^Provinciale Staten: Snel meewerken aan Rijnpoorthaven 5: o. DEEL POLITIE WIL ACTIE STIPTHEID ROTTERDAMS DAGBOEK Schrijvende voetballer 98 REINHARDT (D'66) VRAAGT NAAR 'BOEZEMBOCHT5 98 ROTTERDAM RIJNMOND Overtuigend solisten concert Andriessens Time Spirit in première XZ C0UZY Nog geen spoor opvarenden motorsleepbootje i fcvPag 4 - vnjdag 20 november 1970 (ADVERTENTIE) Km Voor die moderne grote ramen wordt deze dekoratiave a refu te kten tule het meest gebruikt en omdat het zo lastig is zelf die grote lappen vitrage te verwerken, gaan wij kant en klaar arch itekten tule verkopen Pasklare trevira glasgordijnen met hakenband en loodveter. Een prachtige architekten tule m een van de best verkochte dessmsen van een bekend merk waarop U 3 jaar garantie krijgt In de hoogte 150 cm en de breedtes van 1 tot 5 meter nu per meter voor nog géén drie gulden Trovlra klaar om zo op te hangen 3 jaar garantie Vrijdagavond om 6 uur begint op de Ie etage de verkoop van deze hagelwitte trevira archi tekten tul* met hakenband an loodveter, kant en klaar om op te hangen in de hoogte 150 Cm en de breedtes van 1 tot 5 meter, nu i per meter Ook m de hoogtes 175-205-235 cm, pnjs naar verhouding JTJE programma s der solistenconcer ten kenmerken zich dit seizoen door beknoptheid tenminste totnog toe Hopelijk blijft dat zo (met hatelijk bedoeld voor de jonge kunstenaars') want m het verleden werd met twee vaak complete recitals op concerten als deze weieens te veel gevergd van de luisteraars Gisteravond kon de 26 jange pianist Ton Demmers studerende voor de Prijs van Uitnemendheid m werken van drie componisten uit verschillen de perioden overtuigend aantonen wat vertolken inhoudt en dat wil zeggen heel veel Ton Demmers beschikt over een gezonde natuurlijke muzikaliteit die elke excessieve uitingsdrang bui tensluit Hij weet de componisten voor zichzelf te laten spreken, met andere woorden hij stelt zich geheel in dienst van hen met veel intuïtie voor de stijl waann hun werken geschreven zijn Hij kan dat ook doen dank zij eei reeds gaaf ontwikkelde pianlstiek Zijn korte recital wijdde hij aan Bach (Toccata in e helder geprofileerd weergegeven) Debussy (drie stukken uit Images I) en Chopin van wie de mazurka al 2 en 3 uit opus 50 over tuigender uitvielen dan de Barcarolle •die iets gepassioneerder had gekund De pianist oogstte veel bijval van het met zo grote publiek in de kleine Doelenzaal Na de pauze trad de zangeres Inge Frohlich met een groot aantal korte jiederen. voor het voetlicht Haar kracht bleek te hggen in het illustra tieve en spits verhalende vlak en haar programma was hierop ook afgestemd met veel hedendaagse werkjes name lijk van Strawlnsky Satle Berio en Ives De drie liederen uit Moesi ky s Kinderkamer die zij tevens overtreffen in werkelijk muzikale .»«- pior de liederen van de vier vorige componisten maar juist by Moes- sorgsky kon alles nog veel geralfi- deerder vonden wij By Sequenza III yoor solisten van Berio viel overigens niet uit te maken of de componist iets humoristisch voor ogen heeft of iets doodernstigs Dat valt bij experimen tele muziek soms vrijblijvend uit De zangeres wier alt-xnezzo-stem niet in 311e registers even fraai klinkt (iets te dik in de laagte) opende haar recital met drie liederen van Richard Strauss die zij overtuigend voordroeg Haar echtgenoot de pianist Ton Hart suiker begeleidde zeer accuraat en Stimulerend. S NIEBOER (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG, vrijdag Provinciale Staten zijn bereid mee te wer ken aan een versnelde totstandkoming van Rgnpoort, de containerha ven die Rotterdam wil aanleggen tussen Hoek van Holland en Maas sluis De Staten, die zich vorig jaar nog tegen Rijnpoort verklaarden, verbonden aan hun medewerking echter een aantal voorwaarden, neergelegd in een motie die met 44 tegen 25 stemmen werd aangeno men van Naaldwijk die ook lid van Frovin- Gedepu teerde Staten een herziening van het «treekplan Westland voor te bereiden, welke nodig Is ln verhand met de aanleg van RtJnpoort Met 55 tegen 14 stemmen werd besloten de gemeente Naaldwijk op welker grond gebied Rijnpoort deels Is geprojec teerd, een versnelde aanwijzing tot het wijzigen van het bestemmingsplan bruik zal maken De heer Hordijk stemde tegen de motie en de voorstel len van GS i Mejuffrouw Anker vandaag honderd jaar ATANDAAG viert mejuffrouw J C Anker haar 100e verjaardag Mej Anker is m Zierik zee geboren, maar woont sinds 1920 m Rotterdam Acht jaar geleden kwam zij naar rusthuis Henriet te aan de Adn aan van der Does I laan 9 waar zij onder een goede verzorging terug kan denken aan de eeuw die ach ter haar ligt (Van een omer verslaggevers) m"r ordets op" De herziening van het streekplan Westland gebeurt op aanwijzing van de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening die gegeven werd nadat de Staten vorig jaar hier aan medewerking hadden geweigerd aanwijzing loyaal uit ham oordeel over de Rynpoorthaven op de plaats feitelijk n et of naurwelijks gewijzigd, is zoals enkele Gedeputeerden gisteren verklaarden Tegelyk heeft het provinciaal be stuur echter een plan uitgewerkt om ten noorden van Rijnpoort een grote groenstrook aan te leggen waarin - Staelduynse bos is opgenomen Ge tracht wordt het initiatief comité Golf Staelduyin dat zoals bekend een golf baan m het oostelyk deel van het Staeldunsse Bos wil aanleggen een vervangend golfterrein m deze groen strook aan te bieden zodat het Stael duynse hos voor recreatie beschikbaar zou komen koi Engelsman Gedeputeerde mr H andigde gisteren aan dat Provinciale Staten in december een voorstel te be handelen krijgen inzake een financiële overeenkomst tussen de provincie en het golfcomtté Golf Staeïduyn moet nl ingevoDge contract op 1 januari a s een half miljoen gulden betalen om eigenaar van het oostelijk deel van t Staelduynse bos te kunnen blijven Het -< W41 aan je provinciale meewerken mits het de ze krijg dat het lm de geplande 70 ooit dan heeft Jean Foumet gis,- *-* teravond in de stampvolle Doe lenzaal dubbel en dwars zijn tol be- het nieuwste werk in het hcht heeft gegeven was min of meer te voorzien dat telg uit het Andnessen-geslacht 3 creatieve werkzaamheid altijd nauw verbonden is geweest met film en theater onder de aanwezigen otaeiouyn comité v, plannen kerheid ft Begin 1972 In de motie die ondertekend is door woordvoerders van de PvdA KVF AR CHU en CPN wordt verklaard dat een definitief oordeel over het al of met herzien van het streekplan Westland eerst begin 1972 (als de herziening gereed is) gegeven kan worden Deze herziening zal dan vol gem. de motie getoetst worden aan de zienswijze dat de aanleg van Run poort slechts maig plaatsvinden in dien ae voor de maheuhygiene be langryke groenstrook ook inder daad verwezenlijkt wordt de uitvoering van de groen strook tenminste parallel zal lopen aan de aanleg van de haven in verband met de geluidshin der het recreatiegebied voldoende wordt geaccidenteerd het Staelduynse Bos in zijn heel ter beschikking komt voor gemene recreatie waarborgen worden verkregen voor een goede zoetwaterhuishou- dmg (geen verdere verdieping van de haven en aanleg van twee door het hoogheemraadschap Delfland noodzakelijk geachte kanalen) vervangend gebied -wordt aan gewezen voor de ongeveer 120 Westlandje tuinders die plaats zul len maken voor haven en groen strook en de mogelykneid van een in dustriële ontwikkeling in de direc te nabijheid van Rijnpoort wordt uitgesloten YVD tegen motie s J omdat zij GS laat en omdat ven ais zodanig houden omdat daarover al heeft tegen de motie weinig speelruimte aanleg van de ha- it meer ls tegen te de regering immers I »let De groenstrook die in totaal op 40 miljoen gulden is begroot zou door het rijk (20 miljoen in principe reeds toegezegd door de staatssecretaris van Cultuur Recreatie en Maatschappelijk Werk) de provincie (vijf miljoen) en Rotterdam vijftien miljoen) moeten worden betaald Mr Engelsman aohtte het Rotterdamse aandeel in de kosten een reele verzwaring m de exploita tieopzet voor de Rynpoorthaven die 300 tot 350 miljoen gulden gaat kos ten Zoals gemeld heeft Rotterdam het voorbehoud gemaakt dat het in het groenstrookplan wil deelnemen voorzover de nieuwe opzet voor Rijn poort dit mogelijk maakt Tijdwinst De versnelde aanwijzing aan Naald- wyk het bestemmingsplan te wijzigen die GS nu zullen geven betekent een tydwunst van ongeveer een jaar zodat het nieuwe bestemmingsplan ongeveer gelyk met het herziene streekplan klaar kan zijn Gedeputeerde ir N Butjsert schatte overigens dat de aan leg van Rynpoort zes tot acht jaar zal moeten wachten als met name de ge meente Naaldwijk alle vertragende mogelijkheden gebruikt (in beroep faan tegen aanwijzing van GS tegen erzienng streekplan etc Uit de ver klaringen van burgemeester Hordijk met de conceptie van een stuk dat zoal geen totaaltheater zou mogen he ten dan toch velerlei aspecten daarvan in zijn hetereogene structuur zou opnemen In Time Spirit (tijd geest dwz Andriessens visie op onze tijd) wordt de projectie van 34 litho s en houtsneden van Escher vereist waarvan de componist een vertaling in klanken heeft willen geven Voorts laten de 31 musici die in een zo wijd mogelijke boog zijn opgesteld (met de dirigent achteraan met zijn gezicht naar de zaal) ruimte voor dne dans paren aan wie de taak ia, de dromen van de mens visueel te verbeelden De boogvormige opstelling heeft mede een symbolische bedoeling Een solo- klarinettist verzinnebeeldt namelijk de uiteindelijke menselijke eenzaam heid en zit daarom geïsoleerd in het midden van het podium Auditief heeft Andnessen tenslotte nog behoef te gevoeld aan een popgroep van drie man inderdaad een nauwelyks te mis sen exponent als het gaat om een klan kenspel waarin onze tijdgeest wil worden vastgelegd Het zou volgens Andnessen zelf vrijwel niet mogelijk zijn voor de on voorbereide toehoorder de bedoelingen van dit complexe -wen* zelfs maar voor een deel te doorgronden Zonder deze woorden in tw jfel te willen trekken moet ons toch van het hart dat Time Spint lang met zo ontoe- gankel jk of vei wai rend s als de componist wel heeft gedacht Het stuk is wel aanzienlijk geavanceerder dan Anrir e»sens meeste eoropo-s «s m n of meer als bew js an het ongerijm de Wie leg tiem allerlei gratuite ef- fec °n uil oproepen "oe*n«- zijn klank- construct e anno 19 0 T me pir t En wie omgekeerd zijn eigen tydsvisie (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag Het D 66-raadslid E C Bernhardt wil een onderzoek naar de slechte verzorging van de bejaarde pa- tienten m de gemeentelijke ver pleeginrichting Boezembocht, waarover Het Rotterdams Parool gisteren berichtte Dat heeft hij b en w gevraagd Zijn vragen luiden Heeft het col lege het artikel In Het Rotterdams Pa rool van 19 november jl gelezen he in die van Andnessen wil projecteren /lndt 1 usterend naar de dis arrehge klanken van het orkest de luidruchti ge van de popgroep en de veelal on natuurlijke van de (het les en van ge boorte tot docd illustrerende) klari net genoeg om zijn omvergeworpen heiLge huisjes zyn maatschappijkri tiek en wat niet al in deze georgani seerde chaos te herwennen Jurriaan Andnessen heeft de per definitie vei ligste gekozen om het gllbbeuge pad van de avantgarde te betreden Hy is dan ook niet uitgegleden Er liep nie mand weg en er most zelfs een ge deelte worden gebisseerd Het frag ment waarin een flard uit Charbners Bcurree fantasque opdoOk zoals tevo ren iets u t Debussy a Poisaon d or op t° me—cen wa, geweest Wan driessen is een vakman en ook het t»ren gaat hem goed af getu ge het slot van Time Spirit waarin Strauss Tijl Uilenspiegel versch jnt Om het publiek to"fi ntot te zwaar aan An dr e*sens 01 eiuik alias onze tijd gee»t te doen t Jlen Fouinet het RFhO klaimetist George Pieterman en popgroep Focus hyphen zi h evena s zes leden van h"*t Nationale Ballet volledig voor het weik Ingezet Voor de pau2e nad het o~k*at b jzord fraaie reproduktie geg en vsn Mczerts Fa ff non, vmf on e en Bartoks Concert voor orkest zoda het publiek waarachtig niets is tekort g komen EDLY SALOMe treffende de gang van zaken op v plcgfngs- en verzorgtugsybled in gemeentelijke verpleeginrichting 1 de Boezembarakken?" Deelt het college mijn mening dat over deze verpleeginrichting hoi waarschijnlijk méér reden is tot rechtvaardigde klachten dan afgeleid moet worden uit de antwoorden van zowel de wethouder voor de volksge zondheid als de directeur van de GG en GD op mijn mondeling vragen over de toestand ln deze inrichting tijdens de behandeling van de beleidsnota van de wethouder voor de volksge zondheid in de openbare commissie vergadering op 10 november jl' Deelt het college thans wél mijn mening dat er zeker na voornoemde publikatie voldoende aanleiding js om een onpartijdig onderzoek te laten In stellen naar de toestand in deze ver pleeginrichting' Is het college bereid dit onderzoek zich met name ook te laten uitstrekken tot het horen van medisch verplegend en verzorgend personeel dat inmiddels deze inrichting heeft verlaten ontsla gen patiënten en relaties van oud-pa tiënten waarbij desgewenst de anoni miteit van de betrokkenen wordt ge waarborgd' HUIZENVEILING Openbare verkoping van onroeren de goederen -door de NV NOTARIS HUIS op 18 november 1970 in zaal V aan de koopmansbeurs te Rotterdam Voorlopige afslag Not A M Th Ten DoesschateVmtges en Th E Mer tens te Voorbuig 1 Pand en eri Heeraraadssingel 211 a b Inzet 46 000 afslag f 48 400 2 Gaffel straat 44 a b c inzet 10 600 3 Gaf felstraat 46 abc inzet 11 200 4 Gaf felstraat 48 abc inzet 10 200 afslag 32 630 A M T ten DoesschateVint ges 5 Pand en erf 2e Schansstraat 27 hoek Walergeusstraat 113 Inzet 19 000 afslag 19 180 Voorlopige af slag not mr E Kwakernaak 6 pand en erf van Waerschutstraat 4a inzet 7 200 7 Pand en erf van Waer- schulsti aat 6 a b inzet 5 400 (ADVERTENTIE) B. en 0. - EEN KLASSE APART HET COMPLETE SORTIMENT BIJ UW STER DEALER VOOR ROTTERDAM AERTV NESSTRAAT38 te MIDDELLANDSTR 72 TEL 118811-235327 ROTTERDAM, vrijdag Een groep Rotterdam-e poli tiefunctionari«sen ijvert voor het realiseren tan een stiptheid-ac tie om kracht bij te zetten aan de eisen met betrekking tot de uitkering ineens aan politieamb tenaren en een verbetering van de arbeidsvoorwaarden De po htiemen6en denken aan de mo gelijkheid gedurende een be paalde periode van Ts morgens zeven tot negen uur een stipt heidsactie in acht te nemen Mocht de groep poktieambte naren niet tot overeenstemming komen over een stiptheidsactie dan overweegt een aantal agen ten en hogere politieambtenaren zich ziek te melden gedurende een bepaalde tijd De greep politiefunctionarissen wil samen met gelijkgestemde collega s uit heel Nederland een protestmars organiseren om kracht by te zetten aan do eL»cn De mars zou gehouden moeten worden in Den Haag, voor de ministeries van Binnenlandse aken en Justitie Enkele punten uit de radicale hoek van Rotterdamse politiemensen kwa men gisteravond ter sprake op een vergadering In het gebouw Palace in de Maasstad waar leden van de afde lingen Rotterdam van de Bond van Christelijke Politieambtenaren in Ne derland de Nedeilandse Politiebond en de R K Politiebond St Michael hun standpunt bepaalden over de door genoemde ministeries voorgestelde uitkering ineens van 500 en een aan tal arbeidsvoorwaarden Ondanks dat een groot gedeelte van de bomvolle zaal begon te zingen Wij gaan naar Den Haag toe zoete lieve Gemtje wij gaan naar Den Haag toe zoete lieve meid hiermee pleitend voor een protestdemonstratie m Den Haag werd een motie waarvoor een ander gedeelte van de zaal applaudis seerde als aangenomen beschouwd In deze motie die ter kennis wordt gebracht aan de landelyke bseturen van de politiebonden wordt onder meer gezegd dat een uitkering van 500 tte weinig is en dat men ernstig verontrust xs over de wijze waarop de centrale overheid met de belangen van werknemer Nederlandse politie Omspringt Voorts eist de motie met onmiddel lijke ingang een einde aan de voort durende psychische en physieke spanning onde*- politiepersoneel en gezinsleden en enkele andere maatre gelen die leiden tot een verbetering van de beveiliging en salariëring va: politieambtenaren Vergadenni Belangrijkste eis van de motie d hoofdbesturen van de ui landelijk verband samenwerkende politieamb tenaren moeten voor 1 december een demonstratieve vergadering mtscbrij ven waarvoor onder anderen de minis ters van Binnenlandse Zaken en Jus titie worden uitgenodigd De heer C J de Brum adjudant bij de Rotterdamse recherche en voorzit ter van de plaatselijke Centrale van Politie Organisaties zei dat de taak verzwaring voor de Rotterdamse poli tie vooral ligt op het gebied van het personeelstekort Het Rotterdamse po litiekorps zou volgens hem 800 tot 1000 man sterker moeten zijn De groep agenten die een stiptheids actie voorstaat wil verder gaan dan de motie Onder meer houden zij vast aan een uitkering van ƒ1200 Ineens en de stelling dat de regering ln deze legt. Ook de afdelingsbesturen van de Nederlandse politiebond uit de pro vincies Nooid en Zuid Holland Zee land en Brabant houden vast aan een uitkering van 1200 ineens Deze be sturen hadden gistermiddag samen- met een groot aantal leden een verga dering in het Groothandelsgebouw in Rotterdam De eis van 1200 is neergelegd m een mode die ter kennis wordt ge bracht aan de minister-presidenit en de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie De motie noemt Ook een aantal verbeteringen van. arbeidsvoor waarden (ADVERTENTIE) Als U een liefhebber van het klass eke interieur bent heet U vast wel eens dia bijzonder mooie maar ook zeer prijzige, geborduurde overgordrjnstof in de etalage bekeken D ezelfde pracht ge gordijnstof gaat nu bij ons voor bijna een derde van de normale prijs de deur uit en wel omdat er een klein foutje in de nabehan deling is geslopen Goudbrokaat overgordijnstof van een zware kwaliteit damast, 120 cm breed per meter m 4 aparte kleuren voor nog géén zes gulden met gouddraad geborduurd 46» Vrijdagavond om 6 uur begint op de Ie etage de verkoop van deze goudbrokaat overgordijn stof van een zware kwaliteit damast m 4 fraaie kleuren 120 cm breed 1 per meter s~~\VER voetbal teansen. onbenut bleven dat de het wijkcomite Katendrecht KJ wordt alles schreven wat er Onderschat - de orde werden gesteld De behaalde resultaat dat geboekt dienst was zeer gewillig en werd is de aanleg van het zegde het comité alle mede sportterrein waar we wel blij werking toe maar nat tevreden mee aan Helaas hebb,n db beiael£e instanties nog mets voor ons gevaarlijke uitvallen van niet zo era te spreken Het co- ®en kal/ uerluiTü veld bedekt gedaan aldus het comité dat ploeg B niet moeten worden mite schrijft daarover Nn met Bravel blijkt een moeilijk besluit J)e werkgroepen en -dat te scheidt- vete bapreiingen met dmerse 'f aanvaarden oplossing ln het oestuur worden ongedul- - of er hands was gemaakt dat kieken. dat SfcJKSBKKÜ~Sft SS&Stó SfSt'a thcer tct cp heden commentaren prognoses, ett~ zej# steeds met een pijn- Maar het publiek wil steeds feme zit dat ploeg A een meer over voetbal En daarom rrtocilijfc programma wacht fijn de sportredacties er toe over gegaan beroemde voet- bailers te laten schrijven De U ziet dat w nog eens ande Nederlandse topvoetballers re koek dan het geschrijf van kunnen dit opzicht ln twee sportjournalisten groepen worden verdeeld ztj Toch doen schrijvende voet- die een eigen rubriek ae baiters mij een beetje denken krant hebben en "i3 die dat nog niet hebben Dienst van moeilijker zich ten aanzien Jül veel beloojd, Stadsontwikkeling waarbij van de mede wijkbewoners alle problemen en wensen aan waar te maken >etballende journalisten Katendrecht Er is een belangrijke wed strijd gespeeld en de kranten lezer heeft "ijn portie voetbal lectuur over ich heen laten iv nen voor een dienstencen- gaan Hij heeft de voorbe- trum Alle 65 plussers m de schouwing en de nabeschou- wijk ijn opgeroepen om vnj- wmg gehad het verslag en het dagavond 27 november een klee dkamerv er haal de mter voorlichtingsavond bij te wo- views en het commentaar nen ut het clubhuis De Tol Twee dagen later komt aan de Tolhuisstraat Aanvang schrijvende topvoetballer Piet 19 00 uur Het wijkcomtté wit niet "ijn commentaar het be- graag de mening tian de be zonken oordeel van iemand jaarden horen over dit plan die het kan weten die het Men denkt m eerste instantie móet weten Een sportjoUma aai1 een dienstencentrum list is ook maar een toeschou- zouls w andere wijken De ac teer, zon man weet ook met tiyitciten zouden kunnen be alles Nee de topspeler moet staan uit het verstrekken van je hebben die heeft er andere warme maaltijden en het or- kijk op beter scherper van gamseren van bejaardengym zo n man knjg je de pure tnsi nastlefc uoetoerzorging ge el- de information van het veld schapspelen enz Bedoeling is Wat heeft Piet dan wel te aen centrum te krijgen dat vertellen'' wij/ dagen tn de week open is Dat het Stadion was uitver- /fr. kocht dat er stemming heer JACl tGTHtPGCll f11} ste dat ploeg A een veldover- wicht had maar het toch niet /~~\VER de samenwerking met makkelijk had gehad dat er KJ t' BAREND RECHT vrydag Van- moigen was nog geen spoor gevonden van de twee vermiste opvarenden van hot motorsleepbootje Hendrik Klaas dat gisteravond omstreeks zeven uui is omgeslagen op de Oude Maas ter hoogte van de Hemenoordtunnel m de gemeente Barondrecht De twee vermisten zyn de 21-jarige stuurman G Mars unt Muiden. en de 32-jarige kapitein B van Ouöheusden uit Vlaardingen De rijkspolitie te wa ter die vanmorgen op de plaats van bet ongeluk dregde neemt aan dat de mannen zijn verdronken De Hendrik Klaas werd onder water geduwd door de zandbak die het boo tje sleepte Dit gebeurd» doordat het slepertje moest afremmen Opvaren den van de zandbak zagen de Kapitein even voor het ongeval in het water springen De s uurman moet ook in de Oude Maas gesprongen zijn want een duiker die het slepertje doorzocht vond hem niet De Hendrik Klaas werd door een andeie sleper naar de kant gebracht en aan de grond gezet Morgen bliksemactie voor slachtoffers in Pakistan ROTTERDAM vrijdag Alle scholen van de gemeen ten Slikker veer Ridderkerk Bolnes en Rijisaord (un totaal ongeveer 30 scholen) star ten morgen om 10 uur met een blik semactie ten bate van de slachtoffers van de natuurramp m Pakistan Tij dens een vergadering van schoolhoof den is bestoten in overleg met de Pa kistaanse ambassade een dorp m het getroffen geb ed te adopteren De Jeerkngen van de scholen die meedoen aan de actie zullen een huis aan huis inzameling houden waarbij geld maar ook goederen zoals dekens kleren en. speelgoed welkom zijn de gemeente instanties Boven de ingangen van doeners en autohaters belagen de Maastunnel zijrt hek wordt het wat moeilijker ken aangebracht Boos gemaakt Het verkeer te ROTTERDAM vnjdag De stich ting Trefcentrum krijgt deze week het volledig plan met kostenbegroting voor de verbouwing van het pand Kreymborg aan de B nnenweg Dit deelde wethouder drs J G van. der Ploeg gisteren mee in de raad naar aanleiding van vragen van het socia listische raadslid Ch Ribbius Dat het plan zo lang op zioh heeft lat°n wach ten komt aldus de wethouder door de vele vv erkzaamheden bij de betrokken diensten 4

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1