Opvarenden van „Klipf ontein" thans ih Afrikaanse stad Beira aw York bijna verzoend met staking der fciitócJtetffénrs GENERAAL EISENHOWER MAG WIJZIGINGEN AANBRENGEN SCHADE AAN „WILLEM RUYS ERNSTIGER DAN GEDACHT 'ZATERDAG' 10 JANUARI. 1953 ELFDE JAARGANG No. 2360? Weerbericht ;rotm Oosldaitserg tifecLen op tegen ferken Trawl vissers monsteren Fraude met tcalsrollen Zakenman en ambtenaar gearresteerd Gearresteerde - zakenliedé^g ih-Djialburtó-^ë^|lCTmaH Botterdam: Witte de Witbstraat 30 Telef. 29215 <J, A) Postbus* 1112 Postgiro-No. 424519- Klachtcndienst. abonnementen 18.30—19.30 mr Zaterdags 17—18 uur; Telefoon 29216 •s-Gravenhage: Huygenspleinl—Postgiro 43499T Hedaêtie: Tel. 211892 Advertende-afd.: Tel. HH<a Abonnementen en Expeditie: Telefoon 115486 Schiedam: Lange: Kerkstraat24b Tel. 67382 Abonnementsprijs 49 cent per week. ƒ2.13 peé maand, ƒ635 per kwartaal Losse nummers 13 cent. .Weersverwachting, geldig tot Zondagavond. dkf; - KTJSTIG;WEEB. i V:'-/$i Rustig wéér met enkele opklaringenen plaatselijkC- ;j mist.Vannacht en morgenochtend .temperaturen iom i 7V*I het vriespunt tót; lichte 'vorst Mórgei^dd^l;bl}i»|: Spaf overal lichte dooL- J§SgS§! Uitgave: N.V. DagbIttd f/,Trqnw^;5| Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT. T~) E opmerking van prof. Oud, de liberale fractieleider in de Tweede Kamer, dat in Nederland de dienst' wordt uitgemaakt door de socialisten en rooms-katholieken .is,, in een vorig' artikel, door de gang van zaken bij de jongste kabinetsformatie en het ver loop van de debatten tussen kabihet én Kamer over de Rijksbegroting, onjuist gebleken. Is de andere typering door de libe rale fractieleider bij de algeméne be schouwingen over de Rijksbegroting gegeven juist) namelyk 'dat de socia listische groep van ministershaar. stempel drukt op het huidige, kabinet?, Het spreektvanzelf, dat de Partij van de Arbeid niets-liever zou willen.'- De socialistische fractieleider, de heet Burger, moetechter, totzijn teleur stelling opmerken, dat de rode vlag, die de heer Oud boven dit kabinet zag wapperen; hem- enigszins vaag voor kwam. Dr. Drees, de socialistische, premier, had immers tegenover de heer Burger verklaard,, dat de politiek van het. nieuwe kabinet, geen voortzetting betekende van het na-oorlogse 'pro gressieve beleid, „Ik persoonlijk", al dus dr. Drees, „zou natuurlijk geen be zwaar hebben er van te spreken, dat getracht - zal worden het na-oorlogse progressieve beleid "vóórtte zetten; maar ik ben ér niet zeker van, dat een dergelijke formulering met geestdrift zou.worden aanvaard door alle' leden van'het'kabmet en de fracties, op wier medewerking wyprijs stellen en die zich niet* eenvoudig met het na-oorlog se beleid willen* vereenzelvigen. Ten slotte moet dit kabinet zijn eigen beleid gaah voeren en zal pas later een oor deel kunnen. worden gèveld over dé. vaag, of dat beleid al* dan niet -in oi «ereenstemmingis TaoSet*. .het .vroeger gevoerde Inleid,'? 1 Ook de poging van, proL.Oud om-de vervanging van prof. Lieftinck .als minister van Financiën door déheer v. d.-.Kieft af te schilderes kis een bewijs voor een-radicaler socialistische invloed in het kjbinët, werd; door de .minister-president .niet-,ernstig geno men: „Het trof mij, dat de heer .Lief- tinck thans als minder radicaal wordt beschouwd," terwijl ik toch wel- eens de indruk1 heb-gekregen,-dat 5hij bij uitnemendheid werd geacht* te zijn gewórden' een doctrinair-socialist, die de -koude" socialise tie-.via ,de. scale polifiélc^in ^ons lahd* wistdoor 'te zetten"; Bovendien heeft'het optreden van de heer.v.'d. Kieft in dé Tweede Kapier op geen énkele wy ze de. J>e- wering'van de heer-Oud gestaafd.-Het zou* ons bijzonder verwonderen,-.wan?, neer-denieuwe mlnhttervah Financiën zo'n dominerende poritiein iwt kabinet kop)-innemenen ;wèhat' in-te' tvetnen 'al» zijn voórgangér, De kernproblemen, die het .huidige kabinet heeft op te lóssen, hebben betrekking 'op de'bestrijding -van de werkloosheid, de uitbreiding van de werkgelegenheid, 'dehuurpolitieken de.belastingpolitiek. Tijdens'de behan deling van de Rijksbegroting door .de Tweede. Kamer kon het nieuwe kabi net op geen van deze terreinen con creet aangeven wat er moet en zal gebeuren. Het zal wel niemand ont gaan.'dat zolang dè*nieuwe.regerïngs-. ploeg haar beleid niet heeft vastge steld, al het gescherm met vlaggen'en signaturen een. ijdele bezigheid is. Voor de beoefenaars van deze „9port zitten er ook kwade kansen' aan. Dan moet men bijvoorbeeld plotseling erkennen, dat de nieuwe minister van Ecönomische Zaken; prof. Zijlstra,- ook wel eenS een dominerende figuur in het kabinet zou kunnen -worden. Geen enthousiaster waardering voor deze A.R.-bewindsman bij v. dan van. de V.V.D.-er de'heer Van Leeuwen? -Hij wilde de heer Zijlstra van wege diens betoog, „dat ook een liberaal goed in de oren klonk", zelfs doèn promoveren en wel tot „minister van de conjunc tuur". - Wfi'iÏ-' Voor de heer Burger, de -socialis tische' fractieleider, .moet*het..nu,-wel moeilijk worden., Blykens.-<zijn: rede voeringen in de. TweedeKamer, isfdit kabinet samengesteld uit een aantal „min of meer. progressieve figuren uit de diverse politieke kampementen Wij mogen wel "zeggen,-datvut de verhalen, die tijdens de kabinetsfor matie onder de- socialisten' deronde deden, prof. Zijlstra niet „mixt. of meer!', maar; beslist1 als „progressief te voorschijn trad. Het woord „pro gressiefheeft dan zo ongeveer de zelfde betekenis als ■„socialistisch Nu het kabinet" „met' de ..min -of „meer progressieve figuren" er. blijkt te zyn. kan- het dus niet aanhet kabinet liggen,wanneer er geen„progres sieve" politiek wordt gevoerd. De heer Burger zei'.dit. ook met zovéél woor den. Als het mis'loopt dan ligt, het aan het feit, dat dit kabinet onvoldoende ,;weerklank vindt by de groepering, m dë Kamer, welker leden deel uitma ken van net kabinet". De debatten over de Rijksbegroting hebben echter duidelijk aangetoond, dat dit socialistische „naar zich toe rekenen" niet meer is dan een.slechte reclamestunt, waarmee men- - geen klanten aan zich bindt. Van-elke dollar, welke president Truman heeft gevraagd voor het begrotingsjaar 1953/'64, zal 59 dollarcent, besteed worden voor militaire diensten, 10 dollarcent voórïrinternatlonale veiligheid én betrekkingen' met. het buitenland, 8 dollarcent voor rente op lenin gen;-® dollarcent voor oud-strij der» en 17{- - dollarcentvoor. alle andere regeringsprogramma's. Van elke, ontvangen dollar zal 41 dollarcent -.worden verkregen uit directebelastingen voor: per sonen, .29 dollarcent uit directe belastingen op» bédrjjven, 33 dol larcent uit"leningen; 12 dollarcent uitr"accj}nsën,-5 dollarcent uit dou anerechten en."airdere heffingen.. -i-'"*1' •i**. '^•s' De', „"Willem* Ruys",met .-■eeni.'jm?^; Mh«digde''hoeg);i<^:;iweg:?naM|JóH^ S*ld, ws»r h« ichip zes i dagen^wfll^s moeten; blijven - om yooriópige'!rêpa?i*j -reries'-te omleigean..',.;'r);.:,..;A,^;j;i Dinsdag j.V W naar on» thans van fee- voagdo rijda wórdt maéegodoaldl door da Economisch* -ContrAlod'iéiut aan,- sakan- Btn 'uil 's-Gravonhaga; gasrraslaard. Hij woxdt'.arvaa vaidaehi ondor aan onjuista banaming walsrollante hebben gaax- periaerd. -T 'Door -een onjuiste voorstelling van za ken te geven; was deze zakenman erin geslaagd de met het4 verlenen van uit voervergunningen- belaste instantie te misleiden'en In het bezit te worden ge steld van de verlangde uitvoervergunning. Dieseifde dag is ook aan ambtanaar van hol ministoria van Ecosemiseba Zakan aangahoudan. op wta da vardonking rust hioraan rijn madawarklng .la hobban varlaand. .-Beiden zijnop, last van de justitie in verzekerde-'- bewaring gesteld. Inmiddels bevindt de zakenman zich echter weer opvrij» voeten.- De ambtenaar is nog in arrest. lz Ooct-Dnttalmnd - zijn aan 'hel begin van; dese. week een .predikant en een ka tholieke feestelijke gearresteerd be schuldigd:, van 'hét alaias. vmnschoolkin deren. Voorts heeft, de Oostdnltse rege ring de' vergunning van het enige maand blad' van-de Evangelische jeugdbewe- gtarv JDie;, Staf fete" ingetrokken.- Westberlijnse kerkfunctionarissen zien4 in de gebeurtenissen een voorspel tot een -nieuwe poging om de kerken1 te splitsen en In Oost-Duitsland een staats kerken-de'geest van die der Oosteuro- pesè^; volksdemocratie te stichten. Een poging in 4 deze richting die twee jaar geleden werd 4 ondernomen, faalde. Na het conflict met betrekking tot de trawlvisserij hebben diverse vissers in Katwijk en Scheveningen weer gemon sterd op trawlers. Het ligt in de ver wachting, dat de schepen de volgende week zullen uitvaren. In Vlaardingen wor den de VL 83 en de VL 97 voor de vis-, serij in gereedheid gebracht. Als de sche pen klaar zijn, zal de waterschout hier ook beginnen met monsteren. Heviger, en vroeger dan in voor gaande jaren heeft het Oostelijk grensgebied van ons land te lij den van een grootscheepse inva sie van. wilde zwijnen. De dieren, die door honger uit het Reichs- wald naar Nederland worden gedreven, zijn voor de boeren in de omgeving van Groesbeek een ware plaag. De schade loopt reeds in de 'duizenden gulden, ■Twee van de kolonie zwijnen werden gisteravond in het be sneeuwde bos door jde camera Vehdst.^l'V'rj zijn- blij,, dat zij minder last hebben van de zware uitlaatgassen van de bussen. De winkelbedrijven meldden, dat zy niet kunnen merken, dat er minder om gaat De enigedagen geleden-: te;; Djakar-J ta aangehouden -importeurs en^zakenllé^! den (in hoofdzaak :.Europeanèiö;S',fdié| beschuldigd zijn van overtrëding'i'fvanl de bepalingen inzake :"dei;prijscalctilS tie* voor; textiel'en? voedingsxhiddeï^CT zijnvandaag op vrije. voeten-'gesteliSI De overtredingen zullen te rzïjner^tUffl De minister.- van Justitie, heeft de voorzitter van de Tweede Kamer mee gedeeld,' dat ,hij, - ingevolge machtiging van'HJd.'de-Koningin, het; ontwerp van wet- houdende - voorschrift,: dat uitslui- tend? notarissen^ bevoegd - zijn tot. het hóüdên 'van "openbare" verkopingen ,van onroerende zaken,'heeft 'ingetrokken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1