Sparta voorbereid meedogenloos Bayern Opzet van een serie sociale supermarkten in Rotterdam ROTTERDAMS DAGBOEK Modelactie bij PTT roept vragen op if Oct V BOSVELDS TIJD IS NOG NIET GEKOMEN ROTTERDAM RIJNMOND Nieuwe kapsalon geopend in I voormalig Laurens Hotel Gencraal-majoor C. J. O. Dorren j overleden - Spanjaard Jimenez fluit Sparta-Bayern GEEN KRANT ONTVANGEN? NA EMOTIES DISCUSSIES OVER WIJK COOL RÏJNMONDRAAD NOODGEDWONGEN' AKKOORD MET PLANNEN REGERING „FUNCTIE IN ONTWIKKELING" Stiptheid pagina 4 - dinsdag 8 december 1970 door DICK VAN DEN POLDER (ADVERTENTIE) iSR» Kerst aaribiecMng Niet weg te denken bij het kerstfeest is een sfeervolle kaarsverlichting.,... zorg daar om dat U voldoende kaarsen in huis heeft Wij verkoper) een luxe doos met 2 prachtige gedraaide kaar sen. Druipvrije kaarsen in diverse' kleuren, 18 crn lang, per 4 stuks voor nog géén acht dub- Mtjo.. vtólf; druip vrij per 4 stuks ROTTERDAM, dinsdag, Terwijl het bloctl in hun aderen nog bruiste en de zenuwen nog strak gespannen stonden, hebben enkele spelers -van Sparta zich twee weken geleden na de eerste wedstrijd tegen Bayern Miinclien in de derde ronde om de Run ners Up Cup laten verleiden tot de uitspraak: „In Rotterdam pakken we ze". Morgenavond zullen ze die woorden in het Sta dion Feijenoord waar moeten maken. Hoewel de 12 achterstand lang geen ongunstige uitgangspositie ;S, staat de ploeg van Georg Kessler voor een bijzonder moeilijke opgave, want Bayern, vrijdagavond herfstkampioen van West- Duitsland geworden, is gespecialiseerd in de 'counter-attack'. Met aanvoerder Franz Beekenbauer voorop hebben de Duitsers bij herhaling verklaard dat ze uit gemakkelijker spelen dan thuis en trainer Udo Lattek was erna de wedstijd in München van overtuigd, dat de voorsprong van een. doelpunt voldoende zou zijn om de vol gende ronde te halen. I Het Bayern waarmee Sparta mor genavond op de boterzachte grasmat van het Stadion Feijenoord gecon fronteerd zal worden, ral waar schijnlijk meer overeenkomst verto nen mat de ploeg die Georg Kessler "begin november in Keulen tegen FC Köln aan het werk zag dan met de hautaine formatie die Sparta veer tien dagen geleden tegenover zich trof. In München maakte Bayern in d,e eerste helft een zorgeloze, ongecon centreerde indruk. De .ploeg nam in defensief opzicht onverantwoord veel risico's en speelde aanvallend 2onder tempo en bezieling. Pas nadat de spelers van Lattek op hun blik sem hadden gekregen, pakten ze de 2aken energieker aan en konden 2e de 0—1 achterstand nog ombuigen in een 21 voorsprong. Bayern is nu gewaarschuwd en daarom mag aangenomen worden dat het morgenavond even gecon centreerd, even hard en even defen sief zal spelen als tegen FC Köln, toen het er in de eerste helft aileen maar op uil was om het spel van de tegenstander kapot te maken. Georg Kessler is op een „meedo genloos Bayern" voorbereid. De ge dachte schrikt hem echter niel af. „Wij, Spartanen, verheugen ons alle maal ap deze wedstrijd. Ikzelf ben gek op toppers. Het ts niet alleen leuk om voor veel publiek te s-pelen lit reken morgenavond op 40.000 toeschouwers unaar winst .bete kent ook roem en aelfl ver trouwen. Ik besef terdege dat Sparta no.g Sang niet zo ver is als Feijenoord en Ajax. Men kan van ons dan ook nog niet eisen, dat we een Europese lop- ploeg als Bayern Mündhen igaan uit schakelen. Maar de sfeer bij Sparta is langzamerhand wel rijp voor top wedstrijden. Ik prijs me bijzonder ■gelukkig met wat we totnutoe iheb- ben toereikt. In de nationale compe titie zitten we in de kopgroep, in het Runners Up-toernooi zijn we tot de derde ronde doorgedrongen en het aantal betalende toeschouwers is met 35 pet. toegenomen. Ik had niet ver wacht dat alle arbeid die we totnu toe ihebben .verricht zo inspirerend op de spelers zou werken. We kun nen met vertrouwen doorbouwen. Ik zeg niot dat Sparta orver drie jaar kampioen van Nederland wordt. Onze doelstelling is wel om binnen die periode een waste ipflaats 'bij de bovenste wijf *te veroveren". Tegen Bayern hoopt Sparta mor genavond <le opwaartse lijn, de groei naar volwassenheid te kunnen be vestigen. Kessler: „Conditioneel is er geen enkel probleem. De voornaam ste «vraag is hoe onze spelers <te op eenvolgende reeks van toppers gees telijk kunnen ver wenken. Zullen ze morgenavond het geduld en de zelf beheersing kunnen, opbrengen om, ook als het in hat 'begin niet hele maal naar wens verloopt, rustig en verstandig te tolijiven spelen? Geduld is een. belangrijke factor- -in Cup voetbal. Je moet de rust kunnen op brengen om te wachten op het mo ment dat je tegenstander even ver zwakt. Het is voor ieder elftal moei lijk om negentig minuten lang te do mineren. Tegen Go A'head- hebben we waarschijnlijk onze beste wed strijd gespeeld. Toch waren er fasen dat we wat terugvielen. De strategeï van Bayern lijkt me er op gericht om een helft sterk te spelen. Zowel tegen Köln als 'tegen Sparta heeft Bayern na de rust uitstekend ge voetbald. Het team lij'kt me echter niet in staat om het een hele wed strijd vol te houden. Daarin schuilen voor Sparta mogelijkheden, De kunst is echter om op het juiste mo ment toe te slaan. In München heb ben we in de eerste helft vier doei- rijpe kansen gcihad. We hebben er maar een van benut en dat was ei genlijk le weinig. Ik ben ervan overtuigd dat Bayern er een beter gebruik van zou hebben gemaakt". Om een ronde verder te komen- zal Sparta morgenavond niet alleen moeten scoren, maar bovendien de fensief de 0 moeten bewaren. En dat lij-kt een zeer moeilijke opgave na de 33 tegen MVV. Kessler: „In Maas tricht hebben we totnutoe onze a wakste wedstrijd gespeeld. Ik schrijf dit .voorname!ijk toe aan het feit dat Eijkenbroek en Ter Horst door de opening van hun tweede slijterij niet voldoende op de wed strijd waren voorbereid. Door hun zakelijke beslommeringen waren ze vorige week zowel lichamelijk als geestelijk te zwaar belast, Hans Eij- kenbroek heeft zaterdag in de bus naar Valkenburg anderhalf uur lig gen slapen. En aan zijn spel en ook dat van Ter Horst kon je zien dat de vorm er niet was. Ze waren niet gretig, ze hadden «geen maatgevoel, Begrijp <me goed: ik heb er niets op tegen dat de spelers iets opbouwen voor hun toekomst, ik ben or zelfs een groot voorstander van, maar de voetballerij moet nummer een blij ven. Daanvoor zijn het full-profs. Ik ben ervan overtuigd dat de drie doelpunten in Maatstricht alarme rend hebben -gewerkt en ik reken er dan ook op dat Eijkenbroek en Ter Horst -de vorm morgenavond weer te pakken zullen hebban". Morgenvroeg om 9 uur begint op de 2e etage de verkoop van' deze fraaie gedraaide kaarsen, -keuze uit diverse kleuren, per 2 stuks verpakt In een luxe doos. Nu per 4 stuks voor Ook maamftamorgen opan Géén tel. pf schrift, best (Van een onzer verslaggeefsters) ROTTERDAM, dinsdag. In een gedeelte van het voormalige Laurens Hotel aan de Hoogstraat opende de familie Recount gisteren de achttiende I dameskapsalon van die naam. Vier I daarvan zijn er thans in Rotterdam. De nieuwe zaak, die grotendeels I door vader en zoon Recourt zelf is J verbouwd, bevat naast afdelingen I voor watergolf en permanent een spe- I ciale pruikenhoek. In de toekomst 1 komt daarbij nog oen „kadoshop" met 1 diverse artikelen die weinig of niets I mot haar verzorging van doen hebben. I Eén hoekje in de kapsalon herinnert I nog nadrukkelijk aan de vorige bewo- 1 ners: een kleine bar, die voortaan ge bruikt zal 'worden om koffie en fris dranken te verstrekken. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, dinsdag. Op I 90-jarige leeftijd is overleden ge pensioneerd generaal-majoor C. I J. O. Dorren, oud-commandant I van het Korps Mariniers. De cre- I matie is morgenochtend in het I crematorium Rotterdam-Zuid j aan de Maeterlinckweg. 1 De heer Dorren was van 1934 tot 193B commandant van het Korps Ma- rkiiers. Hij wes ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw en officier in de orde van Oranje Na&sau met zwaarden. •-. j'Vï r De terugkeer van Charley Bosveld in het topvoetbal verloopt minder vlot dan de lange Arnhemmer zich zal hebben voorgesteld. Enkele weken ge leden mocht hij een klein half uurtje meespelen .in de Rotterdamse derby, maar daarna is hij weer geruisloos naar het tweede plan verdwenen. In Maastricht behoorde hij zondag niet tot Sparta's wisselspelers en hij maakt evenmin deel uit van Sparta's seleetieploeg voor de wedstrijd tegen Bayern München. Volgens Georg Kessler Is Bosvelds tijd nog niet gekomen. „Wetenschap pelijk is vastgesteld", aldus Sparta's coach, „dat een speler die acht maan den uit de circulatie is geweest ge middeld acht maanden nodig heeft om zijn oude conditie terug te krijgen en twee jaar om weer in topvorm te ko men. Het hangt van de instelling van de speler af hoeveel tijd hij van dit gemiddelde kan afknabbelen. Het Is voor „Charley" van belang dat hij zo veel mogelijk wedstrijden speelt. Het is daarom zo jammer dat de wedstrijd van ons B-elftal zaterdag werd afge last". ROTTERDAM, dinsdag. De tweede wedstrijd voor de achtste fi nales in het toernooi om "de Runners Up Cup tussen. Sparta en Bayern München, morgenavond in het Feijen- oordstadion, zal geleid worden door de Spaanse scheidsrechter Antonio Jime nez, twee landgenoten assisteren hem. Bel voor 19.30 uur telefoon 135430 Abonnees bultan Rotterdam, Schiedam, hunnen zich wen den -tot onze plaatselijke agen- ROTTERDAM, dinsdag. Er moesten gisteravond in de prins Mauritsschool vele emoties be dwongen worden alvorens een normale discussie op touw kon worden gezet. Toen net eindelijk zo ver was konden de bewoners vragen stellen over het aan te leggen speelterrein Re velijn en de parkeerproblemen In de wijk. De door het comité samenwerking in Cool uitgenodigde gemeenteambte naren brachten enige opheldering. De heer N. L. van Schalk van gemeente werken gaf uitleg van de plannen met het plein aan de Schlcdairaesingel. Toen hij verklaarde dat de werkzaam heden pas in 1973 uitgevoerd zullen worden ontstond weer dezelfde emo tionele stemming waarmee al eerder zoveel tijd verloren ging. Het speelterrein, waarvan een bas- ketballveld al verwezenlijkt is, kon over het algemeen wel 4e goedkeuring wegdragen van de vergadering. He laas, zo merkte iemand uit het publjek op, stuurt de gemeente een technicus, maar blijft de man die toezeggingen kan. doen bulten bereik. Het SIC zal proberen de aanleg te bespoedigen. Concreter was het voorstel van do heer H. van 't Hoogerhuijs van da verkeersdienst. Hij stelde voor in alle straten aar) een kant te parkeren, maar zulks alleen als de bewoners er geen groot nadeel van ondervinden. De weinige aanwezige autobezitters bleken zelfs bereid om met een geheel parkeerverbod akkoord te gaan, maar de verkeersdienst ziet geen mogelijk heid om hiervoor een alternatieve parkeergelegenheid te bieden. Toch bleven er grieven bij de buurtbewoners, zoals de aanwezigheid van een bodehuis in de dichtbevolkte wijk, de ongebruikte gehouwen en de vele dode muren. Hiervoor zal men echter spoedig weer een vergadering bijeenroepen. De bijeenkomst gisteravond lijkt op een start von een groot aktieprogram- ma in navolging van enkele andere oude wijken. Het S.I.C. zal zeker van zich laten horen ln de komende tijd. BOTTERDAM, dinsdag. De Rijnmondraad. en het dagelijks bestuur zijn gisteren „noodge dwongen" en voorwaardelijk ak koord gegaan met de plannen van staatssecretaris mr C. van Veen voor het openbaar lichaam. Zij houden echter vast aan het verkrijgen van reële bevoegdhe den. Daartoe stelt het dagelijks bestuur binnenkort een nota op. Rijnmondivoorzibler W, A. Fibbe stelde in de raadsvergadering dat hij roet opnieuw wil gaan discussiëren over de bestuursvorm van Rijnmond: „Ik ben 'daarvoor niet meer beschik baar". Hij wees erop, dat het verstandig de staatssecretaris in diens .plannen te volgen. Bij .veel kritiek op deze plan nen zou de staatssecretaris, en met hem Rijnmond, in .hat „moeras" dwijnen. De weg die de heer Fibbe nu wil gaan is, parallel aan de ontwikkeling van het wetsontwerp Van Veen zet! een pakket bevoegdheden samen te stellen. Wanneer over ongeveer twee jaar de nieuwe Rijnmondwel in het staatsblad wordt afgedrukt, zal Rijn mond dat pakket op tafel leggen. Vanuit de raad werd kritiek gele verd op de staatssecretaris die niet genoeg op de hoogte zou 2ijn van de slechte bestuurlijke omstandigheden in dit .gebied, en »van de slechte erva ringen om 4e gemeentebesturen te be wegen vrijwillig bevoegdheden aan Rijnmond over te dragen. Sociaal raadsman Willem Lourens (rechts) en zijn eerste medewerker Hans Hof, ROTTERDAM. De zes tot nog toe in Rotterdam opererende .sociale raadsleden.' hebben er sinds vorige week een tweede collega- raadsvrouwe bij. Ze heeft als standplaats Vreewijk, Voordes. Nog eens vier 'nieuwen' bevinden zich in opleiding. Men selecteert ze naar vooropleiding en voor er varing. Het in studie zijnde kwartet komt bij voorbeeld uit de belastingdienst (zeer praktisch), de sociale dienst, één was arbeidsbemiddelaar en de vierde was werkzaam in een zee manshuis. Voor volgend jaar staat nog eens een uitbreiding met vier tot zes op het programma. Het einddoel ligt ergens bij de 25 tot 30 raadslieden, Willem Lourens (38), hoofd van het voluit Instituut Sociale Raads lieden van de Rotterdamse Raad voor het Maatschappelijk Welzijn, tjjkt een beetje op de Britse komisch acteur Robert Morlcy. Het werken ln het luchtledig van de „samenlevingsop bouw" en de hierbij veelal behorende prietpraat cn scherpslijperij heeft hem zo l\jkt het gewapend met een flinke dosis zelfspot en cynisme. Hij zegt: „De hele functie van de soeiaaA caa-dsman is 6n ontwikkeling. Het was de bedoeling, dat we gingen voorkomen, dat het publiek van het ikastjc naar de muur werd gestuurd. Maar de ervaring is, dat ihet uitgroeit ■tot een functie als pleitbezorger, enigszins de kant op van de ombuds man. De mensen verwachten een stukje doewerk. Ome opvatting ïs, dat we het publiek van dienst zijn in de ruimste «in van (het woord. Ja, alles in •het nette natuurlijk. De nieuwe bureaus met een sociaal raadsman o£ -wouw komen na Vree wijk in de Afrikaanderbuurt, in het wijkgehouw Middelland, in Lombar ds en, Hoogvliet en de Alexanderpol- der en Ommoord. Het Oude Westen krijgt dn de Joseplistraat 95B binnen kort (B. en "W. besioten vorige week tot de huur van een winkelpand ter plaatse) een eigen centrum met een sociaal raadsman, een opbouwwerker en twee assistenten, wat maar Lou rens meedeelt het best is te om schrijven met „de eerste opzet van een sociale supermarkt." /OLGENS de di- neel stipt volgens de voor- uit het jaarlijkse schippers Postdlstrict Rot- uren maakt blijven de bestel- het thema „C'70" wordt ge- terdavi heeft de diensten redetijk draaien. Dit houden. De gedaehtenfcroukel, ■modelactie die de bestellers nu is merkwaardig. Al jaren waarin de organisator van het ongeveer een tceck voeren klaagt het Postdistrict Kotter- feest (het Bureau Veilige Ha- slechts enige vertraging tot dam over personeelstekort ven te Rotterdam) zich wringt gevolg gehad. Ondanks de sin- (toot de bestetsector betreft om de C'70 vlag te kunnen terklaaspiek is hooguit tie?i wordt het getal 200 genoemd), voeren, is aandoenlijk. Dat procent van de post op de Rot- over de hoogspanning waaron- gaat zo (citaat): „C '70 is in terdamse kantoren blijven lig- der de bestellers moeten ?ocr- de loop van dit jaar tot een gen. En bij die post waren ken, over de vele overuren die begrip geworden, zij het dan geen pakketten. moeten worden gemaakt om dat de één er meer van „be- Als het allemaal waar is de zaak draaiende te houden, grepen" heeft dan de ander, wat de PTT-directie zegt en enz. waarom zou dat niet waar Het lijkt mij nuttig nis de dige feest geworden van een zijn, de PTT-directie heeft PTT-directie zich de komende 25-jarige bevrijding. C'70 wil- geert belang bij valse voor- tijd gaat bezighouden met de de toch nog wat meer zijn. De lichting betekent dit, dat de vraag of men het de afgelopen Cis gekozen als de eerste stiptheidsactie van het persa- jaren dan tuel zo goed heeft letter van het woord „commtt- vieren onder het thema van leefbaarheidsmarkt" gehouden. „C70". We 2ijn blij met het Wat is dat nou weer, vraagt u. herstel van de communicatie Heel eenvoudig: een kijk-, tussen twee volkeren. Met doe- en praatgebeuren voor kerstmis denken toe voor alles ieder, jong of oud, die toil aan meer communicatie in één meewerken aan een gezond naam, die hemel en aarde ver- milieu. Meer in het bijzonder enigt tezaam zoals een lied (citaat) :„Filmt een ekspositie, zegt, dat een vorige generatie een open spreekstoel, een ons heeft nagelaten". kreatieve hoek, een diskuasie- Het is aardig om even in lezing en als grote blikvanger herinnering te roepen toot ei- en inakette voor de eerste genlijk met „C'70" werd be- overdekte leefbaarheidsmarkt doeld. Bedoeling van de mani- festatie was, dat de stad een ontmoetingscentrum, voor de deze spelling beziet kan Rotterdammers zou zijn, een er vergif op innemen met een plaats voor communicatie. Met actiegroep (aksiegroep) van de zweverige symboliek die 'e hebben. En dat is ook Veilige Haven achter de aan- zo: aksiegroep Voorne; samen- duiding „C'70" wil zoeken had werkend in car verband met de manifestatie niets te ma- aksiegroepen R'dam, Vlaardin- ken. Inderdaad, „de een heeft Oen, Maassluis en Hoogvliet. er meer van begrepen dan de »car" betekent wordt ge- Voor velen ts C'70 het uitban- d H £ËN verheugend nevenver schijnsel van de stiptheids- makshalve verzwegen. Niettemin alle sympathie voor dit gebeuren, waar een ieder een „kreatieve bijdrage" kan leveren aan de ver bete- neet in de bestelsector weinig gedaan. Was het bijmmrbecld nicatie". Oorlog ij storing v acüe de „MtbMleücrj effect heeft in de strijd om ho- wet nodig, dat er zo veel over- nicatie". Oorloo is storina van J* i y van ae «woaarreeta. effect heeft in de strijd om ho- wet nodig, dat er zo veel over- gere lonen. uren worden gemaakt. Was „communicatie", We 2{jn blij, Toen de actie werd aange- de organisatie wel optimaal? kondigd werd bij de vakbeioe- nicatie". Oorlog is storing van dat nu ook inderdaad tedere - "r- brief in de juiste bus terecht lagere scholen i?i dat de communicatie tussen komt. Ars de actie is afgelopen Spijkenisse is een „leefbaar- oorlogvoerende landen weer sul\en we er weer aan maeten heids-kleurenprent" uitge- hersteld is. Niet het minst als wennen, dat we zo nu en dan teikt. Die prenten kunnen de ging een chaos in de post be- C70 stelling verwacht. Men zag al mensen van het water. We huizenhoge bergen post voor naam C'70 heeft een ma- spreken zo graag van Rijn- zich. gische klank. De mnnifes- en Binnenvaart". Stel u voor, Er is ge cn chaos en er zijn tatie behoort al enige tijd tot dat we vandaag de dag alleen Kijk, dOB Bfl ÜVCKtt geen bergen post. Hieruit kan het verleden, maar het blijjt maar over de „binnenvaart" maar één conclusie worden een geliefde vlag om onder te hndde?i kunnen spreken.' We getrokken: ook als het perso- varen. Dat blijkt bijvoorbeeld genn het schippers-fcerstfeest post op de deurmat vinden, die niet voor ons bestemd is. OP 12 december wordt in Spijkenisse een ^verdek- jongens en meisjes in ie veren bij hun bezoek aan de markt, die wordt gehouden in De Re- pelaar, en die prenten worden dan onmiddellijk geëxposeerd. Wie de mooiste prenten heeft gemaakt krijgt een prijs. Bij l\et bepalen van een plaats gaat men ln de eerste plaats uit van even tuele verzoeken, van wijkorganen, Lourens: „WU mikken er wel op ze neer te zetten in bevolkingsconcentra ties. Plaatsen waar veel mensen ko men. Jc k(jkt ook hoe groot een wtfk is, of er veel bejaarden wonen cn wat de sociale status is. Want ineen volk se wijk is de behoefte nu eenmaal groter dan in bijvoorbeeld lliriegers- berg. De meeste bureaus kunnen het op het moment eigenlijk niet drukker kragen, De plaats maakt vender ook niet zoveel uit. Iedereen kan gaan waar h(j wil." Nog niet zo Jang geleden heeft men naar aanleiding van vragen uit de ge meenteraad eens uitgerekend wat de kosten zijn van het advies van een so ciaal raads-man. Hei bleak, dat het ge middeld advies 31 minuten „consult" vergde en 10,44 kostte. „Maar ik weel niet," zegt Lourens, „of je de waarde van zo'n advies daarnaar wel kaai afmeten. We kwamen laatst er gens tegen dat iedere Rotterdamse be lastingbetaler 19,12 aan het museum Boy mans, 17,92 aan hel Rotterdams Phil harmonisch Orkest en 10,59 aan hoi Nieuw Rotterdams Toneel meebetaalt. Hoeveel van die mensen zouden ook werkelijk 4n 'het museum komen of concerten en voor stel! in gen bezoeken?" De sociale raadslieden deden hun intrede in Rotterdam na een eind 1966 genomen raadsbesluit. In navol ging van Amsterdam en Den Haag, waar dergelijke welaijnsadivisering" al enkele jaren gebruikelijk was. Al leen ressorteerden dc raadslieden in die plaatsen over de Gemeentelijke Sociale Dienst. In Rotterdam valt het „instituut" onder de Raad voor Maat- sohappolijk Welzijn en in zoverre is de Maasstad nog steeds uitzondering. Een aparte begeleidingscommissie bemoeit zich imet de inhoud van bet advies werk zoals dat zich ontwikkelt. De onafhankelijkheid van het „instituut" wordt bepaald door die van dc RMW. Liever zag Lourens, dat het sociaal raadswerk met aanverwante Instituten geheel onafhankelijk in stichtings vorm te werk kon igaan. De verant woordingsplicht aan de subsidiërende instanties blijft dan natuurlijk be staan. Inventarisatie De „welzUnsinformfttie" in Rotter dam ia op het moment overigens wel onderwerp van onderzoek ln een van de RM\V uitgaande commissie, die oi* te beginnen is gaan inventariseren wie en wat er op dit gebied in. de Maasstad allemaal doende «I|n. De voorzitter van de begeleidingscommis sie van liet raadslieden-instituut, drs C. Tb. A. M, van Huygevoort, sprak in dit verband in een begin dit jaar aan het raadsliedemverk gewijd nummer van Maasmondig (RMW-blad) over „een folkloristische versnippering, die tonnen kan gaan kosten". Niettemin kan dit scala van clubs en Instellingen niet voorkomen, dat de gemene burger na verkregen advies toch nog „de mist ingaat" (Lourens) in de jungle van diensten en instanties, waarby h(j zich moet vervoegen. Hoe concreet de gevraagde adviezen zijn, mag blijken uit toet laatste half jaarlijks verslag van fliet raadsüeden- instituut (wens: „Wij ivan onze leant ■gaan vol vertrouwen beginnen aan Communicatie '70, deel 2. We spreken daarbij de verwachting uat dat op 31 december gezegd kan worden; in 1970 bedreven de Rotterdamse raadslieden commumcatie als vak"). Belastingza ken slokten 41.1 percent op, -woning- problemen 14.1 percent, Bijstandwet- vragen: 12-6 percent en idem over de sociale verzekeringen; 22.5 percent. De eerste helft van 1970 kwamen 6660 mensen om advies, ruiim 46 percent meer dan in de eerste helft van 1969.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1