Groepspraktijk moet oplossing brengen BESLISSING NOODZAKELIJK EUROPOORf- GRAANBEDRIJF ROTIERDAMS DAGBOEK Eerste mammoet in mammoetdok Gelijke kansen voor taxi-ge bru ikers Naaldwijk blijft degen Rijnpoort ARTSEN LUIDEN ZELF DE NOODKLOK Maakt geld dan tóch gelukkig? HBU Bij geen hoger beroep gerechtelijke dwaling' ROTTERDAM RIJNMOND NU AL ARTSENTEKORT IN ROTTERDAM •Prestatieloop iu De Lier Snelwiek heeft wat goed te maken lenkByj ,r"A? :»-r? wWptPÖP liWl - Terugritten Notities Be PTT tijdens de feestdagen Kemper Beton verplaatst hoofdkantoor - donderdag 17 december 1970 if., "NAALDWIJK, donderdag, (ANP) i*— De gemeenteraad van Naaldwijk -bespreekt vrijdagmiddag in een ex- vergadering weer de imoeilijfche- „(jaén rond de aanleg van de Rijnpoort- -•üaven, gedeelteEjk op Naaldwijks grondgebied, B, en w. hebben de raad - voorgesteld om in beroep te gaan bij -de Kroon tegen de beslissing van •(Provinciale Staten van Zuid-Holland, waarin Naaldwijk werd opgedragen ^bet gemeentelijk bestemmingsplan „landelijk gebied" te herzien, veran- rdering van dit bestemmingsplan is no- om de aanleg van de Rljnpoortha- '^èn onmogelijk te maken, tl. B. en w. van Naaldwijk vinden, dat '"de raad niet vooruit kan lopen, op een 'in uitzicht gestelde herziening van het (streekplan Westland. Ook zeggen zij I irx hun voorstel, dat eerst een studie '..■moet worden gemaakt over de moge- '^Lijkheden om de voor Rotterdam nodi- ge bavenaccommodatie elders te creëren. Van een medewerker DE LIER, donderdag. De jeugd commissie van sportvereniging De Lier organiseert zaterdag 19 december een prestatieloop over 5 en 10 km, deze prestaticloop kunnen leden "van atletiekverenigingen, leden van andere sport- en jeugdverenigingen ep ook individuelen, die geen vereni- gingslid zijn, deelnemen. -De start vindt plaats om 2 uur bij het sportpark „De Zweth", Kanaal- weg 10 d, De Lier. De afstanden moeten binnen een uur gelopen -worden. Het parkoers loopt over goe de wegen aan de rand van De Lier. Inschrijving aan de start van 12.30 tot 13.45 uur. Verdere inlichtingen kan men krijgen bij: P. Schellinger hout, Nieuwe Tuinen 15 b, De Lier (tel. 01745-25.07), H. v.d. Akker, Lier- weg 31, De Lier, J, G. M, Vijverberg, Middelbroekweg 7 a, Naaldwijk, (tel. 01740-51.17). Van een medewerker -^-Rotterdam, donderdag Snel wiek zal zich zondag tegen Hennes m'óeien revancheren voor de smadelij ke nederlaag tegen EMM. Dat kan, 'maar dan zal Snelwiek wel zijn pro- duktivïtelt moeten terugvinden. Dynamo ontvangt in De Enk koplo per DWS, Gezieh het goede resultaat dat Dynamo tegen Hellas 2 boekte zal het een spannende wedstrijd worden. I - Schutters krijgt bezoek van Wcst- '■landla, waarvan gewonnen moet kunnen worden. In de derde klasse zal Meeuwen om zijn kampioenskansen te behouden van Hennes 2 moeten ;wknnen. „De dames van Schutters krijgen het moeilijk bij PSV, maar zijn zeker niet •kansloos. In de 2e klasse F moet Ac tief van Hercules winnen om Forehol- ie te kunnen blijven volgen. Snelwiek —DWS kan een boeiende strijd worden met DWS vermoedelijk in de hoofdrol. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag, Vorming van groepsprak- tijken is de e n i g e manier om te voorkomen, dat een groot aantal Rotterdammers in de naaste toekomst niet meer terecht kan hij een (eigen) huisarts. In tien delen van Rot terdam is bij 80 huisartsen (58 procent van de 67 procent die reageerde op een enquête; er zijn in totaal in deze stad 209 artsen) de bereidheid aanwezig „tot enigerlei vorm van samenwerking met andere collegae te komen' Onderzoekingen hebben ge leerd, dat'voor elke 2500 men sen één arts beschikbaar moet zijn. Daarvan uitgaande zijn er in Rotterdam 275 nodig. Het zijn er 67 te weinig. Behalve dat de animo bij jonge artsen om zich in Rotterdam te vestigen nog steeds afneemt, heb ben zo bleek uit de enquête tien huisartsen te kennen gegeven binnen vijf jaar met hun praktijk te stoppen. Daarby komt nog, dat Rotterdam, verhoudingsgewijs, over meer oudere a riser beschikt dan de rest van Ne derland. (Anders gezegd: de natuurlij ke afvloeiing zal bevorderen dat het tekort aan hulsartsen nog sneller zal groeien). De bereidheid tot samenwerking is bij 52 van de 138 artsen, die hebben gereageerd op de enquête (38 pro cent), met aanwezig. Bij 80 artsen (58 procent) wel. Deze samenwerking speelt zich af in de delen van de vol gende tien wijken: 1. ChaRois, 2. Cen trum, 3. ÏJsselmonde, 4. Zuid (Afri- kaanderwijk), 5. West, 6. Kralingen, 7. Het Lage Land (Prins Alexanderpol- der), 8. Noord, fl. Noordereiland (om geving Rosestraat) en 10. Ommoord. (Nummer 9 en 10 verkeren in een sta dium van voorbereiding). Overigens moet gezegd worden, dat in deze stadsdelen tenminste drie art sen bereid zijn tot samenwerking; dat is het uitgangspunt van de Erkende Huisartsenvereniging, afdeling Rotter dam (Plaatselijke Huisartsen Vereni ging), die deze gegevens, plus het lul den van de noodklok, gisteren bekend maakte. Er zyn nog meer factoren, die doen vermoeden, dat de situatie voor Rot terdam eerder slechter dan beter zal worden op huisartsengebied. Van de 209 huisartsen, die Rotterdam nu telt, zijn er niet minder dan 42 ouder dan 60 jaar, van wie 14 tussen de 65 en 69 jaar, zeven tussen de 70 en 74 jaar, één tussen de 75 en 80 jaar, en drie van 80 jaar en ouder. Het aantal op de laatst bedoelde 25 artsen ingeschreven ziekenfondsverze kerden (particulieren, over wie weinig of niets bekend is in statistieken en via enquêtes, dus niet meegerekend), bedroeg respectievelijk: 28119, 7927, 1442 en 2550. Dit betekent, dat in to taal iets minder dan 40.000 zieken fondsverzekerden werden verzorgd door slechts 25 huisartsen, die ouder zijn dan 85 jaar. (Naar schatting van de Huisartsen vereniging hebben deze 25 artsen óók nog de zorg voor circa 10.000 met-zieken f ondsverzekerden Financiële steun Volgens de plaatselijke huisartsen- vereniging m o e t de samenwerking tot stand komen. Zo niet, dan peinzen jonge huisartsen cr niet over naar Rotterdam te komen. Willen groeps- praktijken gerealiseerd worden, dan is steun van gemeente en rijk onont beerlijk. Tijdens een persconferentie van de Plaatselijke Huisartsen Vereniging werd duidelijk dat voor een groeps- prakttjkgebouw in de Rosestraat bijv, (vijf huisartsen) de jaarlijkse kosten 90.000 gulden bedragen. De ge meente wil 45.000 gulden bijdragen. De huisartsen zelf zijn bereid ieder 7000 gulden te betalen. De rest, 10.000 gulden, za! bij wijze van „proef" wor den betaald door de ziekenfondsen. t'oordelen van een groepspraktijk? In een en hetzelfde gebouw zijn de gegevens van de patiënten van alle betrokken artsen aanwezig en achlex"- haalbaar. Geen praktijk meer aan huis van de arts. Personeel zal kundiger kunnen zijn en gemakkelijker aan te trekken. In sommige gevallen zullen aspirant-huisartsen een beter onder deel van hun opleiding kunnen ont vangen en wellicht gemakkelijker in- schakelbaar zijn. Overigens werd er op de persbij eenkomst nadruk gelegd op, dat in sommige (delen van) wijken in Rot- ADVERTENTIE Dat niet. Maai het maakt 't wel een stuk makke lijker om uw geluk te uiten. Per slot kost ook het wekelijkse bosje bloemen geld. Simpele oplossing: eensalarxsrckcning bij de Hollandsche Bank-Unie Levert u 2Vz% op. Plus alle gemakken van een eigen rekening. Elk HBU-kantoor geeft u graag verdere infor matie over alle voordelen. En dat zijn er, gelukkig, nogal wat. Amsterdam,Rotterdam, Den Haag. terdam tussen een aantal artsen een uitstekende samenwerking bestaat en dat de daar aanwezige artsen eikaars praktijken waarnemen. Tenslotte werd er door de plaatselijke huisartsen vereniging de aandacht op gevestigd, dat, wanneer tien groepspraktijken worden gerealiseerd, het tekort van 67 huisartsen niet onmiddel lijk is weggewerkt. Wel is het zo, dat bestaande, tè grote prak tijken, kleiner kunnen worden, dat daardoor de animo bij jonge artsen om naar Botterdam te komen en niet aanstonds naar het gebied buiten de Randstad te gaan, zal groeien, en dat, tenslot te, bij de artsen minder gauw de neiging op komt er mee op te houden, c.q. te vertrekken uit Botterdam. (ADVERTENTIE) vanaf ties. Scheepsbouwer Cornells Verolme was gisteren een belangstellende toeschouwer bij de eerste prcefdokkiflg van het in aanbouw zijnde mammoetdok van Verolme^United Shipyards N.V, op Rozenburg. De 225.000 ton metende „Esso Europoort", pas terug van een succesvolle proefvaart, bleek makkelijk te passen in het reusachtige dok dat gebouwd is voor schepen tot 500.000 ton dead weight. Het 404 meter lange en 90 meter brede dok (de „Esso Europoort" is bijna 348 meter lang) komt volgend jaar klaar. VERDEDIGER FAMILIE CARLA F (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag. „Als Paula F. haar verdediger of de officier van justitie niet In hoger beroep gaan is er sprake van een gerechtelijke dwaling". Dit zegt dr mr dr W. Schuurmans Stekhoven, medicus en jurist, die de belangen behartigt varx de familie van de 68-jarige W. van Keulen die op 9 mei van dit jaar overleed in het Sint Franciseus Gasthuis in Rotterdam. Paula F. een 19-jarige leerling-ver pleegster diende een verkeerde zak bloed toe aan de ernstig zieke heer Van Keulen waarvoor zij dinsdag tot een weak voorwaardelijk hechtenis met een proeftijd van een jaar werd veroordeeld, nadat twee weken gele den drie maanden voorwaardelijk ge vangenisstraf tegen haar was geëist. In de motivering van het vonnis overwoog de rechtbank dat Paula F. grove schuld" had aan het noodlottig ongeval, omdat zij zich met had ge houden aan de in het ziekenhuis gel dende voorschriften inzake bloed transfusie. Zij had met gecontroleerd of het zakje bloed dat zij toediende op naam van de patient stond en zij had dit niet samen gedaan met een andere verpleegster, Dr. Schuurmas Stekhoven ver klaarde vorige week in ons blad dat een leerling-verpleegster nooit straf rechtelijk verantwoordelijk gesteld kan worden voor deze fouten. Hij zegt nu: „De rechtbank heeft dus anders, geoordeeld. Ik acht dit een duidelijke I reden otn 'hoger beroep aan te teke- I nen". 1 Zolang hij nog geen kennis heeft 1 genomen van de rechtsoverwegingen wil de heer Schuurmans Stekhoven j zich van verder commentaar onthou- den. I y Taxi revue" is 't huisorgaan voor medewer- kers Ufl» de Taxi Telefoon Centrale" het is dezer dagen voor het eerst verschenen en het bevat nieuws. Vandaar dat ik er aandacht aan. schenk. Er wordt melding gemaakt van zogenoemde „recept- taxi's", die het apothekers ge makkelijk moet maken. Wat is het penal? Vroeger waren cr 's nachts circa twaalf apotheken geopend. Die hadden gezamen lijk niet zo bar veel te doen. Derhalve zijn er nu nog maar zes, hooguit acht open. Om te bereiken, dat spoedrecepten toch binnen de kortste keren worden behandeld, hebben de apothekers afgesproken, dat zij de taxikosten voor hun re kening nemen, wanneer ie mand des nachts een spoedre- cept behandeld uil zien. 23e- lialue de TTC verlenen ook de artsen hun medewerking door op het betreffende recept „cito" (spoed) te schrijven. Als dat woordje er op staat, weet de chauffeur, dat het met de afrekening van de taxikos ten later in orde komt. Een goede service, acht ik. Van „goede service" wordt in „Taxirevue" ook melding gemaakt i» verband met de dienstverlening aan de deelne mers van het congres van Britse reisbureaudirecteuren, dat de vorige maand in Rotter dam werd gehouden. „De TTC heeft het als een eer beschouwd, eveneens een steentje te hebben mogen bij dragen aan het welslagen van dit evenement. Om de deelne mers aan de ABTA Conven tion een maximum aan service te kunnen bieden, was een speciaal telefoonnummer in gebruik genomen, zowel voor het bestellen van taxi's als voor het vragen om inlichtin gen. Waar nodig werden punc tueel prwate-cars en taxi's in gezet," zo is te lezen in het huisorgaan. Van „Speciaal TTC-tele- foonnumnter gegarandeerde maximum-service", zoals bo ven het vorenstaande verhaal tje stond, za! eind december, tijdens de feestdagen geen sprake zijn. In „Taxirevxie" is te lezen: Om alle TTC-cliën- ten gelyke kansen te geven, zullen geen zogenaamde „vooruitbestellingen" worden aangenomen voor de kerstda gen en oud en nieuw. Even eens met het oog op een recht vaardige verdeling van het taxi-aanbod wordt de chauf feurs verzocht geen terugrit ten en dergelijke aan te ne men, maar de klanten naur de meldkamer te laten bellen". En verderop in het ver haaltje: „Wy rekenen met de dolle, drukke dagen van de cember op wederzijds begrip en goede wil om het taxi ver keer in goede banen te leiden." De vraag is nu: hoe kom je tijdens de feestdagen ook aan een speciaal TTC-nummer? Waarom die Britten destijds wel en de familie Blom, Kroon of Van der Meijde ik noem maar een paar namen in december niet? Ten slotte ook uit „Taxi- tcvuc" iets over een arbi tragecommissie, die sinds kort bij de TTC is ingesteld. „Deze commissie komt regelmatig bijeen om binnengekomen klachten van passagiers te be handelen. In ernstige gevallen zal en, uiteraard na een gron dig onderzoek, waar by ook zo nodig de klager wordt gehoord, beraden om disciplinair tegen de taxi bestuurder in kwestie op te treden. Voor lichtere „gevallen" 2al met een verma ning worden volstaan." Als ik tijdens de kerstdagen een uur op een wagen moet wachten, 2<il ik by deze arbi tragecommissie mijn beklag doen. Over de directie van de TTC dan. En dan ben ik wel benieuwd of die commissie met een vermaning durft vol staan. De klachtIn de tijd van het ABTA-congres kregen de Britten kennelijk voorrang, aangezien een erg tijdig be stelde laan ongeveer een half uur te iaat voor myn huisdeur arriveerde. Nu doel ik dus op de „gelij ke kansen" en de „rechtvaar dige verdeling" waar in „Taxirevue" ook zo hoog over wordt opgegeven. jQE heer J. van der Ven (72) en mevrouw F, van der Ven-Van dor Graaf (70), Ju- liaixastraat 24 Bolnes, zijn van daag vijftig jaar getrouwd. Het bruidspaar, dat onze krant al jaren leest en naar men zegt ook al jaren op tijd be zorgd krijgt, viert het feest thuis met hun dochter, vrien den en kennissen. J)E oecumene gaat steeds ver der en is niet meer tegen te houden, ook niet door de pad vinderij die toch al zoveel over koepelen ds doet. Scouting Rot terdam, en daar zit alles in: neutraal, prot.chris. en katho liek, gaat één groot en geza menlijk keistfeest vieren op 19 december m de RK kerk aan hel Hang. Dat dit in een RK kerk gebeurt is echt louter toeval. Iedere padvinder wordt in uniform verwacht, maar totems e.d. moeten wor den thuisgelalen. JjE Spaarbank is ook al neergestreken in het Krimpense winkelcentrum „Cnmpenhof". En waarom ei genlijk met. Er was al een tij delijk kantoor, maar nu is er een fonkelnieuw pand. Men kan er iedere dag terecht van 9—12 en van 1—5.30 uur. Vrijdags tot 5 en van 6.30 tot 8 uur. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag „De onderhandelingen tussen de Graan Elevator Maatschappij en de gemeente Rotterdam over de vestiging van een nieuw Graanoverslagbedrijf in Europoort moeten op korte termijn afgerond worden". Dit zei GEM-directeur P. J. G. Fur- ncc gistermiddag tijdens een bijeen komst ter gelegenheid van het begin van de bouw van een ovcrslaglnstal- latie voor derivaten van de GEM in de Chemiehavcn (Botlek). Dc eerste paal voor dit nieuwe overslagbedrijf, dat in totaal twaalf miljoen gulden gaat kosten, werd ge slagen door wethouder drs H. J. Vier- sen (Economische zaken). Hoewel de eerste schepen eind vol gend jaar aan de 135 meter iange, met tweo groto losmaohmes uitgeruste zeesteiger in de Chemie-haven gelost zullen kunnen worden, drong de heer Furnee aan op een spoedige beslissing inzake de Europoortplannen van zijrx bedrijf. „Al kan het zeer grote schip met graan en derivaten nog niet mor gen verwacht worden, we moeten no dig beginnen met de bouw van een bedrijf aan hot diepst mogelijke wa ter." De GEM verwacht dat do derivaten- rem van vijf hectare voor nieuwbouw toegewezen gekregen. Tussen de ge meente en het graanoverslagbedrijf beslaan verschillen van mening over de inrichting van dit terrein in ver band met de financiële consequenties voor beide partijen en nautische pro blemen, die kunnen optreden als zeer grote schepen zullen worden gebruikt voor het graartvervocr. De GEM verwacht dat de derlvate- aanvocr, die de afgelopen tien ajar van 217.518 lot 3.800.000 ton steeg, jaarlijks met vier tot zeven procent zal toenemen.Volgens de heer Furnee beloopt de graanvoer in Rotterdam dit jaar 4.200.000 ton, iets meer dan vorig jaar. In verband met de personeelspro blemen er is een groot gebrek aan kader en geschoold personeel heeft de GEM een produküeachterstand van veertien dagen, ondanks het hoge ar- bcidstempo dat de afgelopen maanden 50 procent hoger was aan normaal. ~T)E openingstijden van de postkantoren rond Je Kerstdagen en Nieuw jaar zijn als volgt: Op donderdag 24 en 31 de cember zullen alle post kantoren, met uitzonde ring van het bijkantoor Rotterdam - Deiftseplein. na 17.00 uur voor het publiek zijn gesloten. Het bijkantoor Rotter- dam-Delftseplein zal op 24 december tot 19.00 uur zijn geopend en op 31 december tot 18.00 uur. Op zaterdag 2 janu ari zullen alle kantoren zijn gesloten. De avond openstelling op de be trokken kantoren van vrijdag 25 december en 1 januari, die u-teraard vervalt, zal niet naar een andere avond wor den verschoven. "^/IE eenzaam is heeft hel met de kerstdagen extra moeilijk. Juist in deze dagen drukt het alleen zijn zwaar. Gelukkig zijn er nog wel mo gelijkheden voor enige gezel ligheid op de drie zondagen die in aantocht zijn. Buurthui zen en dienstencentra zetten hun deuren open. Stel u daar van op de hoogte. N ontmoetingsplaats voor eenzamen -met-ke rs t word t het voormalige Philipspaviljoen midden In de stad. De Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers gaat daar het een en ander doen: muziek, gespreksgroepen, creatief bezig zyn. Jongeren zullen er bij heipen. ROTTERDAM, donderdag. Het hoofdkantoor van Kemper Beton N.V met een bezetting van 60 man, is van Rotterdam verhuisd naar Tilburg. In Rotterdam bl.jft wel een produktiebe- dr.jf met een bezetting van circa 70 man gevestigd. Het zwaartepunt van de produkbc was de laatste tijd reeds in het produktiebedrijf Tilburg komen te liggen, dat reeds werkgelegenheid bood aan ruim 200 man en waar thans nog een aantal arbeidsplaatsen bezet kan worden. I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1