Administratie Sociale Dienst via computer 1 3 Bewoners Bijdorp protesteren tegen bouw techn. school si hij komt! Actie gratis strooizout begint goed Odi moet diep buigen voor sterk Ten Donck 98 Goede! sportdag bij Liefdei en Vrede BEJAARDE VROUW VERMIST Nieuwjaars vuren op 4 januari Mr. Heusdens •burgemeester tol herbenoemd Nieuwe instelling begint vrijdag SCHIEDAM DINO DE LaIjEENTIIS' WATERLOO 1 VgetlijkeStanï WIJZIGING UITKERINGEN NU SNELLER BEKEND Vier schapen in sloot VERMOORDE TAXICHAUFFEUR GECREMEERD Raadslid vraagt maatregelen voor openbaar vervoer in Groenoord Binnenkort voorstel over Raad voor Jeugd en Jongeren Sneldammen Gevonden voorwerpen VAN DER VEEN TOCH IN RAAD Teams tafeltennis goed voorbereid Intiem lioudt jaarlijkse kampioenschappen maandag 28 december 1970 - pagina 5 m Sinds 7 decembDr wordt deze vrouw, de 85-jarige Maatje WilJe- hoordse-Cevaal, in Schiedam ver mist. Vanuit haar woning in het bejaardencentrum „De Harg" ging zij op die 'dag met een taxi naar het Gemeenteziekenhuis voor een behandeling. Toen de taxi enige tijd later terug kwam om haar weer op te halen bleek zij te zijn verdwenen. Sindsdien ontbreekt van haar ieder spoor. De politie verzoekt ieder die inlichtingen kan verschaffen zich in verbinding te willen stellen met het hoofd bureau Lange Nieuwstraat, tele foon 25 93 33. (ADVERTENTIE) verfilming van (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag Zoals ge bruikelijk zullen in Schiedam or maandag 4 januari om 10.00 uur. de met vuurwerk omlijste nieuwjaarsvu ren van oude kerstbomen ontstoken worden. Dit zal gebeuren op twee plaatsen; bij de kruising Baeh- plcin/Zwaiuwlaan in Kethel-Groen- oord en op Jicl terrein aan de West- frank enlandsedijk in het verlengde van de Rubcnslaan. De Schiedamse Gemeenschap en de gemeentelijke VROM-dienst willen op deze manier weer het nieuwe jaar welkom heten. Om dit feestvuur zo groot en zo mooi mogelijk te doen zijn, wordt een beroep gedaan op alle inwoners hun kerstboom hiervoor af te staan. Men wordt verzocht de boom tot 4 januari te bewaren of hem in te leve ren op één van de verzamelpunten in do stad. Dit kan op het Rozenburger- plein, Van 't Hoffplein, Parkweg hoek Mgr. Nolenslaan, Wibautpleïn bij het wijkcentrum, Frans Halsplein en op het terrein van de VROM-dienst aan de Buitenhavenweg 154. Om het inle veren te bevorderen zal voor iedere boom een stuiver worden betaald. Op de dag van het feestvuur kun nen de boompjes worden afgegeven op do twee terreinen vanaf 's morgens 9.00 uur tot 's avonds 19.00 uur. De politie zal er overigens op toezien dat al te grote „veldslagen." van de jeugd om do oude kerstbomen voorkomen worden. Schiedam, Merkredon, la 30an de decembro ne okazos klubvespero. Ni deziras al vi ciuj pacan kaj prosperan novjaron. SOHIEDAIkl. Geboren: Natas ja B„ d.v. M. G. Huijzer en J. S. van der Valk: Pa trick Lz.v. L. L. Smith en K. C, J. Kook; Barry, z.v. J. Admiraal on 3. M. de Buiter; Lofic. d.v. M. Thomson en M. V. Olsen", Marjolein M., d.v, M. P. Albert en C. M. van Dijk: Patrlela G.. d.v. G. F. 3. Schuur- mans en W. A. van der Lingcn. overleden: P. J. Zwanenburg, 4? jr.: C. W. Maass, 7» jr. cchtg. J. A, H. van der Moer: j. In *t Veen. 74 jr.. wed- 33. Hoeke. L. F. Hcrnéndel Dlozma 41 Jr. Schiedam, maandag. - De uitkeringen, die door de Gemeentelijke Sociale Dienst op grond van de Algemene Bijstandswet en van de an dore rergelingen worden, gedaan, zullen per 1 januari 1971 door mid del van een computer worden verwerkt. Aanleiding tol deze automa tisering van de uitkeringsadministratie zijn de steeds meer voorko mende wijzigingen van de sociale voorzieningsregelmgen. Hel is nu inmiddels bijna ondoen lijk geworden om de wijzigingen „met dc hand" bij tc werken. Daardoor was het onmogelijk dc cliënten van de So ciale Dienst regelmatig op de hoogte te houden van de opbouw van de uit kering. Drs. G. A. A. Smits, directeur van de dienst heeft in een rondschrij ven de verandering van administratie ve werking bekend gemaakt. Na de automatisering zullen zij, die recht hebben op een uitkering na ie dere wijziging een formulier ontvan gen, waarop de uitkering berekend wordt (het z.g. berekeningsformulier). Op dit formulier is af te lezen voor welke uitkering men in aanmerking komt en welke inkomsten eventueel worden afgetrokken. Wanneer er wij zigingen in de omstandigheden optre den, b.v. door verhoging van de nor men (door optrekken van het mini mumloon) of verhoging van de in komsten, wordt er een nieuw bereke- nmgsformulicr aan de cliënten toegc- zonden. Op deze wijze kan steeds na gegaan worden hoe hoog de uitkering ts waarvoor men in aanmerking komt Daarnaast zal door de automatise ring een vereenvoudiging van de ad ministratie van de Gemeentelijke So ciale Dienst doorgevoerd kunnen wor den, waardoor sneller en naar verwachting met minder fouten ge werkt zal kunnen worden. Bij de dienst is men reeds enige maanden met de voorbereidingen voor de om schakeling bezig geweest. Toch blijft het mogelijk dat er in de eerste tijd, dat er met de computer gewerkt gaat worden, fouten kunnen ontslaan. Men vraagt daarom van de cliënten bij voorbaat enig begrip voor de moei lijkheden, waarvoor men in hot begin van volgend jaar ongetwijfeld zal ko-, men te staan. Bij het eerste bcrckeningsformulier, dat aan de cliënten wordt toegezonden gaat een vragenlijst voor het maken van eventuele op- en aanmerkingen, ook met betrekking tot de uitkering. Indien er daarna nog onduidelijkhe den zijn, kan men zich wenden tot de afdeling Buitendienst of de afdeling Informatie, tijdens de kantooruren, elke morgen van 912 uur. In het kort samengevat wordt de regeling na 1 januari als volgt: Na indienen van een aanvraag ont vangt de client binnen één maand een beschikking, waarin de beslissing op het verzoek woidt meegedeeld. In het algemeen zullen op de beschikking geen bedragen worden vermeld. De uitkeringen zullen per maand of per week (dus met meer als voor heen per kwartaal) betaalbaar wor den gesteld; in het algemeen per che que. In dc periode waarover dc eerste uitkering geldt, ontvangt de cliënt eon berckemngsformulier, waarop staat aangegeven hoe de uitkering ts bere kend. Na elke wijziging, zov/el bij verho ging van de normen als bij verhoging of verlaging van de inkomsten, ont vangt de cliënt een nieuw bereke- ningsformulier. Bij aanvragen voor bijzondere voorzieningen zal, nadat de beslissing is genomen, de uitbetaling pas kunnen geschieden in de volgende periode. Het is daarom van belang de aan vraag voor deze bijzondere voorzie ningen zeer tijdig in te dienen. Aangezien het nieuwe systeem vol ledig op de Rijnmond-normen is afge stemd, zullen er bij sommigen kleine wijzigingen in de uitkeringen ont staan. DiUis los van de wijzigihgen als gevolg van de te verwachten verho gingen A .0W./A AV.W.-uiUcering per 1 januari 1971, (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag. De actie van dc gemeentelijke VROM-dienst om gratis strooizout aan de bevolking ter beschikking te stellen voor het be strijden van besneeuwde en gladde wegen blijkt bijzonder goed tc zijn aangeslagen. In de eerste drie dagen zijn ongeveer 1500 zakken van 10 kg strooizout uitgedeeld, ondanks het feit dat er nog nauwelijks sprake is van enige gladheid. Zoals bekend kan het zout elke werkdag tussen 9 en 12 uur worden afgehaald aan het gebouw van de VROM-dienst aan de Buitenhavenweg door bewoners van benedenwoningen of, in flatgebouwen, door bewoners van de eerste etage. Op deze groep rust volgens de bepalingen in de Al gemene Politie Verordening de plicht om de stoepen voor hun woning be gaanbaar te houden. Overigens wordt het zout niet aan kinderen meegegeven en moet men de zakken persoonlijk komen afhalen. Nogmaals waarschuwt de VROM- dienst er voor, dat liet zout niet ge schikt is voor consumptie. De gemeente Schiedam had de be schikking gekregen over 10,000 zakken. Een flinke voorraad, maar men verwacht, wanneer de sneeuw gaat vallen, de aanvragen zullen toe nemen. (Van een onzer medewerkers) SCHIEDAM, maandag De wedstrijd Ten Donck—Odi is in een verpletterende nederlaag voor de Schiedammers geëindigd. Met niet minder dan 145 moes ten de dames en heren het hoofd diep buigen voor de Ridderker kers. Voor de rust was het nog een gelijkopgqande strijd; Ten Donck scoorde viermaal jen Odi driemaal. Maar het eerste kwartier na de rust werd dc Odianen catastrofaal. Ten Donck scoorde acht maal, zonder dat er van Schiedamse «yde ook maar iets tegenover fresteld kon worden, 3—-12. Nadat de kruitdamp was opge trokken, doelpuntten Ria Zeeuw en Elly Spruyt tegen, waarna Ten Donck nog tweemaal raak schoot. Eindstand 514. Woensdagavond krijgt Odi dc kans zjch te- revancheren. In de Mar griethal ontvangen de dames en heren het Haagse Achilles, Aanvang tien over half negen. Keel anders verging het Schiedam. Na een spannende en doelpuntrijke strijd werd O verkan ters met 1310 verslagen. Uit een doorloopbal opende Freek Veer het doelpunten festijn. 1~ 0, De Rotterdammers werdén, hierna gevaarlijk en in een moordend tempo zettfen ze de Schiedamse korf onder druk. Dit resulteerde jn vier doel punten, I4. Freek Veer verkleinde met een schot van afstand de achter stand tot 24. Overkanters, hierdoor nauwelijks geïmponeerd, bouwde de voorsprong vorder uit tot 62, wat Ger O ver- kleeft en Freek Veer met 2 goals beantwoordden .Na de rust konden dc Rotterdammers het hoge tempo van de eerste helft niet meer opbrengen Schiedam, daarentegen, was minder roekeloos met zijn krachten omge sprongen en begon aan een niet meer tc stuiten opmars. Hans Joscn en Ger Overkleeft (2 maal) brachten de stand m evenwicht, 77. Twee doelpunten van Arie Jansen brachten de roodzwarten definitief voor. Na 98 schoot Ger Overkleeft nummer tien in de Rotterdamse korf en Arie Jansen en Freek Veer maakten hej dozyn vol. Nel Sluymer liet 139 noteren, waarna vlak \>ocr tijd de gastheren de eindstand op 13 10 bepaalden. (Van een onzer verslaggevers) SOHEBDAM, maandag in een sloot langs de spoorlijn Schiedam- Delft zijn eind vorige week vier schapen aangetroffen. Een dier was yerdro'nken, een ander had men ge tracht in het weiland te slachten. Het zwaar gewonde dier is naar het abat toir overgebracht en daar afgemaakt. Hoe de schapen, die afkomstig waren uit een weiland aan de Kandelaanveg, in de sloot zijn geraakt, is niet be kend. Ongeveer achthonderd taxi's volgden op tweede kerstdag de rouwstoet naar het crematorium in Rotterdam-Zuid, waar de crematieplechtigheid van de taxichauffeur „Kappie" Dijksman plaatsgevonden heeft, die vorige week tij dens zijn werk slachtoffer werd van een aanslag. Meegereden werd door vrijwel alle Rotterdamse taxi's en dele gaties van taxibedrijven uit o.m. Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven en Schiedam. De plechtigheid werd in al zijn soberheid een aangrijpend gebeuren. De aula van het crematorium was te klein om alle belangstellenden te bergen. De kist lag bedolven onder bloemen en kransen. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag Het ge meenteraadslid P. Poot (PCG) vraagt burgemeester en wethouders of zij be reid zijn maatregelen te nemen om een aantal bewoners hl Groenoord be ter openbaar vervoer te bezorgen. D& heer Pool wijst erop. dat onder de bewoners van tenminste duizend woningen aan het Lisztpl&n, Schu- bertplem, Sibckusplein, Griegplein en Chopinplein een latente onrust heerst over uitblijven van de aanpassing van het openbaar vervoer voor dit stads deel. Indien burgemeester en wethou ders niet bekend zijn met deze gevoe lens van onrust verzoekt de heer Poot het college te overwegen wat er ge- danii moet worden voor het openbaat vervoer in deze nieuwe wijken. (Van een onzer verslaggevers) SCHIEDAM, maandag. Naar aanleiding van de vragen van de ge meenteraadsleden A. J. Engelsman (PvdA), V. Brceke (D'GÖ) *n M. A. A. M. van Overveld (KVP) over de in stelling van een Raad voor Jeugd en Jongeren delen burgemeester en wet houders mee, dat de gemeenteraad binnenkort een voorstel over dit on derwerp tegemoet kan zien. B. en w. merken hierbij op, dat het overleg hierover met het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschap pelijk Werk vrijwel is afgerond. De drie vragenstellers hadden ook nog geïnformeerd naar de plaats die de gemeentelijke Jeugdcommissie binnen de Raad voor Jeugd en Jon geren zou krijgen. Naar aanleiding daarvan deelt het college mee het voorlopig wenselijk te achten de com missie te laten voortbestaan. Wel zijn b. en w. van mening, dat wanneer de nieuw te stichlen raad eenmaal goed funktioneert er voor de gemeentelijke Jeugdcommissie geen plaats meer is. (Van een onzer verslaggevers) Schiedam, maandag. Een aantal bewoners van de buurtschap Bijdorp heeft geprotesteerd tegen de plannen die er zijn om op het z.g. „weitje van Lansbergen" een schoolgebouw voor een Middelbare Technische School te bouwen. Zij hebben dit protest vervat in een bezwaar tegen de wijzigingen in het bestemmingsplan, die voor een dergelijk project noodzakelijk zijn. Ook het bestuur van dc wijkverenï- ging Bijdorp deelt de bezwaren van de bewoners. lu een open brief gepu bliceerd In het orgaan van de vereni ging aan het ooilege van burgemeester en wethouders wordt verzocht de wij ziging van de bestemmingsplannen niet goed te keuren. Eén van de argumenten tegen de vestiging van een technische school die in de brief naar voren wordt ge bracht is het feit, dat door de houw van de school het landelijke karakter van de wijk zou veranderen. Ook vreest men dat door heiwerkzaamhe- 'den en het eventueel opbrengen van een zandlaag schade aan de woningen zou worden toegebracht. Daarbij wordt tevens opgemerkt dat door een verstoorde waterhuishouding in dit deel van de West Abtspolder het ge vaar voor schade aan woningen even eens aanwezig is. Ook stelt het bestuur van de wijk- vereniging Bijdorp, dat de waarde van de woningen zal dalen door ver minderd woongenot. „Het uitzicht wordt belemmerd. De vrijheid in de achtertuinen wordt beperkt. De zon wordt verhinderd de woningen binnen te treden", aldus het bestuur, dat hei college van b. en w. verzoekt de'mo gelijkheden voor een andere plaats van vestiging van de school te onder zoeken. ADVERTENTIE) in deze advertentie bieden wij 'een extra hoge mystère aan voor een extra aantrekkelijke prijs, en dat maakt een ritje naar de stad nog eens de mo'eite waard. Bijzonder fraaie toriBnka mys tère met of zonder loodband. U kunt kiezen uit verschillende dessins en 2 hoogtes nl. 250 cm en 300 cm. Door elkaar per me ter voor nog géén vier gulden. extra hoge mysteres ,-V <u Morgenvroeg om 9 uur begint op de 1e etage de verkoop van deze extra hoge terlenka mys tère in. verschillende dessins, met of zonder loodband, In de hoogtes 250 en 300 cm, do or-el ka ar per meter d Ook maandagmorgen open Géén te!, of schrift, best VLAARDINGEN, maandag. De Ylaardingse damvereniging gaat de laatste clubavond van 1970 besluiten met het houden van sneldamwedstrij den voor haar leden. Dergelijke ont moetingen zijn bij VDV de laatste ja ren bijzonder m trek en daarom staat het vrijwel vast, dat alle leden mor genavond (dinsdag) present zullen zijn^ in de bovenzaal van gebouw I celsior waar om acht uur begonnen zal worden. Er zal dan worden ge speeld in een tempo van één zet per vijf seconden. Echter wordt niet ge bruik gemaakt van wedstrijdklokken omdat deze over het algemeen veel te lijden krijgen van het vlugge spelen. In plaats daarvan zal -door middel van een zoemertje worden aangeduid wanneer een zet moet worden gedaam r SCHIEDAM. Te bevragen, aan het hoofdbureau van politie te Schiedam, dage lijks van 09.00 uür - 17.00 uur. behalve op zaterdag en zondag: Doublé sla ven armband; gouden binnen werk van dameshorloge: ring met 3 sleu tels: grlj2e jongensjas met bont voering; handdoek met ;&wcmbr©ek; zwarte dames- handschoenen: bromfiets pi aatje; 2 auto sleutels aan ring. Te bevragen by de vinders: Goudkleurig dameshorloge, Schallen- berg. B. v. Haarenlaan 502; goudkleurig dameshorloge, Beuman, Cort van der Llndenlaan 48; kinderportemonneetje met inh., Bosman, Lange Haven 132; bruine portemonnee met inh., Schnieder, Haven- dijk 505; zwarte herenportemonnee met inh., M. van. Koetsveld, Alb. Thijmstraat S3: rode damesportemonnee met inh.. Op Endo, Aleidastraat 150 b; knijpportemonnee met u»h-, P- Verboon, Prof. K, Onneslaan J27 a; herenportemonnee met inh,, Sorrne- matis. Nieuwe Damlaan 617; damesparaplu. Rozenburg, Tuinlaan 58 (Rusthuis): dames handtas met toiletartikelen. V. v. Vlies, Gioenelaan 85: rood bewerkte kinderwant, Mevr. ,d, Plas. Warande 87; green-witte kmderwant. A. de Groot, Viaardingerdijk 155; zwarte dameshandschoenen, J. B, P. van Open. v. Oldenbameveldstraat 58, tel. 705670; dames-laarzen, F. A. v. Rongen, Prof. K. Onneslaan 155 a; bruine heren schoenen. v. Deurzen. Boerhanvelaan nr. 102; aansteker in zwart etui. H Zwarts. M, C. M. de Grootstraat 75. na 16 00 uur. VLAARDINGEN, maandag. Bij koninklijk besluit van 2 december is burgemeester J. Heusdens per 1 - ja nuari 1971 herbenoemd tot burge meester van Vlaardingen. De daartoe vereiste eed 2al mr Heusdens op 28 december afleggen te genover de commissaris der koningin. Dc heer Heusdens js sinds 1948 bur gemeester van Vlaardingen. VLAARDINGEN, maandag De heer E. P. van der Veen heeft tegen veler verwachting zijn benoeming tot lid van de gemeenteraad aangenomen, die men in PCG-kringen wellicht on fatsoenlijk vindt en overigens wel te recht ook. Zoals bekend zal dc heer Van der Veen de plaats innemen van de heer G. Wapslra, die als gemeente raadslid heeft bedankt in verband met zijn vertrek naar Groningen. Indertijd is een afspraak gemaakt tussen leden van de ARP, de CHU en de SGP, dat een aftredend raadslid, zou worden vervangen door een lid van dezelfde partij. Alle raadsleden die uitkomen onder de naam PCG (protestants christelijke groep) zou den een verklaring hebben onderte kend waarin staat, dat men voor een benoeming zou bedanken wanneer men. niet van dezelfde partij afkom stig was dan het aftredende raadslid. De heer Van der Veen heeft zich daarin feite niets van aangetrokken gezien het feit, dat bij zijn benoeming zonder meer heeft aangenomen. De verwachting was dat de oud-wethou der voor deze benoeming zou bedan ken waardoor de heer J. Wijnstok (ARP) benoemd zou worden, die ui teraard wel het recht had en heeft om een raadszetel te aanvaarden. Het is thans te verwachten dat de PCG-fraklie geen genoegen 2al nemen met de handelswijze van de beer Van der Veen en wellicht dat men daar over op korte termijn een vergadering zal beleggen. Vlaardingen, maandag. Alle eer ste teams van de Vlaardingse tafelten nisverenigingen. hebben bet eerste ge deelte van het seizoen volop gelegen heid gehad om zich in te spelen voor het tweede gedeelte, dat over enkele weken beginnen zal. Alle teams krijgen dan weer andere tegenstanders tegenover zich. Het is namelijk zo, dat de bovenste drie van iedere afdeling, de onderste drie ver enigingen van een hogere klasje te genover zich krijgen. Van do zes ver enigingen, die dan een nieuwe afde- lig hebben gevormd plaatsen de bes te drie 2ich in de hoogste groep voor het nieuwe seizoen, terwijl de onder ste drie een klasse lager zullen uitko men. Wat de Vlaardingse teams betreft hebben de vijf verenigingen zich geen van allen kunnen handhaven in het bovenste gedeelte, hetgeen inhoudt, dat promotie uitgesloten is. Het gaat er dus om zich te handha ven of te degraderen naar een lagere klasse. Dit geldt echter niet voor Flar- dinga en wel omdat deze vereniging in de vijfde klasse uitkwam waar geen degradatie mogelijk is. VLAARDINGEN. In verband met de jaarwisseling zal het inlichtingen bureau op donderdag 31 dec, geen zitting houden in de Meidoornschool. De gemeentebibliotheek zal op 31 de cember te 16 uur sluiten. VLAARDINGEN, maandag De R.E.T.-bus 57 zal de diensten op 31 december te 21 uur staken. Vanaf het begin en eindpunt zal -de laatste bus te 21.30 uur vertrekken. VLAARDINGEN, maandag. Het op de tweede kerstdag geor ganiseerde sporttoernooi door de cjv Liefde en Vrede in de sport-* hal aan de Fioris de Vijfdelaaii is evenals vorig jaar een groot suc ces geworden. Het provinciale toernooi dat van 9 tot 22 uur duurde had een vlot ver loop en kort daarna werden de prijzen uitgereikt door de heer P. Boschman, gemeentelijk ambtenaar van jeugdza ken. De heer Boschman, die alle fina les van de volleybalwedstrijden had gevolgd toonde respect voor de vele sportievelingen, die er de voorkeur aan gaven de gehele dag In de sport hal door de brengen in plaats van zich te vermaken met zout- en. zoetighe den, zoals hij opmerkte. De voetbal series werden gewonnen door Fallcntin uit Vlaardingen dat met 6 punten op de eerste plaats ein digde. Dc volgende drie plaatsen wer den gedeeld door L en V 80, De Stoof 1 en Interum'69. Resp, uit Vlaardingen. Vlaardmgen en Alblasserdam, terwijl John Mott uit Vlaardingen op de laat ste plaats eindigde. De basketball serie werd gewonnen door Falletln, dat in de finale raet 6 5 zegevierde over Tromp, dat daar door genoegen moest nemen met de tweede plaats en prijs. Op de derde plaats eindigde Spirit en als vierde werd L en V 25 geklasseerd. Living stone wftrd vijfde en De Stoof eindig de op de laatste plaats. De volleybalwedstrijden kenmerk ten zich door de grootste deelname en deze wedstrijden duurden dan ook van 16.45 tot 22 uur. Op de eerste plaaLs eindigde De Schakel uit 's-Gra- vendeei dat in de (halve) finale met II7 won van Interum'69 uit Alblas- serdam. Op de tweede plaats eindigde Interum '2, dat met 1515 tegen Tromp gelijkspeelde maar in de ver lenging nog met 2215 wist te win nen. VLAARDINGEN, maandag. Per 1 januari 1971 zal een nieuwe instel ling onder de naam: „Stichting Ge zinsverzorging Vlaardingen" haar werkzaamheden gaan beginnen in het gebouw aan de Emmastraat 71, tel. 342833. Deze instelling is ontstaan, dank zij de bundeling van de Vlaardingse ver eniging voor gezondheidszorg „het Groene Kruis - het Oranje-Groene Kruis", de diaconie der Hervormde gemeente te Vlaardingen en de Stich ting Katholieke gezinszorg en gezins hulp. Door deze bundeling zal getracht worden om nog beter en deskundiger hulp te verlenen waarbij het de be doeling is om in ieder gezin de .juis te" hulp te kunnen plaatsen, waar ui teraard, naar gewenst, ook rekening zal worden gehouden met de levens beschouwing. De leidsters, evenals de gezinsver- zorgsters-, helpsters en de helpsters bij bejaarden, tot nu toe bij de drie verschillende instellingen werkzaam, treden allen in dienst van de nieuwe stichting. De staf wordt gevormd door de heer C. J. vxl. Griend, directeur en me vrouw P, C. Jezeer-Bokhoven, staf functionaris. Het bestuur van de nieu we stchting. De staf wordt gevormd door de heer C. J. v.d. Griend, directeur en me vrouw P. C. Jezeer-Bokhoven, staf functionaris. Het bestuur van de nieu we stichting bestaat uit negen leden; drie van elke Instelling. Per 1 januari 1971 kunnen aanvragen voor gezins verzorging worden ingediend op het spicekuur bij de leidster, telkens van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 9.30 uur aan het bureau, Em mastraat 71, tel. 342833. VLAARDINGEN, maandag. In de turnzaal aan de Rode Kruislaan zullen in de eerste week van januari 1971 de jaarlijkse clubkampioenschappen wor den gehouden van de tafeltennisver eniging Intiem '55. Op maandag 4 januari worden de voorronden gehouden van de eerste, .tweede en vierde klasse en. op donder dag 7 januari zullen de derde klassers aan bod komen. Is de deelname groot, dat worden de finales op vrijdag 8 ja nuari verspeeld. Deze wedstrijden zijn uitsluitend bestemd voor de seniorleden, die zich tot woensdag 30 december kunnen op geven bij wedstrijdsecretaris A, Stolk, Dirk de Derdelaan 131, tel. 341327. - Voor de pupillen en junioren van Intiem wordt op zaterdag 2 januari 1971 een jeugdtoeraool gehouden, dat te 13 uur begmt in de turnzaal aan de Rode Kruislaan, Intiem heeft inmiddels versterking gekregen van de 39-jarige Tsjech Mi- Jon Bublik, die in Vlaardingen woon achtig is en zich als lid van Intiem heeft aangemeld. De heer Bublik heeft in zijn geboorteland in de hoofdklasse gespeeld en betekent derhalve een aanwinst voor Intiem, welke vereni ging in de tweede helft van de compe titie moot trachten zich te handhaven in de eerste klasse van de afdeling Rotterdam van de N.T.T.B.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1