Taxichü uffeurs legden gister avond en vanmorgen verkeer op Cool singel stil röMerdams dag boe li i?. 5. Stokvis gaat in Friesland laad- bruggen bouwen Hoe lelijk is een reclamebord? Melos Quartet jong ensemble van topklasse ROTTERDAM RIJNMOND Uit medeleven met vermoorde collega Dijk snu I Cees Stam wellicht prof hij Ketting Oud-internationals IN PLAATS VAN 'KUYL'S FUNDATIE' Twee en drie maanden wegens sigarettensmokkel Karstens vormt zesdaagsekoppel met Belg Seeuws Bc Sneeuwruimen A. S. Kraan krijgt bronzen legpenning pagina.4 - woensdag 23 december 1970 mi asiP:k WW Biljetten van tien, vijfentwintig gulden of meer worden geofferd voor de nabestaanden. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM, woensdag Ook vanmorgen Rebben de Rotterdamse taxichauf feurs het verkeer op de Cool- singel gedurende een uur stilgelegd. Ook hier werd evenals gisteravond weer gecollecteerd voor de nabe staanden van de omgekomen taxichauffeur. Ook nu weer werden de vei ligheidsmaatregelen, die ten be hoeve van de chauffeurs geno men kunnen worden druk be sproken. Gisteravond wezen de meeste chauffeurs 'buitenlan ders' als de daders aan. De actie vanmorgen en gister avond had een ordelik verloop. De politie legde ook vanmorgen het verkeer weer om. Alleen gis teravond dreigden even moeilijk heden te ontstaan toen een agent die de Coolsingel voor alle ver keer gesloten, hield ruzie kreeg met een taxichauffeur die niet mocht doorrijden. De agent kreeg een flinke klap maar later werd de ruzie toch bijgelegd. Inmiddels Is gebleken dat de heer Dijksman tussen twee uur en. kwart over twee 's nachts, een uur voordat hij is gevonden, nog contact heeft ge had metde Taxi Telefoon Centrale. Hij stond toen bij Carel's patatzaak op de hoek van de Nieuwe Binnenweg en de Claes de Vrieselaan. Dijksman meldde dat hij opstappers had en dat hij vertrok. Daarna heeft hij niets meer van zich laten horen. De Joegosloven die de politie mee nam zijn waarschijnlijk betrokken ge weest bij een vechtpartij, die ander half uur voordat Dijksman werd ge-: vonden plaatshad in de nachtclub 1'Ambassadeur aan de 's Gravendijk- wal. Het is nog niet duidelijk ge worden of de opstappers, die Dijks man in zijn mobilofoongesprek van twee uur meldde te hebben, de Joe- goslaven waren. Chauffeurs van vier taxi's, die tijdens de vechtpartij In de buurt van de nachtclub stonden, zijn In dit verband gisteravond door de re cherche van het bureau Marconiplein gehoord. De politie zoekt getuigen. Met name mensen die de taxi van de heer Dijks man hebben zien staan bij Carel's pa tatzaak: en op de plaats waar hij zwaar gewond werd aangetroffen, tussen de Sint Blizabethkerk en de Heemraadssingel, wordt verzocht zich in verbinding te stellen met de recher che van het bureau West, telefoon 010 - 14 3144, toestel 5144, Over het motief van het misdrijf is nog niet veel bekend. Wel heeft de politie vastgesteld dat roof kennelijk niet het motief is geweest. Men twij felt nu tussen moeilijkheden met de betaling en een wraakneming. De po litie acht het niet waarschijnlijk dat het hier om een moord met voorbe dachte rade gaat. Massaal protest gisteravond op de Coolsingel. Discussies tussen taxichauffeurs en agenten. (Van onze sportredactie) AMSTERDAM, De kans lijkt groot dat de .Nederlandse prof- wielerwereld volgend jaar naast de grotere „Pellenaars-ploeg" ook een aantal splinterequipes zal hebben, Bij Gazelle denkt men er lang over een klein ploegje van louter baanrenners te gaan sponsoren en nu schijnt ook Ketting, die één van de sterkste ama- teurploegen van Nederland heeft, zich in de prof-wielrennerij te willen gaan bewegen. Directeur Ton Ketting na melijk onderhandelt op het ogenblik met Cees Stam over een eventueel profcontiact. De wereldkampioen der amateurstayers heeft samen met zijn manager Jan Derksen al enige ge sprekken gehad Stam: „De beslissing zal binnenkort moeten vallen. De kans bestaat, dat ik dan de enige prof word bij Ketting, maar misschien komen er ook nog wel één of twee jongens bij. Ik stap in ie der geval alleen over als ik op de zes daagse van Rotterdam kan debuteren. Anders hoeft het niet. Dan blijf ik nog maar een jaartje amateur." HAARLEM, (ANP). Het elftal van oud-internationals dat op nieuwjaarsdag de traditionele Wed strijd itegen de KHFC speelt, ziet er *ls volgt uit: doel: Pieters Graafland, achter: Schaap. Van Mourlk, Kuys en Veldhoen, mladen: Kreyermaat en Van Wissen, voor; Van Ede, Lenstra, Schouten en Bos sela ar. Reserves: Rof fel, Biesbrouck en Stoffelen. ROTTERDAM, woensdag De directie van R. S, Stokvis en Zonen N.V. te Rotterdam zal in samenwerking met Kelley Company Inc. te Milwaukee (Verenigde Staten) in de loop van 1971 in Kootstertille (Friesland) beginnen met de produktie van Kelly laadbruggen. HÉ Met de maatschappij tot beheer van het afgescheiden vermogen van de NDSM is overeenstemming bereikt tot overname van de aandelen van de NV metaalindustrie Stertil te Kootstertil le. De betaling zal in contanten plaatsvinden. Hiermede wordt de NV metaalindus trie Stertil een dochteronderneming van R. S, Stokvis en Zonen N.V., waarin Kelley Company voor 1/3 deelneemt. Voor het personeel van de NV Ster til heeft dit geen nadelige gevolgen. De ondernemingsraad van het bedrijf en de vakbonden zijn dezer dagen over de gang van zaken ingelicht. De NV Stertil, die in I960 werd op gericht en circa 220 werknemers in dienst heeft, vervaardigt zware staal constructies. Hieraan zal in de loop van 1971 de produktie van Kelley laadbruggen worden toegevoegd. De banden tussen Stokvis en Kelley bestaan sedert 1968, toen Stokvis-Kel- loy NV werd opgericht, waarin Kelley eveneens voor 1/3 deelneemt. Stokvis-Kelley is de verkoopmaat schappij voor Kelley laadbruggen in Europa. De produktie van Kelley laadbrug gen, die vooral daar het containerver voer een steeds belangrijker rol gaat spelen, zal voor de gehele Europese markt bij Stertil plaatsvinden. Op de plaats waar aan de SchiekadB anderhalve eeuw „KuyPs fundatie" stond staat nu dit 'fraaie' gebouwtje. Het zal er wel 'tijdelijk' staan, maar moet het daarom deze uiterlijke kwaliteiten bezitten? ROTTERDAM, woensdag De rechtbank in Rotterdam heeft dinsdag de 39-jarige sleepbootkapitein P. van V. en de 47-jarige koopman J. W. P. beiden uit Rotterdam, veroordeeld tot respectievelijk twee en drie maanden gevangenisstraf. De mannen hadden in oktober var dit jaar 400.000 sigaretten gesmok keld. Zij verklaarden veertien dagen geleden voor de rechtbank, dat het de eerste keer was dat zij zich met dit soort praktijken bezighielden. De offi cier van jusltite was echter van me ning dat de koopman, en de kapitein een „beurtvaartdlenst" onderhielden van de grens naar Rotterdam. Hij had itegen beiden een gevangenisstraf van vijf maanden geëist. (Van onze sportrédactie) ROTTERDAIVI, woensdag Tfjflens de zesdaagse van Rotterdam, die van 16 tot en met 23 januari 1971 in het sportpaleis Ahoy wordt gehou den zal Gerben Karstens een koppel vormen met de Belg Nobert Seeuwa. Aanvankelijk hadden de organisato ren. Karstens, die door ziekte vier maanden uit de roulatie is geweest, aan Verlancken gekoppeld, maar deze heeft te kennen gegeven het in die tUd wat kalmer aan te willen doen. Ter voorbereiding op da Rotterdamse 6-daagse zal Gerben Karstens vermoedciyk de zesdaagse van Bremen rijden. Tijdens een gisteren gehouden pers bijeenkomst maakte chef sport or ganisatie Cahrles Ruys bekend dat Herbert Sehürmann, de Westduitse baanbouwer, voor de eerste spriwt- winnaar in Ahoy' (een deelnemer van de amateurzesdaagse) een bronzen plaquette beschikbaar heeft gesteld. Hierop staat het portret af gebeeld vaa de in 1967 overleden Clemens Sehürmann, vader van Herbert en pionier op het gebied van de wielerbanen. Goed nieuws voorts voor de ouden van dagen. Op initiatief van de heer K. Meiier kunnen 65-j-'ers de zes daagse 's middags bijwonen voor het bedrag van 1,50. kenbaar maken door bijv. kalkletters op de etalageruiten aan te brengen, „hetgeen ons zeker minder fraai lijkt", aldus De Lange NV. Tenslotte is het zo. dat De Lange NV van plan is op I januari het pand te verlaten. Men vraagt een tij delijke vergunning. ONR. krak<iu.f.r'' Dit geluid was te horen toen. de toch nop zo mtale 80 jaar oitde tante Bertha Etrui- kelgraag uitgleed en vervol gens met een do//e dreun op Wat gebeurt er als iemand in sloep van dl Oranjebom,- beroep gaat van een beslissing straat neerplofte", pan b, o» ia. (tVelstondscom- .T„, biet dit forse proza begint missie). Dan ontfermt de Be- «epMOmmfnle Openbare "a aa"sPoHnl' tektie Werken zich over het geval. pers e" komm»mkatie van het En wat zegt deze Beroepscom- Wtffccomfté Feyenoord-Noor- wissie fu dit geual? Eigenlijk dereilcutd tot de wijkbewoners „lala, de Beroepscommissie zkh te ,I0I,C, am ,mu herhaalt het standpunt van de - Welstandscommissie: „De af- de metingen, de vormgeving en sfoepen zVn lopen be- het uiterlijk van het bord vol- joarden extra-risico's. Daarom doen naar onze stellige over- staat er geschreven: „Als u Udglng zowel op eiehzelf als bewoner van de wljk Fe- in verband met de omgeving ««.„.KI.oord-Noorderexland niet aan redelijke eisen van welstand." Het verboden reclame bord aan de Karei Ooor- manstraat. En dat was dat. De heren van de Welstandscommissie ervoor zou zorgen, dat u zodra de eer ste laag sneeuw ts gevalle», gedeelte van de stoep een vinden het bord lelijk, de *anQs schoon houdt, EEN reclamebord van G. de Lange NV op het hoek pand Korte Lijn baan-Karei Doormanstraat kan geen genade vinden in de aaaroy aanvoerend dat üe re- beUr m redcKjke elsen van sk vlnden het 00k 'mk mu ogen vm b. en v>. J>laatsing clame ,3 aangebracht legen welstand te voldoendan de en dan is bet-gewoon lelijk en uiterlijk van de recluins -o- een plaaip-erea gmhutsa, zidi daarachter beoindende Is een roestiee «/erom- „„„ri k wel op zichzelf als m verband waarop aanvankelijk een .nestige lichtbak", zegt De structie dan niet nooleliiker' ">s de bewoners van de met de omgeving", zo zeggen lichtreclame van Sporthals Lange NV. Ook het volgende Ja, maar meneer, luistert u neren van de welstands- Centrum was gemonteerd. DU argument klinkt Mfeonder re- nou eens enen, dm is heel iaat ammme „voldoen niet aan stalen omhulsel bleek sterk delUk: Jls er geen reclame- anders, co hunt u het niet reaelyfre etsen van welstandverroest en zag er niet fraai bord mag staan moetett we stellen... flc hoor het ze zodat de gevraagde vergunning uit. „Het door ons aangebrach- onze aanwezigheid in dit pand zeggen. op grond van artikel 388ra, Hd 3, sub a, van de Bouwverorde ning der gemeente Rotterdam, moet worden geweigerd." De Lange NV ts in beroep gegaan, te bord lijkt ons in ieder geval heren van de Beroepscommis- dan zou er aLi Iedere™ moa daarbij aanvoerend dat de re- beter aan ,edeme elsen ,k vlnien het 00k "mm_ ao» "Is iedereen mee- werkt, etage-bewoners net zo begane grond) in iedere straat een begaanbaar en sneeuwvrij pad ontstaan waar teder ge bruik ttan zat kunnen maken". jVA de opzienbarende introductie, vorig jaar november, van het Me los Quartet (een ensemble van jonge musici uit Stuttgart) voor loden van de Kamermuziekvereniging, heeft er bij niemand twijfel kunnen bestaan over de vraag, of dit sublieme strijk kwartet voor een volgend seizoen zou worden uitgenodigd. Ensembles van ae superioriteit, die hot Melos Quartet bij voortduring aan de dag legt, zijn hoogkt zeldzaam. Zo uniek zells. dat dit toch verwende publiek, waaraan jaarlijks enige wereldvermaarde strij kkwartetten voorbijtrekken, moeilijk een ensemble zal kunnen noemen, dat in de akoestisch uiterst gevaarlijke kleine Doelcnzaal zo gaaf. warm en volstrekt uitgebalanceerd heeft geklonken ais dit Melos Quartet. De vier jonge spelers hadden het ditmaal zwaarder dan verleden jaar. Zij wisten zich, mot één concert, een reputatie op te gouwen,*zo groot, dat het een geweldige opgave moest zijn, deze geheel gestand te doen. Het is hun echter grandioos gelukt, ondanks net feit, dat met werken ais Kodoly's kwartet opus 10 no 2, het derde kwar tet van Brahms opus 67 co Mozarts laatste strijkkwartet (K.V. 590) gebie den werden betreden, die met virtuoos ensemblespel alleen met zouden kun nen worden onthuld. Met name intro verte werken als die van Kodaly en Brahms eisen het uiterste aan tnter- pretatiekunst om de dieptedimensie in klank te kunnen vangen en het lu 'sto rende publiek te doen participeren in het muzikale gebeuren. Bij Mozart is ii ^t^3Uwens evenzo,- want de spran kelende spiritualiteit is hier het sto el iuin van de sierlijke argeloosheid lang te boven. Het Melos Quartet speelde het opus zoals het klinken mooi: rank en licht, maar nis verhul ling van een tot volle wasdom geko men genialiteit. Onnodig te zeggen, dat het publiek Omstandig hulde bracht- Het beleefde een onvergetelijk concert. ELLY SALOMé ROTTERDAM, woensdag Dc Rotierdammer A. S. van der Kraan heeft een bronzen legpenning, ontvan gen voor behaalde resultaten b|j het middenstandsexamen algemene han delskennis 1970. De onderscheiding werd hem uitgereikt door de heer H. Reimer, directeur-generaal van het midden- en kleinbedrijf van de ruim 7500 kandidaten die het examen met goed gevolg aflegden, behaalde de heer Van der Kraan het hoogste aan tal punten. Een kandidaat uit woer den, de heer H. A. W. van Schaik evenaarde deze prestatie en ontving eveneens de bronzen penning.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1