m AGENDA MORGENAVOND BIJNA GEEN OPENBAAR VERVOER VREDIG MAARLAND l WÊ Koren huldigden Jos.Vr anken ROTTERDAM RIJNMOND ca. m Folklore Toneel Muziek Orgel Cabaret Kindermusical Ballet Deep Purple Sirenelunch Amateurtoneel Exposities Opera Sport „Deep Purple": Lekker hard! VERDIEPING BRANDT UIT Üi Nederlands Blazersensemble speelt buiten concertzaal -;-y Bioscopen Voor heden Exposities Waterhoogten pagina 4 - woensdag 30 december 1970 iREDACTIE: ELS FL1PSEN EN FRANS HAPPEL Turkse buikdansen: maar ook vocaal en instrumentaal werk uit het land van mos» keeën en „jengelmuziek" op A januari in De Doelen. MO GELIJKHEDEN' tot vertier buitenshuis in de periode van 31 december tot en met 9 januari. De voorstellingen en uitvoeringen ■beginnen '3 avonds om kwart ovei acht, tenzij anders is aangegeven. Wordt geen plaatsnaam genoemd, dan is Rotterdam van toepassing. Opgaven voor deze agenda uiterlijk maandag 12.00 ttyr. Telefoon 135430, toestel 43. presenteert „De Jantjes" met zang en dans van Herman Bouber. Liedjes van Louis Davids en Margie Morris. In principe tot en. met 3 januari, mo gelijk langer. De toegangsprijzen: van 3,tot 11, Rotterdamse Schouwburg Nieuw Rotterdams Toneel WnT/Stefisf begint jaar inet de komedie C/O'OG^} „Tchao!" van Mare- y-ftk Gilbert Sauvajon. Ge- fy reduceerde toegangs- B03ln prijs: 2,50' voor aFe rangen. De medewer kenden zijn Enny Meunier, Marijke Merckens, Else Valk, Steye van Bran denberg, Jan Teulings en Gees Linne- bank. VoorsteilIrigen met normale toegangsprijzen (van 3,tot 10,50) iedere avond, van 2 tot en met 8 janu- ri. Piccolo Theater De Nieuwe Kome die brengtVariaties op een Oidipus complex", een theaterstuk dat geba seerd is op „La Machine Infernale" van Jean Cocteau. Cor Stedelink zorgde voor de bewerking en de regie. Iedere avond, van 2 tot en met 10 januari. Groote Schouwburg. Het Amster dams Volkstoneel od.v, Beppie Nooy De Doelen, grote zaal. Op 3 januari een Turks songfestival met omler an dere de zangeres lïerkant en Necali Gürses, de zangeressen Sauiye Can en Pakize, het kwintet „De Merha- ba's en Sextet Vevbi Turan. Ook buikdansen staat op het programma, daarvoor zorgt Mehtap. Toegang sprijzen voor dit folkloristisch ge beuren V3n 4,tot 10,—, Dé Doelen, grote zaal. Het Collegium Musicüm Roteroda- raum speelt op woensdag 6 Januari werken van Beetho ven. Wölfl, Dussek en Hummel onder het motto „Beethoven en zijn tijd". Mede- werkers; Momoo Kishibe (viool), Vla- dimir 'Krejza en Josef Schcjbai (alt viool j,Michel Roche (célloj.Raymond Delnoyé (fluit) en Alex van Ameron- gen (piano). Toegang 3,50. Tweemaal het Rotterdams Philhar- moniseh Orkest o.l.v. Jean Fournet -met vioolsolist Pinchas Zuckerman. Öp het programma staan het voor--.' spel van Wagners „Lohengrin", viool concert van Mendelssohn en de derde („Eroica") symfonie van Beethoven. Op donderdag 7 januari </?,50 en 10,—) en op 8 januari Cf 8,50 en 13, 'Zaterdag 9 januari een „matinee voor de vrije zaterdag", aanvang 15.00 uur. Het Radio Filharmonisch Orkest geeft een concert o.l.v. Willem van Otterloo, met als soliste Barbara JNissmann (piano). Toegangskaarten ƒ5,—. De Doelen. Arle Keijzer improvi seert op zaterdag 2 januari, aanvang 15.00 uur. Toegang/ 1,50. Laurenskerk. Op 1 januari een or gelconcert door Joh. Th. Lemckert, met medewerking van Frans Vreug- denhïl en Peter Masseurs (trompet). Entree 2,—. Hofpleintheater. Do hole maand januari, rfj *e beginnen met lu Nieuwjaars dag, brengt cabaretier f>Yy Fons Jansen zijn pro- r A H gramma „3 x Ander maal". Met aan de vleugel Frans Oudhoff.lToegangs prijzen van 4,50 to t 10,— In den Twijfelaar. „Warm en koud stromend water", iedere donderdag, vrijdagen zaterdag vanaf 21.30 uur. 't Roefje. Yvonne van Elburg 2ingt cabaretliedjes met pianobegeleiding van Léon Belle. Iedere vrijdag-, zater dag» en zondagavond. 't Winkeltje. Van dinsdag- tot en met zaterdagavond afwisselend op treden van Ansje van Brandenberg, Saskia cn Serge, Ineke van den Meij- denberg en Motke Dagan. Piccolo Theater. Iedere zondag middag speelt de Twijfelaar-groep de kindermusical „Nogal Wiedus". Met O:a. Lees Vos en Louis Koekeimann. Aanvang 14.15 uur, toegang 1,25. De Doelen, hal. Het Rotterdams Danscentrum onder leiding-van Ine ke Sluytér geeft op 2 januari een openbare repetitie, die om half drie beg'ïtt. Toegang vrij. De Doelen, grote zaal. Vrijdagnacht 1 januari (aanvang 0.15 uur) een optreden van de Britse roek-groep „Deep Purple", dat ook visueel aantrek kelijk belooft te wor den. Dc drie jaar oude groep bestaat uit organist John Lord en iead-gita- rist Ritchie Blackmore (de oprichters) en uit drummer Ian Paice, zanger Ian Gillian er» basgitarist Roger Clover. Tweemaal combineerde „Deep Pur ple" in de afgelopen jaren rock en klassieke muziek, iets wat ze in Rot terdam zeker niet zullen doen. Het voorprogramma van hun anderhalf uur lange optreden wordt verzorgd door formatie „Super Sister".- 1 Remonstrantse kerk (Matbenesser- laan) Op 4 januari, de eerste maandag van de maand, „Een half uurtje met de Schneiders". Vanaf kwart voor een luisteren naar en praten met ac. teur Eric Schneider en zijn echtgeno. te Josephine Soer. Brood meenemen, de koffie wordt erbij geleverd. Polace. Dc amateurtoneel vereni ging „Mutua Amicitia" heeft een kluchtig blijspel op het programma: „als het kindje binnenkomt" van Ro ger MacDougall. Donderdag 7 janua ri wordt het opgevoerd, aanvang 20-00 uur. 0Boymans-van Beu- ningen. Toten met24 januari blijft de grote retrospectieve Dali- tentoonsieliing te be zichtigen. Gouaches, tekeningen, schilde rijen, sculpturen, ju- welcn,.raltes bij elkaar zo'n 240 ver-' ken. In de catalogus (f 25/~j staan ze allemaal afgebeeld. Toegangsprijs 3,kinderen tot 14 jaar half geld. Eveneens in Boymans een expositie van Oosterse keramiek uit hel rijks museum Kröller-Müller. De voorwer-. pen zijn afkomstig uit- China, Japan, Korea, Siam en Amman. Maritiem Museum Prins Hendrik. „Vastmaken", een tentoonstelling over de Nederlandse haven- en zee sleepvaart. Museum voor Land- en .Volken kunde. Een unieke verzameling aar dewerk, in reliëf gebeeldhouwde zul len, beelden en sieraden van het sinds enige eeuwen uitgestorven Maya-volk. Toegang ƒ2,50. Voor 7,50 is een ruim geïllustreerde cata logus verkrijgbaar. Grootste stuk van de expositie, een gebeeldhouwde „stele" van ruim 5 ton staat opge steld in de hal van Dc Doelen. Kunstzaal Zuid. Gouaches van Henri Plaat. Kunstcentrum Lijnbaan. Tot en met 1? januari de expositie „Welkom" met onder meer een reusachtige taart van Carla Kaper, miniatuur tanks van R, Evers, videorecorders voor speels gebruik en nog veel meer. Toegang gratis. 't Venster. Tot en met 8 januri wandkleden en gouaches van Yvonne Verzijlbergh. Bouwcentrum. Kindermeubelen van vijf tot enige honderden guldens staan uitgestald onder de titel „Kin- der-achtig". Toegang 1,60, kinderen mogen gratis mee. Speelmogeiijkhe- den genoeg: klimrekken, leeshoek, opbJaassloelen, een vijvertje enz. Stedelijk Museum (Schiedam)- Tot en met 11 januari exposeren de kunst- klassen „Sfeer-kontrasten". Van Sas- kia Koenraads zijn poppen tentoon- gestold onder het motto ..Beeldende betovering". Voorts „50 x 50", een prentenshow in veelvoud. De Doelen, grote zaal. Het Rotter dams Operakoor geeft nieuwjaars dag een uitvoering o.l.v. Piet Struijk. Solisten zijn Jennie Veeninga (so praan) en Frits van Houten (tenor). Toegangsprijzen 6,— en 8,—, IN de reeks popconcerten; die het inmiddels al een beetje verwende Rotterdamse publiek té verwerken krijgt, staat voor vrijdagnacht in De Doelen een optreden op het program ma van de Engelse „Deep Purple". De groep neemt onder de Engelse popgroepen, die de „heavy blues- rock" spelen, misschien niet zo'n vooraanstaande plaats in, hoewel de singles toch regelmatig de hitlijsten halen. De laatste keer was dat het geval met „Black Night", waarmee de groep hoge ogen gooide. De muziek van Deep Purple is keiharde rock op een basis van blues; het best te vergelij ken mot o.a. Led Zeppelin en The "Who, De vijfde en nieuwste lp heet ■„Deep Purple in Rock", opgenomen zoals de groep dat het liefst wil: in dc studio, waar deTnusiri zich niet hoe ven te bekommeren orri de toneel show en zich volledig kunnen concen treren op de muziek. Het is een plaat geworden met bikkel harde opzwepende muziek; de sound waar de vijf van Deep Purple naar zoeken. Op de plaat doen voor het eerst mee Ian Gillan (zang) en Roger Glover (basgitaar); die een niet gerin ge bijdrage leveren. Dat Gillan een uitstekende stem heeft om roek-mu- ziek te zingen; bewijst hij niet alleen op ,,Deep Purple in Rock", maar ook in de roek-opera „Josus Christ Super star", waarin hij de rol van Jezus speelt en zingt Een belangrijke plaats in de groep wordt Ingenomen door organist John Lorddie het nummer „Gemini Suite" componeerde, dat op 17 september door Deep Purple samen met een groot orkest onder leiding van Mal colm Arnold in Londen uitgevoerd werd. Verder speelt Ritchie iiiackmore Jeadgitaar en zit Ian Paice op drums. Hoe Deep Purple het op de planken maakt, zullen we vrijdagnacht in de grote zaal van De Doelen horen. Jek ker hard zal het in ieder geval wel zijn. K.W. zondag 3 januari, H.OO uur: betaald I voetbal. Sparta~Vf}. lendam, (Kasteel); Ex--., JR«r? celsior—Telstar fr (Woudestein); SW- Graafschap (Har- DEEPPURPLE Bij een brand in een pand aan de prinses Margrietstraat te Rotterdam is gisteravond een woning op de tweede verdieping geheel uitgebrand. De bewoners waren van huis, mevrouw W. P. van Gent en haar dochter G. van Klaveren-Gent, waren tijdens de brand niet thuis. De oorzaak van de brand, die omstreeks acht uur uitbrak is nog niet bekend. De ondergelegen ver diepingen liepen bij het blusstngswerk ernstige waterschade op. (Van onze kunstredactie ROTTERDAM, woensdag. Het Nederlands Blazersensemble o.l.v. Edo de "Waart zal In de komende maanden een. aantal concerten geven die om twaalf uur 's nachts beginnen en bul ten. de gebruikelijke concertzaal zullen blijven. Zo zullen de concerten in Rotterdam in de hal var. de Doelen wórden gegeven. In Amsterdam zal gespeeld worden in de piste van het theater Carré, waarbij de intimiteit van het theater vergroot zal worden door een speciaal plafond dat dc bo- vengalcrijen afsluit. De concerten in Rotterdam zijn mogelijk gemaakt door stetitt van de Rotterdamse. Kunststich ting en De Doelen. De entreeprijs voor de concerten in 'Rotterdam kon zo op 2,50 gesteld worden (de organi satoren spreken dan ook van „knaak concerten"), de toegangsprijzen voor de nachtconcerten In Carré zijn 4,50 of 9,75 voor drie concerten. De data waarop de concerten gegeven worden: Rotterdam - 16 januari, 13 februari en 17 april; Amsterdam - 22 januari, 19 februari en 9 april. Het Nederlands Blazersensemble zal op deze data een keuze maken uit werken van Louis Andriessen, Beethoven, Bevg, Dvorak, Gabrieïi, De Leeuw, Mozart, Strawins- ky en Kurt Weill. ROTTERDAM, v/oensdag (ANP). Twee Japanse vennootschappen hebben opgericht Kawasaki Motors NV gevestigd in Rotterdam, aldus de Nederlandse Staatscourant. De nieuwe NV heeft o.m. ten doel de handel in en de in- en uitvoer van Kawasaki- motorfietsen en onderdelen daarvan. Het maatschappelijk kapitaal der ven nootschap bedraagt 1 mLn geplaatst cn volgestort zijn '362 aandelen van ƒ1000. Arena, dag. 2, 7, 8.30 uur: De verknipte melkboer, al. Calypso, dag- 2, 7. 9.30 uur: M-A.S.H., 18 Jr. Cineac-Bi jcnUorf, dag. 9:30. lil.30, 1.30, 3.30, 5.30, 7.30. 9.30 uur: Dumbo het vjiegen- de olifantje, at. Cincac-Bews, dag. 9, 11-30, 2, 430, 7, 9-30 var: Helden van het laatste uur. 18 jr. Cinerama, dag, J.45, 7, 9,30 uur: 54-1,14 Jr. Colosstum, dag. 8 uur: A man called horse, 14 Jr. elke middag 2 uur: Asterik en de helden, al. Corso, dag. 130 en 7.3Ö uur; Hyatt's doch ter, 14 Jr. Grand, dag. 2 en 8 uur: De avonturiers, 18 jr. Harmonie, maand. C, 7, 9.15 uur; De bruid gaat in het zwari, 18 jr, Kriterlon, dag, 2.30, 7, 9.30 uur: Getting straight. 18 jr.; maand, 19.00 uur: Rot terdamse filmliga Film 75 jaar. Lmnlere, .dag. 2, 7, 9.30 uur: Met de muziek mee, al. Luxor, dag. 2, 4.30, 7, 9.30 uur: De geadar- me op drift, al. L(Jntaantheater, dag. 12, 2, 4, 7,15, 9.30 uur: Jt- Passage, dag. 2 en 8.15 uur: Je leeft maar twee keer, 14 jr. Prinses, t/m dinsd., dag. 2 en B uur: Easy come, easy go, 14 Jr.. Woensd. 8 uur: Verkrachting, 18 Jr. Itex, dag 2, 7, 9.15 uur: Tarzan'a vlucht. 14 Jr. Studio '62, dag- 2.15, 7. 9.30 uur; Do melk weg. 14 jr. Thalia, dag 2. 6.45, SAO uur: De-rode cir kel. 14 Jr. 't Venster, dag. 2. 7.9.15 uur: Subia.'s jung le. 18 Jr. -3 iO Victoria, dag. 2. 7. 9.30 uur,: maandag ge sloten: Laat Je niet ta de boot nemen, al, KLNDEBMATINEES: Cineac-Bijenkorf, deg. 9,30. 14.30. 1.30, 3.30; 5.39. 7,30, 9.30 uur: Dumbo het vliegen de olifantje, al. prinses, woensd. 2 uurBatman, al. Rex, woonsd- 2 uur; Laorei en Hardy als zeebonken, al. Voor heden *t Winkeltje 19.00 uur: Ansje van Brandenberg.; *t Roefje (holbsSn) 20.00 uur: aanger-gitarist Jdse Nieto; öoelen Kleine zaal. 20.15 uur: Da Jas- perinashow; Hof pleintheater, 20.15 uur: Spring uit het raam. achat, we gaan trouwen: Groote Schouwburg, 20.15 uur: De Jantjes. ROTTERDAM, woensdag (ANP). Mr W. H. Fockema Andreae, direc teur ven de bank Mess en Hope NV, zal eind april 1971 aftreden. De heer Fockema Andreae heeft dit besluit ge nomen wegens zijn toenemende maat schappelijke taken. Hij is o.a. voorzit ter van de Rotterdamse Kamer van Koophandel. De uitbundige sneeuwval van de laatste dagen heeft de cude straatjes en geveltjes in Brielle extra versierd. De spierwitte laagjes zorgen voor een onwerkelijke sfeer, die niets van doen heeft met lawaaierig verkeer of lucht vervuiling. Het Maarland ligt er vrédig bij in het zachte licht. In de winter is Brieile op zijn mooist Eigenlijk zouden juist dan de historische 1-aprit kostuums gedragen moeten worden. ROTTERDAM, woensdag. Het openbaar vervoer in en rond Rot terdam komt morgenavond na een uur of negen grotendeels stil te liggen. De RET blijft op een beperkt aantal lijnen met grote tussen pozen rijden, maar treinen en interlokale bussen vallen in het alge meen uit. Wat de RET betreft: tramlijn 11 en buslijnen 34, 39, 40, 45, 57, 65, 69, 71 en 74 worden omstreeks 20.10 uur op geheven. Op de overige lijnen worden de diensten tot ongeveer half twee uitgevoerd met een frequentie van 20 of 30 minuten. De metro zal na. negen uur een 12- minulendienst rijden tot ongeveer 2.20 uur, maar de metrostations Stadhuis en Leuvehaven gaan omstreeks negen uur dicht. TREINEN De Nederlandse Spoorwegen voeren tot ongeveer negen uur een normale dienstregeling uit, met o.a. de volgen de laatste treinen: van Amsterdam naar Rotterdam v. 21.00 uur, van Rotterdam naar Amsterdam v. 21.11 uur, van Dordrecht naar Rotterdam v. 21.54 uur, van Rotterdam naar Dordrecht v. 21.16 uur, van Den Haag naar Rotterdam v. 21-38 uur, van Rotterdam naar Den Haag v. 21.25 uur, van Rotterdam naar Utrecht v. 21.13 uur, van Utrecht naar Rotterdam v. 21.21 uur. Later op de avond rijden echter in cidenteel nog enkele treinen. Men kan dan o.a. om 21.14 uur van Amsterdam naar Rotterdam en om 21.47 uur van Amsterdam naar Schiedam. Om 21.52 uur en om 22.98 uur van Rotterdam naar Amsterdam, om 21.37 uur en om 22.41 uur van Rotterdam naar Den Haag, om 21.30 uur van Rotterdam naar Dordrecht, om 21.35 uur en om 22.07 uur van Utrecht naar Schiedam en om 21.51 uur van Utrecht naar Rotterdam. De spoorwegen geven een vouwblad uit met alle bijzonderheden over de treinenloop op oudejaarsavond. -Het is op de stations gratis verkrijgbaar, INTERLOKALE BUSSEN .'De interlokale busdiensten rond Rotterdam beëindigen het vervoer omstreeks negen uur. Op enkele lijnen worden late ritten gemaakt. Inlichtin gen geeft het autobusstation Rotter- dam (tel. 135955). TOS VRANKE NSR, dirigent van o.a. Rottc's Mannenkoor, werd wegens zijn 70sle verjaardag en zijn 50-jarig toonkunstenaars jubileum door verenigingen uit de koorwereld gisteravond in de ^rote Doelenzsal een feestelijk: concert aangeboden, waaraan de jubilaris zelf deolnam; hij dirigeerde nl, het genoemde konr in Avondrood van een van zijn voorgan gers bij deze koninklijke zangvereni ging, L. F. Brandts Buys («rootvader van de bekende Baoh-specialist Hans Brandts Buys) en in eon werkje van Hindemith, na de pauze,het g&mcngd koor Cantate Domino in twee delen u;t een mis van DiabelU, waaraan Ca- marata, een amateur-orkestje, zijn In strumentale medewerking verleende. Mochten Vrankens verdiensten als koordirigent op een avond als deze niet zo duidelijk aan het licht treden (er w-aren diverse ongelijkheden 'en veel speelde zich af in een ondefi nieerbare stemming), zijn goodwill bij het grote publiek bleek telkens uit de ovaties die hem ten deel vielen. Die hulde verdient Vranken ook zeker voor zijn belangrijke aandeel in dé totstandkoming van de Arbeitsge- meinschaft Europaischcr Chorvenbiinde cn het Internationaal Koorfestival; minister Klompé memo reerde ook deze kwaliteiten terecht in haar geschreven woorden aan de jubi laris, te zamen met die van o.a. burge meester Thomassen opgenomen in het programmaboekje. De velé koren die deze avond tot een feestelijke .gebeur tenis maakten waren o.a. Bergen op Zooms Mannenkoor, geleid door Wim Steenbak, het Kon. Schiedams Man- nenkoor Orpheus (dirigent Chris Ver hoog). het Groot Mannenkoor Zwolle en Deo Sacrum, beide onder leiding van Jos. Vranken jr. zoon van de ju bilaris, die vooral met het uit kinde ren cn volwassenen bestaande koor Deo Sacrum enorm succes boekte in zuwer on fris gezongen stukken van Palestrina en Martini. Bedenkingen van technische en artistieke aard had den wij wel bij het orgelspel van Jo- han Schmitz, niet alleen in werk van eigen band (bet begroetings.Ii.ed voor het echtpaar Vranken) dat ge schreven voor de gezamenlijke koren en het orgel lawaaierig en nogal goedkoop aandeed, maar vooral in de beroemde finale uit Viernes 3 ste Sym fonie, door verkeerde noten, tempo fluctuaties en inconsequente fraserin gen etc. nl. onherkenbaar verminkt. Het fraaie Flentrop-instrument hoor den we zeiden zo mishandeld. S. NIEBOER ROTTERDAM, woensdag (ANP) Het persluchtbedrijf Atlas Copeo zal op 4 januari-verhuizen van Rotterdam naar een nieuw gebouwencomplex in Zwijndrecht, zo heeft het bedrijf me degedeeld. De nieuwe vestiging is noodzakelijk omdat uitbreiding in Rotterdam niet mogelijk was. Tegelijk met het betrekken van de nieuwbouw zal Atlas Copco Holland NV haar naam wijzigen in Atlas Copco Neder land N.V.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1970 | | pagina 1