WEER 3 DIJKEN NIEUWE DRAMA'S IN HET NOODGEBIED Hulde aan de redders m i WEER SLECHTER, MAAR WIND Nog uit de getroffen gebieden 300 doden 7 MILLIOEN overschreden mmmm, Zondag algemene gedenkdag 0 ELFDE JAARGANG No. 238?g Helicopter brengt n S3 mmmm „Noodsein neer Bij stabilisatie toestand regeling: vier dagen voor familiebezoek Nieuwe doorbraak bij Renesse Rampenfonds 95 75 412739 M.S. Van der Wijct wordt - riöodbo|pijÈa^^ ifftStS ®0NDEBDAG 5 FEBRUARI 1953 if Ook Rozenburg werkt met man en macht Strand en duinen voor publiek afgesloten Generaal Ridgway naar Nederland Begrafenis slachtoffers van Tholen Nat. Rampenfonds:: Trouw": m sp ssss •mes; Het aantal slachtoffers, over wie zekerheid bestaat, dat zij zijn omgekomen, was hedenmiddag gestegen tot ruim 1300. Het aantal vermiste personen is niet bekend. Terwijl gisteravond de wind weer met felle, ijskoude vlagen kwam opsteken, hebben de honderden redders op het eiland Schouwen-Duiveland de hoop gehad dat het directe levensgevaar voor de duizenden bewoners gelukkig geweken was. Vanmorgen deed de territoriale bevelhebber echter de mededeling, dat drie niéuwe dijken zijn doorgebroken, namelijk de dijk ten N.O. van Zon- nemaire, die ten Oosten van Brouwershaven en die welke ongeveer 1 km ten Westen van Noord-Gouwe nabij Zie- rikzee gelegen is. Het betreft hier de laatste dijk bij Noordgouwe. Schepen, die in de buurt zijn, is verzocht zich onmiddellijk hierheen te begeven om te helpen hij dé evacuatie. SöëiS SS 8ISÜ: I jl m PU De Bilt meldde Extra verstrekkingen aan hulpverlenende militairen Van Scheveningen tot Hoek van Holland Bunkers worden opgeruimd XVoor glachtoffers van de watersnood) Deregering deelt mede-:.; In verband met de 'ramp^ welke Nederland heelt, .ger; troffen, .hebben de gezamen-g Iqke kerken besloten Zondag-f a.s. in delkérkdiensten óp'.teV roepen tot bijzonder ootmoediging, tot gebed en tot offer. H.M. dé Koningin zal zicb^ om één uur op die 'dag doór| de radio tot ons volk richten/ De programma's der om^C roepverenigingen zullen Het stempel dragen van herden-" king van en bezinning opy het geleden leed. - De regerfeig spreekt de ver- waehting uh, 'datalgenrsén:-. in het openbare leven" met het bijzondere karakter Vair? déze Zondag re wordengelouden/ aal Botterdam: Witte de Withstraat 80 Telef. 29215 O.U Postbus 1112 Postgiro Ho. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.39—19.30 «ar Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 2021S "s-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424807 Redactie: TeL 111892 Advertentie-afd.; TeL 114408 Abonnementen en Expeditie: Telefoon 115488 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b TeL 67382 Abonnementsprijs 49 cent per -week, 2.13 per maand, 6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent ••- -'V :.S£.V Weersverwachting,, geldirjron Dondeidagaw d 5 tot Vrijdagavond. JUStoi* tJ m! VANNACHT LICHTE VORST Opklaringen, maar rook plaatselijk In de nacht en ochtend voornamelijk in het binnen- land lichte voret. Morgén temperatuur als vandaag. Zwakke tot matige, xumt san* de kust tijdelijk krachtige wind in hoofdzaak» tasscn>Noordf':enf - 'l^A vdïi.h 'O Uitgavee N.V» Dagblad «Troiro* 9JVW9, -v. gebeurtenissen van T\E rampzalige Lf de laatste dagen drmgen ipet gro te kracht de vraag naar vorèhtóOf er wel op die snelle en doeltreffend® wij ze van ,meet af aan hulp verleend 1S alsmógelijk. was. Wij stellen voorop, dat gefundeerde critiek pas goed mogelijk is, als men de feiten kent. En onder die feiten behoren zeer zeker, ook de tijdstippen waarop de verschillende dijkdoorbra ken plaatsvónden. Zondagmorgen vernamen wij door de radio, dat er geen contact te krij gen was met Zeeland. En wij verna men dat de ministers Drees en Al- gera zich naar het Eiland; .van drecht hadden begeven. *AJShteraf ten wij, dat de ramp daar stellig niethet ergst en het omvangrijkst is '.^MeSwaardig is in dit verband een 'uitlating van de correspondent van - de „Daily Telegraph" van Maandag ^Daar staat n.l. deze zin in: ,,Als eerste waarnemer vanuit de. -lucht de .gehele situatie kan ik vast- Dor- we- „dat -hetgeen chaotische toe stand is,' die vèel1 erger is dan zelfs du autoriteiten zich bewust zijn. Er zijn honderden dijkdoorbraken Deze Engelse krant werd des Zon dags gedrukt. De correspondent haa de zaak/dus Zondagmorgen van een vliegtuig uit bekeken. Wij wragen ons af, of er Zondag morgen van regeringswege niemand in een'-vliegtuig is gaan zitten, om, een algemeen overzicht van de, ramp te kr/ijgen. Het tragische geval van Schouwen b.v„ een eiland dat het ergst/getroffen is, is eindelijk pas gis teren goed tot de publieke opinie doorgedrongen. Doeltreffende hulpverlening begint met/ een goed inzicht in de omvang van/ de ramp. Als het waar is wat de correspon dent van de „Daily Telegraph" zegt. daft de regering zich Zondagmorgen 4e. omvangf,van de ramp niet bewust was, terwijl dat toch met behulp van en- vliegtuig mógelijk was, dan zou at';een zeer ernstige fout zijn. Wij willen hier ïhet alle voorbehoud 'lover. spreken, maar de -voortdurende /sprongen, die er in de dodencijfers idjh'.waar .te nemen, nopen er wel tóe 'bïfi^ëze*-Vfaag ■"te'-stelleh.^-''''^-'7^-' •7 Wij weten ook wel, dat het reddings werk niet in één slag op volle toeren kan werken, maar als we pas in de krant van Woensdag lezen, dat het reddingswerk op Schouwen in volle gang is, dan geeft dat te denken. Zondag sprak eigenlijk niemand over Schouwen. Men sprak over Dordrecht, Halsteren, Hontenisse enz._ In het al gemeen over gebieden, die van het vasteland uit te benaderen waren en waar de rampspoed minder was dan elders. Het is duidelijk, dat de plaatsen waar 'de grootste rampen gebeurd zijn, Schouwen en Duiveland b.v., Zondag niet „in het nieuws" waren. De vraag komt op maar wij ho pen dat zij ontkennènd kan worden beantwoord of de autoriteiten wel op de hoogte waren eri of de reddings maatregelen wel dienovereenkomstig zijn getroffen. Daarnaast komt de vraag, of wel van' meet af alle beschikbare hulp krachten en reddingsmiddelen op de juiste wijze zijn aangewend. Het is tamelijk duidelijk, dat de or ganisatie van de redding eigenlijk pas Maandag, goed ter hand genomen is. Dé Urker botters b.v. zijn pas Maan dagmiddag. op weg gegaan. Als er een minister in een vliegtuig was gaan -zitten, zou hij tot de conclusie moetenzijn gekomen, dat die botters terstond -nodig waren. En dan hadden zij vier en twintig uur eerder kunnen vertrekken. Dit zijn vragen, die een antwoord eisen. Het ontstellende dodencijfer roept daarom. (Van onze speciale verslaggever) Tegen alle orders in., zijn de^edders-die nacht in hupkleine Jw«>^és--do0rgegaaii^jmefr-r<^déd^eir^oWÊ^8t:èr"ën>''dé'''da|^'S!fiu'a^É brak, kon men de Voldoening smaken, dat bijna alle ernstig be dreigde punten geëvacueerd waren. j De vreugde om deze geweldige prestatie werd gisteravond echter al weer overschaduwd door de doem van nieuwe drama's in het noodgebied. De wind was meer naar bet Westen gedraaid en joeg opnieuw met kracht grauw water over het verdwenen land. Op tal van punten werden binnendijken bedreigd, o.a. bij Rilland Bath aan het begin van Zuid-Beveland. Toen wij gisteravond in een jeep terugreden van St Philipsland naar het militaire hoofdkwartier in Steenbergen, stond het water op de betonweg op sommige plaatsen weer gevaarlijk boog. De vale grijze lucht, het schuim op de aanrollende golven, de wegstormende meubelstukken en cadavers, zij alle leken ons even zovele voor boden van nieuw onheil.: Al onze hulde gaat naar de redders op Schouwen en Duiveland. Toen wij Dinsdagavond het eiland verlieten kon den wfj slechts het ergste vrezen. De helicopters waren verdwenen en de soldaten hadden opdracht gekregen om de gevaarlijke tochten met hun kleine boten te staken. Doch voor éénmaal hebben deze sol- "n>V. .y - - Vv Ji::; £-/ is zojuist eert helicopter gelend. RechU\ ziet men beide piloten met rubberen gordels om. Luchtfoto KiM. Exclusief Trouw daten die orders aan hun kletsnatte laarzen gelapt. Zij hadden de vreselijke nood met eigen ogen aanschouwd. Zij wisten hoe dichtbij de dood was voor vele duizenden en samen met de onver moeibare burgervrljwilügers hebben zij vol opoffering, doorgeploeterd. De commando's met hun groene ba retten, die van Zljpe uit opereerden onder de bezielende leiding van overste Beets, evacueerden alleen al. ruim dui zend personen uit Oosterland, Bruinisse en Sirjansland. Dodelijk vermoeid vie len zij bjj het aanbreken van de dag op de dijken neer ensliepen bijna on middellijk. Hun rust duurde echter niet lang. Omstreeks tien uur doemden zestig grauwe groteske monsters op.-Amphibie- voertuigen van het Amerikaanse legert Enorme gevaarten, die als logge mollen het water inliepen en bij Zljpe recht tegen de basaltdijk opkropen-en zich daar opstelden voor de laatste fase in de redding van Schouwen-Duiveland. (Zie verder pag. 5 Xe koL) Het weer in het Noordzeegebied heeft Woensdag een belangrijke verslechtering ondergaan. Een depressie die. Dinsdag langs het Noorse eilandje Jan May en trok bewoog snel naar het Zuidoosten en bereikte Woensdagmiddag Zuid-Zweden. De lucht druk daalde daar in 24 uur-tijds meer dan 30 millibar. Daar in Schotland de barometerdalingen kleiner waren namen de luchtdrukverschillen over het Noord zeegebied toe. Stormachtige winden trans porteerden opnieuw koude, uit de Pool streken' afkomstige,' lucht naar het Zuiden. Het front van de depressie - bereikte gistermiddag ons land. gepaard met re gen én sneeuwval. Luchtdrukstijgingen boven Scandinavië die zich .naar hel Zui den uitbreiden, zullen er oorzaak van zijn dat de wind in onze omgeving naar Noordoost gaal ruimen en in krecht gaat ainemen. Vanmorgen werd door het KNMI in De Bilt meegedeeld: „Noodsein neer". Dit betekent dart. alle waarschuwingen met betrekking tot de windkracht zijn Ingetrokken, De minister van Oorlog heeft goedge keurd, dat militairen, die daadwerke lijk optreden in de noodgabieaen. tot nader order per dag een extra zakgeld rullen ontvangen van een gulden, als mede eer. pakje sigaretten, zulks met verkende kracht van Zondag 1 al In de Staartdijfc op het eiland Bo*zea- burig is gisteravond weer een groot gat geslagen. Met man en macht is men vanmorgen vroeg begonnen „met het dichten daarvan. Er dreigt geen onmid dellijk gevaar, maar wel moeten de zeeschepen, die de Waterweg in- en uit varen de grootst mogelijke voorzichtig heid in acht nemen. De loodsdienst is daarvan op de hoogte gesteld. Ook- het dichten van de gaten in de dijk bij de Kroonpolder is in volle gaug. Hier is de toestand minder gevaarlijk, daar de dijk niet zo diep is weggeslagen als de'Staartdijk. (Van onze Haagse redactie). Dijkgraaf en hoogheemraden van Delf land maken, mede namens de burge meesters van Den Haag, Monster, 's-Gra- venzande en Rotterdam (Hoek van Hol land) bekend, dat de duinen met inbe grip van het strand van Scheveningen tot Hoek van Holland voor het publiek zijn afgesloten in verband met de uit voering van dringende herstelwerkzaam heden. O.a. zullen de bunkers, die op het strand terechtgekomen zijn tijdens de storm van Zondag, met behulp van explosieven worden opgeruimd. De ge nie heeft, met medewerking van een veertigtal Amerikaanse militairen, hier mee. vanmiddag op het strand van 's-Gravenzande een begin gemaakt. Van de omstandigheden zal afhangen of ook de bunkers, die nog in de duinen staan en daar gevaar voot de zeewering ople veren, kunnen worden opgeblazen.. Onverwacht is vanmorgen om half 12 in een skyanaster van de Amerikaanse luchtmacht generaal Ridgway, opperbe velhebber van de V Nato-strijdkrachten, uit Parijs in Nederland aangekomen. De generaal, die vanmiddag bespre kingen in Den Haag voerde over moge lijke hulpverlening, keerde'daarna on middellijk terug naar het S.H.A.P.E.- hoofdkwartier in Parijs. De Chef Marine Staf, de Chef .Gene rale Staf en de Chef Luchtmacht Staf maken hert volgende beleend*. Zowel de marineJeidiniR als de leger- eii luchtmacfotleiding zijn zich volkomen bewust van de grote ongerustheid, wel ke op het ogenblik bij de militairen, af komstig uit de geteisterde gebieden, be staart ten aanzien van het lort. dathun familieleden heeft getroffen. De genoemde autoriteiten zouden niets liever doen; - dan deze militairen met verlof" zenden.Maar het zal ieder een duidelijk zijn, dat het op dit ogen blik, alleen al in verband roet in' gang zijnde hulpyerlenipgsacties, zeer onge wenst zou zijn.militairen met verlof naar, hun in het noodgebied gelegen woonplaats té doen gaan. Daarom, hóe-zèer de militaire autori teiten zich ook bewust - zijn- van de zwaarte van de door hen te treffen maatregel, achten zy .hét. niét verant woord, thans- aan-militair personeel ver lof te verlenen. Zodra echter de toestand is gestabili seerd en ér tekening, is gekomen In de 'evacuatie en- registratie zal aan al het militair personeel in werkelijke dienst bij zee-, - land- en luchtmacht, afkomstig lilt de door de nationale - ramp getroffen Tertctjl de zes vissersschepen met de eerste evacué's uit Bruinisse' in de Parkhaven arriveerden, vertrok het Koninklijke jacht JPiet Hei»" naar Zierikzee. Hedenmiddag sullen op de Atg. Be graafplaats fe Dordrecht 200 slachtoffers ran Tholen la aan massagraf worde Ier serde beeteld. gebiedeneen buitengewoonverlof mét familiebezoek worden verleend* van vier dagen-*-*-;''":-7- Zo spoedig mogelijk zullen .hiervoor nadere regelen worden vastgesteld, -v Vanmorgen -- hóeft „ons een tele gram bereikt van de burgemeester van Stavenisse, waarin hij mede deelt, dat in zijn gemeente ver moedelijk 300 doden te - betreuren zijn. >r i V Z//'- Hij noemt Stavenisse de zwaarst getroffen - gemeentevan Europa. Een groot -gedeelte' der gemeente Ls totaal verwoest. Geen enkel huis is onbeschadigd. De burgemeester van Renesse meldt, dat bjj Renesse een nieuwe dijkdoorbraak is geconstateerd. De toestand is thans' zeer precair. Renesse ligt op Schouwen aan de Noordkust. Bij hst Nsüonasl Rsmpsnfonds wss tof gisfsniTond zsvsu uur ■atet bsdrsg v«n 7.1*1.000 bliMBsngskocMa aan gsld. gs- stoit via Po i WodsrlszxJscJbs Bank, ds Postcfasgos- sa GteoiBsnsC sn saa oon- tantso. Utt vele plaatsen werden de opbreng, sten van collecten reeds overgemaakt. Op vallend was dé opbrengst van de streek Noordeinde,behorende tort degemeente G.aff, OST.-H.1.Dé 87 inwoners van-dit gebied, behorendle tot 26 gezinnen, brach ten 1077 bijeen, dat is /-41,42 per ge zin of 19LS7 per inwooor. hiM -J'. Int' Sinds vannachtdrie uur is- dé/afOe^;^^^ ling Enkhuizen van het -/:;Néd«:laiadsé«;5S§. RodeKruis bezig met -het,. noodhospitaal van.het motorschto j.Wi/P.iV^p van der Wyck var de veerdienst Enk-. huizenStavoren. De "banken -word<—i verwijderd, waardoor er plaats ?is ^jrogtaffisS zestig bedden. Vandaag -nog vertrett." het|^ schip.naar Dordrecht. p ir t V Lr-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1