De gaande en de komende man isenhower benoemt en Truman ontslaat KENNAN CONTRA DULLES Paul van Zeeland verwacht „snel tempoin Washington Straatsburg aanvaardt ontwerp-grondwet Beria's plaatsvervanger zou zijn Auto botst 3 doden, 3 tegen gewonden, a Nationalisme in W.-Duitsland in 1952 sterk toegenomen Foster Dulles ook naar Nederland Politie-ambtenaar gearresteerd Bevoegdheid gezagvoerder „Radmar voor een jaar ingetrokken JIAANIJAG 19 JANUARI 1953 ELFDE JAARGANG Wb. 236; Weerbericht Gasvergiftiging te Alphen a. d. Rijn V. J Botsing bij Wernhout; een dode Het complott" in Moskou Ook in Oost-Duitsland nieuwe arrestaties Gouverneur Nieuw Guinea; neemt ontslag m W: Amerikaanse Hoge Commissie Meer aanhangers voor neo-nazisten J Nieuwe H.C. bood geloofsbrieven aan Eigen licht voor dat van tegenligger aangezien? Automobilist aan de dood ontsnapt Het proces-Qradour J: J Nederlands vlieger iii - V-S. verongelukt r/f NVV en ANAB in principe^ f voor arbitrage Hoofdredacteur: Or. J, A. H. J. S. BRUINS SLOT. »- - ■■'--■ i G O Uitgave: N.V. Dagblad „Tróuw1*;' Washington is thans in het stadium van de gaande en de komende man. Terwijl Eisenhower zijn regering reeds vrijwel heeft gecom pleteerd, aanvaardde Truman het ontslag van leden van zijn regering. Gisteren aanvaardde de president het ontslag van zeven leden van zijn kabinet, nil. de minister van Buitenl. Zaken, Acheson, de minister van Financiën, Snyder, de minister van Justitie, McGranery, de mi nister van Landbouw, Brannan, de minister van Arbeid, Tobin, de minister van Binnenlandse Zaken, Chapman, en de minister voor Posterijen, Donaldson. Het ontwerp Zie verder pagina 3 Contra containment itS Advertentie V. KOSSEM'S Beelden uit het, leven van Prinses Margriet, die van daag haar tiende verjaardag viert. HOOGTEPUNT wm 'W8L i«i SM s-'iAsi Directeur Unilever Djakarta gearresteerd en weer vrij Soekarno sprak over kivestie-Irian (Van onze correspondent) Drie doden, een zwaar en twee minder'zwaar gewon- een auto-ongeluk geëist, dat Zaterdagnachtop ;de Tetenhgsetüjkft^ Breda plaats had. Omstreeks twee uur die nacht vloog een personen-|| auto waarin zes personen 'warengezeten, métgrote' snelheid tegen de>^-, gevel van een huis aan de Teteringsedijk. Naar men aanneemt hee^gg de .bestuurder veel te snel gereden. „Voorbedachten rade'' Conflict de Ommelanden Klachtendienst abonnementen 18.39—19.30 «Nar Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 29216 •x-Gravenhage: Huygensplein 1—Postgiro 424867 Bedaetie: Tel. 111892 Advertentic-afd.; Tel. 114402 Abonnementen en Expeditie: Telefoon 115486 r Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Tel. 07382 Abonnementsprijs 48 cent per week, ƒ2.13 per maand, 635 per kwartaal Losse nummers 13 cent Tutua* .Weersverwachting-, geldig- tot Dinsdagavond.' /I'WEINIG -.VERANDERING.; Hier en daar tijdelijk mist.Overigens overwegend;? droog weer met enkele plaatselijke opklaringen,. Zwakke tot matige Noordwestelijke wind. Iet* mindèr-j koude nacht, morgen overdag ongeveer dezelfde-fem- peratunr al» vandaag. - - De nieuwbenoemde Amerikaanse minis ter van Buitenlandse Zaken. John Poster Dulles, en Eisenhower's directeur voor d« wederzijdse beveiliging, Harold Slassen. suilen in een vliegreis van negen dagen, welke 30 dexer sal beginnen, seven Wesi- europese landen, waaronder Neder land besoeken. De reis wordt gemaakt op verzoek van generaal Elsenhower. Het doel er van is de nieuw gekozen Amerikaanse president inlichtingen te verschaften over „het hui dige politieke klimaat in West-Europa, en wel speciaal voor zoVer dat betrek king heeft op de opbouw ener Europese weermacht en de hiermede verband hou dende economische factoren." Foster Dulles en Stassen zullen Den Haag op zes en zeven Februari, be zoeken. Georg Derringer,thinirier'ban Buiten landse Zaken van de .Oostduitse cóliet- repubUek, dié. de vorige week door dé geheime politie toerd gearresteerd.- In een dankbrief aan Acheson zei Truman: „Gjj zijt een roede rechter hand voor mjj geweest. Ik reken n on der de grootste ministers van Buiten landse Zaken, die dit land ooit heeft gehad". Ook de andere ministers ont vingen woorden «Agtsnltriag. De ministers vau'^Delcnsie, Lovett, en van Handel, Sawayer, hadden reeds eerder hun formele ontslagaanvrage ingediend. Eisenhower heeft de bankier Douglas Dillon benoemd tot Amerikaans am bassadeur in Frankrijk. Dillon zal in deze functie James Dunn opvolgen. Dillon is president-commissaris van het bankiershuis van die naam. Voorts benoemde Eisenhower Mur ray Snyder, een van de politieke redac teuren van de „New York Herald Tri bune" tot zijn assistent-perssecretaris, op een salaris van 11.000 dollar per jaar, Snyder is 41 jaar oud. Tot adjudant van Eisenhower voor het leger is benoemd kolonel Roberto Schulz. voor de marine kapitein-ter-zee Edward Beach en voor de luchtmacht majoor William Draper (Eisenhower's privé-piloot sinds 1942). De voorzitter van de Senaatscommis sie voor de gewapende diensten heeft medegedeeld, dat Charles Wilson, die door Eisenhower tot a.s. minister van Defensie was benoemd, - de commissie heeft verzocht, hem nog eens te verho ren. Dit verhoor zal Woensdag a.s. plaats hebben.-Dc commissie; had bezwaar ge maakt tegen Wilson's* voornemen ->m zijn aandelenbezit in General Motors - de grootste militaire, contractant met de regering ten bedragen van 2.500.000 dollar te behouden. Hierover zou Wilson thans opnieuw willen'praten. Zaterdagavond heeft de Europese Consultatieve Assemblee met 60 tegen 16 stemmen bij 6 onthoudingen het rapport van de Britse conservatieve afge vaardigde lord John Hope aangenomen, waarin de algemene richtlijnen van de Europese grondwet, als opgesteld door de gedelegeerden der zes Schuman- landen, worden goedgekeurd. Enkele minuten later sloot president de Menthon deze speciale zitting van de Europese Assemblée. Zij komt opnieuw bijeen in Mei a.s. ter bestudering van de definitieve tekst van de Europese 'grondwet, die tegen 10 Maart gereed moet zijn. Het aannemen van de richtlijnen voor een Europese grondwet is echter niet geschied, dan nadat mét 38 tegen 32 stemmen de Assemblée een amen dement had aanvaard, krachtens hetwelk de Continental Unie (Klein- Europa) alie belangrijke beslissingen zal opschorten, totdat de Raad van Europa ze zal hebben besproken. Dit amendement werd doorgezet door het Engels-Scandinavische blok. Het is lijnrecht gericht tegen een voorstel van Spaak om andere ledcn-staten van de R3ad van Europa het recht te ontnemen het in werking treden van de ontworpen confederatie tussen de zes Schuman- Undcn tegen te gaan of op de lange baan te schuiven. De'16 ♦ezenstomin'U's .waren: Franse en Duitse socialisten. Gaullisten, 3 Belgen en de Nederlander (CH) Schmal. De R. Kath. Nederlandse afgevaardigde Ruys de Boerenbrouek, die eveneens het pro ject tc koen achtte, rangschikte zich onder de stemontbouders. Aan dc aanvaarding waren tien uur van enerverende en vaak hoogstaande debatten vooraf gegaan, het grootste debat, dat in het nu vier jaren oude „Huis van Europa" gehouden is. De En- 'gelscn gaven als wens mee: „Goede reis en behouden vaart". De stemmingen Zaterdagavond zijn voor de „Kleine Assemblée" van dc zes Schuman-landen niet bindend, maar zal toch grote invloed hebben op de zes re gen-Ven die ten slotte de unie tot stand dienen te brengen. In haar huidige vorm voorziet de grondwet in de instelling van een ge meenschappelijk uitvoerend orgaan, een wetgevend orgaan en een rechtsprekend orgaan voor een „politieke gemeenschap" der zes landen, waarmede het Schttrmao- plan cn dc E.D.G.-worden gecombineerd. Krachtens het aangenomen amende ment zal het centrale uitvoerende orgaan toepassing van maatregelen, waardoor andere, leden van de Raad van Europa zouden worden getroffen, moeten uitstel len, totdat de grote Europese Assemblée ze heeft besproken. Hier hebben de Britse en Scandinavische gedelegeerden volledig stemrecht. Paul Reynaud heeft er op "gewezen, dat de Britse militaire leiders, maarschalk Montgomery voorop, van mening zijn. dat Engeland ten behoeve van zijn eigen veiligheid moet toetreden tot de E.D.G. Zondagochtend kwam de veehouder Den Hertog te Alphen a. d. Rijn, toen hij zijn ouders, die op de* boerderij naast de zijne woonden, wat melk wilde brengen, tot de ontstellende ont dekking, dat beiden het slachtoffer waren geworden van gasvergiftiging. In de keuken bleek een kraan van het fornuis niet geheel te zijn dichtge draaid. Er hing in.het gehele huis een sterke gaslucht; op de slaapkamer vond hij zijn ouders bewusteloos in bed. Zijn moeder, die 67 jaar ouj was, bleek bij de komst van een dokter reeds te zijn overleden. De 72-jarige vader gaf nog tekenen van leven. Hij Is in zorgwekkende toestand naar een der Leidse ziekenhuizen overgebracht. De Belgische minister van Buiten landse Zaken,. Paul van Zeeland, zei Zaterdag In een toespraak tot de alge mene raad 'der B. Kath. regeringspartij: „Dc nieuwe Amerikaanse regering zal in een snel tempo werken en Europa zal zich hieraan moeten aanpassen. De Europese leiders staan op een kruis punt. Zij zullen een reusachtige verant woordelijkheid op zich moeten nemen". Gisteravond heeft George Kennan officieel nog steeds, Amerikaans am bassadeur te Moskou, doch sinds maan den niet meer op zijn post, nadat hij door dc Russische regering tot persona non-grata was verklaard, te Sranton In een rede critiek geoefend op „hen", die een politiek bepleiten, hierin be staande, dat v-ij onze hoop moeten ves tigen op de mogelijkheid van een in terne desintegratie van de Sowjetmacht en als een doel van onze regering stel len, een dergelijke desintegratie te be vorderen". Deze uitspraak is in lijnrechte strijd met de door Foster Dulles bepleite en Donderdag uitdrukkelijk uitgesproken politiek om alle vreedzame middelen toe te passen om in dc sateUietlanden een geest van vrijheid aan te kweken en ten slotte deze landen te bevrijden. Vele ambtenaren op het departement van. Buitenl. Zaken zouden het met Dulles' thesis oneens zijn, -als „uiterst riskant". Kennan noemde Dulles niet met name. Gelijk bekend is Kennan de ontwer per-van de „Contalnment"politiek, on der Truman de basis der Amerikaanse politiek tegen Rusland. Naar verluidt is Dulles voornemens, de rede van Kennan zorgvuldig te bestuderen en met hem er over te confereren, ten einde vast te stellen,, of de rede in beginsel onverenig- vaar is met zijn denkbeelden. Het is mogelijk, dat Kennan zich genoodzaakt zal zien, de diplomatieke dienst te ver laten. Volgens dé radio-commentator Holles zou Eisenhower zich in 1956 niet her kiesbaar willen stellen. Het ambt was volgens „Ike"'zo zwaar, dat een man dit niet. langer dan vier jaar kan vervullen. f.1.40 «n L li- (Van een onzer verslaggevers). Zaterdagmiddag te omstreeks half vijf is juist over de grens bij Wern hout een ernstig ongeluk gebeurd. Na dat een oplegger uit Tilburg en een per sonenwagen elkaar bij het passeren ge raakt hadden, waarbij slechts lichte persoonlijke ongelukken warén voor gekomen. schoof een Franse wagen met grote snelheid onder de stilstaan de oplegger. Hoewel het zicht ter plaatse door de mist beperkt was. moet de bestuur der van de kleine wagen zeer hard ge reden hebben. Van de drie inzitten den. allen Fransen. w-rd de bestuur der aan het hoofd zó ernstig gewond, dat hij korte tijd later is overleden. De andere inzittenden zijn met ernsti ge wonden in een ziekenhuis opgeno men. De dirigent van he4 Santa Monica Oricest in Californië, Ar thur'Lange. dirigeerde een uit voering van dé ouverture .„Romeo - en Juli»"5van-'Tsjaf-- kowéfcy. Bij een 'van de!hoogte punten der muziek ging Lange op de tenen staan, wees met zijn dirigeerstok in de richting van de koperblazers, hief zijn linker arm met een zwaai op, en ter wijl slagwerk en blazers een maximum aan geluid voortbrach tenknapten de bretels van de dirigent Voor het eerst in de muziek- historie werd de aandacht van de toehoorders tijdens de uitvoe ring van Tsjaikowsky's fascine rende muziek volkomen afge leid. Vj Volgens de „Daily Telegraph" zoude Sow jet-minister voor de Staats veiligheid, Abakoemof, ontslagen zijn. Abakoemof zou rechtstreeks onder Beria staan. Het blad acht het niet onmogelijk, dat hij zelfs gearresteerd is. De minister had het bestrijden van spionnage tot voornaamste taak. Beria's positie zou door een en ander niet geschaad worden, aldus de politieke redacteur van de „Daily" Telegraph". Volgens het Westduitse persbureau D.P.A. is de hoofdredacteur van het Oostberlijnse avondblad „Am Abend" te zamen met zijn vrouw in hechtenis geno men en mogelijk gearresteerd. Volgens ooggetuigen zou hij Zaterdagavond in een auto van het type, dat men voor het op halen van gearresteerden gebruikt, opge haald zijn. Zondagavond was hij nog niet teruggekeerd. Volgens eerdere, on bevestigde berichten was hij de vorige week ontslagen, omdat hij in contact had gestaan met de veroordeelden van Praag. Mén neemt aan, dat hij van Joodse af komst is. De Zionistische organisatie van Ame rika .fZ-Q-A.) heeft verklaard, dat zü gaarne zóu zórgen voor een' massa-emi gratie van Joden uit de landen van Oost- Europa „indien déze landen dit slechts zouden toestaan". Deze verklaring is ver vat in een resolutie, waarin dé Sowj et- Unie verzocht wordt „een einde te maken aan. de intimidatie-campagne tegen de Joden" en, de twee-en-half milüoen Joden in de Oosteuropese-landen te laten gaan. „Dé Sowj et-politiek .van antisemi tisme", zo gaat de verklaring verder, „maakt krachten van haat vrij. die moge lijk spoedig niet meer. te beheersen zijn". De resolutie werd aangenomen op een vergadering van de nationale bestuurs raad en het nationale uitvoerende comité. Inmiddels heeft de Israëlische radio be kend gemaakt, dat'het Israëlische kabi net de'Sowj et-politiek ten, aanzien,'van de Joden heeft-besproken. Een' verkla ring is niet uitgegeven. Wel is mede gedeeld, dat de zaak door het Israëlische parlement zal worden besproken en wel nog deze week. .''VA VV.-.'"VVVV Uit Wenen wordt gemeld, dat cle Hon gaarse en Roemeense bladen na de be richten over hetSöwjetrussische „dok terscomplot" een felle ahtï-Zionistische campagne begonnen'zijn. Het communis tische Joodse orgaan „Seanteia" noemt de artsen „een groep in staat van_ ontbin ding verkerende Joodse bourgeois-natio- nalisten" die betaald werddoor-de „Anglc-Amerïkaanse imperialisten —-de nieuwe Hitlers, die zich gereed maken, om de mensheid in een bloedbad te stor ten". Het Hongaarse - „Szabad Nep" spreekt van „door de imperialisten ge steunde Zionisten en bourgeois-nationa- -listische Joden". V Bij Koninklijk Besluit van 15 Ja nuari 1953 is aan de beer S. L. J. "van V- Waardenburg op diens verzoek met ingang van 1 April J953 eerv#I ,'ont-vV slag verleend als gouverneur Vvaii - Nieuw Guinea onder dankbetuiging;!! voor de gewichtige diensten door hem :-;-A onder moeilijke omstandigheden in ambt bewezen. De heer Stephan Lucien Josephus van Waardenburg werd 21 Februari 1900 geboren. In. 1921 heeft Aij aém{;cleïj|| Rijksuniversiteit te Leiden het eind- examen 'voor de Nederlands-Indische administratieve dienst afgelegd Na verschillende rangen in het bestuurs- corps doorlopen te hebben, .legde; hij in 1933 het doctoraal examen indole^ gie af. V 'j J Vj, -'v V-V. mm f„„JU, -JseSPss 'Vóór- de 'ooitiog was de heër;iVangj|g Waardenburg als onderhoofd van s afdeling bestuurszakenBuiteh®ewefs-||g|j f ten aan- hét dèpairtement vah^Binnenézifp F lands bestuur te - 'Batovia '"wérkzaaixüillj Na. de-Japanse bezettingsperi(^:Jcwhn^»- hij op genoemd départOTéj^Mtórugï.^&i aanvankelijk/als! adviseur!y<>orJ*loc^e^|iS financiën,' later ais hoofd van;.^ ''ai^$'- ■delirag >- algeméne bestu-urszafeeni^V^atóS; Augustus i 1949 af .was -hij als gedelec.£g|tj geerde van de Hoge: VertegehwoónSi-!^^'" ger van dé Kroon voor fZuid-Sumatea^S^ te Palembartg 'geplaatst.'-Op.27 Decem^lg^ ber 1949 werd de heer yan Waarden-^jjgj burg benoemd 'tot -gouverneurVVyah^p Niéuw.'Guinea."V - - lA.'.u-r. onpa JR»S In een heden gepubliceerd* rapport van de Hoge Amerikaanse Commissie wordt gezegd, dat bijna de helft van hel volk van West-Duilsland gelooft, dat er in het Nazisme meer goeds dan kwaads stak en dat 25% er mee zou instemmen, als een nieuwe nazi-partij aan de macht trachtte te komen'. De Duitse jeugd, aldus het rapport. ..schijnt le worden meege sleept door de aantrekkingskracht van een enkele, sterke, nationale partij". In hel algemeen is het nationalisme onder de Duitsers sterk toegenomen. Het laatste jaar is de invloed van het nationaal-socialisme onder de aanhangers van de Freie Demokratische Partei en an dere rechtse partijen duidelijk groter ge worden, zegt het rapport. De F.D.P, be hoort tot Adenauer's nationale coalitie. Het rapport berust op een aantal vragen, gesteld aan 1200 West-Duitsers. Het zegt, dat er indicaties zijn, die de onderstelling weerleggen, dat er geen gevaar van een herleving van het natio naal-socialisme bestaat zolang de econo mische situatie goed is. Hoewel 1952 een jaarwas van ae toenemende welvaart, wijst alles er op. dat het neo-nazisme niet is achteruitgegaan. Terwijl de Westduitsers in het midden van 1951 overwegend internationalistisch dachten, bleken ze eind 1952 overwegend nationalistisch gezind. Slechts een minderheid is van mening, dat het nationaal-socialisme meer kwaad dan goed in zich had. Hot neo-nazisme is volgens het rapport een groter probleem dan het commu nisme. Een meerderheid wenst de vor ming van een eigen nationaal Duits le ger, slechts 22 procent sprak zich uit ten gunste van het Europese leger, 59 pro cent verklaarde, dat een Duitser zich niet schuldig of verantwoordelijk behoeft te voelen voor het onrecht, de joden aan gedaan. „Zó ging m'n schip.,..." moet dc kapitein van dc vergane j.Klipjon- tein" bij dit gebaar aan de directeur van de V.NS., de heer G, IV. Bak ker, gezegd hebben. Zaterdag ver- lelde de kapitein, de heer Ooslerhuis, na aankomst op Schiphol, zijn avonturen. (Zie pag. 3). De directeur van de Unilever in Djakarta, de heer H. G. W. van Aar- dene is Vrijdag in Djakarta gearres teerd;' hij werd verdacht van overtré. ding van economische voorschriften. Nog dezelfde dag is hij vrijgelaten. De Unilever in Rotterdam zeide, dat het- hier de verkoop van afvalblik be- .treft. Ditgebeurt al jaren op dezelf de -wijze, ,Xn Rotterdam veronderstelde rr in "daarom al direct, dat de arresta- tiop een misverstand had berust. De nieuwe Nederlandse Hoge Commis saris in Indonesië, mr W. F. L, Graaf van Bijlandl, heeft Zaterdagavond zijn ge loofsbrieven aan president Soekarno over handigd. Dit geschiedde tijdens een plech tigheid ten paieize. die werd bijgewoond door de Indonesische minister van Bui tenlandse Zaken. Moekarto, baron liter- sum en andere autoriteiten. In zijn antwoord zeide president Soe karno het schone streven om zo veel mo gelijk eraan mede te werken, dat de ver houding tussen het Nederlandse en het Indonesische volk zich zodanig ontwik kelt. dat een hechte vriendschap tussen beide volken ontstaat, zeer te waarderen. Ook ik meen, aldus de president, dat er tussen'Indonesië en Nederland meer pun ten zijn, die de landen binden dan schei den, indien maar geen ruimte wordt ge geven aan -de scheidende factoren, die immers de bindende factoren kunnen domineren en zelfs opheffen. „In dit ver band hoop ik, dat Uwe Excellentie aan dacht zult willen besteden aan de kwestie West-Irian; die ongetwijfeld als een schei dendc factor kan worden beschouwd." De wachtmeester der rijkspolitie van de Parketgroep Assen, M. V., is ge arresteerd. Hij wordt verdacht van frauduleuze handelingen op financieel gebied. Het onderzoek wordt geleid door de officier van Justitie te Assen, mr. P. s' Jacob en is in handen van de rijks recherche te Assen en de Asser ge meentepolitie. De minister van Justitie is mt de zaak in kennis gesteld. V. stond bekend als een goed politie man. In Mei 1940 en in de bezettings tijd heeft hij zich heldhaftig gedragen, waarvoor hij verschillende onderschei dingen ontving. Van dc zes jonge mannen, die in de auto zaten, werd dé bestuurder, de - 21- jarige T. Koopman uit Nijmegen, direct gedood. Enige uren nadien overleed de. 23-jarige T. Aarts uit Gilze én' Zondag middag. de 19-jarigé' P. Klaassen uit Breda in het. St. Ignatiusziekenhuis.. Zwaar, gewond is de:23-jarige H. Brou wers nit Gilze. Minder ernstig werden de 18-jarige P. L. M. van Woensel uit Breda-en de 23-jarige J. A. N. Sprangers uit Gilze gewond. De Bredase politie heeft de jongelui met veel moeite uit het wrak- van de auto kunnen halen. De bestuurder is wellicht het spoor De Hilversumse koopman G. C. B. is Vrijdag aan de dood ontsnapt. Hij reed met zijn auto (een kleine Renault) over de onbewaakte overweg te Kootwijker broek onder de gemeente Voorthuizen toen een der wielen tussen de straat bedekking en de rails gleed en klem- vast bleef zitten. Pogingen om voor- of achteruit te rijden mislukten, zodat .de heer B. uitstapte om hulp te halen. Hij zag door de mist geen enkel huis in de buurt en daarom besloot hij langs de rails verder te lopen op zoek naar hulp. Toen hij enkele kilometers van zijn auto verwijderd was hoorde hij een harde Nadat de trein de auto had vernield en de bestuurder de trein tot stilstand had gebracht werd door velen naar mogelijke slachtoffers gezocht. De komst van de heer B. op de plaats van het ongeluk bracht, pas opheldering. De gezagvoerder van hef 3667 ton me lende Britse vaartuig „Radmar". Frank Stockion. heeft voor een Londens hof te recht geslaan in verband met het stran den van rijn schip, Ier hoogte van Hoek van Holland, oi twaalf Januari 1952, waarbij de „Radmar" verloren is gegaan. Een door het Britse ministerie van ver voer ingesteld onderzo 'c had uitgewezen dat de stranding was veroorzaakt door verkeerd beleid er -chuld van gezagvoer der Stockton. Het Londense hof heeft thans,, na een zitting Van drie dagen, be paald dat Stockton, vanaf zeven dezer, gedurende een'jaar niet als gezagvoerder zal mogen varen. Het hof beval aan dat hij gedurende deze schorsingperiode wel de bevoegdheid zal ontvangen om als eerste stuurman te varen. De voorzitter van het hof zeide dat de „Radmar" aan de grond was. gelopen, als gevolg van het feit, dat gedurende de na vigatie onvoldoende uit was gezien naar de geleidelichten (in een haven) en dat men hr schip langzaam,, onder de in vloed van de wind en het getij, in Zuid- stelüke richting had laten afdrijven. De voorzitter Verklaarde dat duidelijk was. dat de gezagvoerder ernstige fouten had begaan. Stockton had dit openlijk toegegeven en hij had ze toegeschreven aan een geestelijke inzinking. bijster geraakt door het wéerspiegelenm. van zijn koplichten^;in ceri groteriUtwaiu&Sj een beekhuis, welke spiegeling .hij"voocj^ een tegenligger kan hebben aangezitmrtijvjii Hijzou zijn uitgewekenfhetgeenrrBB-iw sporen aantonen) "en niet groteF!sne)hëiRj.gjii tegen de gevel.' -Het gezelschap was vanGUzé.op.'.wegj,^^ naar Breda. t Jjji - Zaterdag is tc 'Bordeaux hét procest. tegen leden van de voormalige Duitse SS-it. divisie „Das Reich", die zijn aangeklaagd,^ wegens hun aandeel in de massataoordiopiggl inwoners van het Franse dorpjeXOradóur-W sur-Glane,'in Juni* I944i voortgézetï^ig^ .F De beklaagde Paul Graff,.- een"thansS 26-jarige Elzasser, deelde het miUtairagé-;# rechtshof, dat deze zaak behandelt; imede,|J.; dat zijn.Duitse luitenant -hem- éaige^u&enl'p* voor het bloedbad fte Ora'dour-begonjihadS medegedeeld: „Vandaagzul - jé bloéd jilèii)® vloeien". ;a,- De rechter trok uit de mededeling - van de beklaagde Graff de conclusie,dat!ka--^ pitein Kahn, die het bevel voerde ovef jjdélK SS-compagnie, "die. de slachting"fite,; Oradour uitvoerde, waardoor; 642 manned;!?.,, vrouwen en kinderen werden gedood, tér-M; wijl slechts zeven inwoners het bloedbadg' overleefden, met voorbedachten-rade heeffcjjïf gehandeld, evenals de genoemde .twëede|p? luitenant Barth. I - i "V Tengevolge van een ongeval met-een-F „Thunderjet" is in Amerika om bet; le-é|: ven gekomen de eerste lulntenant-vlië-]§? ger G. M. J. Adang uit Eindhoven." Het .'F 27-jarlge slachtoffer was ongehuwd;Hetlgr ongeluk gebeurde Zaterdagmorgén Fop®* veertig mij! ten Zuid-Oosten van.Phoe-S nlx in de staat Arizona, De. eerste luitenant-vlieger Adaiig !ont-j. ving zijn vliegopieiding op de vliegbasis l Luke. Na het behalen, van zijn brevet aldaar, genoot hij een opleiding .-vóór.-'. straaljagervlieger. De besturen;van het 'N.V.V;;.én\yanli de A.N.A.B. (Agrarisohe Bond) - heb ben zich. vandaag in een gezémen-# !'lijker bespreking bezig 'gehoudehpmétC de publicatie, van een mogeljjkë'l.pó^fe ging tto arbitrage in het conflict: bü^f de Ommelanden. De besturen noemde organisaties overigens-,de;jt verdere inhoud van het communiqué!-® van het C.N.V. onbesproken latende® - zijn bereid een ernstige pogingjtot0 bemiddel mg of arbitrage in beginsel® te' aanvaarden; zoals ook in hét yer-F; leden steeds'het geval is geweest.'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1