Olga Lowina gaat weer jodelen ROTTERDAMS DAGBOEK Bewoners Feijenoord eisen duidelijkheid bouw Willemstunnel Hoe druk wordt het aan de Slinge? 98 ÉSIËt WÜi Weer een bosloop in Staelduinse Bos 'Is Jazz pop of underground' GÖUZY ROTTERDAM RIJNMOND H Modderschuit Tranen in ogen Plan voor verbetering toren Hervormde kerk Overgaan op aardgas brengt geen einde aan luchtverontrei nigin g Driebamlentoernooi om Imperator cup Rotterdam voelt niet voor overdracht van bevoegdheden Hinderwet aan Rijnmond ROTTERDAM HEEFT HAAST GEEN WONING- BOUWTERREIN MEER VIRUCHTINSS-GRNAiyiEHTEN Witte bedjes 1 pag. .4 - dinsdag 24 november 1970 ET ziet er naar uit dat de rustige jaren voor OJga Lo wina verleden tijd 2ijn. De jo- delkamploene van de jaren vijf tig weet ook in 1970 een aantal mensen te boeien met opgewek te liedjes over Zwitserse en Oostenrijkse bergen. In haar flat in de Schiedamse Vergeetmij- nietstraat blijkt uit het sterk toegenomen aantal telefoontjes en brieven dat veel fans nog (of weer) aan haar denken. Ook de platenbusiness ziet er weer brood in, blijkens een nieuwe Olga Helena Lowina Musters be gon haar carrière in 1946. Theatera- k'ent Lou Marti ontdekte het Jodclfe- nomeen, doopte hat Olga Lowina cn voegde daaraan later voor de bur gerlijke stand de naam „Van Put ton'' aan toe. Marti is tegenwoordig van acht tot vier administratief he iig bij Wagon-Lits en heeft daarna tijd en «norgie over om zijn echtge note te begeleiden naar de plaats ven optreden. Vorig jaar is Olga. na vijf etlllo - jaren, weer voorzichtig aan het jo delen geslagen. De aanvankelijk spaarzame verzoeken van bejaarden en zieken werden gevolgd door uit nodigingen voor bruiloften, carna valsfeesten en andere feestavonden. Groot was het succes in de Scheve- ningse gevangenis. Sindsdien is het steeds drukker geworden. De ko mende maanden zijn ook aardig be zet, zodat er alle reden is om te la chen. „Lach als de zon schijnt," zingt Olga in dc kleine hulskamer, die op een dergelijke lawine van geluld niet berekend is. De buren hebben echter geen reden tot klagen, zogt Olga tij dens een adempauze, „want ik repe- teer thuis alleen heel zachtjes, in de achterkamer waer een orgeltje staat. De mensen in de straat beginnen er pas de laatste tijd achter te komen dat Olga Lowina hier woont. Ik ben de laatste jaren gewoon mevrouw Van Putten geweest. Dat zei ik ook als ik de telefoon aannam, maar dat kan nu niet meer. Dan hoor ik aan de andere kant verbaasd zeggen „maar ik moet Olga Lowina heb- Olga Lowina? 'Fans bollen me weer op' door ELS FLIPSEN ben!" en dart zeg ik gewoon „dat ben ik". Voor de toekomst heeft Olga en kele grote wensen; „Ik zou zo vrese lijk graag eens voor de televisie wil len optreden. Dat zou de eerste keer zijn," Eén keer ben Ik Wel voor de tele visie geweest, maar dat vergeet tk liever. Dat was in het programma waarin ook ï*bU Bloom optrad, Nou, ik voelde me net een vlag op een modderschuit. Had ik het maar van tevoren geweten." T?UIM dertig grammofoonplaatjes heeft Olga op haar naam staan, „De eorsto werd opgenomen in 1941,, met. een mandoline-orkestje. M'n eerste langspeler heb ik een paar jaar geleden gemaakt. Op de ene kant staan zes liedjes van mij, op de n andere hoor je de Tiroler Holzhar- ötiigGlegen ker Bub'n. Vanmorgen kreeg ik die zelfde plaat ineens thuisgestuurd, maar nu in een nieuwe hoce." „Een gouden plaat, dat zou ik ge weldig vinden. Van die nieuwe elpee zijn er al een paar duizend verkocht, dus je weet nooit. Zoals die plaat la opgenomen, niet te geloveri. Op een donderdag moest ik om half twee komen. Vier uur achter elkaar heb Ik moeten zingen, mot alléén een flesje limonade lussendoor, 's Avonds weer een paar uur en toen stonden er al tien liedjes op de band. Eigenlijk Is het veel te veel achter elkaar, je staat op het laatst met een vuurrood hoofd en je stem wordt er ook niet mooier op als je moe bent „Mijn liefste liedje heet „Mijn liefste land". De tekst daarvan heeft mijn man gemaakt. Zelf maak lk meestal de jodels, dan krijg ik het boste resultaat. Voor die nieuwe plaat moest ik ook liedjes zingen, waar geen jodelen aan te pas komt. zoals .Droomland' en ,lk bouw een paleis". Ja, die liedjes van Heintje." TT EN succes van oudere datum, dat het aog slccds goed doet, Is de meezinger „We gaan naar Zwitser land". Olga.' „Nee, we ztfn er nog t geweest. Wél in Tirol, drie jaar het eerst en dwe va- Alles klopte, het was We het ons- hadden voorgesteld, öp zo'n Tlrojeravotid heb ik zelf meegejodeld. Ik heb dan wel v(Jf Ja»r stilgelegen, maar het zingen en jodelen verleer je nooit. Ik had helemaal geen moeite om er weer in te komen. Jodelen dat Heb je of je hebt het niet." Krulden vroeger donkerbruine lokjes onder het Tiroler hoedje-met- veertje uit, rrn heef» dlrndl-Olga het haar hoogblond opgestoken. Een dun vlechtje completeert het geheel. Ze Is klein en mollig en heeft, ook al door haar snolle spreken en een zachte g -yeel weg van een Belgische moeke. Toen het succes in Holland wat terugliep, heeft ze dan ook vele jaren Lang Belgische bier- en andere feesten opgeluisterd. Vfin haar leeftijd maakt ze geen geheim; „Ik ben 45. Mijn dochter is al getrouwd en het huis uit, mijn zoon woont nog hier, Hij houdt meer van beat dan van jodelen, maar hij waardeert mijn werk wel." De lange, geheel in het zwart skiede 18-jarl- ge die kort daarna kousenvoeten binnenkomt, heeft niets dat in ver band is te brengen met alperiklan- ken. Papa, eveneens op sokken, be moeit zich tegenwoordig alleen met de zakelijke kanten. Als Olga op treedt voor gehandicapten of bejaar den brengt hij wel eens een komisch matiozennummer, maar daar blijft het bij. v p1EN zangnuccea moet bet echtpaar nog van het hart. „Vorig jaar waren wc met vakantie In Luxem burg," vertelt Marti. „Baar waren nogal wat Hollanders, die, toen ze hóórden Wie Olga was, onmiddellijk enthoiislaet waren." Nou. Olga aan het zingen en jode len en wat eerst een stil cafeetje was, zat daarna elke avond stamp vol. Toen We na twee Weken zouden vertrekken, moesten we van de eige nares nog een week op haar kosten blijven. Het beste van het beste kre gen we, kikkerbilletjqs en slakken uit do kolder. Met tranen in de ogen werden we. uitgewuifd. Zoiets maak je nooit meer mee." Na hun moeilijke reis met de bstohadigda 'Pacific Glory' ondergaan de 'Noordzee' en de 'Orinoco' van L. Smit en Go's internationale sleepdienst nu, ts ramen met de Europoortsleepboot 'SmUhbank' van üe.Nleuwa Rotterdamse Sleepdienst, een onderhoudsbeurt In een van de drijvende dokken van Nlehuls en Van den Berg's scheepsreparatle- bedrijf aan de Eemhavan. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag Tijdens een gisteravond gehouden open bare vergadering van het Erkend Voorlopig Wijkorgaan Feijenoord 'Noordereiland is het besluit genomen een-telegram te zenden aan b, en tv. en aan alle fractievoorzitters van de gemeenteraad, waarin duidelijkheid geëist wordt inzake de bouw van de Willemstunnel. Da volledige tekst van dit telegram luidt; „De bewonerH van Feijenoord- Noorderciland, hedenavond in open bare vergadering bijeen, eisen thans duidelijk beleid inzake de bouw van de Willemstunnel en de problemen die daarmee samenhangen voor de leef baarheid, met name het onderhoud van woningen, bestratingen en open bare verlichting en het zorgen voor groenvoorzieningen, speelplaatsen en goede openbare vervoersmogelijkhe den met het centrum en eisen ander maal dit beleid in de vergadering van januari ondubbelzinnig uiteen te zet ten ter opheffing van de jarenlange cn verlammende onzekerheid. Met vage bewoordingen zal geen genoegen' ge nomen worden De reeds bij de aanwezige bewoners bestaande onzekerheid -werd vergroot doof hot feit, dat op.de vergadering van gisteravond pver de sociale pro blematiek rond eventuele bouw van de Willemstunnel -sanering, huisves ting, recreatie, openbaar vervoer - geen uitsluitsel gegeven kon worden. Dit zal pas gebeuren op een In ja nuari 1971 te houden openbare verga dering, waarbij vertegenwoordigers Van de desbetreffende gemeentedien sten aanwezig zullen zijn. Gisteravond werd de gemeente alleen vertegen woordigd door de neer Zwlebel van de planologische dienst, die zich beperkte tot de technische problematiek, rond de "Willemstunnel, HEERJANSDAM, dinsdag Voor de toren van de Heerjansdamse Her vormde kehk ls een verbeteringsplan opgesteld door de Dordtse architect J. Dldke. De toren die na lange tijd bouwvallig is zou eigenlijk een vela tonnen kostende beurt moeten hebben. Een raming voor een voorlopig 'herstel van de torenspits vergt ruim ƒ40.000. De toren zou daarvoor oenst moeten worden aangekocht door dc gemeente Heersjansdam van de Hervormde ge meente. De overdracht geschiedt sym bolisch voor een bed-.ag wan ƒ1. Voor met de voorlopige restauratie' kan worden begonnen moet de raad echter beslissen over het krediet van de ƒ40.000 en ook over de aor.koop van do kerkvoogdij. De werkzaam heden betreffen het aanbrenger, van nieuwe leien crp het dak en metsel werk. Het is eenter de vraag of Heer- jansdam op korte termijn kan be schikken over de 40.000 nu de finan ciële positie van ce gemeente 20 wan kel js. De raad zal op dinsdag 1 de cember over de voorlopige restauratie beslissen. Diezelfde avond zal ook de begroting voor 1970 in de raad behan deld worden. Deze Ij ze rater ke JongenMchoe- rien, die een werkelijk onver- slljtbare zool hebben. Zorgen er Wal voor dat Uw zoon ar voorlopig weer tegen kan. Sterke jongönipadula, volko men waterdicht met een heer lijk warme voering, koopt U nu In de kleur zwart, wegens klei- ne schoonheidsfoutjes dia niets aan de kwaliteit afdoen, extra voordelig per paar voor nog géén zes gulden. Morgenvroeg om 9 uur begint op onze schoenenmarkt, entre sol, de verkoop van daze sterke jongenspedula met een onver. jlijtbare zool, waterdicht, war me voering, In de kleur 2\vart en de maten 25 t/m 37,. per paer s Ooit meanddgmorsen open Géén of schrift. bat ROTTERDAM, dinsdag De trimclub „Staelduinklitters" houdt op 28 november de tweede bosloop ter gelegenehid van het voortbestaan van het Staelduinse bos. Er kan over 3 en 6 kilometer worden gelopen. Deelname staat voor iedereen open. De deelnemers die deze afstanden respectievelijk binnen 30 en 45 minu ten afleggen, zullen een herinnerings vaantje krijgen.. Er is een extra prijs voor de grootste clubdeelname. Het inschrijfgeld is ƒ2,- of ƒ2,50, afhan kelijk van de afstand- Do regionale werkgroep SWeiduin houdt op de ochtend van dezelfde dag een vragen- en opdrachtwedstrljd voor de jeugd mei als onderwerp ae biologie en de geschiedenis vm het Staelduinse bos. Lagere scholen in het Wcstland zijn gevraagd hieraan deel te nemen. Dc wedstrijd wordt gehou- don in de hoeve Staelduin. In café Bosrand, gelegen tussen Maasdijk en Hoek van Holland, waar de bosloop van -start gaat, wordt avonds een feestavond .gehouden. Inlichtingen over al deze activitei ten bil de secretaris van de regionale werkgroep Staelduin, burgmeester Rippingstraat 115, Maassluis, tel. 01889-5373. ROTTERDAM, dinsdag. Om schakeling van het stoken van kolen en olie naar het stoken van aardgas brengt volgens het dagelijks bestuur van de raad van het openbaar lichaam Rijnmond geen einde aan alle lucht verontreiniging. Wel zal de lucht dsn niet meer worden verontreinigd door stof, xoet en zwaveldioxyde, maar tn plaats daarvan zullen aanzienlijke hoeveebeden sttkstofdxyden in do lucht worden gebracht, Het openbaar lichaam Rijnmond beantwoordt hiermee enkele door de heer J. de Meer (peg) gestelde vragen betreffende de gemeentelijke luchtver ontreinigende bedrijven. .Desge vraagd kon worden meegedeeld dat tot de gebouwen, die in het Rijn mond gebied met olte en kolen stoken, ondermeer behoren de gemeentehui zen, de behuizing van gemeentelijke diensten, slachthuizen en centrales van het GEB. De onlangs door staatssecretaris Krui sing» ingestelde sanerlngscommiaBie, die op 26 november wordt geïnstal leerd, zal volgens het openbaar li chaam Rijnmond zeker aandacht be steden aan deze problematiek, ooriogs bezit is verbeterd', zo zei hij, 'deze woningen komen de leefbaarheid van de wijk Ommoord ten goede. Zo langzamerhand komt er meer tekening in de wijk. Er komt meer variëteit in, de saaiheid wordt doorbroken'. De heer J. H. v.rl. Hoven, de nieuwe directeur ven t nlkshuisvesting, zei dat de drive-Sn 1 v. stegen als een soort proef moesten worden beschouwd. 'Hot is eon eerste stap op weg om het blfk van de straat Ae houden', aldus de heer v.d. Hoven. ,c- (Van onze.sportredactie) ROTTERDAM, dinsdag. Dc bil jartvereniging Kunst en Vriendschap Rotterdam organiseert van 10 tot en ma'. 13 december het traditionele drie-bandentoernool om de Imperator Cup, De deelnemers In de ereklasse zijn Teegelaar, Doggen, Popeyus, Hro- sens, De Jong, De Ruyter, v. d. Stam en Van Aart. Gespeeld wordt in de biljardzaa] Imperator, Jonker Frans straat. 25: Da wedstrijden beginnen 'e middags om twee liUr,"uitgezonderd 13 dec-amber, wanneer om drie uur wordt gestart. (Van «en onzer verslaggevers) Rotterdam, dinsdag Rotterdam vindt het niet zinvol drie instanties in te schakelen bij de behandeling van Hinderwetvergunningen aan bedrij ven die bijdragen tot de milieuveront reiniging. Dit blijkt uil een brief van B en W aan Viaarding-en, waarin ge zegd wördt dat Rotterdam niets voelt voor overdracht van d« Hindenvetbe- voegdheden aan Rijnmond. Zoals bekend heeft Vlaandingen de gemeentebesturen van de Rijnmond- ■gemeenten uitgenodigd over deze overdracht te beraadslagen tijdens een vergadering op 26 november in het Viaardingse stadhuis,. Rotterdam heeft laten weten, hieraan niet te zullen deelnemen, In haar brief herinnert het Rotter damse collage van B. en W. eraan dat ■nieuwe bevoegdheden ter beperking van de luchtverontreiniging, zoals voorzien in de Wet op de Luchtver ontreiniging, in hoofdzaak aan Rijn mond zouden moeten worden toebe deeld. Noch de minister noch de Tweede Kamer hebben deze suggestie gevolgd. De nieuwe.bevoegdheden ko men bij het „provinciaal bestuur. In het vervolg zftl „dus behandeling in twee instanties plaa&vthdeh.Aange zien de "Wet op de Luchtverontreini ging op vrij korte termijn van kracht zal v/orden, voelt Rotterdam er -niets •voor haar huidige bevoegdheden voor een korte overgangsperiode aan Rijn mond over te dragen, aldus de brief aan B. etn W. van Vlaardingen. TTET Trio Ruud Kuyper verzorgde •LJ- gisteren een muziekavond In De Bijenkorf onder het motto „Ir jazz pop of underground?" Ongeveer 75 mensen waren op deze vraag afgeko men. Het antwoord formuleorde Kuy- per als volgt; ,.D,e jazz is lang popmu ziek .in dc zin van popular music geweest, maar op het ogenblik Is het alleen nog maar imdergroundrrtuziek. De grote massa heeft alle belangstel ling verloren." De mandelingen toelichtingen van bassist Koos Sorierse, sagwerker Pe ter Tptna en van Kuyper zei! (plano en. fluit) werden afgewisseld met grammofoonplaten van onder sneer Frank Zappa en BUI Hailey. Voor het ,Jiva" optreden van het trio wvz ech ter aanzienlijk meer enthpusd^.,-r? Vbor De Bijenkorf was dit ste muziekavond, van het jaar. januari wordt de serie vervolgd. aat- Eind De RvdA-raadsleden drs A. J. Lems en dokter H, Lamberts -hebben vragen gesteld over deze afwijzende reactie van het Rotterdamse college. Is het toch ntet verstandig aan de vergade ring van Rijnmondgemeenten doel te nemen om dé opvattingen van het col lage naar voren te brengen en te toet sen aan die van- anderen, aldus de raadsleden, die erop wijzen dat de overdracht van hinderwotsbevoegdhe den wellicht vanuit de Rotterdamse raad aan de orde wordt gesteld. Als het college er blijk van wil geven zich voldoende breed en uit de eerste hand te hebben georiënteerd, dan is het misschien bij nader inzien toch van belang deze vergadering bij -te wonen, aldus de heren Lems en Lamberts. ROTTERDAM, dinsdag Be halve in Ommoord, centrum Hoogvliet, Hillegersberg/Duyve- stein en Hoek van Holland Oost heeft Rotterdam geen woning- bouwterreinen meer beschikbaar, met uitzondering van enige ver spreid liggende percelen. Dit staat in het bouwoverzlcht van de Dienst van Stadsontwikkeling over 1969. Voor terreinen, bestemd voor villa- en bungalowbouw werden vorig jaar slechts vier grondreserveringen ge daan. Einde 1909 Is een begin gemaakt met besprokingen over de uitgifte van villa- en bungalowterreinen in Hille- gcrsberg/Duyvestein. Voor deze ter- roinen had zich al een groot aantal re flectanten gemeld. Op de linker Maasoever zijn nog enige villaterreinen beschikbaar in Lombaidijen, Reycrsoord en Hoog vliet. In Hoek van Holland zijn drio flatgebouwen in aanbouw. VOOR MENSEN MET SMAAK - (ADVERTENTIE) KEUZE UIT VELE STIJLEN E 1e MIDDELLANDSTR. 72 TEL 0(0-835327 ALS morgen het tnefro- stafion Sünpe in gebruik, tvorcit gejiomen betekent dat niet al leen een uitbreiding van de metrolijnwow ook de intro ductie t«m het In vete Europe se en Amerikaanse tteden be kende park and ride-systeem, (parkeren en je verder laten rijden). Bij het Station Slinge is parkeerruimte voor onge veer 500 auto's. Wat mag men daarvan verwachten? De „ge leerden" zijn het onderling oneens. De een zegt het zal storm lopen, de ander meent.- liet zal niet zo hard gaan. Gezien de ontioikfcelingen rond liet Zuidplem, waar alle parkeerplaatsen iedere ochtend totaal uitverkocht raken, mag worden verwacht, dat ook de parkeeraccommodatie ann- de Slinge In ee» grote behoejte zal uöorïlen. Het zou mij niet verwonde ren ab het binnen een jaar aan de SUnge constant vol staaf met auto's. De combinatie auto mat ro komt er steeds meer in. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de metrostations Maasha ven en Rijnhaven. Zoals gezer.d, aan het Zuid- plein heeft het park-and-ride zich. at volop ontwikkeld, zij hef een beetje buiten, de be doelingen van de gemeentelij ke overheid om. Het Zuidplein is uiteinde {Ijk niet bestemd voor automobilisten die er de voorkeur aan geven het stads- sentrum. per metro te bereiken. Het Zuidplein wordt een stads- deeleentrum mot winkels, kan toorgebouwen, een politiebu reau ëftz. Er komen ook pdr- keergarages, tnttar niet voor langparkeerdei's, toel voor het winkelend publiek. In de toekomst zullen heel wat automobilisten naar cle Slinoe moeten uitwijken en waarschijnlijk zullen heel wat vaste klantenbewoners van Zuidwijk en Pendrticht dat overmorgen al doen. Negenhonderd auto's! Hoe veel automobilisten zouden er in de buurten rond het me trostation SMnge wonen, die hun wagens daar willen par keren om per -metro verder te 0<ian7 Het moet niemand ver bazen als het er meer dan 900 zijn. Overigens; hoeven dtó 9Ü0 -niet uit de naaste omgeving te komen. Ook moetrekening worden gehouden met mensen die van bulten Rotterdam ko men. Dit overwegende zouden die 900 parkeerplaatsen wel eens aan de krappe kant kunnen zijn. WOENSDAG 10.00 uur: voorstelling in Luxor. Dat be tekent, dat 1200 gehandicapte 2 december Witte-bedjes- kinderen gaan genieten van een speciaal voor hun samen gesteld programma. Het Is de tiende keer, dat een Witte- Bndjêsvoorsfelllng luordt gege ven. Alle artiesten werken zoals gebruikelijk belangeloos mee. Rode Kruis en brandweer heb ben speciale voorzieningen ge troffen, vrijwilligers gaan met versnaperingen rond, snoepjes van het Rotterdamse bedrijfs leven. Mevrouw Thomassen gaat de opening doen en natuurlijk komen Si. Nicolaas en zijn knechten. Wie ermee doen,* Conny Vink,' The Three Jacksona, Stef Meeder, Ellcs Berger, Metro-Magic-Show, Benjamin Son ja, nir.Walter, Hel lp Roeters en het Radio Roman tica Orkest. Het geheel is zoals steeds georganiseerd door de Stich ting Bevordering Volksgezond heid (zes samenwerkende or ganisaties ter bestrijding van volksziekten in samenwer king met Dick Binnendijfc's Amusements Produkties. Wie van *ljn bruiloft lots bijzonder wil maken ksn altijd we! ieti verzinnan. Erik Tuinman (24), «in dent In de eiektrontka en Elisabeth 't Hart, «e- cretaresso op een advo catenkantoor, kwamen op het idoe de rit van hun leven ngar het Rot terdamse stadhui» In oude auto'ate maken.Zo zagen de wandelaars op de Coofsineel gisteren dit wonderlijke tafereel: twee oude Fords en een oorlogsversie van de Volkswagen, een gepant serd voertuig, |n zo een heeft generaal Rommel door de woe«tljn gere- den. Een van de oude Ford# ie eigendom van de vader van de bruide gom. Mot toestemming van do politie mochten de oldtimer» op 't Cool- slngaltrottolr worden ge parkeerd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1