Bijna 6 millioen schade bij brand te Enschede Schelde-Rijn-verbinding weer ter sprake i m gum - - - Duizenden balen katoen in vlammen opgegaan Politie zal zo nodig gebruik maken van vuurwapenen m Vier kinderen en jongeman door ijs gezakt en verdrori^ Deense prinsesjes aan groótf gevaar ontkomen - Tsjechen massaal gedeporteerd Oorzaak een volslagen raadsel Koningin en drie Prinsessen terug Wil Eisenhower interveniëren „Stella Maris" na aanvaring gezonken Weer een ontsnapte gearresteerd -Mil {m MAANDAG 12 JANUARI 1953 ELFDE JAARGANG No.:236g Weerbericht Proefballon van commissie Van Cauwelaert-Steenberghe OFFICIER GAAT IN HOGER BEROEP Rosenbergs vragen Truman om gratie „SNEEWVAL" Veroorzaakt door explosie Vijftien mille of mijn baard er af Twee arrestaties te Hilversum Gemoederen nog steeds verhit Drama op liet IJselmeer j| ROUW IN VOLENDAM EN ONDERDIJK;# X* Soldaat gedood bij wacht overnemen m Aanvaring bij Goodwin zandbanken Si li Zij gleden over de grens Brand omstreeks half zes ontdekt Stagnatie De saak-Harjono Radio-actie voor „De Hoop i^iiiijjiiliiiiiniimniiiiBiiimiiiHiiiiiiiiiitiiiniiiiiiiffliiiiiBoiiiilBiaaiinitiiaiiDMiiiiiiwiaiiS O Uitgave: N.V.' DagblfiïS'j,Troaj^i%SS In verband mét overval opW Boerenleenbank xim m «4# ■Xm HET CONFLICT BIJ „DE OMMELANDEN" E.D.G. OP HET SPEL Twee Nederlanders onder geredden van de „Avanti'» ;5Sf Reddens .deelden s hum lol .v'1'-":- i Jongen verdronken i*^ mm Uit Emmerich werd vanmorgen gemeld, dat daar op 11- Januari, dus gisteren, is gearresteerd de Nederlander K. C. Faber. Faber is één van de zeven oorlogsmisdadi gers, die Tweede Kerstdag uit de gevangenis in Breda wisten te ontsnappen. mm ciïfm Een enorme belangstelling heeft Zaterdag te Edinburgh de huwelijksvoltrekking tussen de 29- jarige graaf van Dalkeith, zoon van de schatrijke hertog van Buccleuch en de 22-jarige Jane Mc Neill, dochter van een advocaat uit Hongkong, getrokken. De bruid is een voormalige mannequin van' het Londense West End, in dienst van een der kleermakers der koningin. JL Benoeming adj. secretaris I.C.Y. «iet kanvaSird^i^^ Drieling geboren in TègeleftM Typhus in Stuttgart, Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 29235 <3 13 Postbus 3112 Postgiro No. 42451Ö Klaehtendienst abonnementen 18.30—19 30 onr Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 29216 's-Gravenhage: Huygensplein 1Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Advertentie-afd.; Tel. 114402 Abonnementen en Expeditie: Telefoon 115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Tel. 67882 Abonnementsprijs 49 cent per week, ƒ2.13 per maand, 6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. 3. S. BRUINS SLOT. Geldig 'van Maandagavond-; tot .Dinsdagavond: j RUSTIG WEER Overwegend droog weer met plaatselijk mist of overdrijvende wolkenvelden, maar ook enkele ?;.opkIaj® ringen. Zwakke, later matige wind uit Zuldeiyke'rlch- tingen. Temperatuur om het vriespunt tot lichte vorst.- De Tsjcchoslowaakse premier. Zapo- tocky, heeft erkend, dat de communis tische regering duizenden „onproduc- tieve personen' uit hun woningen in Praag en andere Tsjechische steden de porteert. Volgens diplomatieke berichten, die te Wenen ontvangen z(jn, zijn deze de portaties reeds een halfjaar aan de gang. P.uim 80.000 gezinnen zijn gedwongen hun hulzen tc verlaten en onderdak te zoeken tn boerendorpen bij de Poolse en Hongaarse grenzen. Volgens de berichten zijn vooral vroe gere zakenlieden, kleine kapitalisten en ambtenaren van het republikeinse re gime, van vóór 1946 getroffen door deze maatregelen. De premier veroordeelde de ..vele ge meenteraden". die de te deporteren per sonen eerst 24 uur van te voren aan zeggen. dat zij moeten vertrekken. Een dergelijke termijn vond hü zelfs voor oorlogsmisdadigers te kort Zapotocky's verklaring was de eerste officiële bevestiging van de deportaties door de Tsjechische regering. 4 Do laatste weken zouden zelfs 1000 ge zinnen per week gedwongen worden elders een onderkomen te zoeken. Naar verluidt krijgen de gedeporteerden de lantste tijd twee weken tijd om hun woningen te ontruimen. Zij hebben dan de keuze tussen twee of drie dorpen. In dien zjj zich zonder tegenstribbelen ac- coord verklaren, aldus 'dë berichten, wordteen- bepaalde hoeveelheid van han huisraad op regeringskosten ver voerd. Particuliere zakenlieden en midden standers in Tsjechosfowakije zullen in de toekomst geen texticlkaarten meer krijgen, aldus heeft het blad Lidowa De- mokracie gemeld. Ook kleine boeren zullen door deze maatregel worden ge- troffen. -• Twei Duitse skiërs, die per ongeluk enkele "meters 'de';. Duits—Tsjeoiioslo- waakse grens '«vergleden; zijn - door Tsjechische grenswachters met de revol vers in de hand gearresteerd. Eén van --dé -skiërs was een vrouw.-'- v - (Van één onzer verslaggevers) Een van de grootste branden, die ons land na de bevrijding heeft gekend, heeft Zaterdag" gewoed in een 9000 vierkante meter grote katoenloods van het overslag- en veembedrijf van de N.V. „Sesam" aan de handelshaven te Enschede. Practisch de gehele inhoud, die bestond uit 4000 balen Amerikaanse en 2500 balen Congo katoen, is daarbij of een prooi der vlammen geworden, of door waterschade verloren gegaan. De balen hadden een waarde van 5'A millioen gulden. De schade die aan de loods is toegebracht kan op ongeveer f 250.009 geschat worden. In een afgesloten gedeelte van de loods waren enige tienduizenden legertenten opgeslagen. Dezetenten waren bij de N.V. Sesam opgeslagen voor verzending naar de Verenigde Staten. De politie steit een diepgaand onderzoek in naar de oorzaak van de brand, waaromtrent thans met zekerheid nog niets is vast te stellen. Katoenvoorraad en loods waren ver zekerd. Een deel van het bedrijf was verder tegen bedrijfsschade verzeketd, 5000 kleine balen met legertenten lieipen geen sohade op. Van de zijde der N.V. .Sesam" wordt medegedeeld, dat toen tussen vier uur en half vijf Zaterdagmiddag de laatste ronde was gemaakt, van brand niets te bespeu ren viel. Nog geen uur later werd echter tegehykertijd in de balen katoen die bui ten onder het overstekende dak van de loods waren opgeslagen en in de reus achtige voorraad in de loods brand ont dekt Het ontstaan van de brand is onver klaarbaar, deelde men verder mede. Broei van katoen is in ieder geval uitgesloten, terwijl het ook onmogelijk wordt geacht, dat kinderen die met lucifers hebben ge speeld de oorzaak zouden zijn geweest. i Toen de brand omstreeks half. zes werd ontdekt, rukte, de brandweer onmiddellijk uit' Het vuur' in de loods, die uit golf platen is opgebouwd, en ook een dakbe dekking ,vsn golfplaten heeft greep zo snel- om zich heen,, dat'tegen' de ruiten van .gewapend glas boven in, de zijwanden al gauw een vuurgloed aftekende, die zich steeds verder .verplaatste en steeds hëvigër werd'tot ."een- déel van. het dak het' begaf "en 'paarse vlammen hoog op- In-de" loop h van de avond -"Kwam- de* brandweer,- uit -, Hengelo met een' grote autospuit haar Enschede'se collega's ;e hulp. zodat in het geheel negen auto- en motorspuiten uit 25 slangen in onafge broken massa's kanaalwater in de vuur zee spoten. Tegen middernacht zes uur na het uitbreken van de brand dus, toen van een groot deel van he- dak oog slechts een verschrompeld skelet was overgebleven, stegen nog steeds dikke, door de vuurgloed rossig verlichte rook wolken naar de nachthemel op. Van een bedwingen van het vuur was Zondag nog geen sprake. Hoewel gedu rende de gehele Zaterdagnacht onafge broken uit vier spuiten water werd geven en Zondag met twee motorspuiten de blussingswerkzaamheden werden voortgezet stegen uit de loods nog steeds dikke grauwe rookwolken op, die de tal rijke kijklustigen hoestend de wijk d"oer. nemen Van de zijde van de brandweer werd medegedeeld, dat het wel Woensdag kan worden eer van een bedwingen van het vuur sprake is. De balen, die ieder eengewicht heo- ben van ca.-230 kg., vormen zodra ze met het vuur in aanraking zijn gekomen, een vuurhaard- op zichzelf, die alleen te blus sen is wanneer de katoen uit elkaar ge trokken wordt Waar in de loods de rook ontwikkeling-'" dit onmogelijk maakte, was liet personeel van de „Sesam" ook Zon dag druk bezig zoveel mogelijk balen met behulp van heftrucks naar buiten te brengen. f -.. "Ach'fer 'idë katóenloóds bevinden.' zicff nog drie loodsen. In één daarvan heeft de Vredestein autobandenfabriek een grote' partij autobanden opgeslagen. Ge lukkig kon voor deze opslagruimte hei gevaar afgewend worden, evenals voor de beide andere loodsen, waarin nog 5000 'balen katoen waren opgeslagen. Een aantal textielfabrieken, waaronder de fabrieken Schuttersveld. Bamshoave. Roombeek en Gebr. Jannink. hadden In de uitgebrande loods een deel van hun kantoenvoorraad opgeslagen. Voor deze bedrijven bestaat de mogelijkheid, dat zich in bun productie tijdelijk een stag. natie zal voordoen, doch dat hangt at van de voorraad aan de fabriek en van eventuele voorraden, die elders zijn ondergebracht. Er doen vreemde geruchten de ronde over de ontwikkeling v:(n de kwestie der Schelde-Rljn-verblnding, althans, volgens het te Brussel verschijnende blad Do Standaard. Het bericht werd Zaterdag overgenomen door De Maasbode, en door haar Brusselse correspondent van commentaar voorzien. De heren Van Cauwelnert en Stccnbcrghe, die aan het hoofd staan van de Bclgisch-Ncderlnndsc commissie voor dc waterwegen, zouden tot een a'ccoord zjjn gekomen over het netelige probleem der Schelde-Rljn-verblnding: Nederland zou erkennen, dat België recht heeft een kanaal tc graven op Nederlands grond gebied, waartegenover echter België zich zou verplichten van dat recht geen gebruik te maken. B(| deze „oplossing" zou dan de bedoeling voorzitten, de ver hitte Antwerpse gemoederen wat tot bedaren te brengen door te beloven de kwesties van Ternaalen en Tcmeuzcn tot oplossing te brengen en te laten door schemeren, dat een heropening van het Kreckrak tot de mogelijkheden zou behoren. Het Brusselse blad voegt hieraan toe: „Naar wij uit betrouwbare brom ver nomen hebben, is er zowel in Nederland als België sprake geweest van een der gelijke overeenkomst. Wjj zullen niet zover gaan te beweren, dat een virtueel accoord bereikt was. Maar het is zeker dat van officiële zijde ingestemd werd met bet dubbelzinnige voorstel betref fende het Belgische „recht", waarvan geen gebruik gemaakt zou worden...... Het probleem van de Waterwegen is vooral psychologisch DE grote struikelsteen voor dc totstandkoming der UnieAntwerpen vraagt een Moerdijkkmaal. Rotterdam wil Benelux liever doen springen dan op dit punt toe te geven. Wil men werkelijk de integratie van beide landen, dan zal men aan beide kanten van de barrière water in de wijn moeten doen. Het voorgestelde compromis zou echter een averechts resultaat hebben gehad. Rotterdam zou door de erken ning van het Belgische „recht" verzaakt hebben aan een gedeelte van de Neder landse souvereiiniteit, met alle juridische gevolgen van dien.:En de Antweroe- naren zouden met meer reden dan voorheen hebben mogen protesteren tegen de verwaarlozing van hun. „recht Tot zover De Standaard,'die voorts van mening is dat er te Rotterdam een onmiskenbare, evolutie .naar de aanvaar ding van een soepeler formule merkbaar Het wil ons voorkomen, dat het zaak is tegenover het bericht van De Standaard grote reserve in acht te nemen. De commissie Van Cauwelaert- Steenberghe Is nog altijd niet klaar met haar rapport, hoewel het waarschijnlijk niet lang meer zal duren. Het zou op zichzelf niet tot dc onmogelijkheden be horen, dat In de commissie de gedachte aan een dergelijk voorstel leeft, doch zolang het rapport niet wereldkundig Is gemaakt, kan hieromtrent nietsmet zekerheid gezegd worden. Het is niet onwaarschijnlijk dat hier van een proef ballonnetje sprake is: de commissie zou de publieke mening willen peilen, alvorens het; rapport aan. de respectieve regeringen aan te bieden. En er zal dan nog heel wat wnter door Rjjn en Schelde moeten vloeien, alvorens de Staten- Generaal ditrapport hun fiat willen geven. De Regering heeft immers toe gezegd iai deze kwestie geen beslissing te zullen nemen aleer daarin de Kamer gekend is. Tot enige ongerustheid be hoeft daarom o.i. geen directe aanleiding te zijn. Te München-Gladbach is Zondag een autobus ingereden op een menigte, die juist een voetbalstadion .verliet. Twee voetgangers werden op slag gedood, ter wijl verscheidene werdén gewond. De bestuurder is in hechtenis genomen. De officier van Justitie mr dr J. C. Maris heeft hoger beroep aangetekend tegen het door de Haagse rechtbank ge weren vonnis inzake de aanslag op luite nant-kolonel Harjono. de Indonesische militaire' attaché. Naar de officier aan het A.NJ>. meedeelde, acht hij zich met dit aantekenen van hoger beroep zeer sterk te staan. Het echtpaar Rosenberg heeft Zater dag president Truman om gratie ver zocht. Zij zouden Woensdag a.s. op de clectrisehe stoel terecht gesteld worden. Rechter Kaufmann. die Julius Rosen berg en Ethel, zijn echtgenote, in 1951 ter dood veroordeelde, verklaarde on langs, dat bij indiening van een gratie verzoek de terechtstelling automatisch zou worden uitgesteld tot vijf dagen, na dat president Truman zijn besluit zal hebben bekendgemaakt. Het gratieverzoek zal in behandeling worden genomen door het ministerie van Justitie. Na onderzoek zal via de pro cureur-generaal president Truman van advies worden gediend. Koningin Juliana en haar oudste drie dochters werden vanmorgen op het Centraal Station te Utrecht begroet door Prinses Wilhelmina by hup aankomst uit Oostenrijk. Burgemeester jhr mr C. J. A. de Ranitz en mevrouw De Ranitz uit Utrecht kwamen met dezelfde trein aan. In dc hofauto voor het station wachtte Prinses Marijke op haar moeder en zusjes. Op het stikstofbindingsbedrijf te Lutterade-Geleen is gistermiddag een ketel met staalzuur anhydride ontploft. De anhydride verspreidde zich met geweldige hoeveelheden in' de vorm van sneeuw over Luttera.de en Geleen en zelfs tot in Érunssum. Deze anhy dride is Licht vergiftig en verwekt bij aanraking blaren op het lichaam. Men was aanvankelijk van plan een geluidswagen rond te laten rijden om de bevolking te waarschuwen. De directie van de Staatsmijnen deed evenwel de geruststellende mededeling dat zulks niet nodig was. In de straten van Geleen en Lui terade bereikte de sneeuw" zelfs een flinke dikte. De baard van „ome" Jan van Zut- phen staat momenteel op het spel. Hij heeft er zelf schuld aan, want voor de Vara-microfoon heeft hij Zaterdag avond ten aanhoren van de luisteraars gezegd: „Ik verwed er mijn baard on der" De heer Van Zutphen leidt de radio actie voor een nieuw hospitaal-kerk schip „De Hoop". Hij deelde mede. dat deze actie in vier weken een bedrag van 60 mille heeft opgeleverd, een gemid delde van 15 mille per week. De heer Van Zutphen verwedde er zijn baard onder, "dat ook in de komende„week zulk een bedrag zal binnenvloeien. Op het landgoed Dutnrell te Wassenaar woont een Hebriden- schapenpaar, een zeer zeldzaam a ras in Nederlands .Vrijdag werd jj het paar verrast-met de geboor- g te van een lam. Moeder en kind -g in de sneeuw. g§ - 'Ai..-.'is, Advertentie -vjJïiölSs V. KOSSEMS f. 1.40 tn l.1.- De rijkspolitie i van éBlaricum heeft Zaterdagavond in samenwerking' roet; de; Hilversumse recherche!twee inwoners; van Hilversum, die ervan verdachtwer-; den betrokken te zijn geweest .bij ï:de~ overval op de Coöperatieve Boerenleen bank te Blaricum op Donderdag 8>Ja- van Hilversum, die ervan verdacht"Wërri/gSsI den betrokken te zijn geweest-bi) ;iA*-' overval op de Coöperatieve Boerenl ricum op Donderdag nuarï jJ., waarbij een bedrag fi van;-. 17.000 werd gestolen. Een van de mannen is Inmiddels op,, vrije voeten gesteld.; De ander isgecon-if, fronteerd met de Hilversumse taxi-;-, chauffeur, die op de bewuste, avond; tweeg mannen naar de' rijksjveg heeftri-veacfcg voerd. De taxichauffeur heeft de gearresteerde^ niet als één der passagiers herkend. - In Achtkarspelén hébben zich 'de laaf- sle dagen met betrekking lol het vervoer van - werkwilligen naar „De Ommelan den" opnieuw moeilijkheden voorgedaan, doordat de burgemeester, de heer H. van Ek, zich genoodzaakt heeft gezien Zater dag "bekend te maken.'dat de politie des noods van vuurwapens- 'gebruik zal maken.- KJV;-/": j „Er.zijn.,, spijkerleltéh en glasscherven op de "weg gegooid om'de'Lus. die.dage lijks drie lot acht arbeiderz vervoert, lekke banden te doen krijgen en van de bus zijn de laatste dagen al meerdere ruilen gesneuveld. Toen een hamer door een ruit werd gegooid, werd één van de inzittenden licht gewond. Zaterdag werd het samenscholingsver bod in enkele dorpen reeds ernstig over treden. Bij de aankomst van de bus uit Gro ningen waren honderden mensen op de been. Een werkwillige moest, beschermd door twee oolitie-agenten, naar huis wor den gebracht De Rijkspolitie is de laatste dagen in deze gemeente sterk vertegenwoordigd. Aan de inwoners van het dorp Koot- stertiile, waar het hoewel zelfs de sta- Ass. Press verneemt uit verantwoor delijke geallieerde kringen te Bonn, dat het plan van het Europese leger zozeer op losse schroeven is komen te staan, dat kennelijk slechts een krachtig optreden van generaal Eisenhower het kan red den. Men gaf er uitdrukking aan de hoop, dat de as. minister van buiten landse zaken John Foster Dulles in de nabije toekomst naar Europa zal worden gezonden om Eisenhowers persoonlijke interventie ten uitvoer te leggen. De Zweedse legatie te Tokio heeft Maandag een lijst uitgegeven met de namen van de 21 overlevenden van de „Avanti". die Zondag door een Japans schip te Kagosjima in Zuid-Japan aan land zijn gebracht. Op deze lijst komen de namen van twee Nederlan ders voor. Het zijn de 25-jarige Peter Bleeker (matroos) en de 22-jarige K. J. van der Vilt (dekjongen). Deze 21 geredden hebben een dag en een nacht na het breken van de „Avan ti" in een sloep rondgedreven. Zij wer den Vrijdagmiddag ontdekt door een Amerikaans vliegtuig, dat het Japanse schip waarschuwde, dat hen later op pikte. kers tot kalmte hebben aangemaand nog zeer rumoerig is, heeft de burge meester een gedrukte waarschuwing huis aan huis laten verspreiden. - - - Kaar he.t Noorse kuststation Farsund méldt heeft het'3800 ton niétende m-.s. „Lyng:enf jord" Maandagochtend vroeg geseind, dat Kei bij de kast van Znid- Noorwegen ih aanvaring is gekomen met het Nederlandse schip „Stella Maris", een kustvaarder van 619 ton, eigendom van de rederij „Theodora" te Uithoorn. Volgens dit bericht heeft het Noorse schip alle opvarenden van de „Stella Maris" aan boord genomen. De „Lyngenfjord" meldde later, dat de „Stella Maris" is gezonken: De bemanning van het schip is Maanr dagochtend in- Kristansand aan wal ge bracht. De kapitein verklaarde, dat de „Lyn genfjord" in dichte mist zijn schip aan, stuurboord, bijna midscheeps, raakte. De „Lyngenfjord" bleef, met de „Stella Maris" tegen de boeg gedrukt, lang zaam opstomen totdat de bemanning van het Nederlandse - schip via een touwladder aan boord van de „Lyngen fjord" had kunnen klimmen. Korte tijd later zonk de „Stella Ma- ris". De „Lyngenfjord" liep op de wa terlijn een klein lek op. Een vreselijk drama heefl zich Zater dagmiddag op hei IJselmeer. afgespeeld. Drie jonge Volendammertjes verdronken op hel-IJselmeer nadat zij door het onbe trouwbare ijs waren gezakt. Ongeveer drie kilometer van hun-dorp vonden,zij de vreselijke verdrinkingsdood. Twee jongens, Jan Snieder en Cor Stroek hebben alles gedaan om de jon gens te redden, maar ,hun doodsverach- tende werk werd niet bekroond! Wel slaagden zij er iri'het vierde knaapje dat in het water lag te redden. Een tweede ongeluk, dat aan twee jon gens ..hét.' leven kostte, - geschiedde ie Z-waagdijk, waar de 14-jarigeJ. G. lm- mink -,en: de 19-jarige Th. Sijm. bij hel schaatsenrijden op de .Grote Vliet bij het dorp Önderdijk eveneens- door -het ijs zakten en verdronken. -Een 15-jarig broertje vanSijm heeft nóg geprobeerd de :twee jongens-te r.red- den. Hij zakte, echter-;zelf door hét-ijs en kon slechtsmet .de -grootste' moeite de wal bereiken. - - ,t De tienjarige Jo_.vapVlaanderenuit .Vdle-adhrnTfejÉB^jft^rfehajés^tófa Smit 'op .de' priksledehet .méér opgegaan; gevolgd' door ;NicoZwartboed en ICor Kwakman, die op del schaats;:peden. ^Het.'I ijs bezweek onder de slede én- de' 'Wciriey jongens doken inhet koude water; 'De^, andere, jongens probeerden hën ';te"'jred;A den, maar deelden spoedig hunrioL ^K v A; Juistkwamen'- Snieder/ enStroeK: vanf Marken op deschaats aahgéredéiL;rfZjJ| hoorden het hulpgeroep en. schotënpals! een pijl uit de 'boog op de -onhéilsplaatiri aan. Stroek wist de kleine Smit terjredjï den.' maar 1 deredders ;,raakten.; bij!ghuh?i, verdere": pogingen zelf in het.. watet.^étfS moésten elkaar van de dood. redd »n De' op het IJselmeer om hét- lévenVgë»|? komenen zijn: J. W.-; C.*'M;. ;van ;jVlaan-J%, dereny: C;";Xr J,--'i;:Kwaknten;teh#':-N5K^L'ffl Zwartboed. - resp. 10, 11','éft :12jaar£cud.föf|" De 13-jarige; L. i Wiesnèkkeri-uir den -was Zondagmiddag metzijni >i 17-1, jarige yriend G. H. uit Bussunii?- tiètj IJselmeer opgegaan.Ongeveer^ ;f.5 uit - de kust- bij Valkeve< door>het ;ijs;,gezakt. H.;vheeft, -ztenj^lÈhZétfZ-ïet^eddéat.iï.Wiést èvón^wéran^en^ht jsttiEféiQl^ovc^, schotjis.vnog met:;;gëyondënr| vë&mÊM Naar serst thans is bekend geworden is op 8 Januari de 24-jarige ongehuw de soldaat le klasse J. G. J. Poulussen uit Hemmen (Gld.) toen bij het over nemen van de wacht op het vliegveld Volkel een pistool afging, dodelijk ge troffen. Het onderzoek in deze zaak is nog gaande. Hef slachtoffer zal morgen ter aarde worden besteld. •£t.£ü Winston Churchill, die op het ogenblik in Amerika'vertoeft, héejtreeds keren een onderhoud met president Truman gehad. De president zat ook'' bij het diner dat Donderdag jl. tn da'Bntse'ambassadete:-Washirigton^wmt^ gegeven. Tijdens de receptie die hieraan voorafging, speldde de. Britse prémier een bloem op de revers van de president, die binnenkort zijn taak aan generaaVy Eisenhower zal overdragen. ik De plechtigheid vond plaats in de 5't. Giles-kathedraai van de Schotse hoofdstad en werd behalve door vele leden van de hoogste adel, ook bijgewoond door koningin Eliza beth II en haar gemaal, die vergezeld werden door prinses Margaret. Zjj verschenen uitsluitend als gasten en alle formaliteiten, verbonden aan een officieel koninklijk be zoek, bleven achterwege. In totaal waren er 1800 gasten uitgenodigd. De hertog van Buccleuch bezit in Schotland pier kastelen en een half millioen acres land. De graaf van Dalkeith werd enige jaren geleden genoemd als mogelijke toekom stige echtgenoot van prinses Margaret. Heel -Edinburgh viernte het feest mee. Toen de stoet uit de kerk vertrok, mengde het schrille geluid van de doe- dehakken der Edinburghse politie zich met de muziek waren meer dan duizend koddebeiers,' schaapherders, van de huwelijksmars Op'de receptie, die daarop volgde, smeden en ander personeel van de graaf aanwezig. De twee jongste, dochters van ko ning Frederik, de prinsessen .Benedik te en Anne Marie, zijn gisteren bjj een auto-ongeluk aan de dood ontsnapt. Zij bleven ongedeerd, doch kregen een zwa re zenuwschok. De prinsessen reden met hun gou vernante in een auto van. de. koning, toen deze in botsing kwam. met een andere auto, op de gladde weg rond tolde, het trottoir opvloog en tegen, een muur botste. De koninklijke auto werd zwaar beschadigd, doch allen bleven ongedeerd. Het Costaricaanse schip „Aster" is Zaterdagmiddag bij dë Goodwin Zand banken in aanraking gekomen met het Franse schip „Fauzon" van de Compag nie de Navigation d'Orbigny te Parijs. Beide schepen liepen averij op, de „Aster" aan bakboord, dë „Fauzon" aan het voorschip. De sleepboten -Goliath uit Zeebrugge en Maas uit Vlissingen bereikten de „Fauzon" en maakten ya3t-Doordat dikke mist de navigatie belemmerde, moest men het plan het schip naar Vlissingen of Zeebrugge te brengen opgegëven, en heeft men de „Fauzon" op de Wendui- nerbank gesleept Het schip maakt water in de ruimen i en 2. Uit Antwerpen vertrok- het grote bergingsvaartuig Salvor H om.te tractor ten de. „Fauzon". te bergen. De beman ning van het schip tracht de onderge lopen ruimen leeg te pompen. De bestuurder van de andere aiïioAwasJ?$L„ Erik Betting,een persfotograaf penhagen. "Hij werd roet zijn' edit"genötë\Kj§§ per ambulance naar het", ziekenhuis bracht. Betting kréég eëri hersenschud-r,|S ding. Zijn vrouw werd aan de .'.rugged -d graat gewond. Naar uit betrouwbare bronver-v jië nomen wordt heeft de heer JtMteriffe Heuvelhof te Rotterdam, pcunihgméés-isS ter en vrijgestelde van de Ned.. Bond van Chr. Overheidspersoneel; ^.vpor zijn benoeming iot adj. secrethrisj-SgÉ generaal van het Internationaal s Chr Vakverbond (LC.V.J met standplaats Brussel bedankt. .V - tv®» In het ziekenhuis te Tegelen ié' dagmorgen een drieling geboren,^namë-ÏSfl lijk twee jongens en een mëisjë.';:Het'5zi}hi?S Franciscus Conrardus,. Petrus WilhelmusggS, en Esberta -Wilhelmina,1kinderem -van :;v}. het echtpaar Beckers-Benkers.'-!De.';,toe->i|| stand van de moeder en de drie Wiidereu® is bevredigend. Het gezin Beckers 'téldéW reeds - twee 'kinderen. - r;.'.;-;'.at - Zaterdag ..zym in hetgebied van StuW^Ës gart 33 nieuwe gevallen van typhus-aatóSlI gegeven; In de stad is; het -aantal'i-gëvalï®^ len:thans 116, in;de:voorsteden 33:5Ew©Bfii patiënten zijnoverleden.'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1