Empress of Canaverloren Zware scheepsbrand in dok te Liverpool BEMANNING STELDE ZICH BIJTIJDS VEILIG Z.-Koreanen kunnen het front over 1 jaar zelf bemannen Twee jongens pleegden de overval te Blaricum j Ongerustheid over de Engelse financiële plannen Brutale inbreker aan het werk in kantoren te Heerlen m m „Zware maandvoor de scheepvaart De gaande en de komende man m Aldus zegt scheidende Van Fleet m Buit (17 mille) met Smokkelkof f ie in autobanden Europese eenheid in Westerse defensie zouden m gevaar zijn oom gedeeld llf Kassier op bureaustoel gebonden MAANDAG 26 JANUARI 1953 ELFDE JAARGANG Weerbericht Duizenden guldens in jampotje „Oranje" terug onder andere kapitein Gezagvoerder Hemmes ziek Duizendste schip te Rotterdam Reeds 98.000 voor een nieuwe „De Hoop Dr. Ir. S. L. Louwes overleden Sultan Hamid II voor: Hooggerechtshof Geen buit V.N.S. bestelt schip voor vaart op West-Afrika HL „Trouw" Het ziet er naar uit, dat deze Januari in de geschiedenis der zeevaart geboekstaafd zal worden als een maand der zeer zware verliezen. Gisteravond is een zware brand uitgebroken aan boord van het grote Canadese passagiersschip „Empress of Canada" (20.235 ton), dat te Liverpool in het dok ligt voor de jaarlijkse inspectie. De weinige leden van de bemanning, die zich aan boord bevonden toen de brand Uitbrak, stelden zich bijtijds aan de wal in veiligheid Meer dan 30 brandweerwagens met 140 man personeel voerden met 40 stralen een hopeloze strijd tegen het vuur. Er was zoveel water in het vaartuig gepompt, dat het slagzij begon te maken. Er werden gaten in de wanden geboord om meer water te kunnen toevoeren. Opgegeven Sabotage Ned. kok omgekomen V.KOSSEM'S Verkiezingen in Vietnam Eén sprongterwijl de douane toekeek MTS-er gedood door stroom Intelligentie ÜilfeSSiÉiPlPII Directeur-generaal van de Voedselvoorziening Raffinement Paus heeft bronchitis Oom ook schuldig Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telet. 29215 (3 L) Postbus 1112 Postgiro No. 42-1519 Klachtendienst abonnementen 18.30—19.30 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 29216 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Advertentie-a fd-: Tel. 114402 Abonnementen en Expeditie: Telefoon 115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Tel. 67382 Abonnementsprijs 49 cent per week, ƒ2.13 per maand, 6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J, S. BRUINS SLOT. Geldig van Maandagavond tot Dinsdagavond. - MEER WIND - 4 Zwaar bewolkt met enkele opklaringen en vankelijk hier en daar mist. Overwegend droog weer.. Aanvankelijk zwakke en later totvrij krachtig toe-, nemende Zuidwestelijke wind. Vannacht in het binnenland hier en daar lichte vorst, overdag dezelfde, temperaturen als vandaag. O Uitgave: N.V. Dagblad GENERAAL JAMES A. VAN FLEET ■mus. Generaal Maxwell Taylor. Het schip is eigendom van de „Ca nadian Pacific Railway", die diensten onderhoudt tussen Canadese havens en Liverpool. Het vaartuig kan 700 passa giers vervoeren en heeft een beman ning van 350 koppen. Tijdens de oor log was het ais troepentransportschip in de vaart. In de eerste 20 dagen van deze maand hebben stormen, zware zeeën, mist en ntachinestoringen 48 scheepsongevallen Veroorzaakt, waarbij 22 schepen van 13 landen zwaar zijn gehavend of ge zonken. Twaalf schepen waren bij 6 aanvaringen betrokken. Bij de ernstige ongevallen waren zes Amerikaanse en vier Nederlandse vaartuigen be trokken en twee Noorse. De „Oranje" en de „Willem Ruys" kwamen in aan varing in de Rode Zee, de „Stella Ma- ris" zonk in Het Kanaal na een bot sing met de Noor „Lyngenfjord", die óe bemanning oppikte, en de „Klipfon tein" zonk in de Indische Oceaan voor de kust van Mozambique. De brandweerleiding begon gister avond, nadat de brand zes uur had gewoed, de hoop op te geven. „Wij moe ten het op-dit puilt ibesehouwen 'ais "een strijd, die wij beslist'verliezen," zo deel de de hoofdbrandmeester mede. Het vuur vrat nog steeds voort, terwijl de brandweerlieden met zuurstofmaskers en snijbranders nieuwe gaten in de scheeps huid boorden om de roodgloeiende ma chinekamer onder water te kunnen zetten. De vlammenzee gloeide door zware rookwolken heen. De brand breidde zich van midscheeps uit naar achter en naar voren over de drie dekken. De brandweermannen, die elkaar aflosten, konden zich op de hellende dekken ter nauwernood op de been houden. Het brandende schip lag slechts en kele centimeters van de kade af en de reddingsboten op het bovenste dek wa ren slechts enkele decimeters verwij derd van het dak van een havenloods waarop brandweerlieden stonden. Sche pen werden uit de gevaarlijke zone ge sleept. Het nabij gelegen zusterschip „Empress of France" bleef op zijn plaats, omdat het geen gevaar liep. Men vermoedt, dat het vuur allang had gewoed, toen het werd ontdekt. De brandweerlieden zagen - rjjen hutten in een oogwenk verteerd worden, toen zij aan boord kwamen. De 25 dokwer kers, die ontkwamen, vertelden, dat het vuur zich met ontzagwekkende snelheid voortplantte. Twee van hen raakten door de rook verblind en verdwaalden. Een van hun kameraden leidde hen bij de hand van boord. De vluchtelingen moesten vier stel ladders passeren om van boord te komen. De intense hitte deed de dekplaten omhoog krullen en de klinknagels vlogen als kogels door de. lueht. De brandweer blies om llvnur de aftocht en liet'het schipten prooi 'aan de vlammen. WIG gloeiende vonken spatten in het rond, terwijl het vuur zich dieper invrat in de machinekamer. De „Empress of Canada", die in 1928 werd gebouwd, had een waarde van ongeveer 10 millioen gulden. Het schip ligt gedeeltelijk onder water en wordt als verloren beschouwd. Politiecommissaris Herbert Bairaer stelde aen voorlopig onderzoek in ter wijl de brand nog aan de gang was. Hij verzocht het ministerie van Binnen landse Zaken om hulp van een aantal deskundigen. „De mogelijkheid van sabotage moet niet worden uitgesloten", deelde hl] aan verslaggevers mee. Uit de vissershaven van Altona is het lijk opgevist van de Nederlandse scheeps kok Sj. de Vries uit Groningen. De V., die op het ms „Tide" naar Hamburg voer, werd sedert 17 November vermist. Op welke wijze De V. is verongelukt, heelt men nog niet kunnen vaststellen. De politie heeft de zaak nog in onder zoek. Advertentie f. "MG «n t l;- De roofoverval op de Boerenleenbank te Blaricum, waarbij op 8 Januari jl. twee gemaskerde individuen een bedrag van 17.130,59 in de wacht sleejK ten, is opgelost. Twee jongens uit Laren, de 19-3arige J. H. H. van_ T-, inmiddels in militaire dienst was gegaan en zich m een kazerne te Nijmegen bevond, en zijn 15-jarige vriend G. J. J. C„ die ztjn vader meUc- zaak placht te helpen, zijn gearresteerd en hebben na aanvankelijk hardnekkig hun onschuld te hebben volgehouden thans een volledige bekentenis afgelegd. Bovendien is nog een oom van de oudste der beide jongens, de ongeveer 50-jarige ongehuwde bankwerker T. uit Laren, in hechtenis genomen^ omdat hij de jongens na de overval behulpzaam is geweest en zich van. de hult 1000 had toegeëigend. ■■■'■xCiC. Bijna het gehele geroofde bedrag is terecht. /-am* «n een betere zaak waardig, hebben tïi«* (Van een* onzer verslaggevers) Na de aankomst van het m.s. „Oranje" in Tandjong-Priök is kapitein Hemmes wegens longontsteking opgenomen in het Tjikini-ziekenhuis te Djakarta. Hoewel zijn toestand niet ver ontrustend is, zal zijn genezing wel enige tijd vergen. In verband hiermee is kapitein Hemmes niet in staat voor de a.s. thuisieis-wan de „Oranje" het commando op zich te nemen. Het commando zal voor deze reis worden waargenomen door kapitein J. Lassche. De „Oranje", die na een aanvaring met de Willem Ruys" in de Rode Zee, op eigen kracht de reis naar Indonesië heejt voortgezet. Alhoewel aanvankelijk tcerd beweerd, dat het schip slechts licht werd beschadigd, zal het schip tOch minstens 2% maand uit de vaart moeten uiorden genomen voor reparatiewerkzaamheden. De beschadig de „Oranje" op de rede van Tandjong Priok. In 2.000 dorpen en 5 grote steden van Vietnam zijn Zondag voor het eerst vrije verkiezingen gehouden, en wel voor de gemeenteraden, die later de eerste natio nale vergadering zullen kiezen. Generaal Van Fleet heeft Zaterdag avond op een persconferentie te Seoel verklaard, te geloven, dat het Zui<l- korcaanse leger In twaalf maanden sterk genoeg kan worden om liet ge hele front in Korea dat 250 km lang is te bezetten, zo meldt A.P. Op het ogenblik bezetten zy ongeveer twee derde van het front. Alles zou er echter van afhangen "„of het commando der Verenigde Na- Tiesde huidige linie wenst te hand haven of deze vooruit wil schuiven". Hij noemde het Zuidkoreaanse leger „een beproefd leger" en was van me ning, dat er genoeg mannen in Korea waren om een veel groter leger in stand te houden. - Op het ogenblik zijn 600.000 Zuid- Koreancn in dienst. Andere leden der V.N. buiten de Verenigde Stalen dien den belangrijk meer troepen naar Korea te sturen, aldus Van Fleet. Wij hebben het gevoel, dat wij onze vader verliezen, zo verklaarden Ko reaanse officieren, die anderhalf jaar 'onder Van Fleet gediend hebben. Zy beschouwen hem ais de man, die hun zelfvertrouwen heeft hergeven. Van Fleet gebruikte de ervaring, die hij m de strijd tegen de communisten m Griekenland had opgedaan, om de com munisten opnieuw uit Zuid-Korea te verdrijven. Hij rekende af met de in het Zuid koreaanse leger bestaande practyk van „zelfmoordaanvallen", die het van zijn Japanse leermeesters had overgenomen. De Zuidkoreaanse soldaten noemen Van Fleet: „Vader van tedere toegenegen heid en strengheid tegelijk". Toen president Syngman Rhee hoor de. dat Van Fleet met pensioen zou gaan. zeide hij. er zeker van te zijn, dat president Eiscnhouwer een P'an moest hebben dat beter was „dan wij weten". Vrijdagmiddag is even ten Zuiden van Eindhoven een Belgische personenauto aangehouden, waarvan de hard opge pompte banden met koffiebonen ble ken gevuld te zijn. Dit werd ontdekt, toen ambtenaren van de douanedienst de chauffeur hadden gelast met de wagen naar Eindhoven te rijden en aan de _racd van de stad een der banden sprong. rEen nader onderzoek bracht aan het licht, dat de andere banden, met inbe grip van de reserveband, eveneens wa ren gevuld met koffiebonen. Teneinde het breken van de bonen onder het rijden ts voorkomen, waren de banden extra hard opgepompt, als gevolg Luitenant-gereraal Maxwell Taylor, die dc 60-jarige generaal James van Fleet met ingang van volgende maand zal opvolgen als bevelhebber van het Amerikaanse achtste leger op Korea, heeft een onderhoud met president Eisenhower gehad, waarschijnlijk over het gehele vraagstuk van de strijd en dc mogelijke vooruitzichten om er spoedig een einde aan te maken. Generaal J. Lawton Collins, stafchef van het leger, is naar Tokio en Korea vertrokken om overleg te plegen met Van Fleet en generaal Clark, de opper bevelhebber der Verenigde Naties in Korea. Van Fleet zal na zijn terugkeer voor een periodiek onderzoek worden opge nomen in het militair „Walter Reed"- hospitaal. Hij werd bevelhebber van het achtste leger, nadat president Tru man generaal MacArthur had ontheven van het opperbevel over de Ameri kaanse strijdkrachten in het Verre Oosten. Hij was een jaargenoot van Eisenhower op West Point. In de eleetrische centrale van de Do- miniale mijn te Kerkrade is de 20-ja- rige volontair J. Ritzerfeld uit Kerkra- de-Bleijerheide om het leven gekomen, doordat hij in aanraking kwam met een kabel van de hoogspanning, waar 3000 volt spanning op stond. R. was leerling van de afdeling elee tro-techniek van de M.T.S. te Heerlen. Hij maakte op de Domaniale mijn zijn praktijkjaar. In de Rotterdamse haven is gistermor gen het duizendste schip van dit jaar binnengekomen. Het was het 3523 bruto register ton metende stoomschip „Pod- gora" van de redery Jugo Slavenska IJ- nijska Plovidba te Rjjcka, dat leeg van Ipswich kwam cn ligplaats koos in de Waalhaven. Vorig jaar arriveerde het duizendste schip twee dagen later, dus op 27 Januari. Het was toen het Engelse kustvaartuig „Polly M". In het Zaterdagavond-programma van de V.A.R.A. heeft Ome Jan van Zutphen bekendgemaakt, dat de actie voor het hospitaalkerkschip tot nu toe f 98.000 heeft opgeleverd. Xn dit bedrag zun met de verschillende belangrijke giften in Bij de fouillering van de 15-jarige C, op het politiebureau te Blaricum trof fen de agenten der rijkspolitie Zater dagavond onder diens lange broek een geladen revolver aan, die de jongen vlak onder zijn knie zo aan zijn been had opgehangen, dat hij het wapen in een ommezien kon trekken en er zich mee zou kunnen verweren. Reeds voordien had de politie aan wijzingen, dat deze voor zijn leeftyd bijzonder lange knaap zich zou hebben voorgenomen bij de overval de kassier neer te schieten, zo deze zloh mocht verweren. Dat hij mogelijk ook bij zij» arrestatie van zich zou afbijten, achtten de agenten, die hom Zaterdagavond moesten arresteren evenmin uitgeslo ten. Zij namen daarom de nodige om zichtigheid in acht en posteerden zich buiten het ouderlijk huis van de jon gen in Laren óm hem op te wachten, als hij dit zou verlaten. Dat deed hjj inderdaad. Onverhoeds en zonder talmen sloegen de agenten hem daar in de boeien en voerden nem naar het politiebureau. Met een phairtasle en Intelligentie, een betere zaak waardig, beide jongens bij hun uitgebreide vowr bereiding van de overval een tot in de puntjes geregeld plan opgesteld, waar-', mede zij er inderdaad in geslaagd zijn de poliue geruime tijd °P een dwaal»; spoor te houden. - Zij zorgden er voor, dat .ze anaera' gekleed waren dan gewoonlijk, waar^i toe zy zich ieder een gloednieuwe regenjas aanschaften. Voorts' kochten; zij twee nieuwe linnen regenhoeden van lichte kleur en bedekten daar hun hoof den mee. Teneinde snél en geruislooe te kunnen lopen trokken zij ieder'een. paar nieuwe gymnastiekschoenen aan en teneinde geen vingerafdrukken acn- ter te, laten ieder, bovendien een paar nieuwe handschoenen. Om de vermom-;;., ming te volmaken zetten zij beiden ;eea;.-' gewone bril op en staken; zwarte mae- kers by zich, die zjj voor neus, en kin trokken toen zij >de bank DiaA nentraden. 1- Na de overval verbrandden en ver nietigden zjj de meeste dezer nieuwe kledingstukken In hei. huls vandeA'^.; bankwerker T. in Laren (een oom vaa. de oudste jongen), die hen daarby be-^v;:; hulpzaam was en Zaterdagavond- even-L; s; eens - is- gearresteerd,-, v Daags na de overval liepen zyivyew;--- in hun gewone plunje, waarmcde z\j '- in geen enkel opzicht aan het' dgnale-Afe ment der daders voldeden, door Lareni,vgi Volgens de „New Vork Times" hebben de Engels-Amerikaanse betrekkingen nimmer zoveel ongerustheid in Europa verwekt als thans/ door de berichten over Engelands plannen inzake herstel van de om wisselbaarheid van het pond sterling. In de ambtelijke en terzake deskundige kringen "op het Europese vasteland, zo schrijft de Parjjse corres pondent van het blad, beweert men al gemeen, dat Engeland, wanneer het pond eerder dan de andere valuta's weer al gemeen omwissclbaar zou worden ge maakt, genoodzaakt zou zijn uit de Euro pese Betalingsuhie te treden, hetgeen het einde van deze instelling zou zijn. "Waarnemers, die geacht kunnen wor den zeer goed op de hoogte te zijn van de politieke verhoudingen, zien volgens deze correspondent in een Engels, voor stel om alleen het pond weer omwissel- baar te maken in dollars ook een be dreiging voor de Europese eenheid en voor de opbouw van de Westelijke ver dediging. Naar de mening van toonaan gevende persoonlijkheden in het Euro pese politiek leven kan alleen Washing ton een gevaarlijk conflict tussen de Engelse politiek en de pogingen van het continent om politieke eenheid te be reiken voorkomen. Tijdens het bezoek, dat de Franse pre mier, René Mayer, in gezelschap van drie van zijn -ministers aan Londen zal brengen alvorens naar Washington te gaan voor besprekingen met de nieuwe Amerikaanse regering, zal de aandacht van de Engelse regering worden ge vestigd op de ernstige gevolgen, die voor Frankrijk voortvloeien uit het handhaven van de Engelse invoerbeper kingen, en op de nadelen, die herstel van de omwisselbaarheid van het pond sterling voor de Franse economie zou hebben. De Engelse invoerbeperkingen hebben uiteraard een zeer ongunstige invloed op Frankryk's buitenlandse han del en Frankrijks moeilijkheden zouden nog worden vergroot wanneer de om wisselbaarheid van het pond sterling zou worden hersteld. Te 's-Gravenhage is vannacht op 63-jarige leeftijd overleden dir. ir. S. L. Louwes, directeur-generaal van de Voedselvoorziening. De heer Louwes is in de loop van Zaterdag door een hartaanval getrof fen. Dr. ir. Stephanus Louwe Louwes, die op 29 Maart 1889 te Ulrum (Gr) werd geboren, studeerde, na zijn HBK-onder- wijs in Groningen, aan de Landbouwho geschool te Wageningen. In 1912 werd hij voor een jaar assis- tent-rijkslandbouwconsulent te Schagen, waarna hij tot 1917 directeur van de Rijkslandbouwwinterschool en Rijks- landbouwconsul&nt voor Overijsel te Meppel was en daarna directeur van een dergelijke school te Hengelo (O). Van 1923—1935 was de heer Louwes lid van de Provinciale Staten van Over ijsel, waarna de laatste vier jaar lid van Gedeputeerde Staten dezer provin cie. Tot 1945 was hij voorzitter van het Nederlands Genootschap van Land bouwwetenschappen en regeringscom missaris voor de Akkerbouw en Vee houderij. In 1940 volgde de benoeming tot di recteur-generaal van de voedselvoor ziening. Van 1945 tot 1948 was ir. Louwes adviseur van de directeur-ge neraal van de „Federation of Agricul- titro DrffankaHnnc" In 1947 verleende de Senaat van de Landbouwhogeschool te Wageningen ir. Louwes het doctoraat honorus causa. De overledene was ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en groot officier in de Orde van Oranje-Nassau. De in 1931 in het leven geroepen or ganisatie, nodig voor de uitvoering van de Tarwewet, is geheel het werk van ir. Louwes geweest in zijn functie van regeringscommissaris van. de tarwewet. Bij het uitbreken van de oorlog in 1940 was het voedselprobleem welhaast het zwaarste waaraan ons land het hoofd moest bieden. In Augustus van dat jaar benoemde de secretaris-gene raal van het - departement van Land bouw en Visserij ir. Louwes, die hoofd van het Rijksbureau voor de Voedsel voorziening in oorlogstijd was, tot direc teur-generaal van de voedselvoor ziening. De uitplundering van Ne derland door de vijand stelde aan zijn beleid de hoogste eisen. Talrijk waren de besprekingen, die ir. Louwes met de bezettende macht heeft moeten voeren en even talrijk waren de uiteenzettin gen. die hij in de pers en door de ra dio moest geven om de noodtoestand, waarin de bevolking verkeerde en die voortdurend slechter werd, duidelijk te maken. De na-oorlogse periode bracht welhaast dezelfde moeilijkheden niet zich mee om het voedseltekort het hoofd te bieden. De procureur-generaal heeft op 16 Ja nuari de zaak van Saltan Hamid H aan het Hoog-eerechtshof overgegeven. Prl- mairis is ae ten laste legging gebaseerd op artikel 108 lid 1. no. 2, jnncto lïd 2 van het wetboek van strafrecht, dat spreekt van opstand. Subsidiair is de ten laste legging gebaseerd op Artikel 110 lid 2, no. 1 en volgende, subsidiair artikel 110, Ud 2 no. 2, welke spreken van anderen trachten te bewegen tot het plegen vanmisdrijf, of gelegenheid middelen of inlichtingen tot het plegen van het misdrijf te verstrekken. Mr. Soerjadi uit Soerabaja zal als ver dediger optreden. 3 leden van het Hoog gerechtshof bestuderen thans de zaak. De voorzitter van het Hooggerechtshof verklaarde dat de grootst mogelijke spoed zal worden betracht. Er is ech ter nog geen datum, waarop de zaak zal worden behandeld, vastgesteld. Sultan Hamid H bevindt zich thans ongeveer 3 jaar in arrest. Hij moet voor het Hoog-gerechtshof verschijnen, omdat hij destijds in het R.I.S.-kabi- net zitting had en volgens de grondwet moeten .ministers voor het hooggerechts hof behandeld worden. De vermomming had haar nut" wezen. Met genoegen- lazentde^fbeidefe,, jongens in de bladen, naar twee volwassen mannen zocht. overvallen kassier Mi-A. .'Békven;;/:;; twee andere personen, die tudens overval -in- de i.bank - .aanwtóg'gw^er hadden rich - in^de Teei^d^van^aé^i^ jarigeC., die - langer js^danLStija'tf»^ jarige vriend,- Hem "-"hadden'zij 7 •vop^feeegSgMgg^g^a omstreeks 32aangezien. De r'19-jarigeL Van; T. hadden" zé op ongeveer 2o .--go-^ schat sïgjm ■*-vö'i,;v;vVi Ook op andere wijze - hebben dejone;»^ eens getracht de poUtie ;op, -eenAdwaal«4g^,s spoor, tebrengen.Vermomd in zyn nieu-vA we regenjas en hoèd-naoFop-de-J*wjwe.5S®S avond de oudste in jaren een: taxi:" naar.y|s| Hilversum. Hij vermeed de ~bus, omdat?5^ daarin bekenden zouden kunnen Mtten.';6g|g In Hilversum nam hy opnieuw een.taxljfgi en gaf dé Hilverstrmse chauffeur;?opy|gï dracht hem naar Blaricum te ryaei^Mg Voorziende dat de taxichauffeur,, die:h«a>j|i naar de bank zou rijden en nagafloop1^ van de overval uit de buurt zou bren-[7,g gen, zich zeker bij de politie zoumélelf den, nadat hij van de overval »u;..beb-;s| ben gehoord, achtte de jongen het -raadr..^a saam op deoe wijze de indruk-telwdtrMS ken, dat hij uit Hilversum afkomstig gp was, althans van uit die stad naariBlari-tft® cum gegaan was. - Aldaar aangekomen liet Wj de•'«mufr-ggB feur, die inderdaad later zijn 'belevenls-;:;||^[ sen aan de politie mededeelde^ dichtbij de boerenleenbank stilhouden. Hjj zich hem 'n kwartiertje, te ,-wfflénrwach-.l-**! ten tot hij terug zou komen 'en gaf hem -gf als borg tien gulden. jUggjaP Vijftig meter verder stond: ritjn.-jMgeylL kameraad, die lopende uit Laren '.waa.|;ï<- gekomen, op hem te wachten. .TezamenM traden zij het bankgebouw.(binnénjAtep-ï®. wijl zij de maskers over hun ge*icht?>S7 trokken. De oudste hield- daar de-'enigé.'fe- klant, een bloemenhandelaar nlt;. Blari cum, met zyn revolver in bedwang..'En de 15-Jarige Van T. stak de kassier.-èënj revolver onder de neus. Hjj was heLr'dle^ van achter het loket het geld wegnam;) Zondagmiddag is de secretaris van het Fonds voor Sociale Instellingen der Staatsmijnen, de heer D., in zijn kan toor, dat zich bevindt in een vroeger schoolgebouw aan de Stationsstraat te Heerlen, door een onbekende man overvallen en op zijn bureastoel vast gebonden. De onbekende ontnam hem zijn sleutels, waarmee hij twee brand kasten opende zonder evenwel geld te vinden. Ook het forceren van een kluis in het kantoor van de gemeentelijke volkscredietbank van Heerlen, -zich be vindende in hetzelfde voormalige school gebouw, had de brutale inbreker niets opgeleverd. Zonder geld heeft dc man het hazenpad gekozen. Toen de heer D. gistermiddag het kantoor waar hij toevallig even moest zijn achter zich dicht had gedaan, ont dekte hij, dat achter de deur een man Paus Pius XII lijdt, naar AF*, in Va- ticaan-kringen verneemt,, aan bronchi tis. H|j is ernstiger ziek, dan aanvanke lijk te kennen werd gegeven., dcseb hü gaat vooruit en er is geen reden tot be- «lAwrr/lhniri De N.V. Vereenigde Nederlandse Scheepvaartmaatschappij te Den Haag heeft bij de werf J. Smit Czn. te Al- blasserdam ten behoeve van de vaart op West-Afrika de bestelling geplaatst van een enkelschroef motorvrachtschip met een draagvermogen van 4650 ton. Het schip zal worden voorzien van een 6 cylinder enkelwerkende tweetakt Storkmotor. die 3600 P.K. kan ontwik kelen. De motor is van het Kruisdop type. De oplevering zal plaats hebben in October 1954. ZEEUWSE OESTERS NAAR PERZIE Voor het eerst zijn Zaterdag Zeeuwse oesters van Ierseke naar Perzië ver stuurd. Het is een zendingtje van 400 stuks. Gehoopt wordt, dat deze eerste zending meer bestellingen tot gevolg zal i V* oKTson stond met een breekijzer in de hand. Op het bureau lagen verscheidene in brekerswerktuigen. De man met het breekijzer maakte korte metten met D. Hij dwong hem in zijn bureaustoel te gaan zitten, bond hem daarna vast aan de verwarming en ontnam hem zijn sleutelbos. Daaraan bleek onder ande re de sleutel te zitten van een brand kast in het kantoor van D., zodat de inbreker zich de moeite kon besparen, om die met zijn breekijzer te bewer ken. De dief vond echter in de bewus te brandkast geen geld, wel lag er een enveloppe in, waarop stond geschreven reservesleutel brandkast boekhouding". Met deze sleutel opende de inbreker vervolgens de zich in een aangrenzen de kamer bevindende brandkast van de kassier van bovengemeld fonds, maar ook deze kast bevatte geen geld. De man gaf daarna zijn pogingen om zich te verrijken met het geld van de sociale instellingen der Staatsmijnen maar op, en verdween met achterla ting van zijn gereedschappen. Toen het zover was, stelde de heer D. alles in het werk om zich uit zyn boeien los te wringen, hetgeen hem ten slotte gelukte, waarna hij de politie telefonisch inlichtte, over hetgeen hem zo onverwachts bij zijn bezoek aan het kantoor was overkomen. Het onderzoek van de politie wees daarna uit. dat de inbreker voordat hij door D. werd gestoord in zijn be zigheden, ook aan het werk was ge weest in het kantoor van de Ge meentelijke Volkscredietbank van Heer len, zich eveneens bevindend in hetzelf de gebouw aan de Stationsstraat. In het kantoor van deze bank had de man de deur van de kluis geforceerd. De inbreker was het gebouw binnen ge komen door een raam aan de achter kant, dat hij open had weten te krij gen door met een stukje ijzer een span jolet los te peuteren. Over zijn iden titeit tast men nog in het duister. Wel weet men. dat hij. na het verlaten van het voormalige schoolgebouw, is wegge reden in een auto. die voor dit gebouw Geruisloos, zoals zij binnen waren?8frif|fr komen, haastten zy zich daarna op hun *4®: gymnastiek schoenen snel terugnaar<dtJ£j|j taxi en namen beiden achterin 'plaaU. >:ï-;' De oudste gaf de chauffeur-/opdracht 5A naar Crailo te rijden, doch enkele derden meters voor de grote rijkswegi'slj stapten zij uit en stuurden de taxi terug él' naar Hilversum. De rit kostte.slechts-;:4|g zes gulden, doch de oudste liet' de chaufrv"s feur de overblijvende vier guldenff .be-:;ïf?: houden. - t Te voet baande het tweetal zicJi daarrJ.,, na in het duister een .weg 'door r"de%bostóM|j sen en over de hei (via de LeemzeulderL een weg terug naar Laren. Daar gingen zij het huis van de reeds genoemde oom binnen, die naast de ouders van Van .T. woont. Binnen verdeelden zij de. .buit broederlijk. Ieder kreeg f 8500en l,bei-„- den propten deze bahkbiljetted,¥ln?eenP^& jampotje. De potjes werden; daarnaA'méfcpsl lak geverfd en aldus ondoorzichtig-' ge-', maakt. Nog dezelfde avond of daags daarna zijn de jongens met behulpAea'&Sï toestemming van de oom (die -dit tegeh-'Ss over de politie heeft erkend) er .;toe2?Ê overgegaan hun *ermommingsattributea?lSl in de kachel te verbranden. - Ieder met zyn eigen jampotje iïyrètv3||) trokken zij later op de avond naar huiiSS» Beiden begroeven alvorens binnen treden het potje in de tuin van bun^'J ouderlijk huis. i"S Nadat de twee overvallersbekend-»% hadden en de rijkspolitie hadden verteld waar zij het geld verbolgen hadden,7z|ja pi de potjes opgegraven en near; hetftbu-ÉÉ reau gébracht. Daar bleek, dat - in- het potje van Van T. f 1000 minder zat. Sangfl hij had opgegeven.'Aangezien er slêshiS^» eéa jnan ter wereld was, die van .het beéJtS staan van het potje afwist, was hefclver^if moeden gewettigd, dat deze" :zfcbrjSaS3g| f 1009 had toegeëigend. Dus werd oolc?d«Xp oom gearresteerd. Ontkennen baatteihWIP niet meer. De bewijslast was te •grnbtftroajjS erkende tenslotte de jongens geholpen® te hebben, hoewel hij van de overyal-ó] de hoogte was gesteld. Tevens weaG de politie thuis waar hij de 10 barikj>ü»3» jetten van 100 gulden had verstopt?acbt!i& achter een spiegel, die aan de -mour«« hing. en twee in een boek.- -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1