Grootste natuurramp|- sinds mensenheugenis Het ergst zijn West-Brabant en de eilanden er aan toé ie vermisten Gods adem m Regering legt Dinsdag verklaring af 'm lis lil 1 Prinses WïUielminia naar Zeeland Rode Kruis in actie Koningin bezocht Krimpenerwaard ÖÖK SCHÖ^^ TIENTALLEN DODEN Situatie op Schouwen .^betrekkelijk hopeloos" Helicopters naar Goeree-Flakkee sStoS MAANDAG 2 FEBRUARI 1953 ^FDËKp^GANGjSja^l. Weerheru-ht I' ll TT ETis een ramp. i En het is een schok. En -het'is een oordeel. Die dijkenzijn Nederlands trots. Daar pochen wijop in onze geschiedenis boeken,, daar pralen wij mee in het buitenland. Wij hebben oris land ont woekerd aan de zee,zeggen wij. Bru tale gezegdes als: God schiep de we reld,- maar Nederland hebben de Ne derlanders zélf geschapen, maken het nog houder. M Tientallen doden •stife IImMm k» 'fêmWi ÜSëaMi si vt jm v.Rossem's IC ..Vlissingse boulevard is' weergedicht Vl-'-'liüi1 Botterdam: Witte de Witbstraat 30 Teïef. 29St5 -flL LI Postbus 1112 Postgiro Ho. 42451» Klachtendienst abonnementen 18.30—19.30 wm t Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 29216 's-Gravenhage: Huygensplein 1—Postgiro 424807 Redactie: TeL 111892 Advertentie-afd.; Tel 114401 Abonnementen en Expeditie: Telefoon 115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b TeL 87382 Abonnementsprijs 49 cent per week, ƒ2.18 per maand, ƒ6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT, -- geldig van Maandagavond; tot .Dinsdagavond* SETS KOPPER.:, Veranderlijke bewolking met enkele verspreid Vprs: tredende sneeuwbuien. Krachtige tot matige,-, nraar - voornamelijk langs de Waddenkust tijdelijk harde.wutó;| tussen Noord en Noord-Oost. Iets kouder met plaatg selljk lichte vorst in de nacht en ochtend. MS# t O O Uitgave: N.V. Dagblad vit -.^VisèMst %$t. ;iieSSM^5flMm8L Sfsöpl?1 STORMVLOED OVERSPOELT ONS EANÜ li honderden slachtoffers te betreuren Niemand Heeft kunnen vermoeden, dat de zoveel golven van leed over zich zién'gaan, als op vlaggen, die. NedéaSsnd Zaterdag heeft uitgestoken dit ogenblik moeilijk is te peilen. sj g>:.yr, - ;'"i;| |.;K|; .11', l'l" "-'Ü: op; de verjaardag-van de kroonprinses, de volgende Het aantal, slachtoffers, dat door heel onze natie dag wederom moesten gehesen worden, maar nn wordt betreurd en naar wier nagelaten betrekkingen halverwege de mast Een dag van rouw en ramp onze gedachten in deelneming uitgaan, loopt in de tientallen. Honderden en honderden moesten vluch was aangebroken, toen het eerste licht van de ten htm tuixeilf welke zg veiIig dachteil achter Zondag opging over door storm en springvloed ge- sterke dijken. teisterd Nederland, na een nacht zó bang door. Aan de »ndere kant stond daar het leger van he: n i die met man en macht op het eerste noodklokgelui het geweld van wind. en water, als de lage landen de spade in de hand namen om in dijken en dammen in hun door de zee verzilte historie nauwelijks nog fe d}chten viel B„rgers en gekend hebben, militairen, zee-, land» en luchtmacht, stonden zij aan Zeeland, de Zuid-Hollandse eilanden, een deel om de eerste helpende hand te bieden, nood te r. -j it'it j j i WT ,n ii i lenigen, te troosten, waar de rouw was binnengeko- van Zuid Holland, de kust van Noord Holland, de men, op te beuren, waar de geslagenen bij de ruïnes Wadden, de kust in het Noord-Oosten en geheel vqh hun huis en de ua^e ondergang van hun !|p«fèlijk Noord-Brabant hebben in één nacht veestapel sfondenl mmÊÊ^imÊÊimÊÊÊ Tj' EN rarr.p zo groot als we ons eigen- lijk niet voor konden stellen, heeft in het afgelopen etmaal ons vader hand getroffen. De provincie.Zeeland en een gedeel te-van. 'de provincie Zuid-Holland vooral, werden door de'combinatie van orkaan en springvloed'getroffen en de. dijken i en zeeweringen, de trots van Nederland, hielden tegen dit geweld op' talloze 'plaatsen niet stand.- De ene catastrophale dijkbreuk na de- andere werd- gemeld, grote- stuk ken van ons land staan onder water. Duizenden zijn beroofd .van huis en haard, vélen verkerenof verkeerden inlevensgevaar én reeds tientallen doden; moéten aan. de, enorme, onge- twijfèia in de millioenen lopende stof felijke .verlieslijst worden toegevoegd. U1 'EN schok is door Nederland ge- - gaani-Na de verwoestingen door de Duitsers, 'juist ook "op - deze plaatsen aangericht, trof ons vaderland niet een zó 'groot.;onhéil'/1|'.'... De'oude erfvijand, het water, toon de een gewei dige én onstuimige macht èn ons volk' heeft zich spontaan aan- gegord tot een grootscheèpse geza menlijke hulpverlening; een hulp in mankrachtvom te 'redden wat ér. te redden, valt 'en. in geld en ,in goed om soulaas, te brengen waar zulks maar even kan...- t>. i.Het is niet nodig, maar-vanzelfspre kend roepen wjj een ieder op om hier zijn nationale'en- Christenplicht te ver- ,-vullen.- -.- ,.En ons-Kartélijk. mèdëleven gaat uit naar .de slachtoffers,, de berooiden, de onthéemdéhen de verkleumden, op deze droevige eerste Zondag van Fe bruari, die aanspraak hebben op een nationale hulp, van ons allen als hur. landgenoten,-maar ook van de Over heid, want zonder hulp ..van de laaG ste zullen dé gevolgen van déze ramp niet op behoorlijke wijze kunnen wor den; opgevangen. En'nu, komt iii één slag de.natuur- deze cultuur eens even aan het wan kelen brengen? Wij zouden het liever anders zeggen. Toen. indertijd, de Spaanse Armada, die'Nederlands onafhankelijkheid be dreigde,. en waarvoor heel Nederland beefde .als .een riet, door een grote storm werd vernietigd,' wisten onze vaderen: aan hun gevoelens geen be tere uitdrukking te geven dan door - .een'gedenkpenning, te slaan, waarop de wóórden voorkwamen: Gods adem Dit is de voorlopige balans van het aantal-doden bij de ramp men schatte vanmorgen - dat het er ongeveer 400waren. De meeste slachtoffers zijn gevallen in VGravendeel, Goeree-Overflak- kee, Halsteren,.Moerdijk, Willemstad, Kortgene, Kruiningen. Voorts zijn er nog talloze vermisten. Schade:.tientallen millioenen guldens. De volgende feiten zjjn te melden: Z e e 1 a nd: Walcheren grotendeels overstroomd, eveneens Noord- Bëveland, grote delen van Znid-Beveiand (Kruiningen, Krabbendijke), ook Schouwen en Duiveland (contact is vrijwel niet te krijgen, maar er zijn verscheidene vlotten met vluchtelingen van dit 'eiland op-Zuid-Beveland aangespoeld), Sint Philipsland en grote de len van Zeeuws Vlaanderen. Westelijk Br abant -In de polder Halsteren-zijn tientallen dodente betreuren, ook in de omgeving van Fijnaart is de toestand kritiek. Ten Noorden van: Dinteloord zijn eveneens vele slachtoffers gevallen. Raamsdonksveer moest het vooral ontgelden. Z u i d h o 11a n d s e. e i 1 a n den: Goeree-Overflakkee is één van de grootste rampgebieden. Onafzienbare watervlaktenstrekken zich hier uit en honderdén wachtennog" in angstige spanning om nit hun isolement verlost te worden.- Rozenburg staat, voor 70 pet onder water; op Voorhe-Putten is óp" verschillende plaatsen de djjk doorgebroken. Oudenhoorn^ Zuidland, Geervliet werden ó.ml gecvacneérd, Hellevoét- sluis heeft ook zwaar geleden. Usselmondu werd eveneens geteisterd, doch hét gevaar is daar nu geweken. In de Hoeksewaard is de toestand érnstig, ook hier vele dijkdoorbraken. Klaaswaal en Heinerioord moe ten in dit vérband genoemdworden. v '|-| I Langs de Waterweg was de toestand gisteren precair, doch het gevaar is Jüer bedwongen. Tenslotte zijn het de Krimpener- waard én de Alblasserwaard die het ernstig hebben moéten ontgelden. I n N o o r d -Holland was het Texel dat enkele polders als ver- loren moet beschouwen (er waren hier vier doden). Bij de Honds- bossche zeewering (Petten) heeft het wel gespannen, doch zijn geen ongelukken gehemd. •r'-" t h+fy fa W *'f- M ,-i Namens H. M. de Koningin brengt Prinses Wilhelmina Maandagen Dinsdag een bezoëk aan de door de watersnood getroffen gebieden in Zeeland. Vanochtend omstreeks kwart voor twaalf is Zij in Kloosterzandé aangekomen. De liga van .Rode-Kruisverenigingen heeft hulp aangeboden aan het Engelse, Belgische en Nederlandse Rode Kruis. De Liga heeft de drie organisaties ver zocht, te willenmededelen watvoor hulp geweest is. ■Eén'droevig beeld van Dordrecht \een .der zwaar getroffen:steden. ■Alleen per' boot kan hiér aan de geïsoleerde bevolking nog 'hulp worden verleend. Een geparkeer de auto moest aan het- water, 'worden prijsgegeven. Hoe lang de in de boom 'gebonden fiets nog boven het wateroppervlak zal uitsteken,blij ft voorlopig nog j. een-vraag. -|| Advertentie 1/40 en f.1 Vergézeld van Prinses Beatrix heeft H. M. de Koningin Zondag middag een bezoek gebracht aan dé omgeving van de Krimpener waard. De komst van H. M. was de autoriteiten in die streek niet be kend. Zjj reed eerst tot aan Ouder kerk a. d. IJssel, welke plaats zelf onbereikbaar was, zodat de konink- heeft ze verstrooid. Dat had betrekking op de trotse •werken van onze vijanden. Thans.gaat het over de trotse werken van onszelf. Ja, natuurlijk, wij weten wel, dat het allemaal bi berekenen is:.spring- vloëd plus windkracht zoveel enz., maar zo was het met de Armada ook. Maar deze ramp geschiedt evenmin bij geval als een' vernietiging door stormgeweld van 'svijands-vloot. Als ons volk nu maar begrijpt, dat God. in. deze storno was, dan zou de enorme materiële schade, niet alleen het nationale solidariteitsgevoel ster ken, maar ook geestelijke winst kun nen betékenen. ljjke auto slechts tot de grens van het ondergelopen land kon rijden. Vervolgens werden Lekkerkerk, Krimpen aan de IJssel en Krim pen aan de Lek bezocht. De bur gemeester van Krimpen aan de IJssel was toevallig ter plaatse aanwezig, waar de koninklijke auto stilhield. Met hém had H. M. een informatief onderhoud. Hot lag in het voornemen te pogen Zeeland te bereiken. Dit bleek echter on mogelijk door het passeren op de wegpn van grote hoeveelheden In veiligheid gebracht- vee. Na een kort bezoek aan Gorinchem, al waar. de 'Koningin zich 'met de burgemeester onderhield, reed H. M. terug naar Soestdijk, toen het te laat was geworden nog andere oorden te bezoeken. Ook vandaag is' de Koningin de gehele dag in de- geteisterde ge bieden. Vanmorgen" in> alle .vroegte vertrok zij reeds ;van- Soestdijk. De .kustwacht Westschouwen, die gebruik maakt vande radio- installatie van het dezer dagen ge strande Finse schip' „Bore 6" en daarmee het enige contact met de buitenwereld onderhoudt, heeft geseind, dat er 10 a 11 doden in Burch zij mallen en in Zierikzee In Vbjsiogea, waar-alleen de oude stad was ondergelopen, Is het'water nu weer vrijwel verdwenen. In. de.gaten ia de boulevard is., een lood dichting aange bracht en men gelooft' nui 'ook wat de dijken betreft, de situatie wel meester te zijn. De wind is in sterkte afgenomen. Er -is veel schade aan huisraad. Men beeft vrijwel-geen mensen hoeven te eva cueren, doordat de Vhssfngers uit het overstroomde stadsdeel bij familie en kennissen in de gespaard gebleven wij ken terecht konden. 18. Ook op de rest van hét eiland zjjn doden gemeld, doch het „juiste aantal is niet békend"! De situatie aldaar is „betrekkelijk hopeloos", zeer dringend is alle mogelijke hulp gevraagd. De voorzitter van de' Tweede Kamer, dr. Kortenhorst, deelt ons mede, dat hij zich met de minister president heeft verstaan over de vraag, of de regering bereid zou zijn, Dinsdag, voor zover het in haar vermogen ligt, de Kamer een overzichttegeven van de stand van de nood - in de getroffen ge bieden. De minister-president heeft zich béréid verklaard, bij - de' aanvang der vergadering een verklaring af te leggen, waarna de'leden de ge legenheid zalworden geboden eventuele'vragen te-stellen.. Het Nationaal Rampenfonds verzoekt ons bekendheid geven aan de volgende oproep: - - '---A'.-.j „De nationale ramp, welke ons land heeft getroffen; maajzt® directe hulp van iedere Nederlander onvermijdelijk. Het Na- tionaal Rampenfonds omvattende: het Nedeflandsé Róde Kruis£| de Kohinklijkë Nationale Bond „Het Oranje Kruisy hef/]R!lCi|i Huisvestingscomité, het Algemeen Watersnood Comité-Néda^s land, roept daarom alle Nederlanders op, onverwijld hüh,.steimfs té verlenen om de ontstane nood te helpph lenigeni -IedereVb. hulp.is welkom, financiële hulp op de kortste termijn isndnrifj^. gerid nodig. Daarom, helpt! Op ieders hulp wordt gerekend.. Stort,|d^| grootst mogelyke gift op postgiro 9575 Nationaal Rampenfonds;! Den Haag, Statenlaan 81, of zendt naar dit adres uw bedrage.*!:! "„Trouw" verleent gaarne zijn bemiddeling voor h^^tn'bntr^ vangst nemen vaii giften. Men kan dat doen door 'stditing:'öp;/ postgironummer 412739, onder vermelding-van SlachtóÖèrs| Watersnood". De Directie van ons blad heeft, ter stimulering van deze actie?! een bedrag van 2500.ter beschikking gesteld. Giften in geld worden gaarne in ontvangst genomen op jm&fi hoofdkantoor en'op de bijkantoren, waarvan de.adxesseh^Ani de kop van ons blad vermeld staan. Aan deze adressen kunnen ook pakketten worden afgegeven>^|||g welke bestemd waren voor onze thans géstaakté actie ;vopf jöe|if^! Hongaarse vluchtelingen. Op deze pakketten moet èvéheehsj^^g vermeld worden: „Slachtoffers Watersnood".- --- --- -'-* 4 - 1 i- j i£*k (Van een onzer verslaggevers) Op Goeree-Overflakkee verkeren nog vele mensen meestal op af gelegen plaatsen in nood. Heden morgen, zodra de dageraad het toe liet, zouden helicopters naar |.e ge teisterde gebieden vliegën|om de eenzame posten op te zoeken en te proheren drenkelingen of vluch-- telingen op te halen. In totaal zjjn dpor Engeland10 helicopters ter beschikking gesteld. Mitchells van de M.L.D. hebben rubberbootjes boven ernstig bedreigde gebieden afgeworpen. De IHarine-vliegdienst 2»nd vanmor gen een vliegtuig naar het getroffen gebied teneinde gegevens te'verzame len over de toestand'op'dit jeiland; De reddingswerkzaamheden-,m'fdqin^M de watersnood getroffen, gebiedëjif^n^S vandaag zeer vergemakkelijktfAóófdatfj^ de wind bij het ochtêndglërenXprii tisch geheel Is' gaan' liggen'.' De vooruitzichten 'petreffèndé:^d^^Ê weersgesteldheid blijven befioïtdehs'^l: regenbuien goed, zodat dangeilóiJteRl^ mag worden,- dat de hulp veel-vïug'ge0^&, zal kunnen*1 verlopen dah^gistérênxhe^^ geval. was| Behalve hulp xüt -de" luëht^ïs^^è^l' over hetwater -redding gézondenl'èat^ vloot van - platboom-vaartmgeri^voéiy h^enmorgen: in_de richtai^.vffiDudi| dorp en. om.wing om -overlevenden^ op, te sporen: Aangezien - er-practises geen verbinding, met vele plaatsen^Óp5? Goeree-Overflakkee te. verkrygeh^isi;^ zou getracht worden per vliegtuig een!1 kleine zender te' ,,drop^'a".^|fSfe§||3^

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1