Eisenhower heeft order in overweging nationalisten KSJJGEN DE HUE HAND -r\ ^T-ERjWMNNÉÈIC^'i wem Eerste productschappen in Soc. Ecori. Raad PRINS BERNHARD NAAR V.S K-V-P' "■•'li ONDERWIJZER, DICHTER eiy Op de Westelijke Veluwe Vooral nab Banieveld Wanneer komen de bedrijfschappen? ZATERDAG 31 JANUARI 1953 Weeïhëricht Jhr. Bosch Ridder van Rosenthal overleden DÖdelij k ongeval te Wassenaar O O Uitgave: N.V. Dagblad „TrówR Autobus in de sloot jcal Adres middenstandsbonden aan Tweede Kamer Minderwaardige kwaliteit OUDE MAN OVERVALLEN „Ternate" vervoert twaalf meter lange ketel Min. Bêycri naar Brussel Rotterdam: Witte de Wftbstraat JO Tdef. 29215. A U Postbus 1112 Poetgiro Ko.. 424310 i - KJachtendienst abonnementen 18.30—19.39 ma U ts - •- Zaterdags 17—IS uur: Telefoon 29216 'r-Gravenhage: Huygensplein 1—Poetgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Advertentie-afd.; Tet 1144CS Abonnementen en Expeditie: Telefoon 11S486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Tel. 87382 Abonnementsprijs 40 cent per week, ƒ2.13 per maand, ƒ6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent Geldigvan Zaterdagavond tot Zondagavond:"', XffvJ- GUUR WEER Guur weer met wisselende 'Bewolking en nnr en ^toii| regen-, hagel- of natte sneeuwbuien. Krachtige totJ; stormachtige wind tussen Wésten Noordwest.',^j Hoofdredacteur: Dr. J. A. H, J. S. BRUINS SLOT. Vloot bescherm i n»; gaat van Formosa weg TU IJ ergeren ons aan de brutale .mond die de nazi's in Duitsland de, laatste tijd soms opzetten. Maar 'we kunnen gerust ook naar Neder-, land kijken. ..„•Wie het verslag gisteren gelezen •heeft van de rechtszaak, van de Stich ting Oud-Politieke Delinquenten con tra, dé Staat, moet wel perplex staan van de schaamteloze* wijze, waarop dezé NSB-ers, zeven jaar na de oor log, in het openbaar menen te kun nen optreden: Qpen en bloot belijdt men dat men ridg 'nationaal-socialist is en met een stalen gezicht wordt verklaard dat er misschien reden was dat de Staat zich ergerde dat Nederlandse nazi's op hel dengedenkdag -—of'wat het dan ge- weest moge zijn een Duitse begraaf plaats-bezochten. Een dergelijke erger nis wordt' dan verklaard te zijn een persoonlijke ergernis van de minister president en dat zou dan geenf reden mogen zijn om een begraafplaats te sluiten. TVf SJUPFROUW'dr. A. du Waal W30ÊM noemd tot staatssecretaris -;va&>'h<ez^^ departement van .Onderwijs,: '.WijfWjKënJ||g gaarne mejuffrouw De "WaalïönzèEd$jl§si lukwens aanbieden en doan dat?Ö0KjbiJ;®^ dezen.;' f-;,:';1. n,littfcffltoSkSsNBSBM Een artikel in „DevVolkskrant^' dyeK^^ deze- benoeming- bevatte echter'een die wij wat .vreemd viralen. Nadat' opge-FiF®j merkt was, dat deze benoeming: niet.-als||§|j een, volslagen ,verra«ihg:,.kwamjj>:-^tót^^ gezegd: „Reeds korte', üjd; te'Cyörenf|2||| was zij door 'prof. Romme.FvoorF<het®43 staatssecretariaat :gepolsti7:iifjf-i|Jfi^ Bij ons weten was toch prof-FRómmeMSQ geen Kabinetsformateur,A' ook ',niét',V"vobry^ de afdeling staatssecretariaten: -Pro£'vN«| Romme is fractievoorzitter - •■yanwde®?« Wij weten dat.de heren .ZijEtra-senpgjj Algera b.v. niet door de A;R.-..fracüe»L"'|$j voorzitter, deheer Schouten. "zjji£„gev"',l,a polst, maar door de .Kabinetsformateur - 1 zelf. -"«Ja Men zou in de eerste plaate'tbeteKj1®! doen. -naar .ons voorkomt,1 omFdeFfuncjsS|j ties in de sfeer yan de règering 'en in die van de .Kamer zoveel mogöÜdSsuit'?SH elkaar te houden. "■•j En in de tweede'plaats zouden len opmerken,' dat het spreékwoi '•<- lijfce monniken, 'gelijke kappeiï,* toch'ze»j - DX tv\wi rt '4- g» trwi»AwaVi/iJ Atr.FV.-NA-iSp>Iw lil - TJS7ÏJ zouden tegenover deze houding - dan toch nog wel eens graag onze -• opvatting stellen. 1 l De" collaborerende Nederlandse nazi's, die tijdens de-oorlog in het le- ger vair-de vijand streden, hebben een jgfc i" "afschuwelijke misdaad bedreven tegen Sfjpl "het Nederlandse volk. Zij hebben dé rafe^Fgêestelyké: achtergronden waaruit dat Bsf^volk- leeft, vertrapt,- zij hebben zijn mpèM8hafe:b«8P<^èn'en hebben er toe bij- lljEéi gedragen - ons volk van zijn geèstes- Kp f*-- merk te beroven. De Duitse nazi's wil- ,'dèn'ohs ontnationaliseren, ons tot een |||v- stomme, vormloze massa-maken, willig ^^^'.'wérkmateriaial voor de misdadiger aan BKIJjfhet hoofd van het; Derde Rijk. De zg. PpF" .Nederlanders,die in het:leger van 'Hitier tégen Koningin,, ên; Vaderland Hff^FFstiredënV hebbenaan die misdaad mee- Ppy.l-'- gedaan. De brutale NSB-ers 'uit de Ipl^v. Stich'ting Oud-Politieke Delinquenten IS't-jj m'oetën, .niet menendat zij daarmee /'maar ergernis 'aan- aridëfe personen 1 hebben gegeven. Het is niet zo dat ||p:'V;zjj .'een politiek...hebben gevoerd, die l^^ -in'de.ogen van anderen verkeerd was, fefe.V'Zü 'Jiebben misdaden gepleegd. En als Imfe^-'deze NSB-ërs nu. naar een begraaf- l»j-: plaats;willen gaan „om hun doden :té 1^:;bezoeken" op eendemonstratieve wij- [Mp.- ze,dam,betekent - dit, dat- zij -hun mis- [&T::J.:daad ;in, het openbaar-willen yoort- f?f>.'?\«:':J«tten. ['?*-■ *,-'v-' 'A- Men kan niet zeggen dat dit een on- [3psf;;f schuldige .bezigheidis; omdathet be- PH §'t zoeken van-begraafplaatsen nog:geën -aanslag op-de veiligheid van de Staat betekent/,,- - - /V:*- t!.;', v-Een rechtsstaat ;kan ,niettoestaan, v:'.dat ,de misdaad -openlijk gehuldigd. wordt alï: goed.- Xlat is in strjjd ,met -v- v vde openbare-orde-Ah oók-met dé.goëde Men heeft" altijd eën.ohdèrsdiëidrge- maakt tussen gewone misdadigers en politieke delinquenten. Maar het - erge: -is dat- is het demonische van het - nazi-dom -geweest .—r- dat geer vele ipolitiëke delinquënten daarenboven;.in hun activiteit als zodanig gewone nüs- .v- dadigers'zjjn geureest. 7 De toon van mr.1 Wolthuis yoor de - rechter, -het - air .waarmee- hy optreedt,- is voor htet Nederlandse volk en voor de Nederlandse Staat onverdraaglijk. Terecht-heeftde'Rijksadvocaat,mr.- Veegens, gezegd, dat wij hier - të ma- ken hebben met verbitterde NSB-ers aan wie dé politiek van invrijheid stelling, gratieverlening én herstel in rechten verspild is geweest. -♦ r'r-v.->-e:■„.-af'.viï*>;s^«eaCa -i-'-vi,? v,'; flï>ïPP^SI#si|S^S Vier gewonden y 4' V .'1 ii-, J50 vj J' CV an onzecorrespondent) Vier, dameswerden "Bciiderdagavond^ gewond, toen - van de wegAyan-yZüidiS broek naar1 Muntendam c- een,.- Gadö)-biMKj|p bij '-het inhalen-.van een --bestelatrtO;;te® de- .zachtebermteréchtkwaim1;ebïvér«g| -volgens ineén vrij diepe:sloot';bel§nd^^ de. Eën-i der. ge wonden,-mevrouw^Ji^ Flédders uit. Slochtéren. ihóëstff!m¥|;hej^g academisch ziekenhuis..té'jiGronlngétt^ wordenopgenomen. ^BUS^SbSmB .F De bus viel van - dé dijk ilh^déyonge-rws veer vier meter lager v liggendefsfoot,^ De twittti passagiers. werdensfdöoi^.élS® kaar ge.- r."V'BfogralrejsgB l 'om kwart over. -tien Is I priiwV Braiiiard F met - zijn particulier ,:se- cretads,;iar. "F. AF.de Graaf f, met 'i het KLM|Iljntoestel de PH-TFH „Jan van Rié^Kckf' haar New York vertrokken. Cg3®CPrinszal :Nederl&nd-. vertegen- jmprdingm büde feestelijkheden, die in fflPfcYork vworden georganiseerdter jgefggenheid van het feit, dat aan -het Orèagc-rejNieuw Amsterdam- 300 jaarget ueaéjn' stadsrechten werden verleend. 2;*jrebruari zal de ,'Prin's spreken in jde plechtige pij eenkomst; die de St. - Nico las -Sbciéty te New York houdtter.-'vie ring--van dit- jubileum. -Tijdens zijn'-.v'er- blijtiirL -New York zal .de 'Prins- tévens een herdenkingstentoonstelling openen, .waarvoor materiaal uit Nederland - naar Amerika Is gestuurd. De-Prins vertelde voor zijn vertrek, dathij hoogstens. 14 dagen denkt -weg te blijven en op 11 of 13 Februari zal terug keren. „Vermoedelijk zal ik -bok zake- hikeT-bemeké"hFafleggén''.-zo::vervólgde huTOp"een vraagFöf iuj presidéntfEiseh- howër zal ontmoeten,' antwoorddeprins Bernhard, dat 'daaromtrent .nog niets vaststaat;'Een: ontmoeting- met iEisënho- wer is evenwel 'niet uitgesloten.'v - x l*£'l f i"£ih s ar-:h rtni*:-'-t-Mi W »-■' i- In i de Boèkarestér bladeh t^é - gisteren' ,ta Wenen aankwamen werS^b'ekénd get maakt) dat in' de communistische, reget ringyyan Roemenië belangrijke verai ringen plaats gevonden bebben.' Zcven ;mlnlsters zhU T^nFlum posmH' ontheven-' en.:inde raad yam. ministers, die bet land bestuurt,~vervangen. Ver- schiUendénl-y^FhënSzOnwaamchijnljjk gezuiverd, /terwijl landerchiiaangewezeh sjjn vobr nieuwe fnnctlea»V. - - tv »Wi fc. Een ministerie. is,-ontbonden. -Er zun- drie' nieuw^nürusteriesghgèsteld eh de raad-van, nnhlstêrs 'is jfiebracht van j^p Deveranderingen; t zijnaangèbracM tüdens F een..'bijeenkomstvan'hét' Roe-; meense F parlement,s'-idie verleden week; Zaterdag plaats gevonden heeft".;:j 1 A LS een zondaar, zich bekeert, .doet riV men goed maar niét meer over de zonde tëjpraten.- Wij .willen ookwel oÜd-NSB-ers als Nederlanders weer accepteren. Maary lieden -die zich nu nog- op hun schurkenstreken verho vaardigen en die" duidelijk demonstre ren dat'ze, als ze de kans kregen, het morgen aan de'dag weer zouden pro beren, kunnen blijkbaar de kastijding .van hét: recht nog lang' niét ontberen. Op de Wesl-Veluwe en, meer speciaal in de omgeving van Barneveld en Voort huizen Is weer vogelpest geconstateerd. ErF werden reeds enkele {duizenden die ren afgemaakt; nog steeds komen er nieuwe meldingen binnen. 3 De verspreiding van deze' ziekte wordt in sommige- gevallen sterk in de hand gewerkt doordat pluimveehouders' het uitbreken van vogelpest op hun bedrij ven1 niet direct aangeven. Zo werd in Voorthuizen proces-verbaal opgemaakt legen een pluimveehouder, die reeds 2F~ aan hoenderpest gestorven - dieren had begraven en van dexe ziekte geen melding had gemaakt. In pluimveèhouderskringen wordt het opnieuw uitbreken van deze ziekte met grote zorg vernomen, vooral omdat het broedseizoen reeds in volle gang is. Niet alleen wordt hierdoor de versprei ding van deze ziekte sterk in de hand J71 de bank op'de school, waar de heer P. Koelewijn Zzn.,"te Bunschoten onderwijzer js'S-troff en wij de winnaar van de 'tweede prijs 'van onze joto- prijsvraag aan. De meisjes Ada en Herma waren in de klederdracht van Bunschoten en Spakenburg gestoken. De heer Koelewijn vertelde ons, dat hij altijd plezier heeft in puzzelen en in het meedoen aan wedstrijden. Maar in het bijzonder voelt hij zich aange trokken tót het maken van gedichten en rijmen, waarmee hij overigens reeds een zekere naam in Bunschoten heeft verworven. Eerlijkheidshalve moet vermeld worden, dat, de naam van de scheepsmakker van kapitein Carlsen de meester niet zo duidelijk meer voor de geest stond ep dat een jongen uit dé klas hem daarbij heeft geholpen. 1Niettemin achtte de jury een bekro ning van de Rijmprent van de heer Koelewijn' alleszins gerechtvaardigd. Van de heer P. Koelewijn Zzn. wel te verstaan, want het wemelt van Koele- wijnen in Bunschoten. (De uitslag van de foto-prijsvraag is vermeld op pag. 4.) In een uitvoerig adres aan de Twee de Kamer heeft de commissie van over leg van de Middenstandsvakcentraien. waarin samen werken de Christelijke Middenstandsbond, de Koninklijke Ne derlandse Middenstandsbond en de Ned. Kath. Middenstandsbond stelling geno men tegen het standpunt dat de rege ring inneemt in de memorie van ant woord bij het wetsontwerp tot verla ging van de vereveningsheffing. De re gering staat nl. afwijzend tegenover een verdere verlaging, waarop van de zij de van de Kamer is aangedrongen me de met het oog op de moeilijkheden tn het middenstandsbedrljf. waarvoor de loonsverhoging van Juli jl. een nieuwe zware last betekent De tweede verdachte was de 35-ja- rige gewezen assistent-keurmeester van deze dienst. W. L. Op verzoek van wddrvöu anc vDorwaanjeu/K mei proeftQd van drie jaar en -{ondertpe?^^] zichtstelling van de ''reciasserhw,if;éhF^fS voorts aftrek van de preventieve héchFfgg&j Vier jaar gevangenisstraf De 33-jarige koopman B. J. Q. en de 32-jarige slager G. H. van de W., twee Amsterdamse „zware jongens", die op 2 April van het vorige jaar een roofover val pleegden in Zuidlaarderveen. zijn vanmorgen door de Arrondissements rechtbank te Assen conform de eis ieder tot vier jaren gevangenisstraf met aftrek veroordeeld. Zij hébben de bijna 30-jarige JV. Z;, die in de woonkamer van zijn eenzame woning lag te slapen, zijn huishoudster en zijn dienstmeisje midden ln de nacht overvallen. Het dienstmeisje werd met een-stukgescheurd laken gebonden, ter wijl de buishoudster aan een stoel 'werd vastgebonden.' Ook de oude Z„ die ziek te bed lag, werd geboeid, waarna de overvallers, alvorens te vertrekken, de bedstede dichtspijkerden. -Hun buit was 300 gulden. Onder de nieuwe gezagvoerder, kapi tein G. J. Zaayer. tot dusver eerste stuurman van het m.s. „Indrapoera" van de Koninklijke Rotterdamse „Lloyd, vertrekt Zaterdag as. het s.s. ^Terna te" van de Lloyd uit Rotterdam naar Port Said, Djibouti en Indonesische ha vens. Aan. dek vervoert het schip een grote, 12 meter lange ketel voor creosoteer- werkzaamheden, met bestemming Tand jong Priok. Dikwijls blijkt hier op de achtergrond te staan een onvoldoend vertrouwen In; het voortbestaan, van de goede samenwerking, die tot dusver reeds in ander verband be staat. Het wil mij voorkomen, dat ook hier een gebrek aar,-realisme zichtbaar.--wordt; omdat men het onderscheid tussen de wijze van samenwerking in publiekrechtelijk en in ander verband 'overschat. Juist- wanneer aan de instelling van een bedrfjfslichaam ervaring met - de samenwerking - inander verband vooraf is gegaan, is er 'geen aan leiding te verwachten,, dat de. goede ver houdingen ook in de toekomst niet een op erkenning van de onderlinge verschillen ge baseerd overleg zullen -waarborgen. De voor- «ichtigheid en het verlangen zich tevoren Minister Beyen zal Maandagochtend 9 Februari naar Brussel gaan voor een bespreking met minister van Zeeland, de Belgische minister van Buitenlandse Zaken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1