nazi-com ZWARE BRAND TE ZUTPHEN Dr.Plesm(m' in 1967 atooimilièglMtgen EEN LUCIFER: RUIM f 5.500.000 ename verrassing voor Publicaties van „Trouw" en „de Volkskrant" bevestigd 'Wtë „Misschien heeft K.L.M. boot gemist EISENHOWER DE EED AFLEGGEN Minister AlgérM naar Duitsland^ Gedrukte stemming in de rechtszaal Was Zjdano>\r kankerpatiënt??; DONDERDAG 15 JANUARI 1953 ELFDE JAARGANG Nc£' Weerbericht Zes arrestaties fAnti-Russisché stemming in Jeruzalem Plechtigheid zal drie uur duren Lages in Seheveningen Knaap van 7 jaar stichtte brand te Enschede Ernstig auto-ongeluk - te Laren 'M Oslo eist uitlevering van 2 Noren in Bonn SÜ I *^ÜIL 'v,3 Commentaar Nieuwe pech voor kapitein van dc „Klipfontéin" „In 1967 zuilen de eerste vlieg tuigen met atoomenergie in de lucht, zijn", zo heeft gisteravond dr. A. Plesman verklaard als gast heer van de „American Business men's Club" in het K.L.M.-hoofd- kantoor aan de Badhuisweg. „Zij zullen in staat zijn enige malen rond de aarde te vliegen zorider brandstof op te nemen. Dan zal het dus practisch zo zijn, dat vliegtuigen onafhankelijk zijn van hun brandstof'en in dit opzicht zal de^luchtvaart - dan,;een decentrali-. serëndè invloed 'op de wereld heb ben, omdat dan afstanden' feitelijk niet meer'bestaan". Twee zwaar gewonden voor wier leven ivordt gevreesd &aaaft*:'.-».qT?j!§a PROCES-ORADOUR l^'sm^asïigers.^:;ÏMM|^ete)t<'ndpS^ •voöniit'v.'opv em:*ige¥Sr^Btjfö@besl£ Rotterdam: Witte de Withstraat SO Telef. 80315 rt. 1» Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtcndicnst abonnementen 18.30—19.30 m> Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 20216 's-Gravenhage: Huvgensplein 1 Postgiro 42488T Redactie: Tel. 111892 Advertentic-atd.; Tel. 114406 Abonnementen en Expeditie: Telefoon 115466 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Tel. 67382 Abonnementsprijs 49 cent per week. ƒ2.13 per maand, 6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT. Geldig van Donderdagavond tot Vrijdagavond: LANGZAME TEMPERATUURSTIJGING ..-ÏL." Óverwegend zwaar bewolkt met plaatselijk enige1" lichte neerslag en aanvankelijk hier en daar mist. Matige, langs de Waddenkust af en tcc vrij krach tige Zuid-Westelijke wind. Temperatuur om het; vriespunt tot lichte dooi, maar in het Zuid-Oosten van het land vannacht lichte vorst. - O O Uitgave: N.V. Dagblad „Trouw" TA E commissie die zich bezig heeft gehouden met het maken van een voor-ontwerp voor een federale poli tieke autoriteit, is op de grote moei lijkheden gestuit waarover wij giste ren spraken. Men is met volle kracht begonnen Er moest een politieke Autoriteit komen. Maar als er een politieke Autoriteit zal komen, is de allereerste vraag: Wat zullen de bevoegdheden van die Autoriteit zijn? Het is toch volkomen duidelijk, dat van de beantwoording van deze laat ste vraag het wezen en de wijze van ontstaan en de oreanisatic var. die politieke Autoriteit afhangen. Het is niet zo. dat men in het wilde weg een politieke Autoriteit kan gaan bedenken, zonder dat men weet. wat hij kan en mag. Het hangt van de bevoegdheden van een autoriteit, van een gezag, af hoe rij ontstaan en in welke vormen zjj zich openbaren. In een democratische samenleving is er altijd cczag en centrale controle door een Volksvertegenwoordiging. In een federale democratische sa menleving is er behalve dat, een con trole door een rechterlijke macht, die beoordeelt, of de organen der fede ratie en de organen der staten die de federatie vormen, niet in elkanders rechten treden. En in een federatie is er ook een zeggingsmacht der nationale staten bij het tot stand komen van het fede rale beleid. Zo althans moet het zijn in een gebied als West-Europa, waar de nationale zelfstandigheid, de natio nale cultuur en de nationale eigen aard overheersend zijn. Het antwoord op de vragen: Moeten 'er directe of indirecte verkiezingen voor de Volks vertegenwoordiging zijn; welke zullen in het federale bestel de bevoegd heden van de nationale regeringen en die van de hoge federale Autoriteit en van het federale parlement zijn, is volkomen afhankelijk van het ant woord op de vraag; Welke zullen de bevoegdheden van de federale ge meenschap zijn? M AAR onze mening is het een fout van de commissie geweest, een fout die door dè Vergadering ad hoe van Straatsburg is bevestigd, dat men gemeend heeft de aard en de organi satie van de gemeenschap te kunnen formuleren en vaststellen zonder dat men, zich rekenschap heeft gegeven van de bevoegdheden, die men aan 5pj/de gemeenschap zou toebedelen. "Men heeft de vorm. en - dé organi-' jiji|ii-satie-'.veui. de gemeenschapt tot-.in. der. yf." tailsvastgesteld, maar men is vastge- lopen op de toekenning van bevoögd- heden. Die bevoegdheden kunnen betrek- king hebben op drie groepen.' Aller eerst op de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal, die reeds in- wer-- king is getreden. Vervolgens op de Europese Defensiegemeenschap, die door de zes regeringen is ondertekend, maar nog niet is geratificeerd. Ten slotte op de economische politiek der zes landen. Nu is er een groot verschil van mening ontstaan tussen een meerder heid en een minderheid in de Verga dering ad hoe. De meerderheid wil de bevoegd heden der politieke gemeenschap beperken tot Kolen en Staal en De fensie. De minderheid waaronder alle Nederlanders wil de economie in volle omvang zij het ook langs lijnen van geleidelijkheid daarbij betrekken. Verleden week heeft men in Straatsburg met dit punt nog geen afgesneden zaak gemaakt. Maar men heeft dit vraagstuk naar de Commissie van Voorbereiding teruggezonden om zich daar nader op te beraden. Wij achten dit het beste dat op dit ogenblik te bereiken -was. Indien men do economie had uitgeschakeld, was de zaak verleden week reeds gebro ken. Daar komt bij. dat het standpunt van hen, die de economische integratie jer buiten willen houden, zeer is ver zwakt door de ontwikkeling der din gen in Frankrijk. In Frankrijk is'n.l. een hevig verzet igcrezen tegen de Europese Defensie- Gemeenschap, een verzet dat is ge consolideerd door de vorming van het kabinet-Mayer. Als dat zo blijft en men wil boven dien geen economische integratie, iblijven er eigenlijk geen bevoegd heden over, die het maken van een politieke gemeenschap mogelijk maken. Van Kolen en Staal kan men geen federatie maken. Dat is de impasse, waarin wij op het ogenblik verkeren. Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Donderdag 'te Londen bekendgemaakt, dat een groep vooraanstaande voormalige Nazi's heeft samengezworen om weer aan de macht te komen. Zij werd van centra in de Britse zone van Duitsland uit geleid. De leiders van het complot zijn gearresteerd. Het ministerie deelde voorts-mee, dat de groep zich op het gebied van de buitenlandse politiek voornamelijk bezig hield met het propageren van anti- Westerse ideeën. De Britse Hoge Commissaris in West- Duitsland heeft besloten, dat er een verder onderzoek .naar de groep zal worden ingesteld. De volgende personen -zijn gearres teerd: - - 1. Dr. Werner Naumann; voormalig staatssecretaris van Goebbels" ministerie van propaganda. In het testament van Hitier was hij genoemd als opvolger van Goebbels. 2. Dr. Gustav Scheel, voormalig Reichs- studentenfiihrer en, gouwleider van Salzburg. In Hitiers testament was hij genoemd voor de post van minister voor Cultuur. 3. Innermann, -voormalig S.S.-Brigade- führer en ambtenaar van de economische en administratieve afdeling van de S.S. welke te maken had 'met de administra tie van de concentratiekampen. 4. Dr. Hetnrich Haselmeyer, die heeft meegewerkt aan Hitlers putsch'van 1923 in München en leider was van de NEtionaalsocialistiseh Studentenbond in Hamburg. Hij heeft werken gepubliceerd over rassenwetenschap en sterilisering van „onvolwaardigen". 5. Heinz Siepen, voormalig Ortsgrup- penleiter en Landrat van de NSDAP, thans, .eigenaar van de, Bunktal-staal- fabrieken in Solingén. 5 Dr. - Karl Scharping, voormalig ambtenaar van de radio-afdeling van het rüksmlnisterie voor. propaganda. 1 De Britse autoriteiten deelden mee dat zij reeds enige tfjd op de hoogte .waren, .van het bestaan, van deze.,groep. Hèf "onderzoek dat naar "Bé. groep .zal worden ingesteld, zal de vraag betreffen in hoeverre de voormalige Nazi's een gevaar vormden voor de veiligheid van de geallieerde strijdkrachten. Op het Britse ministerie van Buiten landse Zaken wordt vernomen dat Ham burg en Dusseldorf de voornaamste centra der Nazi-bedrijvigheid, waren. Sir Ivone Kirkpatrick heeft kanselier Adenauer Woensdag op de hoogte ge steld van de voorgenomen arrestaties. Dr. Sohaxping heeft even voor bet einde van de oorlog via radio-Hamburg verklaard: „Zo ons land al tijdelijk wordt bezet, moeten wij toch trouw blijven aan onze moedertaai. De Elbe zal ook in de toekomst een Duitse rivier blijven, evenals de Rijn en de Oder. Zü zullen nooit Duitslands gren zen vormen". Dr. Gustav Scheel verklaarde kort na een bezoek aan Spanje in 1943, dat de „onwaardige" elementen van de Duitse universiteiten moesten worden verwijderd. Dr. Naumann behoorde tot degenen, die zich samen met Hitier' tijdens de laatste dagen van het Reich schuilhield in de bunker onder de rijkskanselarij te Berlijn. Tot hetlaatste ogenblik ver spreidde hij optimistische berichten. Hij behoorde tot de weinigen, die uit de bunker naar het Westen konden ontsnappen, In de oorlog diende hijin Frankrijk, Griekenland en in Rusland, totdat hij in 1941 zwaar gewond werd. Gistermiddag omstreeks kwart voor één brak brand uit in 'het rietmeubelen- en mandenmagazijn van de heer K. Jansen aan de Houtmarkt in Zutpheu. De brand bare voorraad maakte, dat het pand spoe dig. in lichter laaie -stond. De bewoners konden zich tijdig in veiligheid stellen. Mevrouw Jansen is met behulp van een ladder door omwonenden uit de op de tweede verdieping gelegen woning gered, waarbij zij aan een,arm werd gewond. Het pand zelf, dat twee verdiepingen hoog is. brandde geheel uit. grot* illegale organisatie In Dultsland .„klinkklare onzin" noemden. Men was .in Bonn -tijdens diepublicatie xo zeker .▼an zijn zaak. dat. men da twee Neder- .landse dagbladen verzocht, het bewijs materiaal over deze, organisatie óp. tafel te leggen. Welnu, 'voordat wij - hiertoe in de gelegenheid werden gesteld, komt daar de onthulling-van Britse lijder Wij kunnen overigens nauwelijks aan nemen, dat de arrestaties voor sommige Duitse politie-instanties een echte ver rassing waren. Zo goed als „Trouw" uit Nederlandse. Duitse en geallieerde bron nen het bestaan van een dergelijke Nazi- ondergrondse kon constateren, zo moet men ook in Duitsland op de hoogte zijn geweest van bet bestaan van ten minste één zo'n organisatie. Zeer zeker was men op de hoogte van de smokkelactiviteiten van de Nazi's. Het is immers reeds jaren bekend, dat zij hun politieke doeleinden financieren met winsten uit internatio- ambtenaren ons Aken konden aanwijzen, als één van die smokkelcentra, zo goed konden zij hun eigen regering hierover hebben ingelicht. „Overigens zijn met dezeBritse arrestaties niet alle ondergrondse bewe gingen, die, zoals-. wij. destijds .meldden, betrokken zijn bij de ontvluchting en het onderduiken, .van de zeven oorlogs misdadigers uit Breda, uitgeroeid. Het ondergronds* beeld in West-Duits- land is namelijk zo. dat er een groot aantel kleine illegale organisaties zijn, kringen genaamd. :.'Déxe bedienen zich veelal van verschillende namen en wer ken ogenschijnlijk geheel zelfstandig. Zij hebben- echter door'contactpersonen alle regelmatig verbinding met elkaar an er is wel degelijk een- bepaalde centrale leiding, die de groie lijnen vss hun acti viteit bepaalt. Als werkorganen'; beschikt 'de onder grondse, behalve over de "smokkelben den, over een aantal legale organisaties, die weliswaar onverholen neo-fascistisch gekleurd zijn, doch die zich voor de buitenwereld angstvallig onthouden van elk contact met de politieke splinter partijen, Soldatenbondjes of, sociale ge nootschappen, werken op de meest inge wikkelde - wijze-samen met andere in stanties.. Er zijn,, lieden bij, die zowel voor een geallieerde als voor een Oost- éurópesé inlichtingendienst wérken. Men onderhoudt contacten met de Britse contra-spionnage en rasechte S.S.-groepe- ringen, kortom men'probeert. Van zoveel mogelijk kanten te' profiteren. De ge gevens, die-op deze' wijze binnenkomen, verdwijnen uiteraard naar de -■ onder grondse organen, 'terwijl de sterk poli tieke doeleinden, die nu met deze'Britse arrestaties heel,- duidelijk aan het licht zijn gekomen; slechts voordeel kunnen -trekken van de verwarring, die men teweeg tracht te brengen... - Het- is. zeker niet zo. dat de Brillen ▼rij onverwacht de beschikking hebben gekregen over bezwarend materiaal tegen 'de thansgearresteerden. Zo was men reeds leng op-de hoogte rvan soort gelijke activiteiten .van deondergrondse „Bas Reich" en-het. is niét onmogelijk, dat hel 'hier om een en.deseUd* organi satie geel. -.p-;-; - Saw: Brits* onthulling omtrent het bestaan van een ondergronds* Nesi- orgsnlsali* in Wasl-Duilsland moetin het bijsonder voor de Bondsregering In Bonn -welals een onaangename - verras sing xijn 'gekomen. Het waren - immers woordvoerders van de Bondsregering, Volkskrant over -het- bestaanlvan-veen Joodse demonstranten~hobb*iT vandaag <o -.4* vraagt óchttinduièn *en hük peiro- leum -door de -ramen van een Russische boekhandel ln de winkelwijk van Jeru salem', geworpen.' y. t.. Ettelijke boeken waren reeds een prooi vaii de vlammen geworden tóen de-brand- wear Ier plaatse kwam ;om de: brand ie blutsen." De .politie heeft de. demonstranten, lol nu toe nog niet kunnen arresteren. De' anti-Russische gevoelens zijn in Is raël'tot'het kookpunt gestegen; Een so ciaal'democratisch parlementlid drong er gisteren tijdens een: in het openbaar ge houden toespraak opaan dat het. stem recht van de communistische joden inge trokken moest worden. En een tót nu toe onbekende organisatie het anti-communistisch Israëlisch ver bond genaamdheeft pamfletten over het hele land verspreid waarin jonge vrijwilligers worden gevraagd om alle eominform legaties en ambassades met ge- Advertentie THANS WEER VERKRIJGBAAR u3^o»sem's UCHT "Vs'a ^'*1 GUHUG 1 per pikje Een vliegtuig, aan boord waarvan zich kapitein Oosterhuis van de gezonken „Klipfontein" bevond, heeft -glstermiddagig- een noodlanding gemaakt in Fox du Limpopo ongeveer 130 kilometer ten Noorden van Lourence Marques.-' Erge-\; beurden. geen persoonlijke ongelukken,.;'; en het toestel is niet/beschadigd. Het vliegtuig, van het Engelse type „Dove", was onderweg van Beira naar. Lourengo Marques in Portugees Oost- i'. Het kantoor van, de Hollan-d-Xfrika- lijn in Johannesburg deelde later mee,,;';' dat de heer Oosterhuis per auto van - Lourenco Marques naar Johannesburg zal reizen en dat hij vandaar morgen s; per KLM. naar Nederland zal reizen. - Een zwaan te Hazerswoude die een, lamme vleugel heeft gekregen en dien-jy tengevolge zijn voedsel op het droge moet zoeken, heeft een.nieuwe, brood- winning gevonden, 's Morgéns vroeg - gaat hij langs de-huizen,-tikt met de snavel tegen het raam en komt. aldus, dank z\j de dierenvrienden, aan zijn trek. De bedelaar-zwaan, i b« een va» tv- zijn weldoensters. - /'-.y v; V;/;. nale smokkel. Zo goed als Duitse politie-1 weid -uit het land te verdrijven, De inhudiginp van generaal Eisen hower ais president van de Ver. Sta ten, die a.s. Dinsdag zal geschieden, zab door de Amerikaanse radio van kust tot kust worden uitgezonden. De plechtigheid zal ongeveer drie uur duren. De televisie treft zelfs voorberei dingen voor een uitzending, die vijf uur-zal duren. Aan Eisenhower is voor de eeds aflegging de 236 jaar oude Bijbel van zijn voorouders aangeboden, bevat tende de met de hand geschreven ge schiedenis van Peter Eisenhauer, de voorvader van de toekomstige presi dent die in -1717 uit Duitsland naar de V.S. is gekomen. De Russen 'schijnen geen belangstelling te koesteren voor de inhuldigingsparade, want bij de meer dan 3209 aanvragen Om faciliteiten voor de pers langs 8" weg. welke de stoet zal nemen, was er geen van het Russische persbureau Tass. De leider van het bureau 'van Tass te Washington, Mikhail Feiorof, verklaar? de, dat zijn mensen slechts, geïnteres seerd zijn bij de plechtigheden op de trappen van het Kapitool, waar Eisen hower zijn 'eerste rede als president zal uitspreken. Voor het Kapitool heeft Tass twee persplaatscn aangevraagd. Uit Stonton in Missouri wordt gemeld, dat 13 republikeinse kiesmannen uit Mis souri van plan zijn. bü de inhuldiging van Eisenhower posten uit te zetten, om dat zij niet officieel tot de plechtigheid zijn uitgenodigd. Volgens één -van nen, Rudi 'Turilli verwijten dé'republikeinse kiesmannen Eisenhower persoonlijk niets en zullen zij van hun,plan afzien, indien zij alsnog een officiële uitnodi ging ontvangen. r (Van ome parlementaire verslaggever.) Dr Drees heeft gisteren in de Eerste Kamer, in antwoord op een vraag ;van de heer Brandenburg (CPN) medege deeld, dat W. Lages zich nog. steeds in de bijzondere strafgevangenis te Sohe- v. inrit. (Van een onzer verslaggevers) Een zevenjarige jongen ls, zoals het politieonderzoek heeft uitgewezen, de aanstichter van de brand bü de N.V. „Sesam" in Enschede, waarbü Zater dag voor een waarde van 5'A millloen gulden aan kalen katoen verloren ging. De knaap, K. W., behoorde tot een groepje van zes jongens, dat er de gehele Zaterdagmiddag op uit is geweest en op een aantal plaatsen brandjes heeft gestookt. Zo kwamen de jongens, die afkomstig zijn uit de omgeving van de G. J. van Heekstraat, op een zeker ogenblik ook bij de loods van de N.V. „Sesam" aan de Handelshaven, waar zij op en bij de balen katoen die buiten opgestapeld waren, gespeeld hebben. aanhouden, te weten: de 7-jarige K. W„ de 13-jarige-G. IS.,-de Tï-jarige H. v. d. M. en F. S„ van wie de \IeeftQd niet be kend is. De 'vijfde jongen. S., die met de 7- jarige K. W. met de brandende lucifer op de balen toegelopen is, was met zijn ouders afwezig en kon later aangehou den worden. Sprekendeover de toekomstvan de luchtvaart zeid-e; hij, 'dat de - positie van Engeland, in dit:opzicht thans zeer goed is. „Misschien heeft de/ KL.M. de boot gemist," zo zeide. hij.-„Maar-als men de boot mist en nog steeds zijn geld in de zak heeft, kan men altijd nog de tweede boot nemen". De president-directeur wilde hiermede tot uitdrukking brengen dat, wat betreft het vraagstuk „passagiersvliegtuigen met straalmotoren'' de K.L.M. nog geen be slissing-heeft genomen, maar wel nauw gezet de ontwikkeling in het oog houdt. Zijn'mening was, dat in de jaren 1957, '58 en '59 het aantal burgervliegtuigen met straalmotoren een enorme vlucht zal hebben genomen. Vlak daarop zullen dan de turbo-prop vliegtuigen volgen, speciaal voor het vrachtverkeer. Zoals de situatie thans is verliest het burgerstraalvliegtuig door zijn naar verhouding kort vliegbereik veel van wat het aan snelheid wint. „Wat telt is dé totaaltijd van de gehele reis",: aldus dr. Plesman. „Luchtvaartmaatschappijen verkopen tqd-.en--.de tjjd zal tenslotte'de doorslag geven bij hét' aanschaffen' van nieuwe typen". - De KLM-ontvangsten over 1952 hebben 255 millioen gulden bedragen, zo heeft dr. A. Plesman gisteravond medegedeeld.: Dit is 11 procent meer dan de: ontvangsten over het jaar 1951. -ri'- De vliegtuigen: van de maatschappij hebben '45 millioen kilometer- afgelegd -in het afgelopen jaar, d.w.z. één afstand van meer dan duizend maal rond te equator. Het aantal, vlieguren bedroeg 136.000.;' De KX,M zal .aan haar in aanbouw ■zijnde hotel op Biak een' bedrag van 1.800.000 ten koste leggen. Dr. Ples man zeide voorts, dat het- KLM-vracht vervoer' op N.Guinea thans, een;..belao«- 'rijke "- plaatslin j hét. -trarjsp'ortI' naar''."dit eiland inneemt.' De minister van Verkeer en".;,Water- ''..v'i.igs staat, nar.- J. Algera, aal'Jg^gaÜagM pp uitnodiging van: •«té' DiiteeSiaiM^tffSMy van: Verkeer zich naar. Duitsland; bëgc-V ven.':5;. Hij: zal daarbij vergezeld zijn dooi de heer -W.-: L. de Vries. - directeurigcneraal',s van scheepvaart. Aangenomen mag.;wor4',j den, dat een punt van besprokingen-'/zal;^ uitmaken de kwestie"-'dér uitzonderings<j|;;v 'tarieven op de Duitse spoorwegen' J.ia®: verband methet transitoverkeer voorij},'.'; --•* De ontvluchte Nederlandse In? krin^n,-'dienauw zün'Veiibondéaj;; met :het Westduitse ministeri e ,e s, nenlandse Zaken heeft-A.F.P;JpaSr;aane;|5i® leiding ,-van.beriehtenin..de Nedérlandségj^^ pers .vernoment dat kanselier, Adenauer slechts een persoonlijke mening yerkon-é/fjM digdetoén, hij zich'Uitsprak. - vóorsltütj3«sr ....flgwg*. aldus déze kringen. Eén van het zestri, de 13-jarige B., was in het bezit van een lucifersdoosje waarin nog maar één houtje over was. Omdat hij bang was, dat de katoen in brand zoukomen gooide hij het doosje weg. De zevenjarige K. W. en zijn vriend je S. hebi en het doosje echter gevon den en toen de jongen,, die delucifer had weggegooid met de oudste van het groepje, de 17-jarige H. v. d. M„ op de balen stond, zagen zij tot hun ontzetting, dat het eerste "tweetal met een branden de lucifer op de katoen toeliep. Het brandje dat hierna ontstond werd door de beide oudste jongens met behulp van hun jassen uitgeslagen. Bovendien gooi den zij drie balen van de stapel af om het vuur te stuiten Dat dit echter te vergeefs was bleek even later, want toen kroop het vuur in eens tegen andere katoehbalen op. zoals een van de jon gens tegenover de politie verklaarde. Het duurde toen no-g maar even, of de vlam men sloegen van de onder de overkap ping van de katoenloods gestapelde ba len naar binnen over met het bekende catastrophale gevolg. In tegenstelling tot de directie van de „Sesam", die verklaarde dat de balen onmogelijk door spelende kinderen al leen met behulp van lucifers-aangesto ken konden zijn, bleef de Enschedese politie van mening, dat kinderen toch wel eens de aanstichters zouden kunnen zijn. In die richting werd dan ook ge zocht. Dinsdag en Woensdag werd In de bla den op verzoek van de politie een drin gende oproep geplaatst,' waarin een twaalfjarige of veertienjarige, jongen, die in .een ,:naburig café gevraagd had de brandweer, te waarschuwen voor'een brandje bij- de „Sesam", verzocht werd zich bi) de politie'te melden. Woensdag middag voldeed de vader van de bewus te knaap, de twaalfjarige A. S. aan dit verzoek. Naar aanleiding van „diens mededelin gen kon de politie later op. de middag vier andere jongens van het groepje Gistermiddag is op de rijksweg te La ren «en Ford personenauto, waarin ge- zelen waren de 42-jarige. A. Kattenburg en de 46-)arige Meyer Knoop, beiden uit Amsterdam, retp. textiel- en bonl-j handelaar, legen een melkiransporlaulo mei aanhangwagen van de firma Kooy uitLeersum - gebotst. D*-beide inzittenden van de Ford wer den zwaar gewond naar het St. Janszie-l venhuis te Laren overgebracht. Voor hun leven, wordt gevreesd. De auto werd to taal verhield. De melktanks, waarin zich -10.000 Liter melk bevond, kwamen door; de schok in beweging en dreigden de chauffeur in zijn cabine te verpletteren. j Op slechts enkele centimeters van hem verwijderd kwamen de tanks 'tot 'stil stand.- r De personenauto, die uit', een richting tegengesteld aan die van het mélktrans- port kwam, week plotseling van de rij baan en reed schuin tegen de melkauto aan. Vermoedelijk heeftde bestuurder de Vredelaan willen inslaan, doch de af stand, die hem van dé melkauto scheidde, verkeerd beoordeeld. Hel uniform voor de - vrouwelijke diensten van de Bescherming Burger bevolking. Dc pet sal waarschijnlijk nogVervangen wordendoor- een-baret of muts. Het grootste gedeelte van de rechts zitting van Woensdag in het proces Ora- dour is heengegaan met de voorlezing van documenten. Tijdens de voorlezing voor het hóf in Bordeaux bedekten vele van dc.mannen én vrouwen van het nieuwe Óradour hun hoofd met de handen. In de dorre juridische documenten werd gesproken van zieken, die levend in hun bedden verbrandden, van vrouwen en .kinderen, die in de kerk in de biechtstoelen ver moord werden en van de verwoesting van het tabernakel. De openbare aanklager had grote kaar ten" in de zaal doen ophangen waarop de operaties van de divisie „Das Reich" van 1 tot 11 Juni 1944 opgetekend ston den; Hij is voornemens te bewijzen, dat de zaak-Oradour niet op zichzelf gestaan heeft en dat de derde compagnie ï'eeds eender soortgelijke daden op kleinere schaal gepleegd had. De openbare aanklager zal vandaag de lange acte van beschuldiging voorlezen, waarna het eerste verhoor een aanvang zal nemen. De 29-jarige Elzasser Georges-Rcnè Boos „één van dc actiefste moorde naars" werd in staat van beschuldiging gesteld. Gekleed in-een grijs pak en zonder ui terlijke tekenen van 'emotie nam Boos zijn plaats in tussen de 20 Fransen en Duitsers, die terechtstaanvoor hun aan deel in de massaslachting van 10 Juni 1944. Op een laag bankje tussen twee me- debeklaagden zittend luisterde hij aan dachtig, toen een Franse luitenant de ac te. van de tegén hem ingebrachte beschul digingen voorlas. Als vrijwilliger in 1941 tot het Duitse leger toegetreden was hij, toen de'derde compagnie van .de divisie „Das Reich" Oradour binnentrok,, tot - sergeant opge klommen. Hij schoot op een aantal man nén/die in de .schuren van het dorp op gesloten zaten en gaf vijf anderen -het genadeschot. Hij vermoordde twee vrou wen in koelen bloede en hielp brand stichten ;in de dorpskerk,.waar 207 Fran se kinderen en 245 vrouwen vermoord of levend verband werden, aldus de acte van beschuldiging. Boos én' Paul Graff zijn de enige twee van de 14 Elzassers, die'als vrijwilligers dienst in het Duitse leger namen. Omringd door Franse.gèndarmes'sitten,. hier de heJ;luagden in het proces Oradourlinks de Duitse SS-érs;;.on| rechts dc SS-ers afkomstig uit de-Elsas,'. Sommigen vr.n hen schijnen diep onder.: de indruk te zijn, terwijl anderen: week; de zaak-van. dc lichte kant opnemen}. Andrej Zjdanow, de stichter,van;de Kominform. dié door Joodse dokters vermoord heet te zijn, leed aan onge neeslijke kanker. Dit is .volgens Af ton- bladet" medegedeeld door de Zweedse; professor Ells Berven, die. Zjdanow in' Januari 1948 zelf behandeld heeft. Men zal. zich herinneren, dat prof.' Berven destijds naar Moskou werd ont-t boden om een „prominente patiënt" itét onderzoeken. Hij vertelde ziin bevinding: na zijn terugkeer uit Moskou. zonder de,; naam van de zieke te noemen, aan collega's. - - - „Het geval was hopeloos",: zeide' prof.' Berven, die niet- begreep, waarom" mén:s hem er by had- geroepen, daar de Rusé; sische geneesheren toch wisten; hpëïhéfc'i er voor stond.„Voor zijn vertrék moest "h, een verklaring tekenen, aidus „Aftonbladet", dat Zjdanow's ziekte on- - geneeslijk was en dat géén; der Russi-i sche dokters bij de behandeling oen fout - had, gemaakt. éis; Prof. Berven, die zich op het ogenblik m India, bevindt, heeft gisteravondtéS Madras het rapport in „Aftonbladet'® „fantastisch'-' genoemd. "ft heb niemand verteld hoe de -pa-*' tient, die ik er behandeld héb heette;'óf wat er met hem is gebeurd*" aldus-fdé? Zweedse professor. Berven zeide, dat hij door het -Rüssi-?: sche gezantschap te Stockholm 'werd,, verzocht naar Moskou te gaan. Het Noorse, ministerie' van Justitie - heeft .van West-Duitslanci dc uitleve- rrng geëist van Karl Erwin- Morio- en? Josef Heinrich Seuffert, dié op 10 De-| cember uit een Noors kamp voor oor-'r logsmisdadigers ontsnapten.,- Het verzoek om uitleverihg'ilislj^afe het Noorse ministerievan f BUitehléndsëjp Zaken aan deregeriflig te - Borni gebracht.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1