Het begin in de TRUMAN DOET BEROEP OP MAARSCHALK STALIN Rust in Drents dorp werd plotseling verstoord 1«JK AUTOBUS BEKOGELD MET STENEN Werkwilligen opgewacht door honderden dorpsgenoten ROTTERDAMSE KUSTVAARDER IN HET KANAAL .GEZONKEN Jodeuf HEDEN GEREED w Komende afvaart van „Willem Ruys enkele weken uitgesteld „Erken eisen van het atoonitijdpérk" Nieuweexodus- van Ontvoering op de openbare weg Vijf Europeanen te Djakarta in arrest Wm DONDERDAG 8 JANUARI 1953 ELFDE JAARGANG No; W-êerbèrvcht Vandaag door het Suezkanaal Koninklijke Familie Maandag terug ,Fausmi^ successes Bemanning: gered IMP»» Prij svoorschriften overtreden Tè Rotterdam-voor..tfc2 millioeiD in; aanpoir^i/ Bidault beheert Buitenlandse Zaken •M Gouwzee weer; éëbl ijsvlakte m stMm •Mmmk ®3 Directeur naar Port Said Oranjevaart door [iS^ossegfr iii« m. Het zuigen bij de „Ahoy" boekt nieuwe i| Piiir Anne de Vries terug naar Nederland 'm Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 29215 <3. 1) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtcndienst abonnementen 18.30—19.30 unr Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 29216 's-Gravenhage: Huygensplein 1Postgiro 424867 Redactie: Tei. 111892 Advertentie-afd.; Tel. 114402 Abonnementen en Expeditie: Telefoon 115488 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Tel. 67382 Abonnementsprijs 49 cent per week, ƒ2.13 per maand, 6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent Weersverwachting:, geldlR tot V>Qdagavönd.i^S -VANNACHT MATIGE VORST. C. Vannachts .weinig bewolking en weinig wind met on; vele plaatsen matige vorst Morgen ^overdag:' toëUe-;| mende bewolking met later in 'hét Noorden" en Westen^ enige sneeuw. Tot. matig ofvry Jmtchtlg, toenemende) wind tussen Zuid en Zuidwest. lichte vorst tot tem- peraturen om het vriespunt. "gC'-'T 'ff Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT. T N de Memorie van Antwoord op het Voorlopig Verslag der Tweede Kamer over de begroting voor 1953 van het ministerie van Economische Zaken uitte minister De Bruijn zijn erkentelijkheid voor de belangstelling, die van vrijwel alle zijden voor de opbouwvan de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (P.B.O.) is getoond. Ook naar onze opvatting is deze belangstelling alleszins gemotiveerd. Want de zaak der P.B.O. is deze in teresse dubbel en dwars waard. Niet voor niets hebben de Christelijk-so- ciale pioniers met overtuiging gepleit voor overleg, voor samenwerking, voor gemeenschap in onderneming en bedrijfstak, voor publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Nu is de 'wet op de bedrijfsorgani satie er. Reeds meer dan twee jaren. En velen vragen: Waar blijven toch de- bedrijfsorganen? Degenen, die zó spreken, geven blijk een niet geheel juist beeld te hebben van wat bedrijfsorganisatie eigenlijk is. „Organen" bij wet, van bovenaf, stichten is niet moeilijk. Dat hebben de heer Woltersom c.s. in de bezet tingstijd ook gedaan. En zii gaven die apparatuur ook nog de schone naam van „zelfstandige organisatie van het bedrijfsleven". What is in a name? In dit geval: het tegendeel van wat de naam zou doen verwachten. Van zelf standigheid was geen sprake; van werkelijke organisatie evenmin. Zelfs het woord bedrijfsleven was nog mis leidend, want wat is „bedrijfsleven" zonder de werknemers? De arbeiders telden helemaal niet mee. Hun plaats was in het N.A.F.! Een apparatuur met bijbehorende bureaux stichten is niet moeilijk. Maar met echte bedrijfsorganisatie heeft dat niets van doen. Stichting van werke lijke bedrijfsorganen is een zaak van lange duur. En daarom zijn wij ook geenszins teleurgesteld, dat het Nederlandse bedrijfsleven nog niet overdekt is met een net van bedrijf schappen, hoofdbedrijfschappen en productschappen. De wet op de P.B.O. is nu eenmaal geen recept voor een medicijn, dat, als men het slechts wil innemen, on middellijk een kerngezonde bedrijfs organisatie voor de dag tovert. De wet op de P.B.O. is slechts een raam, een skelet. Het bedrijfsleven zelf moet van dat skelet een lichaam met vlees en bloed maken èn het tot leven wekken. Daarbij komt, dat alle bedrijfs takken bepaald niet gelijk zijn. Het bedrijfsleven'' Is ë«a rijk geschakeerd en. levend:'.tableajtfT Elke bedrijfstak O O Uitgave: N.V. Dagblad; Éêê&Mfëi&i (Van onze correspondent pJET feit, dat arbeiders uit de Friese gemeente Achtkarspelen thans plaatsen van de stakende arbeiders bij de Coöp. Melkproductenfabriek „De Omme landen" te Groningen innemen, heeft geleid tot wanordelijkheden in N.O.- Friesland en de burgemeester van Achtkarspelen, de heer H. van fik, heeft daarin aanleiding gevonden een samenscholingverbod voor zijn gehele ge meente af te kondigen. De bewuste arbeiders, die 's morgens per autobus naar Groningen gaan en 's avonds op dezelfde wijze weer thuiskomenworden bij hun thuiskomst door honderden dorpsgenoten opgewacht, en dan uitgejouwd. Koningin Juliana met Bondskanselier dr Figl van Oostenrijk, die vorigs week met zijn echtgenote door HM. de Ko ningin in Sankt Anton ontvangen werd. Daar er Woensdag met stenen is ge gooid, waarbij een ruit van de autobus werd vernield, is thans een samenscholing van meer dan drie personen voorlopig verboden. Tot nu toe heeft de politie alles uit stekend in de hand gehad, ook toen een aantal verontwaardigden zich richtte tot de chauffeur van de autobus, die de werk willigen vervoert en hem verhinderde zijn auto in de garage te brengen. In tegenstelling met andere berichten zijn de arbeiders uit Achtkarspelen die thans naar „De Ommelanden" gaan (hun aantal is dalende) niet werkzaam geweest bij de Coöp. Condensfabriek „Friesland" te Leeuwarden. Deze fabriek is echter min of meer in het conflict gemengd doordat twee onderchefs overgingen naar „De Ommelanden" (waarvan zich inmid dels één heeft teruggetrokken), nadat de hééft zijn eigen karakter en zijn eigen moeilijkheden „/Oplossingen, die voor totaal onbruikbaar zijn. Voorts plaatst de uitwerking van de wettelijke voorschriften zowel de So ciaal-Economische Raad (S.E.R.) als de desbetreffende bedrijfsgenoten voor vele ingewikkelde en in bijna elke bedrijfstak weer andere vraagstukken. En ten slotte mag niet uit het oog worden verloren, dat er nog vele vra gen van algemene aard zijn, die door de wetgever niet zijn beantwoord. Dat alles kost tijd. En dat behoeft ons niet te verdrieten. Als er maar de wil tot samenwerking, de oprechte begeerte is om te komen tot publiek rechtelijke bedrijfsorganen. Hoe staat het daarmee thans? t-j De „Willem Kuys" la in de nacht van Woensdag op Donderdag om half drie Ned. tijd met drie grote gaten aan stuur boordzijde, ongeveer acht meter van de boeg, in Suez aangekomen. Het schip voer op eigen kracht de haven binnen. De passagiers vertelden, dat zij na de aanvaring met de „Oranje" opdracht hadden gekregen hun reddingsgordels aan te doen en zich naar de redding boten 4e begeven. De Willem Ruys" zou vanmorgen met het ochtendconvooi door het Suezkanaal naar Port Said varen, waar het schip voorlopig gekalefaterd zal worden. De oorzaak van de aanvaring is nog steeds een officieel geheim. De vertegen woordigers van ,de maatschappij, de ka pitein, de scheepsofficieren en de be manning weigerden allen een verklaring af te leggen. I N vorengenoemde Memorie van Antwoord wordt meegedeeld, dat bjj de S.E.R. in behandeling zijn voor stellen tot instelling van bedrijfschap pen in de landbouw, het mijnbedrijf, de rayonindustrie, de vleeswarenin- dustrie, de griend- en rietverwerkende industrie, detailhandel en ambacht, het schildersbedrijf, het stukadoors- bedrijf, het steenhouwersbedrijf, het horecabedrijf en de groothandel in voedselvoorzieningsproducten. Dat is een lijstje, dat inderdaad nog slechts een deel van het Nederlandse bedrijfsleven omvat. Echter niet een onbelangrijk deel. Het begin is er. Ten aanzien van verschillende dezer >edrijfstakken mag de verwachting gekoesterd worden, dat zij in de eerste kelft van 1953 in het bezit van een bedrijfschap zullen zijn. Toch treft het, dat enkele grote bedrijfstakken nog op het appel ontbreken. Wij denken aan de grote metaalnijverheid, de textielindustrie en het bouwbedrijf. Nog méér valt het op, dat bedrijfs takken, die reeds enkele tientallen jaren een goed georganiseerd overleg kennen, nog geen definitieve voor stellen hebben ingediend bij de S.E.R. Wie denkt hier niet aan het grafisch bedrijf, de schoenindustrie en de ta bakverwerkende industrie? Wat kan nu worden gedaan om de totstandkoming van bedrijfschappen in deze bedrijfstakken te bevorderen? En wie moet dat doen? Daarover morgen. M. RUPPERT. Een der oflicieren deelde echter mee, dat er later een communiqué zou worden uitgegeven, doch hij zei niet wanneer precies. Een Nederlandse passagiere vertelde het volgende: Dinsdagmorgen kort na middernacht lag ik met mijn beide vlochtertjes in mijn hut 4e slapen. Plotseling voelden wij een schok en wij werden uit onze kooien geworpen. Wij snelden naar het dek en kregen daar 4e horen, dat wjj onze redditiggor- deis moesten omdoen en ons naar de reddingsboten moesten begeven. Op enkele tientallen meters afstand aan stuurboord zagen we het andere schip. Aan boord ervan was een kleine brand uitgebroken. Wy moesten een half uur by onze reddingboten blijven staan en mochten toen weer naar onze hutten, wy bleven vier uur lang om het andere schip heenvaren, totdat de brand geblust was. De schade, die de „Willem Ruys" heeft opgelopen, bestaat uit een driehoekig gat. twee meter breed en drie meter hoog, aan stuurboord bij de boeg, even boven de waterlijn, een kleiner, halfrond gat even boven de uitlaat van de ankerket ting en een grote scheur, die van het dek naar beneden loopt en bijna vijf meter lang. De railing aan stuurboord is over een lengte van 20 meter afgedrukt en de tweede reddingboot aan stuurboord is vcrbrüzeld, Een van de directeuren van de Konink lijke Rotterdamsche Lloyd, de heer Th. A. W. Ruys, is per vliegtuig naar Port Said vertrokken. Hu zal evenals de beide technische deskundigen een onderzoek in- stllen naar de schade aan het schip en naar de omvang van de reparatiewerk zaamheden. Het is nog niet bekend, hoelang het aanbrengen van de voorlopige voorzie ningen in de havenstad Port Said zal du ren. Indien dit werk langer zal duren dan enkele dagen, worden passagiers, die dringend in West-Europa moeten zijn, in de gelegenheid gesteld met de „Lang- koeas" naar Rotterdam te varen. Dit schip wordt omstreeks 10 Jarvavri in Port Said verwaght en'-jheeft momenteel tien lege bedden. Vopr zeer .dringende gevallen wordt vliegtuigpassage aangeboden. De directie van de K.R.L, heeft de passagiert, welke geboekt staan voor de komende reis van de „Willem, Ruys" van Rotterdam, naar - Djakarta, vertrek - Rot terdam 23 Januari, medegedeeld, dat deze vertrekdatum wel enkele weken uitge- gesteld moet worden. Na het onderzoek van de deskundigen kan eerst medege deeld worden, hoelang de reparatie zal duren. De directie van de N.V. Stoomvaart maatschappij „Nederland" heeft gister middag het volgende medegedeeld: „Uit een nadere mededeling van de gezagvoerder van het motorschip „Oran je". kapitein H. W. Hemmes, is gebleken, dat bet schip alleen aan boeg en midden schip aan bakboordzijde schade heeft opgelopen. Na de aanvaring is brand uit gebroken in een bergplaats in het voor schip, die door de bemanning in korte tü'd werd bedwongen. ZoaJs reeds is mede gedeeld. vervolgt het schip met enigs zins verminderde vaart zijn reis. Na debarkatie van de passagiers en het lossen van de lading zullen zo ligt het in de bedoeling van de maatschappij voorlopige reparaties worden uitgevoerd. De datum waarop het schip de thuisreis zal aanvaarden zal. zo valt aan te nemen aldus het communiqué moeten wor den uitgesteld. vroegere chef van de melksuikerafdeling van de condensfabriek, dé heer B. Vooi stra, als adj.-directeur in dienst van „De Ommelanden" was getreden. Inmiddels is bij uitspraak in een kort geding aan de heer Vooistra verboden de terreinen van „De Ommelanden" te be treden wegens overtreding van het con currentiebeding, maar de heer Vooistra ik in hoger beroep gegaan bij het ge rechtshof te Leeuwarden. Daar de directeur van „De Ommelan den". de heer F. de Boer, in een pers conferentie melding heeft gemaakt van onrust bü het leidinggevend personeel van de condensfabriek „Friesland", is Woensdagavond te Leeuwarden door de Algemene. Ned. Agrarische Bond A.N.AJ3. een bijeenkomst belegd,, waarop de sia- kingsleidér de heer S. van der Ploeg, een uitvoerige uiteenzetting over het conflict heeft gegeven. De heer v. d. Ploeg zeide oa. dat de belangstelling van werkwillige arbeiders uit Achtkarspelen snel daalt. Maandag waren er zestien arbeiders, Dinsdag veer tien en Woensdag slechts zeven. In de bus, die Woensdag reed zaten behalve deze zeven arbeiders echter twintig an dere werkwilligen, waarvan- sommigen met knuppels gewapend'waren. Het samenscholingsverbod, aldus de heer v. d. Ploeg, heeft nog-weinig effect gesorteerd, want in enkele dorpen van de gemeente Achtkarspelen stonden groe pen van 700 1000 personen de bus op op te wachten. •t1 S&j&e Advertentie THANS WEERVERKRIJGBAAR Ui^; pérpakje' ''Sm wi Mc tm H. M. de'Koningin éh de oudste dris prinsessen zullen in de;loop; - yan Maandag uit St. Anton iri Nederland ;V-ï jpjg terugkeren. Ook dé overigé leden het gezelschap zullen die dag arri-; ÉIëSL veren. SW' De zuiger „Ahoy" heeft -op-yerschei-^;^igS dene plaatsen nu ook de zeer dikkèiMéir'aJ|ia laag aan. de Noordzijde van de plaats „Faustus" in de Nieuwe-Water-.^^; Januari, dat betekent lente in Nice. Sommigen in winterjassen, ander en in colbertje, genieten van de zon .en buitenlucht. Wtf zullen nog enkele maanden geduld moeten hebben voor het hier zover is. President Truman heeft gisteren aan het Congres de „State of the Union", de traditionele boodschap over de toestand in de Verenigde Staten, gezonden. In deze achtste boodschap van Truman, die, aan de vooravond van zijn aftreden gezien kan worden als zijn politiek testament, doet -de.: president nog eens een beroep op Stalin om ,,de nieuwe werkelijkheid, welke de weten schap de wereld heeft gebracht, onder het oog te zien". :- Truman doelt hier op de ontwikke ling van-de fabricage van atoomenergie, waardoorvolgens hem een nieuwe we reldbrand'gelijkelijk voor beide partyen de ondergang zal veroorzaken. Er op wijzend, dat Lénin leefde in hét „voor- atomische tydperk", en dus de maat- 'gpsAia. de plaats waar de „Faustus" in de Nieuwe-,Watgry.^^.^„ weg ligt doorbroken.; Gistermiddag. niet alleen aan de Noordzijdezand opge-isfe; zogen, maar ook zijn kledingstukken, -kót-StJggi tingen, klinknagels en brandblusappara«J,i£ïgj'%' ten naar boven-gekomen. tegen vijf uur naar-.- Hoek-van HóUahd-;|Si^: gegaan omdat er een-zeer stérke,.Noor-, denwind wordt verwacht. Verwacht wordt, dat; als zichgèerrj',.. stagnatie-voordoet, er. oog-, zeker aadeér^ps halve maand tot twee maande jnoefos-^glgL worden gewerkt met de Ahoy ".voordat de „Faustus".. op de, toegedachtèi'diéptëVSPwgl zal zijn beland. Er wórdt voortgegaan met^^Sp1 het tot nu -toe-gevolgde systeem-' van 'rhetSpjagl zuigen van geulen onder het wrak; Met:a£|||gi behulp van de stroom wordeni'.deze.'geur len groter en. daardoor zakt'-het' wrak;;^^^8* Functionarissen van deWest-Berlij- vluchtelingenorganisatie ih'ebben -me'deji gedeeld, dat'; Woensdag Joodse,gezinnen^; bepakt en gezakt tezamen;^métVandoreis. vluchtelingen uif Oost-DuUstancL',i^Wéu^^p Berlijn zijn' Vnn TnnA Ata niof tiran Ja til Ttïr»:nnIITlV (Van een verslaggever) - Er heeft gisteravond ernstige' onge rustheid geheerst over de uit tien kop per. bestaande bemanning van de "Rotter damse kustvaarder „R.P.S.", die -gister middag omstreeks twee uur in het Ka naal in moeüykheden verkeerde en snel zonk. De kapitein bad in zijn laatste tele gram gemeld, dat het schip zou worden verlaten en sindsdien werd niets meer vernomen tot vannacht omstreeks kwart over een, toen de Franse treiler JBrittia seinde, dat zij de bemanning van de „R.P.S." in haar geheel aan boord had genomen. De kustvaarder was toen reeds- lang onder de golven verdwenen. De „RP.S.", een van de modernste Ne derlandse kustvaarders van 500 ton, was het eigendom van de N.V. Rotterdam sche Kustvaart Centrale. Het schip werd in 1951 gebouwd en is dus nog geen twee jaar in de vaart. Zaterdag jJ. ver liet het Noord-Spanje voor een reis naar Rotterdam. Gistermiddag bü het verla ten van de Golf van Biscaje kwam het V-t—:*»-wc?-1 In' ruw-weer. wat er" precies gebeurd is. was.vanmorgen nóg niet bekend, doch tegen twee uur zond dé gezagvoerder van de „R.P.S." een telegram uit, dat het schip in zinkende toestand verkeerde en om. assistentie verzocht. Korte tyd later kwam de mededeling, dat de be manning in de sloepen was gegaan. Onmiddeliyk werd het scheepvaart verkeer gewaarschuwd en verschillende schepen, die in-de nabüheid waren, zet ten koers naar het in nood verkerende vaartuig. Toen zij op de aangegeven plaats aankwamen was er echter niets te bespeuren, zodat men. zich over het lot van de bemanning ongerust begon te maken. Tot kwart over één vannacht heeft de onzekerheid geheerst. Toen rpeldde de Franse treiler „Brittia" dat alle opvarenden van de. „R-P.S." in goe de gezondheid bij haar aan boord warén. De „R.P.S." is ongeveer 60 mijl ten Z.Z.W. van Ouessantten onder gegaan. Van de directie van de Rotterdamse Kustvaartcentrale te Rotterdam verne men wij. dat de bemanning van de R.P.S. in Lorient gedebarkeerd zal wor den. Onmiddellijk - hierna zal zg naar Nederland vertrekken. Tot op heden is van het schip geen spoor gevonden. De namen van de opvarenden, die ge red zijn, luiden: de 59-jarige gehuwde gezagvoerder F. A. van der Me ij, Am sterdam, de 30-jarige gehuwde stuurman J. de Vries, Rotterdam, de 21-jarige on gehuwde eerste machinist G. F. Bosker, Rotterdam, de 23-jarige ongehuwde tweede machinist C. Boogaards, Rotter dam, de 18-jarige ongehuwde derde ma chinist J. Res, Breda, de 41-jarige ge huwde kok P. J. H. Verbeek, Rotterdam, de 19-jarige ongehuwde eerste matroos J. van den Oever, Scheveningen, de 19- jarige ongehuwde tweede matroos J. Roos,-Scheveningen, de 27-jarige gehuw de derde matros G. Guyt, Scheveningen en de 17-jarige lichtmatroos A. Klepke, Schiedam. (Van onze correspondent) Een vrachtauto met een rode cabine gierde door een bocht in het Drentse dorp Beilen en stond toen plotseling stil. De bestuurder sprong er uit en greep een niets vermoedende wande laar, de commissionnair K. L. uit Bel len, in de kraag. Hij duwde hem in de auto, sprong achter het stuur en reed toen snel u>eg. Verscheidene Beitenoren, die non een naburige bushalte dit drama had den gevolgd, zonder echter in hun tier- bouwereerdheid daadwerkelijk In te grijpen, constateerden, dat hier op :Tklaarlichte dag een ontvoering had plaats gehad. Direct werd de politie gewaarschuwd, die met voortvarend heid uitrukte in dc richting, waarin de vrachtauto verdwenen was. Het eeTste gehucht aan deze. weg. Hijken, werd nauwkeurig doorzocht en inderdaad werd een vrachtauto, gevonden, die voldeed aan het signalement. De com missionnair L. stond W een boerderij in gezelschap van een boer en de chauffeur van de auto, een zekere H uit Surhuisterveen. De chauffeur had Maandagmiddag stro moeten laden bij deze boer in op dracht van de commissionnair L. De boer wilde het stro echter niet afstaan, zonder dat meteen betaald werd. Dit zou met de commissionnair zijn afge sproken. De chauffeur, die zag dat hij een vergeefse tocht had gemaakt, werd boos op de commissionnair die hier voor verantwoordelijk was en besloot hem met „de neus op de feiten te drukken" Hij zag in Beilen de com missionnair, waarna hij hem zonder verdere plichtplegingen en ondanks heftig tegenstribbelenmeenam. Gistermiddag is de 78-jarige moeder van minister lUansholt. mevrouw - IF, Mansholt-Andreae, te zanten met de zuster van de minister, mevrouiv A. Steller-Mansholt en haar kinderen, met de .JSibajak" vnn /{otterdam uit ver trokken met bestemming Hastings in Nieuw-Zeeland. De minister deed zijn moeder en 'zuster uitgeleide. Even voor het vertrek, links mevroutc Steller, in het midden de minister en rechts mevrouw Mansholt-Andreae. schappij heeft gezien „met pre-atomische ogen", zegt hij, dat de wereld en de oor log (door Lenin gezien als een ontwikke lingsstadium in de'strijd voor het: we reldcommunisme), zodanig zijn gewijzigd, dat diens inzichten .thans 'niet meer-van pas kunnen rijn. T t?' De president .deelde mede,dat de nieuwste proefnemingen' van - -Eniwetok hebben aangetoond, dat thans;ontplotün- ■gen. kunnen wordèri veroorzaakt,-'waar bij vergeleken de'paddenstoëleav van Hirosjima en' Nagasaki „maar weinig zaaks meer zijn", Zij betekenén"eèn nieuweetappe,; in "de sensationele ontwik- keliögvan~de*atóomeaergie'--'^-;'*'^'-'-'------ Truman zei, dat thans'62 millióen men sen winstgevend werk vinden in de V.S. tegen 51 millioen zeven-jaar geleden:-. De scheidende president'deed één -bel roep op 'zgn opvolger, generaaU Eisen hower, om zijn buitent''en-binnenlandse ïolitiek zonder grote wijzigingen voort :e zetten en waarschuwde tegen elke ver slapping in de Westelijke wereld.' De hulpbronnen van de niet-communistische wereld zgn voldoende om hettegen de .heersers van het Kremlin" op te nemen. Truman zeide dat onvermijdelijk een. tijd van ontbindingzal aanbreken 'voor de communistische wereld. Een Jood, die niet wenste dat zijiénaanl' m genoemd werd, zei Woensdag le .West-foj' Berlijn: „De Oostduitse-communistenizijslg* bezig het werk le boêindlgeni dat-Hliler;^. bijna had voltooid." Op vhei rógenblik ;'zijur;^i^ er -minder dan 800 Joden' in-; Oost-Duits land.- In Oosi-Berlijn zijneer,;. .-Hij zeide verder: ,:Zij begonnen,r.üjtH'é;||; wijken met een gemiddelde, vanvier,';otSi vijf gezinnen pèrk£ag< 4ehfcèTOlge'||va5ii!*c de onlangs. ondeimómenra.anyai^óp.;mö| Zionisme". .Hét grootste deel-. vanVde -.vluchtelin-^j gen' zijn- gepensionneèrdeh en.' behóórden) tot de OósWuits'e,groep-'>,islachtoöers4éah: De Nederlandse schrijver Anne dc Vries, die een jaar in Suriname heeft doorgebracht om mede te werken aan het samenstellen van leesboekjes, die beter zgn aangepast aan het Surinaam se leven, zal volgende maand naar Ne derland terug keren.Op enkele scholen werden reeds proeven genomen met de nieuwe boekjes in gestencilde vorm. Er is een commissie van onderwüzers sa mengesteld, die deze, boekjes moet be oordelen. In Djakarta, zfjn vandaag nadere mede delingen bekend geworden over de ar restatie van vUf Europese zakenlieden en een vertegenwoordiger van een Ara bische firma door de economische po litie, wegens overtreding van de officiële prjjsvoorschriften. De heer G. S. Lehrcr, de Oostenrykse directeur van de Nederlandse textiel importeurs de gebroeders Oger, werd na in staat van beschuldiging te zjjn ge steld weer vrijgelaten, wegens zijn ge zondheidstoestand. De heer Letorer lfjdt aan een hartkwaal. De overige gearres teerden zijn: P. M. C. Onderwater, direc teur van de textiel import firma Ataka, K. P. Muiter, directeur van de textiel import firma Turksma, N. A. J. V. van de Voogd, directeur van de-textiel im port firma Comemo, H. C. Martinot, chef van de afdeling levensmiddelen van dc fa. Jacobson van den Berg en de Ara bier F. S. Marta, directeur van de Ara bische importfirma Marba. Marta en Martinot zouden melk tegen te hoge prijzen hebben gekocht. De overigen zijn ervan beschuldigd, de prjjsvoorschriften voor textiel te hebben overtreden. De regering heeft in de afgelopen twee jaar wel vaker arrestaties wegens over treding van de prijsvoorsehriften ver-, richt waarby slechts nominale boeten werden opgelegd. Er wordt echter gefluisterd, dat de arrestaties van gisteren het begin zullen vormen van krachtiger pogingen van de regering, om dc economische voorschrif ten geëerbiedigd te krijgen. de fascisten". 'Ai-' v In 1952 wérd te Rotterdam aan'gebou wen 107 tniUióen. verwerkLAtégenlj^M 'millioen.- in -f^lr'eénN stijging öduspvar' 20 %.',-In uitvoering: waren: perj?31«iDe; cember 1952, .451--werken met een;,totalt bouwsomvan 200' nuIüofen. iVrijwèlfili het gehele land heerste een aanzienlijke..,, werkloosheid in de bouwvakken,'vteïwijlf,jj Rotterdam bouwvakarbeiders; van .-buiten- moest; aantrekken, om ^ongewenste ispahr' ningen op' de arbeidsmarkt te-voorkömmtSs&i Het - aantal werkloze bouwvakarbeidersj" dat per 1 Deceraber l951: ca. 2500 'bedroeg; was op 1 December-1952 gedaald«tot#165;' Mayer's niédwe kabine* Premier René Mayer hóeft Donder dag meegedeeld, dat het nieuwe, Franse kabinet - het achttiende sinds de bevrijding thans is samen gesteld. Behalve door de benoeming van Georges Bidault (MRP) tot minister van Buitenlandse. Zaken, als opvolger van zijn partijgenoot Robert Schuman, wordt de nieuwe regering gekenmerkt door de benoeming van de volksrepu- blikeinse oud-minister Paul Coste- Floret tot minister van Staat, speciaal belast met -de voorbereiding van grondwetswijzigingen. Deze benoe mingen worden gezien als'de prijs, die Mayer heeft moeten betalen voor het verkrijgen van de steun der Gaullisten voor zijn investituut. Het nieuwe kabinet telt de volgen de ministers: Premier René Mayer (radicaal). Buitenlandse Zaken: Georges Bi dault (MRP). Defensie: René Plevèn (links radi caal). Ministers van Staat: Henri Queuille (radicaal),. Paul Coste Floret (MRP) en Edouard Bonnefoüs (links radi caal). Verbonden Indoehinese staten: Jean Letourneau (MRP). Financiën: Maurice Bourges-Mau- noury (radicaal). Begroting: Jean Moreau (gematigd conservatief). Justitie: Leon Martinaud-Deplat (radicaal). Binnenlandse Zaken;- Charles Brune (radicaal). Overzeese Gebiedsdelen: Louis Jacquinot (gematigd conservatief). Onderwijs: André Marie (radicaal). Landbouw: Camille Laurens (ge matigd conservatief). -i Industrie: Jean-Marie Louvel (MRP) Posterijen: Roger Duchet (gematigd conservatief). Volksgezondheid: André Boutemy (gematigd conservatief). Arbeid: Paul Bacon (MRP). "Wederopbouw: Pierre Courant (ge matigd conservatief). Openbare Werken en Vervoer: An dré Morice (radicaal). Economische Zaken: Robert Buron (MRP). Hanidel: Paul Ribeyre (gematigd con servatief) 'oudstrijders:Eugene Bergasse (dissidente Gaullist. .Viifeë'i-iE&kttc&è ifm, De Franse kabinetsformateur'/'Ren Mayer, is uice-uoorzitter- vwrv^de radicaal-socialistische pariet"'/ liétwadL» links georiënteerd op politiek terrein wat rechts in-zaké ^economische* aan-, gelegenheden. Naar Mayer meedeelde 'zal Queuille weer optreden als vice-premier. Hoewel ook de orthodoxe Gaullisten..., de investituur van.Mayer hebben'';ge^| steund, maken zij geen,deel uit .van N" regering. -f-i, d Elf van de tot "dusverre benoemde n!J,-™ nisters bezetten dezelfde posten siinf!" afgetreden regering-Pinay, zoals Plevèi die voor ,de derde .achtereenvolgend^, maal de portefeuille van Defensie, knj De enige ministers, die nog niet'lpiéei vorige regering zitting hebben. -.gehai zijn Bergasse en Boutemy. ='r ."9b81S? - - - ;- -- -S.-Cs?r®i De Gouwzee tussen Monnikendammen^'-, Marken is, voor zove- het - oog;d;rellfl weer één ijsvlakte. De trnmbooi "vaarj^ nog, maar verwacht wordt dat'ddéjvëri' binding met de vaste wal •- wel'; spóèdlgS zal worden verbroken. ■-• B Monnikendam is mén druk aan^het;|^ ijszeilen. De kleine bootjes hebben"Dias-'sS gemaakt,-'-; hoewëT;.:fe )rdea'0m Er zgn reeds voorbereidingen ,;getmf-.J05 fen Zaterdag een. dorpentocht land te houden. Daar het iysinóg^-niét;^^^ overal' betrouwbaar- is .konden :nog^gëè»'fs&s oefinitieve besluiten worden 'genome«i^i dag al proeftochten bereikt het eiland'Marken nog niet kon wordeh'»";-??

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1