Preiittartei van 22-28 Nil 1908. Burgerlijke Stand. eerst den volgenden morgenf werd een diefstal van f 113 geconstateerd, toehehoorend aan een iniwonie-nd familielid. De politie, die doze <zaak nog a 1 iverdacht voorkwam onderiwiefp de juffrouw eens aan een streng verfioor, waarbij iz© ten slotte bekende het verhaal te liebben verfeonnjen, en met het ge s to1ene bare talrijke schulden te hebben betaald. Gisterenirniddag is eeki die'r wtebklieden, van de jn aanhouw zijinde brandierij van den heer W Tak Jr., van een 10 M. !h o o g e s t e 11 i n g gevallen en zeer ernstig vervvond op-gene men en tuaar het Zie-kenhuis vervo-erd. UIT DE RAADSZAAL. Neen, een prettige zitting was het Dins- dag niet. Er waren niet veel gelwichtigc zaken aan de orde, doch er is ook geen enkel ge- wichtig moment geiweest gedurende den gan- schen langen middag dat de Raad bijieen was. Voo-r een deel meenen wij dit te mogen toe- schrijven aan de leiding der vergadering. Onze Burgemeester is sonis wel wat ah te goed en heeft de teugels daarom nog al eens wat onvast in de handen. Een gevolg daarvan is dat er soms over 2 a 3 voorstel- Lert tegelijik wordt gesproken en de discussie verward en onduidelijik wordt. Zoo b.v. bij de behandeling van de verordening waarbij de Raad benoemingen van enkebe gemeehte- lielrekkingen opdraagt aan anderen (voorna- meliijik aan B en W.). Mr. Jansen had daarop ingediend een viertal amendemente'h strek- kende om de hoofdopzichter en de opzich- ters der gemeentewerke-n, de boekhouder en do opzichter bij de gemeentereimiging en de direcleur der algemeene begraafplaats te do en benoemen door den Raad. Dat dit niet naar't zin Was der vrijzinnige heeren Gouka en Ris is tot daaraan toe, het is bun recht daar tegen te zijin, rnaar dat ze de behan deling van rnr. Jansen's amendemehten e-i-gen- lijk trachtten te verhindenen en obstructie voerden door het indienen van ehkele on w ijze voorstellen, moot ten zeefste worden gelaakt. Mr. Jansen is nu evenwel iemand die zijin eind niet gauw loslaat, zopdat genoemde heeic-n hunjin niet kregen. In legended, met vrij groote meerderheden schaarde de raad zich aan de zijde van mr. Jansen. Tijdens de begrootingsdiscussien was door de Heer De Bruin een voorstel ingediend waarbij B. en W. /werden uitgenoodigd voor stellen tot wijlziging der inkomstenbelasting in te dienen, waarbij het be-ginsel van pro gressie tot uitweriring zou komen. Waar nu van alle belasitbare inkomens een gelijk per centage wordt geheven w-il de Heer de Bruin dal dit percentage grooter zal zijn voor hooge inkomens. Dit fleet dan met een mo-oi woord belasting naar draagkracht. Mr. Jansen be- streed het voorstel op gronden, die wij goed- deels wel kunnen onderschrijven. Mr. Jan sen toch meende dat er geen rechtsgrond aamyeziig is om van den eenen burger een veel grooter deel van zijn inkomen af te nomeri dan van den ahder eh gaf als zijlh meeninig te kennen dat prog resale ih de inkomstenbelasting zo,u zijn onrechtvaardig en gejijkstaande met c-onfiscatie' (verbeurd- verk taring). Er is reeds progresfeie in, onze inkomstenbelasting zei Mr. Jansen en die wilde hij tot geen prijs verawaren. De wet- houder van financien bestreed ook het voor stel, er vooral op wijiztende dat een ziwaar- dere belasting der groote inkomens dezle de stud uit zal jagen, wat tot schade van de btijvenden moet uiltoopen. In de verdediging van zijn voorstel ant- woordde de Heer de Bruin den Heer Jansen dat hijj over den rechtsgrond heel gemak- kelijk heen gleed. Haal 't geld waar 't zit was zijn leus en of dit recht was of niet, daar over wenschte bij zich niet druk te ma- ken. Progressie was in zijn oog biLlijk en hij meende dat de bezitters zoo hoog staan, dat ze voor wat meer belasting niet weg zullien joopen. De Heer de Groot decide deze laatste meaning niet, doch venklaarde zich voor 't voorstel de Bruin, daar ook hij 't geld wil halen waar 't zit. Dat wil iederee-n natuuriijk, maar't is de vraag maar hoeveel haalt men weg en op we-Fke wijize. De hou- ding van den Heer Wittkampf was alierzon- deivingst Hij was niet voor progressie, ten minste in Schiedam niet, er ook niet in beginsel tegen, maar zou voor het voorstel de Bruin stetamen, omdat daardoor de ver ordening weer eens in behandelihg zou ko- me.n en dan had hij ook zijn voorstei'len. Het <lot was dat de raad het voorstelde Bruin venvierp -met 10—9 stem men. Do gc- hee'e linkerzijde stemde met den Heer Witt kampf voor, de rechterzijdc, minus den Heer ittkampf^tegen. Of de heeren vrijizinnigen ook aan den rooden leiband loopen! Heel bang beeft' de raad nog gepraat over 't zon- deriinge voorstel van B. en W. om voo-r een voetba'club eten speelterrein te oniheiiien, daarvoor fl. 750.beschikbaar te stellen en als at beta ting aan le nemert ee'n gehee"l ongewaarborgde belofte van die club fl. 75. per jaar aflossing te zullen betaien, 10 jaar bang. Terecht wees de Heer van der Drift er op dat B. en W. hier veel te ver gaan en de overhe-idsbemoeiing op bedenkelijke wijze uitbreiden. Van de o-pvoedende kracht van 't vootbalspel, waarvan de voorzitter zoo hoog opgaf, was onze geachte geestverwant niet overtuigd. Hij meende dat vooral op Zondag ergons anders meer opvoedende kracht was. (De Heer Ris vond hierin aan- leiiLng tot een alleronzin-nigsten uitval te gen de anti-revolutionairen, die, naar hij zei, de (menschen van overheidswege wiblen dwin- ge,n naar de kerk te gaan). De Heer v. d. Drift c-ntkende dit natuuriijk. Nadat een amendement van den Ile-er Witt kampf op dit voorstel was aangenomen, strek- kende dat de voetbafclub een borg moet stel len voor de richtige beta,ling, werd het voor stel van B. en W. aangenomen. Togen stem- den de aanwezige anti-revolutionairen en de Heer Ilonnerllage Grete. Een voorstel van B. en W. om een gym- nastieklokaal beschikbaar te stellen voor een worslelelub werd ook aangenomen, evenwel niet zonder protest van den Heer v. d. Drift, die deze sport allerverkeerdst achtte. Het is (<ns ook werkelSjk een raadsel hoe B. en Mdeze heidensche, ruwe, gevaarlijke sport kunnen steunen. Dr. Brants kali evenwel veel met de chris telijke beginselen overeen- brengen. Ons vaak te vee'l. Het voorstel om Volkshuisvesting f 100.000 voorschot te geven werd na eenige discussie aangebouden. De verordening op het ms- loopcn van honden in de openbare plant- soenen werd gejwijlzigd. En hiennede meenen wij al het vermeldens(waardige te hebben meegedeebd. Bureau voor rechtskundig advies. In dit nummer van het. „Schiedamsch Volksblad" komt een advertentie voor, die wellicht meer dan eenige andere de aandacht van vele tezers trekken zal. Het opschrift, boven dit stukje gep-laatst, duidt reeds aan op welke advertentie gedoeld wordt. Het is rfiisschien niet overbodig hier nog wat uit- voeriger dan dit op de laatste pagina van dit nummer is geschied, a^rd en doel van het Bureau uiteen te zetten. Het Bureau dankt zijn ontstaan aan de samenwerking van twee hier ter stede be- staande vereenigi.ngen, de werkliedenveree- niiging „Patrimonium" en de p-atroonsveree- niging „Boaz". Nu zal het allicht hem, die zich even afvraagt weltke de ratio is van de oprichting van een Bureau als bovenbedoeld, al aanstonds vreemd toeschijmen dat .ook „Boaz" daartoe heeft medegewerkt. Immers het doel kan slechts zijin om op die wijize een ge-logenbeid te schdppein, waar voor ver beneden het gewone tarief rechts kundig advies wordt ge geven aan hen, die niet bij machte zijn daarvoor den gewo-nen iprijis te betaien. En al is het nu waar dat sommige patroons het harder hebben dan men.iige arbeider, in het algtemeen kan toch een patroon wel geacht -worden in staat te zijn zi-ch op de gewone ivvijze van juri- dische hulp te voorzien. Deze bevreemding zal echter wijlken, wianneer men bedenkt dat de onkositen, die aan de oprichting en de instandhoucling van een „Bureau voor rechtskundig advies" verbonden zijn, de draagkracht van een wcrkliiedenverecniging altlians die van „Patriimonium" alhier ver te bovein gaan. En wanneer nu, alls het „Patrimonium" aan de krachten ontbrPekt'om een zaak tot stand te brengen zoo noodig als deze, de pahoons, ge-organiseerd in humne vereeni- ging „Boaz", toesChieten om de werkbieden in dezen te steunen, dan is dit 'n mooie daad, die de toejuiching verdient van ieder, die er van doordrongen is dat de werk- gever en de werknemer, die hoe banger hoe meer van efkander vervreemden, weer tot elkaar behooren te worden gebracht. Een daad, waarvoor dan ook aan „Bo-az" bij wijze van contrapraestat'ie het recht nioest worden .verleend om voor hare leden te deelen in do privileges, die den arbeiders op deze wijize ten deel vallen. En zoo is dan besboten dat voo-rtaan, te beginnen met 1 December, iederen Dinsdag-avond van 8— 9Va uur in het gebouw der werkliedenver- eenigina „Patrimonium" gelegenheid zal zijn tot het inwinnen van rechtskundig advies. Voor werklieden (leden van „Patri- ntonium") tegen den prijis van f 0.25 per advies; voor werklieden (nietJleden van „Pa- trimonium") tegen den prijs van f 0.40 per adviesvoor patroons (leden van „Boa.z") tegen den prijs van f 0.40 per advies; terwijl voor niet-werklieden, die geen lid zijn van de patroonsvereeniging „Boaz", het gewone tarief geldt. Eindelijk verdient no,g te worden vermeld dat tot rechtskundig adviseur benoe-md is Mr. P. B. Bouman, .advocaat en procureur te Rotterdam, die zich bereid verklaard heeft met den aan hem toegevoegden sec re ta ris den heer J. v. d. Most, wnkelijks op tijd en plaats, bo-ven aangewezen, .zitting te hou- den. Moge Hij, die het Recht lief heeft, ook dezen arbeid kronen met Zijnen ohohtbecr- lijkcn zegen De co-mmissie voo-r het Bureau voor R. A. H. v. d. DRIFT. J. S. D1ENSKE. voor ,,Boa,z"J G. BREURE. J. STEGMAN. voor „Patrimo-mum." GEREFORMEERDE KERK. Oosterkerk. Zcnda.- voorm. 10 uur Ds. JONKERS. namid. 51/2 uur Ds. GOSLINGA. Zondag-2. Plantagekerk. Zmrdag voorm. 10 uur Ds. GOSLINGA. nam. 5 uur Ds. JONKERS. Zondag 2. Donderdag voorm. 12 uur Ds. GOSLINGA. Huwe-lijksbevestiging. Djnderdagavond 7'/2 uur Ds. JONKERS. Dankuur voor het gewas. Mededeelingen. A.s. Maandag-avond 8 uur vergadering "v. d. Kerkeraad met breeders diakenen Consis- torie Oosterkerk. Ingekomen met Att. van Oudewater: Heinrich Damme, en zijn Echtgen. Franci- na van Ravens met een kind. De uitslag van de verkiezing voor Ouder- lingen is als volgtherkozen zijn met meer- derheid van stemmen, de broeders W. Ba- ris, G. Brinkman, P. E. v. Leeuwen en L, Verzendaal. Voorts zal herstemming gehouden worden tusschen de broeders D. DIENSKE en J. v SPIJK. De herstemming zal plaats hebben a.s. Zon. dagavond na de Godsdienstoefening, en Maau- dagavond in beide Consistoriekamers van half 8 tot 9 uur. De stembriefjes zullen beide avonden bij de stemming worden uitgereikt. De opening der stembriefjes zal plaats hebben a s. Maandagavond om 9 unr in de Consistoriekamer van de Oosterkerk. Deze en'de vo'-gende -week zal het bestuur der onlangs opgerichte Ger. Ver. voor Kran- kenveizorging de gemeente rondgaan om gel- den in te zaineLen. Wij iwijfelen niet of de opbrengst zal zelfs onze vervvachting te boven gaan. Het kan niet anders of het doel dez-er veieeniging heeft de sympathie van alle g-e- meente leden. Reeds tang hadden de diakenen behoefte gevoeld aan vrauwellijOce hulp in de ge'zinnen der kranken, vooral in de gezinnen der onbemiddelde gemeentel-eden. Want waar de moeder ziek is en er geen middelen zijn om zic-h hulp van buitenaf te verzekeren, moet daar het gansche gezin niet o-nder lijiden? Komt dan en steunt ons met uw gave-n, zonder een goed- gevulde k-as kunnen wij niels uitric-hten. De winter, wanneer de noodige verster- kende middelen zoo hoog in prijs zijn en er toch zoovee.l kranken en lijd-enden zijh staat voor de deur. Reeds wachten vete zieken op ons, maait het ons dan lnogelijlk spoedig en met luoed aan den arbeid te gaan! Hot bestuur der Ger. Ver. voor Kra nkenverzorging, Mej. BOS, Pres-idente. Mej. KEUZEKAMP, Vice-Presidcnt-e. Mej. BRANTS, Secretaresse. Mej. SCHRAM, 2de Secretaresse. Mej. HOEFMAN, Penningmeesteresse. Mevr. KOK. Magazijnhoudster. Vereeniging voor Chr. verzorging van Krankzinnigen. Dondtrdagavond 12 November trad Ds. Zantinge van Hoorn in de Pi. Ke'rk op, om te spreken in het belianig van de stichtingen die van deze vereeniginig uitgaan. Het zijn er reeds vier: Veldw'ijk, B,loe'menda.al, D-en- nenoord ear Wobfhezen. 2000 patienteir wor den in deize s'tichtingen verpbieegd. Op tre-ffeinde wijize wertl door Ds. Zan- tin,ge onze steun vooir onze krankzinnigen geviaagd Hel was jammer dat het geho-or zoo kjein was. Te zaak is onze, beiangstelling en onze gave zoo dubbel waardig. Nietteg-enstaande de niet groote opkomst werd er nog f 34 20 g-ecoblecteerd en zeiven contiibuanten gaven zich op. Zoo iemand nog con'tribuant wens'cht te vvobden, geil'ieve hij zich op te geven bij Mej. C. v. d. Vebden, Oostsingel 15, die correslpondente voor deze za,!< ic. Er is groote befhoefte- iaan steun. Dat nie- mand, die wat geven kan, dan achterbl'ijve. P.S. IWegens ptaatsgebrek moest dit eene week overstaan. GEBOREN: 13 Nov. Jantje Johanna, d. v. P. C. Ros- man en E. van Ejjk, Laurens Costerstraat. Johannes, z. v. B. van Bochove en A. Vermeulen, Puttershoeksche straat. Jo hannes Hendricus, z. v. W. A. J. Loog en C. Veringmeier, Hendrina straat. Heinrich Ludwig Bernard Frans, z. v. C. H. Bruns en W. Suttorp, Smgel. Marie Allegondes, z. v. P. L. Beckers en A. M. M. Overzier, St. Pietersteeg. 14. Bastiaan, 1. v. J. H. Hart- man en E. Versteeg, Visscberstraat. Ja- coba, d. v. C. v. Katwjjk en E. J. Kejj, Houtstraat. Anthonie, z. v. A. Verhaal, en H. van Pell, Rotterdamsche djjk. 15. Wilbelmina Barbara, d. v. G. I. Loos en J. J. W. Koens, Puttershoeksche straat. 16. Jacobus Hendrikus, z. v. P. Oudt en G. Moor, Lourens Costerstraat. Paulus Ferdinandus, z. v. J. P. Hoogwerf en M. S. E. Leenders, Pernissche straat. Antje, d. v. A. van Bommel en E. P. Rais, Strjjensche straat. Johanna Maria, d. v. T. J. Srolk en C. M. Krauwinkel, Emmastraat. Gjjsbertus Johannes .Hendrikus, z. v. G. M. van Breu- gel en M. den Uyl, Broersvest. 17. Jan, z. v. J. Broere en P. Krijgsman, Hoofdstraat. Petronella Elisabeth Maria, d. v. H. J. Bernoster en A. M. Donker, Doelhofj-. Cornells, z. v. M. Bos en J. J. Scbram, Groenweegje. 18 Jan Joseph, z. v. J. P. Becker en A. IJlstra, Bakkershaven. Riena Cornelia, d. v.,A. Koraland en P. Ver- hoor, Spoorstraat. Bertus, z. v. A. de Lange en F. Vink, Stationstraat. 19. Derk Wilhelmus, z. v. J. Stalman en A. Hey, Kleine Baan. Paul Bernardus, z. v. B. W. Laven en C. Dasfie, Lange Nienwstraat. ONDERTROU WD: 19 Nov. W. van der Waal, 22 j. en L. P. van Zon, 21 j. J. van Katwijk, 25 j. en J. Stokhof, 25 j. C. Verveen, 30 j. en D. van Os, 25 j. - J. Voogd, 31 j. en A. M. G. Hosman, 23 j. M. H. J. van den Bend, 27 j. en C. L. Hollanders, 27 j. GEHUWD: 18 Nov. A. G. M. Jocker, 27 j. en A. M. C- Hagens, 28 j. S. P. de Wit, 35 j. en G. M. F. Kins, 31 j. J. J. L. Cramer, 58 j. en J. C. Koppenbagen, 46 j. 19. J. van der Hul, 19 j. en S. W. Putters, 19 j. J. van der Hammen, 30 j. en G. van der Sloot, 23 j. H. B. Middendorp, 32 j. en C. M. Haring, 23 j. A. J. F. Guise 26 j. en M. C. Wever 22 j. OVERLEDEN: 13 Nov. Pieter Krommenboek, oud 52 j. en 5 mnd., Grotbaan. Maarije Bglo, oud 85 j. en 11 mnd., Broersveld. - 15. Wilhel mus Laurentius Clazing, oud 75 j. en 11 mnd., Hoofdstraat. 17, Hendrik Kooyman, oud 71 j. en 4 mnd., Kreupelsiraat. Een levenlooze zoon van Pieter van der Bent en Wilbelmina Timmers, Stationstraat. Eli zabeth Vos, oud 73 j en 9 mnd., weduwe van Johannes Comelis Hein^broek, Hoog- straat 18. Agatba Maria van der Burg, oud 49 j. en 1 mnd., echtgenoot van Ber nardus Petrus Henricus Wuisman, Nieuwe Haver. Adriana Scheurkogel, oud 63 j. en 6 mnd., echtgenoot van Jacobus Ruseler, Over cbiesche strait. Cornel a Hendrika Job:-n-a Huskens, oud 4 weken, Nieuwe Me a straat. f fc; r".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsch Volksblad | 1908 | | pagina 3