4 DE ZUID-HOLLANDSCHE C. BOELE, WpeiieuLikciireii, AM en Boerenjongens. BIuWsiS WijUBi en Litoen, t Volkshnisvesting. H. van der Drift li, „Soli Deo Gloria." fe In, I D. UITVOERING M. VAN APELDDORN, Hoogstraat 101-103: uo Niiit icol aa$-(<a«leaux. Steenbouwdoozen. D. BAL-GABEL. Lu SPIEGELS, SCHILDEEIJEN. Warmwaterstoven. Heeren loile-Artikelen. B. BAL-GABEL. -Artikelen Mscliappij van Yarzalerii op liet levea ei Mj Ziette. Brniloften bi GelepiMei. SPAARBANK TE SCHIEDAM. drool- ei KleinMel BUREAU VOOR RECHTSKUNDIG ADVIES. 6,10 6112 cent per us. Speelg'oecleren. Kindermeubeltjes. Ameublementen, DOUMKMBK 11 a v n e r, en Rund- en V arkens vleesch. O do o o GO o Pluche dieren. Comete- en Jaeger- Ad yertenti§n. S LUTE R I J. Speciale prijzen voor gelegenheden. ook Alcohol-vrij. Hulpkantoor in de Alida-Bewaarschool Spaarzegels a 1, 2 en 5 cents. Gereformeerde Zangvereeniging PSALM 95 van Mendelssohn. HOOGSTRAAT 120. Dagelijks verscli Hoogstraat 120. cd liiuntvl I'linl Tit' FijneLederwarenenReis- MMUfJiJAif till I r U. artikelen als Heeren-en Dames-portemonnaies, Portefeuilles, Damestasschen, Zak- en Reisneccaissaires,Sigarenkokers, Sigarettenetui's enz. enz. in yersehillende fl.jne ledersoorten. Onbreekbare Poppen. Frobel-Artikel. Ge%elschapsspelen. Plastic in i. Winkels, Keukens, Kamers. Poppenmeubeltjes. Stallen, Pakhuizen, Paarden en Wagens, Zandwagens, Speelwagens, Vliegende Hollander. Timmerdoozen, Zaagdoozen. HOOGSTRAAT 11, MEUBELEIM. Noten, Eiken, Mahonie Theetafels, Etageres. Wandtegels, Zuilen en Beelden, Tochtschermen Haardschermen. VOETZAKKEN. Vachten, Portemanteaux. Fantasie-Tafeltjes. Dassen, Strikken, Overhemden, Fronts, Boorden, Manchetten, Handschoenen, Kragenbeveiligers, Cachenez, Wandelstokken, Parapluies. Eau de Cologne's, Toilet-Artikelen, Byouterieen, Portemonnaie's Sigaren-Etui's, Portefeuilles. HOOGSTRAAT 64, De COMMISSIE UIT DE PROTESTANTEN belast met de uitdeeling van warme spjjzen in den winter albier, brergt in herinnering, dat voor de op Dins- dag 24 Not. a s. aan te vangen Spijsuitdeeling, de gelegenheid ter bekoming van nog blijlt opengesteld b:y de Heeren A. W. SCHADE v. WESTRUM en A. GOUKA. Zjj noodigt de inschryvers van Spjjskaarten nit. zooveel mogeljjk de kaarten voor de daarop aangewezen dagen nit te reiken. De Commissie voornoemd A. GOUKA, Secretaris. Schiedam, 11 November 1908. 1/ 0/ 4 0 De te Yeendam, s 1 u i t thans H Y POTHEEK EN, vanaf 4'/4 rente met een provisie van 1°;. Nadere inlichtingen verstrekt de Agent I>. KOli, Makelaar, Lange Haven 18. Ileerengracht 12, 's Gravenliage. Maatschappelijk K apitaal f 1.000.000.-. DirecteurMr. J. W. KONING. Commissarissen Mr. M. M. Schim v. d. LoefT, Pres.; W. B. v. Lieftand, Dr. A. ten Oever, Mr. A. S. Miedema, A. M. v. Embden, Dr. P. H. J. Berends, j Mr. J. W. de Kanter, Seer. Tarieven en voorwaarden te be- komen bij C. VERMEULEN, Agent der Maat*chappij, Lange Haven 16a en I ij W. VAN DER MOST Phz., Inspecteur, de Vliegerstraat 3, Rot terdam, en bjj de overige Agenten. Groenelaan 79. in alle soorten Broersveld 132, beveelt zich beleefd aan voor de levering van alle soorten VOOR DEELIGE CONDITION. Voor RESERVE-KAPITAAL f 187658.84. Geeft 3.6 °/0's jaars, rente op rente. Minste inlaso 33 cont. Inbrengen en terug ontvangen van geldeii en bijschrijven van rente: op alle werkdagen 'sv.m. van 912 uur. en's Vrijdags- en Zaterdags- avonds van 7'/j—8Vi uur. (LELIESTIIAAT), geopend elken Maandagavond van 7' *—8'u uur. Ten kantore van de Spaarbank en in de Alida-Bewaarseliool zijn verkrijgbaar Groenelaan 43, Schiedam. Opgericht 16 Januari 1903. Eere-VoorzitterDs. S. T. GOSLINGA. Directeur: K. VAN RIET. Begcleiding: Mej. E. R6HLER van Rotterdam. Het Bestuur der Vereeniging sVOLKSHUISVESTING" maakt be- kend dat de woningen staande aan de Roonsehe, Klaaswaalsclie,Maas- damsche en Nieuwe MaasstraaC begin December ter bewoning gereed zullen zijn. De huurprijzen zijnRoonselie straat ben. f2,30 en f2,40, boven f 2,60 en f 2,65. Vrije woningen Maasdainsche en Klaaswaalsehe straat f2,60 en f2,65. Nieuwe Maasstraat ben. f 2,85, boven 1*3,45. Aanvragen tot verlutring kunnen gedaan worden Woensdag 25 en Donderdag 26 November des avonds van 79 uren aan eene Commissie, welke dan zitting zal houden Maasdainsche straat no. 9 De woningen zijn inmiddels te zien Maandag en Dinsdag a.s. des namiddags van 2—4 ure, zich daar- toe aan te melden bij den opzichter welke in genoernde woning aanwe- zig zal zijn. IN tegen concurreerende prijzen. Bestellingen kunnen geschieden per briefkaart waarvan de port vergoed wordt, en worden franco thuis geleverd KINDERBUURT no. 36, beveelt zicli beleefd aan tot het leveren van le krvaliteit op Woensdag 2 December, des avonds 8 uur, in de groote zaal van „MUSIS SACRUM". O m. zal ten gehoore gebracht worden l'rogramma's tevens bewys van toegang a /0.60 gereserveerd en /0.30 ongereserveerd, verkrijgbaar bij de heeren J. M. STOLK, HoogstraatH. VAN EIJK, Broersveld 123; H. v. n. DRIFT, Groenelaan bij de Leden der Vereeniging en 's avonds aan fle Zaal. Geeft rechtskundige adviezen over burgerlijk recht, loon- en arbeidsgeschillen, belastingzaken, etc. TARIFFvoor werklieden, leden van »Patrimonium" 25 cts. per ad vies. voor werklieden, niet leden van »Patrimonium", 40 cts. per advies. voor patroons, leden van »Boaz", 40 cts. per advies voor niet-werklieden, niet-leden van »Boaz", /1.80 per advies. Vanaf 1 December a.s, zal het Bureau iederen Dinsdag-avond van 8—9£ uur zitting houdeti in het gebouw „Patriinonium", aan de Tuiniaan, waar de rechtskundige adviseur Mr. P. B. BOUMAN, te eonsulteeren is. QD ltijk kristallen des- eslepen •7 sert-serviezen, met passende romers en karaffen. Fransch porceleinen Tafel- serviezen met ontbijt- en theeserviezen en anderen. TAFEL- on DESSERTCOU VERTS in Christoifel-zilver en prima kwaliteit Alpaca. ZILVER-OXYD, KAISERTINNMODERN KOEER voor luxe- en huishoudelijk gebruik. Fjjn liisquit- en Ivoor Porceleinen Beelden en Groepen. W CO P3 J HOOGSTRAAT 60, smarten t lnterc. Telefoon no. 307. H. ADAMS. a BAL-GABEL onderboeieren.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsch Volksblad | 1908 | | pagina 4