twee betrokkenen hielden hierom maar liever helemaal hun mond. Het komt geregeld voor dat het per soneel ruw, en ontactisch optreedt. Voorbeelden: een gehandicapte patiënt die bij het can kleden hardhandig wordt ge holpen en zegt: „Zuster, u doet me pijn", krijgt de snauw; „Wat, pijn. Ais je niet opschiet roep ik de dokter om je een ptrik te .geven Een patiënt voelt zich niet goed en wil de pap niet helemaal opeten. Haar dochter verhaalt; „Zuster )noemt "■aam) kwam erbij en zei; „Wat, geen pap eten. Verwennerij. Je zult eten," Met één helpster aan de linker zij, één aan de rechter zij, en één aan het voeteneind kneep ze moeders neus dicht, rukte haar gebit uit en .goot de pap naar binnen. Hierna hebben we moeder er weggehaald", (Dit geval betrof de familie Spiering, de enige die geen bezwaar had tegen naams vermelding, H. v. L.). Een jonge vrouw over haar moe der: „Moeder lis bang als er tijdens bezoekuur een keer een. verpleegster door Hans van Leusden op zaal ver-schijnt, I>al zie ik aan haar Ogen. Waarom ze bang is, wil ze niet zeggen." Een verpleeghulp vertelt 's mor gens een patiënt, dat een mede-pa tiënt met wie zij altijd optrekt, was overleden. Het was niet waar, maar bedoeld als „grapje". —- Een patiënt begint hevig te beven, telkens wanneer ze een verpleegsters uniform ziet, aldus een betrokken fa milielid. „Ze zegt niet mishandeld te zijn, maar wat er wel aan de hand is komt er niet uit." Er zijn ook „hele lieve zusters" in de Boezemlbocht. Uiteraard. Zij wor den genoemd in de verhalen. Zusters die alles over hebben voor de veel verzorging en hulp vragende bejaar den. Maar het begint erop te lijken, dat doze groep afneemt. „De goeden lopen weg, meneer, Die kunnen in deze troep niet meer werken. De slechten blijven," verklaarde een Insi der somber. Zusters Onder „troep" wordt dan verstaan de verwaarlozing van de patiënten, het gebrek aan leiding, werksfeer on het •.grote tekort aan kwalitatief en kwantitatief personeel. Voorbeelden van verwaarlozing: Het gebeurt jegelmatig dat hulpbe hoevende patiënt-;- ..en uur of langer op de po-stoel zitten, omdat het perso nen! hen vergeet of het te druk met andere zaken heeft, In de ruimte waarin men dan zit. ia het niet te har den van de oud: -.aglijke stank; iets wat wij zelf hebben ervaren tijdens een bezoekuur. En toen was deze •ruimte nog .wel „schoon en opge ruimd". Diverse malen is het voorgekomen, dat patiënten geen, of de verkeerde medicijnen kregen. Het is regel dat het gezicht van de patiënt elke dag wordt gewassen. Er is vaak geen tijd voor. Het is regel dat de patiënt eens per week helemaal wordt gewassen. Er is vaak geen tijd. Een patiënt is zoutloos, krijgt Barakken zoute worst voorgezet, zegt er iets van, darmen niet kunnen beheersen, en al les laten lopen, eten eerst af. Bed patiënten die wat langer over de maaltijd doen, omdat zij gewoon niet in een normaal tempo kunnen eten, zien regelmatig hun half volle bord weggehaald: „Je Ihobt nu wel voldoende gegeten". krijgt te -horen: „Ach, dat mag wel eon keer". Een patiënt die veel moot drin ken, en om drinken vraagt, krijgt als reactie: „Ach, dat is niet nodig". En ligt een middag zonder. Patiënten die hun plas ol ontlas ting niet kunnen ophouden, liggen soms een hele dag In Siun vuil. De zusters hebben vaak geen tijd name lijk. Toiletten worden onvoldoende ge reinigd, is een veelgehoorde klacht. De valide patiënten eten allemaal in het dagverblijf. Op zich niet erg. Maar wel, wanneer buurman- of buurvrouw-tafelgenoot zijn spuwbak naast z'n bord heeft staan, en er re gelmatig van gebruik moet maken. Patiënten die aan tafel hun blaas of De verpleeginrichting Boezembocht bestaat uit vier barakken. Eén werd kort geleden gesloten vanwege „per soneelsgebrek". Voor de overige drie barakken, met ieder dertig patiënten zijn werkzaam: zes gediplomeerde verpleegsters, vieren twintig gediplo meerde zieken verzorgsters, vijfen twintig meisjes, al dan niet in oplei ding voor verzorgster. Economisch adjunct-directeur J. van Wijngaarden zei desgevraagd dat de Boozemboch zeker elf gediplomeer de verpleegsters nodig heeft. Er is dus ■een tekort van vijf. Verge!eken met de andere gemeentelijke verpleegin richtingen in Rotterdam is het perso neelstekort in de Boczembocht, volgens de heer Van Wijngaarden „inderdaad hoog" Ervan uitgaande dat één gediplo meerde verpleegster nachtdienst heeft voor negentig patiënten, één late dienst voor het zelfde aantal, en twee hun vrije dagen wegens de vijfdaagse werkweek, doet er een dagdienst voor negentig patiënten verspreid over drie barakken. Daarbij is geen rekening gehouden met ziekte of vakantie. De 25 ziekenvenzorgsters en 24 hul pen zijn als volgt in te delen; voor ie dere barak twee keukenmeisjes, twee naohtdiensten, twee late diensten. To taal aohitien. Ca. veertien meisjes hebben 'hun vrije dagen. Resteren ze ventien meisjes te verdelen over twee dagdiensten. Dat betekent dat er vijf uur per dag beschikbaar zijn vijf tot zes meisjes, en gedurende drie uur per dag twee h drie meisjes. Ook hier is geen rekening gehouden met verzuim of vakantie. Over twee jaar moot, volgens de plannen die zeven jaar geleden al kant en klaar waren, aan do Asserweg een nieuw verpleegcentrum in gebruik worden genomen ter vervanging van de Boezembocht-Aoarafeken, -die date ren van vlak na de oorlog. De vraag is. of de patiënten tot zo lang mooten wachten op eon betere verzorging. (Van een medewerker) OOSTVOORNE, donderdag. Dr. M. J. Adriani, directeur van het biologisch station Weevers' Duin bij Oostvoorne, schrijft in een brief aan de Rijnmondraad, dat „voor de huidige vrije kust van Voorne langs vrijwel natuur lijke weg kustuitbrelding zal plaatsvinden". „Het nieuwe natuurgebied", gaat hij verder, „zal harmonisch aansluiten bij het bestaande, dat dan ongestoord zijn. successie zal kunnen doorlopen. Blijft bet „oude landschap" intact, dan kan van hieruit de kolonisatie van het nieuwe gebied met alle goede kansen plaats hebben. En in een. artikel in het november nummer van het „Vakblad voor Bio logen", specificeert hij die vooruit richten nog eens als volgt: „Te ver wachten zijn nieuwe duinenrijen, jon ge valleien en een ontmoetingsgebied tussen zout en zoet en zand en klei; een landsehapstype rijk aan gradiën ten zoals Voorne vóór 1950 bezat maar moest "verliezen door Beer- en Maas- vlaktewerken". De brief aan de Rijnmondraad is te beschouwen als een reactie op het in april van dit jaar door Rijnmond ge publiceerde „witte boek" over de pla nologische wenselijkheden in dit ge bied. Dr. Adriani plaatst bij deze ver wachting ovenwei f'i voorwaarde, dat de verbinding met open zee van het bestaande gebied blijft gehandhaafd en dat geen sterk vervuilende industrie in de buurt wordt gevestigd. Waarmee hij zioh nogmaals sterk kant tegen een Hoogovenbedrijf op -de Maasvlakte. In het vakblad hierover: „Het Leven als zodanig zal door indus- triecumulafie in deze vorm worden •belast, geschaad en vernietigd, al naar de aard van het organisme, dat hier aan zou worden blootgesteld. Moet ■dat? Vestigt men Hoogovens op de Maasvlakte, dan zal ernstige vermin dering aan rijkdom en diversiteit van de natuurterreinen onontkoombaar edjn.'* Uiteraard vindt ook de uitbreiding van de Maasvlakte In deze zienswijze geen genade. Dr Adriani in zijn brief •aan Rijnmond: „Door de aanleg van de Maasvlakte en bijkomende werken, alsmede het schrikbarend toenemen van de luchtvervuiling, verarmden natuur en landschap dn Ihet meest in geklemde gedeelte van Voorne, Strandhaal, reeds spoedig. Hetgeen uitte in de achteruitgang van duin-, strand - en wadvogels en in het egaliseren van de zout-zoet-gradiënt •waardoor specifieke levensgemeen schappen verdwenen en met hen een 20-tal soorten hogere planten. Bijlage In een bijlage somt hij ten slotte een 23-tal natuurgebieden op in en nabij het Rijnmondgebied, die de moeite van behoud waard zijn. Hier van zijn er In zijn visie twee „uiterst waardevol", te weten, ihet duingebied van Voorne en de Korendijksdie en Beninger slikken, een zevental „zeer •waardevol" (o,a. Staeldulnen, Meertje de Waal en lage graslanden langs de Strype en de gorzen en grienden langs de Oude Maas) en een 14-tal als „waardevol" te beschouwen (o.a. Pol dert Blèrt, Amibachbsheerlijkheid Cramstrijen, Vierambacbtenboezem). „GdheeL Zuidwest-Nederland," be sluit de heer Adriani zijn brief, „zal In de komende jaren een zldh snel vol trekkend verlies aan differentiatie, aan biologische rijkdom te zien geven, met name een onomkeerbaar verlies aan waarden, die elders in ons land niet voorkomen en ook niet te ver wachten zijn." (advertentie; opent morgen een nieuw filiaal in de Avenue Concordia 22 Tel. 010-112196 en 139000. RIDDERKERK, donderdag De plannen voor het sportcomplex van de voetbalvereniging „Rijsoord" mogen dan al enige tijd gereed zijn, dat betekent niet dat de club binnen afzienbare tijd over de nieuwe velden kan beschikken, het duurt nog wel even eer de Rijs- oord-spelers op het nieuwe complex een balletje kunnen trappen. Het wordt in ieder geval een kwes tie vam jaren. Op z'n minst drie. Zelfs staat momenteel nog niet vast wan neer roeit de eerste fase zal worden begonnen. Afhankelijk i© men van de financiering. De gemeente Ridderkerk heeft ihet geld niet beschikbaar voor het tonnen verslindende project. Den Haag moet de centen beschikbaar stellen. Met de huidige centrale financiering kan dat nog wel even duren. Men is ai jaren bezig voor een nieuw complex in de wijk Rijsoord. De plannen volgden elkaar met de re gelmaat van een klok op. Definitief is nu het ontwerp voor een sportpark van vier velden waaronder éón ju- niorenveld met trainingsveld, par keerruimte en clubgebouwen. De situering van de velden, afhan kelijk van de grond die de gemeente had aangekocht, verschilde in de di verse plannen nog. Zoals het er nu uitziet komt het ihoofdveld rechils naast de ingang van het huidige com plex van „Rijsoord". De drie andere velden komen met in een inham ruimte voor het clubge bouw, daar met de korte zijde op uit. De nieuwe sportvelden worden, in drie (Van een onzer verslaggevers) BOTTERDAM, donderdag. Hoewel de daarvoor beschikbare kantoorruimte in het „Nill-mij"-gebouw aan het Hofplein pas in de cember in gebruik genomen zal kunnen worden, is gisterenmiddag In het Hilton-hotel het handels- en, distributiecentrum, „Osaka Mer chandise Center" (OMC) officieel geopend. Van Japanse zijde waren ondermeer aanwezig de heren H. Yukawa, vice-gouverneur van de Prefectuur van Osaka, K. Izaki, voorzitter van de OMC, en J. Mat- suura, directeur van het handelscentrum in Rotterdam. De gemeente Rotterdam werd vertegenwoordigd door burgemeester Thomassen. Bij het handelscentrum zijn nu nog 24 Japanse bedrijven aangesloten, binnenkort zullen dat er 50 zijn. Dc OMC zal voor deze bedrijven bemid deling verlenen voor het voeren van handel met Europa. Het zal daartoe ondermeer beschikbaar stellen een ge meenschappelijk bevoorradingscen trum en gezamenlijke toonzalen. De Osaka Merchandise Center is een gezamenlijke werkmaatschappij vsn een aantal industrieën en hei Osaka Foreign Trade Institute. Dit in stituut ressorteert zelf rechtstreeks onder de regionale overheid van Osa ka, de prefectuur. Deze prefectuur wordt beschouwd als het industriële en zakelijke hart van Japan. fasen gerealiseerd- Men zorgt er daar bij voor dat de vereniging constant de beschikking houdt over twee velden. Zoveel terreinen telt de vereniging momenteel ook. Dat is voor de 16 se nioren- en juniorenteams die „Rijs oord" momenteel telt veel te weinig. De huidige accommodatie is dus veel te klein en bovendien verouderd, zeg; Rijsoord-voorzitter C. van den Heerik. Daarbij komt mog dat de ver eniging een gedeelte van z'n. terreinen kwijt raakt voor de reconstructie van rijksweg 15. In Rotterdam, zijn y ongeveer twaalf accordeonve reni- gingen, Een er van; R. A. V. ProgressieDe voorzitter daarvan; H. VINKE (54 J, Het is een man waar de andere bestuurders hijgend achteraan lopen. Altijd bezig, altijd aan het organiseren het ene plan is nog niet uitge werkt of hij is liet volgende al weer aan het uitwerken. ^ROGRESSIO- vaorzitter H. Vinfce Yïnke heeft een klem beetje het gevoel, dat zijn vereniging niet de lof krijgt die zij ver dient. Dat houdt verband met het optreden van Olga Lowina op zaterdag 21 november in Odeon. „De kranten hebben erover geschreven", zegt Vinke, maar alleen over Olga Lowi na, niet over Progressio dat deze avond heeft gearran geerd." "Welnu, ere wie ere toekomt. Oljjfi Lowina treedt op met één van de orkesten van Pro gressio, een uniek gebeuren. De arrangementen zijn ge schreven door Progressio's di rigent J. H, Kemna. Voor de pauze treden het jeugdorkest en het B-orkest op, na de pau ze het A-orkest met Olga. Vinke wil graag duidelijk makendat Progressio niet zo maar een accordeouclubje is, In '68 werd in Luzern de derde prys veroverd. Er deden zeventig orkesten van wereld formaat mee. Tijdens C 70 trok Progressio (60 spelende leden en 368 do nateurs) de aandacht van velen tijdens concerten op het Beursplein. „Ik ben een zuivere propa- ganeüsï voor de accordeon", verklaart Vinfce, in tuiens rus teloze brein een plan rijpt voor een toporkest, samenge steld uit de virtuozen van de twaalf Rotterdamse accor deonorkesten. „Janwncr, dat we niet ge subsidieerd worden", vindt Vinke. „We treden wel ia De HET jeugdorkest van Progressio op de trappen van de Beurs. Doelen op, maar we krijgen alleen wat subsidie van de Kunststichting. Die ticaal or kesten in Rotterdam hebben zo'n zeven tot acht duizend leden." Ais Progressio 25 jaar be staat wil Vinke iets groots op touw zetten. Het ledental groeit inmiddels verder. Vinfce; „lVe kunnen beslist niet ver der gaan dan vierhonderd. Het wordt gewoon een bedry/." Het bevoorradingscentrum zai gaan fungeren als een zogenaamd „bonded warehouse". Dat wil zeggen dat voor opslag in dit centrum geen invoer- rechten behoeven te worden betaald door de deelnemende bedrijven. In voerrechten worden pas geheven als een. feitelijke transactie in een Euro pese land tot stand is gekomen. Rotterdam heeft met dc vestiging van de OMC een wereldprimeur. Het Is de eerste maal dat in een zo concre te vorm een aantal Japanse bedrijven gezamenlijk en met steun van de overheid een grote buitenlandse markt benadert. (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM, "donderdag. Wet houder G. Z. de Vos (kunstzaken) opende gistermiddag het nieuwe Lijn- baancafe „Pi eternel" onder het Kunstcentrum. Het sUrntje waarmee dat had moeten gebeuren, mislukte enigszins. De wethouder zou van bui- ton 'het gebouw telefonisch doorkomen vla een In ruimtepak gehulde vrouw. De stom van tie 'hoer De Vos kwam inderdaad duidelijk door, maar omdat hij naar later bleek niets hoor de, hield hij na een paar hallo's maar op. Tenslotte kwam de wethouder in persoon de zaak openen. Het café Js gesplitst in een zelfbe dieningsruimte met tafals en een bar- godeelte. De inrichting was in handen van architect Van Kasteel, die ook de wand van onregelmatige houten blok jes ontwierp. Een vijftal lichtbakken met o.a. toneelaffiches geeft de band met „de (kunst" aan. 20 nov. Hoog water tc: Botterdam 1 tij 9.21. 2e tij 22.08, Dordrecht Ie tjj io.II 2e tij 22.41. HöÜevoetsJuis le tij 8,07. 2e tl 20.31. Hoek van Holland le tij 7.25, Ze tl 13 52 (ADVERTENTIE) voor de prijzen van 5T0FFENMANTELS Lange pers p. met nerts st. kraag Koop in eei( speciaalzaak! Deskundig advies. Volledige garantie. Eigen atelier. Bofflmlnleli tn olka ptljlWoi». örtt« ooiwrina f— Nieuwe Binnenweg 178 Rotterdam (bij 's-Gravondljkwal) Tel. 234577,362185 VrtM#s"vofld lot uur a«op»ml Ierse handels delegatie bezoekt Nederlandse ondernemingen (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag Een delegatie van de Ierse „Industrial De velopment Authority" brengt momen teel een bezoek aan Nederland om Nederlandse ondernemingen te inte resseren voor vestiging in Ierland. Veertien Nederlandse bedrijven heb ben zich tot dusver In Ierland geves tigd o.a. Philips, Douwa Egberts en Verolzne en z(j hebben daarin geza menlijk 500 miljoen gulden geïnves teerd. De Ierse regering verleent diverse faciliteiten voor buitenlandse onder nemingen, die zich in dat land vesti gen. Zo zijn de winsten, die worden verkregen uit export van in Ierland gefabriceerde goedsren voor een pe riode van 15 jaar vrijgesteld van Ierse belasting. Andere faciliteiten bestaan onder meer uit het verstrekken van finan ciële bijdragen, het vrijwaren -van douanegeldcn voor export naar Groot Brittannië, het aanbieden van ar beidskrachten en opleiding van arbei ders, het beschikbaar stellen van in dustrie-terreinen en 'kant en klare fa brieksgebouwen. De handel tussen Nederland en Ier land is In de laatste vijf jaar gestegen. Sinds 1965 nam de export vanuit Ne derland toe van 86 tot 125 miljoen gulden. De export van Ierland naar Nederland bedraagt momenteel ruim 60 miljoen .gulden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1