4(1 e Jaargang. 7ATERDAG 21 NOVEMBER 1908. No. 203. Uit en Thuis. FEUILLETON. Moeder en Zoon. Verschijnt ZATERDAGS. Abonnementsprijs per 3 maanden f 0.40. Advertentien van 10 reeels. 50 cent. Iedere regel meer8 Abonnementsadvertentien' vnlgens tarief. De conference van Prinis Billow met den keizer, waamaar door het get)eele land zoo reikhalzend wend .uitgezien, heeft isindelijk Dinsdag plaats gehad. Ze duurde niet min der dan 7 kwartier en men kan verzekerd zijn dat Biilow den ikeizer de meening des volks goed heeft overgebi'acht. Evtenwel de comfercntie eind'igde niet met :-a ontsvig- aanvrage van v. Biilow, imaar met de ver- zekering van den keizer, dat hiji het gedrag van den Rijkskanselier ten voile goedkeurde en hem handhaafde. De leis schijnt dus voor den Keizer niet tevergeefs te zijin geweest, hij wenscht in het vervolg zich aan den constifnonieelen staatsvorm te houden en zichzelf te oefenen in zelfbeheersching. De pors is over 't algemeen wet tevreden over den uitslag van het te Potsdam ge- houden gesprek, doch allterminst voldaan. „Beloften alleen zijn niet genoeg, alleen wa&rborgen niet op personen, doch op in- stellingen berustende, kunneh het land be- vredigen". iv. v;^4J«i3Cg zon D->»1 i>l gi-teren in den Rijiksdag tier siprake komen,', lioe ze daar is opgenomen is one, terwijl we dit schrijven, nog niet bekenld. Een ontzettende mijniramp heeft de vorige week Dnitschltand getnoffen. In de Rnu'boduiijin hij Hamm heeft c u njf fing plaats gehad, waardoor een brand uit- brak. zoo hevig dat van de 386 menschen die in de rnijin waren, slechts 17 ongedeerd zijn bovengekomen, 40 zijn of dood boven gebracht of aan hun wonden bezweken, 26 gek wets ten liggen nog in de Zickenhuizen, en in de rnijin ligt nog het huiveringswek- kend getal van 303 Tijkeii. Hoewel onmiddelijlk van a He kanten. red- dingsbrigades aanrukten vermochten zij zeer weinig door de zeer vefgiftige gassen die opstegen en de ontzettende vuurzee. De lipken die boven gebracht zijn, zijn voor 't meerendeel niet herkend. Toen alle pogingen tot redding waren af- gesneden heeft men de branddeurefi moetefi stouten om de vlammen te do oven. Maar dat beteekenidte tevens, dat de drie honderd, die daar beneden nog waren, w©r- den overgegeven aan den (load, voor zoo- ver ze niet reeds door den rook waren gestikt. Sehrikke/ijk toon'beeld van liransch 1 ijk onmacht Ilartverscheurende tooneelen hadden plaats om den mond' des puts, te ontzettend om beschreven te worden. Prins Eitel Friedrich, die namens den ■Kei'zei de plants on,hi i's -J ezuehf, on de 139 weduwen de keizerlijlke deelndming te netuigen, was ten diepste pntroerd door bet ontzettende leed dat zoovelen bad ge- troffen. Zondag werden in al de kerkeln der om- liggende piaatsen plechtige rouwdiensten ge- houden en Maandag had de begrafenis der slachtoffers plaats, in een grioot graf. De mijin is nu onder water gezet om, als het vuur bedwongen is ,weer leegge- pompt te worden, Een en finder zal wel 3 weken duren, eierst dan .sullen de 300 fijlken bo-ven gebracht kumie.fi worden en ler aarde besteld, i>„ aen'TIjjkMag heett jTict" centrun een inteipellatie ingediend, deb rykskabsc lier vragende naar de oorzaak van de ramp, naar de voorzorgsmaatregelen, die in de mijn genomen waren, en haar middeleti, om der- gelijike rampen te verboeden. 't 13 goed, dat er eens over geslproken wordt. Al belpt het deze loogelukkigen jiiet meer. Maar met de bestte voorzorgsmaatregelen staat de mensch tenslotte (t6cb nog zoo vaak machteloos tegenover de krachten der ,na- tuur en als gelijlk thans bet govaar- lij'ke mijngas sameinslroomt, dan is 't God alleen, die de ontptoffing tkeeren kan Moge Hij, in Zijne goedertiebenheid, de nagelaten betrekkirugen irons too en deze ramp voor veleln hunnter nog doen strekken lot een middel waardoar ze dte eeujwige behoudenis zoeken. China heeft voor enkelle dagen zijn keizer en keizerin verlloren. Dies kteizers dood werd Zaterdag belkend glemaakt, dte keizerin zijn tante, stierf Zondagmiddag. Dp keizeir, die slechts 36 jarten oud werd, heeft nooit voligens eigfen. wil (en wenslcb het groote Chinetestebe rij'k kunnen bestureli, daar hij geheel onder de plak zat. van zijn fanalieko tante, die een grooten on mach- - tigen aanhang had. Wanneer de keizer nog a! eens zijin gezag wild ialen s n, zetfe zij hem in zijn paleis gevangen of hield hem een tijd lang o.p oen eiliandje gteisolteerd. Zijn 'iefste vrouw, ljet zij v ir zijn oog >n in een put werpen, en giaf henpen andeirel, naar haar s'maak. Waa'rlijk als je- zoo'n (ante heirt, ben je - niet zander en China's keizer heleft'zijin' plei- zier dan ook wel op giekuni l. loans is tot keizer nilgeroepen lie! 2- jarig zoonlje van prims Tsjoen, die zelf als regent optreedt. Die oude keizerin heeft ech- 1 ler nog gezorgd dat dezen jiegent als ge- iteim-secretaresse weird toeglevioegd een harer vi tendinmen, die zelker een pogje .in 't zeil' moet- houden. 't Schijjnt.|wel dat daar in, China de vrouwen mteer vcrstand ivan, regeeren hebben dan de mannie'n. De nieuwhenoeinde regenlt heeft voor "eiigjar-en em wis naar Dpitsc.hland k eifAsvujjiM, .ii.-Cli. lieuohk ving niet vijlandigl fte zijn', Om nu, ten islotte, in ons eigen land lerug te komen, vermelden jwe dat in do i'weede Kamer lainigdurige debatten over mi|nexp!oita,tie door den Staat, nog tot geen definitief besluit helbbeln geleid .en bet, nieuw gekozen lid voor Ommen, Br. ,Kuypier, voor "orrige weken naar Beilijn is vertrokken, zoo- dat'hij voor de Kerstvaean'tie niet meter in de K amei zal verschij'nen,. - - te Neflerllami Istehe Ze'nd inigsvereenjging te Rolterdam rnocht dezer daigte'n haar 50- jarig bestaan feesteJijk he'idenkcn,. Me! groote danlkbaaiheid werd in d'e ver- scliillende samenkOmslen gewag gemaakt van don rijkem, ze.gien, diie'n God in die halve eeuw had willen s'chenk'en op den arbeid dezer vereeniging tot uitbreiding van Zijin konink- rijik. Ook wij wenstehen deze Vereeniging van liarte geluk en ho.pen da;t zij nog het mid- del mo,gte zijin tot toebrenging van volte hei- d( nen. l»e nieuwe sehool. I \V:i- Woensdaginiddag voor de vriendon van rtChrisLelijk Onde.rwijs hier ter st(»Je een blijde dag. Immers de tweiede school der Vor. voor Gerefbr'meerd, Schoalonderwijs, welker bouiw m5t zoovcel belangstelling was gadegc-slagen, was gereod en zou, onder in- roeping van 's Heeren zogen in gtebruik wor den genomen. Te 2 ure waren de tatrijike genoodigden, waaronder vele autoriteiten met hot Bestuur der school in twee der hovenlokalten van het rnooie, ruime school,gebouw bijeen. ,Ds. Goslanga,, voerde, als Voorzitter van lie; Bestuur, aJlereerst het woord. Na het voorlezen van Psalm 126, ging hij voor in. gebed en beetle daarna al de aanwezigen "ha rtelijk welkom. II aarop wierp spr. een enkelen blik in de ge- s..'h,iede.'i!s van het Christetijlk ondervvijs hier ter sli de Reeds in 1841, was:op initiatief .van lis. A. Brumnielkamp, destijlds pmlikant dor Cbr, AfgeSch. gcnreie'nte alhier, door den ker- keiaad dier geimeen'te een verzoek gericht mj B. en VV., om geheel vpormigon rekening On zondor eeniig hezwaar voor de stad, een iht >T" mw'gte:. upTipfeivti: iliil.Je kin leren ondter 's Heieiieii, zeigen op te kw<',»- ketn tot goede burgers, getrpu'we vad'erian- ders en ware Christenen." Eeze school zou worden opengesteld voor alle kindexen, ten bewijize dat z.e door geen ^cfe-geest maar door waaracbtige naasten- liefde zou worden beb-eerscht. Evenwel, bet stadsbestuur had geen oor voor dozen concientiiekretet en nadat bog eeni- ge correspondentie was gevoerd, werd het verzoek, gewezen van de band, defwijil B. en W. een C'hr. school nutteloos en s c h a, d e 1 ij, k oordeelden. Welk een heerlijke omkeer toen en tbans Toen geen pliaats voor een Christelij'k schooi- Ije met een onderwij'zer, t'h.ans wordt reeds de 3e Cbr. school in onze stad geopend en ©ep breede schaar van onderwijzers en on- derwijizctessen dient thans hier bet onderlwijs dat toen nutteloos en s c h a d e 1 iji k werd geacht. Toen het stadsbestuur tegen ons en Wians zijin B'(. en' W. in ons midden en heb ben wij de meeste iwelwilfendheid bij de Twee levensschetsen. 2) Den volgenden dag verzocbt zij hem eenige booken naar den dominee te brengen, die deze haar had geleend. Met groote gene- genheid en vertrouwen hing zij aan dezen goeden predikant, zooals deze van zijn kant de stillc, bescheiden weduwe hartelijk ge- negen was en haar met raad en daad en met troost terzijde ston'd, zooveel in zijn vermogen was. Benno stond verder van hem af en vrouw Hilda koesterde den hartelijken wensrb, dat ook hij haren in elk opzicht goedr-n raadsman nader mocbt komen.' De zoon weigerde te gaanhij had er geen zin jn. Met de woorden,,'k Heb alleen maar te maken met den dominee die me bevestigd heeft", verliet hij ijlings de woning, en de moeder bleef alleen ach- tcr, alleen met een stekend© pijin in haar hart. En zulke fooneelen herhaalden zich da- gelijks gedurende Benno's thuis-'zijn on gehooizaamheid, onverschilligheid, onaange naamheden volgen elkander op, bevalt hem een wensch zijner moeder niet, dan spreekt hij tegen, en bereikt hij ook daar- mee zijU wil niet, dan grijpt hij naar zijn hoed en verlaat voor urenlang het huis. Laarentegen, wanneer hij met zijn moeder «ens uilgaat, dan weet hij voor de menschen heel goed hoe het hoort, zorgt steeds dat zij aan zijne rechterzijde loopt, draagt haar pakjes, en zoo voort; naar het uiterlijk is hij een goede zoon, in wien iedereen schik heeft; maar anders Wanneer zij hem zijne verkeerde han- delwijze voorhoudt, dan verzekert hij dat hij haar niet wil krenken, en toch, zoodra de g( ingste verzoeking op hem toetreedt, dan i« hij niet in staat zich te beheerschen. Be tijd van zijn bezoek is afgeloopeni. Met vee' goede vermaningen _l.aat zijn moe der hem gaan, weemoedig hem nastarend. Zij heeft zich voorgenomen eens met tante Betdna over Benno'te spreken. Hoe weinig heeft. hij toch fie belooning verdiend, die hem van zijn (ante voor zijn goed getuig- schrift ten deel is geval'len. Gemakkelijk is het moederhart niet tot dit besluit gekomen; zal zij als aanklaag- ster van haar zoon optreden? En toch, 't moet gebeuren, tot zijn eigen bestwil moot het gebeuren; ze wil tante verzoeken op een andere wijze op zijn karakter te werken. Daar ontvangen tante en.neef op zekeren dag het. bcricht, dat de moeder ziek ligt en dal zij zich aan een, zware oper.at.iet moet onderwerpen. i Hpcrl (ten volgenden dag reisde tante Hilda naar de stad. j De operatie was doorstaan; maar Je kiachten der zieke waren uitersl zwak, en de doklers gaven weinig hoop op het behoud vau haar leven. I I Toen Benno met zijn tante kwam om zijU moeder te bezoeken, rustle haar blik smartelijk en lang op hem, en toen terwijl zij zijne handen greep kwam er een won der bare glans in haar oogen, als een verheerlijkt licht uit de eeuwigheid. Benno zpu haar niet weerzien. Zij stierf in den daarop volgenden nacht. Maar moe der,s la„tste blik met vlammend schrift had d „e zich in zijn hart gegraveerdhij zou hem meer zijn, dan de opvoeding van lange jaren. 1 Bniten zich zelf dacht hij aan dezen laat- sten' blik, ach, wat had hij in zich besloten.'! Alio wee, die hij haar had aangedaan; alle zoig. die zij voor hem droeg; alle zonden, vvaaiaan hij zich had schuldig gemaakt ach, en nooit, nooit kon hij het weer goed makei' Of toch? De heldere glan - in moeders oogen, wat was het anders dan ten gebed van hemelsche liefde, een gcted dat uit het diepste van haar hart I en hemel opsteeg voor het dwalend kind, on zou dat gebed eener stervende moeder on baa zegen bij God geen verhooriiig vin- I a -n? flotwel haar het geluk ontzegd was, haar zoon zelf op te voeden, zoo had zij toch vijoi hem gedaan wat zij kon. Be wensch, de militaire loopbaan in te

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsch Volksblad | 1908 | | pagina 1