\Van cenrtum waterverkeer tot winkelstraat i Kerstkaartenactie voor gevangenen Slliilil MERWEDE WIPTE ZWAK SYH 8.' Vreemde 'eend' pIIJNENROTTE'DE SMERIGSTE GRACHT VAN ROTTERDAM' ROTTERDAM/RIJNMOND r Brief aan dagboek Harmonie KRL wordt Scheepvaart ETnie DE MUSSCHEN OVERMAAS TOCH KOMENDE ZONDAG Ipag. 4 r dinsdag 1 december 1970 was zeker wel de smerigste gracht die m Rotterdam te vinden was, zodat het inderdaad als eene weldaad voor de ge zondheid der bewoners daarlangs kan be schouwd worden dat die gracht gedempt is. De schrijver van deze regels, een der ingenieurs, betrokken bij de bouw van het spoonvegviadukt door de stad, heeft het over de Binnenrotte, rond IS70 gedempt. Selemaal ongelijk had hij niet, want de ■ewoners van de Lombardstraat en de Oppert, waarvan Le huizen met hun achterzijden (resp. rechts en links op le oudste foto) aan de Binnenrotte stonden, schepten van af de terrasjes hun drinkwater uit de Rotte. Ook heel wat 'afval..kwam daarin terecht en het drinken van verontrei- 'gd water, in heel Rotterdam trouwens, bevorderde de jxspreiding van besmettelijke ziekten, zoals b.v. de cho lera. Of de „weldaad" voor de omwonenden helemaal duide lijk was, mag betwijfeld worden. De luchtverontreiniging langs het vtadukt zal niet mis geweest zijn en het lawaai ook niet. Na deeVoktrifikatie van de spoorlijn, ca 1932, werd dit wel wat beter. Al lang tvoor de trein over de Binnenrotte .ging rijden, -was de rivier een belangrijke verkeersweg. Voor Rotterdam, ontstaan rond de plaats waar de Rotte in de tweede helit van de 13e eeuw door de aanleg van een nieuwe zee dijk de Hoogstraat afgedamd werd, was hij aanvankelijk, de enige .ver binding met het achterland. Boeren en (vissers brachten ihun prod uk ten. langs deze ■weg naar de stad, waardoor rond dit pynt een aantal markten ontstond. In de onimidfcielljjke nabijheid wond men een groente markt (op het Grotekerk plein, links op de oudste foto), kaasmarkt, melk markt, fouidenmarkt, de „Boerenvismarkt", de tvleeShal en de botmvaag. In de 17e eeuw ontstonden geregelde bootdiensten, beurbveren genoemd, meestal met trekschuiten gevaren. Aan de Binnen rotte ihet deel van de Rotte binnen de stads grachten -kregen enkele beurt veren hun beginpunt: links, vlak achter de Grote Kerk, was het „Amster damse veer", rechts, waar we een schip zien liggen, het „Leidse veer" De Lom- bardbrug by de Meent, op de achtergrond te alen, was in die tijd nog geen vaste brug. Na de ingebruikne ming van de begraafplaats Crooswijk, ca 1830, ver trokken ivan hier de begra fenissen per boot. Vergelijking van de beide oude foto's toont ons, dat waar eerst achtergevels stonden, voorgevels kwa men. Door verbouwing of nieuwbouw (veranderde de Binnenrotte in een winkel straat, met bekende zaken, als de pianohandel Rijken en de Lange en de juwe lierszaak Stihreuder en Baksteen. Men .vond er het Volkskoffiehuis, waar Do~ mela 'Nieuwerahuis in sep tember 1887, net uit de ge vangenis ivrjjgelaten, met zij n vrienden, gestenigd werd door de aanhangers „der partij van gezag en orde", zoals het socialisti sche blad „Recht voor al len." hen noemde. Aan de overkant, onder het via dukt, werden eier- en pluimve&markten gehou den. En tussen dit alles moest de paardetram zijn weg zien te «vinden en pro beerden prostituées hun klanten te werven. Want ondanks de weldaad van de demping en ondanks de mooie winkels had de Bin nenrotte niet zo'n beste naam. Op de fototvan nu ziet de Binnenrotte er wat romme lig uit. We zien een .paar karren met schragen, voor de markt, tiie er een paar keer per week wordt ge houden. De straat is sterk verbreed, doordat na de Tweede Wereldoorlog de Lombaidstraat niet her bouwd is. De Binnenrotte strekt zich nu uit tot het gebouw ivan de Telefoon dienst op de foto geheel rechts en tct het kantoor van de Spaarbank. En daar kun je ten slotte beter te recht dan in de lommerd. P. RATSMA VX'i (ADVERTENTIES) i-.'i Een ideaal Sinterklaasgeschenk is een shirt; waarin mannen altijd een goed figuur zullen •slaan.,... een shirt dat door'zijn perfekte coupe een bijzonder geklede indruk.,maakt Zelfstrijkend Dacron/Cotton overhemd metstevige boord, en manchetten in.de modieuze gedekte pasteltinten, groen, bleu, oudrosB en crème/ in alle courante herenmaten voor.nog' géén tientje. zelf strijkend ROTTERDAM, Tweede klasser Merwede had zaterdagavond in het prachtige Sportfondsenbad West voor eerste klasser SVH een on- plezirige verrassing in petto. In de halve finale voor de ZRO-bcker hield Merwede de Hillegcrsbergenaren knap op 33 en dat betekende dat SVH uitgeschakeld was voor de finale op zaterdag 19 december. De reglementen luiden immers dat bij een gelijkspel de bezoekende ver eniging tot winnaar wordt uitgeroepen en dat geluk was Merwedde bescno- ren, Rotterdam liet zich in de achter- stallie kwartfinalewedstrijd niet ver rassen. De „R" zegevierde duidelijk met 7-1 van LAC. Rotterdam komt in de halve finale uit tegen het Schie- damse SZC. De winnaar hiervan ont moet Merwede in de Finale. De nieuwe SVH-coach Van Zeyl zag zijn pupillen een erbarmelijk slechte wedstrijd spelen. Vooral Rik Westen- brugge en Jan Koen Anthonie waren zwak. Ook de zwaar bewaakte SVH- goalgetter Joop Hooft kon zijn grote faam niet waarmaken. In het eerste kwart nam SVH na zeven seconden spelen door Anthonie een 20 voor sprong, Van der Brink nivelleerde in het tweede kwart door het uitbuiten van een meerderheid, de achterstand (1—1). In het derde kwart kwam iïolleman in-vrije positie maar deson danks knalde hy tegen de paaE Door Joop Hooft werd het zelfs 21 voor SVH. Toen Holleman even later veel te zwaar werd vastgehouden schoot Verstraten uit de door scheidsrechter Jan de Bruin toegekende 4 m worp de gelijkmaker achter doelman Jan Blojk. In het laatste kwart scoorde Merwede via een uitval door Holle- man 2-3. De van Polo Bears overge komen Rommerts bracht weliswaar 33 op het grote elektrische score bord maar voldoende was dit niet. LAC gaf Rotterdam de eerste drie perioden goed partij. Rotterdam ham door doelpunten van De Klerk, De Jong en De Heer een 30 voorsprong alvorens Sommer voor LAC kon tegnscoren (3—1). In de vierde en laatste periode werd de strijd wat vinniger. De grotere routine van Rot terdam gaf tenslotte de doorslag. Van Kralingen, De Heer en De Jong (2x) Dinsdagavond■öm 6 uur begint op da parterre de verkoop;.vab, deze zelf strijkende overhemden. fn de pasteltinten groen," bléu; oudrose en. crème, In alle'courante herenmaten Ook ntosndsgmofgen open Géén tef. of schrift bètL Kerstkaartenactie van Amnesty In' temational. Wat be tekent dat? Dat be tekent: druk uitoefenen op re geringen van landen waar mensen om hun politieke hou ding gevangen zitten. De pro cedure is als volgt: men koopt kerstkaarten en verstuurt deze «aar een gevangene in een van de landenis anders ie denken dan de overheid voor schrijft. Namen en adressen van deze gevangenen vindt men op door Amnesty Inter national uitgegeven lijsten. Die lijsten kan men opvragen bij het Perssecretariaat van Amnesty International aan de Spoorsingel 72b in Rotterdam, tel. 28.82,35. Kaarten kan men bestellen bi) de penningmees ter door overmaking van een bedrag op giro 45.40.00. De kaarten kosten vijftig cent per stuk. Deze kaarten zijn na- tuurlijk ook zeer geschikt om te verzenden aan eigen vrienden en relaties. Er staat een passende tekst op in vele talen. Helpt dat nou, zo'n kerst kaartenactie? Komen er als gevolg van zo'n actie wel eens mensen op vrije voeten? Deze vraag wordt door Ruth Sreu- nis-Cohen (34), persvoorlicht- ster van Amnesty Internatio nal, beantwoord met Ja". „We weten dat door de actie van vorig jaar. Die is een groot succes geworden. Veel van de mensen die toen in de actie waren opgenomen zijn vrijge laten. Maar ook als de actie geen vrijlating tot gevolg heeftheeft het zin zo'n actie te voeren. Zo'n kaart betekent voor een gevangene morele steun, een bericht dat moet verhinderen dat ze alle moed en alle hoop verliezen. Zelfs als de kaarten een gevangene niet bereiken heejt het zin. Als er maar genoeg kaarten worden verzonden, zal de re gering van het betrokken land weten, dat de buitenwereld op de hoogte is. Wellicht zal zo'n regering worden bewogen tot een andere houdingNa de ac tie van vorig jaar zijn tien mensen vrijgekomen." Amnesty International, een organisatie die strijdt voqt de vrijlating van politieke ge vangenen, die geen geweld hebben gebruiktgroeit ge staag in Nederland. Vorig jaar Kerstmis waren er nog geen honderd ledenhet zijn er in middels 1900. Meer leden be tekent meer geld en met geld kan de organisatie wat doen. Niet alleen kerstkaarten ver sturen. maar ook het bulturnen van processen en het zoge heten adopteren van ge vangenen. Voor mij liggen drie lijsten van mensen die om hun op vatting gevangen zitten. Het zyn naamlozen, die zonder Amnesty International stellig vergeten zouden worden. Een voorbeeld: Quintin Yuyitiup, een 53-jarige Chi nees, geboren en getogen op de Filippijnen, getrouwd met een Chinese, zij hebben zes kinderen. Hij is uitgever van de Chinese Commercial News te Manila op de Filippijnen, president van de Manila Overseas Press Club in 1969. Op 23 maart 1970 werd hij gearresteerd te Manila op presidentieel bevel, onder- vraagd en vervolgens gedepor teerd naar Formosa op 5 mei 1970. Op 14 augustus vond er een proces plaats en werd hij veroordeeld door het militaire garnizoenscommando tot drie jaar heropvoedingwegens het verspreiden pan commu nistische propaganda. Het De- toys dat werd aangevoerd was dat Chinese Commercial News nieuwsberichten van United Press International en Asso ciated Press betreffende het vasteland van China vertaalde en publiceerde. Ander voorbeeld: Vasilii luanounteh Frizen, een Baptist die in mei 1967 werd veroor deeld tot vijf jaar in een kamp in Rusland. Zijn bezittingen zijn in beslag genomen wegens deelneming aan reli gieuze activiteiten die geacht werden in strijd te zijn met de wetten die staat en kerk scheiden. Hy is veertig jaar oud, twaalf mensen zijn van hem afhankelijk en hij heeft al een straf va?i vijf jaar uit gezeten wegens vermeende il legale religieuze activiteiten. Men kan een krant vullen met dit soort voorbeelden, die in tientallen tonden, zijn te vinden. O.RAAG zou ik het volgende willen opmerken met be trekking tot het verbod honden op straat los te laten lopen. De hemdenliefhebbers zullen het steeds moeilijker krfjgen hun hond uit te laten. Ook ik ben tegen de steeds verdergaande vervulling van de trottoirs door onze honden. Maar dit kan voor 95 proeent worden voorkomen. Men hoeft alleen maar met de hond langs het trottoir te wandelen. Maar nu komt er ren verbod honden op de openbare weg uit te la ten. Dit geldt ook voor dc groenstroken. Met dit verbod ben tk het niet eens. Voor de hondenliefhebbers z\jn öe groenstroken onmisbaar. Het mag alleen maar buiten de bebouwde kom, maar waar zyn daar groenstroken? Het Krallngsebos is maar enkele maanden per jaar voor honden open. Waarom komen er geen hondenspeelplaatsen, die drie of vier keer per week door de Plantsoenendienst worden schoongemaakt. Jaarlijks wordt er voor honderd duizenden guldens hondenbe lasting betaald, waarvoor niets wordt teruggedaan, J. Sandcc Rotterdam (ADVERTENTIE) Op onze schoenenmarkt Vindt U niet alleen een uitgebreide kollektie dames- en herenschoe nen, maar.ook voor Uw tiener dochter i\ er ruim voldoende keus. Moderne' meisjeuchoen-in een vlot model met biokhak en. grote klep met gesp en franje garnering, koopt.U nu bij ons, keuze uit de kleuren rood en marineblauw, voor aantrekker tijke prijzen. extra versier Kt maat28t/m31 maat 32 t/m 35 95 Dinsdagavond om-6. uur begint op onze schoenenmarkt, entre sol, de verkoop van deze meisjesschoenen met een goede pasvorm, Het model heeft een biokhak en een 'grote klep met gesp en franjegarnering. Ook maandagmorgen open Géén tel. of schrift, host. ROTTERDAM, De ■harmoniekapel van -de Rotterdamse Lloyd krijgt nieuwe .instrumenten, nieuwe uniformen èn een nieuwe naam: harmoniekapel van de Neder landse Scheepvaart Unie. De heer K. Kokelaar blijft dirigent. Tijdens een feestavond in gebouw „Lommerrijk" zijn de leden van de kapel van dit al les op de hoogte gesteld. Ook werd bekend gemaakt dat oud-voorzitter H. van Groningen Schinkel tot ere-voor- zifcter Is -benoemd. door DICK VAN DEN POLDER Het Duitse boulevard blad Blld am Sowrotag geeft iedere week mat cijfers aan (0 tot en mot 6) hoe goed of hoe slecht de uitver korenen van de Busndesli ga- clubs hun werk hebben ver richt. Een 0 betekent dat dc speler zijn geld niet -heeft verdiend, een 1 dat hy zeer zwak heeft gespeeld, een 2 dat hij zeer matig is geweest, een 3 dat hij ruim voldoende was, een 4 dat Tij] een sterke partij op de mat heeft ge legd, een 5 dat hij rijp is voor het nationale elftal en een 6 dat hij van wereldklasse is. Willi Lippens kreeg zondag voor zijn spel in de wedstrijd Rot Weiss EssenBorussia Mönchengladbach (1—2) een 5 toegewezen en op grond daarvan zou men kunnen zeggen dat dr Fadrhonc de „eend" uit Essen, die nog altijd met Vogt van Kalserslautern de Duitse topsco- rerslijst aanvoert, best In tiet Neder lands elftal had kunnen opstellen. Een beetje tegen de verwachtingen in, heeft onze bondscoach dé 25-jarige schutter, voor wie Feijenoord, Her- t'na BSC en naar het schijnt ook Ajax zo'n grote "belangstelling heb ben, rustig in Essen gelaten. "Waar om? „Lippens Ja een stuk business geworden", vertelde de bondscoach me zaterdagavond in het stadion van PSV. „Daar blijf ik met tn'n handen van af. In de Kicker heb ik gelezen dat Lippens 1,3 miljoen gulden zou moeien kosten. Dat is een belachelij ke zaak. Daar doe I'k niet »an mee". Dr Fadrhonc liet verder blijken dat hij helemaal (niet kapot is van de kwaliteiten, van Lippens. „Ik heb hem enkele weken, geleden In de vriendschappelijke wedstrijd Go AheadRot Weiss Essen aajn het werk gezien en toen is hij me niet meegevallen". Over de klasse van Lippens lopen de meningen van de deskundigen overigens sterk uiteen. De laatste dagen heb ik verscheidene kenners van het Duitse voetbal naar hun oordeel over Lippens gevraagd en ik kreeg toen de volgende ant woorden. Kees Kijvens: „Er 2ijn mensen die Lippens een grote voet baller vinden, maar ik heb andere opvattingen over het begrip klasse. Lippons is lang geen Moulijn". Georg Keseler: „Laat Feijenoord Lippens maar kopen. Dat Is gunstig voor Sparta". Wiel Coerver: „Gra- bowski heeft meer klasse dan Lip pens, maar Lippens is 'tien keer meer kerel. Uit iedere situatie weet hij het maximum aan rendement te halen. Bij Feijenoord scoort hij ge garandeerd 25 goals per seizoen. En toch zou ik hem niet voor een mil joen gaan kopen. Lippens is een clown en een stukje van Essen. Als hy geen zin heefit, doet hij er «iets aan. En het publiek slikt dat. Lip pens kan zich in Essen alles permit teren, omdat hij ook regelmatig de show steelt. Maar ik ben bang dat hij een groot .deel van. zijn waarde verliest, «als men hem uit zijn omge ving haalt". En tenslotte de mening van Udo Lattek, de trainer van Bayern MÜnchen: „Lippens is een klassespe ler. Hü is sterker aan de bal en acrobatiseher dan Gerd Muller. Vooral zijn omhalen zijn spectacu lair". Feijenoord schijnt ook «og «let precies ile weten waar het met Lip pens aan toe is. De technische staf vain de stadionclub is een paar keer naar de voormalige Essense groente boer wezen kijken en heeft het toen nlat getroffen. Lippens bleek een nogal vreemde scharrelaar die zijn bijnaam „de eend" volkomen waar maakte. Toch moet die „eend" iets bijzonders hebben, want je wordt niet zo maar topscorer vam de Bun- desliga en de lieveling van het pu bliek. En daarom zou het toch wel interessant zyn geweest om Lippens morgenavond in het Olympisch Sta dion aan het werk te zien. Dr/Fa drhonc heeft echter anders beslist en heefit daarmee bewust of onbewust een stukje goodwill gekweekt" bij de vaste oranjeklanten. Die hadden het namelijk maar zó zó gevonden, als een wildvreemde Nederlander mor genavond. in een vriendschappelijke wedstrijd een paar briefjes van hon derd was komen verdienen. „Dat zou niet eerlijk zijn geweest (tegenover de jongen die zich de zware wed strijden van het Nederlands elftal kapot vecht", hoorde ik een van onze internationals zeggen en daar ziit wat in. (Van onze sportredactie) ROTTERDAM, dinsdag. De com- petitieleider van het district West II heeft beslist dat de wedstrijd De MusschenOvermaas toch komende zondag gespeeld moet worden. In ver band met oe concurrentie van Feijen oordNAC waren de twee clubs reeds overeengekomen de wedstrijd naar 27 december te verschuiven, maar de K-NVB heeft daar bezwaren tegen, omdat De Musschen dan een te grote achterstand in zijn programma zou oplopen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1