Vestiging op Maasvlakte Hoogovens uit nationaal gezichtspunt NOG GEEN BESLISSING OVER MOTIE 4 ROTTERDAMS DAGBOEK 2 Genera tiec in de metro RIJNMOND GEEFT NOG GEEN COMMENTAAR Inspirerende gastdirectie van Leinsdorf SOEDE RAAD C0ÜZY Notities or 93 Frank Zappa nog steeds fascinerend Bruidstaart van drie meter wordt aangesneden Verkeersdienst in 't geding I MAAR MENEER... BEHAAGLIJKE WARMTE IN ELK VERTREK Nieuwe hoofd inspecteur in Capelle Danscentrum tien mille meer pagina 4 - vrijdag11 december 1970 (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. „Uit internationaal economisch ge zichtspunt is de vestiging van een hoogoven- en staalfabriek van Hoogovens/Hoesch op de Maasvlakte zeer aantrekkelijk. Uit conjunc tureel gezichtspunt kan de vraag worden gesteld of deze vestiging gezien de toestand van overspanning van de Nederlandse economie opportuun is". Dit staat in een ambtelijke rota van het openbaar lichaam Rijnmond over de belangrijkste aspecten van de eventuele vesti ging van Hoogovens/Hoesch op de Maasvlakte. Het dagelijks be stuur van Rijnmond heeft nog geen commentaar gegeven/op de nota, die bedoeld is ter informa tie van de Rijnmondraad/Het be stuur wil eerst de resultaten af wachten van het ovexleg ïn de zgn. contactgroep waarin verte genwoordigers van/ de vier con venantspartners Rotterdam, provincie Zuid^-Holland, Rijn mond en regening zijn verte- genwoordigfd'. ïn de n/bla wordt erop gewezen dat - /CONCERTBEZOEKERS, die deze zo- mer in het Holland Festival Bruckners derde symfonie onder de gastdirectie van Erich Leinsdorf door het R.Ph.O. hoorden uitvoeren, zul len zldh niet hebben verbaasd, dat de beweeglijke, imperatieve Oosten rijker, die aan de andere Xijde wan de oceaan aan iberoemde onkesten was en is verbonden, andermaal werd uitge nodigd om zijn elektriserende Bruek- nenventölking ite presenteren, nu aan de abonnementhouders der donder dag- en wrijdagserie. Opnieuw trof Ihet ons, hoe dwingend' en niet mis ,te wer st aan Leinsdorf tsijn wil of mis schien. beter: zijn overtuiging op de musici overdraagt, door middel van een uitbundige g est idle, die overdadig zou zijn als zij niet zo buitenge woon effectief bieeik. Leinsdorfs con- genialiteiit imet Bruckner, «vanzelfspre kend eigenlijk bij een zo fameus JcLankcoordlna-tor, sprak weer evident tot de toehoorders, met als meest op vallende interpretatiefactor de logi sche wijze, waarop Leinsdorf de vormtechnische problematiek oploste, als goüd het een.'ovenwidhter composi tie dan Bruckners desondanks treffen de reoht uit het hart geschrerven parti tuur. De dirigent maakte ditmaal ge- biruiik van de Nowaik-Fassung, de der de versie van het stuk, die de symfo nie in haar beste gedaante toont, zo wel in vórm als in instrumentatie. CDat Leinsdorf zich trouwens in het alge meen (verdiept in de authenticiteit van de partituren, die hij doet uitvoeren, bleek tevens uit ziJjn (vertolking vart 12 delen uit Handels Water Music, die nu eens niet werden gespeeld in de ge moderniseerde versie (met klarinet ten) van Hamilton Harty maar in de heel wat betrouwbaar klinkende (van Redlldh. Ook deze feestelijke muziek in de barokstijl werd onder de handen van Leinsdorf tot eon klankjuweel, waarin menige groep van het orkest (hoorns en houtblazers o.a.) zich on derscheidde. Het mooie Sassmann-cla- "vecfmbel werd daarbij smaakvol be- door Rienk Jlskoot. 'Na- beide grote werken toonde het :,»Ubliek zich laaiend enthousiast. EOLY SALOMé Spelreqelt: PlstU'ng betekanl geen Insïarnnr*tng. Goao ancnlamfl brfevsx Te lango brieven moeien bekort woraea. Met toenemende ergernis zie ik - «seeecteweer dikkc k°PPeni in de num- -ïsaaaav^aa-deze week van Het Rotter- ssaatnsi^erool over de „zaak Paula F". -Sezes&tioe ik die stukken niet, na ken- ^rrnsnafne var. de feilen ben ik alleen- :_ïZ3aar begaan met alle betrokken -^fïitofferd, "Voor mij hoeft dat niet "■rci.'d 'Uitgemeten- te worden, schande vooreeen goede krant. iiHsr: Ik toch niet na kan laten dit «BEvaa nw of-te schrijven, dan nog -effiüf-goede raad die niet duur Is. Of igee&het soms schade aan uw reisbu- eaaatf 7Schrijf meer achtergrondlnfor- 'ï-mmtófey over Burgos, wat daar gebeurt ■&m*L je er bij de. lezers inhengsten. TlBbfcslot een goede tip voor de nieu wer? i'ijksdaaïders::rood verven. P. JANSEN (Goede raad aan de heer Janseo: ■®soös..:lezen .die stukken over de „zaak iBrafe F.", dan wordt hef verband met «ie achter gronden van Baargog wel dui- .tdélqk'- red. HRP) het niet doorgaan van het Maasvlak te-project kan betekenen dat het be drijf ïn Duitsland zal worden ge bouwd ómdat de directe behoefte aan het project h(j Hoesch het grootst 3s. „Het zal dan ook niet elders In Neder land worden verwezenlijkt en hier door zouden zowel de positieve in vloed op de nationale economie alB de revenuen voor de Nederlandse staat worden gemist," De samenstellers van het rapport menen dat onderzocht moet worden of een alternatieve ves tigingsplaats in Nederland mogelijk Is. In verband met de consequenties van het Maasvlakteproject voor de ar beidsmarkt, wordt in de nota gesteld dat het project uit werkgelegenheids- oogpunt mogelijk ls. Daarbij is reke ning gehouden met een gedeeltelijke voorziening in de avbeidsbehoefte door buitenlandse arbeidskrachten (35 procent van het totale aantal werkne mers in, 1990). Gaat het Maasvlakte project niet door' dan'leidt dit regio naal. niet tot ernstige werkgelegen heidsproblemen. Regionaal econo misch beschouwd, zou de vestiging nu conjunctureel op een ongunstig tijd stip vallen, aldus het rapport. Voorzien wordt dat de arbeids- marktproblemen ook in de toekomst een grote rol zullen spelen voor het - -project van de beide staalondernemin- gen. Na voltooiing van de eerste en tweede fase van het bedrijf zal de krapte op de arbeidsmarkt een zeer belangrijke factor blijven b(j het be palen van de verdere groeimogelijk heden. De verwerkingsprocessen zullen dan naar IJmuiden of Dortmund worden verplaatst, aldus de nota. Het eindcij fer van 15.000 20.000 werknemers in de Maasvlaktefabriek in 1990 wordt dan ook aan. de hoge kant geacht. Buitenlanders Volgens de nota is het dringend ge wenst dat er een onderzoek wordt in gesteld naar de sociale implicaties van het aantrekken van grote aantallen buitenlandse - werknemers. „Voorko men moet worden dat alleen reeds door de wijze van huisvesting een ontwikkeling in de hand wordt ge werkt, dio in de scherpste vorm als ghettovorming kan worden aange duid." De nota ziet hier een taak voor plaatselijke, regionale overheid, pro vincie en het rijk. Voorts wordt er rp gewezen dat in het begin van hei Maasvlakteproject een grote-vraag naar arbeid zal optre den. Dit zal in de eerste jaren kosten verhogend werken en eveneens een remmende invloed hebben op tal van andere investeringen, die uit ander hoofde hoogst noodzakelijk in dit ge bied. dienen te worden verricht. Het Maasvlakteproject zal versnelde uit voering van infrastructuurwerken (wegen.en oeververbindingen) nood zakelijk maken. In de expositiezaal van het Ujnbaancentrum heeft de Rotterdamse kunstenares Carla Kaper een circa drie meter hoge „bruidstaart" vervaardigd. Het topje van de 'derde etage' bestaat inderdaad uit echt gebak en iedere week op donderdag zullen enkele door de Rotterdamse Kunststichting willekeurig gekozen bruidsparen worden uitge- nodigd de taart te komen aansnijden. Gisteren gebeurde dat voor het eerst. Het kersverse paar Van Gilt-Otten had de Woningmarkt primeur. Later noemden zij deze onverwachte tractatie „een origineel en plezierig idee" (foto Peter van Es). Door het Hoogovenproject zal in de periode 1970-'75 spanning op de wo ningmarkt ontstaan. De benodigde woningen zullen hoofdzakelijk op Voorne-Putten moeten worden ge bouwd, hetgeen een bijzondere dyna mische aanpak van alle betrokkenen vereist. Aan de nieuwe woonwijken zullen hoge eisen moeten worden ge steld en voorkomen moet worden dat Hellevoetsluis, waar het grootste deel van de werknemers van de Maasvlak tefabriek gehuisvest zal kunnen wor den, zich op den duur ontwikkelt tot een „staalstad", aldus de Rijnmondno ta. Wat betreft de gevolgen van het Maasvlakteproject voor het milieu hechten de samenstellers van de nota veel waarde aan een opmerking van de Convenantscommissie dat in een eventuele vergunning aan het bedrijf de voorwaarde moet worden gesteld dat uitworp en lozingen niet hoger mogen zijn dan de veronderstelde en daar waar mogelijk of noodzakelijk lager, In het algemeen wordt gezegd dat de schattingen van de te verwach ten concentraties op leefniveau aan de veilige kant zijn. De jaar-gemiddelde bijdragen zijn zelfs gering te noemen indien de uitworpen op een effectieve hoogte van tenminste 200 meter plaatsvinden. Alleen de siikstofdioxy- de-concentratie op leefniveau, waar toe de geplande elektrische centrale In niet onbelangrijke mate zal bij dragen, zal de grenswaarde op grond niveau „tenminste dicht benaderen''. Voor de beperking van de versprei ding van fluor en stof zal, zoals be kend, Hoogovens aan reeds gestelde eisen moeten voldoen. Dc kans bestaat dat in de dichtstbij gelegen woonwij ken geluidshinder zal worden veroor zaakt door het bedrijf op de -Maas vlakte. In Oostvoorne zal die hinder vergelijkbaar zijn met die in een stadswijk. Stofconcentraties ïn het rapport wordt verder bepleit grenswaarden vast te stellen voor de toelaatbare stofconcentratles in de woonwijken er deze in het convenant op te nemen tr- ,.zo lang mogelijk de mogelijkheid open te houden om na derde eisen te stellen aan de concentra ties in de lucht van zgn.' zware meta len" een der mogelijke oorzaken van hart- en vaatziekten. De Maasvlaktevestiging zal verder ecologische gevolgen hebben voor flo ra en fauna in de Oostvoornsc duinen en In het water langs de kust. Op de lange duur bestaat de kans op een „vergrauwing" van de naaste omge ving door de afzetting van fijn stof op de huizen, aldus de Rijnmond-nota. (ADVERTENTIE) MET DIMPLEX-RADIATQREN, ENG. HAARDEN, VENT. KACHELS, ENZ. 1e M1DDELLANDSTR.T2 TEL, 010-235327' (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag. Een motie waarin de „macht" van de Rotterdamse verkeersdienst wordt teruggebracht tot een ad- viserende taak, heeft de gemeen teraad gisteravond aangehouden. Dit gebeurde, nadat wethouder mr P. C. G. L. Polak had ver klaard zich „persoonlijk getrof fen" te zullen voelen, wanneer deze motie van de socialist W. van der Vlerk zou worden aange nomen. Wel móest de liberale •wethouder toezeggen- dat (hij over ongeveer drie indamden komt met een nota over de taakafbakening van de verkeersdienst. In de- motie wordt erop gewezen dat genoemde dienst een omvangrijk com plex .van belangrijke werkzaamheden heeft. Van essentieel belang is het dat een „duidelijke taakafbakening gepaard aan een intensieve samenwerking toe staat tussen alle diensten en (bedrijven die meer of minder rechtstreeks te maken hebben met h'et verkeer en waerbij de -verkeersdienst - op grond van de verordening een zuiver advise rende taaik heeft," aldus de motie. Het ls niet gewenst dat de dienst, naast deze adviserende taak ook nog taken heeft op het gebied van beheer en/of ontvoering. Bij deze begrotingsbehandeling werden totaal achttien moties inge diend. De „oude" rootiè-Lems voor een stadsgewest Rijnmond met ophef fing van alle gemeenten dn 1975, die in april jl.iwercf verworpen, behaaüde nu een meerderheid van 24 tegen stamanen. De motie van D'66, waarin werd voorgesteld een vragenhalfuurtje voor het publiek tijdens enkele raadsvenga- derLngen in te voeren stuitte op tegen stand van de gehele raad, behalve ui teraard van de vier democraten. Verworpen werd eveneens de motie van de WD'er L. van Leeuwen, waarin het college wordt gevraagd er bij de regering op aan te dringen, dat volgend jaar geld beschikbaar wordt gesteld .voor de aanleg van de mehro- lijm centrum-oost. Daaraan gekoppeld was het verzoek binnenkort een plan -voor de houw van de Wlllemstunneï aan de raad voor te neggen, 'teneinde uiterlijk dn 1972 met de aanleg te beginnen. Het college nam de motie van de socialist Lems over, volgens wélke een nota wordt samengesteld waarin wordt aangegeven welke maatregelen Rottendam zou kunnen nemen om het tot stand komen van een regionale rampenbestrijdingsorganisatie in Rijn mond te bevorderen. (Van een onzer verslaggevers) CAPELLLE AAN DEN IJSSEL. vrijdag. Met ingang van 1 januari 1071 is de heer L. G. Visser, inspec teur bij de gemeentepolitie in Doetin- chem, benoemd tot hoofdinspecteur en korpschef van de gemeentepolitie in Capelle aan den IJssel. Capelle aan den IJssel is met in gang van 1 oktober overgegaan van rijks- op gemeentepolitie. De eerste opdracht van de heer Visser is een nieuw gemeentelijk politiekorps van 35 man te formeren. Met Ingang van de benoeming van de heer Visser treedt de huidige groepscommandant van de rijkspolitie, de heer J. Schouten, in dienst van de gemeente Capelle aan den IJssel als adjudant plaatsvervangend korpschef. de Van Brlenenoord- brug wordt véél te hard gereden. De politie heeft drie dagen met de radarauto op de oprit van de brug gestaan om het verkeer komend uit de dnnr toch «iet zo'n drukte over richting Dordrecht te oontrole- peraaafet worden. Even vragen ren. Vastgesteld ls, kalm aandoen en b. de mond beschermen met een wollen das. Daarmee is dan een direct gevaar van 'n hartaanval door de ongewone combinatie van extra Inspanning In de buiten lucht met het inademen van te koude lucht opgeheven. Te gast bij bekeuring. Van de drie auto mobilisten rijdt er één harder dan 100 km per uur. HEEL wat ouderen ergeren jongens te vragen plaats te zich aan het gedrag van maken. Meestal is er toei een jongeren in openbare middelen dynamische heer of dame van Jcrtn ook. Van jongeren kan deld met een van vervoer. Oorzaak van hun middelbare leeftijd, die in- ergemis is vaak het feit, 'dat grijpt of demonstratie/ op- jongeren niet voor oudere staat: gaat u maar hier zit mensen opstaan. Tot openlijke ten, hoor Niets van dit al- conflicten in bus, tram of me- les, een ieder wachtte- met tro komt fiet zelden, want Hot- pre tog en af hoe dit zou aflo- terdammers zijn rustige, pen. zwijgzame reizigers die geen Het liep zq af: Eén van de trammelant willen. scholieren zei: Nou, als we Maar van de week was het voor u niet hoeven op te mis. In de metro kraste een staan, blijven we toch gewoon bejaarde'maar energieke man zitten". Inmiddels was de vol- in de richting van een viertal g#nde halte bereikt en een scholieren; „opstaan is er te- man van omstreeks zestig gemcoordifl ?iict meer bij. stapte het rijtuig binnen. Ie- Voor mij hoeft het niet, ik ben dereeii voelde wat er ging ge- Ei, maar de jeugd van tegen- beuren, en dat gebeurde ook. woorüig zou toch eens een „Gaal u hier maar zitten", zei keertje moeten leren een één van de scholieren tegen de keertje op te staan voor een nieuwe passagier. Et werd aan oudere. Niet voor mij, hoor. Ik toegevoegd: „voor die meneer ben 64." (wijzend) hoeven we niet op In de metro heb je geen te staan, die meneer is pas conducteurs, die in zulke ge- S4." t'ftilen bemiddelend en sussend toeten op te treden. Ook nie- JONGEREN behoren te controle- CINDS de opening van het dat gemid- kJ snelheid van "netrwtatim, Sli„ïe Heul «iet toorden nerioachf, dat ze I0Ö,5 km per uur wordt gere- Rotterdam het park-and-ricte voortdurend rondspieden naar den. Je mag er maar 70 rijden, systeem. In het buitenland al ouderen die een plaatsje zoe- 821 automobilisten kregen een jarcn bekend, maar voor Rot terdam een. tamelijk nieuw begrip: de auto parkeren cn je verder met het openbaar ver- VGrplCCQS tETS gNEEUWliUIMEN wordt VOer (in dit geval de metro) cc» P'-'lM in BoMerdam. ]aten rijden. Wethouder rolak r/IER verpleegsters u«» het Veel bejaarden komen daar- -, V Academische Ziekenhuis door voor grote problemen te enige tijd geleden in 2ijn Dijkzigt en het St. Franciscus staan. Wie lichamelijk niet in beleidsnota gevraagd naar een Gasthuis zijn van plan onge- staat is wordt ontheven van Nederlajidsc vertaling. Wie? veer tien eenzame bejaarden rijn sneeuwruimpHcht, maar te gast te «emen op woensdag ook 65-pIusserg die zich nog 23 december in hun W aan best in stunt voelen do E" WOrd' "v "et osen!,1,k de Kortenaerstraat. De bejaar- sneeuwruimer ter hand te ne- gecollecteerd voor de de gasten krijgen o.a. een men moeten oppassen. Veel Nierstichting. Morgen en «ver- kerstmaaltijd aangeboden, oudere mensen krijgen bij het morgen ls Rotterdam aan de Voor een diabellsche mouttijd sneeuwruimen plotseling last „e Nlen>Uchti Mckl kan gezorgd worden. van benauwdheid. Dat komt Eenzame bejaarden (men door twee dingen. Vaak nemen naar meer mogelijkheden om moet echt eenzaam zijn, echt- bejaarden te veel sneeuw op meer mensen in leven en valï- paren komen niet la aanmer- de schuiver. Ten tweede is het de te houden. Er ls geld nodig kind) die hiervoor voelen dc koude lucht, die via de ilan voor meor niertransplantaties, i te kunnen dit per brief of brief- snel afkoelende longen oor- ?aa«d van de passagiers voelde J ataan voor ouderen. Na- kaart melden bij da redacteur zaak kan zijn van een hart- mcer uns n eren en uicer on- zich geroepen het voor de man tuur tijk. Maar nis dat «ou niet van het Rotterdamse Dagboek, aanval. Wie veilig wil derzoek ter voorkoming van op te nemen door een van de één, twee, drie gebeurt hoeft postbus 876, Rotterdam. sneeuwruimen moet a. het chronische nïerverglftiging, (ADVERTENTIE) De midimode van deze winter Iaat nog maar ean klelni stukje ■van het been onbedekt.... Dit mag best de aandacht trekken door'hippe "bekleding". Geweldig leuke tienerpanty ïn fantasie steek, in .vijf modekleu ren, Peze panties,'zijn super- stérk en,volkomen laddervrïj voor nog géén drie gulden. tieneipantv Vrijdagavond om 6 uur begint op de parterre de verkoop van deze fantasie t.ienerpanties die zeer sterk zijn* eri bovendien 'laddervrij. In de modekleuren wit, bleu, beige, paars en auber gine voor'meisjes varr 12.-16 j'aar Terwijl in de zeer vroege mor genuren een rij glanzende taxi's voor de De Doelen, stond te wachten, besloten Frank Zappa en The Mothers of Invention het Rotterdamse optreden van de tournee door Nederland met een ovationeel geëiste toegift. De rij taxi's was in schrille tegenstel ling met het binnen tijdens de toegift gezongen Mothers people* van de lp „We're only in for the money", waarop Zappa en the Mothers hun zeer scherpe en sa tirische kritiek uiten op de luxe samenleving. Maar het was vannacht in de Doe len-'niet alles protest-wat de klok sloeg. De optredens van Frank Zappa en de „nieuwe" Mothers worden ge kenmerkt door een zeer grote mate van afwisseling. Visueel door de erg vreemde capriolen van de „phiores cent Leech Eddie", ofwel de vroe gere Turtles Howard Kayian en Mark, die behalve goed zingen ook nog als de „Zanzini Brothers" fraaie paro dieën op circusnummers laten zien. Muzikaal door het nog steeds fasci nerende gitaarspel van Frank Zappa, die de tempo-wisselingen in de stuk ken bij voorkeur aangeeft met hoge sprongen op het toneel. De meest inr- ponerende Mother was drummer Aynsley Dunbar (o.a. ex-Blues-brea- ker), die werkelijk fenomenaal de ui terst ingewikkelde en opzwepende tempi van de nummers bepaalt. ïn een -adem met Dunbar en Zappa moet ook organist George Duke ge noemd worden, die eenmaal van baas Frank de kans kreeg om -te laten ho ren wat hij waard was. Zijn .solo over genomen door Zappa en Dunbar vormde het meest jazz-achtige gedeel te van het optreden. Minder opvallend was bassist Jeff Simons, die echter vocaal uitstekend werk deed. Ian Underwood (piano en klarinet), die sinds de oprichting in 3965 deel uit maakt van de Mothers of Inven tion trad vannacht het minst op de voorgrond. In hetzelfde nummer, waarin George Duke excelleerde moest hij van Zappa de klarinet han~ teren. Het was jammer dat Under wood dat niet eerder moest (of mocht), want ook die solo was een van de hoogtepunten van het optre den, De volle zaal, die het door Mojo georganiseerde concent had getrokken was er dan ook erg blij mee. KEES WEEDA (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag Het Rot terdams Danscentrum krijgt tiendui zend gulden meer subsidie dan in de begroting 1971 was opgenomen. Dit amendement van het socialistische raadslid Ch, ïtibbius werd door de raad gisteravond goedgekeurd. Burgemeester Thomassen noemde dit een „historisch gebeuren", omdat het zelden voorkomt dat er wijzigin gen in de door B en W opgestelde be groting worden aangebracht door de raad.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1