Bescheiden balans DODENZONE OM WEST-BERLIJN it Volksbrood aan het verdwijnen Prins Bernhard naar New York bij 300-jarig bestaan Sowiet-Ipider. riclit zich t „imperialisten en „verrader^ Stroom van Duitse vluchtelingen zivelt met de dag aan Ike" heeft thans een kabinet B. 29 boven China neergeschoten '1 1 Z.K.H. zal spreekbeurt vervullen en een tentoonstelling openen Europa bouwt luxe jachten voor V.S. Tinmijnen op; onder Indom beheer? Hl „Vergeet les der historie :\riiefl^^ LUCHTMACHT HEEFT PLAATS VOOR J 1600 VROUWEN EN MEISJES DONDERDAG 22 JANUARI 1953 ELFDE JAARGANG No. 2370 Weerbericht #Ü- G. de Klerk te Dordrecht C overleden Spoorweg in Berlijn wordt afgebroken Gevolg van prijs verlaging witbrood Trumaii lieeft nog geen nieuwe „job" Ned. h.c. bezocht Indon. parlement Raadslid van Bergen uit de C.P.N. Ook Chinese ministers erkennen selmh Sm mm Zuiveringsprocessen ingeluid ïi De helft is voor het K.L.D. Elf doden bij èxplósie i§lSis§g iffi* •Tttaar nog geen minister vanDefensie IS jtgfoyseatj». Vele opdrachten voor Ned. scheepswerven Een belangrijke schenking Incasseerder pleegde verduistering Ï0 li Ül MM - ji".'- :-L---r—ritt- Wijnkelder van Faroek wordt geveild l /H>% Aanvaring in de Straat van Dover 'SïÉ Botterdam: Witte de Wïthstraat 80 Telef. 29215 <8 D Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klaehtendienst Abonnementen 18.30—19.31) uw Zaterdags 1718 uur: Telefoon 29216 *s-Gravenhage: Huygenspleïn 1Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Advertentie-afd.: Tel. 114402 Abonnementen en Expeditie: Telefoon 115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b TeL 67382 Abonnementsprijs 49 cent per weck, ƒ2.13 per muar.d, ƒ6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent Weersverwachting, geldig tot Vrijdagavond. r PLAATSELIJKMIST. l-\ J: Over het algemeen veel bewolking en plaatselijk mist,, maar overigens overwegend droog "weer. Zwakke' tot matige wind tussen West en Zuid. Wéinig veran dering In temperatuur. sas-.. r ffS 1 :jv0P Hoofdredacteur: Br. J, A. H. J. S. BRUINS SLOT. O Uitgave: N.V. Dagblad „Tróuw*: EÜW dagblad leent er zich eigenlijk niet toe om een discussie als tus sen prof.: Mekkes en ons is gevoerd, te houden. Men zal terecht kunnen zeggen: dat had u dan eerder moe ten ontdekken. De zaak is echter dat wij, toen wij in de zaak bezig waren het pas gaandeweg ontdekt hebben. Wij brachten onzerzijds de zaak lot een einde en verzochten toen prof. Mekkes om een antwoord. Prof. Mek kes is mèt ons van hetzelfde gevoe len, dat men deze zaak niet grondig in een dagblad kan uitpraten, maar hij was desniettemin bereid zich zekere beperkingen op te leggen en ons van antwoord te dienen. Wij wil len dan ook nu de discussie niet voort zetten. En die is dan ook gesloten. JHet enige wat wij willen doen ten besluite van deze discussie is een soort van bescheiden balans opmaken. Waarin zijn wij het wat de hoofd takenbetreft eens en niet eens? Waarin wij het eens zijn, dat is èn uit de artikelen van prof. Mekkes èn uit de onze gebleken, is dit dat wij beiden trachten vanuit, ons gemeen schappelijk Christelijk geloof en van uit ons beider Calvinistische levens visie de vraagstukken aangaande de Staat en zo ook van het verzetsrecht "te verstaan. Dit is een zeer belang rijk punt. Het tweede punt en dat raakt de praktijk waarover wij het eens zijn, is dat er tussen prof. Mekkes en ons 1 practisch heel weinig verschil be staat over de toepassing van het recht van verzet. Prof. Mekkes heeft war anderen daarover schreven uit de dis cussie verwijderd, gelijk wij reeds verondersteld hadden, dat hij zou doen. Wij verheugen ons daarover en wij weten, dat hij hetzelfde gevoelen is toegedaan. Prof. Mekkes benadert de ze zaken op een andere wijze dan wij. Het stemt tot voldoening, dat wij desondanks elkander op de hoofdza ken als. Christenen, die de staatkunde bij het licht van de Heilige Schrift willen bedrijven, kunnen vinden. Volgens het hoofdkwartier voor de vluchtelingen hebben gisteren dui zend vluchtelingen illegaal de Oost-Westgrens overschreden. Dinsdag was het aantal vluchtelingen 1100. Dit betekende een record. Vierhonderd Oostduitse boeren zijn Dinsdagavond naar West-Berlijn ge vlucht en hebben meegedeeld, dat het communistische plan voor een „doden- zone" rondom de stad de verwerkelijking nadert. TAESÓNDANKS is er- een aantal ■O verschillen. De kleinere laten wij terzijde. En over 'de grotere willen wij niet de discussie heropenen, maar wij willen ze alleen maar noemen. Het eerste punt is dat van de „or dinantie Gods". Wij menen, dat Cal- vijn en dat wij op zijn voetspoor een "onderscheid moet maken jtus-. sen f dei kwaliteit van het Ovêrhëids-? gezag en de'kwaliteit van wat de. in houd van dat gezag moet zijn... Het gezag van de overheid, het recht waarmee het optreedt en de re den waarom het gehoorzaamd móet worden is gelegen in de goddelijke in stelling, van de overheid. Dat is' dui delijk eh. concreet. ?Dé "inhoud van dat gezag is ook on derworpen .aan Gods. .wetten,- maar die,wetten zijn niet zo duidelijk en concreet. Die inhoud is mede afhanke lijk van tüd,:piaats en omstandigheden, zodat wij ons daar, in het afgetrokke- ne, minder duidelijk over kunnen uitlaten. Wij moeten, en de over heden moeten hier' het recht win den. Het komt ons voor dat prof. Mekkes mede op grond van de wijsbegeerte waarvan hij een verte genwoordiger. Is hier verder meent te kunnen gaan. TIET tweede punt' waarin wij met prof. Mekkes- van. mening ver schillen ligt in'zijn beschouwing over de partij-eliten. Het komt ons voor, dat' prof. Mekkes te ver gaat en de historische werkelijkheid geweld aan doet': wanneer'hij zegt, dat de revolu- tionnaire. democratie in. haar ver schillende schakeringen van Labour tot communist elitevorming en revo- lutionnaire- massa vorming tot doel heeft. "Wij ontkennen niet, dat het commu nisme dat op het oog heeft. Wij ont kennen ook- niet, dat er in het moder ne democratische socialisme een ten dentie zit, die dat tot gevolg kan heb ben. Maar wij ontkennen wel, dat het 'democratische socialisme dat be wust Vwil. Wij hebben, oog voor het feit, dat er in het moderne socialis me óok tendenties zitten, die daar dwars tegen ingaan. Wie dat socialisme juist wil beoor delen,. zal voor beide verschijnselen oog moeten hebben. Prof. Mekkes doet dat. o.i. ïuet. Hij bekijkt de zaak te eenzijdig en te abstract, los van de werkelijkheid.' T N de derde plaats moeten wij op- - merken, dat wij enige moeilijkhe den hebben met hetgeen prof. Mek kes over Oranje opmerkt. Prof. Mekkes spreekt over Oranje als handhaver der volksvrijheden en hij stelt daarbij Oranje als het ware even apart in de constitutionele mo narchie. Wij kunnen ons de positie van Oranje, óok als handhaver van de volksvrijheden, echter niet anders denken dan in het kader der ministe riële "verantwoordelijkheid. Zonder Oranje is er geen overheid. Accoord!1 maar zonder ministeriële verantwoordelijkheid kan Oranje niet -als overheid fungeren. Wij zijn een beetje bang voor de visie van prof. Gerretson in dezen. Ten slotte met het oog daarop juist, nog dit: als. prof. Mekkes zegt dat /het ongeoorloofd is aan te nemen dat Oranje, handhaver der volksvrijheden, ■zich zou laten inorganiseren in het to- -taliserend bedrijf, dan beamen wij 'dat- Tegelijkertijd vergeten wij niet dat, wat koning Willem I tegenover de Kerk en met name tegenover dé Af gescheidenen heeft gedaan, ons_ leert aat datgene dat ongeoorloofd, is san ka nemen, niettemin denkbaar is. .v-if-ni; Mcvrotitv Sylvi K.ekkoi»eu, echtgenote van de Finse minister-president, liakt hel touw door, waarmede dc laatste belet selen voor dc stapelloop van dc „Finn- pulp*' op de Werf Jon Smit Czn te AlMasserdam weggenomen werden. Ach ter haar staat dc heer C. Verolmc, een der directeuren van dc werf. (Zie ook het artikel op pagina 4J. - Hetnieuwekabinet van Elsenhower, op.de minister van Defensie na, Is gis teren op het Witte Huls beëdigd. De Senaat had de benoeming van Wilson nog miet goedgekeurd i.v.m. zfjn positie bfj de „General Motors". .&vv;.v' ..''V. Het persbureau „Nieuw China" meldt, dat op 12 Januari bij Antoeng (Noord- Oost-China) een Amerikaans superfort is neergeschoten door vliegtuigen van de Chinese luchtmacht. Van de veertien Amerikanen, die het vliegtuig met hun valschermen verlieten, vielen er drie te pletUr. De andere elf werden gevangen genomen, aldus het persbureau Te Tokio heeft de Amerikaanse lucht macht bekendgemaakt, dat kolonel Arnold en majoor Baumer, die volgens de com munisten gevangen genomen zijn, sedert de nacht van 12 Januari werden Vermist. Nadat bjj reeds sinds kort ernstig ziek was. is vannacht in het Gem. ziekenhuis overleden de heer G. de Klerk, in leven een bekende figuur in het Dordtsc poli tieke leven. De heer De Klerk was-de voorzitter, van de. Christelijk-Historische raadsfractie en vooral in deze functie heeft hjj herhaaldelijk van zich doen spreken. Ook was hij lid van de Prov. Staten. Op 24 Juni zou hij 65 jaar ge worden'zijn. Oostduitse spoorwegarbeiders zijn be gonnen de spoorlijn, die Wannsee in de Amerikaanse zóne en Stahnsdorf in de Russische zóne verbindt, af te breken. Xn de Russische zóne zijn de rails reeds over enige honderden meters verdwenen. De Oostduitse autoriteiten hadden op 19 Januari het verkeer langs deze lijn stop gezet. Het grootstedeel van de boeren zei gewaarschuwd te zijn, dait zij mei ge weld geëvacueerd zouden worden diep het binnenland in van de Russische zone en dat hun land verbeurd verklaard zou worden. De groep bestond voor hot grootste deel uit boeren, die land bebouwden in de buitenwij kan van West-Berlijn en boerderijen bewoonden, die van geslacht op geslacht het bezit van hun families waren. De. voorbereidingen voor de z.g. „do- denzone" begonnen enige maanden gele den. De communistische politie had te kennen gegeven, dat zij een gebied van een kilometer diep- aan de 112 km lange grens van West-Berlijn zoó afsluiten. - Een soortgelijke „ctódenzone" werd door de communisten aangelegd aan de zonale grens in Midden-Duitsland, nadat de regering te Bonn de vorige zomer het EDG-pact had goedgekeurd. De wegen van West-Berlijn naar de omringende Russische zone zijn deze winter systematisen afgesloten met ket tingen, prikkeldraad en andere barri caden. Slechts twee grensposten zijn. nu open, bij de bovengrondse in Staaben (Britse sector) en de Flieniekebrug in de Amerikaanse sector. Eerder .waren er honderd van deze posten. Advertentie -4.-" THANS WE£k VERKRIJGBAAR f 'a CtVWl I i T^1.>cr pakje w j Toen het 2000 ton metende Pana mese schip Virginia onlangs op de Zuidkust van het Britse eiland Wight aart de grond liep..gaf men de Egyp tische eigenaars niet veel kans op behoud van het: schip. Thans zm ar beiders van eenjirma in Southampton, die een poging wil wagen het schip „los" te krijgen, op het schip aan het werk. Het vervoer van de .werklieden naar -het schip heeft men geregeld door een kabel aan een rotspunt, on geveer 35 meter boven de zeespiegel, en het schipie bevestigen. Langs deze kabel glijden ;de werklieden m een speciaal geconstrueerde „zit-installa- tie" van en naar het schip. (Van onze Haagse redacteur) IN kringen van de maallndustrie en van het bakkersbedrijf verwacht men, dat het opheffen van het -kunst matige prijsverschil tussen.volksbrood, waartoe in November jl.werd overge gaan, op de duur'zal lèldeii* tot* het ver dwjjnen. van - het volksbrood. De prijs verlaging voor witbrood, die toen van kracht werd, heeft reeds een niet onaan zienlijke stijging van het verbruik van deze broodsoort tot gevolg gehad. In dit verband vernemen wij, dat het plan dat minister Mansholt geruime tijd gekoesterd heeft om te komen tot een nieuwe broodsoort, die vervaardigd zou worden uit meel met een uitmalingsper- centage dat het midden zou houden tus sen de huidige percentages voor voliks- brood en witbrood, van de baan is. Eén van de grote moeilijkheden, die verwe zenlijking van dit plan met zich mee zou brengen is het feit, dat een intensieve controle nodig zou zijn op de voorschrif ten,die voor de nieuwe meel- en brood soort zouden gelden. Deze contróle werd ook voorheen uitgeoefend, maar de prijswijzigingen van. November jl., die de heffing op witbrood tenT behoeve President Truman krijgt van alle kanten goedbetaalde banen aangebo denmaar hij heeft er nog geen aan vaardt. Hij vertelde, dat hij zal wachten totdat er iets bij is, dat hem zint en dat met zijn capaciteiten strook. Overigens gaf hij te kennen, dat hij zich al afvraagt, hoe lang hij het zal uithouden niets te doen. Truman heeft een bureau gehuurd in Kansas City. Zijn secretaresse miss Rose-Conway is bezig zijn post uit te zoeken. De Nederlandse hoge commissaris in Indonesië, graai W. F. L. van Bylandt, heeft Donderdagochtend een beleef heidsbezoek aan het Indonesische parle ment gebracht; Hij werd ontvangen door de voorzitter van het parlement, de heer Sartono, en de vice-voorzitters Tamboe- nan en Ardoeji Kartawinata en door de vice-voorzitters van de sectie buiten landse zaken, de heren Soenarjo en-Ron- donoewoe. Het bezoek duurde drie kwartier. Afgaande op de lachende gezichten van kapitein Goedewaagen, de heer Th. A. W. Ruys en de verzekeringsexpert, zou men zeggen dat de schade aan de „Willem Ruys", die Woensdag in de haven van Rotterdam terugkeerde, nog al meeviel. van het subsidie ap volksbrood deden vervallen, maakten haar overbodig. Te gen herinvoering j van deze controle be staat ernstig bezwaar. f;- Men wacht thans de ontwikkeling van de vraag naar de beide broodsoorten af. De maalicdustrie is niet verplicht om A-meel waarvan het volksbroód gebak ken wordt, te maken en evenmin is het bakkerijbedrijf verplicht omvolksbrood te bakken.; De situatie is thans reeds zo, datsómmigeA meelfabrieken geen spe ciaal "meêf. vöof 'kyóltosbrdód *n»eet;"-'le«©-. ren, doch terugkeren tot de vooroorlog-1 se gewoonte om enkele kwaliteiten meel te maken. De bakkerijen gebruiken dan de mindere kwaliteiten voor het volks brood en de betere voor het witbrood. Aangezien deze kwaliteitsverschillen niet zo groot zijn als die tussen het A-meel en het W-meel, wordt door deze gang van zaken ook het verschil het volks brood en het witbrood kleiner. Het gaat er thans om.of deze ontwikkeling zich zodanig zal voortzetten, dat het volks brood automatisch verdwijnt. Op scheepswerven in Nederland, Zwe den en West-Du itsland wordt aan het Amerikaansee verlangen naar luxe jach ten tegemoet gekomen door de bouw -van luxe scheepjes, die beter zjjn en veel goedkoper dan de Amerikaanse. De trots van de jaarlijkse motorboot- tentoonstelling te New York, waarop de producten van 's werelds beste bo tenbouwers den volke getoond zijn, was dit jaar de „Feadship Capri". De sierlijke, zeewaardige „Capri" is gebouwd door de Aalsmeerder Jan de Vries. De 55 voet lange kruiser werd op de openingsdag van de tentoonstel ling voor 72.200 dollar verkocht. „Feadship" is een combinatie van ze ven Nederlandse scheepswerven (First Export Association of Dutch Shipbuil ders). Tot dusver heeft deze combinatie reeds meer dan 30 pleziervaartuigen voor Amerikanen gebouwd. Op het ogenblik zijn er voor Amerikaanse reke ning 40 in aanbouw. De combinatie hoopt echter nog veel meer orders te kunnen boeken. De jachten variëren van 30 yoets- scheepjes, welke 9.500 dollar kosten, tot luxe kruisers van. 122 voet, die-bijna een kwart millioen dollar moeten op brengen. Als deze schepen op Amerikaanse werven gebouwd zoudenwórden zou hun prijs zeker 25 tot 50 procent hoger liggen. De heer J. Broersma. lid van de ge meenteraad van Bergen (N.H.), heeft bedankt als lid van de communistische partij Nederland. Indien een van zijn opvolgers op de candiatenlijst zijn plaats wil innemen. zal hij tevens bedanken als lid van de raad. De heer Broers zeide, dat hij met de leiding van de C.P.N, verschil van me ning heeft gehad over het begrip „de mocratie". Leeuwarden heeft thans 80.000 inwoners Hedenochtend ruim 10 .uur is in het bevolkingsregister van de gemeente Leeuwarden de 80.000ste inwoner inge schreven, Het is een zoontje van het echtpaar Tj. Robijn—Deinum, wonende Hondiusstraat 2. De plechtigheid werd bijgewoond door het voltallige gemeentebestuur. Namens het gemeentebestuur werd de vader een jeugdspaarbankboekje met een eerste inleg aangeboden. De Unie van Baptisten gemeenten iri Nederland ontving uit Amerika een fi nanciële toezegging van' 10.500: dollar zijnde een bedrag, van f 39.500. Dit be drag moet worden uitgekeerd aan een drietal gemeenten. n.l. Alkmaar en Em- men elk 2500 dollar en Eindhoven 5500 dollar. De arbeid van de gemeenten Alkmaar en Emmen zal daardoor niet al te zeer gebukt gaan onder financiële lasten, terwijldoor deze belangrijke schenking in het werk van de gemeente Eindhoven perspectief komt en daardoor uitvoering van het voor 1953 geprojec teerde werkplan mogelijk wordt. Prins Bernhard heeft een uit nodiging ontvangen om als spreker op te treden in de plechtige bijeen komst die de St. Nicolas Society te New York op 2 Februari a.s. zal houden, ter herdenking van het feit, dat 300 jaar geleden aan het vroegere Nieuw-Amsterdam stadsrechten wérden verleend. De Prins heeft 'deze uitnodiging aanvaard cn zal zich op 30 Januari pér vliegtuig voor enkele dagen naar -New- York begeven, "waar hij ook een aantal Amerikaanse auto- riteiten zal ontmoeten. Dé* Prins -zal--tijdenszijn veiblüf '.al-i daar tevens éen tentoonstelling öpenerï ■die tér, gelegenheid van de herdenking wordt gehouden" en waarvoor' het ma teriaal uit Nederland.- zal1- wordenover gebracht. Hierbij zijn o.a.'de koopbrief waarbij het. eiland Manhattan van, de Indianen wordt "gekocht, de oudste pren ten van Nieuw-Amsterdam, oude kaarten uit het begin van de 17e eeuw. een brief van. Stuyvesant uit. het archief - van de universiteit van Franeker, waar hij ge studeerd heeft; schilderijen' uit de col lectie Pauw, een model van een schip uit de: stichtingstijd-en een aantal, schilde rijen uit het'Rijksmuseum; 'die'een beeld geven van de Nederlandse schilderkunst ■uit de 17e "eeuw. ;i De collectie wordt, zoals bekend; ver zorgd door 'mr L. "J. F." Wijsenheek. di recteur van de dienst voor Schone Kun-: sten-te,'s-Gravenh»ge. j De recherche te Deventer heeft de in casseerder, Z., uit Diepenveen aangehou den, die bekend heeft over een «'dperk van ongeveer 3 jaren ten nadele van enige bankinstellingen in Deventer ca 7000 te hebben verduisterd door het achterhoudenrivan door hem op kwi tanties en wissels geïnde gelden. De man, die gehuwd is, is overgegeven aan de justitie te Zutphen. Volgens Indonesische persberichten: zullen de tinmijnen op Bank» .xnef '.iiG'. gang van. 1 Maart a„s. weer ónder.'béte heer van de Indonesische regering", fcte men te staan. Het contract' tussen"1de Indonesische, regering en de N.V." Géi) meenschappelijke Mijnbouwinaalschapt. pü BilHton, dat op 1 Maart 1948 werd.? afgesloten en waarhij,het technische, beheer over de tinmijnen van Bank» aan de Billiton Mjj werd overgedragen, - loopt eind Februari, van dit jaar af. Gemeld wordt, dat ir. A. M. A. Wü-. nans, de directeur-generaal van de'N.V.} Billiton Maatschappij t- welke maat- - schappij voor participeert in hét' Ka-- pitaal van de N.V. Gemeenschappelijke - Mijnbouwmaatschappjj Billiton zich" reeds enige tijd in Indonesië,jVoorJ hó-j= sprekingen over een eventuele veriëh- ging van dit contract. De besprekingen- zijn nog niet voltooid. De berichten, dat het contract niet zal worden' verlengd,v konden dan ook noch worden bevestigd, nochontkend. v - Volgens het te Peking verschijnende „Volksdagblad" hebben ,vüf: ministers en verscheidene plaatsvervangende:mi sisters in de Chinese - .communistische regering erkend schuldig- te i} zjjn riaan „bureaucratie" en- gebrek -aanleider schap. Voorts hadden zij - toegegeven geen lering te - hebben getrokken -uit hun fouten.- -c:ri-,:-a r--i; j'fAVil Onder de betrokkenen bevinden; zich de ministers Po Ji Po' (Financiën),v-Fó'e Tsjo Jd (Toezicht' - opdeWaterwegen),' <:.;rai«fss Tsjang Nai Tsji (Voedselvoorziening) .-.èa':"yö|sl Li Sjoe Tsjeng(Landbouw);;;: :alsmëde"^s|gS| de plaatsvervangende ministers-,vóor"dé'; vihB Spoorwegen, Bosbouw voorziening. - Vandaag zal in Cairo. derwijnkelde% van ex-koning Faróek ièr waardeXvarï naar schatting 100.000 >worden~:{gé- veild. - i rif Am ii iü uVn*:;»«.-5.™sAÉ Nicolal Michailof.JUd van het presidium 'der communistische'' partij,heeft Woensdag-in het Bolsjoi-theafer te Moskou onder bijval de verklaririgenfyan' andere communistische leiders herhaald, .dat een nieuwe v wereldoorlog'^ „onvermijdelijk zon leiden tot de ineenstorting van het'kapitalistische stelself;| in 'de gehele wereld". „"Laten de imperialistische makers van plannen vèor éen^i aanval op de Sowjet-Unle de les van de geschiedenis niet vergeten'.', aldus verklaarde hij op een bijeenkomst ter herdenking van de sterfdag van Lenin (1924). 'e#J De tóoespraak wer-d aangehoord door leidende.figuren,.,van de «unmunistische partij en vertegenwoordigers van de strijdkrachten en de arbeiders. Hij -zeide, "dat 'in' de Sow jet-Unie nog sporen bestaan van burgerlijke ideolo gie, moraal en psychologie. Ook zijn er nog in de S.U. personen.; die vijanden zijn van het volk en geholpen worden door de imperialisten, aldus Michailof.' „Het luilakken neemt de laatste tijd toe én hierdoor ontstaat, een broedplaats voor spionnen en saboteurse". Alle Sow- jet-burgers moesten politiek waakzaam zijn. Michailof, een der jongeren, die op het communistische partijcongres van Octo ber - ji. in de gelederen der hoogste Lei ders werd opgenomen, verklaarde ver der nog, dat Stalin opdracht had gege ven tot - intensivering van de. klassen strijd en de uitzetting van -..verraders' of „dwazen, die geloven, dat de Klas senstrijd een einde neemt". Van onze Haagse redacteur Voor achthonderdvrouwen en meisjes heeft ;de Nederlandse luchtmacht een in teressante werkkring. Zij zullen de vaste kern vormen van de onderafdeling lucht macht van de Militaire Vrouwenafdeling* (Milva) en na een algemene opleiding en een vakopleiding werkzaamheden te verrichten krijgenbij het gevechtslei- dingscentrum en de navigatiestations. Een even groot aantal vrouwelijke krach ten zal-in dienst kunnen treden bij het Korps Luchtwachtdienst. Deze vrouwelijke vrijwilligers behoe ven in vredestijdslechts enkele uren per week van haar vrije tijd beschik baar te stellen om te oefenen. Met de werving van het vrouwelijke personeel is de luchtmacht onlangs begonnen en 28 meisjes inhlauw-grijze uniform zijn thans in opleiding. De werving wordt onder leiding van twee vrouwelijke wer vingsofficieren met bekwame spoed voort gezet ten einde zo spoedig mogelijk het benodigde aantal te bereiken. De selectie die toegepast wordt, alvo rens gegadigden in dienst worden geno men. is niet minder streng dan die voor het mannelijke personeel. Vooral op de karaktereigenschappen wordt gelet. Aan melding is mogelijk voor meisjes en vrouwen tussen 18 en 35 jaar. Om offi cier te kunnen worden1-" moeti men min stens 24 jaar zijn en het diploma 5-jarige H.B.S. bezitten. Voor onderofficieren is de 3-jarige H.B.S. of de. MULO vol doende ën voor functies, waaraan geen. rang is verbonden, wordt het ULO-diplo- ma gevraagd. - - - De eerste opleiding krijgen de leden van de vaste kern in-, het A^ILVA ;kamp te Kijkduin. -Daarna- volgt de vakoplei ding voor radarbedieniDg,-gevechtsleiding en andere functies." Voor functies als typiste, telefoniste, ziekenvérzorgster enz. wordt geen speciale opleiding gegeven. Daarvoor komen in aanmerking zij, die ook in de burgermaatschappij dit werk hebben "gedaan. In verschillende delen van hét land zullen verblijfplaatsen voor het vrouwe lijke personeel worden ingerichtVoor de. leden van de vaste kern is een sala risregeling vastgesteld, terwijl de reserve MILVA's voor de oefenavonden een ver goeding van een gulden per avond ont vangen. De MILVA's krijgen verantwoordelijk werk te doen in de z/g. „operations- room", waar de meldingen binnenkomen, wanneer vijandelijke vliegtuigen zich boven het land bevinden. De bewegin gen van deze vliegtuigen worden van moment tot moment gevolgd en in kaart gebracht zodat hun positie voortdurend bëkén'd is en dé "eigen "toestellen naar de juiste plaats gedirigeerd kunnen wor den. Tijdens de oorlogis in het buiten land herhaaldelijk gebleken, dat dé vrouw- voor dit werk, dat een grote accuratesse en een snelle reactie vraagt, geschikter isdan de man,Vandaar dat de Nederlandse luchtmacht^ nu het er om gaat de luchtverdediging zo doel treffend mógelijk óp te bouwen, het voorbeeld van andere landen volgt. In de Straat van Dover, ten Oosten ,van Zuid-Voorland, is Woensdagnacht het Zweedse ss .Arctie Ocean (4029 ton) in botsing gekomen mei het vóór anker liggende Britse tankschip„British Security" (S583 ton),. Hoewel .beide' schepen, schade opliepen bleek déze niet zodanig,:te. zijn, dat sleepboot-assistentie Geheime agenten moesten wordenVuii-;'-' - "f- geschakeld. 'Mén kan geen elndé makenc aan de klassen door beëindiging.vantdei-i klassenstrijd. Dit kan slechts geschieden) door intensivering er - vari.':"-De:'ithëóric;;:ff dat - de klassenstrijd een einde nëemt -.;:- naarmalë helcommunistische -, regiem sterker wordt en deSowjei-gemeenschap';; steeds meer klassenloosL is'¥bnjuirt|faldus hadStalin volgensMichailof - vërkiasrd ;:-i; "De. rede van Michailof is,'dóór-:-RadiÓ£;;l:j5r., Moskou uitgezonden 1 Diplomatieke waarriemem':'\zijiii^vah:|f" mening, dat Michailof» vérklaringVreéds verv/achte zuiveringspfocessen inluidt--;-:--;'. Mevrouw N. van Velzen te .Dordrclht vierde gisteren haar 102de 'verjaardag;- Op de fotopiet men het vitale oudje de; taart met 102 kaarsjes aansnijden, welke haar werd aangeboden door de Sociale Dienst. Het was overigens niet de enige, want de burgemeester, mr. J. A. J.jH. van Dussen kwam haar-een soortgelijke}, delicatesse aanbiedcruAM'M'Ai Naar verluidt zijn gisteren op hét. sische vliegveld Oranienburg in Oost- Duitsland bü de ontploffing, van ccn:j'l Duitse bom uit dde oorlog zeker elf Ver- 'X-M^S. sonen om bet leven gekomen cn. meer dan 20 anderen ernstig' gewond. Oranienburg; ligt - 32 km'-vtem£-nÓoëdën%|:^^ van Berlijn.- Vijf politie-experts waren ^SSiKf van Potsdam gekomen om ideSbótóSté^pSia demonteren. De bom: ontplofte; terWjjlï.% .:ii: men-met dit werk bezig was. De des7-..,?i'|p kundigen enkele Russische, soldaten; :enV&'®r verscheidene Duitse,;, arbeiders? gedood. '-De bomslagbnder een lahdingsbaan)'ê^|0^^ - ■•- -'•■-■ - -. :ï..u jj; nodig was.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1