Het onderscheid Witboek van de Franse regering Europese is „Nationale economieën op den duur tot ondergang gedoemd" PRINSES BEATRIX MORGEN 15 Capaciteit luchtbrug voor de Oude man vers vermogen aan geramneera eentpaar •Prijzenbeschikking voor de specialisten afgekondigd Stichting van ex-N.S.B.-ers verboden organisatie? m Las* vluchtelingen wordt verdubbeld Tokio verwacht een offensief op Korea Oud-delinquenten contra de Staat VRIJDAG 30 JANUARI 1953 ELFDE JAARGANG No. 2377 Weorb'-yl' Dr. Muntendam wordt hoogleraar REALISTISCH DOCUMENT Bonn steunt West-Berlijn In tien jaar een bedrag van f50.000/. Grenswijziging tussen Schiedam en R'dam Veroordeelde Malang-zaak in Nederland terug Minister Zijlstra grijpt in Loongrens verhoogd tot f 5025 „POLITIEKE ACTIE IN DE OUDE Koningin en Prins naar Luxemburg vond tiK ;f: 'ifïöELÖA^v^r^ Mutaties in topleiding van Sociale Zaken Duitsland fe m Prinses Beatrix hoopt morgen haar vijftiende verjaardag te herdenken. Koningin Juliana en prins Bemhard hebben het voornemen in April a.s. de huwelijksvoltrek king bij te wonen, in Luxemburg van prinses JoséphineCharlotte van België èn prins Jean van Luxemburg, zo verneemt AJ?. 1 i Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 29215 (3 IJ Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonngmenten 18,30—19.30 uur Zaterdags 1718 uur: Telefoon 29216 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 42486T Redactie: TeL 111892 Advertentie-afd.: Tel. 114402 Abonnementen en Expeditie: Telefoon 115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Tel. 67382 Abonnementsprijs 49 cent per week, ƒ2.13 per maand, ƒ6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent N - Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT, Geldig van Vrijdagavo' _TTT - .(Aagavond: Overwegend zwaar bewolkt met tijdelijk regen. Aan-gj vankei Uk zwakke tot matige, later matige tot krachtige.;' Zuidwestelijke wind. Dezelfde temperaturen als vandaag^ of Iets lagere. - >.-• 'êMi ■O O Uitgave: N.V. Dagblad „Trouw" W ANNEER wü het vraagstuk van de geestelijke verzorging, zoals we het gisteren stelden, nader bekijken, dan vallen de volgende punten op: In de eerste plaats zegt men: De kerken zijn van geheel eigen aard. Zij staan niet op één lijn met andere organisaties. Dit standpunt is natuurlijk ook het onze. Dan zegt men: Het werk dat de kerk doet in het leger is belangrijk ver schillend naar aard en omvang van het werk dat het Humanistisch Thuis front doet. Minister Staf heeft het werk van het laatste omschreven als ethische (zedelijke) welzijnszorg, ter wijl dan waarschijnlijk wordt bedoeld dat daartegenover het werk der ker ken een rèligieus karakter heeft. Op soortgelijke wijze ziet men de tegen stelling ook bij de Rooms-Katholieken geformuleerd. Wü hebben bij dit punt moeilijkhe den. Natuurlijk is het werk van de kerk, die de kerk van God is, naar zijn aard anders dan het werk van het Humanistisch Verbond dat juist het geloof in God ter zijde stelt. Maar, en dat is nu het punt waar het op aan komt, men kan dit verschil in aard niet zo omschrijven, dat het werk gieus of ethisch-reli- werk van het ethisch (zede- aanvaarden een rssen de zedelijke en de r sfeer. Wij geloven dat elke rreligieus bepaald is. Ook de van het Humanistisch Verbond. 5ngeloof is niet de afwezigheid van religie. Het is anti-religie, valse gods dienst. Wij menen dat het Groen was "die in een soortgelijk verband eens van de Kerk van het Ongeloof sprak. W ANNEER men nu. dit laatste zo ziet, dan komt men tot de con clusie dat een zwakke zijde in het antwoord van de minister van Oor log juist gelegen* is in die beklem toning van het 'verschil tussen het kerkelijk en het Humanistisch vor mingswerk. De minister staat tegen over pater Stokman daarin echter tamelijk sterk omdat de Rooms-Katho- 3ieke theologie een'zedelijk leven in de natuurlijke orde kent, dat bestaan kan onafhankelijk van de religie. Naar bet inzicht der Calvinistische Refor matie,, die deze „onafhankelijke" natuurlijke' orde zo niet kent, staat de minister hier zwak. En zo hebben we hier dus waar schijnlijk wel degelük te maken met een. zich optrekken van het Huma nistisch Verbond tot de plaats, die de "kérken' toekomt.*'P.' 'Kf TI EZE gedachte wordt nog versterkt door de pretentie van het Huma nistisch Verbond als het aan buiten kerkelijken wil geven iets sóortgc- lijks. maar dan anders wat de kerken aan -haar mensen meegeven. Laten we het maar noemen: een •levensfundament. Dat is een pretentie van religieuze aard. Men mag de men sen niet „in de kou" laten staan. Inderdaad, zij moeten zich. zal het goed zijn, „geborgen" weten. Wij ge loven dus inderdaad dat er hier meer aan de'hand is dan de minister wel wü toegeven.' Al 'moeten wij er aan toevoegen dat wij de probleemstelling en de wijze van 'benaderen van het geval door pater Stokman, niet ge heel, juist vinden. En dat heeft tot ge volg gehad dat de zaak niet goed uit de verf is gekomen. Mr. J. H. Klatle, die benoemd is tot secretaris-generaal van Sociale Zaken en Volksgezondheid. In enkele topfuncties op het depar tement van Sociale Zaken en Volks gezondheid zullen veranderingen wor den aangebracht. In verband mét zijn te verwachten benoeming tot buitenge woon hoogleraar in de sociale genees kunde aan de Rijksuniversiteit te Lei den, zal de staatssecretaris van Volks gezondheid. dr. P. Muntendam, met in gang van het begin van de nieuwe academische cursus zijn ambt als staatssecretaris beëindigen. Het ligt in het voornemen in deze functie niet te voorzien, doch de afgetreden staats secretaris te herbenoemen tot direc teur-generaal van de volksgezondheid. Mr. J. H. Klatte, thans tijdelijk secretaris-generaal. van het departe- mentjsfs -als. zodanig-in vasterdiensf^be^- noemd. Mr. dr. A. A. van Rhijn .blijft staats secretaris van Sociale Zaken. De Franse regering heeft in een witboek, waarin de noodzaak van een Europees leger en een onafhankelijk West-Duitsland wordt uiteengezet, de Nationale Vergadering gewaarschuwd, dat „sléchts op continentale schaal ge organiseerde eenheden in de toekomst kunnen blijven bestaan". „Geconfronteerd met het Oostelijk blok, waar het militaire en economische potentieel van honderden millioenen mensen wordt geïntegreerd, gevoelt Europa in toenemende mate de noodzaak om zichzelf te verenigen en om een gemeenschappelijke markt' te stichten, zonder welke de nationale economieën tot stilstand en op den duur tot totale ondergang zullen zijn gedoemd," aldus dit witboek, dat door de gehele Franse regering is goedgekeurd. „Hoe teleurstellend de huidige hou ding ook moge zijn", aldus het witboek, „het is van essentieel belang, dat de deur open blijft voor hervatting van algemene besprekingen met de Sowjet- Unie". „Er bestaan alle redenenom te ge loven, dat .de kansen op een regeling zullen toenémen met de kracht van dé vreedzame coalitie van Westelijke landen". Het witboek werd uitgegeven op het ogenblik, dat de regering het wetsont werp voor ratificatie van het E.V.G.- verdrag en de conventies van Bonn met West-Duitslaad indiende. Een neutraal en gewapend Duitsland zou volgens de Franse regering in een Europa,-"dat dóór Amerikaanse en Brit se troepen zou zijn verlaten en dat on der druk van de Russische militaire macht zou staan, een voortdurend ge vaar voor de vrede opleveren. Een der gelijk Duitsland, zou zweven tussen twee gevaarUjke - uitersten: een kruis tocht tegen het Oosten om de verloren gebieden te heroveren oeen overeen komst met het Oosten om daardoor de terugkeer van die gebieden te verkrij gen. Dit zou dezelfde voorwaarden scheppen als die welke leidden tot het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, aldus het witboek. V$ Foto Cas Oorthuys In het witboek wordt voorts ver klaard, dat er geen oplossing, van het Duitse vraagstuk buiten Europa en geen Europa, zonder dat .Duiteland rijn plaats daarin inneemt, kan bestaan. Dit vormt een der hoekstenen van het Franse regeringsbeleid. ";i Het is onmogelijk verdere vorderin gen te maken naar Europese integratie zonder normalisatie van de betrekkin gen met Duitsland en zonder bepaling van het politiek regiem, waarin West- Duitsland niet langer een verslagen en bezet land, deelgenoot zou zijn. 'Aj. Het eersté^^BHvan de geallieerde strategie is. aSSHBit- witboek,;-Europa zover als'i-ma'ar"^8bgelijK~isnaar' hef Oostente verdedigen, hetgeen op den duur, zonder Westduitse bijdrage/ on mogelijk zou blijken. WIJ willen vervolgend opmerker. dat het naar ons gevoelen vanzelf spreekt dat Nederlandse militairen, die prüs stellen, op een „geestelijke ver-, zorging" door het Humanistisch Ver bond,, die verzorging moeten kunnen krijgen. Dat is in overeenstemming, merkwaardigerwijze wellicht voor sommigen,met de Christelijke vrij heid. -En. wanneer de overheid men sen in haar dienst roept, mag zij aan zodanige, verzorging geen beletselen in de weg leggen. Maar de'vraag mag nog wel eens bekeken worden of-de overheid dit nu moét bevorderen.- Niet omdat de over heid de ménsen in dé kou zou willen laten staan, maar omdat de overheid, wanneer'ze dit bevordert hetgeen iets anders is dan „geen beletselen in de weg leggen" dan niet ontkomt aan het dragen van medeverantwoor delijkheid voor het bevorderen van een anti-religie. Wü laten in het midden in hoeverre daarvan in het'onderhavige geval sprake -is,maar het is wel duidelijk dat de strevingen van het Humanis tisch Verbond die richting uitgaan. Naar verwacht wordt zal de luchtbrug, die politieke vluchtelingen uil West- Berlijn naar West-Duitsland voert, haar capaciteit in. dit jaar verdubbelen.. Weslberlijnse functionarissen hebben medegedeeld, dat de huidige capaciteit 5.000 vluchtelingen per maand is, heigeen te gering geacht wordt met het oog op de sterk toegenomen stroom van vluch telingen. Binnenkort zullen zes Britse vliegtui gen en een Amerikaanse Dakota aan het vervoer deelnemen. Door de slechte weersomstandigheden is er een achter stand van 8.000. Deze achterstand zal eerst ingehaald moeten worden. Het vo rige jaar kwamen 118.000 vluchtelingen in West-Berlijn. Van hen werden slechts 50.000 als politieke uitgewekenen erkend. Een woordvoerder van de hoge com missaris voor. vluchtelingen, die zijn bu reau in Genevè heeft, heeft medegedeeld, dat binnenkort een vertegenwoordiger van het hoge-commissariaat naar Berlijn zal vliegen om het verlenen van moge lijke financiële hulp te bespreken. Naar A.F.P. meldt is de Ne der lan de r F. M. Kooijman met deze- opdracht belast. Het hoge commissariaat, dat ook de gelden :vari j de „Ford'-'-stichting voor vluchtelingen beheert, heeft een aantal internationale organisaties aangezocht om mede hulp te verlenen. De Westduitse Bondsdagcommissie voor zaken geheeDDuitsland' betreffende heeft besloten, het-'aantal vluchtelingen uit het Oosten, dat pér; maand tot de Bondsrepu bliek wordt toegelaten, van 10.000 tot 12.000 te verhogen, teneinde de .vluchte lingenkampen. te West-Berlijn te ont lasten. De Amerikaanse Hoge Commissie heeft Donderdag te Bonn bekend 'gemaakt, dat de Westberlijnse autoriteiten 250.000 mark (ruim 200.000 gulden) heeft geschonken (Van onze correspondent) Gedurende 10 jaar heeft een echtpaar uit Deventer een bejaarde Apeldoomer voor een totaal van bijna t 50.000 we len óp te lichten. De oude man, zekere K., die thans 74 jaar is, heeft hiertoe een zeer groot deel van zijn vermogen verspeeld. De oplichting waaraan J. H. F. en zijn echtgenote uit Deventer zich hebben schuldig gemaakt, kan zeer merkwaar dig genoemd worden. Het is volkomen onbegrijpelijk hoe zij er in geslaagd zijn tien jaar lang gelden van de heer K. in handen te krijgen, alleen op grond van de verhaaltjes, die zij op disten. De ene keer moest F. zijn lid maatschap van de Kamer van Koop handel betalen, dan weer moest hij een boete of een ventvergunning voldoen en zo waren er tientallen verzinsels, waarop zij de oude man traeteerden In 1942 maakten zij met de heer K. kennis. F. leurde in die dagen met lapjes, stof, schrijfpapier enz. Zo ver scheen hij ook bij de heer K. aan de deur. Dit heeft hü sedert die tyd vaker gedaan. En als hü niet in de gelegen heid was, kwam zyn vrouw. Deze visi tes zijn de heer K. duur komen te staan. Nagenoeg wekelijks maakte het echtpaar zijn opwachting bij de heer K. en hield de hand op. Aanvankelijk droeg dit het karakter van een lemng. F. gaf dan na enige tijd met zijn lin kerhand bijv. een tientje terug, maar hield zijn. rechte:- hand al weer gereed om f 100 te ontvangen. Jaarlijks genoot het eohtpaar op deze wijze een inkomen van f 5000, waar het niets voor be hoefde te doen. F, en zijn vrouw hebben er tien Jaar royaal van geleefd. Toen zij gearres teerd ^werden bezaten zij geen stuiver meer van de halve ton, die zü de heer K. op zo geraffineerde wijze afhandig hadden weten te maken. Bij het onderzoek is. gebleken, das zij de oude man op generlei'wüze heb ben bedreigd. Dit maakt de zaak uiter aard nog duisterder. uit de tegenwaarde fondsen van de Ame rikaanse hulp aan West-Duitsland. Dit geld zal worden besteed voor het aanschaffen van bedden, medische en chi rurgische instrumenten, speciaal voedsel voor kinderen en andere dringend be nodigde zaken. Tot deze gift werd besloten óp een conferentie van het Westduitse minis terie voor vluchtelingen en de speciale M.S.A.-missie in Duitsland. In verband met de aanleg van wegen ten Noorden en ten Westen van de Mer- wehaven in Rotterdam en met de stich ting van een industriewijk in de Spaan se Folder is bij 'de Tweede Kamer een wetsontwerp ingediend tot wijziging van de grens tussen de gemeenten Rotterdam en Schiedam.; In de toelichting herin nert minister Beel er aan dat dé ver woesting van een aantal industrieën in Rotterdam in Mei 1940 geleid heeft tot de stichting van een industriewijk in de Spaanse Polder. Het gebied waarop dezè Industriewijk is geprojecteerd ligt gedeeltelijk in- de gemeente Schiedam, hetgeen voor een goede exploitatie van dit industrieterrein bezwaren oplevert. In het gebied onmiddellük ten Noorden en ten Westen van de Merwehaven is de grens tussen de gemeenten Rotterdam en Schiedam niet in overeenstemming met het ter plaatse ontworpen en gedeelte lijk reeds uitgevoerde wegënschema: Een en ander is aanleiding geweest tót over leg tussen de gemeentebesturen van Rotterdamen Schiedam, welk óverleg heeft geleid tot volledige overeenstem ming. De raden van beide gemeenten hebben dan ook gelijkluidende verzoe ken gedaan om wijziging van de grens tussen de gemeenten te bevorderen. De minister meent, dat er alle. aanleiding is deze verzoeken in te willigen, Met het vliegtuig uit Djakarta is gis teravond op Schiphol aangekomen de heer E. G. de Neve, die, zoals men zich 2al herinneren, kort voor de soeverei niteitsoverdracht inIndonesië als in specteur van politie te Malang werd gearresteerd, beschuldigd van het aan zetten zijner ondergeschikten tot dwang maatregelen jegens een arrestant. De arrestant was tijdens een vehoor over leden en de heer De Neve was na om streeks twee jaren voorarrest door oe landraad in Malang tot drie en een half jaar gevangenisstraf met aftrek veroordeeld. Hij vertelde nu, destijds het aanteke nen van revisie te hebben ingetrokken, omdat alleen al een nieuwe wachttijd voor de herbehandeling een langere detentie zou hebben betékend dan de anderhalf jaar, die aan zijn tweejarig voorarrest waren toegevoegd. Hij. zeide tijdens het voorarrest niet te zijn ondervraagd en geen contact met vrouw en kinderen, te hebben gehad. Tenslotte, na elf rechtzittingen, was hij veroordeeld. Verdere uitleg wilde hij niet geven. De heer De Neve zeide voornemens te zijn, zich met het ge zin bij' zijn beide broers in- de .Verénig- de Staten te voëgen. De minister van Economische Zaken, prof. dr. J. Zijlstra, acht een stijging van de specialisten-honoraria met ca 16% boven het in onderling overleg; tot stand gekomen-niveau niet acceptabel, zolang deze stijging1 niet .met behulp van de daartoe strékkende gegevens redelijkerwijs aannemelijk wordt ge maakt. iHfj, heeft daarin aanleiding gevonden gebruik te maken van de hem ln de prijsopdrijving^- en hamsterwet verleende bevoegdhid tot het vaststellen van een prijzenbeschikking,' waarbij de maximum honoraria worden vast- gelegd, welke dooEyspecialisten voor de behandeling van ziekenfondspatiënten moggn ;woiden.fe,e*d wongen In hét communiqué, dat hedenmor gen door liet ministerie van Econo mische Zaken werd verstrekt,'wordt medegedeeld,; dat deze maatregel door de minister van Economische; Zaken (Van onze Haagse redacteur) De IoonbiJsIag, die sinds 1 Juli 1952 gegeven wordt ter compensatie van de premie voor de wachtgeld- en. werk loosheidsverzekering kan tot gevolg hebben dat lonen die de voor de inva- Iiditeite- en ziektewetten geldende loon grens reeds dicht benaderden, deze grens thans overschrijden. In verband hiermede Is bij de Tweede Kamer een wetsontwerp ingediend om de loongrens die voor deze wetten is vastgesteld te verhogen van 4925 tot 5025. Wat de Ziektewet betreft brengt'deze verhoging als consequentie mede,dat ook de grens voor de verplichte verze kering In gevolge het Ziekenfondsen- besluit. op S 5025 wordt gebracht. In militaire kringen in Tokio is men geneigd te menen, dat er spoedig een eind zal komen aan dc stationnaire toe stand in Korea, die reeds bijna twee jaar duurt. Men denkt, dat dit voorjaar of wellicht eerder, de ene partij of de an dere een doorbraak zal pogen te force ren. Het laatste grote Noordelijke offen sief werd in Mei 1951 aan het midden front tot stilstand gebracht. Sindsdien is van gezaghebbende zijde geschat, dat dé Noordelijken, zowel wat betreft troepen als artillerie, een overmacht van twee of drie tegen "één hadden opgebouwd. ■Er bestaat geen twijfel of het com- manao der V. N. is er van overtuigd, dat men tot actie moet overgaan door zich te richten op beperkte doelen en een landingsoperatie op het smalste gedeelte van het schiereiland zou zich by deze tactiek aansluiten. Men zou het voordeel hebben, dat de communisten worden gedwongen uit hun schuilhoe ken t? komen als zij in de rug worden bedreigd. De nieuwe commandant van het achtste leger, generaal Taylor, krijgt een aanzienlijk aantal transportvliegtm- gen voor troepen tot zijn beschikking. De republikeinse afgevaardigde Hoff man heeft het Amerikaanse Huis va« Afgevaardigden verzocht van minister Wilson (Defensie) een volledige verkla ring te eisen over een Amerikaanse aan val in Korea, die Maandag' 19 Januari voor een aantal generaals en oorlogscor respondenten werd uitgevoerd. De toeschouwers hadden een in een gekleurde omslag gebonden programma in de hand, om van een bunker uit de aanval van Amerikaanse infanterie te kunnen volgen. De soldaten kwamen in moordend communistisch spervuur te recht en moesten zich terugtrekken. De Amerikaanse stafchef, generaal Lawton Collins, zal verzocht worden stan het Congres verslag uit te brengen over de bewuste aanval, aldus heeft de republikeinse afgevaardigde Dewey Short medegedeeld. Het departement van Defensie heeft reeds om gegevens ge vraagd. werd getroffen in nauw overleg met zyn ambtgenoot van Sociale Zaken- Vanzelfsprekend is de beschikking niet van toepassing op de honoraria van die specialisten, die op dé oudé voet; :Voor de ziekenfondsen blijven - wer ken. Evenmin is zij van toepassing op de behandeling van particuliere patiënten. Krachtens haar doelstelling sluit de prijzenbeschikking zoveel' als, tech nisch mogelijk is aan bij de opbouw en de hoogte der tarieven, zoals deze eind December lagen. De aard van de prijzenbeschikking brengt onvermijde lijk mee, dat hierbij:van een gemid delde wordt uitgegaan. De prijzenbeschikking is het gevolg van een conflict tussen een aantal 'specialisten in Brabantse steden en de ziekenfondsen. Hierdoor was er een stijging van de kosten der specialis tische hulp voor de ziekenfondsen van 16 ontstaan. Hoewel de minister van Sociale Zaken de betrokken specialis ten" uitdrukkelijk had verzocht hun houding te wijzigen en onderhandelin gen, die reeds gaande waren, weer te hervatten, waren deze hiertoe niet bereid. De regering, die blijkens het com muniqué, de gang van zaken betreurt, blijft de hoop koesteren, dat alle be trokken partijen zullen beseffen, dat de betrokkenen in onderling overleg tot overeenstemming komen. Zij zal de situatie nauwlettend blijven volgen. Tijdens de snak "die; de stichting oud-politieke delinquenten aanhangig, bad gemaakt tegen de Staat en minister-president Drees en welke gisterenvoor de Haagse kantonrechter werd behandeld, heeft de rijksadvocaat mr. Veegéns betoogd, dat de stichting wel degelijk het streven van nationaal-socialistlselihl': organisaties tracht voort te setten en daarom een verboden vereniging is.. Mr. Woihuls .die optrad, namens de stichting ond-polltleice delinquenten^. betoogde, dat, als de stichting wordt verboden „wij geen verantwoordelijkheid' kunnen aanvaarden voor eventueel opduikende ondergrondse organisaties."/: Zoals'bekend, beweert de stichting schade té hebben gelëdéh t.'g.v. de sluiting vai» het oorlogsgravenkerkhof In de Peel op Zondag 9 November j.l. 1 - Mr'WoUhuUweej-ër'oprdat hlerfle vraag of de stichting een verboden or- ganlsatle is in het geding is. Dit- is, co zeide hü, dan ook de primaire reden: ...waarom deze zaak is geëntameerd. „Wij sullen ons stellig aan de uitspraak houden enterstond tot Uqnidatie overgaan'als blijkt, dat wfj een ver-" boden vereniging ïUn." PI. bestreed,dat de stichting..zou vallen onder bet besluit tot ontbinding van land verraderlijke organisaties, destijds door de Nederlandse regering te Londen was uitgevaardigd. „Dit mag dan een stichting zijn van nationaal- sociailsten (eenmens verandert nu eenmaal niet, ook ni-i in de kampen), maar zij heeft geen uitwendige doel- Generaal Ridg way, commandant van het Atlantische leger, heeft ten dezer dagen met zijn vrome ten spannende tocht met 'oen bobslee gehad.' De slee werd bestuurd door Ltoyd Johnson en reed langs de Olympische baan te Gar- mtech Partenkirchen. Een dor bobbers duwt de slee aan. st'éHIhg/Zij'is ëè'n Asociale Instelling 'éaAA- dient uitsluitend dei' Interne belangen van politieke delinquenten." - £jg Mr. Wolthuis bestreed de rechtsgel- V' digheid van de Londeose verordening,. die volgens hem alleen-maar-.zou ;ino»/ïsL, gen bestaan zo lang; de noodtoestand voortduurt en dit is zJL zeker niet méér net geval.' PI. bestreed'voorts bet argument, dat.; met betrekking tot.het bezoek aan het f kerkhof de bedreiging van'de*open- - bare orde .in- hébgeding zou "zijn geko^ men. „De mensen gingen bun gestor- ven verwanten-bezoeken: en zjjiglngen Ir. bussen voor de goedkoopte'. Wij me-, oen, dat er misschienreden .was dat de staat zieb ergerde,dat op helden- //i gedenkdag een Duits kerkhof werd beT zocht, maar men mag niet, idt persoónél'sfifi lijke ergernis een kerkhof sluiten, zeBs.'l^; 'niet als men minister-president is." ||p|§|! Hij bleef bij zyn éis van schade ver- /r goeding tot een bedrag van 63,70/;ï Mr. Veegens, die de Staat vertegen- ".'1: woordigde, betoogde,, dat de eisende stichting een verboden -vereniging'/isj-J en dus niet in rechte kan In geen geval heeft dr.'Drees zich pél-;. V? soonlijk schuldig gemaakt aan een ob- rechtmatige daad, aldus spr. Ook vond hij, dat het voorgenomen gezamenlijk-^ bezoek aan het oorlogskerkhof - In'tte'.- Peel op 9 November het karakter droeg van een ongeoorloofde politieke demonstratie en dus terecht op" last-:; van de minister van Oorlog werd ver- hlnderd. -..-i. Volgens de stichtingsakte beoogt,de stichting ,,het organiseren van reizen, in binnen- en buitenland al of-niet -S met transmigratie- of emigratie-oógr V merken. Reizen van kleine gezelschap- pen van Breda naar Kleef zouden daaronder kunnen worden gebracht?, i if, aldus. mr. Veegens;.. Aan de hand van artikelen ult'het :-;. mededelingenblad dat de stichting üitTiïs?' geeft, concludeerde pl. dat daarin ver-r enigd rijn een (klein) aantal/verhlt-ft/ij terde NSB-ers, aan-wie de sinds; 1848}|<p door de elkander opvolgende minirie- ries gevolgde politiek van invrijheid- stelling, gratieverlening en herstel -in. - -. rechten verspild Is geweest. Zij 'voeren politieke actie op de oude toon.- Ik v'.i :vXi Spr. haalde enige artikelen uit; het .'v;'/ mededelingenblad aan, waarin o.mi'j gezegd werd „Wij z(jn uogelur(j, want ;- de overheid dekt het officiële gang- sterdam-met de mantel der...liefde", „de,; - bijzondere rechtspleging is geen recht- fff spraak in de zin der grondwet, doch niets anders dan verkapte politieke terreur" en „werktuigen van het Krem- j lin hebben in de na-oorlogsé tribuna len het hoogste woord gevoerd"— LL, if Pl. wees er op, dat bü «en vonnis van de Amsterdamse kantonrechter- mr. Haase, reeds geoordeeld Is, dat de stichting een verboden organisatie'. Is. Naar aanleiding daarvan schreef mr. - Wolthuis op 28 Juni 1952 san de raads-t - vrouwe van de tegenpartij: „Bij infor- matie vernamen w(j, dat het vonnis gewezen was door een zekeremr. - Haase. Wij moeten nu nog Informeren, fp of mr. Haase een Jood is." - De rijksadvocaat was voorts van' - mening, dat de vordering tégen dr. Drees van iedere grond Ontbloot was,' omdat dé minister van Oorlog in dezen "hX naar vrfl inzicht heeft gehandeld. 81 - Bij KB. is benoemd tot ridder- fer; de orde van de Nederlandse Leeuw; de/ heer S. L. J. van Waardenburg, aftre dend gouverneur van Nieuw-Guinea.'; NIEUW LID .TWEEDEKA1^lfe/M| Wegens benoeming tot staatssecreta-' resse van het lid der Tweede 'Kamer mej. dr. A. de Waal komt in dat .coN'C... lege een vacature voor de KVH„ Op de desbetreffende lijst staat als'Jhate' i opvolger vermeld.; mr. E. G. M. Rool-v vink-te Almelo. -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1