166.000 Nederland vraagt Smokkel-pantserauto won van eve en m Chinezen zullen Vietminh bij tegenslag helpfeiï Nederland M.S.A.-hnlp MILITAIRE ECHTER ziet voor HULP WORDT VOORTGEZET af van dë 1952-195« Eisenhowers regering compleet EMIGRATIE NA ADOPTIE West-Berlijn vol vluchtelingen Gevecht bij de grens 9 Fransen onthullen: Eisenhower stelt commissie m SI111I Op T nippertje- DESSDAG 27 JANUARI 1953 ELFDE JAARGANG No. 2373» Weerbericht DE ZEVEN OORLOGSMISDADIGERS K.L.M. neemt deel aan Christehureh-race Tekort aan scheepsruimte voor emigranten Amerikaanse jager boven China neergeschoten Getuige verloor 14 familieleden Nieuwe atoomproeven in Nevada op til Gearresteerde Indonesiërs zijn vreemdelingen Beslissing van Hoge Raad Helicoptères voor de M.L.D. Weer een Zuidkoreaanse veerboot vergaan In principe met „Liftmaster" Naar wij vernemen heeft de K.L.M. heden- ingeschreven voor deelneming aan de luchtrace van Engeland naar Christchurch in Nieuw-Zeeland, die in October van dit jaar zal plaats hebben;, in na volging van de in 1934 géhoifdèn Melbournevlucht. Yoor drie mille aan vulpennen gestolen Proces-Oradour - Militaire hulp blijft Dertig personen verdronken Voor de psychologische oorlogvoering Griep eist 25 doden in Miinchen Toestand Marius Renard thans hopeloos Zeer erkentelijke Éx Vertrek van „De GroteBeër"S Rotterdam: "Witte de Withitraat 30 Telef- 29215 (3 U Postbus 1112 Postgiro Kb. 424319 Kleehtendienst abonnementen 18.30—1930 uwr Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 29216 's-Gravenhage;-Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: TeL 111892 Advertentie-afd.; Tel. 114402 Abonnementen en Expeditie: Telefoon 115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Tel. 67382 Abonnementsprijs 49 cent per week, ƒ2,13 per maand, i 6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent Hoofdredacteur: Dr, J. A. H. J. S. BRUINS SLOT. IhtrUM- Geldig van Dinsdagavond tot Woensdagavond: - VRIJ ZACHT Zwaar bewolkt met at en toe enige regen of mot regen. Overwegend krachtige en langs de kust./ tijdelijk harde Zuidwestelijke wind. Vrij zacht "voor de tijd van het jaar. O O Uitgave: N.V. Dagblad „Trouw* Tp NKELE briefschrijvers hebben ge- J-J reageerd op het artikeltje, dat wij in ons blad van 9 Januari schreven onder het hoofd ..Trieste situatie". Wij doelden daarbij op het feit, dat het aantal werklozen op 31 December va.n het vorige jaar ruim 166.000 be droeg. Een cijfer, dat na de bevrij ding nog niet was bereikt. Op grond daarvan drongen wij aan op onver wijlde maatregelen tot verruiming van de werkgelegenheid, ten einde dê sociale nood, die uil deze ontwikke ling spreekt, te lenigen. Onze briefschrijvers zijn het er van harte mee eens, dat een grote werk loosheid als een sociale misstand moet worden aangemerkt. Niettemin rijst bij hen de vraag of dit door alle betrokkenen zelf ook wel co wordt ervaren. Men wijst dan op de totstandkoming van-de Wachtgeld- en Werkloosheids wet cn geeft.uiting aan de vrees, dat deze wet wel eens kan hebben bijge dragen tot een verhoging van het nominaal aantal werklozen. Immers, mensen die werkzaam zijn in seizoenbedrijven en daaT een goed loon verdienen, voldoende om ook buiten het seizoen de tijd van „werk loosheid" te overbruggen, dachten er voorheen niet aan zich in die over- Vvuggingsperiode werkloos te melden. - Dat is nu anders. Zo vestigt men -*■»<": aandacht op een artikel in ecg aanklad, waarin sprake is van e(J\Ni€fveuse, die in het seizoen 4000 had verdiend en thans krachtens de Wachtgeld- en Werkloos heidswet een uitkering krijgt van 60.per week. Terwijl vele geschoolde arbeiders, onderwijzers, aankomende juristen en vele anderen na een lange en kost bare studie en met hard werken nog geen 60.per week verdienen, hup pelt hier een jonge vrouw rond met zes tientjes in de week voor niets doen." „Een zodanige regeling maakt wat als „sociale voorziening" wordt aan gekondigd tot een caricatuur," aldus het artikel. Hier zijn wij het uiteraard mee eens. En het wil ons voorkomen, dat hier een lacune in de wet schuilt, waarin zo- spoedig mogelijk moet worden voorzien. Evenwel gaat het, naar ons gevoe len, niet aan uit dit en mogelijk nog andere voorbeelden een min of meer generaliserende conclusie te trekken, dat het dtts met de reële werkloos heid op het ogenblik nog wel losloopt. En dat er daarom geen reden is om alarm te slaan. Wie zo spreekt, vergeet,, dat de hier gesignaleerde gevolgen vanjde;Wacht- geld- cn Werkloosheidswet wellicht incidenteel, maar zeker niet in hun totale invloed direct waarneembaar of meetbaar zijn. Die kon wel eens veel geringer zijn, dan men zichzelf en anderen wil doen geloven. Hieruit een algemene geruststel lende conclusieten aanzien van de omvang van de werkloosheid trekken,- achten wij dan ook uiterst gevaarlijk. Omdat men zich op die manier ten onrechte de wapens zou gaan ontzeg gen, die nodig zijn om een 'maat schappelijk euvel, als de werkloosheid is. te bestrijden, T. De Nederlandse regering heeft be sloten haar ambassade in Bonn op te dragen thans formeel de uitlevering te vragen van de zeven ontsnapte oorlogsmisdadigers. Oorspronkelijk werd verwacht, dat de Duitse regering binnen een redelij ke termijn in staat zou zijn de betrok kenen op grond van een zuiver admi nistratieve beslissing uit te wijzen. Ongeveer 2.000 Oostduitse vluchtelin gen heben zich Maandag bij de West- berlijnse dienst voor vluchtelingen ge meld, aldus hebben functionarissen van deze dienst meegedeeld. Dit was het grootste aantal vluchtelingen dat tot op heden op één dag werd geregistreerd. Hierdoor is het aantal in de maand naar West-Berlijn gevluchte Oost-Duit sers gestegen tot 19.000. De meeste vluchtelingen zijn arbeiders en boeren. De zuivering iit Oost-Duitsland is nu uitgebreid tot de nationale democrati sche partij (NDP), de zg. partij van „kleine nazi's", aldus verklaarden eni ge NDP-ers, die Maandag naar West- Berlijn uitweken. Zij zeiden dat zij werkten voor het partijblad „National Zcitung" en dat hun gevraagd was „elkaar te bespionneren. (De N.D.P. werd in 1949 opgericht). Door de Amerikaanse inlichtingen dienst wordt zorgvuldig nagegaan wel ke vluchtelingen in staat zijn belangrij ke inlichtingen te verstrekken: Het ligt m de bedoeling van de K.L.M. in de zg. handicap-sectie deel te nemen. In principe is besloten de vlucht uit te voeren met een DC 6A „Liftmaster". De luchtvaartmaatschap pij heeft twee van deze vliegtuigen bij de Douglas-fabrieken in Amerika be steld. Zij zullen in de loop van de zomer in Nederland arriveren. Om trent de samenstelling van de beman ning, de aard van de lading enz. kun nen nog geen mededelingen worden gedaan. Zoals reeds eerder uit Bonn werd ge meid, is de Duitse regering evenwel na raadpleging van haar juristen tot de conclusie gekomen, dat uitwijzing, ge zien het in Duitsland geldende recht, op complicaties zou kunnen stuiten. In ver band hiermede is thans besloten tot de uitleveringsprocedure, die in het inter nationaal verkeer in dergelijke gevallen wordt toegepast. Een functionaris van de ambassade is nu van Den Haag op weg naar Bonn om de Duitse autoriteiten van deze beslis sing op de hoogte te stellen. Inmiddels hooft De Vereniging tot be scherming van de belangen van Duitse uitgewezenen uit Nederland geprotes teerd tegen de beslissing van de West- duitse regering om de oorlogsmisdadi gers uit te leveren wanneer zij weer ge arresteerd zijn, In een brief aan het ministerie van Buitenlandse Zaken verklaart de Vereni ging, dat de vluchtelingen volgens de Nederlandse wet staterïloos zijn en dus niet onder jurisprudentie van Nederland se gerechtshoven vallen. De vereniging beweert dat zij Duitse burgers zijn krachtens een decreet uit oorlogstijd van de Wehrmacht waarbij burgerschap ver leend wordt aan buitenlanders die in hét Duitse leger dienden- De federale minister van Binnenland se Zaken heeft echter beslist, dat zij geen Duitse burgers zijn. In de nacht van Zondag op Maandag j.l. is er onder dc gemeente Wcstdorpe in Zceuwsch Vlaanderen een „treffen" geweest tussen ambtenaren der Invoer rechten en Accijnzen en de inzittenden van een pantscrsmokkelauto. Aangezien ook dc douane voor de beteugeling van de smokkel met een eerder buitgemaak te pantserauto was uitgerust, was de ont moeting hevig. Nu de „Johan van. Oldenbarnevelt" voor twee afvaarten dit jaar voor andere doeleinden dan voor emigrantenvervoer is bestemd, is vervoersgelegenheid voor circa 2900 emigranten komen te vervallen. Hierdoor zal waarschijnlijk in het mid den van dc tweede helft van het jaar een tekort aan vcrvoersmogelijkheid op treden naar verschillende landen. Teneinde de moeilijkheden niet te ver groten en hun eigen vertrek te verzeke ren. is de emigranten, die gereed zijn voor vertrek, met klem aangeraden van de hun aangeboden vervoersgelegenheid gebruik te maken. Zij die voor vertrea gereed komen hebben slechts eenmaal voorrang bij boeking. Daarna gaan zij die later gereed komen voor. Volgens liet communistische nieuws bureau „Nieuw Chinais 43 Januari boven Noord-Oost-China een Ameri kaans militair vliegtuig door de Chine se luchtmacht neergeschoten. Het be richt, aldus het nieuwsbureau, is af komstig uit Moekden. Het vliegtuig was in de provincie Lioaloeng (Mansjoerije) ,.n®®r?es„?: ten. De piloot, die het vliegtuig met zijn valscherm verliet, werd gevangen genomen. Zijn naam werd opgegeven als luitenant-kolonel Edwin Leurs Heller. Zijn toestel was een jager van het type „Sabre Jet." Het bericht zegt verder, dat in de ochtend van 23 Januari vier van deze toestellen het Chinese luchtruim had den geschonden, komende uit de rich ting van Ioedjoe (Korea). Toen een der vliegtuigen neergeschoten werd, waren de andere drie teruggekeerd. Nadat de smokkelauto een zware gevechtswagen tot stoppenwas ge maand en tevergeefs hevig was bescho ten trachtten de ambtenaren met hun 3% tons „Humber"-gevechtswagen, die voor een. dergelijke gebeurtenis was ge reed gehouden, de weg te versperren, waarna een hevige botsing volgde. Daar na beproefden zij elkanders krachten, met het gevolg, dat de zwaardere smok kelauto met zijn bumper kans zag de „Humber" langzaam weg te drukken. Na het obstakel zo verwijderd te hebben kon de smokkelauto, die met vee geladen bleek te zijn zijn weg vervolgen. Door dat de smokkelauto geheel gepantserd was bleef hij ook voor de nog schietende ambtenaren ongenaakbaar en kon zijn doel (België) bereiken. Ter gelegenheid van de onafhankelijk heidsdag van India recipieerde de ambassadeur van India hier te lande in de ambassade te Wassenaar. Vele regeringsautoriteiten en leden van het Corps Diplomatique maakten hun op wachting. Ook de minister van Econo mische Zaken, prof. Zijlstra en syn echtgenotefeliciteerden dc ambassa deur en diens vrouw. (Van onze correspondent). Zondagavond is weer een brutale in braak te Bergen op Zoom gepleegd, nu in de winkel van de heer Fr. Vèrlinden in de Kloosterstraat. De daders hebben heel brutaal gewerkt: de bewoners wa ren nog boven op en de étalageverlich ting brandde nog. De daders hebben een groot aantal vulpenhouders gestolen ter waarde van 3000. Een Fransman, die. 14 leden, .van zijn familie verloren heeft bij de': massa moord van Oradour, heeft zich Maan dag schreeuwend van woede gewénd tot de 21 voormalige SS-ers in de beklaag denbank. Toen de rechter, Saint-Saëns, de getuige,, Pierre Joyeux, verzocht,, zich te beheersen, zeide hij: „Dat kan ik niet. Ik heb 14 leden van mijn fami lie verloren". Hij verklaarde verder, dat een vair.; zijn vrienden, die zeer bezorgd was, over;- het lot van zijn familie, zich naar Ora-, dour begeven had. De SS had hem dood-;; geschoten, ondanks het feit, dat hijunet;; een witte zakdoek had toegezwaaid.. Het-; zelfde gebeurde met twee anderen. Hij zelf had enige dagen na de moord 636 lijken, die afschuwelijk verminkt waren, geïdentificeerd. Een mecanicien uit Bordes, Jacques Boissou, die ten tijde van-de gruweldaad nog een jongen was, vertelde, dat hij zijn grootmoeder, moeder eh1'.: zuster'? nooit meer teruggezien had. De Duitsers hadden, toen zij de dag na de schand daad naar Oradour terugkeerden;.; inge zongen dat hét een lust ■■was'ri.xfe^ji Een boer uit het naburige- dorpje Teil, Pierre Tarnauo, zeide. dat hij énige tijd na de slachting naar het dorp ge gaan was. „Ik zag stapels Ujken.'lij-;., ken, die niet erg verbrand waren en, lijken van moeders,' dié'nog zuigelingen® in haar armen hadden. Het wasvver-; schrikkelijk", zo zei de getuige -snik-.'. kend. Dc „Empress oj Canada", eens dc trots van de Canadese scheepvaart, die op deze foto nog als 'een fakkel brandt, ligt ntt op haar zij diep in de modder in het dok te Liverpool. Er stijgt nog rook uit de uitgebrande romp. De dekken rijzen loodrecht uit het water op cn een van de pijpen is tegen de kademuur verpletterd bij het ontslaan. Men denkt dat het.'nog twee dagen zal duren voor de brand.uitgewoed is. Dc mogelijkheid van sabotage wordt niet uitgesloten geacht: De brandweer doel niet anders dan dc brandstoftanks van het motorschip bespuiten om brand in hel dok te voorkomen. De berging zal een jaar duren vit cett millioen gulden kosten. Hel schip was geheel besproken door Canadese toeristen, die de kronings feesten in Londen wilden bijwonen. Officiële Franse woordvoerders hebben gisteren verklaard vernomen te hebben, dat Ho Tjsi Minh, communistisch China en de Sowjet-Unie accoorden getekend hebben op grond waarvan de Chinezen in Indo-China rechtstreeks tussenbeide zullen komen, als de Vietminh daar met een nederlaag bedreigd wordt. De Fransen noemden als bron van hun inlichtingen Pham Ie Bong, een voormalige hoge ambtenaar bij de opstandige nationalisten, die onlangs naar het staatshoofd van Vietnam, Bao Dai, overgelopen is. Volgens Pham is de tekst van de overeenkomsten op 21 Maart 1951 openhaar gemaakt in Tuyen Quang, de regeringshoofdstad van de Vietminh 200 km ten Noord-Oosten van Hanoi. De Fransen verklaren, dat de Chinese hulp in twee fazen beschikbaar zal ko men. De eerste faze zou de instructie, uitrusting en de levering van het kader voor het Vietminhleger omvatten. Hier bij zouden de zending van politieke en militaire adviseurs en de levering van vervoersmiddelen en wapens benevens in dustriële installaties voor de stichting van een wapen-industrie inbegrepen zijn. De tweede faze omvat en hier cite ren de Fransen de tekst van de overeen komst „de rechtstreekse interventie van geallieerde troepen in het geval het Vietminhleger met een nederlaag be dreigd wordt"'. Pham lc Bong heelt verklaard, dat hij vele malen hooggeplaatste Chinese en De Amerikaanse commissievoor de atoomenergie beeft Maandag te Was hington bekend gemaakt, dat ln Maart op de proefterrelncn te Las Vegas in Nevada „nieuwe en verbeterde vindin gen" zullen worden beproefd. De proeven zijn bedoeld om ontwik keling van nieuwe vindingen verder te brengen cn gegevens te verschaffen voor de bestudering van atoomwapens. Aan dc proefnemingen zullen naar raming 18.000 soldaten van leger, vloot en 'luchtmacht deelnemen. Men verwacht, dat atoomgranaten zullen worden gebruikt, die bestemd zijn voor het atoomkanon van het Ameri kaanse leger, dat met grote nauwkeurig heid over een afstand van 32 kilometer gewone en atoomgranatcn zou kunnen afvuren. Dit atoomkanon werd verleden week voor de eerste maal aan het publiek getoond tijdens de grote parade ter ge legenheid van de inhuldiging van presi dent Eisenhower. Zoals bekend hebben de beide Indone siërs, die enige tijd geleden te Amster dam gearresteerd zijn, eert verzoek aan de Hoge Raad gedaan om te verklaren, dat zü niet als vreemdelingen kunnen worden behandeld. Overeenkomstig de conclusie van de advocaat-generaal, prof. Langemeijer, heeft de Hoge Raad thans in raadkamer beslist, dait dit verzoek wordt afgewezen. Naar de mening van de Hoge Raad kun nen de verzoekers naar ons geldend recht niet anders worden beschouwd dan als vreemdelingen. Beide Indonesiërs waren in arrest gesteld wegens communistische activiteit. De mogelijkheid tot uitwijzing bestaat ithahs: De regering zal hieromtrent be slissen. Russische officieren ontmoet heeft. In 1943 heeft hij tijde..s een congres aan het front twee Russische generaals ont moet. Een hunner sprak perfect Frans en de ander vloeiend Vietnamees. De Marine Luchtvaartdienst zal in de loop van dit jpar een aantal Sikorsky-55 helicoptères uit de Verenigde Staten krijgen. Deze vliegtuigen zullen geleverd worden via het programma van de wederzijdse hulpverlening. De Sikorsky- 55 zal gebruikt worden voor reddings werk op zee. Hij kan, buiten een beman ning van twee man, 'tien passagiers ver voeren. DE Nederlandse regering heeft de ambassadeur der Verenigde Staten van Amerika, alsmede het hoofd van de M.S.A.-missie in Den Haag verzocht de Amerikaanse regering er van in kennis te stellen dat zij, na zorgvuldige overweging van de huidige economische positie van het land, er toe heeft besloten af te zien van een verzoek tot het ver krijgen van economische hulp voor het fiscale jaar 1952/53. De redenen, welke de regering tot dit besluit hebben bewogen houden verband met het feit, dat de goud- en dollarreser ves sinds medio 1952 op onverwachte wij ze;. enj.iri ..belangrijke' mate; zijn--toege^ nomen. Gebleken is, dat deze toeneming der convertibele reserves zodanig is, dat het voor 1952/53 te verwachten dollartekort op kasbasis gchcei kan worden gedekt. De toeneming der goud- en cfollarxe- serves draagt echter voor een belangrijk deel een incidenteel karakter. Het-is dan ook onder de aandacht van de regering der Verenigde Staten gebracht, dat on danks deze incidentele verbetering der Nederlandse dollarpositie, het structu rele dollartekort van Nederland- onver minderd blijft bestaan. Op grond van het met de regering der Verenigde Staten gevoerde overleg meent de Nederlandse regering er op te kunnen vertrouwen, dat, mocht onverhoopt de economische positie van Nederland in de toekomst hervatting van dc economische hulpverlening rechtvaardigen, dc huidige beslissing in geen enkel opzicht prejudï- cieert op liet verlenen van economische hulp aan Nederland in later jaren, voor zover het Congres daartoe wederom fond sen beschikbaar za| stellen. Met het oog hierop zal de op 2 Juli 194S ondertekende overeenkomst tot eco nomische samenwerking tussen de rege ringen van het Koninkrijk der Nederlan den cn de Verenigde Staten van Amerika vooralsnog van kracht blijven. De beslissing van de Nederlandse rege ring laat het gebruik maken van reeds eerder toegewezen economische hulp on- De Amerikaanse Senaat heeft gisteren de. benoeming van Charles E. Wilson tot minister van Defensie in de regering van president Eisenhower goedgekeurd. „Ike's" kabinet is nu compleet. De stemming vormde de climax op een tien dagen oude felle controverse en een middag van woedende debatten in de Senaat. De onafhankelijke Senator' Wayne Morse heeft 105 minuten lang tegen de benoeming van Wilson gepleit. Hij be toogde. dat de voormalige directeur van General Motors niet die ethische nor men bezit, die hij nodig achtte. Senator Morse is later op dc middag van vermoeidheid ineengezakt. De arts van het Kapitool werd ontbo den en. Morse werd weer tot bewustzijn gebracht. President Eisenhower hoopt Maandag zijn rede over dc toestand in de Vere nigde Staten („State of the Union Mes sage") uit te snreken voor een verenig de zitting van het Congres. In deze toe spraak zal hij^a wereld mededelen wel ke plannen zijn regering op binnen- en buitenlands politiek gebied ten uitvoer wil leggen. Een Zuidkoreaanse veerboot met twee honderd passagiers is Maandagavond ter hoogte van Kocnsan ten Westen van Taegoe, vergaan, aldus een mededeling van de Zuidkoreaanse politic. Volgens de eerste vreest men, dat dertig personen zijn omgekomen en twin tig gewond. Op 9 Januari kapseise een veerboot ter hoogte van Foesan. Bij dit ongeluk ver loren 249 Korcanen het leven. De minis ter van vervoer Kom Soek K-wan aan vaardde de verantwoordelijkheid van het ongeluk en trad af. President Eisenhower heeft Maandag een commissie benoemd voor liet be studeren 'van de Amerikaanse psycho logische campagne in de „koude oor log." Volgens een mededeling van het Witte Huis zal de commissie dc voor lichting door de regering en de desbe treffende politiek beoordelen, in liet bijzonder ten aanzien van dc internatio nale betrekkingen en de nationale vei ligheid. Het Beierse ministerie van Binnen landse Zaken heeft Maandag medege deeld, dat tot dusver in Miinchen 25 personen zijn gestorven aan griep. Het ministerie maakte bekend, dat alleen reeds in Miinchen en Augsburg 7965 personen griep gekregen heben. Het werkelijke cijfer zou aanmerkelijk hoger zijn daar wettelijk geen aangif te van griepgevallen vereist is. De toestand van de, 16-jarige Marius Renerd, die 32 dagen lang op een en kele getransplanteerde nier geleefd heeft, is thans hopeloos. Hij heeft het bewustzijn verloren. Voor de eerste maal sinds de ope ratie op Kerstdag heeft zijn vader toe stemming gekregen aan zijn bed te blijven. verlet. Deze zal beschikbaar blijven tot dat de toewijzingen geheel" zullen zijn uitgeput. Daarnaast zal geen enkele wijzi ging .worden gebracht in' de beschikbaar stelling.,aaai, JN'edorland -..van/, de ,zb..onz misbare militaire hüljj en '„offshoreor ders", welke ongewijzigd zullen worden voortgezet; - Tenslotte zal Nederland gebruik kun nen blijven maken van Amerikaanse hulpverlening in het kader van liet tech nical assistance programma. De Nederlandse regering heeft de me ning uitgesproken, dat thans met ver eende kracht zal moeten worden ge streefd haar een situatie, waarin ons land blijvend onafhankelijk kan zijn van bui tenlandse economische hulpverlening. Bij dit streven is de medewerking van de Verenigde Staten onontbeerlijk. De Nederlandse regering heeft dan ook y. met klem gewezen op dé grote betekenis,;; voor Nederland van toenemendé 'v,off---'! shore orders", waaraan zij boven - econo-X misahè hulp sterk de voorkeur geeft/aan-;/',' gezien Nederland langs deze weg in^de'.; gelegenheid wordt gesteld zijn. structurèifgl dollartkort te verminderen door, bêtflëj-ré veren van een volledige tegenprestatie^; Om dezelfde redenen hoopt de Neder- landse regering dat de regering der.,Vér-';; enigde Staten bijzóndere aandacht zal be?;;, steden' aan het opheffen van de :bandels- belemmeringen; welke een gezonde ont-, wikkeling van het Handelsverkeer.'.'tus-" sen West-Europa en Noord-Amerlka;^BOjg5| steeds in de1 weg .staan. '.-De'Amerikaahseeconomische'hulpver'»-, lening heeftinzeëëbelangrijke.mXfSfJ-.. gedragen tot; het economisch horstel van'tf ons land. In totaal ontving Nederlandi?S6f millioen dollar,, waarvan bijna 150.;niil-, lioen in de vorm van leningen', en ruim.':;; 816 millioen in de vorm -van schenkïrt-,; gen. Daarnaast ontving ;Nerieriand!gngg^ belangrijke indirecte financiële 'staunkfe^i financiering van zijn tekorten in heLiinrij-ï tra -Europese bétalih gsvérkeer: Een vergè-1' lijking van de huidige situatie met; <ïer„; omstandigheden, waarin ons land; in 1948/ verkeerdev Etelt, de 'betekenis van dé,, hulpverlening wel zeer duidelijk in het® licht. Namens het gehele Nederlandse;;, volk heeft de Nederlandse,, regering;;ded regering van de Verenigde Statenï.deèl--; genoot gemaakt van haar grote erkentét® lijkheid voor de ontvangen hulp, Jjj Met het s.s. Groots Beer emigreerde gisteren naar Amerika de 34-jarige mijn-machinist Harry van der Tuyn uit Heerlen, met vrouw en zes kin deren. Dc heer Van der Tuyn heeft zijn emigratie te danken aan riet feit, dat hij op het kerkhof "Margraten een oorlogsgraf adopteerde. - Het graf, dat hij kort na de oorlog adopteerdewas van de Amerikaanse militair Edward Magee uit Borden- town, New Jersey, die even. na het einde van de oorlog bij het ruimen van mijnen in Hamburg om het leven kwam. De machinist ging Engels leren om met de Amerikaanse familie te kun nen correspc,iae.-cu. Gedurende zes jaar werd e ike week geschreven: Van der Tuyn .eerde, steeds beter Engels. Op een gc >de dag gaf hij de tv ens te kennen, d it hij wilde emigreren. De Amerikaaise f. '"od h'eni on middellijk all^ Een In - -jien Edward Magee is ^onsor" van hei hele gezin oroer, Jim Magee, is uitgever v in een krant, de Bordcntown Register. Hij zei: „Laat de hele fami lie maar komen. We 'zullen wel een baantje vinden voor Harry!" Daar ziet ge dart het gezin op de Groote Bi'er. Op 5 Febr, arriveren zii in New York. Voorlopig zullen zij inwonen bij de schoonzuster van de krantenuitgever. De 24-jarige studente B. Labruyèy&i uit Amsterdam, die in Amerika gaat studeren, heeft geluk gehad. Zij had passage geboekt op het emigranten- schip „Groote Beer", dat' gistermiddag:] om drie uur. uit Rotterdam .naar. Halifax en New York vertrok. Alle passagiers hadden zich reeds- inge-'. scheept, toen zij kwam aanhollen;; Ger.-; htkkig voor haar werd. zjj vlug gehoi-; pen de benodigde formaliteiten te ver-: vullen en zij kon nog net langs'; een] klein trapje aan boord komen, .'.want.: de gangway was reeds ingehaald:SHcfl vertrek geschiedde echter toch: nóg-: even later dan verwacht ti>.is," omïat| de sleepboten, op zich lieten wachtèfij' doch dit urist niemand voon.it. Was zij dus op het mppertje/ëdë: overige 248 passagiers voor Canadaén: Amerika hadden zich tijdig en - vlot ingescheept. De passagiers - bestaan dan ook hoofdzakelijk uit zg. relatiegc-; vallen, d.w.z, mensen, dié familieleden; aan de andere zijde van de Oceaan hebben, die borg voor hen staan: Wan-, neer de volgende maand het,;sëizöen."i voor de landbouwersgezinnen begint zou het moeilijker geweest zijn .overtocht? te'krijgen. .-■/ De. „Groote Beer" wordt op ;3.:,Fè-" bruari a.s. in Halifax en op 5 Februari d.a.v. te New York" "ver.wacht:#3i;s§^feÉ

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1