\V -Duitsland zal ontsnapte gevangenen uitwijzen VERMOGEN: ÉÉN HONDEKRACHT laren in Indonesië? Nieuwe minister aïrge MENINGSVERSCHIL OVER OVERSTE WAROÜW* A Vliegtuig brak doormidden Gladheid eiste slachtoffers Eerste daad in 't nieuwe jaar i dnten Sjanti krijgt een vulling AG 2 JANUARI 1953 - -w Ontvoeringen in Zuid-Celebes Nederlands schip be« i; pech voor V.S. kusjtóM Duitse vrachtboot mét 38 man vermist René Mayer poogt kabinet te vormen O v£§ VPitéave: !-.-N- Vragen aan de minister Wat is er mooier voor de eerste dag van het jaar: een dik pak sneeuw, een slee en een „mo tor" van èèn ,J3ondekracht", die het vermoeiende duwen be spaart. Daar zou zelfs de groot ste kniesoor plezier in krijgen! Onder: Eerste wandeling door de sneeuw aan grootmoeders handl ALLEN OVERLEEFDEN NOODLANDING •V v„3; ,yj r- - Geld\g?vaxt Vr0dagavond"tdf^'JZkterda^v<ratf*j^s Zw^ar bewolkt .met' enkele: opkUriafeij^WK^wS®[ nevel- of; .-iriist. Overwegend,,. droog :Své^. tZww?ke?ilót matige -wind '.aanvankelijk'. nog-ïr.uit-, jNoérflelIjte^rlclj; tingen» - later ult; Zuidelijke richtins^^Xet^eiatuwa om het vriespunt totlichte,, vorst^J Ipfdredacleur: Dr. 3. A. H. J. S. BRUINS SLOT. THANS WEB(VBaCBlGB AAS Gévraagd-ïs o.m,,6f dc minister Kan mededelen, wat er juist £s van berich ten, welke deindruk wekken als: zou onvoldoende bewaking en voorafgaand gelégd contactmet .-. de buitenwereld deze -ontvluchting hébben mogelijk ge-, -maakt.,- .v; Een functionaris van;- het Westduitse ministerie vanBuitenlandse Zaken 'in Bonn reide gisteren, dat allé zeven ont snapten, zo zij gearresteerd -worden, naar Nederland zullen, worden;'terug gezonden..- „Weliswaar hebben Nederland en West-Duitsland geen" uitleveringsver drag, maar de.'mannen 1 zyn Illegaal West-Duitsland binnengekomen enop. grond hiervan kunnen zij ,na arrestatie weer uitgezet worden", aldus de - func tionaris. - Hij voegde hieraan toe, dat de rege ringvan West-Duitsland zich wel dege lijk realiseert, dat het zevental zich schuldig heeft gemaakt- aan criminele misdaden. De mannen zouden zich nim mer als „politieke vluchtelingen" op het asylrecht kunnen beroepen. Ook de Duitse pers beschouwt de ontsnapten als. gevaarlijke misdadigers. Voor zover bekend heeft geen enkele Duitse krant-hen als „politieke" vluch telingen inbeschenning genomen.-,: Op hel door de Radio Nieuwsdienst uitgesproken verzoek- van het KJVJtf J. hebben duizenden Nederlanders als eerste daad in het nieuwe jaar hitn warme huiskamers verlaten om de hoogte-, van de sneeuw te meten. De, foto toont zulk een vrijwillige meteoro loog. die'na lang zoeken,een,geschikte plaats voor zijn waarnemingen heeft gevondenit,l, het Van 't Hoff Monur ment te Rotterdam. Het beeld „De Rede" kfjJcl belangstellend toef' Hét Tweede Kamérlid .N. van den Heuvel (K.V.P.) hééft aan de ministers van Justitie en van Buitenlandse Zaken schriftelijk gevraagd, of de minister van JusÖtié bereid is nadere Inlichtin gen te verstrekken omtrent de plaatse-^ Ujke-situatie - waarin; en de' omstandig! beden- waaronder de zeven politieke délinquenten-zijn'ontvlucht. - Vin Valparaiso (ChdM) isïtDonderi een opslagplaats met, ontplofbare;? Mof fen in.-' de lucht geviogen.vVéèrtigQpé^^^^ 'sohen kwamen om het- Ieven^bQO.perso- nen werdéngewénd. .HetVaantal^yer- ■misten - bedraagt ;':ohgëvéérS:löOi:|ïgg^»^S .fCDéS^ééstè^liaVtitoKer^l^n^brandS^ .weériieden-én 'poUtieT'agenteni.'.dië.rbèzigjgs waren wiet dé' bestrijdihg';vah.véen.i;br- ihS?.ëë'n"^?K<mtép'sla^laats?#dfëiS'8orzaél£:^® werd-van; de:'explosie;-' Ë3 '•fifya&ip De reeds aangekondigde regeling, waar bij emigranten deviezen-faciliteiten ont; i Lingus" luchtvaartmaatschappij van de Ierse republiek maakte in dikke mist een noodlanding bij het do-rpjeSpernall Ash. Beide motoren van het toestel weigerden zodat de piloot genoodzaakt was onmiddellijk te dalen. Toen het toestel uit het laaghangend wolkendek kwam, vloog het bijna onmiddellijk1; te gen een 20 meter hoge eik; Het: ach terste .gedeelte van, de romp brak af en bleef in de takken, van de boom hangen. - Het voorste gedeelte vloog verder en landde op een böuwterreihtje. Het schoot dwars door een heg heen, een verkeersweg over, waarbij f de telefoon kabel meegetrokken werd en kwam eindelijk tot stilstand tegen .een." andere boom. Doodsbleek stapten de passagiers uit het voorste gedeelte van het toestel. Geen van hen was gewond. - Depiloot en zijn assistent werden naar een zie kenhuis overgebracht, waar hun snij- wonden behandeld werden. Het vliegtuig brak in tweeën juist achter de laatste rij passagiers, zodat allen in het voorste gedeelte; van, het toestel bleven. Het toestel vloog op een hoogte van ongeveer 2300 meter toen een motor weigerde. Onmiddellijk zakte de piloot tot ongeveer 1000 meter. Op dat mo ment viel ook de andere motor uit. In glijvlucht bracht de piloot zijn toestel naar het omgeploegde bouwterrein om daar een noodlanding te maken. De passagiers waren vol lof over de stewardess, die er in slaagde door haar kalmerend optreden een paniek te voor komen. 5" - Een tweemotorig Engels Hjntoestel met 25 personen aan boord Is gisteren tijdens een noodlanding in botsing ge komen 'met een' boom en in tweeën gebroken, -zodat het achterste gedeelte van de romp in de boom bleef hangen, terwijl het voorste gedeelte landde op een bouwland. Wonder boven wonder werd niemand van de passagiers of de bemanning ernstig gewond. Het vliegtuig, een DC-3 van dé „Aer De administrateur, een employé en 4 ondernemingswachter, van de onderne ming „Folambcsi" in Zuid-Celebes zijn in dc nacht van 30 December door een bende van 50 man ontvoerd, aldus be richt de correspondent van Aneta te Makassar. Een schrijfmachine werd ge roofd, De echtgenoten van de ontvoerden werden met rust gelaten. De bende had de telefoonverbinding met het plaatsje Tanelte, waar een militaire post is, door gesneden. De administrateur, de heer Leyssius, had te tijd geleden geweigerd een finan**le bijdrage te geven aan een groep, die opereert onder de naam „Ten tara Keselamatan Rakjat". Men ver moedt, dat deze groep hem thans ont voerd heeft. De naam van de employé is Heeren. „Polambesi" is de voornaamste van eer. groep van' 5 plantages van de Celebes-Landbouw-Maatschappij. De correspondent van Aneta bericht nog, dat zich de afgelopen maand nog enige gevallen van ontvoering hebben voorgedaan in dé streek ten Noordoos ten van Bonthain. De ontvoerden zijn niet teruggekeerd én tot, dusver'is van hen, verder niets, meer. vernomen. Sjanti is een popu laire dame in de Bertijnse „Zoo". Zij is een geschenk .van India's min.- president Jawahar- lal Nehroe. Twee jaar geleden, kort na haar geboorte, brak een stuk van haar rechter-slag- tand.af. Nu vreesde men voor een in-, fectie en daarom werd fluks de hulp van de -tandarts, dr. Erünn Becker t>an de vrije Berlijnse universiteit, inge roepen,v die Sjanti I hier van een vul-j ling van 100 gr ami goudbrons in d«j tand voorziet. Het Nederlandse; vrachtschip ,7 dra" is Woensdagavond op 110 mijl Jf ten Zuidoostenvan j Kaap Hatteras. (aan. de. Amerikaanse Oostkust)f?ïï£A§f|§ moeilijkheden gekomen door; -'een |iS| defect aan- de schroefas. e: Een khstwachtvaartuig' heeft7^é ^i|-S|! „Hydra" 's avonds bereikt. Vanmorgen is het schip door de sleepboot „Eugenia Moran" .'6p;fsléêpriSfS touw genomen. De „Moran" is op^weg''?'f|Ë naar Norfolk, maar men kan géen;f ijd vanaankomst 'bepalen ten gevolge van.een.storm, die nu aan dekaap -;1'' woedt.; De kustwachtverklaarde, dat f'ae';5 „Hydra" niet in iheérgeyaar verkeert, dan -men kan, .verwachtën'-'CtydéhisM winden, .die déifamt^t.vaK^eéh'ifwka'awM;;''! .benaderen. -Het 6361 ton metende- -Duitse motor! <,ch«p .jltelanie Schulte", dat met 35 op varenden op weg was van Narvik naar Mobile in de Verenigde Staten, wordt vermist..". De rederij heeft te Emden meegedeeld dat het schip een lading erts vervoerde. De kapitein,had opdracht,zich om de.an- dere dag via de radio te'melden. In het laatst ontvangen bericht op 21 December, meldde de .Jdelanie Schulte", dat het weer slechter- werd. Hetschip bevond zich toen 90 mijlen ten Westen van de Hebriden.;-. -irzlttcr van de kerken In Duits- 'rHJn, vond het snd en nie- Iers zou zijn, -lijn, zo zel- Rdné Meijer {zadicaaK heeft t ar Woens dag in toegestemd pogingen ie doen:een kabinet te vormen. Maijex béhoozt tot Frankrijk'* Vooraan- 'staande financiële expert*.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1