Uit en Tiiuis. IStadsiiieuws. vermindering zou profiteeren? Dat ligt in de eerste plaats ann de medewerking die verleend moet warden door de superienren, die hun diensten regelen. Van hen vooral zou in dezen veel afliangen. Als men, zooals wel eens gebeurd is, de eene trein- ploeg buiten dienst naar huis laat terug- keeren en de andere ploeg buiten dienst laat opgaan orn een trein te halen, baat het uitvallen van enkele treinen niets. Als echter die zaak eens goed werd onderzocht, meen ik dat vooral het rijdend personeel, en dat zijn toch juist degenen die een ongeregeld huiselijk leven hebben, aoor den aard hunner werkzaamheden, nog al eens vaak Zondags eenige uren 'thuis konxlen zijn en met hun gezin althans izouden kunnen middagmalen, wat nu vaak ook niet kan. Waar wij thans Weer een Ministerie der Rechterzijde hebben en er ook door velen van het Spoorwegpersoneel steeds te ver- geefs naar uitbreiding van ZonJagsrust ,wordt verlangd, hoop ik dat d© Minijter van Waterstaat nog wel eens zal willen .Overwegen of hij zonder al te veel hinder 'voor het reizend publiek (enkele klagers 'zullen er bij iedere regeling wel blijven) ook 'lets kan doen voor de huiselijke en gods- dienstige belangen van het Spoorwegperso neel. Ook het rijdend personeel zou er zich in moeten schikken als bijv. door een vroege en een late rit op Zondag die dag wat lang werd, indien het in ruil daarvoor 'eenige uren op den dag in het gezin kon doorbrengen". JDit is een stem uit de practijk, en het wil ons voorkomen, dat de eenvoudige op- merkingen die hier gemaakt worden ernstige overweging verdienen. 'Waar we de vorige week sleehts een vluchtigen blik in het buitenland konden werpen, willen we thans een weinig langer stilstaan bij gebeurtenissen, die nu niet be- bepaald ons eigen land betreffen. Niet alsof nu juist aan gene zijde van onze grenzen zooveel schoons te zien ware. Zoo veel dat Nederiand overtreft. Het zij verre van daar. Maar een blik on andere landen zou ons juist met des te imeer dankbaarheid kunnen vervullen dat we Nederlanders zijn. Want al zijn de toestanden hier uu niet altijelprecies zooals we 't zouden wen- schen, we kunnen toch nog in rust en vrede onze dagen doorbrengen, al kan niet ontkend, dat de strijd om het hestaan voor velen vaak zeer zwaar is. Maar gevaar dat men ons het leven zal ben emeu, bestaat hier toch feite- lijk niet. Hoe anders is het in Parijs gestekl. Ueze fraaie en alom gezochte hoofdstad van Frankrij'k, hoofdstad van Europa zouden we bijna zeggen, schijnt tegenwoordig wel in handen van movers en moordenaars te zijn. De moordlust die sommige menschen al- daar bevangen heeft, grenst aan het onge- loofelijke. Men inoordt niet meer enkel om geld en goed te bemacfatigen, maar uit een satanischen lust om bioed te zien vloeien, om het leven van zijn medemensch te ver- nietigen. Zoo heeft zich o.a. Zaterdag-avond een ontzettend drama afgespeeld. Een jonge kerel is, zonder eenige aanleiding, op een dit lied hoor is het mij, alsof de aarde zich beweegt, de dooden zich oprichten in hunne graven en de stem des archangels tot alle vleesch roept: „Ziet, de Bruidegoan komt, gaat uit Hem tegenxoetl" Dit is een protes- tantsche „dies irae" (d(ag der wrake) en geen mensch moest er van kunnen hooren spre- ken, zonder er aan te denken, dat wij alien moeten geopenbaard worden voor den rech- terstoel van Jezus Christus. Toen ik nu zoo zat te denken aan de. preek en aan het vers en aan den treurigen tijd, kwain Veit Geiszendorfer de poortwnch- ter, de kamer binnen, zette zijn piek in een hoek en ging bij mij zitten. Hij was een oude man van 70 jaren en voor zijn leeltijd nog sterk en gespierd. In zijn jeugd was hij met den overleden Conrad von Limburg tegen den aartsvijand der Christenheid uitge- trokken, had vele jaren gediend en eens met groote dapperheid zijn beer het leven gered, overigens had hij zich altijd moedig gedragen, hoewel hij niet behoorde tot die grootsprekende menschen, die aan ieder zoo lang ieugens van hun krijigsmansdaden ver- halen, tot zij ten laatste zelf gelooven, dat het waar is; hij was een eerlijke, oprechte paar politieagenten aangevlogen. Gewapend in de eenc hand met een vlijmscherp dolk- mes, in de andere met een scherp geladen revolver, begon hij te steken en te schie- teh. Zelf was hij moeilijk te grijpen, daar hij zijn handen en armen met leeren riemen had omwikkeld, waaruit scherpe ijzeren pun- een staken. Ondanks hun hevige verwon- dingen zetten de agenten den woesteling nog na tot er hulp kwam opdagen. De beide politiemannen moesten het met hun leven bekoopen, en toen men eindelijk den woes teling mac'hlig was, bleek het dat verschci- dene andere agenten gewond waren, waar- van sommige zeer ernstig, hetzij door het vlijmscherpe mes of door de ijzeren pun- ten van het pantser. (Maandag werd weer een oudte portierster dood gevonden en vond men op straat het lijk van een dame. Wat later school eon jonge man eerst een vrouw en daarna zich- zelven door het hoofd. Zoo zouden we door kunnen gaan. De reeks misdaden is inder- daad ontzettend lang. Ook hadden Maandag verscheidene bran- den plaats, alle door kortsluiting in de elec trische stroomleiding, die echter zeer zeker aan opzet te wijten zijn. Op meer dan een plaats werden de deksels van schachten waarin electrische kabels lagen, met gewel- dige kracht omhoog geslingerd en schoten reusachtige vlammen uit, die ruiten deden springen tot 3 verdiepingen hoog. In een der groote magazijnen, waar het juist zeer vol koopers was, ontstoind een ontzettende paniek, waardoor verscheidene personen un der den voet geraakten. De aangerichte scha- de in de aanzienlijke wijken is zeer groat. De „koning der electrische bedrjjven", de aanvoerder der stakingen die gedurig in dit bedrijf plaats hebben, zal aan deze zaak wel niet vreemd zijn. Hij heeft tenminste onlangs nog den minister met iets degelijks bedreigd. Te Lissaban is de palitie een uitge- breide samenzwering op het spoor gekomen, welke gericht was op het leven des konings en de tegenwoordige staatsinstellingen. Verscheidene personen werden in hech- tenis genomen, ook werd de hand gelega op een aantal vermommingen, ontplofhare stoffcn on waponenv Voor den jongen Koning, wiens vader en breeder zoo wreedaardig werden omgebmcht, is het ontdekken van dit complot zeker een schokkende gebeurtenis geweest. Want al mogen veel der deelnemers in hechtenis zijn, wie weet hoevelen er nog voortwerken aan het heillooze werk der revolutie., \\raarlijk de jonge Manuel heeft wel iets beters aan zijn volk verdiend. Het proces tegen den muitenden officier Tybaldos en 3 zijner voornaamste medeplich- tigen zal thans door de rechtb.ank van ge- zworenen worden behandeld. Het Grieksche volk is echter zeer op de hand van den imuiter en de verzoekschriften om gratie voor hem en zijn medebeklaagden stroomen Koning George toe. Het is voor dezen een moeilijk gevaldoor den openbaren rebel gratie te verleenen komt hij in conflict met 's lands wetten en wanneer hij hem laat veroordeelen, brengt hij zijn dynastie in gevaar, daar dan ongetwijfeld nieuwe onlus- ten te wachten zijn. ziel, een godvruchtig man, die in zijn ouder- dom zich als een waar christen op een zalig afsterven voorbereidde. Sedert 30 jaren had den de bestuurders der stad hem aan de benedenpoort aangesteld, waar hij zijn rust kon nemen; en daar hij altijd zeer veel van kinderen hield, had hij altijd veel opgehal met mijn Valentijn en Johannes. Nietnand moet denken, dat ik voor den soldatenstand een bijzondere neiging of voorliefde gevoel, maar ik geloof, dat een mensch ook in do zen stand, als hij n.l. de genade Gods, die hem ook daar geschonken kan worden, goed gebruikt, een zuiver geweten, een oprecht hart en een eerlijk gemoed kan bewaren, ja bij oude krijgers heb ik dikwijls meer kinderlijken eenvoud aangetroffen, dan bij andere menschen. Alle zon- en feestdagen, als de godsdienstoefening was afgeloopen, als hij de poort weer geopend bad, kwam de oude poortwachter bij mij en menig uurtje hebben wij vroolijk te zamen zitten keuvelen. IHeden echter lag hem iets bijzonders op het hart en dat was een drooun, dien hij in de afgeloopen week gehad had. Wordt vervolgd.) Zeker mag het als een treurig teeken des tijds beschouwd worden, dat de publieke opinie, denk sleehts aan het geval-Fer- rer steeds partij kiest voor den misda- diger. Waarlijk de revolutionaire vergiftiging der geesten heeft het rechtsgevoel al deerlijk ver- zwakt In Duitschland zijn hevige beroeringen in het Roergebied. De heele mijnwerkers- wereld is in opstand. Dat het nog niet tot een staking is gekomen, wordt aan den onvoldoenden toestand der weerstandskas- sen toegeschreven. .Maar het kan er elken dag toe komen. De directies der mijnen zijn met koortsachtigen haast bezig om werk- lieden aan te werven. Zij beloven 6 mark (f 3:60) per dag en dat aan arbeiders, die voor 't meerendeel nog nooit een mijn gezien hebben. De eigenlijke mijnwerkers hebben zoo'n loon nog nooit verdiend. Het dreigt dus wel hard tegenover hard te zullen gaan. Moge alsnog een schikking getroffen wor den I Aangaande den uitslag der verkiezingen in Engeland kan nog niets met zekerheid worden gezegd. De voornaamste slagen moe ten nog geleverd worden. Onze lezers moeten dus nog eenige dagen geduld oefenen. Een bijzondere huldebetooging had deze week in den Haag plaats. Een 400-tai officie- ren, die reeds bij de geboorte van Prinses Juliana verzocht tiadden H. M. daarmede te mogen gelukwenschen, werden Maandag daartoe in de gelegenheid gesteld. De Ko- ninklijke Ouders ontvingen de heilwenschen, terwijl de kleine Prinses op een divan tus- schen hen geplaatst was. Het was voor de officieren een waar bui- tenkansje de kleine Oranjetelg tevens te mo gen aanschouwen. Burgemeester van Leeuwen heeft deze week afscheid genomen van den Amster- damsehen Raad. De pogingen om hem tot blijven te bewegen, hebben niet mogen ba- ten. De reden van zijn heengaan zijn nu niet meer twijfelachtig. Immers zeide de burge meester in zijn afscheidsrede o.m. „!Maar de omstandighedeu waaro-nder ik heb gewerkt zijn niet bevorderlijk geweest aan den lust om mijn ambt langer te blijven waajjicmen en waar ik in de naaste toekomst daarin geen verandering mocht verwachten, heb ik mij volkomen verantwoord geacht, na mij 14 jaren en 4 maanden aan de Ge- meentebelangen te hebben gewijd, ten slotte gevolg te geven aan een langzamerhand ge- rijpt voornemen om mijn plaats in te rui- men." Intusschen heeft men tot dusver nog geen opvolger kunnen vinden. Wel is het trac- tement reeds bijna verdubbeld' (van f 8000 op f 15000) maar een bekwaam en geschikt man, die lust heeft zich aan Amsterdam, te „/wagen" is nog niet ontdekt. (Moge nog spoedig een krachtige persoon- lijkheid gevonden worden, die zichzelve wil geven voor het welzijn van onze hoofdstad, het in de historie toch zoo roemrijke Am sterdam I De gemeenleraad hoopt Dinsdag ,18 Januari eene openbare zitting te houden ten stad- huize. Aanvang te 2 ure in den namiddag. (Het gelneente-museum is nu inderdaad voor het publiek openge- steld. J.l. Woensdag van 24 uur was de toe- gang voor ieder vrij, tegen betaiing van i |een kwartje. Dit zal nu voortaan op elken Woensdag- middag het geval zijn, Christeljjke en natio- nale feestdagen uitgezonderd. Nu die vallen iniet zoo heel vaak op Woensdag. Wij twijfelen niet, of het museum zal, vooral in den eersten tijd, met een druk bezook worden vereerd. Het aannemen van i postpakketten zal, tijdens de verbouwing van het Postkan- toor, 's morgens tusschen 7—11.45 uur plaats hebben in de vroegere smederij van den heer A. Jondaans aan de Westvest, tegenover den zij-ingang van hetPpstkantoor, Na 11.43 kan men met zijn pakketten weer in het Postkantoor terecht. Brand ontstond Woensdagmorgen in een bak onder den schoorsteen van G. B. in de Dwars- straat. Een handige buur bluschte het vuur, voor het groote schade had aangericht. De heer A. Koper, adjunct-commies ter gemeentessecretarie, herdacht Maandag zijn 25-j arige werkzaamheid ten s tadhuize. Namens het stadhuispersoneel, werd de heer Koper door den secretaris gelukge- wenscht met zijn zilveren jubile, en, een fraaie eikenhouten kapstok aange- boden. Later moest de jubilaris ook nog de heil wenschen van B: en W. in ontvangst nemen, die hem een (rood peluchen fauteuil offreerden. De heer Koper toonde zich zeer voldaan over deze blijken van waardeering en hoog- achting. [Twee winkeliers hebben bij de politic aangifte gedaan dat van hun te zamen 9 gewichten waren gestolen. Moge het der politic gelukken deze weer op te sporen. Eenige zalmvisschers hebben in de Maas de kajuitskap van de onlangs gezonken ka- nonneerboot „Bulgia" gevonden. Zij gaven de kap aan de „Mentor" over, die ze naar den wai bracht. Maandagmorgen is een bewoonster der Hoflaanstraat, nahij haar woning, met een gang heet water uitgegleden en go vallen, waardoor zij ernstige hrandwonden aan beide beenen bekwam. Voorhijgangers hebben de vrouw naar haar woning gedragen. De hulp van een dokter moest terstond worden ingeroepen. lie ArbeidsweL ofschoon bedoelende de arbeiders te beschermen, heeft door haar jongste wijzigingen; heel wat ontsteltenis in de arheiderswereld teweeg gebr acht. De krasse bepalingen die thans moeten worden nagekomen, maakt het den scheeps- bouwers en eigenaars van constractiewerk- plaatsen vrij wel onmogeiijk om jeugdige personen aan het werk te houden. Bij de firma Smulders zijn reeds een 25-tal jongens beneden den 14-jarigen ieeftijd ont- slagen; bij de firma Landman wacht teen twintig tal hetzelfde lot. Als de sociale wetten zulke gevolgen heb ben, behoeven wij zeker niet naar meerdere te verlangen. Uit een in aanbouw zijnd pand aan de Fabristraat zijn een pot met verf en kwastje en een kistje met glasspijkers ont- vreemd. Bovendien werd nog een en ander bescha- digd door zeep er op te smeren. j De politie zoekt den bewerker van deze baldadigheden. Een werkman der firma Landman, is Dins- dagmorgen van |e e n s te 11 i n g r gevallen, waardoor hij ernstige kwetsuren bekwam. Nadat een dokter een voorloopig verband had gelegd, is de man per rijtuig naar het Ziekenhuis vervoerd. 'Aan den Rett. Dijk is, ten nadeele der gemeente Rotterdam. I '100 a 120 M. telefoondraad gestolen. De tolgaarder tusschen Schiedam en Delfs- haven is voor f300 bestolen. i Terwijl de man een rijtuig achtervolgde dat zonder betaiing door de tol heen reed, tieeft men in zijn' woning het geld ontvreemd. j Hij vermoedt dat de rijtuigbestuurder en dp dieven oader i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsch Volksblad | 1910 | | pagina 2