De moeilijke sprong DODELIJK WANTROUWEN ONDER DE SOWJETS Faustus» zakt verder OOK BULGARIJE SPOEDIG ZIJN DEEL Boottrein botst tegerti wachtende D-trein EERSTE *"T^AMER^#ï«ENTNA^^» OVER DE RIJKSBEGROTING Geen onvoorwaardelijke steun van V.V.D, A.R en C.H-fractie. Grootscheepse zuivering verwacht Zandzuiger Ahoy boekt resultaat Anti-Joodse processen Verblijf van Nederl. oud-militairen in Indonesië bemoeilijkt WOENSDAG 14 JANUARI 1953 ELFDE JAARGANGNÓ/2363* Weerbericht Spoorwegverkeer in Italië verlamd Tito opnieuw presidént V.N.S. bestelt twee motorschepen wmsm ARRESTATIE AAN -' :DE GRENS l Bestuurder zat uur lang bekneld Amerikaans bouwbureau in West-Europa Dulles en Stassen naar Europa Twee Nederlanders .V, in België gewond ftp }m "*N TENGEVOLGE VAN 24- U URSTAKING f 20.000 per tveek Minister Mansliolt in Kopenhagen m sic IfM' WSSM i|s Brits vleesrantsoen een weinig verhoogd Kwestie Suriname Onbegrijpelijk en onjuist siiisgis 9 Zie verder - pagma:A jïM imi Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 29215 CS. li Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30—19.30 mr Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 2S2I6 'ï-Gravenhage: Huygensplein 1—postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Advertentie-afd.: Tel. 114402 Abonnementen en Expeditie: Telefoon. 1154&" Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Tel. 6738» Abonnementsprijs 49 cent per -week, 2.13 per maand. ƒ6.35 per kwartaal Losse .nummers 13 cent N- Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S, BRUINS SLOT. Geldig van Woensdagavond tot Donderdagavond., LICHTE VORST - T Overwegend droog weet met plaatselijk mist of wolkenvelden. Weinig wind. Over het algemeen ^lichte vorst. -A; Si SïSA'J O O -Uitgave: N.V. Dagblad „Trouw** - k LS de landen van Europa weer sterk zullen worden dan moet er in de economische verhoudingen in Europa iets veranderen. Dan moeten de tolmuren neergehaald worden. Dan moet er een vrij betalingsverkeer komen. Het zou natuurlijk het beste zijn als dat over de hele wereld mogelijk was, of althans over een veel groter deel van dé wereld dan het West- Europa der zes landen. Maar dat kan niet. Daar zijn een aantal grootmachten, die haar econo misch leven zo hebben georganiseerd, dat dit niet gaat. Amerika hoort daar toe en Groot-Brittannië en Rusland. En daartussen ligt nu het economisch verbrokkelde Europa. Nederland met een eigen geïsoleerde economie. En Bel gië met een eigen economische apart heid cn Frankrijk cn Duitsland en Italië: allemaal zoeken ze in hun isolement hun economische kracht En allemaal weten 2e, dat d i t isole ment geen kracht maar zwakheid be tekont. Monnet, de president van do Hoge Autoriteit voor Kolen en Staal, heeft erdezer, dagen in Straatsburg op. gewezen hoezeer de toename in de productie in West-Europa achter- gebleven is bij die in Rusland en in 'Amerika. Dit achterblijven in de productie toename betekent, dat onze kracht in "de wereld verzwakt en dat de wel- fvaartsmogelijkheid van onze toe nemende bevolking steeds minder wordt. Als de tolmuren wegvallen en er vrjj betalingsverkeer komt binnen de zes landen ontstaat de mogelijkheid voor een uitzetting van de economi sche bedrijvigheid, omdat men dan van een grote markt zeker is, die door de zes landen zelf wordt ge vormd. Dat is b.v. de kracht van de .Verenigde Staten van Amerika. De zes landen nu vormen tezamen een even grote macht als de Verenigde Staten. "1LTEN zal zich afvragen: Maar als xrl dat nu zo noodzakelijk en zo voor de hand liggend en zo redelijk is, waarom doet men het dan niet en waarom heeft men het dan niet al lang gedaan? Het antwoord is: Het is zo moeilijk om van een hellend vlak,,, waarop si-menzich -al geruime tijd bevindt, >.terug .te keren. SfflgMeh heeft'.mu eenmaal al sinds de .best gedaan om ,eén "té .hóuden in ieder land, die nationaal -gebonden is. Er zijn dientengevolge takken van bedrijf in alle landen, die schijnbaar levend zijn, maar die'als de wind der vrijheid er door zou jagen, in werke lijkheid als dood hout naar beneden zouden tuimelen. Er zijn andere takken van bedrijf, die grote concurrentiemoeiljjkhedcn zouden krijgen; Men denke maar, eens aan het verzet der Belgische boeren tegen een Economische Unie met Ne derland. Hier wreekt zich de achter lijkheid van de Belgische landbouw in vergelijking met de Nederlandse. Deze voor de hand liggende moei lijkheden, die men. onder het oog moet zien, brengen er de nationale staten toe om zich nog steviger vast te bijten in het systeem van het eco nomische isolement. - Om de moeilijkheden van vandaag het hoofd te bieden riskeert men zo echter het ontstaan van veel grotere moeilijkheden op de dag van morgen. Het huidige systeem versohuift de moeilijkheden naar de toekomst. Maar dat zullen dan veel en veel grotere moeilijkheden zijn. Men moet er mee, rekenen, dat bij het huidige econo mische systeem de .welvaartsmogelijk heid in Europa afneemt, dat ook de mogelijkheid om met succes handel te drijven met overzeese landen afneemt. Want de economie der afzonderlijke landen wordt verhoudingsgewijs ten opzichte van gebieden als het Britse Gemeenebest, Amerika cn Rusland hoe langer hoe zwakker. Met dit systeem kan de bevolking van West- Europa niet duurzaam bestaan op een enigszins behoorlijke wijze. Daarvoor gaan de ogen alom hoe langer hoé meer open. Maar tegelijker tijd aarzelt men hoe langer hoe he viger om de sprong te wagen. Die aarzeling is het grootst als men vlak voor de sprong staat. Dat is begrijpelijk. De hele discus sie in Straatsburg hu al vier jaarlang, is eigenlijk de wedstrijd tussen het besef van de noodzakelijkheid van de sprong en de aarzeling voor de sprong. Dit brengt de zaken telkens op een dood punt. v En om daar overheen te komen moet men een federale politieke auto riteit hebben. Men moet de resolute daad doen en de beslissingsmacht uit het een zijdig nationale naar het gezamenlijke Vlak over brengen. Dat kan en dat is aanvaardbaar, mits de landen zich inderdaad ver plichten om dan ook geen halve maat regelen te nemen, maar hele. Kolen en staal en defensie zijn niet vol doende. Geleidelijk aan, maar volgens bindende duidelijke afspraken moet' het gehele economische leven uit de nationale gebondenheid worden be vrijd. D E arrestatie van negen Joodse doktoren in de Sowjet-Unie op tenlasteleggingen, welke zuiver op fantasie schijnen te berusten, vormt een aanwijzing, dat er een interne zwakte in het regiem van de communistische partij bestaat, waarvoor de Sowj eileiders bang zijn, zo meldt Ass. Press. Samen met de recente uitval van het Politburo-lid Mikhail Suslof tegen de vroegere hoofdredacteur van Bolshevik, geeft zij zelfs een aanwijzing voor een verdeeldheid in de hogere kringen van de partij, welke een zuivering ral vereisen, welke veel verder gaat dan de arrestatie van enige doktoren. Hel spoorwegverkeer Ju Italië was git leren tengevolge van een staking van naar schalling 200.000 spoorwegarbeiders, die aangesloten zijn bij hel communis tische algemene vakverbond, verlamd. De enkele treinen die nog reden voerden aen politie-escorle mee. De staking gold voor 24 uur. Honderden reizigersvan internationale treinen moesten uren op de voornaam ste stations wachten, alvorens plaats te kunnen krijgen in een der ingelegde speciale treinen. De stakers wensen een loonsverhoging van ongeveer 10 procent. Niet-commu- nistische bonden hebben geweigerd aan de staking deel te nemen en verklaard, dat zij ter bevordering van communis tische doelen was afgekondigd. De Italiaanse regering heeft Dinsdag vliegtuigdiensten georganiseerd ter ver vanging van sneltreinverbindingen, tussen Italiaanse steden en het eiland Sicilië. Ook is gebruik gemaakt van legervoer tuigen en militaire treinbestuurders. De burger-ambtenaren van bet Ita liaanse .ministerie van Landsverdediging hebben inmiddels medegedeeld Donder dag 'ook gedurende één dag. in sta king la zullen gaan, om. kracht ;bij' Je zetten aan hun.'eisen! inzake .eenmaan delijkse extra-toelage. Maarschalk Tito is heden door de Zuidslavische nationale vergadering met 568, voor, één togen gekozen tot president van de Znldsiavische federale republiek. Dit t* een schilderij van een Sow jet- kunstenaarvoorstellende een medi terende Stalin bij het praalbed van zijn jong overleden assistent Andrej Zjda- noio. Het schilderij dateert van 1949. Hoewel Zjdanows dood vrij plotseling was, nam men in het Westen toch niet aandut hij „geliquideerd" werd. Nu heet het ineens, dat Joodse artsen sijn dood bewerkt hebben. Zou men zich niet moeten afvragen, of er dan toch iets meer schuilt achter deze geschie denis? En achter dit schilderij? De openlijke anti-Joodse aard van de tenlasteleggingen kloppen met de aan vallen in de Sowjet-satellietstaten op het Zionisme. Het schijnt echter, dat dit in de Moskouse zaak een nevenkwestie is. Britse en Amerikaanse diplomaten hou den er rekening mee, dat de arrestatie van de negen doktoren het voorspel is tot een grote zuivering en zal leiden tot het grootste Sowjet-hoogverraadsproces sinds 1936. De negen doktoren, onder wie ver scheidene Joden, werden gearresteerd wegens de moord op twee Sowjet-kop- stukken en wegens pogingen om op zijn minst nog vijf andere uit de weg te rui men. Aan alle negen doktoren werd ton las te gelegd agenten van de Amerikaanse en Britse geheime dienst te zijn. De Brit- (Van een onzer verslaggevers) „Ik sou zelfs bij Jienadering niet durven zeggen hoe' lang het nog duurt eer de Faustus geheel in de bodem van de Nieuwe Waterweg is weggezakt. Daarvoor zijn er te veel factoren, die op het verzakkirigsproces invloed oefenen. Laat mjj het voorzichtigheidshalve zo formuleren: als het karwei binnen drie maanden volbracht is, dan ben ik tevreden". DU is de mening van de heer J. C. Oosterwijk, directeür van, de N.V. Boele St Oosterwijk, welker kapitale zandzuiger Ahoy sinds enige weken boven het wrak van de Faustus aan het zuigen is, om het schip in de bodem van de Nieuwe Waterweg te doen wegzinken. /-y j t bespeeld accordeon klonk menigmaal >;,Hèt was gisterenprachtig wee^r, en dë heer; Oósterwlik "wilde deze ^omstan digheid^ benutteri-éom^ een igroot -gedeel-;- të van ziia ;350 man 'o^vattèndé^vpé)Tta sbrieeiyeens^ met Agaten j&iën hoé.trots" van het bedrijf,de Ahoy, haar moeizame en voor Neder land zo belangrijke taak verricht. Met de Regentesseplaat werd een uitstapje naar Hoek - van Holland gemaakt, en onder begeleiding van een virtuoos- Diplomatieke berichten uit Sofia wijzen er op, dat de grote golf van schijnprocessen tegen Joden en „rechtse dcyiationistcn", die nu door de communistische wereld gaat,'zal waarschijnlijk spoedig Bulgarije bereiken. De hoófdbeklaagde in een aldaar te voeren proces zou volgens deze berich ten kunnen zijn de voormalige Bulgaarse minister van Handel Demiter Ganev, die verleden jaar uit zijn ambt ontzet werd. Onder de beklaagden kunnen zich ook bevinden de voormalige minister voor de Zware Industrie Anton Jugov en de voormalige minister van Landbouw Nicola Stoilov. Beiden werden verleden jaar gezuiverd. Volgens deze berichten wordt Ganev beschuldigd verbindingen gehad te heb ben met de voormalige Roemeense minister .van Buitenlandse Zaken Anna Fauker, die verleden jaar uit haar functie gezet werd wegens „rechts de- viatlonasme'1. Zij is, zoals vele andere beklaagdén achter het „ijzeren, gordijn Joods. Volgens berichten uit Wenen schijnt de ontzetting van Ganev samen te val len met de bijna volledige economische afzondering van Bulgarije van het Westen. Tegen het einde van 1952 be droeg de Bulgaarse in- en uitvoer naar en van Westelijke landen slechts 7 pet. van zijn totale handel. De rest van de handel wordt-gedreven met Rusland en de satellictlandcn. Desniettegenstaande is het 'mogelijk, dat Ganev ervan be schuldigd wordt getracht te hebben de buitenlandse handel, van Bulgarije 1 te De N.V. Vereenigde Nederl&ndsche Scheepvaart Mij te 's-Gravenhage heeft de contracten getekend voor de bouw van twee .erikelschroefmotorschepen van 5000 ton draagvermogen bij de „Nordseewerke" te Emden, De schepen zullen worden opgeleverd resp.- in Juli en October van dit jaar en zullen elk worden voorzien van twee door de „Maschienenbau Kiel A.G." te leveren „M.A.K.'-motoren van tezamen 3600 A.P.K. De schepen zijn bestemd voor de vaart op West-Afrika en zullen een dienstsnelheid hebben van 13 Vi a 14 knoop. H»t verblijf in Indonesië van Neder land» cud-K.L.- en K.N.l.L.-militairen wordt inderdaad door de Indonesische autoriteiten bemoeilijkt. De maatregelen, die afkomstig zijn van het militaire screeningiapparaat hebben onder deze groep ernstige ongerustheid gewekt. De minister van Buitenlandse Zaken dé minister zonder portefeuille, die bulks mede namens de minister van Oor log en van Marine meedelen, verklaren echter dat van discriminatie ten aanzien van Nederlanders niet kan worden ge sproken. Ook niet-Nederlandse .natuur lijke en rechtspersonen ondervinden moeilijkheden door maatregelen van- het Indonesische militaire screeningsorgaan. De ministers sijn van oordeal, dat: aan an ander gaan' aanlalding kan sijn om la bevorderen. dat da Nederlandse milt nauw te verbinden aan het Westen, aldus diplomatieke berichten. „De toenemende vervolging van Jo den achter het „ijzeren gordijn" berust niet speciaal, zoals onder Hitler op aangewakkerde rassenhaat. De com-* mundsten hebben hek meer voorzien op de klasse, die zij de naam-van „mono pol kapitalisten" hebben gegeven", zo vertelde gistermiddag de Duitse leider van de organisatie van Vrije Juristen te Berlijn, dr Theo Friedenau, op een persconferentie belegd in het Carlton gebouw te Amsterdam door het natio naal comité tegen het concentratie kamp-systeem. Hg geloofde, dat de vervolging zich niet uitstrekt tot de werkelijk arme Joden. De ondervinding, die Moskou, in de landen achter het „IJzeren Gordijn" met Joodse leiders heeft opgedaan, was naar de mening van Stalin blijk baar, dat onder hen teveel „Tito-isti- sche krachten" schuilden. Be verkla ring voor de thans zo duidelijk wor dende Joden-vervolgingen vloeit daar uit yoort: Enerzijds heeft Stalin weinig vertrouwen in vele van deze leiding gevende Joden, anderzijds komt het hem goed van pas op hen de schuld van de vele binnenlandse politieke en economische moeilijkheden af te schui ven. Het Seek dr Friedenau niet onwaar schijnlijk, dat bij deze communistische campagne, voorzover Oost-Duitsland betreffend, tevens wordt gepoog'd de bij de Duitsers nog sluimerende, oude nazi instincten van anti-semitismeop te rakelen. bespeeld accordeon over het schip het stimulerende refrein: „Kom d'r in, doe je boord af, Kom d'r in, trek je jas maar uit!" Hun boord afdoen en hun jas uit trekken, dat moetèn/de 20 man, die de bemanning .van dè-*' Ahoy vormen, in totaal is'de zandzuiger 'nu al 14 dagen en naehton in werking- geweest, en-tel. kens wordt, de ingê^ifei^^Jmachuier 'rle bediend door'10' man'/Tltingezwbeg heeft tot resultaat-gehad, dat'de Faus tus reeds een viertal meters dieper is weggezonken: oorspronkelijk stond er bü laag tij 2.80 m water boven het wrak, nu is het reeds 6% m. De Ahoy is met zes ankers vertuid boven de plaats van het wrak. Op een. viertal plaatsen i is de kop van de enorme zuigbuis nu onder het schip doorgeweest om sleuven te zuigen, die zich door de sterke stroom tot één sleufverenigd hebben. De Faustus rust nu met boeg en achterschip op een kleirug, en zal waarschijnlijk in tweeën breken. Geleidelijk-aan wordt dan de sleuf zodanig verbreed, dat hetgehele schip in een diepe kuil komt te rus ten. De heer Oosterwijk heeft goede hoop op de afloop van hot werk dat hij heeft ondernomen. Het werk van de Ahoy kost de Staat der Nederlanden per week zo'n 20.000, maar zowel Rijkswaterstaat als de heer OosterwUk heeft er alle belang bij, dat het karwei zo spoedig mogelijk beëindigd wordt. Immers, de 20.000 per - week vormen slechts de werkelijke kostprijs. Is het werk binnen een bepaalde tijd vol bracht, dan wordt er pas een premie uitgekeerd, in welke premie ook de bemanning van de Ahoy deelt,/en te recht. Alle by het werk betrokken partijen doen dus hun uiterste best het obstakel zo spoedig xnpgelijk te doen verdwijnen. lairo missie uit Indonesië wordt terug genomen en opleidingsfacilileilen voor Indonesische militairen hier le lande op zo kort mogelijke termijn worden be ëindigd. Wel wordt contact onderhouden met de Indonesische autoriteiten over de on derhavige kwestie ter bescherming der Nederlandse belangen. Binnenkort kun nen hierover van de Indonesische rege ring nadere mededelingen worden tege moet gezien. Berst daarna kan worden overzien tot welke consequenties de ten aanzien van Nederlanders toegepaste Indonesische immigratiepolitiek zal leiden en wat ter sake van Nederlandse-sijde zal moeten wordengedaan. se woordvoerder zei, deze beschuldiging ,niet au serieux te némen". Russische deskundigen in het Foreign Office hielden verder rekening met de mogelijkheid, dat de communisten voor bereidingen treffen voor een georgani seerde campagne tegen de Joden met als mogelijk oogmerk d« steun te» krijgen van de anti-semieten' in Duitsland en de Arabische landen. Het nieuws is in Israël met grote be zorgdheid ontvangen. Sommige waarne mers in Isra I vrezen, dat de Joden in. groten getale naar Siberië zullen worden verbannen. In de meeste landen iri het Oosterse blok wordt geageerd tegen Zionistische instellingen en nationalistische Joodse organen. Of Zhdanov werkelijk uit de weg ge ruimd is of op natuurlijke wijze tenge volge van een hartaanval aan zijn ein de is gekomen, doet nu ook niet ter za ke. De kwestie is, dat de dood van Zhda nov voor bepaalde hDge kopstukken in Moskou van meer belang was. dan wan neer hij nog in leven zou zijn. Hij ver strekt hen nu een excuus een zuivering te beginnen, waarvan menig hoogge plaatste partijfunctionaris het slachtoffer 20u kunnen worden. Er is nog iets opvallends bij de bekendmaking van Moskou. Deze spreekt over een samenzwering tegen militaire kopstukken; Veel militaire kopstukken in de Sowjet-Unie zijn „overiedén". De pers wedke niet nood zakelijkerwijze al deze doden meldt, heeft in 1952 de dood van ongeveer 30 hoge militairen vermeld. Deze waren gemiddeld slechts 55 jaar oud. Niet ten onrechte heeft het Ameri kaanse departement van Buitenlandse ■Zaken verklaard, dat deze gebeurte nissen op een toenemend gevoel van binnenlandse onveiligheid duiden. Een douanebeambte ontdekte Maan- i: dagavond aan de grens nabjj - Kalden- kirchen twee personen, die" zijn argwaan, j. 'opwekten. Hij sommeerde hen - halt te houden en loste een waarschuwings- schot, toen de mannen aan zijn bevel geen gevolg gaven. Een hunner bleef daarna" staan, doch de andere ontkwami/Eg Daar de aangehoudene geen aacne-A, melijke verklaring kon geven van zijn aanwezigheid in het grensgebied, ïs hij nader aan de tand gevoeld. Gisteren heeft hij, in afwijking van wat-hij bij gt zijn aanhouding vertelde, gezegd Ne-ïW deriander te zijn. Hij spreekt Duitsmet;,- een Nederlands accent. Ofschoon het ;-, niet mogelijk was nadere verklaringen van de plaatselijke politie te verkrijgen .-. staat toch reeds vast, dat de aangchou- dene niet tot het Bredase complot pe-v.;: hoort. Minister Mansholt is Dinsdagavond iff te Kopenhagen aangekomen,- waar hjj besprekingen zal voeren met de Deense minister van Landbouw. In het bflZöhJ/j:/ der zullen de besprekingen, betrekking hebben ,op de z.g. „groene pool'!, .dep rationalisatie van. do landbouw .--in^/. West-Europa. Dé voorste uiageti van de boottrein, de cabine, is niet meer te zien, daar deze} geheel in de achterste wagen van- dei; D-trein is geschoven. De boottrein van Hoek van Holland naar Amsterdam is gisteravond, om streeks kwart voor acht, op de, lussen Maassluis cn Vlaardingcn voor een on veilig sein wachtende, D-trein naar Hamburg gereden. De bestuurder van de boottrein, J. van Tongeren, uit Rot terdam, raakte inzijn cabine bekneld. Pas na ongeveer een uur kon hij uit zijn benarde positie worden bevrijd. Hij' klaagde over pijn in een schouder en werd naar het ziekenhuis te Vlaar dingcn overgebracht. Zijn verwonding schijnt niet" van ernstige aard te zijn. Enkele treinpassagiers werden niet noemenswaard gewond... 4 --V- .De schade, valt nogal mee. 'Alleen de achterste wagen van de D-trein en t het^; voorste deel' van de boottrein zijn be-«; schadigd. Déraillementen deden - -zich v niet voor. 8j§ Om vijf minuten voor "tiénis dcv-Dr.'/ trein met de overgestapte passagier* uit de boottrein naar Rotterdam ver-;/' trókken. De boottrein-passagiers -stap-/-; ten in Schiedam uit.om met de gewone^ S trein naar Amsterdam te gaan. Hoe het mogelijk was, „dat treinop de stilstaande D-trein reed;-i/;is.-..gj. nog niet verklaard. 1 Gisteravond laait was de baan .weer geheel vrij. Onmiddellijk nadat het geruchtsjvatti^» het ongeluk was doorgedrongen - kwantóSK van alle kanten hulp opdagen. De Na- tionaleïReserve die juist,een ;-£óefenmg/|p; hield-verscheen dp de$/.plaats ;;.yanide«g| botsing, evenals de politie, de/brand-/ weer .en, deRoae-Kmiscolonne j;nnder| tpiriint»' van .''dr.1 leiding' van dr. Hasper. (Van onze parlementaire verslaggever) De Eerste Kamer heeft gistermiddag de eerste schreden gezét op het pad van de behandeling der Rijksbegroting voor 1953. De drie sprekers, die in de-middagvergadering algemene politieke beschouwingen hielden en door het bijna voltallige kabinet beluisterd werden, behandelden vrij uitvoerig de. gang van zaken bij de jongste kabinetsformatie. Deze sprekers waren prof. Molenaar (V.V.D.)prof. Anema (A.R.) en mr, Kolff (C.H.), van wie eerst genoemde ook de kwestie van het secessierecht voor Suriname ter sprake bracht. De V.V.D.-fractie zal het beleid van dit kabinet met welwillendheid, maar niet zonder critische zin, volgen, zo verklaarde prof. Molenaar. De fractievoorzitters van A.R. en C.H. zegden de steun van hun fracties toe." Prof. Anema maakte daarbij de rès- minister-president een nadere uiteenzet- trictie, dat principiële of belangrijke practische bezwaren op bepaalde pun ten het steunen van het regeringsbeleid onmogelijk kunnen maken. De C.H.- fractie zal de daden van het kabinet af wachten om te beoordelen, hoever haar steun kan gaan, aldus mr. Kolff. Prof. Molenaar (V.V.D.j verzocht de Zo zag de voorsteveiz er uit van het Franse s.s. „Fauzon" na de aanvaring met het Costaricaarise schip „Aster". Hoewel gevreesd werd dat de „Fauzon" zou zinken slaagde men er toch in het schip naar Vlissingcn te slepen. De Britten krijgen met ingang van 25 Januari een klein stukje vlees per week meer, n.L de tegenwaarde van een penny. Het wekelijks rantsoen komt op een shilling en negen pence. Het rantsoen bacon daarentegen wordt rhet ingang van 25 Januari teruggebracht van .vijf op vier Engelsen onzen" De verhoging van het vleesrantsoen is een gevolg van de nieuwe handelsover eenkomst tussen Engeland en Argentinië, krachtens welke Groot-Brittannië 250.000 ton vlees krijgt Het hoofdkwartier van de Ameri kaanse strijdkrachten in Europa deelt mede, dat in West-Europa een Ame rikaans bouwbureau zal worden ge sticht, dat alle Amerikaanse militaire bouwwerkzaamheden ln dat gebied zal regelen. Het bureau begint Donderdag te Orleans in Frankrijk met zjjn werk onder leiding van generaal-majoor Mathewson. Later wordt het naar Parijs verplaatst, waar het rechtstreeks onder generaal Ridgway zal werken. ting te geven van de binding van de fracties der Tweede Kam'er aan de richtlijnen, die bij de kabinetsformatie zijn opgesteld. De sterke invloed van de fracties op de bezetting van de posten in het kabinet achtte hij niet juist. Die invloed beperkt de zelfstandigheid van het kabinet en maakt ook inbreuk op de zelfstandigheid .van de Kroon. Wat het aantal ministers' betrëft kon spr. de indruk niet van zich afzetten, dat de kwantiteit heeft moeten'goedma ken wat er aan kwaliteit te kort was. Als één van de belangrijkste taken van dit kabinet zag prof. Molenaar een ver lichting van. de lasten, .waar die te zwaar drukken. In dit. verband pleitte hij voor de middengroepen. Over de houding van hét kabinet ten aanzien van .de kwestie met Snriname, waarover in de Tweede Kamer, uitvoe rig gediscussieerd is bij de begroting van Overzeese Rijksdelen, was prof: Molenaar niet erg te spreken. Hij vroeg dr. Drees de Kamer in te lichten over de telegramwisseling, die plaats vond' tussen de regering en minister Kern kamp, nadat deze in New York- over eenstemming met de vertegenwoordi gers van de West had bereikt. Waarom Is het kabinet toen-niet/op korte termijn bijeengeroepen? Vreemd vond prof. Molenaar het, dat men met de Overzeese Rijksdelen een band wil aangaan en daarbij tevens de toezegging te doen, dat die band op elk gewenst moment weer ongedaan'ge maakt kan worden. Bepaald laakbaar vond hij het, dat het kabinet, nadat mi nister Kernkamp hierovermondeling verslag had uitgebracht, niet .uitvoerig over dit vraagstuk heeft gespróken eh een beslissing genomen heeft. De situa tie waarin minister Kernkamp zich thans bevindt had de ministerraad niet mogen laten ontstaan. - Prof. Anema (A.R.) kon in het alge meen instemmen met r de aangegeven richting voor het sociaal-economische beleid. Om een gunstig klimaat voor ide bestrijding van de werkloosheid j te scheppen is het noodzakelijk, dat .de zware belastingdruk op het bedrijfsleven zoveel mogelijk wordt verlicht'. De bewering, dat dit kabinet een so cialistisch stempel draagt noemde prof. Anema even onbegrijpelijk als onjuist. De-rede, die mr. Burger (P.v.d.A.) in de Tweede Kamer hield gaf bepaald geen bljjk van - socialistisch enthou siasme. Dr. Drees verklaarde,in' ;:de;;./TweedCïjk Kamer, dateen.-ongewijzigde vöóifeet--/5} 'ting van het progressieve beleid;:;fgeehpg| steun zou.; vinden bij alle leden, vvanï hétvrff'' kabinet en bij..alle fracües'waMop."HetS:®_ kabinetsteunt. Dit is .inovereenstem-KA" ming met' de uitslag van dè' yerkiëzlh--' -;^ gén,; waarbij weliswaar de;,;P.v.dAb:;./ë^en:®|g' belangrijke winst boekte, xhaar'cöók;',de' CBE... cn V.V.D. versterkt; werden. Het contact tussen formateurs '.'en-lèis; fractievoorzitters is veel te. ;nauw-:ger. weest, aldus prof. Anema, deï.'kabineK-ag formatie besprekend.De/ verhouding.JJj tussen regering en volksvertegenwo'pr-';;rs diging wordt niet bepaald uit .prealabéle<s|ï, afspraken,maar door de ligging 'mnfdapi® concrete pólitiëkè problëmén.'jMehKgaat^ er van uit, dat de fracties het kabinet!/ zullen steimen. omdat zij haar represen-;;.' tanten in het kabinet'willen behouden;^' Daarmee wringt men hetstaatsbestel?;:. uit zijn voegen, Of de. fracties raken -» haar zelfstandigheid kwijt, óf zij .Xgaany^W" via de vertegenwoordigers in het .kabï net meeregeren. Hét overleg met^de fractievoorzitters" móet zuiver inforina-fitsije 1 '1 rj'f Prof. Aneina verklaarde tenslotte" er,-»® in het geheel geen bezwaar tegen te hebben;*, dat de vakbondbéstiiurders.: tot het ministerschap geroepen /ïwórden." Het gevaar bestaat echter, dat"/het.pu-^ bliek en vooral de' leden/vanïae. vak? bond hen blijven zien als vertegéinvoor^'- digérs van deorganisatie.' W<j :;;hebben" nu al het euvel van de. bemoeienis der fracties met de kabtóetsformatié. :.Waar:v;2p'-! zou het heengaan als straks ook de-vak»®®: bonden en wellicht de ondernemers-;;': organisaties zich er in gaan mengen? John Foster Dulles, dö -aanstaande Amerikaanse minister van BuiteiUand-.%£- se Zaken en Harold Stassen, de nlenwê'sf^' directeur voor het program van -»i wederzijdse' boveillging (MSA) 'énlleni#! aan het eind van deze maand nÉaéï:/® Europa reizen om inlichtingen .voor "-Ï Eisenhower In -te winnen over" het',;4 politieke klimaat in Enropa. Dit besluit- werd Diasdag'-; genomen-., bij besprekingen, die de aanstaarde^,, president* der V.S. met: leden;;„vah'izijfcci.JfeS kabinet en andere hoofdfunctionarissen var. de nieuweAmerikaanse: regering-V' heeft gevoerd. A ij- -•-i* Twee Nederlanders zijn Dinsdagavond hcht gewond, toen hun tractor met aan-A'-. hangwagen verongelukte op de weg vah1- Marche; bij' de ,.Pont-de-Bonne" te-Mo- dave, (België). Het rijn de;bestuurder,-de'f heer. Jespers, en zün begeleider/de héér .van den Reydt. Beiden zijn naar dé ge-A meentelijke kliniek te Hoei overgebracht»''? Vermoedelijk ten gevolge, van hét'bre- 'S-, ken van de remmen, reed de .tractor^, dièlS aan eenNederlandse firma toebehoorde/ "w plotseling tegen een betonnen paal-aan',-, de .rechterzijde van de weg.''Dook; des hevige schok kantelde de'; tractor, tëcwülif-, de aanhangwagen, - die geladenWas bomen, op de cabine terechtkwamgsNa&f een uur slaagde men er in, de* ihzitteni";Sffl den te'bevrijden.- -' /./-*■-- Het is nog niet bekend,-üibwelkéfplaats^ m Nederland de beide slachtoffers'jSaf-1/ komstig zijn.' -'- -/-S:A',;"'-S/:A!k:«ïS5

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1