Dit was eens Schouwen Reeds 1223 dóden MEER DAN| 3: MILMOËÉ Wat Prinses deed was groots Prins Bernhard Rampen fonds PRINS BERNHARD VLOOG OVER HET: GETROFFEN GEBIED m demp met evacue s in moeilijkheden Rampenfonds ;m - y personen omgekomen ^WOENSDAG 4 FEBRUARI 1953 ELFDE JAARGANG2381 voorzitter van -- .-*> Aangenomen mag werden dat .blj vhet'; g Nationaal Rampenfonds Ini totaal een bedrag van rond f'3.006.000 Is bin—#^5;^ 'Luchtbrug1 ZEEVWÈN VERKLAREN ONTROERD Botterdam: Witte de WJffastraat 30 Tetèf. 29215 a V* Postbus 1112 Postgiro No. 424528 KJachtendienrt abonnementen 18.30—19.30 s» Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 29216 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424607 Redactie: Tel 111802:— Advertentie-afd.; TeL 114402 Abonnementen en Expeditie: Telefoon 115486 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Tel. 67382 Abonnementsprijs 49 eent per week, 2.18 per maand, 6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent Geldig van Woensdagavond, tot'Donder.Ltgn.. '-i ENKELE BEIEN. "Veranderlijke bewolking met enkeletegen-,tóget of sneeuwbuien. Matige tot'krachtige en In/'dc Jrastj; provincies tydeljjk barde wind,'aanvankelijk Noord-l^es^: tel|jk later ruimend naar fNoord tot NoordrOósfc.":Minf der koud *s nachts. Morgen overdag ongéveer|uèsgel|8è| temperaturen als vandaag. Losse nummers 13 cent Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT. ■O Uitgave:N.V; Dagblad 1 7 -.Li;-? In het 'Haringvliet...is...een schip mét eyacué's inmoeilijkheden. Onmiddellijk zijn door Valkenburg twee - Sea-Otters' en een helicopter van de Marine-Lucht vaartdienst,' die van "Woensdrecht'Via'het noodgebiéd naar "Valkenburg onderweg waren, 'naar 'de ongeluksplaats gediri geerd. i-';. -<« r"r *door 'het gemeentebéstuur;;y^'jJ^5eIséli^A^^g Umuidenis geadopteerd 'en' dat depge» meenteraad daartoe een yoorlopig:cr^éteM-M van; 50.000 beschikbaar heeft, fgesteldSSp;^ (Van één onzer redacteuren) De Prins der Nederlanden is van morgen om tien minuten over half acht uit de Verenigde Staten op Schiphol aangekomen. In de loop van de morgen heeft hij een vliegtocht gemaakt hoven de getroffen gebieden, nadat hij van de Amsterdamselucht haven via het paleis Soestdijk naaf Soesterherg per auto. was vertrokken. H.M. de Koningin begroette de Prins op Schiphol. Namens de regering-wa ren. minister Beel en' de isécietaris- generaal van Algemene'-Zaken," drl Fock aanwezig.' '•l '-. De" Prins-'; verklaarde:',fDë 7 48 uur die; ikin de V.S. heb ^doorgebracht; heb ik'tenorm, veeltmè'deléyen 'onder vonden' met de- ramp, welke ons land heeft'getroffen:-Bijna- iederéen -belde mij "op. De telefoon stond: niet, stil...Ik heb zelden, zoveel: echte.sympathie»en warme belangstellingondervonden." •In de Engelse taal sprak de-Prins enkele woorden-voor de B.B.C.-micro- foon. .Hij danktevoor de" Britse' hulp en uitte 'zijn' medeleven .met. deramp, welke ook Gróot-Brittannië heeft ge troffen.',:- De -Prins heeft zich "daarna 'door minister Beel doen' inlichten over de omvang van de ramp. Zie verder pagina 5 In-de kantoren van,, het-fonds:,worden>4Ag iff de telegrafische, schriftelijkeea telefo» 1 V rtische ontvangen toezeggingen'nauw-; SI 111 keurig- geadministrateerd2||Zi}j-4Behepen,tw«. -t'g gisteravondomstreek- negen A uur f 2.625.290.14. Daarnaast was' ih. eóntan-'Vy.vc"/' ten, cheques .en :pOstwissels::ëen;'bedrag:ijt', van-.f 305J57.14- ontvangeft;v:aat'::;ln ;:de;'-;>,;:;':-f^ eerdér bedoelde' toezeggingen 'niét^kon-s. yf: zijn begrepen. ïiKjSgfeïlSSSiêl Aangezien mag worden-: aangenomen, J'i~ dat nog tal van stortingen én" avérschlaj-;J'', vingen - bij dé banken en, de postA.cheqüe^S^^^ en1- girodienst -zijn gedaan-waarvanop:- eerder genoemd tijdstip nog geen\afreke-.;..' ''..-'ijs ning was ontvangen, mag .de- schatöng.AtóS|^ vamrulmf; 3.0001000 als,niet <fü«r3rëvénw^^^ wordenbeschouwd. Vt /"AvS Ons blad heeft zyn bemidde ling -verleend voor het. in 'ontvangst hemen van giften. Voor nadere bijzonderheden zie pag. 4. De ongunstige voorspelling voor de komende-- 24 uur- Jharde - wind >uit Noordwestelijke' richting heeft- er mede toebijgedragen,'; dat. hot monster- transportbeörijf Valkenburg .vanmorgen vroeg op volle, töéren is" gaan draaien.^ Nog vóór half tien .waren, al- 30 toestél len onderweg -naar de noodgebieden, -voornamelijk met zandzakken,: voedsel en, warme': kleding. Met het. oog op eventualiteiten heeft mén vanochtend in Dubbeldam mannen opgeroepen om de plaatsen- in Norden- In Klundert zijn zeker 13 doden te betreuren, aldus deelde de burgemeester van deze gemeente ons vandaag mede. Een woning aan de Buitendijk werd na de doorbraak geheel weggesleurd, waar bij de heer Leen van. Wensen met zijn echtgenote, mevrouw Van Wensen-- Tolenaars en zeven kinderen in de water massa omkwamen. De inwoners van Klundert zijn voor driekwart geëvacu-, eerd. Rond de gemeente ligt-een vlakte van 7 ha onder water. Zeer veel boer derijen staan tót het dak onder water; In het hoger gelegen' gedeelte van het stadje zijn de mensen,; voorzoverniet geëvacueerd, naar de .zolders gevlucht. Direct* gevaar-is-thans niet meer aan wezig,- aldus' deelde de'.burgemeester ons mede. 'Er is 'een groot gebrék 'aan bóten met motor.; De burgemeester, verzocht: zo spoedig mogelijk boten te sturen. Door het Koter uit huis en hoj ver dreven brengen deze vrouwen uit 'de Alblasseruiaard wat van de geredde wintervoorraad ingemaakte groente 1 naar veiliger oorden. Prins Bernhard heeft toegezegd het voorzitterschap van hét Nationaal Rampenfonds op zich te nemeh. De huidige voorzitter, jhr. mr. F, Beelaerts van Blokland, is afgetreden. Minister Drees heeft dit gisteren-in de Tweede Kamer .medegedeeld. De Christelijke Korfbalbondheeft alle wedstrijden voor Zaterdag 7 -Febru ari a.s. afgelast. De bond. acht het" spelen van wedstrijden onder de huidige om standigheden onjuist' waarbij nog komt dat door'niet te spelen meer jonge men- sesn zich 'beschikbaar kunnen stellen voor noodzakelijk werk.- :-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1