'Veroordeling Paula F. schaadt rechtspraak ROTTERDAMS DAGBOEK 7980 ZUID-HOLLANDS LANDSCHAP TEGEN IEDERE UITBREIDING VAN HUIDIGE MAASVLAKTE Eis van negen maanden na schot in bar Postzegelverzamelaars laven zich aan bar Mensen in de mammoet z Dr mr Schuurmans Stekhoven na vonnis: Solisten concert bood contrasten C0UZY I¥®tiües ROTTERDAM RIJNMOND „D* veroordeling van Paula F. is uitermate teleurstellend en on- bevredigend. Want hierdoor is scliade gedaan aan het ver trouwen in het ziekenhuiswezen, aan de rechtszekerheid en aan de rechtspraak zelf." Dit zegt dr tnr W. Selmurmniis Stekhoven, medi cus en jurist, na lezing van het vonnis in de geruchtmakende zuuk tegen de 19-jarige Rotterdamse leerling-verpleegster, die tot een Veek voorwaardelijke hechtenis met ccn proeftijd van een jaar is veroordeeld omdat zij een ernstig zieke patiënt een verkeerde zak bloed had togediend. Verzuim alles voor de tekenaar en kunstschilder lilder OM&tVÖ 190 féerés&Por/oestr. 114- teeyerlandselaari 153 KLEUREN -TELEVISIE F B iwp Honden bevuilen zandbakken Bospoldermeisjes op de plaat 4 - vrijdag 18 december 1970 door JAN GERRITSEN De Rotterdamse rechtbank oor deelde dat Paula F. „grove schuld" had aan dit ongeval op 10 juli van dit jaar in het Rotter damse Sint Franciscus gasthuis. Dr Schuurmans Stekhoven, die ai eerder in .dit blad verklaarde, dat een veroordeling van. Paula F. een. gerechtelijke dwaling zou be tekenen, is in zijn oordeel ge sterkt na lezing van het vonnis, „omdat daarin op geen enkele van de essentiële vragen in deze zaak eén antwoord te vinden is". STINS De medicus-jurist, die in zoverre partij is, omdat hij de belangen van de familie van het slachtoffer behaiv tigt („het vonnis betekent, dat het zie kenhuis aansprakelijk is tegenover de ,..:lamille") stelt voorop dat „een leer ling-verpleegster niet aansprakelijk kan worden gesteld. Op de afdeling, met twaalf ernstige zieken, waar Pau la F, werkte, was een gediplomeerde verpleegster, die volledig verantwoor- dëjijk was en dus ook volledig aan sprakelijk in juridische zin. Het noodlottige ongeval ontstond doordat Paula F„ die was opgedragen „een zakje bloed te verwisselen aan de infuusstandaard, met behulp waarvan :i#Xe betrokken patiënt bloed kreeg toe gediend, het zakje bloed pakte, dat zich. in de op de afdeling aanwezige koelkast bevond. Dit zakje was be- stemd geweest voor eon andere pa tiënt (met bloedgroep A, het slachtof fer had bloedgroep AO), dat niet was gebruikt en daar was blijven liggen. Bloedbank Dr Schuurmans Stekhoven: „Dit zakje had niet meer in de koolkast "mogen liggen- Het had moeten worden teruggegeven aan de bloedbank van het ziekenhuis. Dat is niet gebeurd. De verantwoordelijkheid daarvoor be rust bij de gediplomeerde verpleeg ster. Die heeft nog een andere fout gemaakt: het zakje bloed voor het slachtoffer was niet of te laat be steld." „Verder," vervolgt bh, „dient toe dienen van bloed als uitoefenen van de geneeskunde ta worden beschouwd. Dat geldt ook voor het verwisselen van een zakje bloed, omdat als dit niet goed gebeurt, er kans is op optre den van luchtembolie. Een leerling- ..^verpleegster mag een zodanige ver- antwoordelijkheid niet worden toever trouwd. Daarom kan zij niet als aan- - sprakelijk voor de uitvoering van deze opdracht worden beschouwd." Grove schuld „De rechtbank concludeert de grove schuld van Paula F. uit het feit, dat "zij tegen twee Interne voorschriften in heeft gezondigd, n.l. dat zij het zakje ..dat ze heeft gebruikt, niet op naam had gecontroleerd en dat zij het ver wisselen niet tegelijk met een andere verpleegster heeft gedaan, zoals is voorgeschreven. De controleverplich ting berust echter niet bij de leeiv ling-verpleegster maar bij do gediplo meerde verpleegster, dlo ook achteraf na het verwisselen dus blijkbaar de naam. niet heeft gecontroleerd." „Wat betreft het andere voorschrift, dat luidt „twee zusters bij een bloed transfusie" kan gezegd worden, dal een leerling-verpleegster geen zuster, geen gediplomeerde kracht is. De rechtspositie van de leerling-verpleeg ster is heel strikt omschreven, dat is welbekend. Door dit vonnis wordt de rechtszekerheid, dus aangetast." „Bovendien werkte Paula F. pas drie dagen op deze afdeling, De gedi plomeerde verpleegster, die haar mis schien niet eena kende, had er nooit van mogen uitgaan, dat een leerling weet welke risico's aan zo'n handeling als het verwisselen van oen zakje bloed zijn verbonden." Niet bewezen Dr Schuurmans Stekhoven meent verder dat het bewijs dat de fout van Paula F. do dood van de patiënt ten gevolge had niet geleverd is. Hij be toogt: „Om tien minuten over tien, dus ruim een uur na het verwisselen van het zakje bloed, werd de dienst doende arts-asaistent gewaarschuwd, Deze trof blijkens de stukken „de pa tient bewusteloos en in stervende toe stand, aan". „Op dit moment begon dus de ver antwoordelijkheid en dus ook de juri dische aansprakelijkheid van de arte voor. wat er met de patient gebeurde, Deze'arts -assistent constateerde niet dat er verkeerd bloed was toegediend, stelde dus een verkeerde diagnose en zette de bloedtransfusie voort. De of ficier van justitie had het bewijs moe ten leveren dat de hoeveelheid bloed dlo de patient al had binnengekregen ook dodelijke gevolgen had gehad als de arts wel had geconstateerd dut er verkeerd bloed was toegediend en on middellijk groot alarm had geslagen". Opsprauk Do officier van justitie had dus ge- tulgen-deskundigen moeten doen ho- Dat Is niet ge- „Dit is een belangrijk aspect, zegt dr Schuurmans Stekhoven. „Als die deskundigen namelijk hadden ver klaard dat de toegediende hoeveelheid bloed zo gerkig was dat die niet het dodelijke gevolg zou hebben gehad, dan had Paula F noch de gediplo meerde verpleegster vervolgd kunnen worden wegens „dood door schuld". Dan was nl. de arts-assistent die de behandeling overnam, aansprakelijk geweest". Samenvattend zegt de heer Schuur mans Stekhover; „Xn haar vonnis zegt de rechtbank dat Paula F. niet geheel alleen verantwoordelijk kan worden gesteld. Maar de rechtbank heeft verzuimd te bepalen welk aan deel alle personen dlo verantwoorde lijkheid hebben gedragen, precies hebben gehad in de aansprakelijkheid voor de noodlottige afloop". Dr mr Schuurmans Stekhoven; „Schade aan vertrouwen ziekenhuiswezen" dlgen m< sitting. I :omt de r ren ter rechtzit bourd en zo komt de rechtspraak zelf in opspraak, vooral als de rechtbank het niet nodig vindt om do zaak op nieuw te laten onderzoeken". (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag De stichting „Het Zuid-Hollands Land schap" is op het ogenblik nog steeds tegen iedere uitbreiding van de huidige Maasvlakte. In de toekomst wil ze dit standpunt pas verla ten, indien zeer dringende redenen dit noodzakelijk maken. Een opvatting van deze strek king maakte het bestuur gisteren bekend op een persconferentie. Ze thield deze om enerzijds haar vi sie kenbaar tc maker» op de onlangs gepubliceerde „Schets ruimtelijke structuur" ven. Rijnmond cn ander- ©«jds het rapport „Recreatie in Oost- voorne" in de openbaarheid te bren gen. In ihet rapport waaruit we gis teren reeds belangrijke resultaten pu bliceerden slaan de resultaten af gedrukt van het onderzoek dat de stichting'heeft laten instellen naar do kwantitatieve en kwalitatieve beteke nis van de openluchtrecreatie op Voorne. Het onderzoek geschiedde in 19GB en strekte alch uit over de drie terreinen van de stichting die ca 350 'ha groot zijn. Vieo-ivoorzltter van de stichting, mevrouw mr Ghr. A. de Buy ter-de Zeeuw, was niet zo gelukkig imet o.a. de aanbeveling die Rijnmond in haar structuurschets deed; verdere uitbrei ding van de basisindustrieën op de 1500 ha bruto verlengde Maasvlakte. Ze had er wel begrip voor dat deze plaats uitstekend is voor de aanlog van ihet diepstekende schip, maar zag dezelfde gevaren die „de huidige Maasvlakte nu ibedriegen. „Want ook de aanleg daarvan was oorspronkelijk bedoold voor het diepliggende schip, maar daar zijn er niet zo veel van op de wereld en ze kunnen nu aan de kustzijde van de Maasvlakte aimeren. Het gevolg is dat we mileuvervuilende bedrijven op de Maasvlakte krijgen en onze stichting is bang dat .bij een uitbreiding van de Maasvlakte het zelfde zal gebeuren. En een verdere be lasting ven het Rijnmondgebied Is uit een oogpunt van milieuhygiëne (in de ruimste zin van het woord) onge wenst", aldus mevrouw De Ruyter, die streng de hand wilde houden aan de demarcatielijn tussen Maasvlakte en Voorne. Spreekster somde overigens -nog een aantal bezwaren tegen de schets van Rijnmond op. Zo bleek ze ook niet erg gelukkig met de gedachte aan een luchthaven. Deze was .gesitueerd op Tiengomeenten en in het zuidwestelijk; deel van de Hoeksche Waard, De oud-gede.puteerde van Zuid-Holland zag in de aanleg daar.van een bedrei ging voor de recreatie. Ze stelde zich voor dat bijv. de zeilens op het Ha ringvliet, de recreanten op de kop van Goeree nou niet zo gelukkig zouden zijn met het geraas van landende vliegtuigen boven hun, naar stilte en rust zoekende, hoofden en vermoeide lichamen. Ook had movrouw De Ruyter nog kritiek op enkele igeplande wegen -die op Voorne door het recreatiegebied zouden gaan lopen. Bepaald verheugd was de vroegere provinciale reereatievoorvcchtster over het behoud van het Staelduynse Bos voor de .gemeenschap. Haar be wondering ging daarvoor wit naar de kabouters en de actiegroepen die met hun protest hadden Ibereikt wat voor de overheidsorganen „juridisch muur vast" zat. Ze vond dat de veelgehoor de mineunkreet uit de bevolking „wat doe je er an, ze hebben al 'beslist" hier mee wel was weerlegd en dat wel de gelijk invloed op beslissingen van de overheid mogelijk was. TTST SoUstenconcei't van de Rotter-: damse KunsUtldlitiRg, gisteravond in de kleine Doelenzeaj door vier in strumentale Kunstenaars en oen zan geres verzorgd, was voop de pauze wel •totaal anders..dan later op de avond; qua programma on qua Interpretatie. Eerst nl, een zeer specialistisch groepje musici die uiterst vertrouwd bleken met de uitvoeringspraktijk van bjjrokwerken, daarna een «angeres die met geen der haar gekozen 'liederen ean bijzondere affiniteit vertoonde. Marina Wemelsfeldei' beschikt ook «iet over voldoende vocale vermogens om reeds „sttmtnllGh" ta boeien. Hear vertolkingen van liederen van Flot- hujs, Wolf en Ravel (Hiatalre natu relles) vielen derhalve niet alleen door haar bescheiden stemmlddelen (een alt-mezzo van beperkte omvang) nogal saai uit, maar vooral dom' haar schoolse, ietwat brsve voordracht. Een volk-omen. 'tegenstelling met de mar kants, zeer geschakeerde e»pres?U die haar partner aan de vleugel, Rudolf Jansen, in zijn begeleidingen wist te leggen, Het gedeelte voor de pauze zal een feest zijn geweest voor ben die barok- uuizidk graag .puristisch verklankt wille» horen. 'Daar zorgden 'de jonge violiste Lucy van Da«l, de klavecinist Rienk Jlakoot en de celllat/gambist Jaap Terlinden voor, die niet alleen hun ivoLgens (historische 'principes ge bouwde instrumenten uiterst vaardig bespeelden, maar die, zoals gezegd, met succes de aubhentioke apeeltrani en oude versier»ng^kunat hebben -be studeerd. Yanzelfsprokend hielden zij ook vast aan de barokstemming voor hun instrumenten (een halve itoon la ger dan de onze). Liet programma vermeldde twee so nates voor viool en basso continuo, een prachtige trio-sonate voor viool, gamba en continuo van Puree!I en voor de klavenisi alleen drie preludes niet fuga's uit Baohs Wohltemperierte Klavier, Jammer dat het Schittze- klavccimbel niet overal de juiste stemming hield. Lucy van Dael impo neerde mat haar verfijnde spel op de barok viool; haar partners overigens evenzeer op de overige instrumenten. Jaap Terlinden is at oven bedreven óp de gamba als op de barok-cello, die bij volgens destijds gebruik tussen de knieën geklemd hield. S, NIEBOER (ADVERTENTIE) De naam, die u onthouden moet, bij het kiezen van een goed tapijt j(^| yr (ADVERTENTIE) ear&er (ADVERTENTIE) OP RUIME KEUZE EN GOEDE SERVICE KUNT U REKENEN BIJ AERT V. NES STRAAT 38 10 MIDDEU.ANDSTR, 72 TEL. 118811 -235327 !n het reusachtig mammoetdok bij Verolme zinken de arbeiders in het niet. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, vrijdag Dc offi cier van justitie bij de Rotterdamse rechtbank mr R. A, Schimmel eiele Bisteren tegen dc 32-jarige Maurits F. uit Rotterdam een gevangenisstraf van negen maanden, waarvan drie voorwaardelijk, met aftrek van het voorarrest wegens hot toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Verdachte had dc 34-jariire magazijnbediende B., evenals hijzelf afkomstig uil Surina me, in do hand geschoten. De affaire was begonnen toen ver dachte tijdens het biljarten in een café zijn landgenoot, naar ujlc waar schijnlijkheid por ongeitik, een paar maal mol de keu had geraakt, Nadat deze daarover een opmerking maakte was verdachte met het spel gestopt om onenigheid te voorkomen. Toen hij het café wilde verloten werd hij door B. enkele malen hord in het gezicht geslagen, terwijl deze in 2»jn andere hand nog een geopend knipmes gereed hield. Bij een vriend had Maurits daarna een pistool gehaakt, om bescherming te hebben als hij B. alleen lenen kwam en deze de ruzie zou willen voortzetten. Hij was daarna naar een bar aan de Henegouweniaan gegaan in de hoop door B. temidden van ande re landgenoten te treffen, die dan zou- ISüSiS •pEUENQORD en Noorderei- land mogen dan klagen over de roimnel, waarin dr TAE Stichting Tussen Twaalf en Twee (opvang van kinderen lussen de middag) heeft een onjuiste adresopgave gedaan van een van haar ves tigingen, namelijk die in Overaohle, Het foutieve adres meentelijfce overheid, ai kwam ook in deze rubriek te- icykeit l««t leven, sommiye rocl.1 Het Juiste adres luidt: bemners gedragen zich ook Schiebrqek! Majellagcliool, La- rixiaan 190, Inlichtingen en niec al te netJes' Dal ~ytt aanmelden bij mevrouw enkele (laten we hopen, dat M' T. L. Remmers, Acacia- het enkele zijn) bewoners, die laan 1, tel. 223231. hun honden hun behoeften laten doen in de zandbakken. ^7 AN AVOND om kwart over Die z«"dbafc/cen zyn evenwel negen gaat er aan de Ooslzecdljk iqts groots gebeu ren. Op dat moment namelijk zal Aasje van Brandenburg hoogstpersoonlijk de kaarsen ontsteken in het Bloamenceu- trum ten teken, dat daar een kcrststukkengalcrlj wordt ge houden. Do mensen weten wat te bedenken. geplaatst voor üc kinderen, die toeJi «t niet te weel speelruim te hebben en niet voor houden. 8ij het Wijkcomitê zijn er diverse klachten over binnengekomen. T^ORD-DEALER Industrie „Rotterdam' Binnenkort worde7i bij de zandbakken bordjes geplaatst, waarop te lezen zal zijn, dat Automobiel jiet niet is toegestaan er honden in «it te laten. Het AAN de Rodenrijsa- straat 17a Is onlangs een postzegelbar ge opend, een noviteit in de postzegelhandel. Postze gelverzamelaars hebben inmiddels hun weg ge vonden naar het intieme barretje, waar men in alle rust zijn keus kan maken. De bar, eigen dom van pestzegelhandel „Philiposta", is dagelijks geopend van 10,00 tot 18.00 uur; op vrijdag avond tot 21.00 uur. Het enige dat «r «an ent- breekt: Verlof A. /ESTIEN meisjes dertien jaar toy ken Bospolder N.V. gaot haar klanten een bij- zondere service bieden. Dit Wv^cowite rekent op de me- houdt verband met de ver- dewerfciïifl van allen, vooral plaatsing van rcparatïewerk- namens de kinderen. Plaats, servicestation, e,d. van het Mnrconiplein naar de (testerna voor twee Graafstroom,!™ In <le speeltuinvereniging Simaiiseiwldor. Automobilisten TV/TET ilie nieuwe rtik,daal- e Surinaamse voet- ute 's morffons hun wasens ders blijft het fohh... r.... bulclub fient Purbo, Men tolt llaar de nieuwe Foril vestishK onnicrkiamc tracr van '<tae bet geld besteden aan nietnoe hebben gebracht voor beurten mbrick liccft vaster,teld dat behUiritmen. Dc ?)iaat is at of reparaties worden f"'™ j:. plaat is clubs.' BOTU en de Surinaamse voet- behuittnpen. Dc plaat de enige keren voor Hilpersum lil gratis divcr:.c leveranciers in hun inct een busje naar hel Marco- „oldtaMcn ccn anart valijc m™'™: "F5e"ri,cllt.' 7lls5.n.16J!0 i»»™ ucrc™™rd voor óo dijken struin on de plaat. Ze b« de familie Gavers aan de en 10.45 uur staat dit busje n'fóuvvë munten' Hot errlnre hebben een single vol ge- Taanüerslaan 137II en bij het weer op het Marconiplcin óm verschil tussen een knaak en zongen, met kerstliedjes, in het Clubhuis Real Parbo Nederlands en in hel Suri- Batauierenstraat 9. naams. De opbrengst van de 4,50. de dc klanten naar de Spaanse- cen gulden was Een fraai «vm stukje dienstbetoon. Priis polder te brtmien. lien Iruul symbolise!, voor do eold„„t- slukie dienstlietnirn. Waarding den kunnen bemiddelen. B. bleek ech ter niet aanwezig. Enige tijd later echter was hij bin nen gekomen. Naar verdachte en een getuige verklaarden had B. bij zijn binnenkomst een pistool In handen. Verdachte had hierop uit angst dat de ander eerst zou schieten het schot ge lost. Hij zei B. bowust in zijn hand geschoten te hebben omdat hij de be doeling had hem onschadelijk, te ma ken. Niet om hem te doden. Volgens da officier van justitie zou een beroep op noodweor voor Maurits niet opgaan omdat niets erop wees dat B. zou schieten en vooral ook omdat verdachte zelf het gevaar had opge zocht door naar de bar te gaan waar, naar hij wist 13, vaak kwam. „Men zou net zo goed kunnen zeggen dat verdachte wraak had willen nemen", aldus mr Schimmel. De raadsvrouwe van Maurits be streed deze opvatting echter. Naar haar mening kon zeer zeker van noodweer gesproken worden. Voor de verdachte zou maar één mogelijkheid hebben opengestaan en dat was schie ten. Op de opmerking van de officier dat vgrdaclue moeilijk had kunnen uitmaken waar hij zijn tegenstander had willen troffen F. had nooit met een pistool geschoten merkte de raadsvrouwe op dat gezien de aard van de verwonding en do korte af stand tussen bolden, nog geen twee meter, haar cliënt zeker de bedoeling had de ander alleen maar In de hand te schieten, waarmee liet pistool werd vastgehouden. Zij verzocht de rechtbank ontslag van rechtsvervolging. Een verzoek tot onmiddellijke invrijheidstelling werd door de rechtbank afgewezen. Op 24 december zal de uitspraak zijn. (ADVERTENTIE) Waarom hebben de meeste men sen hei liefst zuivere wol voor dekensOmdat wol de eigen schap heeft lucht door te laten, maar warmte vast te houden. 2 Persoons scheerwollen da- kans, volgens het bekende Solo Mio procédé gemaakt, strikt eerste keus. koopt U nu bij ons in een leuke geschenkverpak king voor nog géén acht tien tjes. Vrijdagavond om 6 uur begint op de 1e etage de verkoop van deze 2 persoons scheerwollen dekens, strikt eerste kous, maat 180 x 220cm, D Ook maandagmorgen open Géén tol. of schrift best

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1