'De jeugd word met klei - opgeborgen' 1ANADEES CONTAINERSCHIP RQXJERPA M IJNMOND Activiteiten Subsidie Vier wijken in Schiedam krijgen nieuwe verlichting Verolme koopt studentenschip voor gastarbeiders GUSTO BOUWT TWEE VEERBOTEN WÊms%MÈ T ietj erksteradeel berust in bouw van centrale bij Bergumermeer Nieuwe verordening voor besturen snelle motorboten HET WEER IN ROTTERDAM AGENDA Bioscopen Voor heden Voor morgen Exposities Apotheken W ater h oogten Eerste lijst Tweede lijst ngfTVSS™™. A'ïïW, f Gehele personeel van A'damse betonfabr iefc (36) ontslagen pag. 6 - zaterdag 5 dee. 1370 |T\EGENBN die subsidie verlenen, verdelen en beheren, hebben daarmee één doelstelling die altijd onbesproken blijft. Ze creëren --'■ ,;-,£,^.,>, ir de jeugd in haar vrije tijd de klappen en frustraties, plaatsen, waar opgelopen in haar omgeving binnenshuis kan afreageren. Df jeugd js veilig: opgeborgen en kan daar spelend met klein geen kwaad. De volgende dag echter stort ze weer terug in de oude situatie. En daar ben lk juist tegen. Ik wil wel die frustraties opvangen, maar niet als zoethoudertje dienen. Vanuit het jongerenwerk ken ik pro beren in die frustraties een verande ring te brengen. Een verandering, die teruggekoppeld moet worden naar het gezin, het bedrijf of de school." Peter Kranendonk, projectleider van het Kivon-jongerencentrum ver telt over zijn werk. Hij is dit jaar af gestudeerd aan de sociale academie in Driebergen en heeft meteen bij zijn sollicitatie vermeld geen narrenfunctie van bedrijf of school te willen vervul len. Die opmerking is door het Nivon aanvaard. De Nivon-jongeren vormen een on- I derdeel van het Nivon, een landelijke organisatie voor ontwikkeüngs- en natuur vriendenwerk. Sinds twee maanden hebben de jongeren een ei gen gebouw aan de Van Everdijck- straat in Rotterdam, na jarenlang het pand aan de Noordsingel met de ou deren gedeeld te hebben, Peter Kranendonk heeft nu de overgang naar een „totaalprogram- ma", een rooster van verschillende ac tiviteiten, in handen. Een omvangrijke taak, maar de vrij overzichtelijke en eificiënte werkwijze van het jonge renbestuur en de "werkcommissies tna- I ken de realisatie van het plan haal- baar. Althans, er wordt hard aan ge- werkt. Het jongerenbestuur, waarvan, ieder I lid een «parte taak heeft, bepaalt het 1 algemeen beleid en wordt in het on- I derzoek door de commissies bijge- I staan. Tijdens de maandelijkse werk- I vergadering brengen de commissies verslag uit Bovendien is er een contactman I voor interne aangelegenheden en een I contactman naar buiten, d-wa. iemand die het contact met andere organisa- |ttes verzorgt. De technische uitvoering 'van de I plannen van de commissies Is in han- B-den van de laden zelf. De actieve le- Bden van de jongerenvereniging voelen Bzioh echter allemaal persoonlijk iver- lantwoordelljk waardoor die uitvoering Jvaak een beetje amateuristisch uitvalt. Eens in de week is er een work- Is hopa vond; meer een .huishoudelijke" ■avond eigenlijk. Dan vergaderen de ■commissies, aspirant-leden kunnen ■—'-li aanmelden, informatie wordt wer- het igdbouw wordt onderhou- Jd-en en er gebeurt het nodige stendï- len typewerk. yoOB de rest zijn de avonden ge- vuid met de meest uiteenlopend e •ctlviteUcn. Actie- en disc ussieavo tr ien, waarop sprekers worden uitgeno- ligd, brettgen de Jongeren op de hoog- e en anaken hun bewust van gebeur- cnlBsen, die hen persoonlijk "raken, loordat ®e er op hun werk, op school if i» het gezin mee maken kragen. Daar waar het onderwerp hegrijpe- ijk is en aan de eigen situatie van de ongeren te koppelen Js, kan het aan- eiding vormen voor het oprichten van ;en actie- of werkgroep. De «discussie-avond over de ver- ahiileixde apsecten van het omder- verp „werkende jongeren", zoals eugdlotm on opleidingsmogelijkheden, •leek een goede voorlichting te zijn 'oor de jongeren, die dage5ijk3 met leze aspecten te maken krijgen, maar ij gebrek aan inzicht in hun eigen •rohlomatiek geen zinnig woord bier- ver uit kenden brengen. Een -andere oorzaak voor dis on- landigheid van veel jonge mensen is et in gebreke blijven van hst onder lijs met betrekking tot spreekvaar- Igheld- het duidelijk zijn gedachten nder woorden kunnen brengen. )aardoor komt het voor, dat de jon- eren wel wat willen zeggen, ona-ar iet niet weten te formuleren. Peter is daarom gestart met een ursus communicatie: discussie- en engadertechnlek. Met behulp van andrecorders en misschien een roï- -nspel hoopt hij mensen te kunnen aan trainen. Hij verklaart overigens aak met tegenstrijdige gevoelens te rerken, omdat hij voortdurend, infor- iatie en training moet geven, die op e lagere en middelbare school thuis port De woensdagavond, is uitgetrokken oor theater, maar naar een vaste onm moet nog worden gezocht, Mïs~ riten dat men toneelgroepen gaat intrekken, misschien ook gaat een as te groep leden zelf een experiment - het gezin, de school of het werk - uitwerken, waarbij allerlei hulpmid delen gebruikt kunnen worden: licht beelden, muziek en film- Eens in de drie -weken brengt het Nnvon in samenwerking znet de Cine- olub ■een filmavond met voornamelijk documentaire-li&ms. Het weekend is gevuld met muziek: ingeblikt en life, jazz. blues en pop, juggroepen, caba ret en solozangers. Het is nog een kwestie van aftasten wat financdeej 'haalbaar is cn w-at in de smaaik valt bij het publiek. Wan neer het geluid echter doordringt tot bulten het gebouw, wordt het zelfs een kwestie van. wat in de smaak valt bij de buurtbewoners en dat is blijk baar niet -een popgroep met een arse naal versterkers. Op de openings avond van het nieuwe gebouw dreigde dat verschijnsel onmiddellijk op onge noegen van de buren uit te lopen, maar het verminderen. <v3h het volume en een geruststellend praatje van de organisatoren schijnt de verstandhou ding weer in goede banen geleid te hébben. JQE subsidieregeling Iaat volgens P«- ter niet veel te wensen over. Het Nlvon krijgt subsidie per lid, maar voor de investering in het nieuwe ge bouw is een apart bedrag ter beschik king gesteld. Financieel is er genoeg bewegings ruimte. als men tenminste voor de verschillende activiteiten niet beroeps krachten gaat vengen. Het Nivon-centrum bevindt zich echter in een merkwaardige positie, Eneraljds is het een jongerenvereni ging, maar anderzijds komen veel jon geren uit de buurt binnenvallen. Hier door komt er een steeds groter werk terrein braak te iiggen en wat dat be treft is voor Peter een tweede be roepskracht welkom. Peter Kranendonk: niet als zoethoudertje dienen. SCHIEDAM, zaterdag Dc Gemeentelijke Technische Bedrijven hebben een „tienjarenplan" opgesteld om vier wijken van Schiedam van geheel nieuwe straatverlichting te voorzien. Het gaat om de stadswijken oost, west, zuid en centrum, waarin de huidige tien tot vijftien jaar oude verllehlng successievelijk zal worden vervangen. De lichtsterkte van de apparatuur, die de GTB gaat aanbrengen is in verband met het steeds toenemende verkeer, vele malen sterker dan de oude verlichting. Voor de werkzaamheden, die totaal circa twee miljoen gulden gaan kosten, zUn per wük tweeëneenhalf jaar uitgetrokken. Het eerst zal het oostelijk stadsgedeelte onder handen genomen worden, waar het GTB reeds vorig jaar begonnen is met de apparatuur, die er het slechtst aan toe was, te vervangen. Het centrum zal als laatste aan de beurt komen; dit in verband met de plannen voor de reconstructie van de binnenstad, die over tien jaar in een vergevorderd stadium van uitvoering moeten zijn. De nieuwe armatuur zal kwik- en natriumïampen bevatten die een levens duur hebben van circa 6.000 uren. In samenwerking met de verkeerspolitie heeft men de wegen en straten in categorieën onderverdeeld. De hoofdver keerswegen krijgen een straatverlichting van 23 lux; in de primaire wijk straten is de lichtsterkte 15 lux; in de secundaire wijkstraten il lux en in de woonstraten 8 lux. ROTTERDAM, vrijdag (ANP). Verolme heeft van de Stich ting Studenten huisvesting in Rotterdam het Studentenschip de „Seven Seas" gekocht. De scheepswerf wil er zijn Joegosla vische arbeiders in huisvesten. Het schip biedt plaats aan ruim tweehonderd mensen. Noch de directeur van. de stichtng, noch Verolme wilde zich uitlaten over de prijs, die voor het oude schip is betaald. D& „Seven Seas" is vier jaar geleden voor ongeveer anderhalf miljoen gul den aangekocht om er studenten in onder te brengen, Inmiddels beschikt de Stichting Studentenhuisvesting over ongeveer vijfhonderd kamers. Daarbij komen binnenkort nog 330 in de nieuwe studentenflat aan het Jacob van Campenplein in Alexanderstad, In het begin van dit jaar besloot de stichting het schip te verkopen. Intus sen heeft men het grootste gedeelte van -de studentenbevolking al van het schip af laten vloeien. Er wonen nu nog slechts 62 studenten op het schip, dat aan de Parkhaven ligt ge meerd. Begin februari zal de laat ste student de „Seven Seas" hebben verlaten en zal de eerste buitenlandse werknemer van Verolme aan boord gaan om een van de hutten te betrek ken. Een dezerf dagen zal feeds wor den begonnen, met enkele veranderin gen jn de accommodatie geheel in overeenstemming met de wensen van de Joegoslaven. De mogelijkheid om in eigen keukens door Joegoslavisch personeel aan de nationale smaak aangepaste maaltij den te bereiden, blijkt bij de buiten landse arbeiders erg aantrekkelijk te zijn. Bovendien hebben zij e>en accom modatie vlak bij het centrum van de stad. (Van een zonder verslaggevers) Rotterdam, zaterdag. Townsend Car Ferries Ltd heeft I. H. C. Holland opdracht gegeven tot de bouw van twee „rij-op-rij-af'-veer boten, die vermoedelijk „Free Enterprise VI" en VIT" zullen gaan heten. De „Free En terprise VI" en „Vil" zullen qua ui terlijk weinig verschillen, van de „Free Enterpri. De schepen z* u, evenals de „Free Enterprise V" ongeveer 1200 passa giers kunnen vervoeren. De vervoers capaciteit zal worden, vergroot van 280 tot 380 personenwagens. Dit wordt mogelijk door beweegbare tussendek ken in het middenschip te construe ren, De „Free Enterprise V" is voor zien van stabilisalietanks, de VI en vil zullen worden uitgerust met sta bilisatievinnen. De bemannmgsverblij- ven zullen voldoen aan de eisen van de Britse Board of Trade. it Is de CP Vejiageur, het eerste van drie nieuwe containerschepen van de Canadian Pacific. De CP Voyageur gisteren uit Rotterdam vertrokken en zal een regelmatige dienst onderhouden tussen Rotterdam, Tilbury en Quebec. (Van onze correspondent) LEEUWARDEN, zaterdag. De raad van Tietjerksteradeel heeft met 10 tegen 2 stemmen besloten zich niet langer te verzetten tegen de bouw van een elektriciteitscentrale aan het Ber- gurner Meer. De raad berust in. het in kort geding gewezen vonnis van de Leeuwarder rechtbank waarbij de" eis werd afge wezen. de provincie te gebieden de voorbereidende werkzaamheden on middellijk stop te zetten. Zeventien van de achttien aanwezige raadsleden voerden het woord en zeiden dat de gemeente voor een voldongen feit is gesteld en de bouw van deze centrale niet meer tegen kan houden. Een van ds raadsleden sprak over vechten tegen de bierkaai. Een ander wees op de wenselijkheid dat de pro vincie nu eon forse pot voor milieube heer vormt. Van de zijde van de te genstanders werd ook gesteld dat de toekomst zal leren wie gelijk heeft ge had als er werd gepraat over de on dergang van het Bergumer Meer. Het vertrouwen in het Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater, de Provin ciale Planologische Dienst en andere instanties is danig geschokt," zo werd gesteld. (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM, zaterdag. De be stuurder van een snelle motorboot mag voortaan deze boot alleen bestu ren ais hU op de voor hem bestemde zitplaats zit. Bovendien mag hU niet onder dc invloed van alcoholhoudende drank verkeren, terwijl hiermee ge lijkgesteld wordt elke stof. waarvan de bestuurder redelijkerwijze weet, dat het gebruik de stuurvaardigheid kan verminderen. Dit zijn enkele wijzigingen, die ge deputeerde staten van Noord-Holland voorstellen op te nemen in de provin ciale verordening op snelle motorbo ten. Onderzoek naar de ongelukken, die de laatste jaren zijn gebeurd, heeft uitgewezen, dat in ai die gevallen sprake was van een onbemand varen de speedboot omdat -do bestuurder uit de boot was gevallen. Had hij op de bestuurdersplaats gezeten dan zou dat niet hebben kunnen gebeuren. Ook het bedrag waarvoor de eige naar moet zijn verzekerd wordt bij deze verordening gewijzigd: het mini mum verzekeringsbedrag wordt op honderdduizend gulden per persoon gestold en op 250.000 gulden, per ge beurtenis. Opgave van het KNMI. (filiaal Botterdam) Waarneming 8.40 uur: heden gisteren Luchtdruk 1019,2 1017,6 Windrichting WZW ZZO Windkracht 4 3 Weersgesteldheid asw.bew, bet/rep. Temperatuur S,« 6,0 Neerslab ln 21 uur 13,0 0,8 Max. temp. gist. 17.45 uur: 11,1. Min. temp. sist. 8.40 uur: 6,0. Drinkwater Rotterdam: Bedrijf Honlgerdijki Verwaebtlns van 4 t/m 7 december: gemiddeld keukenzoutge- halto 380 mg per liter; gemiddeld gelei, dlngsvcrmogen 1030 micro Siemens; Be middelde hardheid 16,8 Duitse hardheids- graden. Bedrüf Berenplaat: Verwachting van 4 t/m 7 december: gemiddeld keukenzoutge- nattc 370 mg per liter; gemiddeld selel- dinssvermogen 1020 micro Siemens; Be middelde hardheid 16,3 Duitse hardheids- Arena. das. 3. 7. B.S0 uur, zat. en, road. 8, 4-39, 7. 9 30 uur (zat. n1M 9-30 uur): D< dodenlijst van AAI,. 44 jr. Calypso, dag. 2. 7, 8.30 uur, rond. 3, 4.30, 7, 930uuriMAiM., 18 jr. centraal, dag Z. 1, 94.5 uur, zat. en rond. 2. 4.30, 1, 8,30 uur (zat. niet 9.30 uur): Het Fornoschlp, 18 jr. Cineac-Bijenkorf, dag. 9-30, 11.30, 140, 330 uur: Donald Duck festival, al! elke avond 330, 7.30, 930 uur (zat. niet 930 uur): Snoexepocs of., hoe vertel ilc dat ro'n dochter7, 18 jr. Cineac-Baars, dag. 930, 1130, 130, 330, 530, 730 8,30 uur zat. niet 930 uur, zond vanaf 1.30 uur; Je laatste uur heelt ge slagen, 18 jr zondagmorgen H uur: Do zotte wereld van Dan rel en Hardy, al. Cinerama, dag. 13.45 cn 19.43 uur: Torö, Tora, Tora, 14 Jr. Colosseum, dag 2 «n 8 uur, woensd. alleen 8 -uur, Zond. 430, 7, 9 30 uur. s»t. S uur: De slag der giganten, '18 jr. Corto, dag. Z «n 8 uur: Die knotsgekk* ka rate In hun vliegende kratten, el. Grand, dag. 8 en 8 uur, xat. en 7 uur: Spartaous, 14 jr. Harmonie dond. t/m zond., dag. 8, 7, 843 uur (zat. niet 915 uur): Vlucht naar n onbekende planeet, )3 Jij alleen maand 2, 7, 9.15 uur: Rivalen op leven en dood, (14 jr. Krlterion .dag. 230, 7, 930 uur, zond. 2. 4.30. 7, 930 uur; Adalen '31. 18 jr.S maand, '10 00 uur: Rotterdamse Filmliga Martelaren d«r liefde, Dumière, dag. 3, 7, 930 uur, wt. en zond. 2. 4.30. 7. 930 uur (zat. niet 9.30 uur); Th® ba-ttle for the bridge. 14 Jr. Luxor, dag. 2, 7, 930 uur, zond. 2, 4.30, 7, 830 uur: Verraderlijker dan een slang 14 Jr, Lijnbaan theater, dag- 2, 7, 930 (vanaf dlnsd.) zond. 3. 430, 7, 930 uur; Ru bin's Jungle. 38 jr. Metro, dag, 2, 7, 030 uur (zat. niet 930 uur): De zoon van apsrtscus, 14 jr. Passage, dag. 3 en «45 uur, Mt. 2 en 7 zona. 4.15, 7, 9.16 uur: Rlftfl onder gang ster», 18 Jr. Pubises, dond, t/m dLnsd., dag. 2 cn 8 uur, xat. en zond. 8 uur: The longest day, i4 Jr.; woensd. 8 uur: Saboteur In w«» zee, "18 Jr. Rex, dag. 2 (beb. zat. en woenad.), 7. 945 uur (zat. niet 635 Uur), zond. 2. 4.30, 7, 8.15 uur: Zeven gouden mannen, 14 jr. Studio *S2, dag. 2.15, 7. 930 uur, zat. niel 9 30 utir). zond. a.«. 4,15, 7, 930 r-~ Let it be, il. T&alU, dag. 2 en 8 uur, zat. 3 en. 7 uur; D» avonturiers, 18 Jr. 't Venster, dag. 2. WS uur, zond. 2, 4.13 7, 6 13 uur, maandag besloten: The mad room. 18 Jr, Victoria, dag. 7, 640 uur (xat. niet 8.30, uur), zond. 430, 7, 830 uur, maandag gesloten: Kogel» voor Gringo, 14 Jr. NACHTVOOBSTELLINGENt Area», vröd, 0.15 uur: Ontembaar Ver langen, 18 Jr. Calypso, vrijd. en zat. 0.15 uur: 100 rifles. Prinses, vrijd- en zat- 12 uur: Saboteur tn volle 2ee. 18 Jr. 't Venster, vrijd. en zat. 32 uur: Dagboek van een kamermeisje. 18 jr. Klnderraatineesf Colosseum, zat. zond. en woensd. 2 uur: Laurel en Hardy in niet dan pech, aJ. Passage, zond, 2 uur: Sjors en Sjimmie w het land der reuzen, a.l, Prinses, zat. en zond. en woend 2 uur: Bambi, a.l. Rex, zat,en woensd. 2 uur: De avonturen van Huckleberry Finn, a.l. *t Winkeltje 19-00 uur; Ansje van Branden berg en Motka Dagen Exit, 20.00 uur: Folk Cabaret tn den ïwljfelM.r, 2030 uur; Warm en kcod srttW.end wat«, Exit, 23.00 uur: World Band Piccolo, 14.15 uur: Kindermusical Nogal Wiédus, Hofplelatheater, 20.15 uur: Spring Uit het raam, srtm we gaan trouwen Trudy Labij en Hahs Boskamp Cabaret In den Twijfelaar. 2030 uur: Warm en koud stromend water. Apotheek Buiterman en de Groot. Bent- hulzerstraat 13, tel. 243815- Apotheek Kugei. Cl. de Vrieselaan 2, tel. 232228, Overschlese Apotheek, Rotterd. Rijweg 36, tel. 15625S, Apotheek Ploeg-Groot, van Beetftovensln- gel 2. tel, 227190. Apotheek Bouwman. Schiekade 99. tel. 243311. Apotheek Lagaay, van VoIIenbovenstraat 58, tel. 123156,, Barnlebnpotheek, Ramleliweg 43, 138704 Apotheek van de Vecht. Mathenesserweg 111c, tel. 370056.. Plelnweg Apotheek Pleinweg 86a. tel. 271155., Apotheek van Senuf, Seljerjandselaan 112, tel. 193981., Apotheek Riet, Langenhorst 255. tal, 274293., Apotheek Heljpiaat, Courzaodseweg 49, tel. 290921., (van 17.30—23 uur op maand, t/m vrijd verder tussen 9 en 23 uur op zat. en zond.) Apotheek Bouwman, Schiekade 69, tel, 243311.. Apotheek Lagaay, van Vollenhovenatraat 53. tel. 123758., Eamlehapotheek, Hamlehweg 43. 136704.. Apotheek van de Vecht, MatheneEgerweg llle, tel. 370056., Plelnweg Apotheek, PJeliiweg 66a, 271155., Apotheek van Senus, BeJJeriandselsan 112, tel. 193581 (van 23—8 uur op maand, t/m vrijd.. tot 9 uur op zat, en zond.). Femls-Hoogvliet-SpUkenlEse: Apotheek ..GerJa", Lengweg 72, Hoogvliet, tel. Artsen ÏSrlmpenerwsard: I, G. Antveltak, Schoonhoven, tel. 01823—3432, J. den Bporv, Ldksterkerk, tel, 01865—333, G. Demoed. Krimpen id. IJssel. tel. öi807—2403, W, Spoetetr», Stolwijk, iel, 01824—310. Perals en omgeving: Dr. A. Oosthoek. Burg. van Bestraat B7, Per-nis, tel. 181234. Verloskundige diemu Mevr. J. Laar-van Sabbeu, Pieter Stastok- weg 6, Hoogvliet, tel. 168881. Ridderkerk: C. Bonman. Koningbineweg 381, tel. 2980. Bolnes en Slikkerveer; Van zaterdagmor gen 8 Uür tot zondagmorgen 8 uur: G. H. Wtenen, Reijerweg 203, Slikkerveer, lel. 2296. Van zondagmorgen uur tót maandag»or gen 7uur J, v,d. Knaap, Donckselaan 4. tel. 2107. Barendxecht, Heerjansdam ert Rljsoath; C TANDARTSEN: Pemis en omgeving: A W. Joppe, Ga ud hoek weg j, Öostvoome.. Rotterdam, uitsluitend van 11—12 en 17—18 uur: J. H. Gillet. Sttitenlaan 2ö.,Jac. Sterk, Wolphaertsbocbt 124a. 8 dec. Hoog water te: Rotterdam le tij 10,14. 2e tij 23.10; Dordrecht ie til 11.06, 2e tü 23.39; Relievoetsluls le ttf 0.00. 2e 21.34; Hoek van Holland le tU 8.08, 2< 2047. SCHEEPSTIJDINGEN m Mir. m «ia; w». H (nik.) - li-v. mkrbwfl» Grote Vaart Abtox lo te Honolulu verw, AcUs 4 te Lagos, 7 te Abid jan verw. Aeneas 4 -te Bremen Ameland 7 te Douala verw. Amcrskertt 3 m te Philadel phia Amnio i> 5 tc Philadelphia verw. AmsteJdtep n Kawasaki 3 op 350 mijl nw van Borneo Amrtelmolen p 3 Okinawa ft VoickaJchl AmyntM 6 te Malta verw. Asmidlske 5 -te Dublin V< Atlantic Crown 5 te New York verw. Banda 7 te Rotterdam verw. (p 5 Kaap VtlUnc) Barendreoht n Keelung 4 op 310 mijl o van Mastra Barrad Foam 4 te Conakry Bavean 5 tra te Albany (AustrO verw- Bengalen n Kaapetad 5 In de Golf van Biscay# Bart ar n Djakarta 4 op 900 mijl zw van Cocos eil Brttsum p 5 Algiers n Bucha nan CamStai 3 te Rotterdam Captluni 9 te Hamburg verw, Chevron Lelden n Durban 4 op 260 mijl o van Ras Far- tak Chevron Madnd p 4 Singapo- n Batangas, 7 te Batan* „is verw. Chevron Napels p 4 Mozam bique nRotterdam Chevron The Hague n Hong kong 4 op 230 mijl o van Catron verm. 4 v New Or leans n Curaoao Cinulia p 5 Cnsquets n Rotter dam opper,amt 7 te Napel» verw Tp 3 Kaap de Cata) Coral Aoropor» 7 te Jackson ville verw, Corrie Broere 8 Ie Hogenaea verw. Craaia verro. 5 v Birkenhead it Curacao Da lila 11 te Rotterdam vet Delta d recht p 3 Lands end Port Cmter Diadema 5 te Sydney verw. DUoma 20 t* M«na al Ahma- di veny. DodwUk 2 twn te Zeebrugg» Diogenes h St Thema» 4 op 420 mijl n v*n Azoren Ksso Den Haag p 5 Freetown tl Savofta sso Nederland 5 nro te MJJ- fo«S Kav«ri verw, Gaasterdjjk 4 le Port Oranje Gaasterland p 5 Lissabon r Amsterdam CooUand s te Santo» verw. GUif Hanea 5 te GuUhavn Hollands Burcht n Aovster dam 4 cp 600 mill van A Md jan- Hollands Duin p 4 Brisbane Singapore Ilias 6 te Genua verw. Jacobus Broer e 4 te Mdford Haven (verb.) Jacqueline Broere 4 te Gran gemouth (verb.) Jatfon n Savannah 4 op 270 mijl w van Barbados Kaap Hoorn 4 te Stanlotv Kabyli» 13 te Durban verw Ksj-j p 2 Ouessatit n Rotter dam Kartmata 4 rede Karachi KéHetia 5 te Kaapstad verw. Konlngswa&ttl 5 te Sou thampton verw. Kcrotia io te pen. Golf verw. Kryptcs 7 to Anchorage verw. Xylix e te Karishwnn verw. Laarderkerk p 3 Conakry n Kaapatad Leendert Broere 3 te Rotter dam verw. M'tüborv Uoyd 7 te Barcelo na verw. Mare Altum 8 te Rotterdam vtrw, Mare Iratutn 8 t< Rottendam verw. Mississippi Lloyd 3 te Abud- habi Mberdijk 4 iwn te Ham burg Mijdrecht 4 rede Bahrein Mynlas 7 te Vigo verw. Neder Eems 6 te Bahreih Neder Elbe 4 te Amrtetdam Neverita 19 t£ Mena al Ah- madl verw, Oftunenkerk 4 te Antwerpen Oranje Nassau p 4 Ouessant n Paramaribo Overijsel n Havre 4 op 730 mijl o van Ascension e>L Papendrccht 4 te Hamburg Parkhaven 7 te Santos verw. Parthenon 4 te Barbados Patro p 5 Oporto n Novorose sisk Pericles 4 te Kingston Phidias 5 te Klaton verw, Philtóora 5 v Albany (New York) n Puerto Mh-anda Phlline 5 te La Spezia verw Polyphemus p 5 Ltsssboh n ^Durban ween of Sheeba 4 v Genua n Acsab Rotterdam 4 te Martinique Rijndam 4 te Freetown verw. Schiekerk n Singapore tb.v. Ohagos areh. (8 Singapore verw.) Stnegalkust 4 v Abidjan Freetown. 8 te Freetown verw. Schouwen 5 te Vancouver Sepia 11 te Trannwre verw. ip 3 Port Etjenne) Solon 8 te Nassau (Bahamas! verw. Statendam 3 v Papeete n Nu ka Hlva Straat Clarence 5 te Sydney vew. Straat Frazer n Luanda 4 ot 1600 JTiijl nno van AmMw- dam eil. Straat Mozambique 4 te Sin gapore Straat Torres p 4 Mogadiscio n Muscat Tara 6 te Antwerpen verw. Themli 4 te La Ltbertad TJitarum 3 v Singapore Mogadiscio Trident Amsterdam 7 te La Gualra verw. IHysses n Grenada 3 op 380 mijl tw v«n Auren Vasusn 6 nm te Srjreehfl Wöilekerk 5 te Mtwara verw. Waterland a Kaaprtad 4 op 250 mijl z van Monrovia Willemskerk p 5 K««p VllJi no n Bilbao Hafra 4 te la Spezb» zuidea-kerk 6 te Hamburg r<o Potórü 7 te Rotterdam La'palóm» I te Looiden verw Lente 5 to Bremen. Mariotje Boeltmer 5 te Aga- dlr verw. Merwebaven 7 te Leixoes verw. Noordkoap p 5 Ouessant n LisJabon. Dortsrdlep 7 te Glssaondock» Oramjeborg 7 te SJcuiskaer verw. Poolster 6 t« Sllte verw Pergo 5 run te Vlaardingen verw, Procyon 7 te Londen verw. Pi&l 4 pm te Gent F.ijiïbor? 4 nm tc Delfzijl Raamgracht 5 te Tomvteja Surveyor 6 te Antwerpen verw. Sara Elisabeth p 4 Kaap FreepotaH n Freetown Stella 7 te Gothenburg verw. li t.h.v, a'«*e)> Telstw 6 to Lcbcoes verw. Tssmanie 6 te Londen verw. Twee gezusters 4 v. Alescun- dric Rotterdam Volharding 8 te Casablanca Valkenburg p 5 Lissabon n Benghazi Wedlooper 6 te Danzig verw. Uselhaven 6 te Cadiz verw. ZwaftfttSva 5 te Varberg Grote Vaart GROTE VAART Acteon 5 te Saigon Adrastua 6 te Djakarta Adulla 5 te Djibouti Alcor S te Bremen Algol p S Oporto n Hamburg Ameland p 4 Kaap Palmas n Douala AmateUand p 4 Recife Hamburg Am stel park p 8 Port Etlenne n Stavanger An co Spray 5 te Baton Rouge Antllla Cape 4 v Bandar Mahahahr n Kawasaki Arendskerk p 5 Bathurst Kaapstad Arlstotelei B ie Bremen Avedracht p 5 Agadlr n Sla gen.-., Banggal 8 te Hongkong verw. Barred Croat n NTckerle 4 op 500 mijl nno van Paramari bo (6 te NicKerfe verw.) Billlton 5 te Genua Bovenkerk B te Bremen Capulonlx n Mena al Fahal 54 op 459 mijl 0 van Mombh». «a Catbo Tiger 4 v Cartagena n Kopenhagen Car'.ago 4 rede Puerto Cortez Ceras 5 te Hamburg Chevron Delfzijl S te Rotter dam verw. Chevron Eindhoven n Free- port 4 op 270 m(jl zzw van Bermuda (8 te Freeport- Bahamas) Copan n LIvorno 4 op 1100 mijl no van Puerto Rico Coral Maendra 4 v, Lissabon n Manchester Duphne p 5 Texel n Frederl- Straat Chatham p 4 Rabaul n Straat FranWIn 5 te Port Eli zabeth Straat Fushtml 4 v Hongkong n Osaka. 7 to Osaka verw. Straat Kobart n Mauritius 4 op 930 mijl no van Rodri guez etl, <7 ta Mauritius verw.) Straat Lagos 6 te Bei ra Straat Luzon 3 v Tanga a Mauritius, 7 te Mauritius verw, Subra 4 to Hamburg Streefkerk p 4 Madagascar (ten x.) n H'dani Talamanc» 4 v WvorrtO n Cristobal Tamara n Men» 4 op 279 mijl w van Cocc» ett. Thaletas n Antwerpen 5 ln de Golf Van Biseaye (7 te Antwerpen verw.) Togo kust a to Abidjan verw. Toltec n Crtstobp' 4 op 600 mijl no wnR' co Rico Trident Asttste^-dani n La Guatm 4 op 780 mijl no van Guadeloupe Ulysses 1 nm te Grenada vervf, Vlana p 5 Puerto Rico n Port Alfred Vivtpara 4 v Balbaa n San Nicolas (Peru) Woensd recht 4 v Norden- hawm GoH van Mexico Xulderkerk 4 nm te Hamburg Kustvaart Algerian 4 v Benghazi n Bei roet, 7 te Beiroet verw, Aflnemarle Boehmer p Kaap Mafapsn Sten z o Marseille Brlnda 5 to XJimuiden Colette 5 te Ostende Cornelia B-3 p 4 PUnier BH. p Agadir Cocclneile P 5 Casquets n Ca sablanca Dita Smits n Las Palmas 5 in de Golf van Blsoaye Dlevertje p 6 Casquets n Ca sablanca Gertia Smits p 6 Ouessant n Casablanca Genca C te Rotterdam Imke 5 te Harllhgen verw, ju no 4 te Brunrbuttel Kaap Falffa 5 te Zaandam Leliegracht p 5 Borkum Ronrakaer MaTeOnl p 1 Ouessant n Gdy- tvla Min4aka-n S te Great Yar mouth Nov* ZembU 5 to Truro Noordkaap p 5 Ouessant Lissabon Sohtehaven. j> 5 Kaap St V»ti cent n Brest Sflva p 5 Wight n Bordeaux (7 te Bordeaux verw.) a Syivla-3 p 4 Kaap Gasde n Hoafleur Triton 5 te IJrmulden Valkens waard p 4 Clyde n Rortterd&m West Vlieland p 5 Agadir a Marseille (ten Kustvaart Ank Wlnsemlus 7 te Liver pool verw, Asuncion 4 to Recti*-. Amstelborg 7 to Skutskaer verw. Atlantic Trader 7 te Barba dos wrw, (4 t.h.Y. Jaa- mel Algïon 4 nm te Londen Ann« Herfurth 7 to Gent verw, (5 in de golf van Bisoaye) Argo 5 te Amsterdam Bemfna 7 te Portsmouth Briaio 7 te Mitiord have» verw. Brage 5 to Felixstowe Breevoort 5 te La Pall ice Constance 5 to Asfborg verw. Claudia 8 to Hernosand verw. Clarissa 8 to Skutskaer verw Daje Boehsner 7 te Gruvon verw, Dar ieUa 7 te Liverpool verw (p 5 jtirtpolnt) Do rthea 5 te Hartlepool Sllyabeth Holwerda S nm to Genes 5 te Rotterdam HeenvHet 6 te Rouaan Hunzeborg 3 te Ronnehamn verw. Hobo Nobel 4 to Rotterdam Iberian Express 7 te Osteode Juvalta 3 te Belfast verw. cla Daphnis p 5 Ierland Zw n Paramaribo Dlone 16 to Tabangaa verxv. Dutch Faith 4 te Middlesbo- rough Dutch Marter 2 to Mlddicsbo- rough verw. Dutch mate 4 te Barry Dutch Sailor 4 te Rotterdam Dutch Spirit a te Tunis verw. Eemhaven 4 v Las Falmas it Rio de Janeiro Eernland n Amsterdam 4 op 500 mijl w van Dakar Forest Hill 4 ten Anker rede Has Tanura GartymedoB n Rotterdem 4 op 480 mijl pw van Flore»' Azoren Garoet 4 v Mnrecllle n D«r el Sato am Giessenkerk n Casahlance op 549 mijl ono van Ascen sion ell. Gooiland p 4 Salvador (Ba- hl») n Santos GrebbedUk 5 te Rotterdam Guti Hollander 5 to Philadel phia Gulf Swede p 5 Port Etlenne h Cabinda Hendrik Zanen p 4 nm Dakar n Buchanan Ittersum 5 nrp te Antwerpen verw. KftrJmun p 5 Monrovia Singapore Katendrecht p S Madeira St. Vincent (kaap Verd, ell-) Katocdljk 6 te Antwerpen Kcnnemerlajid p 4 Rio de Ja neiro n Hamburg Kerm (a 5 to Shelthaven (Thames) Khasiella 4 v Curacao Houston Klooeterkerk p 4 Durban Singapore Koplonella 4 v Kingston Clfftonpler Korovina 9 te Boston (moss.) Kosicia p 4 Cartagena n Ro sari to Kroon n Rotterdam 4 op 420 mijl w van Kaap Finltterra Ladon 5 te Tartours Macoma 10 te Mena al Ah madj verw. Madison Lloyd d 5 Caaoblan ca n Barcelona Marathon 4 te Guanta Maron 9 te Funchal (Madeira) Merwe Lloyci 5 te Port Eliza beth. Metula n Mena 4 op 276 z van Monrovia Mcmtferiand p 5 Oporto Amsterdam Neess Enterprise S te Ras KJiafji verw. Neverita n Mena 4 op mijl wxw van Mossame- 6 mijl 400 n No. des Oostkerk n Dubai 4 óp mijl zo van. Mombassa Ouwerkerk n Adelaide 4 500 mijl 2 van Durban Parthenon 5 t* Georgetown (Guyana) PhUIppla 4 V SlstoetUe vorosalsk Prins der Nederlanden Potita del Gsda 4 op mijl o van Si Maarten Provenierssingel Q Bremen op 470 mijl o van St Helena Philetas p 5 Galtta ell Malta (e te Malta verw.) Safocean Adelaide p 4 Mi gascar (ten z.) n Frema' Schouwen n Vlotorla 4 op mijl w van Vancouver Seine XJoyd p 4 Dakar n gapore Sertan p 5 Oporto n Ter zen. Strara n Cayenne 4 op mijl aw van Azoren Soksn 5 te TUrkseil. daarna n Nassau) Spaarnckerk 5 te ven ®tod Den Haag n Phil; rhla 4 op 170 mijl ixvt t, Mada- Fremanüe Sin- Tern eu (verm. Bremerha- fhla 4 op 170 1 ayal Azoreo. Aangekomen schepen Crail Dis MertwLaven Sana- ra Ore Mercury Lib Waalhaven pier 7 KrowAl v. Ommeren BeUatr'x Ned "Wcsterkadc Wt3 Ntevefci Goudriaan Alamak Dt» Joh. Friaohaven Burger Ida b Hoekatrfl- -Ptogren 14s I Vcr. Number Winchesterbrook Eng Park- Hade v. Weelde B eves Ier Ned Parkhaven Ida B iNfulicr Batavier Suaahne Fritzeij Dts Vlaar- dlneen VulCa*nhav«n Veer- haven Aurora Ned "Waalhaven S M. Muller-Sat Eutopic Ferry Eng Benelux- Waven TF.S. Marivia Dti Maashaven Han- no Kersten Huntk Mini Lead Griek Vlaardingen Vulcaanhaen HV.O. Norwind Ned Beneluxhaven NSP Tyro Ned Eemhaven Butger Hudig en Veder Ipswich Purpose Ned Waal- haven Orient Hoekttro Brlttocsborg Deen Botlek Boei 1 Martank Tromp Ned Westerkade RRA James cn Co Ingrid-r Dta Parkkade Pak- hoek Pertinence Eng Rosiliokade Erh Dekker» RaU Dulta St. Kade DuiU- lsnd Sanar* Inspecteur MeUemn Ned Bot lek GEM. Visser en Visser British Recourse Eng Shell st 34 Pernis v. Ommeren - F 191 Eng Parkkade Kon. Marine F 30 Énig Partckade Kon Ma-*- rtne Hornu» Duits Shell 37 v. V/eeW. Alhena Duits Schietiam Wil ton Hoetetr» EgldSe Deen Pernis A.SF. N.TB Caribou Du its Waalhaven SJH.H. Gen. Steam Dtnstakcfi Duits Stkade Man nesman Proton Ned Bntlek Fr. Sw. Ruy» Ethnts Ulb. Maashaven O A.L Hart warden Dta Botlek GEM. Palthe Haenthens Tevega Ets Rijnhaven Ferdx Rovamor Sunny Girl Noor Botlek Esso «t 3 MI Transporter I Ned .-An- till. Pemla boei R Olie Scheepvaart, Wottersum Ned Merwehaven C.S.W. Vinke Co Chidad de Armenia Columb. Bcatrtxhaven K-NHJM. Hu dig Veder Dlamantia Patoto» Griek Beatrixhaven Muller Pro gress Muiier Majestic Lib Sheü 102 Euro poort v. Ommeren Polyrtar Noor Pemls Stiel) 31 v. Ommeren Margaret Johnson Zweed Beatilxb. Muller-Pro gres» Wambcrsie Cap san Dlego Dte Merweh. tbb Intefmar Oandona Pan Europoort R.W.S, Dirkzwager Neermor Dta. Dordrecht Wambersie Port Maria Frans Pemla Chevron Trlss Domburgh Ned Mangrirtha- ven <E,C.T. Hsfa Draga D 7 (zuiger) Ned ^Parkkade KBD, Fryken Dts Moerdijk (via Dordrecht) suys Kayeson Eng Durcroocrt Shell 103 v. Ommeren Bell Valiant Dts Brltaniaha- ven Bell Line W, ,G«teway (Zuiger) Bot lek Verolme Dirkzwager Prnns der Nederlanden Eng (Zuiger) Botlek Verolme Dirkzwager •^S1ïwa? iwiger) Eng Botiek Verolme Dirkzwager Esao Work Eng Botlek £ss0 1 AMSTERDAM, zaterdag. H«t personeel van een betonfabriek van wilma's Bouivsyndicaat NV (Den Haag), een fabriek die aan de Kajuit- weg ln Amsterdam staat, heeft met ingang van 24 december van dit jaar ontslag gekregen. Volgens de katholie^ ke bouwvakbond is er voor de 36 per soneelsleden geen enkele afvloeiings regeling getroffen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1