Nederland niet achterlijk op gebied Kankerresearch ROTTERDAMS DAG BOEK DAGBOEK BLIK OP MAN VOL ONZEKERHEID Klaarovers weer in discussie Nieuwe poëzieprijs voor Jan G. Elburg König Transport N.Y. bestaat 175 jaar LAAD- EN LOSBORD ROTTERDAM RIJNMOND PROF. MUNTENDAM RIJ OPENING VAN UITBREIDING DR DANIEL DEN HOED-KLINIEK V astgoedveiling BEGONNEN MET SLEPERSWAGENS SCHIEDAMMER WINT PRIJSVRAAG JUBILEREND BOUWBEDRIJF J. M. Franken nieuwe voorzitter wijkraad Pendrecht Promotie B. E. A. Glaser Nieuwe voorwaarden huunnachtiging inwonende echtparen Zilveren jubilarissen gehuldigd bij RET Notities Centraal punt Tweede fout INFORMEEL BRITS VLOOTBEZOEK pagina 4 - donderdag 3 december itffu (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag „Het Koningin Wilhelminafonds zal geen onwetenschappelijke behandelingsmethoden voor kankerpatiën ten bevorderen. Ik verwacht dat het voorbeeld van de BBC, die ze belangrijk genoeg acht er een avond aan te besteden, bü ons geen navolging vindt." Dit verklaarde prof. P. Mun tendam, voorzitter van het Ko ningin Wilhelminafonds tijdens de officiële ingebruikneming van een uitbreiding van de dr. Daniel den Hoedkliniek in Rotterdam, het grootste behandelingsinsti- fuut voor kankerpatiënten in ons land. Prol. Muntendam verklaarde dat het KWF alleen die research en het toleden van. mogohlkheden tot behan deling steunt die op grond van weten schappelijk onderzoek als verant woord mogen worden beschouwd. Kritiek als zou Nederland achterlijk zijn op het gebied van kankerresearch en therapie verwierp prof. Munten dam. „Beweringen als onlangs in een dagblad gedaan als zou niets gedaan worden aan research op het gebied van virologie en immunologie, noch aan hormoontherapie en dat stralen- ther-apie, chirurgische therapie en chemotherapie, waarover onze 'geld verslindende ziekenhuizen' be schikken, niet het antwoord op de kankerbestrijding vormen", noemde prof. Muntendam „onwaarachtig". „De beproefde therapieën, waaraan het KWF zijn gelden besteedt, zijn niet ouderwets, maar verbeteren steeds op basis van research", aldus de voorzitter van het Koningin Wil- helmina Fonds. IJitbreidingeu in het .gebouw, die bijna twee ton hebben gekost. Voorts staat hier een tweede lineaire versneller opgesteld, zodat de Daniel den Hoed-Kliniek thans het enige behandelingscentrum in Nederland is, waar men over twee van deze kostbare apparaten beschikt. Voor de bestralingen wordt verder nog gebruik gemaakt van een in 1968 in gebruik genomen kobaltstraler. De totale kosten, een miljoen gulden, werden gefinancierd door een lening waarvoor het KWF een garantie ver strekte. Het' bestuur van de Daniel den Hoed-kliniek hoopt in de tweede helft van volgend jaar te kunnen beginnen met de tweede fase van de noodzake lijk geachte uitbreiding. Deze omvat de bouw van een grote betonnen bun ker onder de bestaande opritten naar de ingangen van de twee polikli nieken. Deze bunker biedt plaats aan een derde lineaire versneller en een neutronengenerator, indien althans de uitkomsten van de research de aan schaffing van dit laatste kostbare .ap paraat verantwoord maken. Als dat niet het geval is, dan kan een vierde lineaire versneller worden geplaatst. In deze bunker komen voorts alle bij behorende diensten- en patiënten* ruimten. Deze uitbreiding zsü minstens twee jaar in beslag nemen en een uit gave van in totaal 7 miljoen gulden vergen. EEN OVERZICHT van de geplande uitbreidingen van de Daniel den Hoedkliniek. Fase 2 omvat de bouw van een betonnen bunker onder de huidige opritten naar de poliklinieken. Fase 3 is de bouw van een zeven lagen tellend gebouw naast de eigenlijke kliniek. De eerste fase van de uitbreiding van de kliniek in Botterdam-Zuid is tot stand gekomen door -verbouwingen Openbare verkoping van onroeren de goederen'door de N.V. Notarishals op 2 december 1970 in zaal V van de koopmansbeurs te Botterdam. Definitieve inzet en afslag: kandidaat-notaris W. A. J. Stouthart en not H. A. Sprengers en J, G. Ste(jm 1. pand en erf Bmgleystraat 54 a-b 12.600,- 12.600,- 2. pand en erf Pr. Hendrikkade 85a- b-c 19.400,- 19.400,- 3. pand en erf Pr. Hendrikkade 88a- en b- Leliestraat 22a-b 11.600,- 11.600,- 4. pand en erf Leliestraat 20a-b-c 10,600,- 10.600,- 5. pand en erf leliestraat 19a-b 8.800,- 6.800,- Vooriopige afslag: Not, Th, E. Mertcns te Voorburg en not, J. H, Elsink en H. Jansen: 6. pand en erf Schermlaan 34, /14.6Q0,-, 7. pand en erf Schermlaan 32 15.600,-8. Pand en erf Scherm laan 30 28.000,-, 9. pand en erf .Tan van Vuchtstraat 3 1 11.800,-, 10. pand en erf Jan van Vuchtstraat 5 11.200,-. 17 miljoen gulden De derde fase van de uitbreiding, die daarna zal moeten volgen, omvat de bouw vai} een gebouw van zeven bouwlagen, waarin de afdelingen röntgendiagnostiek, nucleaire genees kunde en biochemie hun plaats moeten krijgen. De bouw hiervan zal, exclusiel apparatuur, zeventien mil joen gulden vragen. Het bestuur van het Rotterdamsch Radio-Therapeutisch Instituut tracht op het ogenblik een bedrag van enke le tonnen bijeen te krijgen, nodig op dat het rijk de lening van 7 miljoen, (voor fase 2) zal garanderen. Deze uitbreidingen zijn o.a. nodig om de verwachte behoefte aan mega- volt-bestralingen op te kunnen vangen. De huidige capaciteit be draagt ruim 35000 bestralingen per jaar. Rekening houdend met de ver oudering van de bevolking en de be volkingsgroei in de regio van het in stituut (groot-Rotterdam, Zuidoost- Zuid-Holland, Zeeland en West-Bra bant) luidt de prognose voor 1972 40.000 en voor 197B 60.000 megavolt- bestralingen per jaar. Voorzitter D. A. Kramer van de Stichting Rotter damsch Radio-Therapeutisch Instituut concludeerde dan ook: „Onze huidige capaciteit is ten enenmale onvoldoen de. In het belang van de patiënten moet zo snel mogelijk een derde li neaire versneller worden geïnstal leerd." (Van onze kunstredactie) ROTTERDAM, donderdag. De dichter «Jan G. Elburg is als eer ste onderscheiden met de Feniks-prijs, een nieuwe poëzieprijs van de Rotterdamse Kunststichting, waarvoor de fondsen worden verstrekt door een anonieme schenker. Op vrijdag 18 december zal tijdens een bijeenkomst in het kunstcentrum Lijnbaan de prijs (groot ƒ5000) aan Jan Elburg worden uitgereikt. Jan Gommert Elburg, geboren op 30 november 1919 ïn Wemeldinge, de buteerde met het klandestien versche nen bundeltje „Serenade voor Lena", (1942). Met Gerard Diels en Koos Schuur was hij redacteur van het neosymbolische tijdschrift „Het Woord" en met Lucebert en Gerrit Kouwen aar behoorde hij tot de dicfo- tersfractie van de Nederlandse Cobra groep, Van zangerige liefdespoëzie evolueerde Elburg naar een links ge richte avantgarde poëzie in de jaren vijftig. Daarna kwam er allengs eon verkoeling in zijn. toon door een fre quenter gebruik van ironie. Behalve als dichter is Elburg werkzaam als .docent „ruimtelijke compositie" aan de Rietveld Academie te Amsterdam en als free-lance schrijver van recla meteksten. Tot de bundels die hjj pu bliceerde behoren .Klein T(er)reur- spel" (1947, Jan Campert-prys) „Laag Tibet" (1952), „Hebben en zijn" (J958, poëzieprijs Amsterdam), en „Elf gedichten". De bundel „De Quark en de Grootsmurf" ls in voor bereiding. ROTTERDAM, donderdag. De N.Y. Maatschappij van algemeen vervoer vh. H. W. König, sinds kort gewijzigd in KÖnig transport' N.V., viert 4 december a.s. haar 175-jarig bestaan. De geschiedenis gaat terug tot de cember 1705, toen een der voorouders met een paard en een slee vervoer ging verrichten tussen Terbregge en Rotterdam. ROTTERDAM, donderdag De architect H. B. O. J. v. d. Zalm te Schiedam is door de jury de eerste prijs toegekend voor zijn ontwerp onder motto „An dante" naar aanleiding van de prijsvraag, die is uitgeschreven door het bouwbedrijf J. Th. van Mierlo N.V. te Delft ter gelegen heid van. haar 100-jarig jubileum. De prijsvraag had betrekking pp de sanering van het gebied rond de Stadsdoelen te DëÜt. De eerste prijs omvat een bedrag van 4000 gulden. De tweods prijs van 2000,- ds toege kend aan het ontwerp onder motto „99", ingezonden door ir A. Eronatv te Delft en de derde prijs van ƒ1000,- aan het ontwerp onder motto „Baslli- ka" van A. G, L. Tuns, architect HJ3.0. te Rotterdam. Van 9 tot en met 19 december ia een tentoonstelling ingericht van de inge zonden ontwerpen in de aula van de TJï, te Delft, waar op 16 december om 11.00 uur de officiële uitreiking van de prijzen «al plaatsvinden. In 1914, bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog telde het bedryf 300 paarden, waardoor het bedrijf voor die tijd een bijzonder grote on derneming was. In de jaren na de oorlog schakelde men over op auto's. Veelal van Duitse makelij. Het ge bruik van dit nieuwe vervoermidde bevond zich nog in een experimenteel stadium en de firma König exploiteer de met succes de eerste lang-ijzerwa- gen, die in Nederland noodzakelijk was voor de bouwindustrie, Ook speciale wagens voor zwaar vervoer deden hun intrede. In de zo mer van 192S werd het eerste interna tionale transport ondernomen naar Duitsland. Tijdens de Tweede Wereld oorlog, juist toen het bedrijf in volle bloei was en een uitgebreid wagen park exploiteerde, werd het geheel leeggeroofd. In 1945 begon könig on der leiding van de heer H, J. W. König opnieuw met de opbouw. Juli 1963 was voor Kéni* een be- langrijke mijlpaal, toen het bedrijf aan de Albert Plcsmanweg te Rotter dam de nieuwe bedrijfsruimten in ge bruik kon nemen. Het huidige bedrijf bestaat uit drie onderdelen: KÖnig transport N.V., die zich bezighoudt met Internationale transporten binnen en bulten Europa, speciaal transport cn transport van complete fabrleksln- stallaties Inclusief montage en demon tage. De tweede loot is Europa ferry trai lers. Zeven k acht jaar geleden begon het bedrijf met ferry-vervoer en ver zorgt nu alle transporten van droge lading van en naar Engeland met huif- opleggers, flats en containers, De derde loot aan de König-stam is Tank Ferry trailers. Deze afdeling is gespe cialiseerd in het vervoer van vloeibare lading, eveneens van en naar Enge land. Voor deze transporten worden speciaal voor het ferry-vervoer uitge ruste tankopleggers ingezet met capa citeiten variërend van 20.000 tot 26.000 liter. Ook deze branche heeft een stormachtige groei meegemaakt van drie opleggers in 1068 naar onge veer 50 tankopleggers eind 1970. ROTTERDAM, donderdag Tij dens de openbare vergadering van de wijkraad voor Pendreobt in het buurthuis aan de Sohuddebeursstraat ls woensdagavond in plaats van de heer M. van Gent tot voorzitter ge kozen de heer J. M. Franken (PvdA). Ie secretaris, tevens 2e penningmees ter werd de heer B. van de Rhee (PvdA). Tweede voorzitter bleef de heer G. J. de Jong (AR) en le pen ningmeester tevens 2e secretaris werd het nieuwe lid de heer G. J. Hogewejj (P'66). Bii de commissies, waarvoor leden werden benoemd, behoort nu ook de interwijkcommissie die is samenge steld uit leden van de wijkraden voor Charlols en Pendrecht en het wijkop- bouworgaan Zuidwijk. Deze commis sie wordt van groot belang geacht in verband met het overleg wat betreft de veelbesproken nota van wethouder G, Z. de Vos. In de wijkraad hebben als nieuwe leden zitting resp. drie vertegenwoor digers van de PvdA, een van de Pro testant Christelijke groepering, een van do KVP, een van de CPN en een van D'66. Zeven leden die ook in de vroegere wijkraad zaten nemen thans weer aan het wijkraadswerk deel. Er zijn nog drie vacatures en wel voor de KVP, D'66 en de WD. ROTTERDAM, donderdag. Giste ren is de heer B. E, A. Glaser aan de Medische Faculteit Rotterdam gepro moveerd tot doctor in de geneeskunde op een proefschrift getiteld: „Onder zoekingen omtrent het transferrine- (jzer systeem". Promotor was prof. dr B. Leijnse, gewoon hoogleraar in de chemische pathologie aan de Medische Faculteit Rotterdam. Dr Glaser, geboren in 1942 le Ban doeng, is wetenschappelijk medewer ker aan de Medische Faculteit Rotter dam. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag De dienst Volkshuisvesting heeft bekend gemaakt dat inwonende echtparen ïn Botterdam die in 1968 of eerder zijn getrouwd en een belastbaar inkomen van 13.500 gulden of minder per jaar hebben, in aanmerking komen' voor een huunnachtiging. Tot nu toe werden huurmachti gingen uitgereikt aan echtparen die in 1967 of eerder waren getrouwd en een inkomen van minder dan f 12.000 hadden. In -verband hiermee zijn de huurgrenzen van woningen waarvoor een huunnachtiging is vereist, even eens gewijzigd. Deze waren vastge steld op 70 en 160 per maand (in clusief centrale verwarming 180 per maand). Dit wordt thans 70 en 170 per maand (inclusief centrale verwarming 190 per maand). BOTTERDAM domdejdag. Drie zilveren RET-jubilarissen zijn gister middag door hun directeur, drs. C. G. van Leeuwen, gehuldigd en toegespro ken. Het waren de heren G. J. Smit, oprichter bij de afdeling elektrisch materiaal, L. Bon man, automonteur bij de storingsdienst van de afdeling automaten eel en A. van Schouwen, medewerker bij de werkvoorbereiding van de afdeling weg en werken. PROF. TER HOEVEN SPREEKT OVER DE HAVENSTAKING (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. Prof. dr. P. J. A, ter Hoeven, hoogleraar in de sociologie aan de NEH. spreekt on 8 december in de sociëteit van de stu dentenvereniging SSRL (Hogewoerd 108) do Lelden over de havenstaking' De bijeenkpmst, die om 20 uur begint, is voor iedereen toegankelijk. DE verkeer&brlgadlertjcs zijn in discussie. De hoof den van negen scholen in de omgeving van de Schiedamse- toeg vinden het niet langer verantwoord jonge kinderen (tien en elf jaarverkeersbri- gadiertjes te laten zijn. Na de kerstvakantie moet het afgelo pen zijnschrijven se aan de ouders. Dan moeten de moe ders toezicht gaan houden bij het oversteken. De schoolhoofden spreken van een tijdelijke maatregel. Uiteindelijke bedoeling is, dat de verkeersbrigadiertjes wor den vervangen door zogeheten moeder-brigades. Lomardijen heeft al twee jaar zo'n moe derbrigade f« hef WestSU moet ook zo'n moederbrigade tot stand kunnen komen, me nen de schoolhoofden. De brief van de schoolhoof den ls gevolgd door een schrij ven van de heer J. van der Meer, ondcrwijzeT aan de St. iVicoiaasschooi aan de Schie- damseweg. De heer Van der Meer is begeleider van de klaaroverq op zijn school. Hij noemt zijn bijdrage aan de discussie over da klaarovers „losse flodders", die wellicht toch vruchtbaar kunnen zijn. De heer Van der Meer meent: „het is /owecl een taak der ouders en niet van de scholen de klaarovers van de zebra's weg te sturen. Dit kunnen zij doen door de aan hun kind verleende schriftelij ke toestemming ft» te trek ken." Vit deze „stshmg" blijkt al vast één ding; de heer Van der Meer Iqat geen ruimte open voor de vraag of verkeersbri- gadiertjes wel zoveel gevaar lopen. Daarouer valt namelijk nog wel te discussiereti. Twee jaar geleden veronge lukte in Lombardijen een jon gen op eet: zebrapad waar verkeersbrigadiertjes dienst deden. Er ontstond (niet voor het eerst) een felle discussie over het instituut verkeersbri- gadiertjes. ïk herinner mfj, dat een vertegenwoordiger van de verkeerspolitie de zaak toen niet zo somber inzag. Hfj uiees erop, dat er gedurende de tien jaar dat er verkeersbrlgadler- tjes waren slechts één klaar- over was verongelukt. Na tuurlijk dat is één te veel, maar blijkt hier nu uit dat verkeersbrigadiertjes grote ge- Merkivaardig is, dat de ne gen school'»oo/den en de heer Fan der Meer niet spreken over de gevaren die kinderen lopen op zebrapaden waar het oversteken ntet wordt geregeld door verfceersörigadiertjes. Op tientallen plaatsen in de stad steken dagelijks honderden kinderen over, zonder dat er agenten of verkeersbrigadier- tjes bij, zijn, Er zit iets onlogisch in de redenering van de briefscfirij- vers. Er staat bijvoorbeeld: „Juist op tijden dat deze kin deren dienst doen is het ver keer zeer druk, veie volwnsse- nen die zeijstandig oversteken, storen rich niet aan het ver zoek van deze brigadiertjes om medewerking. Vele auto's rij den in volle vaart door bij het naderen va» een zebra, in plaats van af te remmen. V kunt dit dagelijks zien." Een mij onmiddellijk opko mende vraag is dan: maar hoe erg moet het dan wel zijn op „gewone" zebrapaden? Afs een fcfnd op een zebra pad wordt aangereden wordt de oürrfitin. yc^uv'ui bij de au tomobilist die niet uitkeek of roekeloos reed oj bij het kind, dat piotseling <le weg overstak- Zodra er een ongeluk gebeurt waarbij 'n vericeersbrigadterÉjp is betrokken, wordt het ganse instituut der kltmr-overa ter dlacum M gesteld. Hier klopt iets niet.' lp EN geliefd mikpunt ?an baldadige jongens is het tramhuisje aan de Kleiweg. DE RET heefi, zo is door ie mand. die daar vlak bij woont geconstateerd het huisje al zes keer vernieuwd. Men heeft er de laatste keer plastic ruiten in gezet, maar ook deze zijn vernield. Dat gebeurt vooral zondags, als voetballende jon gens van de velden terugko men. T\E poetbestellers voeren een modejarffe, Een van de regels luidt; doe geen bestel ling met de eigen auto! Het maximale maandsalaris vap een postbeBteJler bedraagt ƒ922,— bruto. Kan iemand mij vertellen hoe je daar van kan autorijden? In de loop van het volgend jaar wordt bij alle openbare laad- en I heden in Rotterdam het bord geplaatst waarvan hier de tekening is afgedrukt. Het aanwijsbord is ontworpen door de Delfise architect ir. A. P. J. V. A. Maas kant, die bekend geworden is door een nota waarin hij kritiek heeft op het Nederlandse systeem van verkeersaanwijzingen. Het is de bedoeling dat zijn laad- er» losbord landelijk wordt gebruikt. In Nederland bestaat bij mijn weten geen publikatie die in zijn openhartigheid, uitvoerig heid en niet te vergeten: scherp te, vergeleken kan worden met het Dagboek van Sehermerhorn 19461947, Voor de geschiede nis van het Nederlands-Indone sisch conflict in die jaren, is des ondanks de Indirecte betekenis groter dan de directe. Wie wil weten wat cr toen iri de onderhandelingen tussen Nederland en Indonesië gebeurd is, moet zeker heel wat meer, en vooral andersoorti- fe bronnen gebruiken dan het Dag- oek alleen. Maar er is geen beter middel om Sehermerhorn persoonlijk te leren kennen dan dit boek. En aangezien hy toevallig, voorzitter van de onderhanrfelmgsdelegatie was, kom je via zijn persoonlijkheid toch heel wat te weten over de sfeer bij de onderhandelingen, zogezegd „achter de schermen van de Neder landse delegatie." Bijvoorbeeld waarom die onderhandelingen bij do parafering op 15 november 1946 ge staagd leken, en toch mislukten, en waarom veel van Schermerhorns' ministeriële partijgenoten tenslotte in zo ernstig conflict met hem raak ten dat het nu, 24 jaar later dus, nóg niet allemaal botertje tot den boom is tussen die reeds lang vergrijsde coryfeeën, (Publikatie van dit Dag boek waarin de ruzies van toen nog eens geëtaleerd worden, maakt het er natuurlijk met beter op.) Schermerhorns glanstljd ligt in de maanden september, oktober en no vember 1046. In die verrassend korte tijd werd het akkoord van Lingga- djati bei-eikt en geparafeerd. De opzet van do Verenigde Staten van Indo nesië, verbonden met Nederland, was van Van Mook, de gedachte aan een Uniestatuut van Sehermerhorn zelf, zo blijkt uit het Dagboek- De persoonlijke verstandhouding tussen Sehermerhorn en Sjahrir was het geheim van de snelle overeenstem ming. Maar ook van de mislukking, wam noch In Nederland, noch in In donesië was een meerderheid „rijp" voor het akkoord dat dit kleine groepje mannen In Linggadjati en Batavia praktisch in afzondering had bekokstoofd. Zelfs de regering ip Den Haag wist nauwelijks wat er geparafeerd werd. Toen ras duidelijk werd hoe wei nigen er in feite achter Linggadjati stonden en dat er aan weerskanten een groot verlangen naar een mili taire krachtmeting was (dat er ook in de republiek Indonesië een sterke aandrang naar oorlog bestond, wordt en werd in Nederland weinig be seft), kon Sohermerhorn zijn draai niet meer vinden. Hy was eigenlijk uitgespeeld. Hij werd onzeker, kon m Nederland, Djokja en Batavia geen aansluiting meer krijgen, wist niet of hij oorlog wilde of vrede, Djokja be zetten of juist niet. Zijn onzekerheid uittë zich zoals meestal, ook in de felheid waarmoe hij zich tegen ande ren keerde, vooral in zijn Dagboek. Als er mede op zijn advies tot militaire actie wordt besloten, zegt hij achteraf er eigenlijk tegen te zijn en dit wordt hel centrale punt in al zUn overwegingen en overpeinzingen -*■ zoal niet van ?ün hele verdere (politieke) Jeveji. Tegen het einde van zijn Dagboek, als de commis- B|e-generaal m pen Haag terug is en nrsHt'.sch vtitgssshsjfcld noteert lui va npiïcr wegen het Ver wijt van on duidelijkheid en een teveel rekening houden met Nederlandse politieke belangen. De dreiging van een kabi netscrisis heeft hem ervan weerhou den, stelt hij, zich al te scherp tegen do militaire actie op te stellen of daarna uit protest af te treden. Koos Vorrink, voorzitter van de PvdA, krijgt min of meer de schuld, omdat die hem in telefoongesprekken had bezworen met de positie van de PvdA rekening te nouden. In dit licht is Schermerhorns houding later ook meestal gezien. Lezing van dit dagboek heeft mij tot een andere overtuiging gebracht. Schermerhorns onzekerheid op de beslissende momenten had in eerste aanleg niets te maken met Neder landse politieke verhoudingen. Het was de onzekerheid van de man die tegenover de harde feiten van na 15 november 1940 inderdaad niet wist wat hu wilde. Anderen, als de secre taris van de commissie-generaal mr P. Sanders, Frans Goedhart, Van Heuven Goedhart, wisten 't wel en verklaarden zich onvoorwaardelijk tegen de militaire weg die zoals zou blijken de oplossing inderdaad niet zou brengen. (De militaire acties waren misschien wel „nodig" om Nederland te bewijzen dot het mili tair niet kon winnen wat het politiek al verloren had.) Anderen, zoals Drees, Jonkman, van Mook. beslist geen reactionairen, achtten de mili taire actie onvermijdelijk, onder de drogreden dat alleen langs die weg „Linggadjati uitgevoerd kon wor den." Sehermerhorn wist het niet. Ach teraf zocht hij de verklaring daar voor bij zijn" te grote betrokkenheid bij de Nederlandse politiek. Ten on rechte, Het was niet de PvdA die via de telefoonlijn haar regerlngaverlan gen aan hem opdrong; het wa6 eer der Sehermerhorn die de PvdA met zijn onzekerheid injecteerde. Tot schade van Nederland, want toen het verkeerde besluit van de militaire actie eenmaal gevallen was, volgde de nog veel ernstiger fout van de tweede militaire actie, Bhderhalf jaar later, als het ware vanzelf. Schermerhorns Worsteling met Zichzelf (en anderen) zo zou dit Dagboek, kunnen heten. Van weinig politieke figuren^ bezitten we zo'n openhartig exposé, met zoveel fasci nerende „binnenopnamen" in diver se betekenissen. Maar de voor naamste conclusies moeten toch ook bier van achter de regels worden opgediept, PAUL V. 'T VEER Het dagboek van Sehermerhorn. Uitg. Wolters-Noordhoff voor het Ned. Hist. Genootschap. Geanno- r teerd door mr dr C. Smit, Gronin gen, 1970. Prijs 65,- (twee delen. veel ill.) ROTTERDAM, donderdag. Van 4 tot en met 0 december zullen da Brit se fregatten HMS Yarmouth en HMS Whitby een informeel bezoek brenger» aan Rotterdam. HMS Yarmouth staat onder commando van commander C. G, Nickoï, Royal Navy, terwijl HMS Whitby onder bevel stant van com mander L. Middle ton, Royal Navy. De schepen zullen op 4 december om ongeveer 9.30 uur afmeren aan de Parkkade, waar ze op 5 en 8 decem ber opengesteld zijn voor bezoeker-s vap 14.00 tol 16,00 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1