man De dag van BONN IS BOOS geiKtngen in Op de stoep van liet Kroning van de gekozen koning ^ISSpiSM Stervende man zou na 34 jaar moord hebben bekend Adenauer verwerpt de A merikecame- -bescliuldigii igei i Tien gewonden bij van treinen in Deventer Geen geheime economie A(Aitefsckip van wrak inbodem Nieuwe Waterweg ver Gat van 4x2 m in Oranjefontein r PWSDAG 20 JANUARI 1953 ELFDE JAARGANG No. 2365 Weerbericht m Nèo nazisme in West-Duitsland Sporen waren hedenmiddag pas berijdbaar Overwinning voor premier Mossadeq Vordering bij opruiming „Faustus" Een geweldige klap "yANDAAG, was het de dag van David D. Eisen hower, de 33e president van de Verenigde Staten van Noord-Amerika. Op de stoep van het Kapitool legde hij met de hand op de Bijbel de eed op de grondwet af. Heel, de aandacht van Amerika was op dit ogenblik geconcentreerd op de rijzige gestalte van de generaal, die in November j.l. tot het hoogste ambt der V.S. werd gekozen, De inauguratie van de president was een plech tigheid met een zeer bijzondere nationale betekenis, door sommigen wel de „kroning van de gekozen koning" genoemd. Het ritueel, waarmede deze plechtigheid gepaard ging, deed aan de kroning van een monarch denken. De bevoegdheden van de nieuwe president der V.S. strekkien zich echter ver buiten die van de meeste gekroonde koningen uit. m The Hill Het-Amerikaanse overzicht, waarin gerept wordt van een belang rijke toeneming van - het neo-nazisme en nationalisme in West- Duitsland heeft verwoede-tegenspraken vaii de Duitsers uitgelokt. kéto:^,;tot:idej.'definitfevé?aanwyzmg.vvéhl.:fMS?^j:€!"'^""-S^I,,S®ïS'^r^®5^S - 'fï;: EENZAAM AVONTUUR OP ZONDAGMIDDAG Een Jcnik Botterdam: Witte de Wifbslraat 30 Telef. 29215 <9. 1) Postbus 1112 Postgiro No. *24519 Klachtendieiist abonnementen 18.30—19.30 aar Zaterdags 1T18 uur: Telefoon 29216 "s-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 42486T Redoetie: Tel. 111892 Advertentie-afd.: Tel. 11440! Abonnementen en Expeditie: Telefoon115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Tel. 67332 Abonnementsprijs 49 cent per week, ƒ2.13 per maand, ƒ6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent goof&redactenr: Dr. J. A. H. 3. S. BRUINS SLOT. Weersverwachting, geldig tot Woensdagavond. 4 ;r-",-v RUSTIG WEER. r v Overwegend droog. Zwaar bewolkt met verspreide opklaringen en plaatselipt nevel of mlèfc. Zwakke tot; matige Zuidwestelijke wind. Over het algemeen iets lagere temperatuur. O O Uitgave:- N.V.Dagblad, „Trouw* TfANDAAG is het vijftig jaar geleden §X' dat Schaepman, de eerste grote 'politieke leider van de Rooms-Katho lieken in Nederland, de smid van de politieke eenheid der Rooms-Katho- ibeken en een van de sterke drijf krachten naar de Christelijke coalitie, in Rome overleed. Terwijl Kuyper als minister midden in de troebelen van de spoorweg staking zat, kwam het bericht, dat de man. die met hem en zeker even sterk 'als hij, het ministerie-Kuyper moge lijk had gemaakt, de' eeuwige rust was ingegaan. Quis non fleret, wie zou niet wenen, zo - telegrafeerde Kuyper naar Rome, met een zin uit het Rooms-Katholieke kerklied, het Stabat Mater. 'Daarmee gaf Kuyper uiting aan zijn persoonlijke gevoelens. Maar zeker ook aan die van de brede schare zijner volgelingen, die Schaepman hadden leren waarderen als een goed Neder lands en als een Christen-staatsman. Er is, geloven wij, geen R.K. staats man geweest tot dusverre, die meer dan Schaepman het orthodox-protes tantse volk heeft aangesproken. En dat was wel zeer merkwaardig. Want Schaepman was niet slechts Hoorns-Katholiek, hij was ook priester. En hij leefde in een tijd dat de tegen stelling tussen Rooms-Katholiek en Protestants in de Nederlandse samen leving een zeer gevoelig punt was. Groen van Frinsterer heeft altijd een sterk anti-rooms sentiment gehad. Hij leefde, wat zijn gevoel betrof, nog in de sfeer van de Protestantse repu bliek der achttiende eeuw. En hij heeft er altijd enige moeite mee gehad om het Rooms-Katholieke deel van het Nederlandse volk voor zijn bewustzijn zijn plaats in dat volk te geven. Er is bij Groen een verschil tussen de gevoelsmatige en de verstandelijke overtuiging in dezen. Gaandeweg, de feiten dreven daar ook toe, heeft de laatste de overhand gekregen. Bij Kuyper was het, in mindere mate, iets soortgelijks. Met dien verstande, dat blijkt ook wel uit dat telegram, dat er bij Kuyper ondanks zijn afkeer van het. Rooms-Katholicisme, toch ook» een werkelijke genegenheid voor zijn partner is gegroeid. Zoals"hét bij de Protestanten was, zo was het ook. bij de Rooms-Katho- lieken. De orthodoxe Protestanten waren voor de Rooms-Katholi.eken het volksdeel, dat hun rechten fundamen teel miskende, dat hen zag als „niet- volk". De Rooms-Katholieken 'zullen dit jaar gedenken dat het honderd jaar geleden is dat de Paus de bisschoppe lijke hiërarchie in Nederland herstel de. Dat betekent ook dat het honderd jaar geleden is dat de Aprilbeweging, dejheftige;en tumultueuze Protestantse reactie - daartegen, plaats greep.. Het was een tijd van heftige strijd vol polemiek en haatuitbarstingen. _Tegen deze achtergrond van/weder kerige weerzin, resultaat van een historie van eeuwen is toen toch de Christelijke coalitie ontstaan. Zij is ontstaan en zij is bewerkt door mensen, 'die wisten dat zij radicaal verschilden, maar dat zij niettemin elkaar nodig hadden. Zij -verschilden radicaal. Kuyper die het Calvinisme in Nederland tot nieuw, leven had gewekt' en Schaep man die van zichzelf zei: „Een man van den Paus ben ik geboren". Maar zy wisten ook dat beide groe pen in de strijd tegen hét ongeloof elkaar niet konden missen. Dat de strijd om het behoud van een Chris telijk Nederland met een vrije school, de samenwerking noodzakelijk deed zijn. In dat proces hebben de Rooms- Katholieken in Schaepman een leider gevonden, die beter dan wie ook van hun kant de delicate taak van het wekken van wederzijds begrip, van de erkenning van rechten en van het totstandbrengen van samenwerking, tot een goed einde wist te brengen. Schaepman heeft de coalitie in wezen nooit anders gezien dan Kuyper en Lohman het deden: als een dooi de omstandigheden aangewezen tijde lijk samengaan met behoud van eigen zelfstandigheid en met erkenning van het wezensonderscheid en in zekere zin van de diepe kloof tussen de beide partijen. Maar alle drie hebben zë ook begre pen dat dat samengaan moest geschie den om zeer wezenlijke Christelijke en Nederlandse waarden te redden en te bevestigen. In .dat alles heeft Schaepman als een oprecht Christen, als een zeer humaan mens en als een echt Neder landse. Rooms-Katholiek een zeer be langrijk, aandeel gehad. We. meer van hem wil weten kan terecht. Het vorig jaar is bij Paul Brand N.V. te Bussum van de hand van Jos van Wely O.P-. een uitvoerig levensverhaal van Schaepman ver schenen. B(j de aankomst en- het vertrek van het Kapitool werd een saluut van 21 kanonsschoten gebracht. Eisenhower was naar de hoofdstad gekomen In een speciaal daartoe door Truman beschikbaar gestelde trein. Dc „Kamer ran Je President" in het Congresgebouw. Vanuit dit met veel decoraties versierde vertrek werd Eisenhower naar de inauguratie geleid. Op dc rede van Vliisingen is gister avond de „Oranjefontein" van de Hol landAfrikalijn in botsing gekomen met het Duitse motorschip ..Süllberg", dal voor anker lag. De „Oranjefoniein" is beschadigd aan het achterschip aan bak- boodzijde. waar zich de touristenklasse bevindt, boren de waterlijn. De „Süll berg" is beschadigd aan de voorsleven. Het gat in de „Oranjefontein" was 4 bij 2 meter. De „Süllberg" heeft een bakboordanker verspeeld en enige me ters kettingen. Verder kreeg de Italiaanse boot „Ore gon" een aanvaring met het Japanse motorschip „Arima Maru" en vervolgens met het Engelse motorschip ..Walter Scott". De „Oregon" liep lichte schade op- De oorzaak van de aanvaring is ge legen in het grote aantal schépen dat tengevolge van dc zware mist eind vorige week toen scheepvaart op de Schelde vrijwel onmogelijk was op de rode van Vlissingen lag, doordat alle loodsen bezet waren. De „Süllberg" vaart, evenals de „Oran jefontein", door 'naar Antwerpen. .7a*» 1. - r .i Mevrouw Hi ram Cole Houghton, die volgens republikeinse kringen teWajh- inghton benoemd zou worden tot am bassadrice der VJ5.in; Nederland In Scheveningen doet op het ogenblik het hardnekkige gerucht de ronde, dat een thans op sterven liggende man zou hebben bekend, ruim dertig jaar geleden te Scheveningen een roofmoord te hebben gepleegd. In dit verband wijst men er op, dat in December 1918 een moord' is gepleegd op de visventer Gerrit van der Oever, bijgenaamd „Rooie Gerrit", wonende in de Nieuwe Laantjes te Scheveningen. Bij deze moord, die nooit is opgehelderd, was een portefeuille met.geld ontvreemd. Aanvankelijk twijfelde men nog of hier sprake van misdrijf was, doch een nader onderzoek wees spoedig uit,, dat er een roofmoord was begaan. De buren, die Gerrit dood op zijn bed aantroffen, vertelden de politie, dat de deur van zijn huisje openstond, op het kussen van dc dode zaten bloedsporen. Bij de lijkschouwing werd een tand in de luchtpijp aangetroffen. Ook in het Het was druk op de pleinen voor het Kapitool, toen Ike daar arriveerde. Vele duizenden vochten er letterlijk en figuur lijk om een plaatsje en toen het moment van de eedsaflegging daar was, stond een onafzienbare menigte voor het Congres gebouw om van dit historische ogenbliK in de geschiedenis der Verenigde Staten getuige te kunnen zijn. Na de plechtigheid werd een parade gehouden, die deed denken aan.de pracht en praal, welke dergelijke plechtigheden in een monarchie plegen te ve.rgvz-:12iin. Maar alles was nog grootster nog mach tiger dan In de koninkrijken van het oude. Europa.en'de.fVeclheid -va5.,imifor-, men; het voorbijtrekken van de machtige colonnes der legereenheden'en bet overi vliegen der straaljagers zullen misschien alleen worden overtroffen'door de evene menten;- welke .de- kroning van koningin Elizabeth van Engeland luister zuilen bij zetten. Maar daar Is het dan ook Enge land voor. Het land der tradities. Na de parade reed Amerika's nieuwe president door de straten van Washing ton, Naar schatting een millioen mensen stond langs de trottoirs om hem gade te slaan. Uit alle oorden der V.S. waren offi cieel benoemde ooggetuigen rtaar Washington gezonden. Daartoe be haorde ook de voormalige Nederlander Louis van lersel, één der meest gede coreerde oorlogsveteranen van het landdie door de burgemeester van Los Angelos benoemd werd om deze stad te vertegenwoordigen. Vanlersel werd in Nederland geboren en trad in 1917.in Amerikaanse dienst. Het Kapitool, het centrum van het staatkundig leven der- Ver. Staten, wordte in de wandeling „the Hill" ge noemd, want het is op een heuvel ge bouwd. Men heefit gezegd: een gebouw, op deze plaats, kan alleen maar be lachelijk. of imposant zijn. Het is im posant. Met opzet js de gehele om geving'"laag"- gehouden; geen hoogbouw' werd er' toegestaan, zodat de.enorme koepel van alle zijden de blik vangt. De bronzen vrijheidsfiguur, welke de koepel bekroont ziet van 97 meter hoogte neer op dc stad. De eerste steen voor -het gebouw werd gelegd door president Washing ton in 1793. De geschiedenis van het ge bouw is die van voortdurende verande ring en uitbreiding. Hot merkwaardigst daarvan is misschien wei, dat zowel het oorspronkelijk ontwerp, als de uitbrei dingen sproten uit het. brein van ama teurs. Het ontwerp was het resultaat van een prijsvraag, welke door een zekere dr; William Thornton werd gewonnen. De man, een dokter, verdiende cr een prijs van 500 dollar mee en een perceel bouw terrein in de stad. m bed werden nog twee tanden gevonden, overigens vertoonde het lichaam, geen sporen van geweld. Daar- de -tanden niet vals waren, werd aangenomen dat ze werden uitgeslagen. Dat de deur van het huisje openstond, wekte direct de argwaan van de'politie. Van den Oever stondjuist bekend' om zijn grote voorzichtigheid.' Hij sloot steeds zijn deur af en deednooitopen, alleen voor bekenden. Opvallend Was, dat in de woning ;gëen spoor: van wan orde werd aangetroffen. Ook werd niets doorzocht. Alleen uit de jekker van de visventer was een portefeuille verdwe nen. Andere voorwerpen werden .niet aangeraakt. Als een stille getuige werd op de grond nog een rijksdaalder ge vonden. De rustige houding van het lijk op het bed deed de politie concluderen, dat het slachtoffer na het intreden van de dood op het bed werd - neergelegd. De kleren en dekens lagen in volmaakte orde. Elk spoor van een dader ontbrak. In de eerste dagen van 1919 werd een ver dachte gearresteerd, doch deze bleek een alibi -te hebben. De politie zetter het ond^KOekvenergiek - voort^doch- .nimmer Gisteravond omstreeks 8 uur is de electrische sneltrein van 19 uur uit Enschede bij binnenkomst op het emplacement te Deventer opgebotst tegen het voorste deel van een stoomlocomotief, die, met enkele geladen goederen wagens van het rangeerterrein van de bükembaliagefabriek van Thomassen en Drijver kwam. Het voorstuk van de electrische trein, bestaande uit tweede klas-compartimenten, drong gedeeltelijk in dg locomotief. Dit voorste deel van de electrische trein, die uit'één treinstel bestond, bevatte gelukkig weinig passagiers. Slechts een tiental reizigers liep vrij lichte verwondingen op. In het ziekenhuis te Deventer zijn op genomen de 37-jarige heer Genevaassen uit Haarlem met een lichte hersenschud ding: de 53-jarige heer Kampst uit Hen gelo (O.) met een ontwrichte elleboog en «en neuswond, de heer Nederhand uit Zaandam en de heer Dijkstra, beiden •veneens licht gewand. Zeven andere passagiers konden na verbonden te zijn ui het Sint Geertruidenziekenhuis, di rect naar huis gaan. De enorme ravage direct na de botsing deed aanvankelijk het ergste vrezen. De tnngearlocomotief werd zwaar bescha digd. terwijl ervkele goederenwagens, die «it de rails werden geworpen, de zware Mnbrug omver stootten. Omtrent de toedracht van het gebeur de vernamen we van de politie, dat de wagenbestuurder van de electrische trein van de cabine in de trein is ge sprongen, toen hij het ongeval zag aan komen. Deze sprong heeft hemvan de dood gered, want de cabine werd tegen tie voorzijde van de locomotief totaal platgedrukt, benevens het voorste deel van de .tweede klas compartimenten, waar de wagenbestuurder een tijd lang bekneld heeft .gezeten Hedenmiddag was de ravage zoveropgeruimd dat beide sporen konden worden bereden. De in het ziekenhuis opgenomen gewonden ma ken het wel. Mevrouw Muntte Eisenhotccr in Itttar avondjapon, die zij zal dragen tijdens de feestelijkheden t.g.v. de inauguratie van haar echtgenoot tot president van de V.S. De japon is vervaardigd uit soepele zijde, „Peau de Soie", en ver sierd met talrijke, met de hand opge naaide steentjes, in vier grootten en in verschillendg tinten rose. Het hand tasje is, evenals de japon, overdekt met rijnsteentjes, en vormt met de. schoentjes enMc japon een fraai geheel. Mevrouw Eisenhower draagt bij deze japon een parclcollier van drie rijen. Tussen de parels teerden briljantjcs aangebracht. Het wetsontwerp, waarin de Perzische eerste minister, Mossadeq, vraagt om verlenging van zijn bijzondere volmach ten voor de tijd van een jaar, is door de Perzische Tweede Kamer met een overweldigende meerderheid aangeno men. Van de 67 aanwezige afgevaardigden stemden 58 voor het wetsontwerp en twee tegen. Zes afgevaardigden, onder wie de plaatsvervangende voorzitter, ont hielden zich van stemming. De regering te Bonn verklaart, dat de gepubliceerde cijfers „in geen enkel opzicht. representatief' zijn en dat dc enige goede manier om het politiek sen dment' té onderzoeken, die der democra tische verkiezing is. - Tot dusverre aldus de regering, heeft het Duitse'volle zich „met overweldigen de meerderheid, voor de democratische partijen, uitgesproken". Van de zijde der vrije democraten kwam onmiddellijk een woedende reac tie. Dr Martin, Blank, een van de frac tieleiders van de partij, verklaarde, dat de. gehele zaak „niets dan .gezeur" was, Een andere leider, dr Erich Mende, wees op de onbetrouwbaarheid van een derge lijk „Gallup-onderzoek". met het bekende voorbeeld van de.voorlaatste presidents verkiezing in Amerika. •Kanselier Adenauer heeft tegenover de pers ronduit verklaard, „dat er geen ge vaar bestaat, dat een naziparlij la Hitler in West-Duitsland naar de macht zal grijpen." Hij heeft gistermiddag in 'een speciale "radiotoespraak tot 'het Duit se volk over hel„nazisme'', zijn opmer- 'kingèn te dezen herhaald. Adenauer leverde hiermede tevens commentaar op het Britse optredenvan •verleden week met de arrestatie van 7 -voormalige nazi's. Hij gaf zijn gramschap te:-kennen over de inhoud van het Ame rikaanse rapport en dehouding van de -Amerikaanse "hoge commissaris Samuel Rebel, ómdat "deze het gepubliceerd had zonder hem eerst te raadplegen. Adenauer" zei. dat de Britse arrestaties en de publicatie van-het Amerikaanse rapport, „geen. goede atmosfeer gescha pen hebben voor ratificatie van net EDG-verdrag. Ik betreur deze gebeurte nis ten zeerste", zei hij. De verkiezingen in de a.s: zomer zouden duidelijk spre- ken. De-kanselier verklaarde voorts..dat de Westduitse veiligheidspolitie in samen werking met de Britse geheime dienst in het laatste halfjaar „de samenzweer ders" voortdurend.,in het, oog gehouden had. „Wij kwamen .tot de slotsom, dat niets gedaan behoefde te worden", aldus Adenauer. Ten slotte zeide de kanielier: „Wij gaan een kritieke periode tegemoet. Wij weten niet, wat voor ons in. petto gebou den wordt. wanneor Slatin zou sterven. De strijd om de opvolging in de Sowjet- Unie schijnt reeds begonnen te zijn". Gisteravond is door de Amerikaanse Hoge Commissie een verklaring uitgege ven, waarin wordt gezegd dat de publi catie van de uitslag van het opinie-on derzoek geen enkel politiek oogmerk heeft. Huang Chin-Chi, geboeid cn streng be waakt, knielt voor een volkstribunaal te Fockang, in de provincie Kwangtoeng. Huang werd voor het gerecht gesleept, omdathij landeigenaar was (hij bezat 0-270 hectare landJ, samen met 30 an dere „despotische landlords". Huang werd Ier dood veroordeeld, cn geëxe cuteerd. OP 28 November 1952 heeft de Sor ciaal-Economische Raad over twee belangrijke vraagstukken een advies aan de regering vastgesteld. Het ene advies behandelt het huurvraagstuk, in het bijzonder de vraag, of, en zo ja, op wélke wijze een verdere verhoging van de huren moet worden tot stand gebracht. Hettweede advies is'een voorlopig advies over "de werkgele genheid.- :,w Het gaat in deze béide adviezen zonder tegenspraak over zaken, die in; het binnenlands beleid vangrote 'be-C tekenis zijn. Beide vraagstukken zijn dringend. Dat van de -.werkgelegen-" heid in het bijzonder,nu het aantal, ingeschreven werklozen op 31 Decern-, ber 1952 meer dan 165.000 bedrpegi';; Voor de. inhoud van beidé adviezen bestaat grote belangstelling. :Men;wil terecht weten, hoe het hoogstead-., viescollege op sociaal en economisch' gebied eenstemmig of in meerderheid.-, overdeze vraagstukken denkt."Dé regering weigert echter de adviezen voor publicatie vrij te geven. Zy wil eerst intern tot een standpunt komen. Deze gang van zaken is onbevredi gend. Juist in een tijd, waarin haar bevoegdheden op sociaal 'en econo- misch gebied noodzakelijk rgroot moe ten zijn, moet de regering dé burgers zoveel mogelijk bij haar besluitvor ming laten meedenken. Men kan' over geleid e - economie verschillend denken. -Vast staatechter, jdat ;zjj verwerpelijk is; indien zij tevens g e- heim e economie betekent."".:- 'cl'. Men zegt, dat de regering vrees koestert, dat uit de adviezen" afge-ï leid zal worden, welk, beleid zij waar schijnlijk zal voeren, leder weet" ech ter, dat de Sociaal-Economische Raad-", niet meer kan doen. dan een a d wi e s: geven. De regering beslist. Spe- culaties omtrent de, beslissing, welke.;; zij zal nemen, zijn voor rekening.van": de speculanten. En men speculeert toch wel, ook al zijn de adviezenniefc' gepubliceerd! Voor het advies over de „werkgele-.;: genheid geldt het genoemde bezwaar, trouwens in hét geheel niet. Publicatie achteraf van de adviezen heeft: weinig -zin. De- regering:- geve daarom "in het belang der zaak rn-ti" daarvoor toestemming. Met .'-name: van de A.R.- en C.H.-mihisters mag:' medewerking daartoe gevraagd wor-.-: den. Niet voor niets poneerde-'dé'- Christeiyk-Histdrische -of anti-revo-i lutionaire richting- steeds de mondig-' "heid dés;volks en^iste^zy. dat de.irer,;, gering het Volk" dieiwvereénkcmistia;; zOu„behandelem'f:-Ai.,-;#,-étóióKa!SïiSS'"""*' Het achterschip van de „Faustus", het Panamese vaartuig, dat nog steeds stagnatie veroorzaakt' voor hét scheepvaartverkeer in de monding van;'dë'^ Nieuwe Waterweg, is nu in de bodem van de rivier verdwenen. Ingenieurs van Rijkswaterstaat en de bemanning van de zandzuiger „Ahoy" hebBerifdit'^ 'Maandagmorgen kunnen-constateren.. j :„*y; C Nu. is de laatste etappe ingezet om het' wrak-te laten: zinken. - Dé-'zartd-vl! zuiger werkt op volle toeren om zo snel mogely-k -het voorschip in de'gegxa-.| ven geulen te laten zakken.Boven het achterihip staat nu - bijna 20 meter .-; water. Dat is voldoende om, de scheepvaart, vl-ot. te laten functioneren..,Het," voorschip zal nog ca. 3 tot 6 meter in de bodem moeten verdwijnen, wilge-- sproken worden van een gehele vnrye mondin-g van de Nieuwe Waterweg.'; (Van onze correspondent) Onlangs', zou. een predikant in de prouincie Overysel een vacature beurt vervullen in een andere gemeen te. Des Zondags arriveerde de. predi kant, en omdat hij nog een halfuur de lijd had vóór de dienst begon, toilde hij de oude kerk eens bezichtigen. De kerk uias geheel verlaten en de predikant koesterde het verlangen eens te toeven in de oude toren. Voetje voor voetje klom hij door een nauwe gang naar boven. Plotseling kwam hij voor een deur te staan, opende deze en be trad. een kleine, ruimte, waarin het licht slechts schaars-naar binnen viel. Toen de predikant echter wat-verder op verkenning uitging, bemerkte hij kerkeraad rich inmiddels ongerust te plotseling tot.zijn schrik, dat-de deur maken, dat de predikant nog steeds van het schemerige appartement achter niet verschenen toets, maar toen de hem'dicht viel. Aan .de- binnenkant tutn dienst zou beginnen, stelde een der de deur zat geen kruk, zodat de pre- ouderlingen de gemeente gerust. De dikant in de toren gevangen zat. En dominee was nog niet verschenen, niemand scheen hem te horen, toen hy maar zou zeker komen, want men had op de deur bonsde en de aandacht trachtte te trekken... oer beneden hem. Terwijl de predikant in de toren be nauwde ogenblikken beleefde, stroom de de kerk vol kerkgangers. Tn de consistorie-kamer begon de ^HEiüiaiSSUIflillllllSlllllüDlIillllinilüüiiBIÜIBiintlïlHIfiJlllIiJjüIDiifJilHiMroJülJtifilJlJ^ Hi geen tegenbericht ontvangen. De ker keraad stelde, de gemeente voor de'tijd' te korten met het zinaen van enkelt Psalmen, Maar terwijl de gemeente zong, was de predikant nog verwoed bezig zich uit zijn isolement te uerlossen. Hij be tastte de wanden van zijn „cel" en ont- defcte een knopje. De predikant dacht dat het in ieder geval geen kwaad zou kunnen, als hij er op drukte. Er ging. echter geen schel over, zoals hij hoopte. Boven het hoofd van de predikant galmden na enkele ogenblikken de kerkklokken. Door op het knopje te drukken was namelijk de electrische Ewidinstailatie in werking gesteld De koster werd gealarmeerd en die kon de gevangene bevrijden. Nadat de predikant de preekstoel had betreden, vertelde hij de gemeente wat hem overkomen was. Toen kon de kerkdienst een aanvang nemen. In dé. nacht van Zondag op Maan- dag kwam plotseling een gunstige/ wending in de zuig-werkzaamheden van de „Ahoy". Omstreeks! half;-vier hoorde de kapitein van de 'sleepböbtf „Hóllander", die in de; dichte omge- vingvan de Faustus lag,, een geweld dige klap. Zijn eerste vermoeden': was, dathet: schip door de boeien was geslagen, doch later vernam-huf van de bemanning van de „Ahoy",'. dat het achterschip met een; enorme' kracht in de diepe krater was gëgle-- den, die .was gegraven. Dezekraterf; was 200 meter lang, 35 meter, diep-enf 36 meter breed. Het gedeelte van het - schip boorde zich heel diep in dé bp-'": dem 'en: zoals de ingenieur; van-éde'y Rijkswaterstaat, de heer L. W. .Lie- vense ons Dinsdagmorgen mededeelde,; is hiermede het gewenste resultaat:" bereikt. Boven dit stuk staat, nu 20 meter. De schepen zouden in dit ge-; deelte van .de rivier dus ongehinderd; kunnen varen. Maar het achterschip heeft hoegenaamd nimmer enig ge vaar teweeg gebracht voor het ver- L keer op de Nieuwe Waterweg. Het zwaarste karwei is het bergen van hét voorschip. Dit gedeelte ligt het dichtst tegen de vaargeul aan" én eerst als hier gesproken kan "worden van een waterstand van 20 meter, kan worden gezegd, dat er niets méér aan de hand is. Toén het achterschip in de krater stortte,- is midscheeps een knik ont staan. Dit hebben Maandagmiddag de duikers geconstateerd, die circa een:' half uur zijn afgedaald. Hét - zuigen i zal nu worden voortgezet ter hoogte van de schoorsteen, waardoor men "denkt te bereiken, dat het schip 'in meer horizontale richting in de. kra- t ter zal worden getrokken. Met enig optimisme zien dg verantwoordelijkey, personen de komende dagen tegemoet;i: Wil het weer; meewerken, dan be- - staat een gunstige kans. dat over 'niet al te lange: tyd de misère met 'de „Faustus" tot het verleden behoort. De „Ahoy" had in totaal 70 uren 'gé-i zogen toen het eerste succes werd 'gef;4 boekt. De capaciteit van-,de^:ztdgér-isv 3 tot .4000 ton per uur. :;f'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1