Een distel van \V est-Europa Streven naar eenheid of geen meer heden opgehangen f HET EINDE VAN E GEDETINEERDE LIFTEND NAAR DE DOKTER? taal van Dulles Nederlandse zwierf bijna twee jaar lang door het oerwoud ELFDE-JAMGAI^|Ndi2iia Concentratiekampen voor Joden in Hongarije en Tsjeclio-Slowakije Belevenissen van mevr. Lokollo SOW J ET-VOORSTEL i.z. OOSTENRIj|jg| Zonder bewaker op stap WOENSDAG 28 JANUARI 1953 N Weerbericht Verzoek om gratie had geen succes Adenauer is het eens met de arrestaties „Erger dan ten tijder van; Hitier" Truman1 betwijfelt of. Rusland atoombom heeft „Verset op Ambon is ongebroken Juridisch adviseur C.N.V. benoemd Een „vreemdelinge in eigen land Uitleveringsverzoek heden overhandigd ^- De ramp van dë. '/U „Faustus" Recordvlucht vari Britse Canberra"^ Hoofdredacteur: »r. J. a. H. J. S. BRUINS SLOT. O O Uitgave: N.V. Dagblad. „Trpuw". T 11 1 I H.Ms. „Piet Hein" 4 Maart in Nederland verwacht „Canberra" neergestort „'t Verzet in- de Zuid-Molukken is niet neergeslagen door de T.N.l., zoals de Indonesiërs beweren. De Ambonnezen vechten door met alle wapens waarover zij beschikken, zelfs pijl en boog,-want zij zullen niet rusten voor zij hun recht hebben. Gemakkelijk hébben zij het niet, dat heb ik zelf lang ervaren,-eerst op mijn, zwerftocht door het".oerwoud,daarnaals gevangene, van de T.N.l. Het is. een weelde, weer in Holland te zijn, midatiïk hiervoör lïeidaaisï mr 1948-gewéést was. Maar rusten zal ik niet, dat verzeker ik u!" i GROOT EN KEETN 1 Belgisch schip in moeilijk heden bif Ierland •si ySSïlf é- ^Nederlander iri'•Makassari>.--.-;--:,S- vermoörd m Goede behandeling vmm 5 Februari voor de Raad voor de Scheepvaart m Rotterdam: Witte de Withstraat 30 - Telef. 29215 ffl. U Postbus 1112 Postgiro Ho. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.J0—19.30 m Zaterdags 1718 uur: Telefoon 29216 '8-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: TeL 111892 Advertentïe-afd.; Tel. 114403 Abonnementen en Expeditie: Telefoon 115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Tel. 67282 Abonnementsprijs 49 cent per week, f2,13 per maand, je.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent V, i Geldig van Woensdagavond tot Donderdagavond: - AANHOUDEND ZACHT. Half tot'zwaar bewolkt met enige regen.. Aanvankelijk matige tot krachtige, later krachtige tot harde Zuid- westelUke wind. Weinig verandering in. temperatuur.fi BE -tMsil TTT IJ leven in de laatste dagen van Januari 1953. Het is nu vijftig jaar geleden, dat één van de grootste beroeringen, die Nederland gekend heeft, n.l. de spoorwegstaking van 1903, plaatsvond. Een historische beschouwing over dit feit zult u later in de week in ons blad aantreffen. Het spreekt vanzelf, dat de meningen over deze staking, zelfs na vijftig jaren, verdeeld zijn. De Christelijke politieke partijen en de Christelijk sociale beweging heb ben zich destijds tegen deze in feite revolutiormaire beweging met kracht gekeerd. De linkse groepen van vrij zinnig democraat tot anarchist, met de sociaal-democratie in het midden, keerden zich tegen de politiek van het Kabinet-Kuyper, dat politieke sta- kingen en dat stakingen, die de vitale landsbelangen op het spel zetten, on mogelijk wilde maken. De Spoorwegstakingen van Januari en van April 1903, vormen het epos en de tragedie van de moderne vak beweging: Wij zouden, na vijftig jaar, dwaas zijn, indien wij van de ge zichtshoek der Christ.eljjke politiek uit, daarvoor geen oog hadden. Maar wjj zouden ook dwaas zijn, indien wij geen oog hadden voor de in wezen volkomen revolutiormaire opzet, van de de Staat omverwerpen de tendenties, die aam deze staking eigen waren. De staking van 1903 en de revolutie poging van 1918 zijn loten van dezelf de plant. Het is een distel op de historische vaderlandse erve. Hoe schoon menige distel ook moge zyn, deze hoort daar niet thuis. TT ET is dan ook merkwaardig om •lJ- te zien, hoe de hedendaagse sociaal-democratie, na vijftig jaar, op dit verschijnsel reageert. Wij kun nen het volkomen begrijpen, ook zijn we het er niet mee eens, dat de sociaal-democratie het epos-element naar voren haalt. Wij kunnen het ook begrijpen, dat wij het: .element der tragedie dat daarin schuilt, de over winning van het Kabinet-Kuyper over de April-staking, betreurt. John Foster Dulles, dc nieuwe Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken heeft voor het eerst na het aanvaarden van zijn ambt in de regering- Eisenhower, een verklaring afgelegd over de buitenlandse politiek der V. S. In een rede tot het Amerikaanse volk voor de televisie, zeide de minister, dat de V. S. nooit een oorlog zouden beginnen, doch zich evenmin zouden laten „intimideren, ondermijnen of veroveren". De V. S. zouden een buitenlandse politiek van „verlicht eigenbelang" voeren, gegrondvest op de beginselen van openhartigheid, eenvoud en 'rechtvaardigheid. Dulles waarschuwde vervolgens, dat er- 800 millioen communisten ln de wereld waren, „die plannen beramen voor onze vernietiging". De anti-communisten achter „het IJzeren Gordijn" gaf hü de verzekering, dat zij op de V. S, konden rekenen. John Foster Dulles. Ome natie een rots in de branding Wat West-Europa betreft zeide Dul les, dat de hoop gvestigd was op een samengaan van Duitsland en Frankrijk in een Europese verdedigingsgemeen schap, zodat deze landen niet meer elkander zouden kunnen bevechten. On gelukkiger wijze scheen er echter een "j\/r AAR wat wij niet begrijpen, al- J-'J- thans niet- waarderen, is dat „Het Vrije Volk" in zijn nummer van 22 Januari de beruchte worgplaat van Hahn, waarop Kuyper staat" afge beeld, een geketende arbeider wur gende, zonder meer nog eens afdrukt en daarbij het opschrift plaatst: ,,Dr Kuypers zorg voor de kleine luy- denl". „Het Vrije Volk" is zoge naamd objectief. Het zegt, datdie plaat grote indruk en ook diepe "Ver ontwaardiging wekte. Dat zal wel waar zijn. Maar was er nu, na vijftig jaar, geen reden om waarlijk objectief te zijn? Was er nu geen reden, om, in stede van een gecamoufleerde ver heerlijking van een in wezen onfat soenlijke plaat, daarvan te erkennen, dat hij omvaar en onwaardig was, althans daarover te zwijgen? Het is na vijftig jaar toch duidelijk, dat Kuyper en dat de Christelijke partijen de arbeider niet hebben gewurgd of gekneveld: dat zij integendeel hebben getracht de arbeider recht te ver schaffen, zonder in revolutionnair ge weid te vluchten. Dat was reeds in 1903 duidelijk, toen het Kabinet-Kuy per tegelijk met de onderdrukking van revolutdonnaire woelingen, de rechtspositie van de spoorwegarbei der als voorwerp van hervorming aan dé orde stelde. Wij begrijpen best, dat de soeialis' tische beweging de stakingen van 1903, niet zonder verheerlijking kan voorbijgaan. Het bloed kruipt ten slotte waar het niet gaan kan. Maar wij verstaan niet helemaal, waarom „Het Vrije Volk" thans nog niet enige waardering voor'het Kabi net-Kuyper in dezen kan opbrengen. Er zou geen Kabinet zijn vandaag de dag en ook geen socialistisch kabinet, die het anders zou hebben getrac- teerd dan Kuyper het toen deed. In plaats van dat te erkennen, wordt de oude worgplaat, zonder commentaar opnieuw gelanceerd. Zou men. nu werkelijk zo vreselijk anti-rood moeten zijn om deze distel er uit te wiéden? Derek William Bentley, de 19-jarige electriciën, is vandaag, te Londen wegens moord opgehangen nadat 200:parlements leden nog hadden getracht hem van de strop te redden. Bentley was ter dood veroordeeld wegens medeplichtigheid aan de moord op een politieagent. De poging van meer dan Z00 parle mentsleden om gratie voor hem te ver krijgen, heeft geen -succes gehad. Een half uurvoor hjj werd terecht gesteld -kwamen -nog steeds telefonische verzoeken om hét leven van Bentley te sparen, bij 'het - ministerie van ^Binnen landse" Zaken binnen. -Tegen de dageraad verzamelden zich ongeveer een honderdtal personen voor de gevangenis. was een bekendma king aangebracht waarop de terecht stelling -van. Bentley stond aangekon digd. Een bekend - Brits ijveraarster tegen de doodstraf, mevrouw Van der Eist, liep op een gegeven ogenblik haar de poort van het gebouw en riep: „Ik wil de directeur spreken. Deze longen wordt vermoord". Om acht uur trad een geestelijke de cel van Bentley binnen om hem in het laatste uur van zijn leven bü te staan. Dinsdagavond waren de klokken onge lijk gezet om verwarring te stichten aan gaande het ogenblik van de terechstel- ling. Toen een fuctionaris van de gevangenis een tweede bekendmaking waarin de te rechtstelling van -Bentley werd gemeld, aanbracht, hief de nu ongeveer 500 perso nen teillende 'menigte een gejoel aan. Men riep: „Het is moord!" De glasruit voor het kastje, waarin de bekendmaking was opgehangen werd ver nield. Onder leiding van mevrouw Van der Eist zong een deel van de menigte „Blijf bij mij Heer" en de Psalm „De Heer is'mijn herder". Een ogenblik was de menigte in de waan dat de terechtstelling zou worden afgelast. Eert. postbeambte bracht een tele7 giram naar de gevangenis. Er werd „hoé ra. daar is het uitstel" geroepen. Depoltie arresteerde twee mannenuit de menigte voor de gevangenis. Bondskanselier Adenauer heeft giste ren op een persconferentie verklaard „krachtig" de door de Britse autoriteiten gelaste arrestatie van Werner Naumann en zes andere voormalige leidende nazi's te moeten verdedigen. ,t - „Ik weet; absoluut zeker", zo zei hij, „dat alle geruchten, volgens welke de Britten andere motieven hadden voor de arrestaties, klinkklare onzin zijn. Ik kan voorts mededelen, dat het Franse standpunt aangaande het Euro pese leger duidelijker geworden is sedert de regeringscrisis. In Parijs worden nu geen grote moeilijkheden meer verwacht. Ik ben tot deze. overtuiging gekomen na een vriendelijke brief die ik van Bidault, de Franse minister van Buitenlandse Za ken, ontvangen heb", aldus Adenauer. Veel Joden in het communistische Hongarije worden naar Rusland gedepor teerd of samengedreven in kampen voor dwangarbeid, zo hebben Joodse refugié's, die naar liet Westen gevlucht zijn, in Miinchcn verteld. In Tsjecho Slowakije durven de Joden nauwelijks in het openbaar te verschij nen en op gebouwen staan leuzen als „Hangt dc Joden op" en ..De Joden ruïneren Tsjechoslowakye", zo vertel den vluchtelingen uit dit land. ,,Dc onderdrukking van de Joden in Hongarije is érger dan in de Nazitijd' verklaarde een jonge jood, hieraan toe voegend: „De leiders van de anti-Joods cam pagne zijn vroegere Nazis, die tijdens de oorlog het Jand tot een oord van ver schrikking voor Joden maakten". Het aantal arrestaties en de openbare brandmerking van Joden neemt in Hongarije toe. Er worden vier dwang- arbeidskampen voor de Joden gebruik. Zij mogen slechts 50 kg persoonlijke be zittingen mee nemen, wanneer zij uit hun huizen gesleept worden. Kenmerken van deze kampen zijn wrede behandeling en buitengewoon Hr. Ms. torpedobootjager „Piet Hein", die van de Koreaanse wateren femmend op de thuisreis naar Nederland is, zal volgens de plannen, op 4 Maart a.s. tusr sen 10 en 11 uur te Nieuwe Diep af meren. zwaar werk. De gevangenen worden ge dwongen te werken aan wogen, verdedi gingswerken tegen tanks en schuilkel ders langs-de grens en rond de grote steden. Zij moétennaar en van deze werkob- jecten lopen dikwijls per dag in to taal 20 a 38 km. Hét. ergste kamp staat te Büdakeszi, waar de gevangenen weinig, voedsel en een zeer.slechte behandeling'krijgen in ruil voor 12 .ft 15 uur zwoegen per dag. Ex-president Truman heeft Dinsdag te Kansas City verklaard, dat hjj er enigs- zinsaan twijfelt, of de Russen de be schikking hebben over een bruikbare atoombom, Hü zeide deze mening al vaker verkondigd te hebben. „Sommige mensen zijn het niet met mij eens", zo voegde hij hieraan toe, „doch dit, is hun goed recht". Deze persoonlijke mening, zo ver klaarde Truman verder, betekent echter niet dat de Verenigde Staten ;,hun waak zaamheid een minuut moeten laten ver slappen". De voorzitter van de Amerikaanse commissie voor atoomenergie, Gordon Dean, gaf als commentaar op de ver klaring van de ex-president:". Men moet de heer Truman verkeerd hebben, begre pen". Dean heeft reeds tvyee jaar .gele den verklaard dait de Sowjet-Unie over de atoombom beschikte. Bij Twyford in Zuid-Engeland is giste ren een Britse „Canberra", een twee- motorige straalbommenwerper, neerge stort. Dedrie inzittenden kwamen om het leven. Kort voor het toestel op een weg te pletter sloeg was een ontploffing gehoord. 1 zekere stilstand in deze ontwikkeling tezijn gekomen. Dit was een van de redenen, waarom Eisenhower aan Dul les en Stass.ën verzocht had, poolshoog te ie gaari. nemen' in Europa. Dulles zeide met nadruk dat hij en Stassen geen enkele verplichting van welke soort ook zouden!- gaan maken op deze reis. Zij zouden, alleen de" toestand gaan opnemen én luisteren. Dulles herinnerde er aan, dat van de 40 milliard dollar, welke sedert het einde van de oorlog reeds naar het buitenland waren gegaan, er een dertig milliard naar West-Europa -was gevloeid. „Als er echter geen kans zou-bestaan en dat weiger ik juist te geloven doch wanneer het zon blijken, dat er geen kans bestaat om tot doeltreffende ..eenheid te geraken, en wanneer in het bijzonder Frankrijk, Duitsland en Engeland hun eigen weg zouden gaan, dan zou het zeker nodig zijn, dat 'wij ons nog eens gingen beraden over Amerika's buitenlandse politiek met betrekking tot West- Europa". T Dulles zeide twee aanwijzingen te willen geven omtrent de richting van de voorgenomen Amerikaanse buiten landse politiek: een negatieve, namelijk dat de Verenigde Staten nimmer zou den pogen de Sowjetrussische omsinge lingsstrategie te beantwoorden met zelf een oorlog te beginnen, en een positie ve, .namelijk te proberen bij andere volkeren - eép zodanige[liefde ca eer- bied-voor d'ë vrijheid- te1 wekken dat zij nimmer werkelijk door het despotisme kunnen worden opgeslokt. Dulles beëindigde zijn toespraak met de volgende woorden: „Onze natie moet als een rots in de door stormen geteisterde wereld staan. Tot degenen, die zuchten onder de communistische slavernij, tot de schuch- teren en vreesaehtigen, moeten wij zeg gen: Gij kunt op ons rekenen. Samen met de vrije volken van de wereld kunnen wij, daar ben ik van overtuigd, op vreedzame wij ze een eervolle vrede (tot stand brengen". -V.;' rV'TC-ë ïj'é .vè Tot juridisch adviseur van het Chr, Nat. Vakverband is benoemd mr. W. R. van der Sluis te 's-Gravenhage, die in het bijzonder zal worden be last met de rechtskundige kanten van de problemen, waarmee de Chr. vak beweging op publiekrechtelijk terrein in aanraking komt. Verwacht wordt, dar verschei- dene grote vliegtuigen mei n'rantaandriivinq zullen deelne men aan de Inch trace naar Nieuw-Zeetand. Vast staat de in- schrijvina van de Rot/al Ai' Force mei- een viermotorige straalbommenwerper en één of meer tweemotnriae strnnibom- menwerpers Uit Amerika ver wacht meir de Roeino Strata-jet (zes straalmotoren en de Hneinp Stipe-fprtress (uier straalmoto ren). Voorlopige inschrijvingen zjjrt binnengekomen van o.m de B E: A., de B O A C en enkele andere maatschappijen Verscheidene dames hebben eveneens laten weten, dat zij van de party zullen- zijn Miss Jac queline- Cochran komt met een tweemotarlg toestel uit in de han- dicapioedstrüd. de dames Ger trude MacKehzie Freda Thomp son (die met een éèr.motorig les- toestelletje in 1934 van Enge-, land naar Australië vloog) en Constance Jordan schreven in met een Avro-Anson. Aan de handicaprace zullen spoort» -talrijke voormalige oor- logsvUegers deelnemen.. De Douglas „Liftmaster" waarmee de K.L.M. aan de luchtrace naar Nieuw-Zeeland zal deelnemen. Het Belgische s.s. „Clervaux" seinde Dinsdagavond laat, dat het zich op 300 mijl ten Westen van Ierland in moeilijk lij kheóen bevond. Het hoofddek is mid scheeps aan beide zijden gescheurd. Het schip, dat poogt de Ierse kust té berei ken, vroeg hulp. Er stond een Zuidwes ters tc-m. Het Amerikaanse marineschip „Nerk' en de sleepboot „Oostzee" van L. Smit en Co's Internationale Sleepdienst heb ben koers gezet naar het schip. De „Nerk" dacht het Belgische vaartuig over ongeveer 20 uur te bereiken. Het is mevrouw Locs LokoUo-Van Heiningen, Nederlandse van geboorte, die zo spreekt. Zij is de echtgenote („We zijn nu 21 jaar getrouwd") van de heer Lokollo. minister van Voedselvoorziening der voormalige Republiek der Zuid- Molukken, die thans in Brussel vertoeft Gisteravond is mevr. Lokollo per vlieg tuig op Schiphol gearriveerd, kersvers uit. Djakarta. Nu is zij thuis bij haar zuster in Rotterdam, nog mager van de doorgestane ellende, maar ongebroken in de geest. Haar drie kinderen waren haar enige maanden geleden reeds voor- uitgereisd en hadden eveneens bü haar zuster onderdak gevonden. Mevrouw Lokollo was op Ambon, toen dé T.NX in de vroege morgen van 3 No vember 1950 landde om het centrale ge zag vanDjakarta met gewekt op het weerspannige eiland te vestigen. Ette lijke keren waren, dc Indonesiërs reeds op andere eilanden teruggeslagen, naar zij vertelt, maar de hoofdaanval op Aim- bon was niet te stuiten, al werd 'er ook een heel bataljon door 7 jonge Ambon nezen in de pan gehakt. Samen met haar aware bewaking In een tochtig kamp konden leven, tot. ik wérd vrijgelaten, onder het beding dat ik Ambon niet zou; ontvluchten. -Daar was trouwens niet- de' minste kans op. Tenslotte werd ik naar. Djakarta geroepen, waar ik na een' vliegtocht op 23 November 1952 aan-, kwam. Natuurlijk wilde ik zo gauw mogelijk naar Holland terug, maar dat ging, niet zo eenvoudig. Mijn familie in Nederland; had mij 1 eenverklaring toegezonden,1 waarin B. en W. van Den Haag ver klaarden, dat mijn man in het bevol kingsregister der gemeente was opge nomen, en volgens dit register de Neder landse nationaliteit bezat. Het stuk is gedagtekend 3 November 1952.- Maar de Hoge Commissaris wilde mij op dit, stuk geen Nederlands paspoort verstrekken, en mijn oude paspoort was ik op mijn zwerftocht verloren. Ik heb toen, maar in arren moede een Indonesisch paspoort aangevraagd, dat ik vrij- spoedig kreeg. Toen: bezorgde het Hoge Commissariaat- mij' een visum voor Nederland, dat 30 dagen geldig is, zodat ik gedurende die tijd gastvrijheid mag genieten- in mijn eigen land De toestand op Ambon is vreselijk. Dc Indonesiërs trachten ons in ons Chris- kinderen en de regeringspersonen van telijk geloof te treffen, en hebben alle de Republiek der Zuid-Molukken week karken verbrand De gemeenten .verga- zij uit naar de bergen, waarna een leven deren nu m de open lucht, want men van zwerven begon. Van eiland naar moet een Ambonnees niet aan zijn ge- eiland trokken zij, levend op wat het loof komen. Maar-de zaak van Ambon oerwoud aan eetbaars bood. van [tijd tot zal zegevieren, daar ben ik rotsvast ..van tijd beschoten door leger en korvetten overtuigd. Let u maar eens op wat er Drijvende brandspuiten storten mas sa's waterin het nog steeds bran dende „Express, of .CanadcJ'00iè^ 20.000 ton grote schipqvanj'dej;Ca^$ 'nadian Pactfic Lijn, dat .i'ïnNhet:- Gladstone Dok 1e Liverpool'. op i onverklaarbar e wijze in f brand raak-" te en tenslotte kapseisde. Getracht, .wordt, te voorkomen, dat de olie-- voorraad, welke zich aanboord_ bevindt, in brand geraakt'Deze föto~ werd van de lucht .uit gemaakt-A- ■c\& Het officiële Sowjetrussische.: pers-g bureau „Tass" hééft heden:gemëid;dat§! de Sowjct-ïJnic bereid is de bésprèklhfllL gen .metGroot-Brittannië, Frankryk- .P en de Verenigde Staton over het sluifï ten van een vredesverdrag' met ;Oos-- temriiktëlheïwattekLïhdie^aé1^^^ terse .mogendheden bereid.' zijn-'huhvSj •gezamenlijk Voorstel .Voor: ecn'liAfèr^is^ kort Oostenrijks vredesverdra^.'fterogié-i te nemen. Dit is medegedeeld In Dins-^® dag aan de befrckken-.Westerse rege-l'i, ring: toegezonden Russische nota's;' i De 23-jarige macbinhtvj.-Hartóaniiranpf de „Mexolie" een afdeling van;de:.maat-|S' schappij voor Ondernemingen van-Nijver-.vj: heid- (NIMAF N.V.) in-^-MakassariisjinfétfsM. nacht yah Maandag- op Dinsdag vermoord -, door een koelie, die enige.-tijd tevoren door de verslagene was betrapt bp- dief- stal en deswege -was ontslagen. 7 De heer Hartman laatteen vrouw-, enSal een kind. achter. Het onderzoek „door fdésy politie is, nog .gaande, aid usmeldt.tdéjlg,,, correspondent van P. I. Aneta in Maka's'*'2®0 van de T.N.l. („Schieten konden ze op die korvetten.niet: alleen de toppen van de klapperbomen moesten het. ontgel den"), tot de hals wadend door rivie ren, slapend in de staag stromende tro pische regens, op blote voeten strompe lend door de wildernis. Op Ceram ten slotte werd hel gezelschap, grotendeels nog slechts bestaande uit vrouwen en kinderen, door de T.N.l. omsingeld op 7 Januari 1952. Haar jongste kind. een meisje, kon de ontbering en de honger niet doorstaan, on stierf op. de honger tocht. Ze rust nu ergens op Ceram in het oerwoud. „Ik kan niet andere zeggen, dan dat de T.N.I.-ers ons keurig hebben behan deld. Overlast werd ons niet aangedaan, ook al werd er eens een hele' compagnie gevangen genomen Ambonnezen met de mitrailleur afgemaakt. We werden na een lange tocht naar het strand (stelt u zich dat eens voor: wij ,met onze van honger oedeem opgeztte benen!) per korvet naar Ambon gebracht, waar we onder een binnen "niet-te lange tijd gaat. gebeuren Met die woorden staat zij op, om zich te melden bij, de vreemdelingenpolitie. „Ja. dat ben ik nu", zegt zij bitter, „een vreemdelinge in m'n eigen landr" Het Tweede-Kamerlid Sc heps heeft aan de minister van Justitie schriftelijk gevraagd of het juist is, dat de politieke gedetineerde H. W. van der Vaart Smit, verblijvende in het kamp Bergveen, omstreeks half Juli 1952 vrijaf gekregen heeft om zich naar het Academisch Ziekenhuis te Groningen te begeven? Heeft deze ge detineerde deze reis zonder enige be. geleiding gemaakt en is deze gang van zaken overeenkomstig geldende rege len? Heeft de gedetineerdeVan der Vaart Smit, aldus de heer Scheps, deze reis, of een deel van deze reis, liftende gemaakt en heeft hü de aldus uitge spaarde gelden aan de commandant van het kamp Bergveen afgedragen? Is deze gedetineerde twee dagen na deze reis met twee dagen celstraf gestraft „wegens onregelmatig vervoer"? Is het voorts juist, dat de gedeti neerde „onder zware bewaking ge boeid" naar Den Haag is overgebracht en aldaar in een cel geïsoleerd is op gesloten?. Welke oorzaken hebben tot de uit het voorafgaande blijkende tegenstrij- dige.handelwijM geleidt «Ultu.de heer Soheps. .■In Korea wordt door de Amerikaan se soldaten een nieuw „Coldbar" '(koude barrière) uitrusting beproefd, welke -speciaal ontworpen, is om -de- strijders tegen de barre koude van de Koreaanse winter te beschermen.- Bij dit pak past men het principe-van. de thermosfles toe, waardoor de lichaamswarmte van de buitenlucht geïsoleerd wordt. Het. is zelfs niet nodig om extra warme onderkleding hierbij te dragen. De plat op het-ijs liggende soldaat schijnt niet de min ste last van de koude te' hebben. Ook de Mickey Mouse" schoenen, volgens hetzelfde principegemaakt, houden 'de' voeten warm. 1 Dr. Helb, Nederlands zaakgelastigde":: in West-Düitsland, zou vandaag [hetjver-^l zoek van de Nederlandse regering uitlevering van de uit Bréda ontsnapte.v;k. oorlogsmisdadigers aan deWesiduitse^lp regering overhandigen, - X'yBK? Adenauer heeft gisteren tijdens'een'.i-^ persconferentie gezegd: „Wanneer - ikli Amtsrichter in- Kleef -■was..geweesti<zöu)jpg ik de zeven vluchtelingen '•.'uifc-'IBr^jdaSgill niet mét tienmark boete weggestuurd: hebben,, maar ik zou ze aan de politiéW>« hebben "'overgègevëh?.?p'-|®jf|r>ff^5®:S-!ig®g De bondskanselier, bevestigde,, .-nog- maals, dat zijn regering" dé: vluchtelingen niet als Duitsers.}-beschouwt,' ook>t al menen zij. öp grond van ;:hun diensttijd' in Duitseformatiesaanspraak' opVDuits staatsburgerschap ;te:.kunnen.'makemyDr.: I.chr, de minister van Binnenlandse: Zaken;1 had reeds te verstaan ..gegeven, dat van een behandeling der vluchte-} lingèn - [als- .Duitse i staatsburgers ggeènggfl sprake-zou kunnen .zijn) aangezien -.dé daarvoor nodige naturalisatie-procedure niet heeft plaats;-gehad::j-ïïj i.^g Volgens het Westduitse mihistéfie) van; Binnenlandse Zaken heeft'het onderzoëk naar de verblijfplaats - van? de vijf; nog voortvluchtigen nog geen nieuwe.'aan wijzingen opgeleverd. De twee gevangen genomen vluchtelingen kunnen op grond van de Duitse wetten twee maandea lang in voorlopige hechtenisworden: gehouden.--.-I; - De Raad voor de Scheepvaart 'tël'Amr? sterdam zal in zijn zitting van Donderi-Mf dagmorgen 5 Februari a.s. een onderzoek instellen naar de oorzaak- van de-straihi!" ding van het, Panamese s:s„Faustus? voor 'de monding van de Nieuwe Watër'- weg bij Hoek van Holland op 6 Novem ber van het vorig jaar. Er zullen .geen' getuigen worden gehoord. 'u-gréiM 'ip% Een Britse straaibommenwerper van het'type-' Canberra is' in minder, dan-iumê uur .van Londen naar Darwin (Austraiië)8M geriogen. Hef toestel, vertrok gisteró^-lM lend "om 9.36 uur Nëderlaédse '-Ridï'iurijg Londen en arriveerde vanochtend '-"om":®

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1