Valk presen leert kunst met attra ties Rotterdain sterk vertegenwoordi g d ROTTERDAMS DAGBOEK Schouwburg- Zuid krijgt een nieuw gezicht Peutercrèche voor Zuidwijk 2 48 IN STRIJD OM DRIEBANDENTITEL ss^^sasissssi.'"tweotai im ROTTERDAM RIJNMOND D®. de^Ver&rS°ut"tiVht"i;Scnte Jtefd:"°°CÏ eXP°S""S VS" Eerst geen zin Video-set USO mag lenen feovamcrlafid J Indicatie VEELEISENDE ÜflUZIEKLIEFHEBBERS Hans Eijkenbroek licht gewond bij auto-ongeluk Crèche Daar koopt u Unicef kaarten Sr:r IlE. 47»s&;,7 s zoe"to&z?nerinB,- r Ki,e? ?VC!i hiet pag. 4 - dinsdag 15 december 1970 door FRANS HAPPEL «beurt maa? ng' f* dat zoiets hIe'' Botterdam schenk uit^e' hemel I 20 dllideliik het imago van een ge- eenfnteressanl SegeTCn- Dat is natuurlijk onzin. Dali is MffiX mder, ^ÏÏ«Jfmaar °m hem als één van de topkunste- 5S*m7r 1Jtden Pffsenteren js een verdraaiing van de feiten grootTunsf™aar nJk **"1 °i'scWld«taient is hij helemaal wordt Seven 1D r ?uggest,e die bet Pub«ek langzamerhand komen waanzin"? Mar ien,and als Remb">ngt. is vctf- potthmul in het kakelverse LUnbaancerttrum, °°k """'""or van de ex- .Ja, want -wat is nou kunst?", «gi Vrr cen alsemene termino logie die uraat over dn's kunst en da s niet. Nou, dat is mtfn terminolo gie dan niet. Waar ligt bijvoorbeeld de scheidingslijn tussen kunst «1 zo maar creatief zjjn? Weet )\j het? Ik niet, in leder geval." Uitspraken die mooi passen bij de plannen die Valk voor het Lijnbaan- centrum op tafel heeft gelegd. De expositiezaal wordt geen oord voor kunstkenners, voor Ingewijden in het zogenaamde hogere doen en ia- ten van schilders, tekenaars, beeld- - houwers, enzovoort. Oket- ze zullen ook door Valk worden bediend, maar hij -wil vooral véél publiek naar hert in het hartje van. Rotter dam. liggende centrum trekken. Zo veel mogelijk kijkwerk voor zoveel mogelijk mensen. En daarover praten we op een na middag. In Valks kantoor, dat het idee geeft zó ufit een barstejis vol witmakers gestopte wasmachine te zijn gekomen. De wanden zijn lit. het plafond is wit, het bv»*-aU is i it, de Lees lamp is wit en de stoelen zijn wit. Voeg daarbij allesbehalve Intieme TL-buizen en al het wit is zo wit dait het eigenlijk niet meer kan. Ja zou Je Valk zelf eigenlijk ook best in ven witte jas kunnen voorstellen, want hU heeflt het gezicht van een dokter die een beetje op de hippe toer is. Een aardige man, Felix. Probeert vooral zinnige uitspraken ite formu leren, streeft duidelijkheid na. HU praat liever dan dat hU luistert. Dat stoort niet, tenminste voor dit ver- ha aL ■yAjLK {„ik ben 40, of al 41? Ik v weet het eigenlijk niet) kwam in het voorjaar naar de RKS. Liet in Amsterdam „Galerie 20" achter. Waarom die overgang? „Men had mU al driekwart Jaar tevoren voor deze functie b{j de RKS gewaagd. Aanvankelijk had ik er niet veel zin In." „Ik had net mijn galerie van Arn hem naar Amsterdam verplaatst en alles ging uitstekend. Tot ik toch op een moment met mezelf ln conflict kwam. Mijn galerie lag me 2eer na, - maar de keus van werk da/t ik wilde presenteren werd toch altijd door het commerciële aspect beïnvloed. En daarbij kwam ik ineens tot de ontdekking dat ik voor een héél kleine groep bezig was, alleen maar voor vrienden en kennissen. En ten slotte huldig ik Ihet streven om het kunstvak steeds weer op een andere manier te benaderen. Nou, dat kon in Rotterdam." ln rappe bewoordingen bouwt hij een stelling op: „Ik vraag me af of kunst wat dat dan ook is zo duidelijk aan den volke gebracht moet worden. Kunst is prachtig, kunöt is iets bijzonders, de mensen moeten van alle kunstvormen kennis nemen, wordt er altijd geroepen. Voor mij hoeft dat niet." „AI# iemand tegen mij beweert dat bU zonder kunst heel gelukkig leeft, begrijp ik hem volkomen. Het idee dat Iedereen voor kunst geïnteres seerd moet worden, is nimmer haal baar." Dus: „In het Lijuoaancentrum wil ik zoveel mogelijk soorten van crea tiviteit onder één dak brengen, Enerzijds het kunstpubliek (trekken, anderzijds echter ook die grote groep die tot nu toe nog nooit een tentoon stelling bezocht heeft, Daarom zal ik van het centrum een soort markt trachten te maken. Een markt waar veel kan, het werk van een zondags schilder naast .modem art', naast de verzameling of bot werkstuk van een hobbyist. Begrippen als kunste naar en met-kunstenaar wil ik niet duidelijk accentueren, Hoe iemand leeft en hoe hij zich uit. kan voor mij net zo interessant zijin. Hier in hat centrum wil ik reacties oproe pen, een wisselwerking krijgen," exposeren, mag hij z* wanneer er plaats voor is ophangen. Over dit centrum moeten zo weinig mogelijk mensen kunnen zeggen: daar ee- weer iets dat niet voor mijis Mei diL alles wil ik dan weer geens zins zeggen dat zogenaamde echte kunst naar de achtergrond wordt ge- «m1hï®n* We streven naar een even wichtige combinatie JJET meest opgewonden doet Valk over de video-installatie die het Lynbanncentnim rijk is. Film- en teveecamera's, monitoren, bandre corders, regelpanelen, de hele ratta- plan. Valk: ..Van die vldeornoseHjkheid toni?;,' ,ln n we In tensief gebruik gaan maken. Een paar dagen geleden bijvoorbeeld tof? .we aen„ sar,lal mensen geïn- terviewd oyer die toren van ijsblok- voï n ?dy van Am™ bu»en voor het centrum heeft opgebouwd, van die opnamen monteren we een were? helft CCn vdIe ™<temasgd werd heeft een kaartje gekresen fffiSP JtenTield itaat wanneer het ilimpje btj ons gedraaid wordt. ze kijken. Wan- ,TtirjnEeuWfkt «et de appa- latuur mag het publiek ook zélf de hante™- interviews ma ken, of gewoon iets dloen vóór de ca mera s. „Amateur,toneelgroepen, mime- lïlcIS' ,loem maar op, zullen even eens welkom zijn; Via de video kan men naar zichzelf kUken, zijn eigK fouten ontdekken. Een aantal komen- ?rmfxp0sItio_?nderdeIen kaa door de ?,xtra dimensie krijgen, de ?l°?,a!^kh.eden zijn eindeloos. Ik mnnlL naiumer op deze iï nLJ. „1" Ln ee" dergelijke ruimte ln Nederland vertoond was." LUnbaancentrum. Populair kunsthuis met attracties. Dat laatste tvar! vooral de jeu*d al ontdekt. Want ergens in de expositieruimte tïb?. m zeS sPeeUafcls opgesteld; trek tafelen voor een kwartje. En in dc leeszaal ligt öók de Playboy ter inzage. Inderdaad. Felix Valk bena dert de kunst op een heel andere manier. Felix Falk: „Kunst geen onnodige franje geven". (ADVERTENTIE) (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT, dinsdag. B en W stellen do raad voor goed te keuren dat de Stichting Utrechts Symfonie Orkest een kredietovereenkomst sluit tot een maximum van ƒ400.000. De overeenkomst is nodig, omdat het USO reeds voor het begin van een nieuw seizoen uitgaven moet doen, waar nog geen ontvangsten tegenover staan. 1. voor uw aankoop: afgeregeld,fabrieksfoulen uitgesloten. 2. tijdens aankoop: deslcundigadvies. 3. na uw aankoop: bijzondere garantie en nazorg voor een lang leven van Uw horloge. Twee jaar gratis verzekerd. Elk horloge wordt getest en afgeregeld op onze nieuwe vibrograph. Rij voorkeur laten wij U adviseren door gediplomeerde horlogemakers'. Ook na Uw aankoop blijven wij belangstelling voor Uw horloge koesteren, hiertoe in staat gesteld door ons eigen, met de meest moderne apparatuur uitgerust atelier. Lijnbaan GO - Rotterdam Tel. 010-133104/128203 FïE opening van het LUnbaahcen- tram was al een mooie Indicatie voor het beleid dat er gevoerd zal worden, vindt Valk. „Dat was toch een mooie gevarieerde toestand? De Jree jazz' van Pierre Courhois, La Mamma-toneel, het Sienies Sja- bloontejatcr, maar ook Koperen Ko, die straatmuzikant, een juffrouw met gedresseerde hondjes en acroba ten". „Iemand die honden iets leert is ook creatief. Heeft die act toch maar gemaakt, misschien niet helemaal origineel, maar die act is er," Eerste tentoonstelling in het Lijn- baancentrum: o.a, robotten van Ro ger Spear, visuele commentaren van Hans Hollenbach op Dali, een verza meling miniatuur-tanks uit de col lectie van oud-politieman R. Evers, een reusachtige bijna 3 meter hoge .bruidstaart' van Carla Ka per, kostuumontwerpen van Martijn van der Jagt, werk van zondags schilder Siebe Wiemer Glastra en films van Henri Plaat, Plannen die nu bekend zijn voor komende tentoonstellingen: Een pre sentatie van werk van achttien Ne derlandse striptekenaars en een groepsproject van Zuidmolukkers dle_ door middel van tekeningen, schilderij en, foto's en teksten de kans krijgen te tonen hoe zij tegen over de Nederlander staan. Valk: „Alles moet kunnen. Als morger. een totaal onbekende met mooie foto's binnenstapt en die wil (ADVERTENTIE) KOMEN IN ONZE SPECIAAL INGERICHTE LUISTERRUIMTE HUN HI-FI-INSTALLATI6 UITZOEKEN - U OOK? PMÏ1V AERTV.NESSTR.3S Uwwii i ROTTERDAMTEL.118811 Van een medewerker ROTTERDAM, dinsdag. In het Nederlands kampioenschap ereklasse driebanden, dat don derdagmiddag om twee uur in Arnhem van start gaat, is Rot terdam bijzonder sterk verte genwoordigd, Naast de 57-jarige titelhouder Bert Teegelaar van de biljartvereniging Engels, zul len Puck van Aart van b.v. Jon ker Frans en twee leden van b.v. Onder Vrienden, Piet de Jong en Joop de Wilde, achter de biljarttafels verschijnen. Voor het district Rotterdam een ongekende weelde. Joop de Wilde is een nieuwkomer ln de Rotterdamse biljartwereld. Hij woont in Delft en speelde tot voor Kort in Die Haghe. In augustus sloot hij zich aan bij de Rotterdamse ver eniging. De 34-jarige'De Wilde, die in het seizoen 1064-1965 al nationaal kampioen werd in de eerste klasse, komt voor het eerst in de ereklasse uit. Hij promoveerde naar de ere klasse met het bijzonder fraaie ge middelde van 0,931 en bereikte de finale van het Nederlands kam pioenschap met 0,915. Hij is vooral net laatste jaar hard vooruit gegaan, „Dat komt", zegt hljk „omdat ik meer tijd heb en betere tegenstan ders ontmoet". Zijn 38-jarige clubgenoot Piet de Jong heeft zich door drukke werk zaamheden hij is horeca-insta'la- teur wat minder goed op de ko mende strijd kunnen voorbereiden. „Ik beschouw biliarten nog steeds als m n hobby en dan valt het om de drommel niet mee om aan de top mee te draalen". Niettemin kwam ttii mtorjm "iHf -v« ,De vier Rotterdamse vertegen woordigers in de strijd om het -nationale kampioenschap ere klasse driebanden: van links naar rechts Joop de Wilde, Puck van Aart, Piet de Jong en titel houder Bert Teegelaar. Mj In de voorwedstrijden tot een ge middelde van 0,914 en dat was maar een duizendste minder dan De Wilde bereikte. De Jong: „Toch kan zo'n duizendste veel uitmaken. Vorig jaar miste ik er de finale door". De 27-jarige Puck vnn Aart,* die vorig jaar ook al deelnam aan de fi nale maar toen degradeerde, 3s blij met zijn. terugkeer. „Ik heb nu wat extra getraind", vertelt hij, „want ie moet wel wennen aan die drci- punkt-balien". Bert Tegelaar, die verleden jaar in 1 uburg tot veler verrassing do titel wegsleepte (zijn zevende in de ere klasse en zijn veertiende in totaal). zegt er ditmaal .weinig aan gedaan te hebben". Zijn verwachtingen? Teegelaar: „Ik heb geen kampioensaspiraties". En dan lachend: „Zc dachten vorig jaar dot het mijn laatste kampioen- schop was en daarom hebben ze me loten winnen. Maar de jongens had den het mis, want stoppen doe ik voorlopig nog niet. De Ruyter, Bro- sens en Doggen zullen het deze koer wel gaan uitmaken. Ik zie een finale Doggen-De Ruyter". Puck van Aart: „Ook ik verwacht Jan Doggen op de eerste en Rini van Bracht op de tweede plaats. Ikzelf zal proberen me te handhaven." Piet de Jong: „Ik gok op de vierde plaats. Dan ontloop ik tenminste volgend jaar die slopende voorwed- stnjden. De Ruyter en Brosens zijn •voor mij de grootste kanshebbers". Joop de Wilde: „Ik geef Jan Dog gen de beste kans met Hennie de Ruyter als gevaarlijke outsider. Wat me zelf betreft: ik hoop me te hand haven en bij de eerste vier te eindi gen'. (Van oase sportredactie) ROTTERDAM, dinsdag Hans x^ijsenbrock, de aanvoerder van Spar- '.®i 's gisterochtend in alle vroegte Jicht gewond geraakt b(j een auto-on geluk op de Mathenesserlaan hoek 's Gravendykwal. Bij de botsing, die ontstond doordat een van links ko mende automobilist geen voorrang verleende, werd Eijkenbroek uit de wagen geslingerd. De Spartaan kreeg daarbij glasscherven in zijn nek. Eij- kenbroeks vrouw, die naast hem zat, liep verwondingen aan een knie op. De wagon een Fiat 600 was to tal-loss. Vandaag heeft Hans Eijken broek, die zondagavond met zim ploeggenoten de triomf op ADO uit bundig had gevierd, weer normaal kunnen trainen. ROTTERDAM, dinsdag In de herbouwde vesüging van Dehnert en Jansen in het Groothandelsgebouw wordt op de zesde etage een crèche ingericht voor kleine kinderen van het eigen personeel. De crèche zal onder toezicht staan van bevoegde kleuterleidsters. BOTTERDAM, dinsdag Een grote SehouwÊurg met aan weerskan ten winkeltjes en cafeetjes die naar buiten zijn gericht. Grte ramen fa'arden Tl 0TCI;dag aantrekkelijk moeten maken. Voor hel Am??™. f' V0?r kl2verjas5ers en bromfietssleutelaars Amateur- en beroepstoneel, popconcerten, film, sportwedstrijden tunrte !2£J im0et moSeIiJ'k z'jn in het te vormen sociaaal-cul- kocht waarvoor de gemeente het complex heeft aange- ADVERTENTIE) 's Landswerf 251, tel. 114028; secretaresse mevr. E. de Jong ste, tel. 275452. Blijdorp: mevr. A. Ver- burgh-Oltmand, Stadhouders- weg 52a, tel. 289422. "^/"lE Unicef kerstkaarten koopt steunt het kinder fonds van de Verenigde Na- VT hes. Heeft het zin die kaarten H^sersberg: mevr. I. Edel- ,N Zuidwük wordt har d ge. dacht aan: van hal ne„cn/>.C- Dp S k0PH>? Js' met waini2 S*1" Grlndwes I werkt aan de totstandko- gen uur tot twaalf uur/half L J ?tCh moe" men indrukwekkende 09' tóï' 181711 ming van een crèche voor kin- een. Als deze tijden niet vol- ken Ss hoeveelheden kinderen leren elende orp«nis«tie, subsi- veei VOedsel en kleding ver- 'Wie CU.t CC It LUI KIL T/iCt Vlj jaar, een zogeheten peuterdao- wenmi'van''dèSua'prfert"ïtin! Vil' a.an*lwtin0 b}J sen over- verblijf. Het initiatief werd nen re warden veranderd Ge- li,,/'C 11'i,yauIi;L'fubsi* genomen na 4e op 9 en 10 no- hoopt wordt dat de werkae- S!?'l speelgoed, vember gehouden actie „Op de vers m% felrSShfe to, mewbüair ad. urouu» af" van Dolle Mine n>prit correspondentieadres. werpen, mevrouw A. van der door de inkomsten vu m- Meer, mevrouw M. Zaan en schrijfgelden en deelnemers- "WkY a mevraui„C.Saitema. Uiir'^en. DiT öjTm .\ntht(>K Hst te stichten dagverblijf U ""^'gdsteli op f 3 (InchisieJ m in eerste instantie voc» kinde- meifc en happy food) per kind, ren van werkende moeders. Per ochtend. Daarnaast komen kinderen in De damc,s ,die het initiatief aanmerking, van wie de moe- voo?* oe crèche hebben geno- zr om medische redenen /frten' bereid als leidsters ïneermalen per iceefe een ge- treden. Ze -worden voor neeskundige instantie -moet Ji. w^k,zaamheden betaald. Kralingen; A. de Graaf, de Lairesselaan 107, tel. 130250. Lom bard ij eti: mej. H. Filer, c.. mcuuig vei- ^wüiuaiuijen. mej, n. riser, strekken aan kinderen in arme Danteslraat 5, tel. 320085 (en tanden. Hieronder volgen de adres sen waar Rotterdammers Uni- cef-kerstkaarten kunnen ko pen: Centraal depot: M. van in de gemeentebibliotheek). Ommoord: mevr. Bossinga, P/a „De Schutse", tel. 205511. Schiebroek: mevr. A, de Vries-Van Hattum, Ribeslaan 91, tel. 188757. Zuid: mevr. M. Ton-Vink, Deze gezellige drukstof die hat overal in huis leuk doet of het nu in de keuken of de kamer is, betekent pu eens geen aanslag op Uw portemonnee Moderne drukstof ln een apar te bloemdessin en bijzonder fraaie kleurkombinaties koopt U per meter voor nog géén rijksdaalder. gHERSTMIS nadert en dat betekent dat ook de mas samoord op pluimvee en ko nijnen in zicht komt. Dieren bescherming kan een boekje Marie N.V., Weena U4( tel. o^o^rT' 145166 (do heer M,lar). Sub- S^'eoht3cslraal la2- tel depots: Federatie Vrouwelijke ÏÏZr Vrijwillige Hulpverlening; ZZ u tl* J" Monl1ue presidente mevr. J. Feenstra, Rijw^ i88 ??i nsS. G°UdSe rtCCiin.u.lLLHytr UiSLQTTtle 7nOeü ji. T"jeu'i.'.tut,p UKHWIU, bezoeken, Zuidwljkse kinderen de organisatievorm be- open doen over de afschuwe- r, krijgen hierbij voorrang. prefereren de opricht- ]üiCP wijze waar0D dlpr„n «eurd. Ook bona-fide poeliers y houden zich met slaohten be krijgen hierbij voorrang. - .wM»» waarop meren De crèche kan van start gaan n«! ht3'. luinvmnigllngUVuUilli'e'\ ge" voar eB» z0 temat&h jea van bet levend vil- s„ mogelijke functionering, me- 'dn van konijnen en hol le- C-EN ander advies van die- ntorx r»..A- ".Jno- vend nlnhkf.n vnn lilnnnn L _^..i ochtenden per week. Omdat ÏLJI,n"/ irinJiz^, VV,1 de.eln,B' het zeer lang kan duren voor Sn^nitï!»w J®M if men een definitief onderko- «,V»,VC i ,n/e 3 «IDn haaf! >..li OCld Vdn TTlitllTOafll ƒ5 pCT tnln SSaïïï: f?w ban minimal f5 per olrs' W-nen. Maar al te vaak hier in januari al beginnen. "mrl ,s tenens de contributie Prils de dieren kan laicn worden ze. door vuurwerk ln Als tijd wordt voorlopig ge- "aar. "Cl vlces wordt flan ™niek kehraekl of Tn.„„ 'end plukken van kippen. rcnbeschermingi houdt bil Er zyn verschillende abat- de jaarwisseling UW huisdie- toirs, waar men tegen zeer ren binnen. Maar al te vaak Alexanderpolder: mevr. H. /an Rossem-Bouwman, A, van 's-Gravensandestraat 176, tel. 204112. Inwoners van Capelle a/d IJssel kunnen terecht bij mevr. C. Huisman-De Roo de la Faille, Rozensingel 22, tel, 332660. Voor Schiedam luidt het adres: mevr. J. van Wal 120 cm breecTI Morgenvroeg om 9 uur begint op de 1e etage da verkoop van deze gezellige drukstof m bloemdessin en fraaie kleur kombinaties, ,120 cm breed, per meter voor .7" "«W'L ze aoor vuurwerk ln hot adres- mpvr T ook n T"' dln paniek sebracl" 1 lopen ro sum-Schuddebeurs ook nog door deskundigen se- ernstige verwondingen op. Steenstraat 71, te). 261286 Jan Ook maandagmorgen open Géén tel. of schrift best Gisteravond werden de plannen ter plaatse In Rotterdam Zuid besproken door dc commissie van advies Groote Schouwburg. In een eerdere vergade ring, op 27 augustus, was uit de com missi e een werkgroep gekozen, be spande uit rar J. A. J. van Gorknm (hoord afdeling kunstzaken), drs C. Botschuyver (kunstzaken), drg W. Hofman (hoofd Dienst Gemeentelijke Kunstgebouwen), W, 3. van der Have Viv>, en M. S. J. Dotlnga Ü.1!^ Een vtffde lid Inmiddels .verhuisd naar een andere gemeente. na te gaan of de geopperde ideeen ook technisch uitvoerbaar zou- den zijn, was door de werkgroep ar chitect H, Kiunder ingeschakeld. Aan de hand van tekeningen en een ma quette Uchtte hij gistera.ond een en ander toe: „Het is natuurlijk een ere voorlopig plan, maar zo zou het bii voorbeeld kunnen: een ruime entree die meer contact heeft met do straat. De grote zaal op verschillende niveaus /ATv^nU f611 toneelruimte voor (ACC) het bestaande toneel. Dat zou dan een aparte ruimte kunnen wor- ,ar. ou voorbeeld voor een jeugdso- citeit. Daarachter, waar nu de kleed- Kamers zijn, ruimtes voor allerlei acti viteiten. De toneeltoren zou verdeeld ™"en i^orde" in drie grote zalen boven elkaar. De schouwburg zou op £eleT->yiJ2fN0" verschillende groepen tegelijkertijd kunnen worden ge- De commissie van advies was vrij wel unaniem van mening, dat de ma- queue een ideaalbeeld toont, voor de uitvoering ervan zou boven de aan- S f lg zgn' Voorlo- yfnn nnrf gemeente evenwel SmH'ÏÏ"i1,®?'™,11116» voor onder- noud en een „kleine" verbouwing. rtn^](feit uitvoerige discussie over de details van het plan werd besloten de bewoners van Rotterdam-Zuid mee te DEN atnsasg JAHP) - Kónstanz ai 233 5 Ke^lf-n orT13, T^er 292 l' K°blenz Pi i^suien 215 io. Huhrort <ni n, Mo 103^I8t Nijmegen 830 lB- WsseJ- *rJ4, ^eMe 1Js3°l 438 -12. Deventer "65 Belfow"1i«j3 t2 ~ZA Boreharen 39J5 sluk Ma bi n p, Grave beneden de «Ml m fuiven le Drie. Amexon- steld. g s en zijn hedea 4» bedrijf ge-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1