Nieuwe telefooncentrale!EmDE RmAjNm Groenoord in gebruik 1 Kunst in Gemeente ziekenhuis 'KUIFJE' IN KLEUR: LEUK VERFILMD Kijken naar de Maya IN NÏEUWLAND EN GROENOORD WIJZIGING NUMMERS PpSt Land-ijsbaan gereed Verdachte poging- tol doodslag vlak voor vlucht aan gehouden SCHIEDAM 'n.v. verzekering# *-■ maatschappij 's-gravmdijkwal68 raam-3'tel.010-251329* GEEN KRANT ONTVANGEN? Bel voor 19.30 uur v» --1 k<< ws,ik--SMmmmê U - - I Ef&twnipfö Koemarktbrug voor reparatie gesloten Raad Ridderkerk niet blij met ontwerp raadhuis DEN HAAG BLIJFT TEGEN HOOGOVENS MAASVLAKTE Geen kerst-, nieuwjaars kaarten besteld in Rotterdam TB-onderzoek in Ridderkerk Tentoonstelling Raadsleden vallen openbaar vervoer aan Mentaliteits verandering nodig bij deskundigen „Jongeren Smeerput lieten bespreking bewust mislukken" Koopman ernstig gewond bij 'P botsing op, auto Kapitein niet schuldig aan aanvaring Kerstoratorium donderdag 17 december 1970 4 (ADVERTENTIE) Voor een goede particuliere ZIEKTEKOSTENVERZEKERING kiest u dan het beste een polls 'van de RIJNMOND. PREMIE-TARIEF* (tot 1-1-71) Verpleging In klasse ■per jaar per maand- volw. kind volw. kind BI 310.- 184- 27.64 16.41 1b 404- 232- 36.02 20.6Ö Ba 495- 296- 44.14 26.39 •Toeslagen bij hogere leeftijden: 55-60 Jaar: 30%; 60-65 Jaar: 50%j voorvrouw(en)-alleen teven330%. Per gezin wordtpremle berekend voor hoogstens drie" kinderen beneden 16 jaar; voor studerende kinderen tot 27 jaar kinderpremie. In de verzekering Is begrepen: verpleging in een ziekenhuis, sa natorium, psychiatr.inrichtfng.incf. bijkomende kosten, zïekenver- voer. Specialistische behandelin gen inclusief medicijnen, röntgen foto's, laboratorium-onderzoek, enz. (elgerf risico per jaar per gezin f 50.-j voor alleenstaanden f 25.-) Hulsartskosten kunnen worden medeverzekerd. Vraagt uw assurantieman of rechtstreeks: (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag. Ter verfraaiing van het Gemeentezie kenhuis en "ter bevordering van de leefbaarheid voor zowel de pa tiënten als het personeel is beslo ten een aantal monumentale kunstwerken in het ziekenhuis aan te brengen. Dit ter uitbrei ding van de reeds eerder aange schafte kunstwerken. Aan dc heer J. Koède uit Den Haag zal opdracht gegeven worden voor het vervaardigen van een serie speelse ra men, die geplaatst zullen worden in een buitenraam en in de deuren van de polikliniek. Tegen de wand van de eetzaal zal ook een object geplaatst worden. Voor de uitvoerende kunstenaar is rioë gssn keus gemaakt. In de koffiekamer komt tegen een van de wanden een drie-dimensionaal object van Kunst stof of ijzer, te ontwerpen door ae Sehiedamse kunstenaar Cees Bouw. Ter circulering in het ziekenhuis zal een collectie grafische werken worden aangeschaft. De totale kosten van deze kunst- voorzieningen zullen 136-000 bedra gen, in overeenstemming met de z.g. „één procent-regding" van de bouw kosten voor de versiering van openba re gebouwen. De keuze is bepaald door de Adviescommissie voor stacis- verfraaiïng in en aan gebouwen. Daarin hebben zitting de heren G. A. Ver.wey (voorzitter), ir. M. Botten, J. C. Putter, de architect van het zieken huis en als secretaris de heer J. Paal man, directeur van het Stedelijk Mu seum. telefoon 135430 Abonnees buiten Rotterdam, Schiedam, kunnen zich wen den tot onze plaatselijke agen ten. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag. Zonder officieel vertoon heeft de PTT gisteren de nieuwe telefoon-centrale aan de Laan. van Bol'es in Groenoord in gebruik genomen. Dit heeft op korte termijn prettige gevolgen voor vele wachtende telefoonabonnees in Schiedam en Vlaardingen, omdat de centrale een groot aantal telefoonnummers van andere centrales kan overnemen, waardoor er weer meer gele genheid tot aansluiten van nieuwe abonnees komt. De PTT kan de capaciteit van de centrale, die thans 12.000 nummers bedraagt, uit breiden tot 20.000. Men verwacht daarmee dan tot 1985 genoeg te hebben. Daarna, zal er behoefte zijn aan weer een nieuwe centrale waarvoor nu re^ds plannen bestaan. Zodra het uitbreid in gsplan voor het gebied ten noorden van de Broekpolder gereed is, zal öe bouw van een nieuwe telefoon centrale daar moeten beginnen. Een .verwarrend, maar niet te ver mijden gevolg van de ingebruikne ming Van de nieuwe centrale is de massale omnummering. De nummers van de abonnees uit Sdhiedam en Vlaardingen, die overgaan naar Groenoord zullen in plaats van met 15,26, 34, 35 of 37 beginnen met 70 of 71, waarmee Ibij de vermelding in de telefoongids reeds rekening is gehou den. Ia (totaal wedden 7200 nummers ovengencvaen (3800 van de Centrale Sdhiedam, 1(100 van de Spaansqpolder en 2300 van Vlaardingen). De aibon- nees in Sdhiedam, die een ander num mer -krijgen wonen in Nieuwland en Groenoord, voor Vlaardingen betreft dit het oostelijk stadsdeel, begrensd door de Ketihelweg en de Sehiedamse- De 'PTT kan nu op korte termijn 2930 wadhtende helpen, waa-riblj voor al de wachtlijst bij de oude centrale in Vlaardingen sterk ingekrompen worti't: van de '150 verzoeken om te lefoon, kunnen nu 1400 nummers aan gesloten worden, ttn Groenoord is de wachtlijst 1300, waarvan er 1000 di- rdkt een aansluiting (krijgen en van de centrale Eendragsplein to Schiedam kunnen 530 van de 880 wachtenden binnenkort een telefoonaansluiting verwachten. Voor de meeste aspirant-abonnees zal de tijd1 van wachten nu nog maar zeer (kort zijn, omdat de toestellen reeds (geplaatst zijn. en vrijwel zeker binnen drie dagen aangesloten kunnen worden. Met de nieuwe centrale (komt er dus voorlopig een eind aan de zog gen van PTT en wachtenden. Voorlo pig want in bet telefoondistrict Bot terdam is i&e wachtlijst nog altijd 24.000 namen grooit. De grootste toe name van aanvragen viel in de (jaren 1969 en 1970; in. dezelfde jaren werd het aantal aansluitingen met 19.000 en 32.000 uitgebreid. Met de ingebruikneming van do nieuwe centrale is een bedrag ge moeid van biij 10 (miljoen. De aan koop van de gron'd, (bouwkosten en aanpassen wan het kafoelnet rvengden en bedrag van ƒ2 miljoen, terwiia de automatische apparatuur, het opstel len, monlteren en toten 7,5 miljoen kostte. Nadat in 196$ een opdracht tot de bouw gegeven iwas kon de Zweedse firma Ericsson in 1969 haginnen mot het'installeren van de centrale. Het onbwenp van ihet gebouw is van ir. F. C, de Weger fb.i. uit Rotterdam: de (bouw werd verzorgd door de Am sterdamse Aannemings Maatschappij uit Den Haag. Het gebouw is dertig meier lang, vierentwintig meter ibreed en zes meter hoog. Men ikon de cen trale niet, zoals de meeste centrales in Rotterdam, in 'twee verdiepingen bou wen. Rijkswaterstaat maakte daar in velband met de nabijheid van een verkeersplein bezwaar itegen. HïiW' j een cmzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag, De Sehiedamse landijsbaan, gelegen tus-1 sen de Schieöamseweg en dc Polder-' vaart met de toegang recht tegen over het gebouw de Rank is voor gebruik gereed gemaakt. Zodra 4e vorst inzet kunnen de schaatsliefheb bers terecht op de ruime 100 bij 150 meter grote baan. Enkele weken geleden is reeds be gonnen met de voorbereidende werk zaamheden. De afrastering rond het (terrein, die in het voorjaar voor het vee werd aangebracht, is door de ge meentelijke Plantsoenendienst verwij derd en. de waterkering is gesloten. Door de Technische Bedrijven is de waterpomp in werking gesteld en is ook de hoge verlichting (o.a, de hogo lichtmast in het midden van de baan) gecontroleerd. Tevens is de toegangs weg langs de ijsbaan van een nieuwe slijtlaag van asfalt voorzien. Het afgelopen winterseizoen is een dankbaar gebruik - gemaakt van de baan. Door de aangebrachte verbete ringen zullen de schaatsliefhebbers met nog meer plezier hun spont kun nen beoefenen. Helemaal correct is de spelling niet, maar iedereen zal wel begrijpen dat de Johan de Wittsïngef bij dit bord ophoudt en het terrein begint waarop men bezig is te heien voor het nieuwe flatgebouw dat daar volgend jaar zai verrijzen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, donderdag. In «ver band wiel (het uitvoeren van reparatie- weikzaamiheden zal de Koemauktibrug m de nacht ivan anaandag 21 december op dinsdag 22 december van 24.00 uur; tot 06.00 uur of zoveel langer o£ kor ter als nodig, worden afgesloten ivoor alle verkeer. Zo wordt bekend ge maakt door de dienst «van Gemeente werken. RIDDERKERK, donderdag Vorig jaar is de Riddarkerkse raad akkoord gegaan met het vervaardigen van een definitief ontwerp voor een raadhuis aan de Sportlaan. De nieuwe raad is echter niet meer zo blij met dit vrij pompeuze ontwerp, dat bleek bij de begrotingsbehandeling in eerste in stantie woensdagavond, PCG-woord- voerder M, van Ooijen sprak zelfs van een impasse. Binnen afzienbare tijd wil het college met alternatieven voor' de raadliuisbouw komen. De tijd dringt; de huisvesting van de ambte naren dient verbeterd te worden. Het klinkt of de plannen nog helemaal van de grond moeten komen, aldus de heer Van Ooijen. Mevr. Janssen- vroeg naar een doebnal -Hooghuis elmatig geb iatst. Een i (D'66) gebouw, in het centrum geplaatst. Een raadhuis zoals vroeger is uit de tijd. Ook SGP- voorzitter M. Veldhoen vond het ach teraf juister om van een nieuw ge meentehuis af te zien. Veel beter is het om een stadsadministratie! bouw neer .te zetten, een kantoorflat dus. Het oude raadhuis zal dan een representatieve functie vervullen, uit gerust met een fatsoenlijke tribune in een behoorlijke raadszaal. De SGP- fractie was ook de enige fractie die niet akkoord ging met het aanvragen van plaatsbewijzen om de begroting te -mogen bijwonen, 'Hier is een mooie kans onbenut gelaten; men had een andere vergaderruimte met een grote re capaciteit b.v., de Elektrozaal kun nen benutten'. De eerste grote tekenfilm in kleur van „Kuifje" (negentig minuten) heet }>Kuifje en de zonnetempel", die ge maakt is naar de verhalen „De zeven kristallen bollen" en „De zonnetem pel" van HergéDeze maaktp ook de tekenfilm. De Belgische zanger Jac ques Brei schreef er een paar liedjes voor. Het is een leuke film. Niet-Kuifje- kenners zullen neiging krijgen .naar de boekjes te grijpen. Kuifje-kenners hebben er geen bezwaar tegen, als we tenminste af mogen gaan op Wim Noordhoek, die in het blad „Aloha" de aanbeveling gaf: „Niet overslaan". Voor de niet-ingewijden: Kuifje is een Belgische avonturenstrip over een jongetje in pofbroek. Kuifje genaamd, In de film heeft hij een hippe nauwe broek aangekregen, wat hem een vol wassen effect geeft. De dimensies er- hij: stemmetje en beweging, misstaan hem niet, vind ik. Hoewel: ieder zal een andere voorstelling van hem hebben en ik zou me kunnen voorstel len dat er Kuifje-minnaars zijn die zeggen: laat mij mijn eigen Kuifje image alsjeblieft houden. Te sentimenteel is de film als het Incajongetje Zorrino aan het zingen gezet wordt. Het lijkt oen concessie aan een ouder publiek. Het stoort. Een beetje kinderlijk is de taal. De film is in het Krans, maar van onder titels voorzien. Voor kinderen is dat jammer, de ouderen, die van het jeugdsentiment, ontneemt het stellig een attractie, ja zelfs 'n dimensie. Nu lees jo nóg: „duizend bommen en gra naten." Wel niet in een balloon, maar het zou toch leuk geweest zijn het ook echt te hóren. En Kuifje heet er Tin tin. A. v. B. J. DEN HAAG, (ANP) Het Haagse gemeentebestuur zal zich met alle middelen blijven verzetten tegen de vestiging van hoogovens of petrochemische industrieën op de Maasvlakte, tenzij vast komt te staan dat deze vestiging geen. gevaren voor de volksgezondheid en het milieu in houdt, De Haagse wethouder van so ciale zaken en volksgezondheid, de heer H. F. Happel, heeft dit de ge meenteraad woensdagmorgen meege deeld. Hij vertrouwt er overigens op, dat Den Haag goed op de hoogte zal worden gehouden van de Maasvlakte plannen. De publieke opinie is zo in beweging, zei hij, dat van haastige be slissingen wel geen sprake meer zal zijn. Bij voortzetting actie ROTTERDAMdonderdag De di recteur van het postdistrict Rotterdam, de heer J. Lugte, heeft gisteren voor speld, dat er bij voortzetting van de stiptheidsactie in Rotteram geen kerst-; en nieuwjaarskaarten besteld kunnen worden Dit geldt ook voor reclame drukwerk. Voor de gewone post voor ziet de heer Lugte aanzienlijk vertra gingen. Op het ogenblik liggen er in de postkantoren van het district Rotter dam 80.000 onbestclde kerst- ei nieuwjaarskaarten. RIDDERKERK, donderdag Tot maandag 21 december kan men zich in gebouw De Bron in Rijsoord laten •doorlichten. Daarna vertrekt het team dat hel onderzoek naar tuberculose doet naar Bolnes. Het team zetelt in De Bron vanaf vandaag (donderdag 17 december) van 13.30 tot 16.39 en van 18.00 tot 20.00 uur. Op dezelfde tijden kan men zich ook op 18 december laten „röntgenen". Op 21 december kan men er van 9.00 lot 10.30 uur terecht. Dezelfde dag nog kunnen de inwoners van. Bol nes zich al laten onderzoeken, van 18.00 tot 21.00 uur, In die wijk wordt hot tbc-onderzoek gehouden in de kantine van de scheepswerf Schram aan de Oude Be- nedenrijweg 477. Dinsdag 22 decem ber is het team actief van 13.30 tot 16.30 en 18.00 tot 21.00 uur. Voor woensdag 23 december gelden de tijden van 9.00 tot 12.00, 13.30 tot 16.30 cn 18.00 tot 20.00 uur. De vol gende (donder)dag wordt er gewerkt van negen uur tot half elf. Het tbc-onderzoek in Oostendam zal worden gehouden op maandag 28 de cember in het gebouw van de speel tuinvereniging van de Pruimendijk, Openingstijden: van 13.30 tot 15.00 en van 18.00 tot 19.00 uur. RIDDERKERK, donderdag Vrij dag en zaterdag kan men in de Slik- kerveerse Eleetrozaal weer tientallen konijnen, hoenders, sierduiven en fa zanten gaan bewonderen. Die twee dagen houdt namelijk de Ridderkerk- se pluimvee- en konijnenfokkersver- enïging z'n jaarlijkse tentoonstelling, Niet alleen leden zullen hun dieren ter beoordeling inzenden, maar het RPKV-bestuur verwacht ook inzen dingen uit de omgeving. De expositie is vrijdag (18 decem ber) geopend van 19.00 tot 23.00 uur. Zaterdag kan men er terecht van 0.00 lot 21.00 uur. (Van een. onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag De Rotterdamse recherche heeft gisteravond op Schiphol met me dewerking van de 1 Rijkspolitie Dienst Luchtvaart de 23-jarige loswerkman A.A.N. uit Rotter dam aangehouden. De man stond gesignaleerd als verdacht van po ging tot doodslag op de 24-jarige H. B. Maduro in de nacht van 7 op 8 september van dit jaar, In een woning op Katendrecht kre gen beide mannen die nacht onenig heid over een vrouw. N. trok zijn pi stool en schoot Maduro in de borst. In 't ziekenhuis bleek dat de kogel dwars door het slachtoffer heen was gegaan. Maduro kon na behandeling in het ziekenhuis naar huis terugkeren. N. werd aangehouden toen hij op het punt stond in het vliegtuig naar Suriname te stappen. RIDDERKERK, donderdag De Ridderkerks© raadsleden zijn bij de begrotingsbehandeling opnieuw .geval len over ihet plaatselijk vervoer. Bijna iedereen had kritiek op de TP-bus- diensten en -routes. Heftig ageerde bijna elke fractie itegen het afvoeren van de bushalte bij het metrostation- Zuid. Het meest gedetailleerd in zijn kri tiek was de heer H. Maes (Bolnes Be langen) die stelde dat op de spitsuren bussen afgeladen zijn, zodat men pas sagiers moet Jaten staan bij de haltes. Met PvdA-fractievoorzitter K Deugd was hij het eens -dat de TP-bussen door Bolnes dienen te rijden, vooral met het oog op de bewoners van Bol nes-Zuid en in de toekomst dn Zuid II. 'PCG-woordvoerder A. van Vliet was het overigens niet eens met de ver plaatsing van de busroute door Slik kerveer, waarbij men de dijk links Iaat liggen. Ook D'66 kwam met een aantal voorstellen voor beter vervoer voor omliggende gemeenten, terwijl de VYD-fractie om een sneldienst op Rotterdam vroeg. Het meest verstrek kend was het pleidooi van KVP-er H, v.d. stoel om binnen een half jaar een principebesluit in dezen ite nemen. Of men onderhandelt met de NS over een spoorlijn (die vermoedelijk duur is en gevaarlijke kruisingen oplevert) of men besluit voor een sneltramverbin ding met Rottendam vond hij. „Rid derkerk moet een railverbinding krij gen en mag daarop geen. tien jaar meer wachten". Wanneer hierover binnen een half jaar geen beslissing valt, zal de verbinding er wel nooit komen, zo voorspelde de heer Van der Stoel, die wegens verhuizing de Rid- derkerkse raad verlaat. Bü het gevt-n van vorm aan het wo on milieu moeten dc deskundigen rekening houden met de wensen en behoeften van de bewoner, 'maar voorwaarde is mentaliteitsverandering by dc deskundigen. Er moet worden afgestapt van de nog steeds heersende opvatting, dat de deskundigen, het he ter weten. Dit staat in het tweede rapport van dc Stichting Recreatie, gewijd aan het onderwerp „Recreatie en wonen". Dit rapport, opgesteld door deskundigen, is vandaag verschenen ter gelegenheid van het congres van de Stichting Re creatie, dat vandaag in Rotterdam is gehouden. SCHIEDAM Geboren: Maria P. d.v. P. E, van den Berg en A. A. M. Daalrneijer; Johanna C. d.v. C. van. Leeuwen er» J. den Boer: Diana E. J, d.v. C. Klein en fw. 3. Hopmans: Catharina C. dv, B. J. van de Wetering on P. J. den Heller; Roland zv. C. Kerdel en H. Schwagermann. Na de officiële openstelling van de tentoonstelling „Kunst van de Maya - Guatemala" in het Museum voor Land en Volkenkunde, maakte de^consul van Guatemala de heer R. J. Meijers een rondgang over de expositie. En bekijkt hier met Rotterdams wethouder van kunstzaken, G. Z. de Vos, een mayavoorwerp. Het is de eerste keer dat de Mayavoorwerpen, die voor het grootste deel uit Guatemala afkomstig zijn, door Europa reizen. In Brussel, de stad die er voor Rotterdam mee kennis kon maken, kwamen ruim 50.000 bezoekers. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag De voorzitter van de stichting „Bouwend Rotterdam", de heer L. van Stolk meent, dat de actie groep van leden van de sociëteit van minder valide jongeren De Smeerput de bespreking die maandagavond met bestuursle den van Bouwend Rotterdam zou worden gehouden met voorbe dachten rade uit de hand heeft laten lopen. De heer Van Stolk verklaarde ..te genover ons: „Er was definitief over eengekomen dat er gesproken zou worden met niet meer dan drie verte genwoordigers van De Smeerput- De jongelui hadden plechtig beloofd, at het er niet meer zouden zijn. Ook was afgesproken, dat de bespreking om half negen zou beginnen. Als de jon gelui zich niet aan hun afspruak hou den wordt het een volkomen onbe trouwbare zaak." Volgens de heer Anton Lorwa was overeengekomen, dat er een bespre king zou komen, met leden van de ac tiegroep. Die groep telt negen man. De bezoekers van De Smeerput wil len meer zelfstandigheid en minder bevoogding door beheerder en be stuur. De heer Van Stolk meent, dat het gebouw van de inval zich niet leent voor een volkomen zelfstandig beheer door de invalide jongeren. „Wel ben ik gaarne bereid", aldus de heer Van Stolk, „een organisatie in het leven te roepen die als bestuur over deze sociëtiet gaat optreden. Maar als men alles zelf wil doen moet er iets anders worden gezocht, een keldertje bij voorbeeld. Ik ben bereid me daarvoor In te spannen. Maar in deze sociëteit, die midden in de stad ligt kan dat niet. De omwonenden, hebben al geklaagd over geluidsover last. De invalldensoeiëteit is niet al leen gemaakt om aan de wensen van de invalide jeugd tegemoet te komen, dat is maar een (kleine groep." (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag. De 55-jarige koopman P. J. Latooy uit Rotterdam is (gisteren bij een ver keersongeval op de kruising GE. van HogendorpwegProvincialeweg ern stig gewond geraakt. Hij botste met zijn bromfiets -tegen, een auto. De koopman werd met zware in wendige verwondingen in het acade misch ziekenhuis Dijkzigt opgenomen. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, donderdag Kapi tein E. van der Zwan uit Maassluis van het Nederlandse bevoorradings schip Smit Xiloyd 15 is onschuldig aan de aanvaring die zijn schip op 21-ja- nuari van dit jaar hij Hoek van Hol land had met de loodsboot RlgeZ. De Raad voor de Scheepvaart heeft dit beslist. „f De aanvaring gebeurde in dichte mist. Beide schepen liepen flinke schade op. Aan boord van de Rigel waren enkele lichtgewonden. De aanvaring was ten dele te wijten aan een communicatiestoornis. RIDDERKERK, donderdag In de Goede Herderkerk aan de burgemees ter De Zeeuwstraat wordt zaterdag 10 december het kerstoratorium .Chris tus' geboorte' vertolkt. Uitvoerenden zijn het christelijk gemengd ïtidder- kerks zangkoor en het ioterkerkelyk koor Nieuwpoort-Langerak, terwijl ook het Dordts kamerorkest medewer king verleent. De toegangsprijs bedraagt ƒ3,50. Aanvang 8 uur. Van loenen voor autolakken Spuitbusje in 550 autokleuren. Dam 41—45, Schiedam. Telefoon 266192. Personeel gevraagd Lely Woningbouw Weverskade 10 - Maasland vraagt een elektricien in de buitendienst die in teamverband onze kwaliteitsbungaiovvs Installeert Daar bij komt het voor dat hij van maandag t van huls is. tot cn met vrijdag Voor meer informatie kunt u een briefje schrijven ol bellen met onze personeelschef, op werkdagen (van 8—17 uur) 01099— 2044. zaterdags (van 10—32 uur) 01899—3755.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 2