Pionieren mmmsi Lintje van de Koningin^ zoen van burgemeester wm. A.N. W.B.-expeclïtve naar Warmc^idse tol had sutèeS Kabinetscrisis voorkrym^ door tweede benoeming, AUTOMQBILISTENiVATmNpMOEm Bromslee: 40 km per uur Na het aftreden van munster Hamengkoe Complot tegen de staat? S-'-fiii%:<s I Rinske Kinkel is 5.0 jaar.JkostereSï gsm mm Dr. Eigl Koningin Jidumak, Tolgaarder woeg 15 cent teveel, terwijl getuigen in auto toezagen Russische protestnota over arrestatie van Pissarev afgewezen Knutselaar deed er drie jaar over Parachutisten-hulp bij noodlandinï van K.LM.-Skvmaster „Groningen" 'iiSITéerbeTORtlfMl t I te %l f P I i- - ws&m Uitgave:N.V.- Dagbiad J» Hoofdredacteur: Dr. J, A. H. J. S. BRUINS SLOT. JV.-DUITSLAND „Braaivleis" bij bezoek van volksdansers Houding van afwachten - it i xtoowS; I-a n 7 m -ttgsmsm T\E immer vaardige A.N.W.B. heeft er, wat.de beruchte 3V^arnioi.dse. U tol betrefti in het nieuwe jaar geen gras over later, groeien: Reeds jaar en-dag is-Het de automobilisten-een doomj in het óog, 'dat„2dj in plaats;yaö4eLdootde Provinciale ,v,4-joa«tóon. Dit heeft er toe geleid, dat de chef van de verkeersafd^lmg van-de A.N.W.B. ir. A. Kuysten, gisteren met een wagen vol getuigen-naar de tol is getrokken, teneinde de overtreding voor de.bevoegde:instan- ties te kunnen bewijzen. Zoals was te vooizien. eiste .de. .tpjgaa^qer prompt zijn twee dubbeltjes op. Maar éven prompt ^ng.nog-dezelfde middag een; brief met protest en klacht naar Gedeputeerde Statra, waarin werd verzocht, aan dit eigenmachtig optreden .paal- en perk te "stellen. mM0ii0m^Sm^^en.igozia. Diefstal in K.L.M.- karitoor te New York Pantserauto forceerde grens bij Aken Tolrecht dateert uit 1639 Naar algemene staking in New Yorkse haven '?AJaWEST-BERlIJN i I Geen ruimte gmeg vo6ir?-ylucIitèlm:gei Landing geschiedde in de woestijn Plan van De GauUe vÖö^r, Europese gemèenschapf ji! D.A.F.-brandweër-;;^^ wagens voor de .-NAT® Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Teief. 29215 (S. it Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30—19.30 war Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 29216 'i-Gravenhage: Huygenspiein 1—Postgiro 424867 Redactie: TeL 111892 Advertentie-afd.: Tel- 114402 Abonnementen en Expeditie: Telefoon 115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b TeL 67382 Abonnementsprijs 49 cent per week, ƒ2.13 per maand, 695 per kwartaal Losse nummers 13 cent Geldig van Zaterdagavond, tot; Zondagavond.L - NOORDOOSTEN WIND.^ Veranderlijke bewolking met -.enkele- sneeuwb^n., Matig en later voornamelijk tang»; de^mddemfcuafr krachtige Noord-OosteHjke^wInd, ,asmyankeMi^j^j«S in het Zuidoosten van het .laöd met hier en. daar mist. Overwegend licnte^vorrtr - GROEN van Prinsterer heeft zijn hele leven moeten strijden tegen de afkeer van de politiek. Hij ge bruikte er een geleerd woord voor, dat wij maar niet zullen herhalen, omdat men anders dit artikel misschien niet verder zou willen lezen. Die afkeer van de politiek, die Groen bij zjjn eigen mensen moest overwin nen*' uitte zich in opvattingen als: Politiek is een wereldse zaak, waar de gelovigen maar liever niet aan moeten do.en. Of: Politiek is maar een vies zaakje, waar fatsoenlijke mensen zich maar beter verre van kunnen houden. Of: Politiek kan ons niet schelen, .we hebben ons gezin en onze zaak, we hebben de kerk en de zending, die zjjn onze belangstelling overwaard. Laat de politiek maar over aan de heren in Den Haag, die er aardigheid aan hebben. En zo waren er eëri hele reeks va riaties van hetzelfde thema, de afkeer van de politiek. Groen heeft zijn best. gedaan die afkeer te overwinnen. Hij heeft ge probeerd de mensen duidelijk te ma ken, dat zij allemaal, hoofd voor hoofd >éen roeping in de politiek hadden. -• Wij denken tegenwoordig dat dit toendertüd toch wel erg gemakkelijk •moet zijngeweest. Toen stonden we •immers midden in de schoolstrijd. De •school raakt alle mensen direct. Om- ,dat daar de opvoeding der kinderen en dus ook het eeuwige heil der kin deren bij in geding is. Het merkwaardige: was echter dat het ook toen, zelfs desondanks, niet gemakkelijk was. Groen heeft de mensen bij de haren naar de politiek 'moeten slepen. Groen's partij is met gemakkelijk tot stand gekomen. Hu 'noemde zichzélf soms klaaglijk een .'veldheer zonder leger. Ja, het leger der Antirévolutionnaire .of ChristelijK- Historische, richting is 'uit een stel 'deserteurs ontstaan. Indonesische regering rekt haar Instaan Er Is wel heel wat veranderd. De idee der Christelijke partyforma- "tie heeft vaste voet in Nederland ge kregen. Er is, niet in het minst ook ••„doorde -krachtige, bezielende, prmci- •piëleen organisatorischeactiviteit, /.van Groen's opvolgers een politieke .traditie-gevestigd en een belangstel- l/ling voor, de politiek, ondernet Chris-1 .tenvolk. gewekt.- Helaas moeten wij zeggen, dat die traditie en die belangstelling zich be perken tot een te kleine groep. 'De grote massa gaat in .onze kringen gaan de politiek voorbij en de politiek vaat hun voorbij.En;als velen zich pogcieta aan de politiek, gelggen Igtep lrlraKVeigen:itbffelj(jfc%vhélangén,iin-het Jgéding 'zijh. De hoge belastingen, de hoge; prijzen, de'lage huren of het maarmoeizaam kloppende huishoud- boekje zijn dari de aspecten .waar ronder- men de politiek beziet. En dan heeft men er als regel geen goed woord voor over. Maar het bewust de politiek willen bezien als" een terrein, waarop ge streden-wordt om zaken van de hoog- 'ste geestelijke waardij, die gedachte wordt maar in een zeer beperkte kring r gevonden. Als men dat zou doen dan zouden, die-belastingen, prijzen,,huren en het huishoudboekje ongetwijfeld ook 'daarin een rol spelen een zeer belangrijke zelfs maardan zou dat toch «n-heel andere rol zijn. :®;^D€ jn^sen scheiden <ie politiek met haar verschillende aspecten veel te 'veel van de rest van het léven. .Met name van het geestelijk leven.; .Er zijn mensen; die zich afwenden van de politiek en die dan om het eens uit te drukken hun belangstelling en hun activiteit overbrengen b.v. naar de Evangelisatie. '-„3 Wij zullen de iaatsten zijn om het niet zeer belangrijk te vinden dat de Christenen zich werpen op de Evange- lisatie. Maar als dat gepaard zou gaan met het 'zich niét meer en vaak zelfs be- wmst'niet meer.-interesseren voor ae politiek als'geestelijke roeping, dan is dat haar onze mening een grote fout en een kapitale vergissing. Wij moeten 'ons-bewustzijn, dat een zeer groot en - misschien wel het belangrijkste deel van. de strijd der geesten en dus van de strijd der kerk zich voltrekt op het terrein der poli tiek. :,;:S Dat is nationaal zo en dat 15 wordt ons hoe langer hoe meer duide lijk internationaal zo..; En wij. moeten de, relatief zeker, toenemende afkeer van de politiek dan ook zo krachtig mogelijk be-, strijden. Trouw zal in het pas begonnen jaar trachten de afkeer tegen de politiek te helpen overwinnen. Wij zullen pogen uw belangstelling voor de politiek te wekken en uw liefde voor Christel yke politiek. Wij hebben dit wel altijd, op onze manier, proberen te doen. Maar wij zijn tot de conclusie gekomen dat wy daarbij steeds een basis en een van zelfsprekend uitgangspunt bij velen hebben verondersteld, die er slechts bij betrekkelijk weinigen zijn. -. Wy gaan dus weer politiek pionieren. In kringen van het federale hof te> Karlsruhe verluidt, dat in West-Duits- Jand een complot tot het plegen van hoogverraad is ontdekt. De politie zou de voorzitter van een pro-communistische organisatie, een zekere Fritz Thrun, reeds gearresteerd hebben. Naar men In be voegde kringen te kennen gaf. zouden binnenkort „grote verrassingen" te ver wachten zijn. Tijdens het bezoek van honderd Zuidafrikaanse volksdansers aan Ne derland zal een „braaivleis" georgani seerd worden, waarbij vermoedelijk ook H.M. Koningin Julianategen woordig zal zijn. Een braaivleis is een soort picnic, waarbij de gasten een flink vuur sto ken vanmeegebracht en ter plaatse gesprokkeld hout. Wanneer het vuur uitgebrand raakt, worden in de as vlees bij voorkeur, schaapscoleletjes, worst en, saucijsjes gaargeroosterd, welk/diner bij voorkeur met de blote vingers,' en besproeid mei verfrissende of geestrijke dranken verorberd wórdt. :."s 4\' 2 fi»1- Het feit dat de Indonesische minister van Defensie,jSulfan. Hamcngkoe Boe won o, zoals wij in een. deel onzer edities meldden, gisteren zijn iunctïe heeft neergelegd en zijn bevoegdheden heeft overgedragen .aao^viee-prenuer Prawoto, heeft de spanningen binnen de boezemvan heti kabinet doen stijgen doch tot op heden nog niet tot eëm kabinetscrisis geleid, Na afloop van de hierop gevolgde kabinetszitting werd bekend gemaakt, dat de partijgenoten van de sultan,-de socialistische ministere yan Financien en Justitie, Socmitro cn Loekman, zouden aanblijven. Zoals gemeld, waren zij met Hamengkoe van oordeel, dato verste Warouw, die zich kort na de 17 October-affaire meester maakte van l^t eommando in Oost-Indonesië, niet op zijn post kon worden gehandhaafd. Tijdens de kahinetszitting is echter een „modus .vivendl" gevonöen^door een reeks mutaties in een aantal militaire commando's. De ministers van financiën' en 'justitie Overste Wa rouw zal nu als plaatsvervangend commandant van de zevende divi sie aanblijven tot dat kolonel Sadi- kin aangekomen is, die het officiëie commando op zich zal nemen. Kolo nel Sadikin is thans comman dant van het zes de territorium (Borneo). Sultan Hamengkoe Bomono. Zy'n benoeming houdt echter niet in, dat de benoeming van overste Warouw tot fungerend commandant is inge trokken, aldus regeringskringen. verklaarden, dat zijbp grond van dit besluit kunnen voortgaan verantwoorde lijkheid te dragen voor; het: regeringsbe leid. „Voor ons is het hoofdzaak, dat het kabinet maatregelen "treft, zols het een waarachtige regering; t";taamt, in het bij zonder op militair gebied en wel op een integrale en rechtvaardige basis", zo zei Soemitro. - 3 Ondanks de manoeuvres van gister avond om ihetj leven., van-: het wankele kabmet-Wilopo té rekken en wel door het ongedaan maken yan een aantal vroe gere besluiten, vernajm'Associated Press uit kabinetskringeri," dat "dé huidige po- litiek-militaire crisis nóg' vérre van "op gelost is. Men neemt',;te Djakarta zowel als in ïegerkTingen,danrook een afwach tende houding aan. ~-y -(Vna een onzer verslaggevers). Rbuüce Kinkel, dn 85-jarige kosteres vau de Ned. Herv. Kerk te Rijnsater, wondeheeft gistermiddag een lintje van de. Koningin, een speciale geluk- wensvan de minister vanJustitië en een toen van de burgemeester rekre- gen. Allés ter gelegenheid van haar gouden Jubileum-als kosteres, waarmee het gehele dorp heeft meegeleefd. Huis aan huis werd gevlagd en van de kerk toren wapperde,; Hoog boven de wltbe- sneeuwde huisjes, de 3drlekienr evénr. -^t-Sjwalo.;;'dé;:ko«tei.é«'»:.tljaérn';;;dé;ye^^ apoeebjea vaak 'werd aongesprokaa -~ te midden van de famUIeachaar om alle buide in ontvangst te nemen. Dejubilaresse ging ivoor dei vele bezoekers, die het kerkgebouw vulden, bijna gebeél schuil achter een enorme bloemenmand, die voor haar op de groene tafel was geplaatst. Ds. van Soest, de plaatselijke predikant, leidde de feestelijke bijeenkomst en moest aan zeer velen hei woord verlenen. Allen hadden niets dan lof voor de toewijding en liefde waarmee Rinske gedurende een halve eeuw haar werk in alle eenvoud heeft verricht. Zij werd ook de stammoeder van vele kosters genoemd, want twee zoons oefenen hetzelfde beroep lilt en,ook al weer twee kleinkinderen Gesproken werd o.m. namens de kerkeraad, de classis, de kerkvoogdij, de ring. Verscheidene oudpredikanten van Rijnsaterswoude waren aanwezig, v-,.., Een van de Iaatsten die het woord tot de weduwe Kinkel richtte was de burgemeester van Rijnsaterswoude, de heer J. A. Bakhuizen.'Hij deed de ge wichtige mededeling dat het H. M. de Koningin behaagd heeft aan Rihské Kinkel-de Jong de eremedaille in zil ver, behorende bij de orde van Oranje- Nassau toe te kennen, een verrassing, die voor de kosteres tot op het laatste moment geheim gehouden was. Toen de heer Bakhdizën het ereme taal op Rinske's japon wilde spelden, corrigeerde de kosteres hem: „Nee, hier burgemeester": tot grote hilariteit-_vj de aanwezigen. Ten slotte gaf de gervader haar een klinkende roeijl en de raad niet te lang'meer met het lyetlt door té gaan. want er is een tiid|(van komen en een tiid van gaan De feestéliikheden in de kerk den gevolgd door een receptie, waarna^ velen zich verzamelden aan de feestdis, De drie volgende.'; kwesties bijv. nog steeds niet beantwoord:- zijn Zal; kolonel Waróuw^aie; bij de 3 troe pen van" zijn cómmarició'bijzonder popu lair is, zich gemakkelijk- accoord Verkla ren met Sadikinsbenoeming..' Nadat .hij op 15 November het:jcommando in-han den nam heeft Warouw- in het openbaar vóór de tweede keer-'-liet ministerie, van defensie getart, door*;dë. sultan "té waar schuwen, zich niét--zórider rechtstreekse machtiging van jicesident Sóekarno naar Makassar te3begeveni^:'-S-.-!S\v '-Jr-' '- Een andere .vraag sluit 3om)Warouwa]s;'cómmahdabt'; van: de z#féndë ""divisie te. érkénnen? Aangek zien de benoeming van Warouw. het eer ste besluit-was. dat hij in zijn hoedanig heid van-stafchef van het'legér nam, izal dé intrelddnE door het kabinet hem mis schien niet alleen 2ijn gezicht, maar -ook zijn greep op het Indonesische léger doen verliezen. Het belangrijkste evenwel is de fun damentele kwestie, welke de aanleiding vormde, vande -kabinetscrisis ."in Octo ber: wat voor soort van leger moet In donesië hebben? En wanneer daarover een. besluit genomen is, zal het ministe rie van derensie dan krachtig genoeg zjjn om een besluit door te voeren? De meeste, aanhangers van de regering steunen het plan van Hamengkoe om de defensiekósten te besnoeien door onge veer de helft van de-voormalige.guefriiia- strifdersin het leger, te ontslaan en-al leen het door de Nederlanders getrain de personeel ln-dienst te honden. Maar de troepen te velde zijn het hier mee niet eens, zodat de regering het op het'ogenblik, nodig oordeelt, hun wensen In te willigen. ,-iipei -a Vrij guur weer in Sankt AnlonjP Hoewel hét ioeerminder; puilstiff -;ls geworden sedert .Oudejaarsavmd'M sneeuwt het en het is .vrijffuwt maakten de Koningin, ~'de-spwns.^êr^» en het overige.gezelschap ooki-gisteren';-^^ skitochten in de omgeving fbaj^Sati kt Anton, of volgden zij dedessew.vgnj.dt^fM skiklassen T f Wfè Zoals reedsamgeltone^d^i^t^m 'de dorpskapel de, Koningin kale nieuwjaarsgroet voór;3hët|:TOteLS^ Donderdagmiddag namprinses Mcr-- grietdeel aan kinderwedst^denjjen - zij .verliet enthousiast het strijdperk- mét-; eenkindercriidersch^b^^i^^e^iM skischopl; van Sankt Anton. - Gisterëh moest prinscs lrcne hef bed houden wegens een Uchtéfivtfrkoiidïbg^ Keid, maar tegen de avohd ïmochtizy^m weer opstaan. Prinses' rBeatrix^trok er dientengevolgealleenP'opj^tj^xt^ haar gids Toni Mart énPajfrefMdföm ijverig de slalom. Als gasten ban H.M. dgPjtömatg^^^B zullen hedenavond de boridskdfwelim^ en mevrouw Figl' de maaltyï; in hotel ,jPosf' gebruiken. In opdracht van de gemeente'BoUwariM 'vervaardig de: schiMer VUcyA ieen schilderij van'UM. deiKgninm^ dat bestemd is voor de nieuutoïraèfoW y zaal van-Bolstvard. ■:jg.i'-.« -aüto.'i twéé - bent ;cpér?;mótoMët^fééïgw| ueg;flets--ënz.':vastgéstead:aS3gjgyy^*^ .DbfioiffOMrmsBgmin-i'dif^lol^^tgL-Kg, methir«é,xoó»s;«xploit«orl;,l»Bt>mch£é»u ';aït|^ëf^St|i«féhéi^aii^aél; 'e-èDé:,bpbr,angsti-vangde|,to^j^agc^jAw 'bp'rbhga*éar?30.800|:gulden|igazü;md^ 'sias de - zaar -lagééondarhoudskostÓBi r'daV*ópbwngstt;behbövaa,j prji»sf:<lxiebondei:dduixendi;gxud8n.tó 1920 -brachidezé rfór-':>:I3.00D.';>Ja";3ïl925 20.000, in 1829 reeds 24.000 on geveer; 30.000 gulden opi -Weliéen^bmy^ë del van „'de.' molorisertog en;j toenemic(^ vanhet', verkeer ;'danig'. ^wërdjg|ge iëerd;-;-:"^-'^«« Verwacht kan worden, dat-de klacht van de AJt.WJB. tot,; bepaalde stappen en wellicht tol een proces zal leiden. De tolgaarder heeft bij hei passeren van de lol weliswaar "geen bonnetjes afgegeven, doch de in de auto aanwezige personen, die scherp toezagen, kunnen bevestigen, dat, twintig en geen vijf cent moest wor den betaald; zoals trouwens ook andere automobilisten,', die heizelfde overkwam kunnen getuigen. -Het besluit van de Provinciale' Staten dat voor een personenauto slechts vijf cent tol mag worden geheven, dateert van 27 Juli 1950. y" Met een glunder gezicht neemt de kosteres der Ned. Herv. kerk te Rijnsatertcoude de Koninklijke onder scheiding in ontvangst. Burgemeester J. A. Bakhuizen speldt haar de ere medaille in zilver op de japon. Uit de brandkast in het KLM-kantoor op hét vliegveld te New York zijn 3.800 doliar ih specie cn cheques ontvreemd. De heer Eric Harpman, adjunct-chef van de bookingdienst, bemerkte do_ vcr- dwijning van et bedrag, toen hij de En wij hopen dat U er aaraigneia |jji-andkast opende om de inhoud er van aan zult hebben. En dat het dan Uw jjn een bank te gaan deponeren. enthousiasme gaat wekken. En dat dan De politie heeft een onderzoek ïnge- de liefde komt. -v:-steld. (Van onze Haagse redacteur) - Naar wij vernemen is de in bewaring- Btelllng van de Russische journalist Fis- sarev, die onlangs onder /verdenking van spionnage in Den Haag gearres teerd werd, opnieuw met zes dagen ver lengd. Daarna zal de rechtbank moeten beslissen over de gevangenhouding van P. Omtrent hetvoor-onderzoek in deee s zaak valt nog niets te zeggen. Het is Vkest dezer dagen begonnen, en zal nog joggerentge tijd in beslag nemen. Woensdagmiddeg heeft de Russische ambassadeur een protestnota overhan digd op het ministerie van Buitenlandse Zaken, waarin hl) onmiddellijke vrijla ting verzoekt van Pissarev. De Russi sche ambassadeur verzocht tevens de personen, die „schuld droegen" voor de ze „onwettige" arrestatie ter verant woording te roepen. Minister Luns. die de ambassadeur ontving, heeft "de protestnota monde ling, afgewezen en beschouwt de demar che'hiermede als afgedaan. Naar de Duitse douane te Aken heden heeft bekendgemaakt, is Donderdag een gepantserde smokkelauto, waar alle kogels op afsprongen, uit België door gebroken in Duitsland. De pantserwagen was waarschijnlijk geladen met vijf-ton koffie. De smokkelaars reden met hun auto door de slagbomen en werden onmid dellijk achtervolgd door douane-politie in snelle wagens en op motorfietsen. Alaar de smokkelaars lieten een spoor van „kraaiepoten" (kromme spijkers) en scherpe ijzertjes van een- nieuw type achter, die alle achtervolgende voertuigen lekke banden bezorgden en uitschakelden. Eén motorfiets, die kans gezien had de smokkelwagen in te halen, werd in de sloot langs de weg gedrongen. De twee opzittenden werden ernstig ge wond. De kraaiepoten en ijzers, die op de weg waren uitgestrooid hielden- het verkeer tussen België en Aken uren lang op. De douane-politie heeftnog op de pantserauto volgens ooggetuigen een scout car, zoals de geallieerden gebruik ten tijdens de oorlog geschoten, maar', de kogels ketsten eenvoudig op de pantsering af. „Wanneer de smokkelaars pantser auto's blijven gebruiken", zo klaagde een Duitse douane-autoriteit, „staan wij volkomen machteloos",3 Een Westduits blad stelde gisteren voor, dat 'de douane zou -worden uitge rust met anti-tankgeschut. "Vaak wérd door de automobilisten ter plaatse geprotesteerd, maar dan was het devies:Betalen of omrijdent'.. En.aange zien krachtens de licensie. van het'. War- mondse tolhek binnen-vijf .kilometer af stand geen andere overgang over -de Haarlemmervaart, magworden:, gemaakt betekent dit omrijden om in Warmond té komen meer dan twintig cent kosten. De - Warmonder 'tol (tweeijzeren spijl- hekken naast een tolgaardershuisje op een smal stenen bruggetje o-ver de-Haar lemmervaart) is ook een plaag voor het dorp; zelf. .-..it:r Het'tolrecht -wérd in 1639 .door de: Sta len ran Holland afgeleid uit een voor recht. dat reeds, in, do vijftiende eeuw bestond. In'13)1 werd het thans geheven recht van hét ;,Warinonder ".hek" vastge steld, Hef tarief j';voor fietsen, motoren, auto's'/ vrachtwagens en autobussen' werd naar analogie van': hottarief .'.voor be spannen voertuigen dooi de toleigenaar opgesteld. Hierop werd;, nooit; goedkeu ring gevraagd. j Gedeputeerde en; Próvinciale Staten van Zuid-Holland hebbenin 1950 in dén brede de billijkheden en onbillijkheden van liét Warmónder" hek .overwogen cn tenslotte een tarief van vjjf cent per Als gevolg van een staking van we gers ligt het werk op zeventien kaden in de haven van New York sedert Nieuw jaarsdag stil. De stakers eisen loonsver hoging. - Men acht de mogelijkheid niet uitge sloten, dat de staking zich over de ge hele haven van New York zal uitbrei den, gedeeltelijk uit protest tegen het huidige gerechtelijke onderzoek naar mis standen in de haven van New York. Ook zou het gevaar besten, dat de staking overslaat naar 'Boston, Philadel phia en Baltimore. In Baltimore werd -Vrijdagochtend reeds bij verscheidene kaden gepost, doch het werk werd nor maal voortgezet. Na drie jaar knutselen heeju.de heer C. P. de Jonge, amanuensis aan het Coornherllyceum te Haarlem, eert bromslee gefabriceerd, die, voortbe wogen door een motortje van veertig' c.c., met een snelheid van veertig, km over de sneeuw glijdt. De. schoepen van het vliegwiel grijpen in de sneeuw en geven de slee haar snelheid. De slee is uitgerust met een complete rem- en stuurinstallatie, voor- en ach terlicht, claxonmotorkoéling en een. rugleuning voor de bestuurder waar mee de druk van de schoepen op de sneeuw kan worden geregeüi. De heer De Jonge woont in de Karei van Man- derstraat 44 te Haarlem. Als de sneeuw is gesmolten: kan het motortje weer in het autootje, van tijn toontje. In 1808 bracht.de tol 920 'g&dénip-™. op.- In 1902 werd het -rëcht>vöph|:2,I;151 gulden. "In die tyd-heeft deï.Warmondsej raad' veazuimd omte'-kojtehïjLate^kr "**- vooral P wethouderSJpe jVroprnen^® uiterste" bést gedaan om het|la5tlgé|, stekel weg te krijgen.-:Hil ;liet;.eri:niotgve vandaan. een pont -'eggèn,;; naeenc-procesj-yèrbódenli^cBjjigtlg^m, De gronden-naastde-to-libehorenvaa: de èigenaresse.(Tpen' de bróg;;;,dopr|5fd€® gemeente 'Leiden vérbetet;d.;zou iwordenj| moest éeh noodbihg wórden A' geslagei® Daartoëi;é móesten ::.-;i»lén;;;ito^e:p;gr3,n^S worden 'geslagen'. Dé tolgaairdCTjyroeg^öK' kreeg tweedu izend -. .'gulden -y.st.hadayei^| goeding voor het slaan van "'deze;;.paleny en:- bleef tolheffen'. ;'De Westberiynse diens^^Mëi^jas^^ met de zorg voor uit het -Oostenikd^ mende 'vluchtelingen; heeft-i^méd^;^ dneld.' dat hii nlet' méer inn^ nieuwevluchtelingen behooriyk^onderg dak te' verschaffen: De- 69-*vlüchte^^„ genkanipen en noodkampenzflnLvoUpj^S, Nieuwe vluchtelingen Iran Inkètiyerj»; volg niet dan op zeer :priihlÓeye.;wi|M| onderdak "worden verschaft; :v-5;|5§f Direct nadat de gezagvoerder van de K.L.M. Skymaster „Gro ningen", die zoals gemeld, een noodlanding in de woestijn van Dahran heeft gemaakt,; had mee gedeeld, dat hij te kampen had met een tekort aan brandstof en dat hij een noodlanding zou trachten te maken, heeft het hoofd van de militaire luchtvaart hulpdienst, brigade-generaal Th. Dubose, hulp ploegen ter assistentie naar. Dahran gezonden. - Een speciaal met parachutisten uit gerust vliegtuig van de U. S Airforce vertrok ogenblikkelijk en' vond het gelande K.L.M.-toestel ongeveer 20 mijl van Dahran ..in de woestijn. De para chutisten' sprongen uit hét'toestel en seinden na het eerste contact om een helicopter, die een arts naar, de .plaats van de landing meebracht. Ook werd direct een hulpploeg uit gezonden uit" de US. luchtbasis Dahran om te trachten over land contact" mét de - 56 passagiers te krijgen. Geen der passagiers of bemanningsleden was gewond en allen zijn -met auto's naar Dahran vervoerd, vanwaar de K.L.M.- Constellation „Utrecht" een deel der reizigers; naar Karachi hracht.j'izoalsl reeds- gemeld Generaal De Gaulle hèeft,;eMsplani bekendgemaakt,-"dat; vraagt,iorn&één^ Duits nationaal leger,; opgenómeif^tiï^ het Westelijke verdedigingsstëlsélföö^ een politieke unie van .;Europesèv;sta»|| ten, waaronderDuitsland,%|lmëtMeCT® gemeenschappelijke, buitenlandse-ïpé® litiek. Dit plan stelt de generaal als :altéréi;f datief van het huidige Europese legër^ verdrag waarin dé deelnemende|( landen hun souvereiniteit ovérXdëiba^ tionalè strij dkrachten verHezenSS|Ml?® dus heeft De Gaullé in een exclüsiëfö vraaggesprek' met- Reuters-: correspond dent Harold King verklaard. Déa; Gaulle gelooftniet,dathet-zesjmaan^ den geleden getekende Europese jle^f| gerverdrag inde huidigè.ivorm -'doprg de Franse .volksvertegehwoordigingg zal worden geratificeerd. Van Doorne's Automobiel .;Fabrlebeh:it<ÏS Eindhoven hebben',twee brandweerauto:^ geleverd aan bet hoordkwartierivanSdelTce alUeerdetechtetrbdktacbtén.jglngSsCên Europa.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1