Mogelijk grote gevaren Ivoor Hoek van Holland At 14„95 ROTTERDAMS DAGBOEK Combinatie verontreinigende stoffen Raadfracties moeten standpunt Hoogovens snel bekendmaken Het geval Mej. Van K. Rijnmond weer geteisterd door vuile lucht z* 98 'Pultvirtuos' Ëdo de Waart voor R. Ph. 0. Regionale brandweerp Kleinpolderplem krijgt voor Europa uniek beveiligingssysteem CGUZY ROTTERDAM RIJNMOND sinterklaas V ogellief hebbers kunnen weer naar de Kolibrie KRITIEK VAN LIBERALE VROUWEN OP BRIEF VAN GYNAECOLOGEN STATENLID OVER FLUOR: „NIET LUISTEREN NAAR BAKERPRAATJES SPANGEN KRIJGT BINNENKORT POSTKANTOOR D'66: ,Niet langer sollen mei bedrijf5 KLEUREH-TELEVISIE i sinterklaai Rotterdam tracht alsnog woning- contingent vol te maken Notities Stankexplosie dinsdag te wijten aan cresol- verbindingen VERVUILING ROTTE IS ERNSTIG pag. 4 - vrijdag 27 november 1970 (ADVERTENTIE) Komt ook. voor* U Heerlijke huispantoffels, die het thuis zijn tijdens deze winter- maanden nog fijner maken, zijn- toch wel een mooi Sint- ksdo voor moeder. Komfortabete zachts boaslip- j-\"|wr* met warme vachtvoering ,~enij'zersterke rubberzooi In Vrer iT.'Jdeuren, per paar voor nog séên vijf gulden. warm» vachflsllppors Vrijdagavond om 6 uur begint op onze schoenen markt, entre sol, de verkoop van deze wanne vachülippan met ijzersterke rubberzooi, in da kleuren cog nac, turquoise, rose en oranje en de maten 36 t/m 41, per paar Ook maandagmorgen open i lef. of schrift best L^mJ |V"APAT het donderdagavondpubliek L wan bet ïtFh.O. zich moedig door Alban Bergs Drei Orchesterstücke opus 6 had heengebeten nog meer dan twee maanden geleden trof het ons,' hoe onverteerbaar doze schepping van de jonge Berg wel is vond het volledig soelaas bij de jeugdige mees- terpianist Misha Dichter, wiens ver tolking van Mozarts concert in Es, K.V. 271 van een verrukkelijke licht heid en een. innige warmte was. Dich ters toucher kent scherpte noch hard heid. De poëtische inslag van zijn kunstenaarsnatuur heeft in zijn tech nische benadering van het instrument een natuurlijke equivalent gevonden. Elke toon klinkt in iedere sterkte graad sonoor en cantabel, echter zon der dat schade wordt berokkend aan de helderheid van het klankbeeld. Het was te verwachten, dat Misha Dichter een ideale Mozartinterpretatie zou ge ven en zijn publiek, heeft daarop niet voor niets gehoopt. Edo de Waart en het R.Ph.O. lieten zich door zijn spel tot een gracieuze realisable van de or kestpartij inspireren, zodat een fraaie wisselwerk!ng ontstond. In Mozart legde Edo de Waart ge lukkig ook de overdadige gestiek van de ouderwetse „Pultvirtuos" af, die hij zich steeds meer gaat aanmeten en die het orkestspcl bepaald niet ten goede komt. Bleek dat reeds in Berg. na ds pauze in Brahms' tweede sym fonie kwamen ook tal van onafge werkte passages voor en waren er mot 'name in het ritmische .vlak vele on volkomenheden, die ten nauwste sa menhangen met De Waarts royale armzwaaien. Dat een Brahms, op deze wijze benaderd, sledhts globaal en on volledig zijn diepe emoties prijs geeft, spreekt welhaast vanzelf. Het is te ho pen, dat Edo de Waart het oppervlak kige, - gemakkelijke succes, op dsze manier te behalen, niet voor het ware gaat aanzien. Hij zou er zijn talent mee verloochenen. ELLY SALOMÉ ROTTERDAM, vrijdag Voor de zevende maal heeft de vogelvereni ging de Kolibrie de deuren van 't Bos je aan de Noordsmgel 40 opengezet voor de vogelliefhebbers. De belang stelling was nog matig toen voorzitter A. A van Schijn del de vogelshow gis teravond officieel opende, maar ko mend weekend verwacht men een flinke publieke belangstelling. Uit een bonte verzameling kleurka- narias, parkieten en tropen kozen de keurmeester Adolfisen, Lans en Hcynsdijk een 2ilver agaat pastel als generaal kampioen. Deze kanarie en de andere vogels-zijn vanavond en de hele zaterdag itot 10 uur te zien, Zon dag is de tentoonstelling geopend van 1017 uur. Op het programma staan dan. een tombola om 15 uur en de prijsuitreiking aan de eigenaars van de kampieoen om 17 uur. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vryiag. Be bevolking van Hoek van Holland, Monster, Naaldwijk, VGravezan- dc, Oostvoorne en Rockanje zal mogelijk aan buitengewone grote gevaren worden blootgesteld door de combinatie van verontreini gende stoffen die de BP-raffina- derij in Europoort en het erts- overslagbedrijf Europoort C.V. in de lucht brengen. Twee raadsle den, F. van Heezik en L. M. Bliek; beiden PvdA, die dit opmerken in vragen aan b en w, willen graag het oordeel van het college hier over weten. Zij wijzen erop dat o.p 1 december het Ertsoverslagbedrijf Europoort c.v,, dat een capaciteit van 12 miljoen ton per jaar beeft, in gebruik zal worden tenomen. Dit bedrijf ligt slechts an- erhalve kilometer van de bebouwde kom van Hoek van Holland verwij derd en in één lijn met de raffinaderij van British Petroleum- Het zogenaam de eocktaileffect zou dus gemakkelij ker kunnen optreden in de kom van Hoek van Holland, aldus de vragen stellers, die erop wijzen dat de emissie van stof door het overslagbedrijf op 600.000 ton per jaar kan worden ge steld en dat de BP-raflinaderij aan het (and van 1971 15 miljoen ton ruwe olie zal verwerken, waardoor de zwa- veldioxyde-emissie 30.000.000 kilo per jaar zal bedragen. Beide raadsleden wijzen er vervol gens op dat uit een brief van de GG en GD inzake dit probleem bij de Hoogovens vestiging zeer duidelijk blijkt dat de combinatie van fijn zwe vend stof en zwaveldioxyde bijzonder gevaarlijk is voor de mens. Gevraagd wordt of het college met deze factoren rekening heeft gehouden bij het verlenen van de Hinderwets vergunning aan de C.V. Europoort. Als dit het geval is, willen de heren Van Heezik en Bliek dat deze vergun ning ter inzage aan de raad wordt ge geven mede met het oog op een ko mend voorstel inzake de vestiging van het Verenigde Overslagbedrijf Maas- Vlakte. Vorige week besloot het college een voorstel inzake de VOM terug te ne men toen bleek dat een meerderheid in de raad zich onvoldoende geïnfor meerd achtte over de milieu-hygiëni sche aspecten van dit overslagbedrijf. Als bij het verlenen van de Hinder- wetvergunnning aan Europoort C.V. niet rekening is gehouden met de mi lieuhygiënische aspecten, wil het col lege dan alle genoemde punten m de besluitvorming voor een herziene Hin derwetvergunning betrekken, aldus beide raadsleden, die tenslotte willen weten of rekening moet worden ge houden met sluiting van Europoort C.V. als dit bedrijf niet aan de voor waarden verbonden aan de herziene Hinderwetvergunning, wil voldoen. ROTTERDAM, vrijdag Rijnmond wordt weer geteisterd door vuile lucht. Waarschuwing fase 1, gistermiddag om een uur afgekondigd door de Centraie woordvoerder van Rijnmond, het Meld- en Regelkamer was van ochtend noe steeds van kracht, De weeraGrnstanüigheden zijn ongunstig, maar, aldus een uitgeven van waarschuwing fase 2 wordt nog niet gerechtvaardigd geacht. Gisteravond kreeg Rijnmond 130 klachten binnen over prikkelende chloorlucht die ogen en slijmvliezen irriteert, zo ongeveer het maximum dat dc klachtentclefoon kan verwer ken. De klachten kwamen uit het hele Rijnmondgebied. Gistermiddag kwa men ze voornamelijk uit Rotterdam- West en Schiedam. De 31 smiffelpalen van het Rijjn- imondmeetnet registreerden gistermid dag een oplopen van de zwaveldioxi de-verontreiniging. De bedrijven in Botlek en Europoort is gevraagd, mid dels waarschuwing fase 1, stank ver wekkende werkzaamheden op grond niveau te beperken of uit te stellen. Hierna liepen de S02-waarden slechts langzaam omhoog. De weersvooruitzichten zijn echter weinig gunstig. Er was vanochtend een zwakke zuidoostelijke wind. De onderste luchtlagen zijn vrijwel sta biel. Bij Rijnmond verwachtte men pas na het middaguur te kunnen beoordelen of de situatie zich zal .ver ergeren. Ir N. Buijzert, lid van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, heeft gister middag de eerste paal geslagen voor de regionale brandweerpost dia komt aan de Laan van Nieuw-Blankenburg te Rozenburg. In het gebouw vestigt ztch de organisatie die de brandbestrijding in het industriegebied van Rozenburg gaat regelen. De bouwkosten bedragen 1,4 miljoen. Het pand kan in september in gebruik worden genomen. DEN HAAG, vrijdag (ANP). Over enige weken gaat Rijkswa terstaat bij wijze van proef een voor Nederland en zelfs voor Europa uniek beveiligingssysteem toepassen op het Rotterdamse Kleinpolder- plein, aldus het ministerie van verkeer en waterstaat. Op drie verschillende punten op en bij dtt grote verkeersknooppunt zul len, ter bescherming van automobilis ten bij pijlers en splltsingspuntcn, een aantal tonnen van kunststof worden opgesteld In een bepaalde volgorde. De voorste tonnen zijn gedeeltelijk met zand gevuld, tot ongeveer de hoogte van een autobumper. De ton nen die daarachter staan, krijgen steeds een groter gewicht aan zand. De achterste tonnen zijn geheel mei zand gevuld. Op deze manier kan bij een even tuele botsing de snelheid van de auto geleidelijk worden verminderd. Rijks waterstaat heeft 48 tonnen in Amerika besteld. Ze kosten per stuk ongeveer 500,-. Dit is goedkoper dan de mees te andere beveibgingsconstructies. Bij een botsing zullen de kunststof tonnen scheuren. Begin deze week werd bij hot Klein polderplein de aansluit.ng van rijksweg 20 (uit de richting Vlaardin- gen, Schiedam) met rijksweg 13 in de richting Den Haag opengesteld voor het verkeer. Deze aansluiting loopt met een boog onder de fly-overs van dit plein door. In december van dit jaar zal de noordelijke rijbaan van rijksweg 20. van het Schleplein af tot aan het Kleinpolderplein opengaan voor het verkeer. De zuidelijke rij baan werd reeds in augustus openge steld. Naar verwachting 2a 1 de gehele noordelijke randweg van Kethelplein tot Terbregge van de ruit rond Rot terdam e.nd 1972, begin 1973 klaar zijn, zo besluit het ministers. Bij de op 23 en 24 november 1970 gehouden examens voor het slaalsdi- ploma ziekenverpleging b slaagden in het Delltmekenhuis de volgende kan didaten: ?r C. G. Baars, zr Y. S. Bak ker, zr S. P. Boot, zr J. G. Both, zr A. Breen, bi*. J. de Bruin. br. E. J. van Dodewaard, zr C. Doudeijns, zr J. K. E«?ers, zr M- J. Farla. ?r C. A. van Gent, zr D. M. Groenveld, zr M. A. J. Kezer. br. J. F. Lammens, zr A. L. T. van Lankveid, br. F. B. van der Lem, br. T. Mommers, zr J. Neerings, zr A, J. M. Oerlemans. zr H. F. O versluizen, zr N G. Nix-Post, br. J. Rietveld, br. H. J. de Roode, br. P. A, Rutgers, zr M. P. Schenk, zr M. J. I. Seip, zr M. C. van der Spek, zr M. M. Steur, zr P. W. Verharl, zr C. van der Wal. zr M. C. van Wehe. br. J. E. Wcssels, zr A. Zuidmeer. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. „Een weinig evenwichtig werk stuk", Zo kwalificeert het be stuur van. de stichting organisatie „Vrouwen in de VVD" de brief van IS Rotterdmase gynaecolo gen aan het gemeentebestuur in zake de abortuskliniek van Sti- mezo, In een brief aan de gynaecologen schrijft het bestuur: „ijlt uw brief moet de lezer waarschijnlijk begrijpen dat u tegen de opening van een abor tuskliniek bent Uw adstructie Is evenwel eenzijdig, wat op sensatie ge richt en ademt een paternalistische geest". Het bestuur „Vrouwen in de WD" heeft in een brief aan de gemeente raad de hoop uitgesproken dat het adres van de gynaecologen „uw be sluitvaardigheid niet in negatieve zin zal beïnvloeden". De gynaecologen hadden in hun adres aan de gemeenteraad gesteld dat dit college onvoldoende was geïnfor meerd over met name de volksgezond heid saspv eten van de opening van een abortuskliniek. „Vrouwen in de WD" schrijft nu: Wij begrijpen niet dat de gelegenheid die u zichzelf door uw adres heeft verschaft om de uws Inziens betere informatie te verstrek ken, niet heeft aangegrepen. Wij kun nen ons niet voorstellen dat over een zo belangrijk onderwerp alleen argu menten tegen zijn te vinden. Uw maatschappelijke verantwoordelijk heid brengt met zich mee, dat u ook op evenwichtige wijze het vóór moet belichten, aldus 't bestuur, dat verder verklaart, dat hei een spoedige tot standkoming van da Stimezo-abortus kliniek gewenst achi. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag Het Pro vinciale Statenlid drs A, R. van der Burg (D'66) waagt Gedeputeerde Sta ten of zij bereid rijn ds besturen van de gemeenten, waar het drinkwater niet is gefluorideerd, te wijzen „op de grote schuld die zij op zich laden door de bevolking oen noodzakelijk nu trient (voedingsmiddel, red.) te ont houden, waardoor met name dc kin deren en zuigeün-gen van nu binnen niet al te iange tijd in groten getale niet slechte gebitten en protheses zul len moeten rondlopen". Hij meent dat ook een gemeentebe stuur zich bij zijn besluitvorming moet laten leiden „door uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek in plaats van door bakerpraatjes". (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag Spangen krijgt binnenkort zijn eigen postkan toor. Op dlnsda? 1 december wordt to de sigarenzaak annex tijdschriften- handel van de beer W. Peters in de Van Lennepstraat 40 een postagent schap geopend. Ds bewoners van Spangen kunr.en in dit nieuwe agentschap terecht voor al hun post-, giro-, postspaarbank- telegraaf- en teleioonzaken. De op-en- stetlsngstijden zijn maandag t'm vrijdag van 8.30—12.30 uur en van 13.30—17.00 uur. Op woensdagmlddeg en zaterdag :s het postagentschap ge sloten. Alle overige kantoren jn de omgeving van Spangen zullen nor maal ter besch.kking blijven. «ADVERTENTIE» op ruime keuze en goede service kunt u rekenen BIJ AERT V. NESSTRAAT 38 1e MIDDELLANDSTR. 72 TEL. 118811 -235327 (ADVERTENTIE) I komtookvoorU Zelfs da meest wispelturigs dochter zal in haar nopjes zijn, want met deze hippe tas kan zij alle modekanten uit..... mini, midi, maxi, of een pantalon, deze tas zal het overal goed bij doen. Suèda schoudertas mot franje, brede schouderriem en origine le sluiting in do modekleuren lila, paars, aubergine cn bruin voor nog géén vijftien gulden. Vrijdagavond om 6 üur begint op de parterre de verkoop van deze wede schoudertassen in de kleuren lila, paars, aubergine en bruin voor Ook masndagmotgan open Géén tel. of schrift best (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. - Ou 3 de cember zal Rotterdam bij dc minister voor Volkshuisvesting drie plannen indienen voor de 'bouw vz«- totaal fill woningen- Op deze wijze vordt ge probeerd het toegewezen contingent over dit jaar alsnog vol te maken. Dit deelde wethouder II. W. Jcttinghoff gisteravond mee aan de commissie voor stadsontwikkeling en volkshuis vesting. Een plan voorziet m de bouw vai 218 woningen in Ommoord, een twee de plan in 46 drive-in-woningen in deze wijk en het derde in de bouw van 359 bejaardenwoningen in Kreek huizen. Dc verwachting werd uitge sproken, dat Rotterdam volgend jaar meer woningwetwoningen zat kunnen bouwen. Dit is duidelijk buiten en bo- waar je in de praktijk alle t;cn do maat non de gewonden kanten mee uit kan. "jlTEJ. K. uan Tot voor kort genoot mej. K. (27) te Van K. een uitkering krach- Rotterdam tens de uiet arbeidsongeschikt- dretpt het heidsperzekering. Daar kwcvi slachtoffer te morde» dan ee» per 1 juli jl. een eind aan. curieuze uitspraak uan. de lUej. Van K. ontving vait fiet Rood van Beroep. Tot deze GAK de volgende brief: „Hicr- raad kan men zich onder meer bij delen wij u mede dat het wenden wanneer men het niet bestuur van de bedrijfsvereni- Patiënte heeft rittend werk en eens is met ecu uitspraak van ging, na advies van de Ge- heeft mij nog verteld, dat sij de Gemeenschappelijke Meüi- zneenschoppelijke Medische moeilijk naar haar werk kan sche Dienst van hot GAK Dienst te hebben ingewonnen, gnan, vanwege moeilijkheden Wat is er gebeurd? Mej. Van if. lijdt al negen „Patiënte heeft ur(/ uitgebrei de klachten die al heel vroeg rijn begonnen c» die nu de laatste tijd culmineren m klöchtcn aan de linker voet na een operatieve behandeling door collega (tuordl naam van arts genoemd, red. R.D.). afwijkingen aan dc voeten en handen." Aldus de overweging van de deskundige van de Raad van Beroep. In ujescn wordt hier tegen Wanneer is iemand arbeids geschikt? Wanneer een arts verklaart, dat hij/rij dat is. Dat is de praktijk. Men zou zich kunnen afvragen of er geen andere. wc j. Van K. gezegd dat het objectievere manieren ryn om vast tc stellen of iemand ar beidsgeschikt e.g. arbeidsonge schikt is. niet vodig is om -met twee stokken te lopen." Mej. Van ff. verklaarde te gen mij: „lk zou natuurlyk niets liever willen dan weer gewoon tc kunnen werken, maar dat gaat niet. Ik kan heeft besloten de nan u toege- met het vervoer en dat rij wel mQflr korte afstanden lopen, jaar aan ontkalking van het uitkering met ingang van 1 beendergestel. Zij heeft vele juli 1970 in te trekken, aange- artsen geraadpleegd en toerrf tien op deze datum uu? arbeids- kende arbeidsongeschiktheids- een kwartier zou kunnen rit ten maar dan weer met het been moet hoog liggen, van- daarna moet ik rusten. Lang zitten kan ik evenmin." Mej. Van K. heeft een uitke- drie keer geopereerd; twee keer aan de linker voet en één keer aan de rechter pols. Ze ven jaar geleden stelde een arts vast, dat haar gewrichten waren versleten. Tot mei van dit jaar liep mej. Van K. met een stok Daarna kreeg zij last van haar knie- en enkelgewrichten. Zij loopt mi met twee stokken. Mej. Van K.: „Thuis gebruik ik die stokken zo min moge lijk. Als ik door het huis loop, houd ik me aau de meubels vast. Het gebruik van de stok ken betekent overigens een overbelasting voor mij» pol- grond verklaard. De motive sen." ring van deze uitbraak luidt: ongeschiktheid is geëindigd. Wij merken in dit verband o/> dat de arbeidsongeschiktheid ook als geëindigd wordt be schouwd, wanneer deze bene den 15 procent is gedaald." Was er dan verbetering inge treden in de gezondheidssitua tie van mej. Van K.? „Neen, ik ben sindsdien al leen maar verder achteruitge gaan", aldus mej. Van K. Een specialist adviseerde liaar tegen deze beslissing in ie van de linker voet. Er zijn beroep te gaan. Dat is ge- verder aan de polsen en han- beurd. Het beroep is onge- den geen afwijkingen te zien, met name ook geen atrofie. Pa tiënte loopt met twee stokken. loege het oedeem. Het onder- T^ng fcrochtens de Bijstandswet JQE afdeling' Rotterdam van de Ned. Vrijgezellenboncl organiseert ook dit jaar weer een Slnt-Nicolaasavonö. Alle alleenstaande bejaarden zijn op 5 december vanaf 20.09 uur welkom in het Dienstencen trum Groot-IJsselmojide aan de Grote Hagen 22. Mej. Van K. is met haar Q.AAKNE wou lk aanvragen „hoger beroep" aan het einde voor een kerstpakket. Ik van de mogelijkheden, Ze ts hen 76 jaar en alleen. Harte- uitgeleverd aan de bij'stand. Wk dank bij voorbaat." Dit van 66,50 per to eek. Een arts van de Gemeentelijke Sociale Dienst heeft haar arbeidsonge schikt verklaard. zoek vertoont slechts een stijf heid van de linker grote teen en verder een duidelijke atro- fte (verschrompeling, red. R.D.j van het linker onder been. Er zijn aan de polsen, el!lebopen, aan de enkels e» knieèn geett afwijkingen zichtbaar. Op de X-foto blijkt er een operatieve verstijving Zij hoopt dat mensen die me- soort brieven stromen bij ho» - van de linker basis-gewricht van de grote teen te zijn ver richt en dientengevolge is ook goed verklaarbaar enige atro- iicn dat zij ten onrechte ar- derden binnen bij het Leger beidsgeschjfct zijn verklaard de des Hcils. Kortom: er is veel krachten zullen bundelen en geld nodig voor dc jaarlijkse tot actie zullen overgaan. Uit kerstaetïe van het leger. De deze en voorgaande publika- bekende kersipotlen op de lies over keuringen door Coolsingel loopt 11 natuurlijk GAK-artse» en anderen mag niet voorbij zonder tc offeren. nog .eens blijken, dat het „ar- Er is ook een gironummer: üeidsgeschikt" een begrip is 537600. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdf.g D'66- fractieleider mr J. Mentink heeft de gemeenteraadsfracties opge roepen bij de komende begro tingsbehandeling hun definitieve standpunt over oen Hoogoven vestiging op de Maasvlakte be kend te maken. Hij deed dit gisteravond in de com missie stadsontwikkeling en volks huisvesting. Dc democraat kondigde aan dat dc D'66-fractle zijn besUs&intt over de Hoogovcus zal bekendmaken. Naar zijn mening is 'het afkeurens waardig dat met een bedrijf ao lang „gesold" wordt. Het wordt tijd dat dc Hoogovens weten waar ze aan toe zijn, aldus Mcntlnk. Wethoudei H. W. Jettinghoff opper de dat het uitblijven van een defini tieve beslissing Hoogovens wel oens niet onwelgevallig zal zij, doelend op een mogelijke veruetermg van het po litieke klimaat In het Rijnmondgebied rond het staalbedrijf. „Dat kunnen ze gemakkelijk stellen, omdat het hun geen geld kost." aldus Mcntlnk, die vasthield aan het nemen van een besluit. De socialist drs W. van der Vlerk haakte hierop indirect in door tot de conclusie te komen dat dc weihouder het „werk moet overmaken", wat in houdt hel opnieuw' opstellen van een bestemmingsplan voor de Maasvlakte. Naar de mening van de PvdA-frac- tic namelijk is het huidige plan ..naar Hoogovens toegeschroven", zonder re kening te houden met mogelijke alter natieven, met groenvoorzieningen en met de gevolgen voor de infrastruc tuur van de tc verwachten groei van het aantal arbeiders. Wethouder JoUmtfhoff repliceerde dat de „onsge alternatieve bestem ming" van de Maasvlakte oen raffina derij js. Hij wilde wel nagaan op verzoek var Van der Vlerk in hoe verre het mogelijk is bMrijven op de Maasvlakte te verplichten hun rescr- veterremen van groen tc voorzien. Sprekend over de aan tc leggen Rijnpoorthaven verklaarde de wet houder niet gelukkig te zijn met dé eis v,"n de pro'riheie, en inmiddels, ook die van dc minister, een groengordcl aan te leggen. Deze gorriei zal, naar 7ijn mening, geen recreatieve functie voor de Rr^.terdammers hebben. Rotterdam zal vijftien miljoen gul den vjn de totale kosten van ca 43 miljoc.i van de groenstrook voor zijn rekening moeten nemen. „Wanneer wij dit met zouden doen, dart is de RijrïpoorChavcn van dc baan," aldus Jetimghoff. Reactie van Mentink: „U moot de minister de wet tegen koppel verkoop eens voorhouden." DEN HAAG, vrijdag (ANP) -- Bij de herbieidenfabriek van Zoutchemie Botlek is dinsdag morgen j.l. ongeveer 100 kg cre- solverbïndingen vrijgekomen, de stankexplosie, die daardoor om half twaalf ontstond, tvas om streeks kwart over twaalf be dwongen. Aldus blijkt uit een door inspecteur W, E. M. C. Krul van de volksgezondheid aan staatssecretaris dr R. J, H. Krui- singa van volksgezondheid uitge bracht rapport. Dit rapport is donderdagavond aan dc Tweede Kamer aangeboden, nadat dinsdagmiddag het Kamerlid me vrouw drs M. Epema-Brugsma (groep-Goedhart) gevraagd had om nadere inlichtingen over het ontstaan van de stankcxplosie des morgens jn het Botlek gebied. In het rapport staat, dat bij de be doelde fabriek, ais onderdeel van de fabricage van monochloor phenoxy- azijnzuur oen teerachtig btjproduk.1 wordt gevormd, dat voornamelijk uit een mengsel van ohloorcresolon be slaat. Deze teer wordt uit de reactie ar*evoerd._ Bij de verdere verwerking van dit bijprodukt vond dinsdag een geheel onverwachte chemische reactie p.aats. waardoor zich een tempera tuur- en druksujging hebben voorge daan, als gevolg hi ervan is een pak king losgeschoten^Honderd kg chloor- cresol/ eh 1c oi'crcs ui a al-s toomme ngsei expandeerde In de buitenlucht. Door too voer van grote hoeveelheden water werd de dampvorming bestreden. Er wordt nog een onderzoek inge steld naar de oorzaak van deze sto ring, (y^n ccn onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag Mr U. G. Schiltliuis, voorzitter Hoogheemraad schap van Schleland, heeft tijdiens de najaarszifting- van de verenigde ver gadering van Schietend, de vervulling van de Rotte „een zorgelijke zaak" genoemd. Volgens de spreker -zal pas verbete ring optreden wanneer Zoetermeer cn Moerkapelle hun rioolwater naar het zg. zeeleid'n<?spr0jeet van Den Haag zullen vc.rcn. In zijn be-oog noemde nu- Schijthuis de bouw "an een zuiveringsinstallatie voor Zevenhuizon „een zeer dringende zaak", omdat de lozing van het riool water van een groot aantal nieuw bouwwoningen op de Eendragts- en Zuidplaspolder niet kan worden geto lereerd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1