Duizenden in gevaar op HONDERDEN SCHEPEN TE HULP GESNELD en! Reeds 627 doden DE RAMP BIJ STAVENISSE ■fem tëSSM Tweede Kamer Ook Tien Gemeten overstroomd Eerste Triest beeld van de verwoesting Uur loon afstaan mm au» m i Eerste slachtoffers van natuurramp eiland' onzichtbaar gemaald* te Dubbeldam ter aarde besteld m Weerbericht mA. DE PRINS KOMT TERUG UIT V.S. Tiénièllén zitten in ae reeds aangevangen. gangboorden Oproep "voor familieleden van militairen overzee Onderzeedienst stuurt 150 schepen uit Gemaal Zuidpolder draait weer Dij kdoorbraak dreigde in Rotterdam Ongerustheid over „Gallard" en jan Kreumer" f0K% KJH i Radio deed goéd werk Amerikaanse, hulpverlening met minstens 4000 man ten II Botterdam; Witte de Witbstraat SO Telef. 29215 (S I) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18,30—19.30 nv yZaterdags 17—18 uur; Telefoon 29216 "S-Gravenhage: Huygensplein 1—Postgiro 424807 Redactie: TeL 111892 Advertentie-afd.: Tel 114402 Abonnementen en Expeditie: Telefoon 115480 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Tel. 67382 Abonnementsprijs 49 cent per week. ƒ2.13 per- maand, 6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT. Geldig van Dinsdagavond tot Woensdagavond- f WEINIG WIND. Zwaar bewolkt - snot later verspreide opklaringen, y. Overwegend droog weer. Matige tot zwakke wind to hoofdzaak tussen Noord-Oost en Noord. Temperaturen.^ even boven het vriespunt maar vannacht en morgeiiv- ochtend plaatselijk llehte vorst. V <q> Uitgave: N.V. Dagblad wTrojat^f (Van onze speciale verslaggever) Onder de noodgebieden in het Zuiden van ons land zijn thans enkele streken die op het ogenblik de meest afschuwelijke wonden vertonen. Het eiland Tholen en dan in het hijzonder het gebied rond het dorp Stavenisse is één van de ergste rampgebieden. Een gedeelte van Stavenisse is tijdens de spring vloed volkomen van de aardbodem weggevaagd en men verwacht minstens 300 doden'te zullen vinden. Het andere rampengebied is Schouwen en Duiveland. Ook daar vreest men voor het leven van min stens 200 eiland-bewoners. Gisteren arriveerde in Bergen op Zoom met een helicopter van de marine een boodschapper uit Oude Tonge op Goeree Overflakkee, die het verschikkelijke bericht bracht dat daar in een boerenschuur 180 lijken liggen opgestapeld en 1500 andere bewoners zien reeds enige dagen de dood onder ogen. Zij zitten op een dijk, die steeds verder afbrokkelt onder de kracht van het zeewater en zij zijn van alles verstokën. - Urkers, Katwljkers, VIaurdingers en Scheventagers, Marinemensen en zeelui, particulieren en overheidspersonen zijn met honderden schepen de bedreigde bevolking van Schouwen en Dniveland en'Goeree. en Overflakkee te hulp gesneld. Langs de Noordzeekust en over de grote rivieren trekt een bijna onafzienbare stoet van allerlei soorten schepen naar het Zuiden, waar duizenden mensen nu al drie dagen door het water worden bedreigd. de eerste berichten, ovrgebracht door eén koerigr, die per helicopter werd opgehaald,, zijn onheilspellend. De helicopters, die op Woensdrecht zijn gestationneerd hebben gisteren in de buurt van Oude Tonge bijna boven menselijke reddingspogingen uitgevoerd. In 2S vluchten werden; 47; mensen,-die niet langer konden standhouden op de daken en in de boomkruinen naar een ■dijk; gevoerd. De situatie was daar echter, 'al Weinigbeter;De- nog steeds -woelige zee schuurt de dijken steeds ver der .-uit; .zodat het voor ;de. honderden, die. er,hun- toevlucht,;,h£bbeyi.„ gezocht, welfécris -verkeerd 'zouLkimheh»Aflopen,' als de toesnellende schepen'-hen/niet'op tijd kunnen bereiken. Gelukkig kregenwijvanmorgen to Botterdam bericht, dat reeds honderden uit hnn' benarde' positie zijn bevrijd en onderweg djn naar de Maasstad, waar een uigebreide organisatie klaar staat om hen te ontvangen. Met bovenmenselijke krachtsinspan ning zijn de te hulp gesnelde Scheve- ningse vissers er in geslaagd honderden mensen -naar hun' vaartuigen te brengen. Ze hebben echter, groot gebrek aan bui tenboordmotoren, Alle reddingswerk zaamheden met de vletten geschieden met de roeiriemen. Op Schouwen en Duiveland is de toe stand nog onverzichtelijker. Veel mensen zijn reeds door de Zeeuwse vissers naar Noord-Beyéland overgebracht, maar nog altijd wordt er om meer hulp gevraagd, Het is bijna" niet" te doen in nog geen etmaal een bevolking van' enige tien duizenden zielen'in haar geheel te eva-- cueren. Maar de hulpverleningsdienst begint thans op gang te-.komen. Buiten landse militairen .strijden schouder aan schouder op het: waterfront met de jon gens van de commandotroepen, de mari niers en leden .van de onderzeedienst,. De zee heeft grote wonden in de eilanden. Op-Tholen werd gister avond een nieuwe dijkdoorbraak gemeld, waarvan de gevolgen nog niet te over» zien zijn. Op Schouwen en Duiveland is alleen de duinenrij nog boven het water. HondeideD mensen zitten hier nog in de bomen' en op de daken van de huizen.- - De berichten, dieons vanGoeree en Overflakkee bereiken doen ons het erg ste voor de toestand aldaar vrezen. Stel- iendam. Oude Tonge en nog enige andé- ,a volledig overstroomd ea TT ET-zal nog wel niemand mogelijk A zijn ook maar bü benadering te schatten weik een ramp storm en water sinds Zondag over ons land hebben gebracht. Honderden mensenlevens zijn reeds te betreuren: Enorme financiële schade is er aan gericht. ^Allereerst voor de duizenden die van huis en haard verdreven wer den én slechts het vege lijf hebben kunnen' redden. -~--r Maar ook voor ons land en volk als geheel, dat juist met veel moeite en inspanning weer enigszins van de door de oorlog geslagen wonden was hersteld, en nu het hoofd zal moeten bieden aan een nieuwe -ramp van. nog ongekende omvang. We hebben wel op heel pijnlijke wijze weer eens moeten ervaren hoe zwak het vermogen van de mens is. Ook van de mens van de twintigste eeuw, die met zijn vernuft en tech nische outillage haast alle krachten van de natuur aan zich onderworpen scheen te hebben. Wel een reden om met grote be scheidenheid en ootmoed het werk onzer handen te beschouwen. Maar dit mag geen reden zijn om nu de .handen maar in de schoot te leggen. Integendeel.; Zo ooit, dan' geldt nu dat wij moe ten doen, wat onze hand vindt om te doen. - N3 s En dat is: helpen in de nood! Hét Netierlaridse volk heeft -vaker 'zware beproevingen doorstaan. -"'En het heeft - dan steeds schouder aanschoudergestaan en met vereen de krachten, het nationale huis weer gebouwd. T Zo;zai hét dok hu moeten.- -i- Doregering zal vandaag een ver klaring over die toestand afleggen en naar wij verwachten met de Kamer hierover van gedachten wisselen. Doeltreffende maatregelen zullen op F,korte termijn althans de ..ergste nood moeten lenigen; -Maar het particulier initiatief blijve niet achter. Van tal van zijden zijn de blijken van medeleven trouwens reeds tast baar. Het voorbeeld van onze Komngin en H.K.H. prinses Wilhelmina, die zich naar de geteisterde plaatsen hebben begeven, vervult ons tjolk met grote dankbaarheid, Wji zien er eens te meer een bevestiging in van de nauwe verbondenheid van Oranje en Neder land. Laten wij eensgezind en met voort varendheid de schouders onder het hulpverleningswerk zetten. Niemand wachte op de ander. Snelle hulp is dubbele hulp. En wij doen een, misschien over- - bodig, maar toch dringend beroep- op allen om het Nationaal Rampenfonds in Den Haag, Statenlaan 81 (giro 9575) ruim van middelen te voorzien. Hetzij in geld of in de vorm van kleding en dekking. Zoals bekend verleent ons olad hierbij gaarne zijn bemiddeling. Prins Berribard heeft, in verband met de overstromingen, die Nederland hebben geteisterd, zijn reis door de Verenigde Staten onderbroken. Woensdagmorgen tussen zes en acht uur wordt hij op Schiphol verwacht. De Prins is voornemens onmiddellijk na zijn aankomst de getroffen ge bieden te bezoeken. Het aantal slachtoffers van de overstromingsramp, over wie ze kerheid bestaat, dat zij zijn omge komen, is op het ogenblik'627. Op grond van binnengekomen berich ten zal gevreesd móeten"-worden, dat dit cijfer met ongeveer; 250 zal moeten worden verhoogd. L (Van een verslaggever)' Het eiland Tien Gemeten, gelegen tussen Voome en Patten en Goeree, Is eveneens een prooi van het water -ge worden. Gisteravond arriveerde In de Ahoy'-hal een inspecteur, van politie uit Sommelsdük, die de eerste berich ten over dit kleine eiland in de grote watermassa meebracht. Zevenentwintig personen, waren tot gisteravond van het eiland afgevoerd. De overigen, ongevee-r 160, zaten nog op de zolders van de negen boerderijen, die dit eiland rijk is. De dijken., aan beide zijden van Tien Gemeten zijn doorgebroken en het hele eiland staat dan ook onder'; water. Het is nieti met zekerheid te zeggen, wat er van het /eiland zal over zyn,wan neer het- water zal worden weggepompt. Als dat-<tenminste nog mogelijk is..; ROTTERDAM, Maandagmorgen. De kapitein van het kustvaartuig ^Cres cendo" van Holscher's Kustvaarlbedrijf seinde vanmorgen onderweg ts zijn - van Stavenisse naar Rotterdam, -waar bel schip vanmiddag verwacht kon worden. Aan boord bevinden zich .450 mensen, van wie er enkelen dringend hulp be hoeven. Er is geen dokter op het schip. De „Crescendo" heeft tot gisteravond 7 uur 400 personen aan boord genomen; vanmorgen zijn er nog 50 bij gekomen, die een* plaatsje in de gangboorden kre gen. Men heeft de beschikking over 200 bedden. De kapitein vertelde van de verschrik kelijke toestand in Stavenisse. Hij zei dat meer dan 300 personen worden vermist. Het smaldeel van zeven Scheventngse schokkers en botters, dat zich naarde Zeeuwse wateren heeft begeven om hulp m De vloot heeft uit Stavendkse honder den 'mensen overgebracht naar het stad je Tholen, waar de van h<uis en haard verdrevenen in 'scholen onderdak heb ben gekregen. Scheveningse vaartuigen hebben ook Rode Kruis-goederen en drinkwater voor het eiland gelost. Een der boten was omstreeks het middaguur aan de grond gelopen voor het stadse Tholen, doch men hoopte'na enége uren weer vlot te zijn. Met enorme kracht stroomde het,water in de rampzalige,nacht van Zaterdag op Zondag dorpen en steden binnen. Eén van de totaal verwoeste huizen to Hei- •i -ningen. fbj} Fljnaard, N. W. Brabant) Het bestuur van de Stichting van de Arbeid heeft zich in een gisteravond te Amsterdam gehouden spoedverga dering beraden over de eerste hnlp, die. het Nederlandse bedrijfsleven in al zijn geledingen zou kunnen ver lenen aan de slachtoffers van de ramp, die ons land heeft getroffen. Het bestuur van de Stichting van de Arbeid besloot een dringend beroep te doen op alle Nederlandse werkgevers en werknemers om als eerste bijdrage in de nood, die over zovele tienduizenden is gekomen, de navol gende maatregelen, ten uitvoering te bren gen: 1. Door alle werknemers zal nog deze week vla hun werkgever een bijdrage worden gestort in het Nationaal Rampenfonds ten bedrage van ten minste één uur loon of salaris, welke bijdrage door de werk- - gevers met een gelijk bedrag wordt ver hoogd; 2. Op een bedrijfstaks- of ondernemingsge wijze te regelen manier zal op korte ter mijn zo mogelijk door aUe werknemers ten minste acht uur worden overgewerkt. Hetgeen daarmede verdiend wordt, zal, verhoogd met een gelijk bedrag van de zijde van de werkgever, eveneens worden afgestaan aan het Nationaal Rampen fonds. Ingeval overwerk niet mogelijk Is, dient: er naar te worden gestreefd op. andere wijze door een offer een gelde lijke bijdrage van ongeveer gelijke groot te aan dtt fonds af te staan. Het bestuur van de Stichting is er zich van bewust. dat het op deze wijze bijeen te bren gen bedrag slechts in zeer beperkte mate aan de werkelijke nood tegemoet komt. Het besloot derhalve zich t.z.t. nader te beraden over eventuele verdere maatregelen. Het bestuur van de Stichting van de Ar beid doet bij deze gelegenheid tevens een beroep op de werkgevers, wier ondernemin gen, als gevolg van de overstromingsramp z(jn stilgelegd. Indien mogelijk, het dienst verband met hun werknemers te laten voort bestaan. m verband met de ongerustheid onder de Nederlandse militairen overzee over hun familie in Nederland wordt aan alle families van deze militairen in de getroffen gebieden verzocht zo spoedig mogelijk bericht van hun omstandigheden te geven aan* de sectie Welzijnszorg ministerie van Oorlog, Van Stolklaan 3, Den Haag, telefoon K 1700 553356. Deze berichten worden dan telegrafisch aan de commandanten In Korea. Nieuw Guinea en Suriname doorgegeven ter mede deling aan de betrokkenen. Inwoners en geëvacuterden uit da ge. troffen gebieden; die verwanten, dienend bil de Koninklijke Marine, buiten Neder land,-in. kennis willen stellen van hun omstandigheden, kunnen, ziek daarvoor wenden tot het Bureau Fersoneelspubll- ci te it-van -de Koninklijke Marine, Konin ginnegracht 12, Den Haag, telefoon K 1700 —183155. De berichtenzullen ton spoedigste zonder kosten worden doorgegeven aan het overzee dienende personeel der Kooiaklijke Marine, De-overstromingen op Schout land hebbcn .het grootste deel^v^<hëtkï0&. (Van onze correspondent). Op de Dubbeldamse dodenakker zijn vanmorgen.- de eerste vier slachtoffers van de overstromingsramp to 's-Grayen- dcel in alle stilte en op sobere, wjjri voorlopig ter aarde besteld. Nadat de ruwhouten bisten van- de vier personen In het graf tvareh neergelegd, sprak de. burgemeester de heer J. P, M. Beelaerts van Emmichoven namens zijn ambtsge noot te 's-Graverideel. De burgemeester merkte op dat bij gebeurtenissen .als" "deze slechts weinig woorden- passeri. Onze grote deernis gaat uit naar de slachtoffers van-de ramp, die ons vaderland heeft getroffen. .Het enige wat' wij; die gespaard zijn,.-,kunnen doen is gastvrijheid verlenenaan -dedoden onzer buurgemeenten. Wij hopen, dat al- len die getroffen zijn,, de -kracht zullen ontvangen om het vreselijke leed te dra gen. r-- Ds A,: J. van Heuven, Ned. Herv. pred, te 's-Gravendeel, sprakvervolgens een enkel woord. Wij staan hier in. het besef- van het diepe raadsel.van Gods,verbor genheden, aldus ds Van'Heuven.-De één neemt Hij, de. ander laat. Hij. het; leven naar zijn goddelijk welbehagen. Wij. we ten echter, dat .de gebeden van hen, "dié wij thans ter aarde zijn besteld, in, hun verdrinkingsnood geuit,, door God'in Zijn. genade zijn verhoord. Vervolgens noemde ds Van Heuven de namen der vier slachtoffers, te weten: mej. St. Nicolaas, dè,. 12-jarige Maaike Kranendonk, de heer Van Appeldoorn en mevrouw Van Steensel. Burgemeester Beelaerts sprak nog .een dankwoord en gaf de verzekering dat 'de graven met alle liefde zullen worden verzorgd. Bij de plechtigheid waren verder nog aanwezig mrJ. E. Visser, Officier van Justitie," mr H. van Zeggeren, rechter commissaris en de heerA. J. Podoet, Herv. hulpprediker te Wieldrecht. In totaal zijn reeds 150 schepen -van allerlei soort van dé Onderzee Dienst der Koninklijke Marine aan ide; Waalha ven te Rotterdam naar de bedreigde ge bieden" vertrokken. Motorvletten, sleep boten, motorsloepen, .mijnenvegers en zelfs'-luxe jachten, die beschikbaar- wa ren-gesteld door. particulieren werden in geschakeld-voor de evacuatie van de be- woriërsTvan de zwaar getroffen gebie den.' r- - - .Gisteren werd koers gezet naar de Zuidhollandse eilanden en vanmorgen werden'de schepen naar de Zeeuwse wa teren gedirigeerd. pe Marine vervoert uitsluitend evacué's; de voedselvoorzie ning is in banden van'het Rode Kruis. Geheel Nederland heeft Zoridag, voor zover het gespaard bleef voor het geweld van het -water, aan de radio gezétenom regelmatig op de hoogte te worden gehouden .van de rampen welke ons land hebben getroffen. De omroepverenigingen,, die haar zendtijd af stonden voor de nieuwsdienst van het A.N.P. en het A.N.P. zelf hebben voortreffelijk werk verrichtook met het doorgeven van berichten over de hulpverlening. Radioreporters' dér om roepverenigingen- waren spoedig op de bedreigde plaatsen en gaven tot laat in de avond hun ooggetuigeverslagen. De krant bréngt gaarne een saluut aan haar- collega's van het oprakende woord. Vier ~tot'vij fduizend'man-zullendeel nemen aande 'Amerikaanse s hulpver lening aan 'de- Nederlandse - rampge bieden. Hetgemaal van de Zuidpolder "bij de'Barendrechtse brug draait weer. De Charloise Lagedijk,- tussen de Dorps weg en de Smltshoekseweg - dreigde gister avond door te breken.'Het gevaar be-stond, dat hierdoor dePendrechtse polder over stroomd zou worden. Het 'bleek, dat het water van de Koedood tegen de Pendrecht- sedijk stond- en- door een duiker sijpelde. De directeur van Gemeentewerken te Rot terdam, heeft 'xlch dadelijk naar de plaats des onheils-begeven. Na het instellen- van een grondig onderzoek, kwam de directeur tot de conclusie, dat er geen'direct gevaar dreigde. Een radio-wagen" van - de Rotter damse politie heeft daarna burgers en mili tairen'.verzocht zich te melden voor het uit voeren van versterkingswerkzaamheden. Het gevaaar - was' vannacht omstreeks -1 uur geweken. vormen nog enkele' hêrkénhingiptS^eó^-^ -van SchouwemDuivelaiui^i^'jfÊ^^^^^' (Luchtopname 'ANP— .'!L' V--'jw.t'v-v Van onze parlementair© Regering en volksvertegenwoordigmg;y^^ hebben vanmiddag in 's.lands yergadérrj^ zaal hun deeluéming betuigdmet - do;--; talloze slachtoffers van de nationate ramp ..die"- ons, land.gelwffoi*heèfUfI'|S die reeds aan honderden hét;Ieyéi;hé(^1s|Ê gekost.' Oriderdoodse - stilté ;.">JluËïènïë^LS«^^a Tweede' Kamer naar Korterahorst. de vooizitter-en.; .van dr;- Dfees, de- rmmster-prestfent., Lijria .-allo^jéJ. ministers en steatssecretanssen baddenLaS aan de regeringstafel r plaats -- genomen De tribunes en amibtenarenloges 5warien;: dichtbczc-t en ookin de Kamer zélf ."wa-y ren slechts enkele plaats - - enlec^.y-Eea'J kaart, waarop de geteisterde gebieden";y';|^ waren aan-gageyen'wasachter .'de rege-,Lyjj ringstafei opgesteld^Microfoons êriWtcaggfaffl mera's namen; deze 'iaeehti&# ,v«BBd«BaÉ^Er op. Nadat .dr.: Dreés was mtgesproktm-stdué j;. de voorzitter voor- niet ower.ydelfyerk^-feai ring van de. regering te debatterérh. Alleen de romnmmistea wensten eeu'.'dezjlfert bat. 'Het voorstel van, dx;Korienhoratyjil werd.- met 80—6stemmen aaagenomem;v.?£=| In verband met de ernstige gebeürté-' nissen dié de aandach en de tijd van ."tal' van, ministers en vele Kamerleden yra? gen,1 werd. besloten deze week niet yérdêr¥S§| te vergaderen.' De heer H. van Eysden :(ajr.), 'die yélsfïmM opvolger van wijlenmrTerpstra'jZÜn'JJs; intrede doetin de Tweèdé.' Kamëri" i'wérdij^R beëdigd en toegelaten als lid .der Kamerig||fi -^t*wr Van. het 297 ,bj-.t-, metende nuk :;',SaUari<l";1-iS eigenaar Gebr. Teekman. téi. ZwoUe^ïik'na'"®®' het vertrek, op 29 Januari uit, Par aah/'de-.,,.,, Zuidkust van Engeland, met: "bëstemriaibttg!®® Stockholm, niets meer vernomen. Aan:aUe;Sï5 schepen is verzocht naar de „SaUandt'f-tiitHts?- te kqkeiu ••pt- ;<;Iisd8SS8p8B De bevrachters van het 267 b.r.t. meterida 'jr Nederlandse, motorkustvaactuig janV Kreu-;Mi mer",- eigenaar J. Kreuir.er te VlaardlrigenjSSs maken zich over dit schip ongerust. Na hetyi. vertrek uit -"-Rotterdam op -30- JanuariVmet f bestemming Esbjerg, een reis-van norms«liis twee dagen; heeft mea niets meer verttomeriiMj Een telegram van aankomst in de plaats cVaaS-"" bestemming.- zoals-gebruikelijk, ie .ni«tïo«S;. vangen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1