Ans en Hans9zijn de vervangers van AapnootMies wsm AARDIGE FILM VAN CLEMENT IN PASSAGE BK99U WmËBÊÊ I ONDANKS VELE VERDIENSTEN CHRIS VAN DIJK GEEN BONDSRIDDER £>VS;;:'ï Kinderen meer individueel benaderen AUTO IN LANGE HAVEN SCHIEDAM NIEUWE LEESMETHODE OOK IN SCHIEDAM n. Individueel Raadsvergadering i.v.m. bezoek van mr J. Klaasesz Anna Vaneliieri exposeert in Sted. Museum Underground en pop in „De Vonk" TORSO OPENING TORSO "V Voetganger aangereden „Nieuwe Maas" koos dagelijks bestuur Gevonden voorwerpen 4 donderdag 26 november 1970 - pag. 5 Het leesboek dat bij de nieuwe methode „Ans en Hans" hoort. door HENK VAN VEEN SCHIEDAM Aap, noot, Mies, Wim, Zus cn Jet. Het is de eerste rege] van de leesplank van de Hoogeveen-Ieesmethode. Het zijn zijn. ook namen en begrippen, die tientallen jaren lang de eerste klasser van de lagere school bege leidden bij de eerste pogingen om het lezen van de Nederlandse taal onder de knie te krijgen. Het zijn symbolen vol herinneringen aan het. „eerste jaar op de grote school", zowel voor ouders als voor hun kinderen. Alles veranderde; in de wereld en op de school. De ouders zaten nog in hoge, kille schoollokalen met één kachel achterin en een achtenswaardige, vrees inboezc- mendc meester voor in de klas. Hun kinderen waren meestal reeds ondergebracht in een ruim, licht lokaaltje van een modern systeembouw-schoolgebouw. En allebei kregen zij te maken met de verhalen van Wijn en Zus en Gijs en Teun. Maar tenslotte is deze laatste uitlo per van een oud cn vaak als oerdege lijk geklassificcerd onderwijs op do helling gegraan. Althans zo is het lu Schiedam, want daar wordt sinds sep tember van dit jaar op alle openbaro scholen van. het basisonderwijs g°* bruik gemaakt van modernere Jeesmo- tliodïeken. Nu leren dc jonge Schic- dammertjes lezen volgens dc methode ..Ans en Hans" van dc werkgroep NiJ- dara of de serie „Veilig leren leze»" van de werkgroep „Caesar". Do heer A. J. Tiggcs, gemeentelijk consulent voor het basisonderwijs in Schiedam, is de man die zich uitvoerig heeft beziggehouden met het invoe ren van de nieuwe leessyslemen. En hij blijkt niet eens zoveel bezwaren tegen do oude methode van Hooge- vcen te hebben. De heer Tigges: „Hoogoveen's me thode is eigenlijk nóg wel te gebrui ken, het is onovertroffen in zijn tijd. Maar het ademt een sfeer en heeft een taalgebruik, 'die niet meer in de mo derne tijd past. Kijk maar naar de «Geding, het gezinnetje en de situaties 'die zich in dc .verhaaltjes voordoen. Dij de nieuwe methodes gaat men veel moer uit van de realiteit van het kind, van alle dingen die er in de omgeving van het kind gebeuren cn die het ka» herkennen." Ook technisch gezien zijn er na tuurlijk verschillen. De nieuwe me thode is ingepast in de nieuwe struc tuur die het basisonderwijs moet gaan krijgen. Het biedt veel meer mogelijk heden om aan te spreken bij do ver schillende niveaus van ontwikkeling, van do kinderen. Een men3 legt name lijk tussen zijn 4e en 8e jaar de basis voor zijn .verstandelijke ontwikkeling. Kinderen die afkomstig zijn uit een taalarm milieu cn in dc dagelijkse omgang nog niet veel .verder komen dan de vriendjes uit dc buurt en de andere leden van het gezin hebben een beperktere woordenschat dan kin deren die in -de zes jaar voor zij op Nadat zij de letters uitgezocht hebben, zetten de kinderen de woorden op een speciaal daar voor geschikte plank. school kwamen van hun ouders al veel meer woorden hoorden cn ook overnamen. Deze verschillende nweau's komen allemaal bijeen in de eerste klas en laten zich daar al snol gelden. Bij de Hoogoveen-mefhode was het zo dat er san de kinderen die achterlagen op het gemiddelde ontwikkelingspeil van de .klas niet veel oneer aandacht werd besteed tijdens de leeslessen, maar ook kinderen die al verder waren, werden niet geholpen en verveelden zich vaak aan het emd .van een les. Dc nieuwe methodieken streven naar een meer individuele benadering van de leerling. Zij bieden aan de achterblijvers gelegenheid om extra oefeningen te doen, terwijl tezelfder tijd de leerlingen met ecu voorsprong op een voor hun plezierige en leerza me manier worden beziggehouden. De leermiddelen .van de methoden zijn hierop dan ook afgestemd. De leerkrachten hebben o.a. dc beschik king over letterdozen, letterblofes, woordstroken, lees- en werkboekjes. Zij kunnen nu de klas in groepjes opsplitsen en deze aan "het werk zetten met (verschillende leermiddelen. „Overigens." io stelt de heer Tjgges hierbij wel resoluut, „is het niet de bedoeling om elk kind individueel on derwijs te gaven. Dat is "praktisch niet te realiseren. Ook wil men met dit sy steem niet wan alle taalarme leerlin gen gelijk studenten maken. Het standpunt waar men (vanuit gaat is vooral de belangstelling -van het kind dat dc ambities en de capaciteiten en ontwikkeld wordt. En als datr een ADVERTENTIE) SIMCAIOOO Maak een proefrit bij C. VAN ROON'S AUTOBEDRIJF N.V, showrooms VLAARDINGEN; Van BaerJestraat 241-245 tel. 010-343430 SCHIEDAM: 's Gra nen land se weg 612 tel 010-262875 leerling die aanvankelijk met oen achterstand op school 'kwam cn er na zes jaar afgaat om een goeie LTS-er tc worden dan ts dat dos] bereikt." Hoe de nieuwe methodieken in de praktijk ervaren worden is o.a. te zien ui dc twee eerste klassen <van de prof. dr G-unmnghschooI. waar' men het „Veilig Ieren lezen"-systeem van de werkgroep Caesar toepast. Een leesles in een van de klassen is met dit nieu we systeem een zeer actieve en vooral afwisselende bezigheid en het is te zien dat de kinderen er groot plezier in hebben. De lessen zijn elke week gebaseerd op een bepaald thema. DU keer was dat thema hoe kan het ook anders als men in ogenschouw neemt dat de les nauw verbonden i: met het wereldje van het kind Sin terklaas. Eu alle attributen van de Sint Nico- Iaasviering worden daar bij gehaald; de roe, de stoomboot en de pieten. Dp kinderen, leren al deze nieuwe woor den, die voor hen begrippen zijn nu ook Jezen. Ze moeten de woorden ook zelf m eikaar puzzelen met de letter doos. De volgende stap is het vormen van zinnen, die door de kinderen, zelf ver zonnen worden cn ook in elkaar gezet met behulp van woordstrips. Verder horen natuui-lijk odk de gewone lees- en schrijfles tot de onderdelen van de nieuwe methodiek. Mevrouw Den Hartog is onderwij zeres van een van dc eerste klassen van de prof. dr Gunninghschool en zij werkte vorig jaar nog met de oude Hoogeveen-methode. Merkt zij nu duidelijke verschillen? Mevrouw Den Hartog: „Wat hier als onderdeel van 'het systeem is, kon je natuurlijk met de methode van Hooge- veen ook wel doen, maar dan kwam hot meer aan op je eigen creativiteit en originaliteit. Vender leren de kin deren met de serie „Veilig Ieren le zen" wel heel andere woorden, waar zij ook veel meer aan hebben en het is duidelijk te merken dat de kinderen de speelse manier van leren zeer pret tig vinden. Vooral de kleine toneel stukjes, die ze mogen opvoeren over het thema van de weök doen ze met groot plezier. En bet typerende is dat ze ook veel minder bang «ijn om <voor de klas een fout te maken. En ik ge loof niet dat men zidh van te voren bewust was van dit voordeel van de methode." (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag In ver band met het werkbezoek, dat de commissaris van de koningin in Zuid-Holland, mr J. Klaasesz aan Schiedam zal brengen, wordt op maandag 7 december een buitengewo-, ne openbare raadsvergadering gehou den. Op de agenda van de vergade ring, die begint 's morgens om 9.30 uur staan na het welkomstwoord van burgemeester H. Roelfsema de bespre king van diverse onderwerpen door de raadsleden, gevolgd door de beant woording van de gestelde vragen door mr Klaasesz. Wat het talentvolle grut ook van me denkt of zegt gewoon rustig doorgaan, is kennelijk het credo van de Franse regisseur René Clé ment. Hij heeft het meegemaakt en. o/erleefd dat de nouvelle-vague- regisseurs hem met zijn tijdgenoten zoals bijvoorbeeld Au tan t Lara, die er voorgoed een fatale barst van overhield, als oude rommel op de vuilnisbelt probeerden te smijten. Maar toen iedereen verheerlijkt naar de films van Chabrol zat te kijken kwam Clement terug met wPlein Soleil". En nu Gottart en de bioscoop allang niet meer van elkaar willen weten komt uit zijn mouw weer een film als „Rider in the rain", („IN DE GREEP VAN DE ANGST"), die het in Frank rijk onder dc titel „Lc Passager de pluie" erg goed doet en dat verdient ook. Niet omdat het een meesterwerk 'zou zijn; wèl doordat Clément één oog richt op de pittige thrillersmaak die In dc huidige bioscoop populair is en. met het atfderc het begrip film even scherp in de gaten hlcW waardoor wat hij verkoopt zich ook als prettig en soepel gemaakt kijkwerk laat waarde ren. Daarmee lijkt me genoeg gezegd over René Clément, temeer omdat zijn naam nu ook nog films als „La Batail- le du Rail" en „Jeux Inlerdits" in het geheugen zal roepen, en ikan worden overgeschakeld naar de -veel minder bekende Sebastian Japrisot. Dit1 onbe kendheid is te wijten aan het feit dat hij als scenarioschrijver door het le ven gaat. „Rider in the rain", waar voor hij ook de dialogen schreef is een ongezochte gelegenheid om dat recht tc zetten. Japrisot is namelijk een 'heel slim- nv Hij heeft zich schijnbaar neerge- le;, bij het feit dal er rond do bios coop tegenwoordig allemachtig schijn heilig wordt gedaan over het geweld, waarvan regeringen met hun legers bewapeningswedlopen en oorlogen steeds meer een monopolie proberen te -krijgen. Dat een gewoon mens, al is het maar in de bioscoop, ook niet onge voelig voor de prikkel van het geweld is zal welhoht schandelijk gevonden worden door, zeg nu -maar, oen (minis ter die in zijn beschouwing over tanks plompverloren het woord filosofie laat vallen, maar is niettemin een (on schuldig) feit. Sébastien Japrisot heeft begrepen dat je die prikkel kunt verhogen door bet geweld een fluwelen handschoen aan te trekken. In het begin van zijn scenario wordt ergens in het zuiden van Frankrijk een jonge vrouw ge volgd door een onbekende man die naar in hqar woning verkracht, waar. na zij hem neemriiiel met het jachtge weer van baar man. Een forse inzet inderdaad, maar 't ware geweld en dat is niet gering -—wordt daarna verstopt in de relatie tussen deze vrouw en de geheimzinni ge Amerikaan die haar wil dwingen (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag. jn het Stedelijk Museum wordt van 28 no vember tot 18 december een expositie gehouden van het werk van de Ita liaanse kunstenares Anna Vanchieri. Zij loont in het museum zeefdruk ken en sculpturen. Het werk is te ka rakteriseren als: „onderzoekingen uit gaande van de ontwikkeling van vlak ke vorm en cirkel". De sculpturen zijn dan ook niot zozeer driedimensionaal. Meestal uitgesneden in rood en geel perspex geven zij bijvoorbeeld door insnijdingen volgons de straal en zich herhalende vouwen van 90 graden, aanleiding tot een oneindig aantal op lossingen. De beschouwer wordt vrij gelaten zelf ontdekkingen te doen en variaties en oplossingen »te bedenken. Dc tentoonstelling is gerealiseerd in samenwerking met mr J. Huyts van het kunstcentrum ',t Venster in Rot terdam. Ook het komend weekend biedt het Stedelijk Museum een filmprogram ma, Ditmaal vier films, waar onder ook „Het eiland" van Eric Terpstra. Voorts een film van Norman McLaren „Canon", waarin hij deze vorm van gezonden muziek door middel van blokken uit een blokkendoos en dooi mensen uitbeeldt. Veel belangstelling zal er ook zijn voor de Dim „Schie dam", een beeld van de oude stad. Dan is er ook een Duitse „Alleman"; mensen die zich onbespied wanen ge filmd met een tele-objeotief. En ten slotte „Boogie Doodle" een tekenfilm van Norman McLaren „gespeeld" door Albert Ammons. De films, die bij elkaar ongeveer een uur duren worden vertoond op vrijdag om 12.30 en 20.00 uur; op za terdag om 11.00, 13.00 en 15.00 uur en op zondag om 13.00 en 15.00 uur. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag De YM- CA-sociëteit „De Vonk" gaat het ko mende weekeinde weer voor een heel fijn programma zorgen. Zaterdagavond a.s. speelt in het g~ bouw „De Jeugdhaven" aan de Lange Haven de alom bekende band „Union Station". Vanwege de altijd oven grote be langstelling voor deze avonden zijn de kaarten tegenwoordig in de voorver koop verkrijgbaar. Vrijdagavond zijn er al kaarten te (krijgen in de wtinisoos 't Vunderke voor de bekende prajs van ƒ2,50. Zondagavond draait „De Vonk" weer en dan met een j>ïatelprogram ma van undergroundmuziek, gepresen teerd door ter zake kundige tLj.'s Toe gangsprijs voor deze avond is een. gul den. Ben je echter al driemaal met een losse toegangskaart naar binnen gekomen, dan moet je wol eerst even lid worden om er weer in te mogen. SCHIEDAM, donderdag Tijdens een receptie op vrijdag 27 november zullen de heren J. C. J. Kemper en J. van der Kraan het feit hei-denken dat zij 25 jaar dn dienst zijn van de firma R. Smits, schildersbedrijf en spuitin- irichting N.V. De receptë vindt plaats in het bedrijf aan de Tuinlaan 10 en begint om 16.00 uur. hem te vertellen waar zij het lijk ver stopt heeft en wat zij met de bagage van de aanrander heeft gedaan. Er worden in dc film allerlei rook gordijnen opgetrokken met .vragen als „wie is die man, boe kan hij zoveel weten", enzovoort, die geleidelijk wor- den beantwoord, terwij! dc .vrouw in allerlei avonturen belandt, waar de toestanden in Parijs de ware aard van de fdm hot duidelijkst beiidhten. Maar aan de oppervlakte blijft hei behalve spannend steeds speels door dat Charles Bronson, die deel uit maakt van de militaire geheime dienst toch laat doorschemeren dat hij niet zo'n slechte is en Mariene Jobert haar rol en haar reacties aanvaardbaar maakt door niet tc verheimelijken dat zij een koppig kind-vrouwtje speelt. Zij blijken beiden geknipt ivoor bun rollen en René Clément vond precies de juiste toon dit pienter verzonnen en bekwaam uitgewerkte scenario volledig recht te doen. C. B. DOLAARD Zondagmiddag kindermatinee: Lau rel en Hardy in Wonderlanü, a.l. (ADVERTENTIE) heeft er weer één bij! Nti in het hart van de stad! VRIJDAGMIDDAG 1 UUR van het 25e filiaal Karei Doormanstraat 161 Het zal prettig winkelen zijn in deze sfeerrijke speciaalzaak, waar ook de kleuren harmonieus en smaakvol zijn toegepast. U kunt hier op uw gemak kennis nemen van het nieuwste op het gebied van foundations en lin gerie. Karei Do or manstraat 161 Zie vooral ook onze advertentie elders in dit blad met interes sante aanbiedingen I „Profvoetballers als Coen Moulijn en Eddy Pi eters Graafland, die tenslotte aan hun sport geld verdiend hebben, worden wel bondsridder, maar deze man die zowat heel zijn leven belangeloos alles voor de voetbalsport heeft gedaan wordt niet geridderd". Dit was de stemming gisteravond op de receptie ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van Chris van Dijk. Het was weliswaar een grote, maar toch de enige dissonant omdat de vele bezcekers en sprekers het te druk hadden met de kwaliteiten van de Schie- damse voetbalnestor breed uit te meten. Wethouder voor Sportzaken, me vrouw G, D. Verwey-De Graaft, was Chris van Dijk zo dankbaar voor alles wat hij voor de voetbalsport in Schiedam had gedaan, dat zij hem nö haar toespraak met een stevige zoen beloonde. Ook Arie van Bokkum, voorzitter van de Rotterdamse voetbalvereniging CW was naar Schiedam gekomen 1 om Chris van Dijk te bedanken en ook hij sprak er zijn verwondering over uit dat de jubilaris geen bondsridder was geworden. De prestaties van Chris van Dijk zijn er in ieder geval wel naar en dat mag misschien voor hem een troost zijn. Wat hij kreeg van de KNVB werd hem overhandigd door Gerrit Been, die een bonbonnière aanbood. Namens het districtsbestuur gaf de heer Been hem een gouden vulpen. Toon Hardeman sprak voor alle voetbal verenigingen uit Schiedam en zei dat iedereen voor het cadeau voor Chris van Dijk spontaan een bijdrage had geleverd. Het werd een fraai radiotoestel. Chris van Dijk is 28 jaar consul geweest, 31 jaar lid van de Bondsvergade ring, 40 jaar bestuurslid van de IBA en heeft 21 jaar deel uitgemaakt van diverse commissies van de KNVB. Gistermiddag is de heer F. W. Harms uit Amsterdam met zijn auto in het water van de Lange Haven gereden. Hij kwam uit een garage rijden en nam bij het rechts afslaan de bocht iets te ruim waardoor hij vans.* de smalle kade in het water geraakte. Aan de overkant van de haven s, - ig na dit voorval de 21-jarige Arnold Th. Prein onmiddellijk in het water en zwom naar het snel zinkende voertuig. Na twee pogingen wist hij het portier te openen en de bestuurder uit zijn auto te halen. Door omstanders werd de heer Harms weer op de kade getrokken, waarna de redder terugzwom en verdween. De auto werd daarna door een takelwagen op de kant gezet. SCHIEDAM, donderdag Op de Appelmarktbrug is gisteren de 43-ja- rige voetganger A. W. M. omverge reden door een personenauto bestuurd door de heer F. H. uit Rotterdam. De automobilist raakte de voetganger even aan toen hij hem van achteren naderde, waardoor deze kwam te vallen. Toen de auto doorreed raakte de linker voet van de voetganger on der een wiel van de auto, waardoor de hiel vrij ernstig gekneusd werd. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag De Krirtgraad van het Rioolwa terzuive- ringssehap „Nieuwe Maas" heelt kort geleden in dc. raadzaal van het stad huis de eerste openbare vergadering gehouden. Het enige punt op de agen da was de benoeming van de vijf le den van het dagelijks bestuur. Tot voorzitter Is gekozen mv C. H. G. L. Polak, webhouder -van Rotterdam, tot vice-voorzitter de heer P. van der Snoek, wethouder van Maassluis, tot eerste secretaris de -heer M. Mooij, wethouder -van Vlaardingen, tot 2c se cretaris/penningmeester dc heer C. J. M- "Bolmcrs, wethouder van Schiedam, Verder werd als vijfde lid in het d.b. benoemd mr W. Eij#berg, chef van de afdeling Openbare Werken van ge meentesecretarie Rotterdam. De taak van het rioolwaterzuive ringsschap, dat -tot stand kwam door samenwerking tussen de gemeenten Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen cn Maassluis, is (het stichten en exploite ren van een rioolwaterzuiveringsin stallatie met afivoörleidlngen naar de Nieuwe Waterweg. Deze installatie zal volgens de plannen komen "te liggen .aan de Nieuwe Waterweg* lussen Vlaardingen en Maassluis. De zetel van het „schap" is «gevestigd in Schie dam; de technische voorbereiding voor de uitvoering van de plannen ge schiedt door de afdeling Openbare Werken van Rotterdam. SCHIEDAM, donderdag. Tc bevragen aan het hoofdbureau van politie te Schie dam, dagelijks van 09.00—17.00 uur, behalve op zaterdag en zondag: Parelketting; bank biljet: boodschappentas: ring met 5 sleu tels: linker Ieren herenhandschoea; kabel- slot met sleutel: bromfletsplaatle; kabei bandrecorder. Te bevragen !>y vinders: Verchroomd he renpolshorloge, Rotman, H. Bosmannplom 38; verchroomde armband (geslepen Sas) ?et<:r d. Mast. Vlaardingerdijk 239a; bankbiljet, J, Smit, Vondehaan löa: zilver! kleurig herenpolshorloge, J. M, Lotnans, Vondellaan 2; damestrouwring. Van Biest, H. Bosmnnnpleln 30; gouden damcsschakel- amthnnri Tïllv rif. tlt«.1. ji «i, jwuca uaiiiesscnnKCl- armbancL Elly de Ronde. v. Hogerdorp- straat 57; dam espokmorloge, v. Waart Vonüellaan 28a, teL 264665; damesporte- monnee met inh„ W. Zeer, Parkweg 35: ak- tentos niet inh., portier anker en kettingfa V. Waart, ..cv „ui.portier HUKer en bnek; knipportcmonnee met inh., J. Baars. Westfrankelandsestraat 74a; ring met 5 sleutels, Pastorie R. K. Kerk, Mgr. Nolens- Jaan 99; etui met 5 sleutels, v. d. Heijden. Joh Straussplem 30; 3 sleutels aan ketting Westerveld, Hogenbanweg 27c; 3 llpssleu- teis aan leertje, p, de Groot, Koningin Wil- r° 5r li3 j258, Vardingen; herenhoed, J. M. de Goederen, B. K. laan 3; herenjack met bonikraag, C. Kooij, Obrechtstraat 72: glacé damcshandschoenen, mevr, Mecder, wcw ,r 235b: regenbroek. werkkeet W-S.W-, Harga nabij Sportparkbrug; suede Mnaerjack, Sylvia Geveke Bachpleln 47S- combinatietang, Schoof, Burg. van Haaren- Isan 470; identiteitsbewijs Ned. Spoorwe gen. Graal, ChopinpAe^n 45, tel. 150249; *9. IC!. 330Z49; groene grasparkiet, mevr. Hakkaart, v. Ol! denbarneveltgtraat 42; geel-groen-blauw" parkiet. Valk, Burg. van Haarenlaan 608.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 2