Stadsnieuws. uitvoering van onze planned vah heh mo- gen ondervinden. Waartijk onze mond is vervuld met lachen en onze tonig met ge- juicli, de Heere heeft groote dingen bij ons gedaan dies zijn we verbiijd! Ook met den bouw der school ging alles naar wensch. Een geschikt terrein werd ge- vonden, midden in de Stad, doch buiten het druk gewoel. Door een obligatieleening, waar- aan behalve enkele rijikeo, meest lieden van kleine middelen, zelfs. kinderen en diens.tbo- den deelnamen, was spoedig het benoodigde geld bijeen. Een bekwaam architect, de heer J. Stui- vinga van Zeist, werd door ons gevonden', nog voor wij zochten en ook in de keuze van een Hoofd, waien jwijl, onder de lei- ding des Heeren, zeer gelukkig. De heer B. J. Wijireveldt van Veenendaal, wiens onder wijs a'daar zulk een gunstige reputatie ge- n;oot, dat joodsche, roo-msche, moderne, ja zelfs kinderen van openbare onderwij'zers bij hem ter sc-hole -gingen, verklaarde zich beieid om hier zijin sch ouders onder den last te zetten. Van de 8 lokalen, die de nieuwe school bevat zullen reeds dadelijik 4, over enkele wekeri 5 in gebruik worden genomen. Ziende op a,I dezen zegen, dien het Chi', onderwijs hier m-ocht ontvangen is er groote reden tot blijdschap en dank aan den Heere. Spr. wendde zich vervo-lgens tot B. en VV„ dankle hen voor hun tegenwoordigheid en gaf hun de verzekering dat het doel van het onderwijs in de nieu[we school steeds zal zijn goede burgers en trouwe vader- landers le kweeken, die het „Vreest God, eert den Koning" immer indachtig zullen zijn. Ook dc beide schoolopzieners, de heeren Jennies en v. d. Laan en de ledeh der Plaatse- jijke Scho-olcommissie, werd voor hun aan- wezigheid dank gezegd en de school in hunne wellwillendheid aanbevoten. Moge de rich- ting der school een andere zijn, dan die der openbare, aldu;s spr., de inrichting der school is er niet minder om. Integendeel wij streven er naar het onderfwijs der open- bare school te overtreffen. Voorts werd welkom geheeten het Bestuur van de school voor Chr, VoUksonderwijs. Spr. wenschte ook doze Ver. spoedig een tweede school toehare opening zou door (let Bestuur van Got.- Ond. met blijdschap voiden be-groet. Ook de depu.ta.ties der huishoud- en am- bachtsschoo! werden welkom geheeten. Hun scholen zijn, evenalis de onze, zegt spr., bewjjs van wat het particulier initiatief ver. mag. Vervolgens werd de architect de heer Sluivinga geluk gewenscht met hetgeen hij met beperkte middelen tot stand heeft we- ten te brengen en ook de opziohter, de heer v. d. Bos van Vl'aardingen, de heer v. d. Velden, als aannemer, en voorts alien die toi het goede weMiagen van den bou'w liadden medegewerkt, dank ge'ze-gd, voor de uitnemende wijze wiaarop ze zich van hun taak hebben gektvieten. Ten slotte werd den heeren Kruijler en Dekker, Hoofden der Chr. s'cholen alhie'r hulde gebracht voor hetgieen zij, in de vele jaren van strijd die achter ons l'iggen, voor het. onderwijs naar Gods Woord in Schie dam hebben gekiaan. Mede als vrucht van dien arbeid kon slaan, was na den dood zijner moeder plot- seling in den nu veel meer nadenkeriden, veel ernstigeren Benno gestorven. lh plaats daarvan werd hij, toen zijn tijd gekomen was, theoloog, en toen hij na jaren als een geacht en geeerd dienaar der kerk op don kansel stond, was het steeds weder in 't bizonder het vijfde gebod, dat hij met ernstige, krachtige, woorden zijn hoorders niet genoeg op het hart kon drukken. En een ieder zeide„Wat een goed zoon moet onze dominee toch geweest zijn!" Bennjo echter wist het beter wat hem dreef: het herouw en moeders zegen. In een andere plaats in een vochtige keluerwoning ziet ook een arme weduwe haar laatste uur tegemoet. Armoedig is het rondom haar; slechts de allernoodigste meu- heien vindt men hier, meest verveloos en heschadigd; leeg en kaal zijn de muren, eetie muffe, vochtige lucht vult het vertrek, en de lage vensters zijn voor de helft met sneeuw oveidekt. Op het onzindelijke bed in den hoek ligt de vrouw bleek en ingevallen thans een school voor Lager en ileer Uitge- breid Lager Onderwijs, gegrond op 's Hee ren Woord, hier verrijzen. Den Heer Wijnveldt wenschte spr. toe, dat hij tot in lengte van dagen aan het Hoofd dezer school mag werkzaam zijn voor de heilige taak der Chr. opvoeding van onze jeugd. Wat de toekomst brengenzal, weten we niet, zegt spr., maar ziende op het verleden, aanschouwen we zakon die onze sto-utste verwachtingen overtreffen. De God van het verleden, de God van het heden, is ook de God der toekomst. en zal niet beschamen degenen die van Hem hun hoop en verwaehting hebben Met Hem aan Uw reehter- en lihkerzijde zal Uwen arbeid in 's Heeren dienst niet ijdel zijn. Alsnu kwam de burgemeester, Dr. M. A. Biants, aan het woo-rd. Hij sprak zijn betwon- dering uit over den schoonen bouw der school vrij van alle nevengebouwen, vrij ook van banden en bepalingen die. hot opop- baa r onderwijs zoo dikiwijls beklemmen qn hinderen. Spr. wenschte, namens B. en W., het Be stuur geluk met deze school en hoopte dat de onderwijzei-s met lust en liefde hierin hun taak zullen vol brengen en ook de kinde ren zullen toonen te waardeeren, hetgeen hier voor hen is tot stand gebracht. -De heer Jennes, daarna aan het woord komende, sprak ook zijn blijdschap uit met den schoolbouw, die in alle opzichten wel- geslaagd mag heeten. Spr., die weet we Ike moeilijkheden daaraan zijn verbonden, *wenscht het Bestuur gelulk met dit schoo-ne ?esultaat. Hij heeft met pieteit vernomen op welke wijze de obligatieleening is tot stand ge komen. Ook de keuze van het Hoofd, acht hij zeer gelukkig, en hoopt dat de heer Wijnveldt steeds de groote deugd van ver- draagzaamheid zal hoog houden. De heer v. d. Laan sprak eveneens zijn beste wenschen uit ^n stelde zich gaarne ten dienste om de belangen. van school en onderwij-zers te helpen bevoixleren. Hierop uitte de heer Kruijier zijn vreugde over den vooruitgang van het Chr. onder. wijs hier ter stede ,en hoopte dat de nieuw school zou zijn een aangenaamheid in d oogen Gods en der menschetj. en een ri:k zegen voor de stad oiizer inwoning. De heer Lechner bracht daarna de wen. stben over van de PlaatseJijke Schoolcom missie voor het weizijin der school. Ds. Bokma sprak zijn blijdschap dat ook het Bestuur van C-hr. Vol'ksonderwijs bij deze opening was genoodigd, hij constateerde met genoegen dat er bij alle verdeeldheid toch 6en streven is, n.fl om de kinderen onzes volks een opvoeding te geven gegrond op Gods Woora en hen aizoo tot goede b u rge'rs oip te leiden, De heer Dekker, daarna optredende, heette zijn nieuwen collega welkom en sprak als zijn overtuiging uit dat o-ok de heer Wijn veldt, door zijn uitstekend onderwijs, de mee- ning zal verdringen dat het Chr. onderwijs per se minderwaardig moet zijn dan het openbare. Ten slotte kwam de nieu|we Hoofdonder- wijizer. de heer Wijnveldt, aan het woord. Hij1 wees er met hijzonderen nadruk op dat het steeds zijn streven zal zijn om de kin deren te bekwamen voor het voile, rijke zijn haar wangen, diep liggen de oogen in hunne donker omschaduwde kassen, en met doffen blik staart zij vertwijfelingsvol voor zirh heen. Een half uur geleden is haar eenige zoon door de politie weggehaald gevangen genomen. Vcertien dagen geleden, op Kerstavond, was hij plotseling in hare woning versche- nen. Met onvasten blik had de breedgeschou- derde man met het opgezwollen, verloopen gelaat haar verklaard dat zij zich over hem moest ontfermen, zou hij niet ten gronjie gaar. De wereld was te slecht, alles had zich tegen hem saamgespannenhij had steeds ongeluk in zijn betrekkingen, en nu vvilde hj voorloopig bij haar blijven, tot zich iets passends voor hem opdeed; ze was tcch altrd zijn eenig goede, lieve moeder geweest. en zou hem in zijn nood niet Iateh ten ondergaan. Toen had hij het zich ge- makhelijk gemaakt en verder een vroolijk leven geleid. (Slot volgt.) leven, en dat hij voor deze moeilijke taak all een kracht en wijsheid zoekt bij den Heere: het Woord Gods zal in alle onderwijs richtsiioer zijn, Veixler wekte hij de ouders di ingerid op hunne kindiereh toch op te voeden volgens dat Woiord. De school "k an nooit de ouders ontheffen van hun taak. Integendeel onderwijis ein opvoeding moeteh sameugaan, o.uders en cmderwijzers moeten daarbij een lijn trekken, doch de opvoeding moet in hoofdzaak in het gezin plaats heb ben. Ten slotte beva.l spr. zich aan in de welwillendheid der autoriteiteli en verzeker- de met liefde en toewijding zijn taak te zuden vervullen. ri crop werd de plechtige sameinkoimst door Es. Jonkers met dankzegging gesloten. De genoodigden verdeelden zich toen in de verschillende lokalen en algemeen wer den woorden van lof gehoo>rd voor de schoo- ne en doelmatige inrichting, die veler ver- wachlingen verre o-vertroffen. Ook de rijke collectie leermiddele® droeg de algemeene hewjndering weg, terwijil de schoione ver- zame'ing van het Hoofd der school, be- siaanSe uit opgezette vogels vlinders, in- secicn en andere dieren en tal van vonr- werpen, op plant- en idierkunde betrekking hehbende, als om strijd werd geroemd. Eionderdagmiddag was de school voor ieder ter bezichtiging gesteld. Er werd een zeer ruim gebruik van gemaakt en niet een woord van afkeuring werd vernomen. Inte gendeel, ieder was vol bow-ondering van wat hier is tot stand gebradht. Den avond van dienzeldfen dag ware'n de vrienden van het Chr. onderwijs in de Plantagekerk bijeen, niet slechts om een ze gen voor de nieuwe school ai te smeeken, maar ook om do weldaden des Heeren te gedenken, die Hij reeds 25 jaren lang aan de Ver. voor Ger. Schoolonderwijs heeft ge- schonken. Ds. Tinkers bepaalde zijn gehoor, naar aanleiding van Gen. 26:22 het middelste gedeelte, bij den grooten zegen, dien God het Chr. onderwijs alhier heeft geschonken. „Rehoboth, de Heere he-eft ons nrirnte ge maakt." In het jaar 1861 werd hier de eerste Chi', school geopend aan welker Hoofd stond dc .iter Gauge], Deze school was zoo nau,w met tie Cnr Crer. gem. verU-on-den. aat nfCTi bepaalde wederzijdsche tekorten te zullen dekken. Enkele jaren later ging deze school over in handen van den heer Hoo-gendam, die iu 1879 tot een andere-n staat des levens over ging en in den heer A. J. Dekker zijn opvolger vond. Omstreeks 3 jaar later onL stond er eenige wrijving tusschen de Herv. en Chr. Ger. leden des Restaurs, met dit gevolg dat de Ned. Herv. een eigen school- vereeniging en scho-olgeb-ouw stichtten en den heer Dekker als Hoofd aan hunne school werd verbonden. Dit deze aetie werd de Ver. voor Ger. Schoolonderwijs geboren. Voioral op initia tief van wijlen den heer J. Vrijland werd ze op-gericht, in den jare 1883. Een Hoofd werd gevonden in den heer W. J. A. Kruijer, die den Sen Mei- van dat jaar zijn arbeid aanving in het tegenwo-ordige gieboujw „Pa- trimonium", dat toen 2 kleine lokalen be- vatte. Reeds spoedig lies tend er behoefte aan uitbreiding en in het jaar 1890 werd de tegenwoordige school aan de Tuiinlaan ge- bouwd. Van de 4 lokalen, die ze beVatte, werden er bij den a,anvang 3 in gebruik genomen, maar reeds spoedig was het vier- de ook gevu-ild en kwa,m men nog plaats te kort. Daaro-m werden er jn 1901 nog 2 lokalen bijgebouwd doch Slechts enkele ja ren later was de school opniemw overbe- volkt en stand men voor de vraagvergro-o- ten of een nieuwe school boujwen Onder biddend opzien tot den Heere werd, na njp beraad, tot het laatste besloten. Vooral ook met het oog op de steeds dringende behoefte in onze stad aan M. U. L. 0. op Chr. grondsliag, achtte men een tweede school meer gewenscht, dan uitbreiding der be- staande. En nu mochten we gisteren, ver- volgde spr. de nieuwe school ope-nen. „Re- hoboth, de Heere heeft ons ruimte gemaakt, Hij heeft ons doen wassen in dit land." Spr. herdacht vervolgens de verschillende Voorzitters die de Ver. heeft gehad: n.l. de aeer J. Vrijtand, Ds. J. J. Impeta, thans te Katwijk aan Zee, Ds. K. van Goor thans te Paterson N. J. en de tegenwoordige voo-r- zitter, Ds. Goslinga, die reeds meer dan 16 j'aren, met onverdroten y-ver, de belan- gen der school niet geheel zijn ha,rt heeft bevorderd. i I 1 corls herdacht spr. versfchilHen le be- stuursleden, o. a, den heer K. te Slaa, die vanaf de stichting der ,Ver. tot. op heden zijn gaven en krachten, tot welzijn der school heeft aangewend, en /den: heer J. H. Hout- man die 16 jaar pis bestaurslid en ook later op velerlei wijze hare belangen be- vorderde. Aan het'ednde van zijn rede wekte s-pr. zijn gehoor ,op steeds met heili-ge geest- drift bezield te zij® jroor de zaak van het Chr. onderwijs en (liet toen zinigen Ps. 123: 1. Daarna besteeg Ds. Goslinga den kansel om in een vurig gebed des Heere® Naarn ootmoedig dank te zeggen voor den rijke® zegen door Hem reeds zoovele jaren aan hef Chr. onderwijs hier ter stede geschon ken, een zegen goo gansch onverdiend, e'h Zijne gunst en genpde pf te smeeke® ook" voor de toekomst, opdat de Ver. voor Ger. Schoolonderwijs tot in lengte van clagen tot een zegen mog-e worden gesteld voor onze. kinderen, tot eer en glorie van des Heeten nooit vo-lpre-zen Naain. j Nadat nu nog was gezongen Pis. 72: 11 ;,Zijn Naam moet peuwig ee'r ontvangen"^ keerden de talrijke panwezigen dankbaar en voldaan huiswaarts. Naar wij vernemen zal het, huis, Hoofd- straat No. 56 tot een Ch r i s te 1 ijk Te h u i s en logement voor jongelieden worden inge- richt. Reeds is een zeer .groote tafel voor de leeszaal ten geschenke o-ntvangen. Oprichters zijn de pred-ikanten der Ned. Herv. en Ev. Luth. gemee-nte alhier. Bij het schoo-nmaken van ee® pomp door middel van benzine, op werf Gusto, is de pomp uit elkaar ge stagen. Pers-o-o-nlijke ongelukken hadd-en gelukkig niet plaats. Tegenover onze gehieente is het Belgische stoomschip Hero geladen met- stu'kgoederen en beStemd voor Rotterdam, aan den grond geraakt. dSersil den vol-gend-as- e v- yh-getak-te- -h&i' het schip met 4 sleepboote-n v-tot te krijgen. De lading was toen gedeeltelijk in lichters gel-ost. Een gesignaleerd pers-oon, de 24-jarige J. M., heeft hier D-inSdag de rijksp-olitie veel last bezorgd. Aangehouden zijnde ep den Dam, ter betaling yan f 1 b-oete of het ondergaan van 1 dag hechtenis, wist hij aan de handen der veldwac-hte-rs te ontko-me® en vluchtte over de Lange Haven naar de Plantage, waar hij e i n d e 1 ij k werd gegrepen. Hij werd toen naar het kan- tongerecht gebracht en beta aide daar de boete. Even wel werd toen opnieuw een proces- verbaal tegen hem opgemaakt wegens wederspannigheid. le smidsjongen T. P., wonenlde aan het Bagijnhof, had het ongeluk in de smederij van zijn patroons te Rotterdam met beide handen tusschen een wals beklemd te raken, waar-' door ze ernstig werden gek(wet!st. De knaap werd in het Ziekenhuis aldaar verbonden. j r j4[ H' Ee timmerman van der JVteiji, is toen h\j werkzaam was in een (pand aan de Hoog- sti'aat met z ij n r e c h t e r h a n d door een glasruit gevallen, waafxloor deze vrij erg werd veijwiond, Aan het politiebure-au werd hij yerbon- den. Een stadgenoote, wonenlde op een boveh- huis, kwam dezer dagen bij de politie met het volgende verhaal. Toen op een avond dat zij, alleen thuis was bij haar werd go bold, trok ze de deur door een touw open, (een man kwam naar boven gesneld en hield haar ie-ts onder den neus, waardoor ze bedfweJnid geraakte. Toen haar man thuis kwam ontdektte deze dat el was ingebroke-n, maar i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsch Volksblad | 1908 | | pagina 2