J IN MEMORIAM. I Stadsnieuws. Enkele vrijzinnig-democraten stemden cerst te g a n. Totdat Mr. Drucker voorzag waar het op uitliep, en luid v o o r stemde, daarbij toen gevolgd door nog enkelen zijner geestver- wanten, die nog niet gestemd hadden. De slag was echter niet af te weren. En de begrooting viel. Bij volkomen verrassing. Althans stellig voor de linkorzijde, die de bui niet heeft zien aankomen. De „Maasbode" (R. K.) laat zich aldus hooren Wat nu Want wij veronderstellen, dat het geheele Kabinet zich de verwerping der begrooting van dezen tweeden Oorlogsminister zal aan- trekken. Wij ontveinzen ons geenszins de moei lijkheden, waarin een Kabinets-crisis ons op dit oogenblik brengen zal. Doch dit is allerminst reden, dat de hou- ding der rechterzijde afkeuring zou verdie- nen, - Danger uitstel had ons wellicht voor nog grootere moeilijkheden geplaatst. In elk geval schijnt de rechterzijde aange- wezen, om de regeertaak op zich te nemen, en met name de heer Heemskerk de aange- wezen man, om zich met de formatie van een nieuw Kabinet te belasten. Kamerontbinding zal dan wel niet kunnen uitblijven. Maar ook, wanneer het ministerie van opiriie mocht zijn, dat het niet in zijn geheel getroffen is door het Kamervotum, zal Ka merontbinding niet achterwege kunnen blij- ven. In elk geval schijnt een stembuscampagne onvermijdelijk. Over dien strijd die nog geduchter zijn zal dan in 1905 of 1907 zullen wij in de naaste toekomst wel gelegenheid vin- den, een en ander te zeggen. De „Nederlander" (Chr.-Hist.) is over het votum der Kamer niet zoo best te spreken. Het blad zegt: Het komt ons voor en wij kunnen geen betere verklaring vinden dat in het votum van Zaterdag bovenal nagewerkt heeft een algemeene vage wretel over den „Staal- koers" en al de moeilijkheden die deze nu reeds gcbracfet heeft. En verder: Wel betreuren wij het votum te meer, omdat wij vreezen dat door deze ongemoti- veerde. kwalijk-begrijpbare (en daarom zoo gemakkelijk te misduiden) daad de defensie nog wat dieper in de politiek zal verzinken dan dit gedurende de laatste twee jaren reeds gebeurd is. Het „Utrechtsch Dagblad" (oud-lib.) zegt o.m. Bij de politieke lijkbaar van dezen Minister treuren wij niet. En het zou ons, zacht uitgedrukt, niet verwonderen als het Kabinet zich gedroeg als de man in de Indische fabel, wiens leven van dat van een papegaai afhing. Een toovenaar draaide den papegaai den nek omEn ook de man viel dood ter aarde. Terwijl de „Nieuwe Courant" (vrij-lib.) zich aldus uitdrukt zette zijn glas zachtjes op tafel; menigeen vouwde zijn handen en keek naar den grond maar meezingen deed er niet een. Toen de vrouw klaar was met zingen, ging zij stil naar haar man toe en greep hem bij zijn hand. Hij volgde haar zwijgend en gewillig. De mannen echter bleven nog een poos stil en in zich zelf gekeerd staan; toen greep de een na 'dien ander naar zijn pet en ging naar huis. De brandewijnglazen echter, half of nog geheel vol, bleven op de tafel staan; niet een had dien avond meer zin in dien afschuwelijken drank. De naam Jezus had zelfs tegenover deze ver- wilderde gemoederen zijne macht behouden. Vrouw Baumgarten ging met haar man naar huis. Hij liep naast haar met gebogen hoofd en sprak geen enkel woord; ook zij zeide niets, maar zij bemerkte heel goed, hoe het in hem werkte en woelde. Ook den volgenden morgen spraken ze beiden geen woord over het gebeurde van den vorigen avond. Kort voor zijn vertrek verzocht Baumgarten zijn vrouw om voor den avond zijn lievelingsspijs voor hem te koken, namelijk visch. Ze knikte, en keerdo zich toen snel om, om hare opkomende tra- nen te verbergen. Ach, ze wist maar al te goed dat wanneer haar man zoo'n tocht Aan het ministerie is door dit votum de genadeslag toegebracht Wij komen dus dit achten wij zoo goed als zeker andermaal voor een ka binets-crisis te staan, waarvan wij ons de oplossing kwalijk in denzelfden zin als van April j.l. kunnen denken. De houding der vrijzinnig-democraten waarvan 5 voor,' 4 tegen de begrooting stem den, avordt natuurlijk ook druk becritiseerd. „Land en Volk" vind er zelfs aanleiding in om do rechterzijde eens geducht uit te schelden. Het blad schrijft een heel artikel over „Politieke sluipmoord," waarin men kan le zen woorden als „listig", „verraderlijk," „ge- niepige toeleg" „sluipmoordenaars-specula- tie" en meer van zulke „schoone" dingen. Het ware beter zegt „De Rotterdammer" dat „Land en Volk", in plaats van aan de Christelijke partijen „sluipmoordenaars- werk" te verwijten, de hand eens in den boezem stak. Wat houding toch is het, dat men te gen stemt, alsof men in zijn hart ook te gen is, terwijl men heimelijk h o o p t, dat de rechterzijde, speciaal de Lohman-groep, dan wel zal redden wat men zelf schijn- baar afkeurt? Natuurlijk wordt in dezen ook de hou ding van den Minister besproken. Hoe is de houding van den Minister van Oorlog geweest? Laten de 1 i b e r a 1 e bladen dat maar zeg gen. In de liberate pers leest mSn: dat de groote oorzaak gezocht moet wor- den in den persoon van den Minister; dat de schuld rust op den Minister; dat hij van daag zus, morgen zoo oor- deelde; dat hij een weifelaar was; dat hem ontbrak iedere leidende gedachte; dat hij tot de Kamer zeide: „als het de Kamer belieft"; dat hem gebrek aan overtuiging ken- merkte dat er gemis aan kracht bij hem was; dat hij een onbeschrijfelijke slappe hou ding aannam. Genoeg, Al deze woorden kan men lezen in d|; liberals pers. „Men moet 't van zijn vrienden maar hebben." Dit zal Generaal van Rappard ook wel eens denken, wanneer hij deze en dergelijke beschouwingen in de hem verwante bladen leest. Inderdaad het leven van een Minister is gewoonlijk niet benijdbaar. Niet ten onrechte zegt het spreekwoord: Wie aan den weg timmert heeft veel be- kijks. Op zeer droevige wijze kwam deze week de 32-jarige brandersknecht J. C. Vol, wo- nende Visschersstraat, om het leven. Maandag-avond omstreeks kwart voor 8, ging hij, in gezelschap van zijn zwager, een maakte, die hem langs vele herbergen leidde, hij dan eerst laat in den nacht geheel dronken thuis kwam. Dan moest zij hem, aangekleed zooals hij was, te bed brengen; aan eten was niet meer te denken. Zoo dacht zij ook nu, toen haar man zijn wensch uitsprak, en zeide daarom: „Koken wil ik de visschen wel voor je, maar eten doe je ze toch niet I" Toen vrouw Baumgarten haar man naar den wagen vergezelde, stond er een dra- gonder naast. Hij groette haar vriendelijk, waarbij het de vrouw toescheen, als had hij haar met bizondere deelneming aangeke- ken; toen klom hij met haar man voor op den wagen. De paarden trokken aan, en de wagen reed weg. Vrouw Baumgarten keek hem na, tot hij den hoek omsloegtoen ging zij in huis terug, begaf zich naar haar kamertje, viel daar op haar knieen en stortte haar hart uit in een gebed tot haren Heere en Heiland. Zij smeekte Hem zijne hand uit te strekken over haren man en de vonk, die Hij gisteren in hem had aangeblazen, niet weder te laten uitdooven in den boozen drank. Getroost stond zij eindelijk op. Zij wist dat haar smeeken niet onverhoord zou blijvenen het w e r d verhoord, ja boven bidden en denken verhoord. (Slot volgt.) beuling koopen bij den slager A. Densveld, Hoofdstraat 209. Toen op hun herhaald geroep niemand in den winkel verscheen, begaven de mannen zich door het gangetje naast het huis, naar de slachtplaats, teneinde te zien of de slager daar was. Deze meende op dat oogenblik iets te hooren en zond zijn 17-jarige knecht, D. A. van Houten, naar den winkel om te zien of er iemand was. De jongen begaf zich, met een vlijmscherp mes nog in de hand, daarheen, doch botste in het donkere gangetje tegen Vol aan. On- gelukkigerwijze drong het scherpe mes dezen in de lies, waardoor een diepe wonde ont- stond. Aanvankelijk zag men de zaak niet ernsti g in en werd de man, na door Dr. Ris ver- bonden te zijn, naar zijn woning gebracht. Doch daar verergerde zijn toestand zooda- nig dat overbrenging naar het ziekenhuis noodzakelijk bleek, waar hij reeds 's nachts te half 2 overleed. Vol laat eene weduwe met 5 kleine kin- deren, in droeve omstandigheden achter. Algemeen is men onder den diepen in- druk van dit droevig ongeval waardoor een jeugdig leven zoo plotseling werd afgesneden. De Broersveldbewoner J. J. werd op het Broersveldpad door een toeval getroffen, waardoor hij viel en een bloe- dende wonde bekwam. De 25jarige W. B. overkwam aan de Bui- tenhavenweg eenzelfde o ngeval. Ook hij werd bloedend verwond. In de glasfabriek „De Schie" werd hem de eerste hulp verleend. De bestelwagen der H. IJ. S. M. is in de West-Frankelandsche laan, bij de Kortland- straat in een sloot geraakt. Met zeer veel moeite werd de wa gen weer op den wal geholpen. Koetsier en paard hadden eveneens een onderdompeling gemaakt, doch werden on- gedeerd uit hun vrij benarde positie gered. Ten nadeele van A. M. Verbeij aan de Wa- rande zijn uit een hok twee konijnen ontvreemd. De beestjes zullen vermoedelijk met Kerst- mis wel opgepeuzeld zijn. 'tis voor de politie zwaar werk om in deze zaak den dader op te sporen. Zekere A. M., die in het politieblad stond gesignaleerd voor f3.boete, subs. 2 da- gen hechtenis, werd hier aangehouden. De maa betaalde de boete. Zijn vrijheid was hem dus wel een daalder per dag waard. Drie dronken passagiers der electrische tram, tot onzen spijt, alle drie Schied am mer s, pleegden Zondag-avond in de tram aller- lei baldadigheid. Een hunner ging zelfs zoo ver dat hij den wagenbestuurder met een mes verwondingen aan hals en pols toe- bracht, gelukkig niet van ernstigen aard. Toen de woestelingen bemerkten, dat de hulp der politie werd ingeroepen, maakten ze dat ze weg kwamen. Hun namen zijn evenwel be k e n d. Met veel genoegen vermelden wij dat, voor de hier gehouden examens ter verkrijging van acte A voor bewaarschool houderes, zijn geslaagd de dames J. Hoogland en L. van Woerkom. De heer W. Smoor verwierf te Amster dam de acte E n g e 1 s c he Handelsco rr es pondentie. Vrijdagavond had in het Verkooplokaal een vergadering plaats van neringdoende n, met het doel een adres aan den gemeente- raad te richten met verzoek tot wederin- voering der kermis. De aanwezigen bestonden voor 't mee- rendeel uit vergunninghouders, ook waren aanwezig de voorzitter en secre- taris van den Bond van kermisvakgenooten. Ons Belang. Men begrijpt dat deze heeren 't wel eens konden worden en het concept-adres werd goedgekeurd. Men tracht nu zooveel mogelijk handteekeningen er onder te verzamelen, waarna -het aan den gemeenteraad zal wor den toegezonden. Het kermisvraagstuk zal dus opnieuw een punt van het gemeenteprogramma uitmaken. Wij mogen lijden: voor 't laatst. Woensdag hebben eenige dames de pa- tienten van het Ziekenhuis een aangenaam avondje bezorgd. De zieken waren in eene zaal ge bracht, waarin een Kerstboom prijkte en voor hen werd gezongen en voorgedragen. Verder werden zij onthaald op chocolade en gebak en werden hun geschenken uitge- reikt. Gistermorgen werd aan de Hoofdstraat een rijdende tramwagen aangereden door een sleeperswagen. Het achterbalcon werd zoo beschadigd dat de wagen buiten dienst gesteld moest wor den. Blijkens een onderzoek van de Kamers van Arbeid zijn er thans in onze stad 80 werkloozen. 't Zijn voor 't meerendeel flinke vakmen- schen, die door slapte buiten werk zijn ge raakt. Stadgenooten, die deze menschen aan werk kunnen helpen, zullen hen en hunne gezinneri eeii grooten dienst bewijzen en voor grootere armoede bewaren. De Visschersvloot. Alhier liggen in de Buitenhaven te over- winteren de volgende schepen: De loggersSDM 17, Catharina; S.CH 113, Johannes; SCH 236, Noordster; SCH 313, Jacobus; SCH 355, A. E. Maas; SCH 368, Zeemeeuw; SCH 440, Arie Cornelis; SCH 451, Helena; SCH 454, Handel. In de Nieuwe Haven liggen de loggers SDM 12, De Schie; SDM 18, Saturnus; SDM 20, Liduina; SDM 21, Maria; SCH 10, Pollux; SCH 11, Dirk van Duijne; SCH 38, J. Hoogenraad Dzn.; SCH 69, Clara; SCH 137, Castor; SCH 167, Jan v. d. Toorn; SCH 223, Geertruida; SCH 232, Minister Modderman; SCH 233, Wouter; SCH 250, L. R. Koolemans Beijnen; SCH 252, Zeeburg; SCH 307, De Hoop; SCH 395, Hubertha; SCH 402, Huibertje; bommen: SCH 19, Visschershaven; SCH 341, Phoe nix. Er liggen ter overwintering 27 loggers en 2 bommen; de binnenhavens zijn vol met lichters, tjalken en Rijnschepen. In het haringseizoen zijn hier binnenge- komen 102 loggers en 2 bommen, welke tezamen aanbrachten totaal 2133 last ba ring. Van de trawlvisscherij kwamen 6 log gers met versche visch binnen en een bom ledig. PIETER STOLK. f Welgelukzalig is hij die geduriglijk vreest. Met groote ontroering vernamen wij Maan- dag j.l. dat onze trouwe vriend en broeder Pieter Stolk na zeer korte ongesteldheid het tijdelijke met het eeuwige had verwisseld. Onverwacht en met pijnlijke zekerheid werd het ons berichthij is niet meer. Ver van zijn ouderlijk huis ver van zijn familieleden en vrienden, verraste hem de dood. Met onbe- sc.hrijfelijken weemoed staren wij hem na, hem die ons zoo lief was, die zoovele jaren met ons leefde, met ons arbeidde, met ons streed. Want mannen als Stolk, zij zijn zoo zeldzaam, zoo dun gezaaid. Wij lezen van Paulus en Silas dat zij hunne zielen hadden overgegeven voor den dienst van den Heere Jezus. Dit kunnen wij tot lof van God's ge-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsch Volksblad | 1907 | | pagina 2