Solidariteit eiland Redding onmogelijk m U Binnen enkele seconden VOORTREFFELIJK WERK VAN AMERIKAANSE GENIE Reeds 1M Giro-nummers 957' 412739/M m KUSTVAARD01 SPOORLOOS millioen ;ËlMÖgljMÉIiijS^ Wm m Mi K.LM. overstelpt met aanbiedingen Credietregeling voor de getroffen middenstandsbedrijven Spijkenisserbrug gesloten rampenfqnd|^ Bijna twaalf NOTA OVER I - Ei» WATERS? fefe mmÉÊi VRIJDAG 6 FEBRUARI 1953 Weerbericht Nat. Rampenfonds^ „Trouw iM m iïjjÈM PUINHOPEN ENIGE HERINNERING Bergingsdienst Ziekten Prins Bernhard heden op nieuw naar de ramp- gebieden Vfe.fefe'fes fe;: A'' ''SrWÊ' CV' Pp JmMp*--■ -i l 7\ fj&mm sum Voor slachtofférg de watersrioqd)';S0^j fel; SM. T ANGZAAM, tergend langzaam, komt er thans teke ning in een drama, zoals zich wellicht nimmer te voren in ons land heeft voltrokken. De gebeurtenissen, die gisteren plaats vonden, verdwijnen in het niet tegen over het verhaal van het uitgestorven dodendorp Sta- veriisse op Tholen, nu in huiveringwekkende taferelen verteld. Het dorp is geheel verlaten en hermetisch van dc buitenwereld afgesloten. "Afgesloten door een cordon van marechaussees. Een detachement van 125 militairen is gisteren, samen met 25 burger-vrijwilligers begonnen met dc berging van dc bijna 300 doden, die Zondagmorgen om vijf minuten over zes binnen enkele minuten verdronken, toen een zes metef hoge muur van zéewater met dave rend geweld het land verpletterde.. Er zijn, eigenlijk geen ivoorden te 'vinden voor liet verhaal van Staveni.sse. De dorpsivijk rond het havenhoofd is geheel van de aardbodem weggevaagd. Slechts hopen puin en ronddrijvend tvrak- hnut geven dé plaats aan van de huizen blokken. En achter de hoge dijk. ivaarop hel gemeentehuis en enkele woningen de overweldiging door dè springvloed óyerleè}den', is de verwoesting so mogelijk jiög verschrikkelijker. jS Er»! ■ÊmÊ msm mmmg Een paar kwartier voor het ge-, weid. over Stavenisse losbarstte, luidde de klok iri de toren van de thans ingestorte Hervormde kérk Niets; vermoedend, spoedden de bewoners zich in nachtkleding naar. het gemeentehuis en daar vertelde de politie -dat' er hoog water dreigde en iedereen de hui zen uit moest. V7-S' Verzameld in het hoog gelegen raadhuis, zou men de springvloed afwachten. i iy.-:rr-v Huiverend in de orkaan, keerde men terug naar -het huis. met de vrouwen en kinderen en zocht Haastig haar wat onmisbare spul len om mee te nemen. Toen moet het gebeurd zijn! Inlichtingen geëvacueerde», fe bij Rode Kruis Aanbod vaak niet te verwerken mêtcM .'•.'•Het, slachtoffers- bedraagt thansfeï^55 Na- Donderdagmidda?fel£gtm* kvyamenuit dë .vó lgendeVplaatsÓtt. meldingen van slachtoffers^mtiem Middelharnis ler NieuweAdhgei^. Wij publiceren elders in-, onsfe' blad de eerste -lijsten fean .defe verliezeii, uitgégev'eht^dopr.fe bet IS'ederlandse Rode Kruisl^fe ÉSiapsS Wé ygAi'r.-. fe'-V, S. -'-'ferv-'-'-ó 7 - 'Sv-, - mÊm V PSSïSrs f *fe '- Rotterdam: Wittede Withstraat 30 Telef. 29215 (3. U Postbus 1112 Postgiro Ho. 42*519 :gi Klachtendienst abonnementen -33.30—19.30 nr Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 20216 '«-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424367 Redactie: Tel111802 Advertentie-afd-: Tel. 114402 - Abonnementen én Expeditie: Telefoon 115486 -®<r$i.e<la™:LangeKerkstraat 24b TeL 67382 Abonnementsprijs 49 cent per Week, /2.13 per maand. *-35 per kwartaal Losse nummers 13 cent Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT. II ET laat zich aanzien d op het Ax ogenblik, de mensen ■■die in di rect •levensgevaar - verkeerden zijn gered. Inmiddels is het. gelalder do den' hoog opgelopen" en zijn er ook nog vele vermisten, zodat- er mee gerekend moet worden, dat dit getal achteraf groter1'zal blijken, dan wij thans weten. Er* is dat is "uit alles wat men heeft kunnen horen en lezen hard gewerkt door militairen en burgers. Het 'moet bij "allé ontzettende leed, dat de redders aanschouwden een grote voldoening voor hen zijn, zo ve len die- in angstige spanning- de dood in; het gezicht zagen te hebben kun nen bevrijden. Toen wij eergisteren de stormweer zagen opsteken bekroop ons een banggevoel,> dat. nieuwe onheilen te wachten stonden. Vloed en Westelij- ke wind in combinatie betekenen het grootste gevaar voor verdere ram pen. Het is duidelijk; dat door de.storm van Zondag niet slechts honderden gaten in de dijken zijn geslagen, maar dat het hele dijkenstelsel is verzwakt. Met man en macht wordt er thans aan gewelkt dé gaten te dichten en de gevaarlijkste punten te versterken. Wé mogen wel zeggen, dat een in ternationaal..leger zich in- deze strijd heeft geworpen. Nederlandse, Fran se, Belgische, Amerikaanse troepen vechten hier gezamenlijk om het be houd van wat over bleef en om de terugwinning, van het land dat ver loren ging. - "Wij willen hier gaarne uiting ge ven aan ons gevoel van dankbaar heid voor deze bewijzen van interna tionale solidariteit. Een solidariteit, waar ook de Britten, die zelf door overstromingsrampen geteisterd wer dén,': uiting aan hebben gegeven door het zenden, van reddingsmateriaal; v ".".Trouwens, het is- opvallend, hoe de- ze. ramp over heel de wereld de har ten deed open gaan.' Tot zelfs bij on ze tegenvoeters in Nieuw-Zeeland en Australië, -werden hulp-acties georga niseerd." Geldig van Vrijdagavond tot 'Zaterdagavond.^:gJ@ VORST. - - -- SLS-g; Wisselende bewolking -met enxele sn^uwbulen.^ Zwakke tot matige Noord-Oostelijke' wind. ;LxchtejiWït^| -matige; vorst, - SS'-'S O O Uitgave: N.V. Dagblad ^TtouwS EIND Een Itichtopname van het xtvaar ge- teisterde- Slavenisse, "dat .voor. een. ge-: deelte door dc vloedgolf van de bodem werd weggevaagd. .,,,'^uÊSgi R OVENAL is het verblijdend, dat ;:Jrfe:in heteigen land de hulpactie bestaande in het. verkrijgen van - geld ;v.én'góederen met zoveel énthousias- me' is' aangepakt.' vDe^vorm,- waarin dit geschiedt draagt het karakter van spontaneïteit en waardigheid., - 1 :-. 'Het is -echter duidelijk, dat er zo veel, nodig Is, dat wij ,er,-aüeen met spontaneïteit niet komen.. ,Er .zullen ':':.dah:, ook., methoden - moeten -worden •ybedaclit waardoor het bijeenbrengen Sy^tfah-Vgelden "wordt: opgevoerd.'. - ï|feHet --gevaar bestaat' dan. .dat- de waardigheid 1 'in' het gedrang komt. 3 Maar ai-te - vaak verneemt men- van liefdadigheidsmethoden, die.) vanwan smaak getuigen. - fei-.Eehvoorbeeld van een goede me- ;-thode is de opzet:, van :de „Vereni jging tot Bevordering van de Belan- gen .-'des Bockhandels"; Deze.vereni- ging vwaarin alle erkende uitgevers §eri boekhandelaren zijn verenigd gaat leen boekwerk uitgeven getiteld ,,De Ramp".- Dit boek wordt de enige na- tionale -.uitgave, waarih- de -.-■ ramp wordt - beschreven." Hare Majesteit - de Koningin zal een woord vooraf'schrij- 'ven; Dit bock "wordt; 'gelijk reeds in dé pers gemeld wérd, geheel gratis vervaardigd en belangeloos verkocht. 'Hierdoor is het mogelijk,- dat de gehelc opbrengPt - bestemd kan wor- den voor het Nationaal Rampenfonds.' ;- - ln tussen moeted wij er ons wel be- wust van zyn, dat alles wat op deze. •wijze bijeenkomt in wezen maar een druppel op :cen gloeiende plaat is. Het is .dan ook van hét grootste' be lang, dat; ons volk in al zijn geledin gen een "ware offerzin blijft tonen. Dat betekent,dat men op een gege- .ven moment dingen of geld gaat weg geven waarvan mén het gevoel heeft, dat imen* jze eigenlijk: niet kan mis- 5 sen. Alleen als dat gebeurt, zalhet j werkelijk ..-nodige kunnen geschieden jen',zal ér uit :onze"gezamenlijke, be- treKKetijke welvaart ,'eén. 'stuk wor den uitgebroken, dat aan onze van alles beroofde landgenoten ten goe de komt. f.. Wij hopen, dat de uiteindelijke' in- ';-komsten,:van',.het Nationaal Rampen- fonds -zullen aantonen dat: dit werke- lijk is: geschied.. Dan zullen de slacht- offers. nog op .geen stukken na ge- holpen zjjn.De Staat- zal en de v. regering" heeft dit reeds aangekon digd moeten bijspringen; Zij zal dat "doen ongeveer als de -oorlogs schade is geregeld Maar dat: maakt de-zeltstandige activiteitvan ons volk niet overbodig.Integendeel. En misschien'-.is dit nog wel het belang- ,- rijkste; ;"dat ;dezé 'actie, niet slech's -voor,;.deaslachtoffers .goed is, maai. v.o.oral-. voor ;cns wolk als geheel voor de gevers zelf. mensen (Van onze speciale verslaggever) t .-A_ a 'MvT! gm al boven de vijfhonderd Binnen enkele seconden brak de zee door de zware dijk over een lengte van anderhalve - kilometer en een watermuur van zes meter hoogtei daverde met een' snelheid van een trein over het: niets', ver moedende dorp. Doorhet - gegier van de wind moeten de mensen er niets van gehoord;hebben: Zij.wer den midden in hun gehaaste bezig heden overvallen.;.: Plotseling werden deuren en vensters .naar binnen gedrukt en op datzelfde moment waren de eerste vijftig woningen rond het havenhoofd in de golven verzwol gen. De puinhopen zijn de enige herinne ring, aan het menselijk leven dat hier enkele seconden tevoren nog was. En de zee stroomde voort. Op andere plaatsen in het dorp zagen overlevenden hoe huizen werden opgenomen en 300 meter verder werdén neergesmakt. Op de Kerkweg in de polder zag een vrouw: die wij in de legerplaats,'Ossen- drecht spraken, hoe haar neef, waar zij iltilMggggr Generaal Ridgway middenI gebied en voerde - besprekingen met jhezhchlgisterenRederland. Hijmaaktc I regering enJègèrauióriteilen.Gisteren U eïn vlucht, boven'het geteisterde j hij toeer. war. Parijs vertrokken. innig van houdt, over de weg voorthol de en in doodsnood gilde om hulp. Een watermassa van drie mëtér hoog en hon derden meters breed,zat hem op de hie len, haalde hem in en sleurde dé jongen 'mee.e V De binnendijken begaven het. het wa ter stroomde en raaaie voorwaarts en toen het tót staan kwam zagen de over levenden-vanaf de daken van.ide huizen hoe de aarde rondom woest en ledig was geworden. Zij hoorden het smarte lijk gehuil, van het verdrinkende vee, zij zagen hoe er huizen boven t op elkaar waren gesmeten door ongekende krach ten,. ~r;'.iX" Gehele straten waren met: hun bewo ners onder het water verdwenen. Vol tallige gezinnen, 'gehele, families, die van geslacht op geslacht het eiland Tho-, len bewoonden, waren omgekomen in het." gore water, dat grauw kolkte en gromde. Thans is: het water In Stavenisse ge zakt,. Enige gedeelten liggen weer droog doch op de meeste plaatsen staat het nog anderhalve meter hoog. Midden in dit dodendorp, op de hoog ste verdieping van het hotel, hebben thans dc mannen van dc bergingsdienst hun, kwartier opgeslagen. Zij kennen thans het gehele verhaal van Stavenis se, Doch zU willen er nooit over spreken. Het is te verschrikkelijk, om ook maar enige indruk achter te laten, die door mensen beseft kan worden. Er zijn geharde militairen onder en medische studenten. Zü kwamen walgend en ziek terug; van hun eerste verken ningstocht door de uitgestorven straten. Op de droge gedeelten, zoals voor de toren van de kerk, liggen de kadavers van verdronken vee meters hoog. De ondergelopen stukken zijn -onbevaarbaar door de ronddrijvende meubelstukken en lichamen van koeien, paarden en var kens. Te midden van die taferelen, waar het woord „ontstellend" vee! en veel te zwak is, doen zij het werk. dat gedaan moet worden. Zü bergen de ontzielde lichamen van die honderden dorpelingen terwül er een stilte van de dood over-de woesteny hangt. Hoge laarzen dragen z(j en rubber- handschoenen. Zjj wassen zich voortdu rend met ontsmettende 'stof, omdat het gevaar voor: besmettelijke ziekten niet denkbeeldig is. Zie verder pagina 3 Informaiiot overgeëvaeueerden moe- ton uitsluitend - worden ingewonnen - bij hot Nederlandse Rode Kruis, Prinsosso- gracht 27. 's-Gravenhnge.; Het dodencijfer van Gocreé-Overflakkee stijgt onrustbarend: Oude Tonge 362, Stellendam 106, Nieuwe Tónge S7, Middelharnis16. In sommige plaatsen is 80 tot 90 procent van het vee omgekomen. Overal staat het water aan weerszijden tegen de dijken en alleen de Noordpunt van het eiland bij Ouddorp en het Goereesche Hoofd staat nog droog, Het is niet te zeggen, wanneer de enorme schade zal zijn hersteld. De eilandbewoners rekenen er "niet op, dat er voor de zomer maar een kans op herstel ls, doch de Rijkswaterstaat is niet zo pessimistisch. y :i Het ontbreekt déGoereeërs nog steeds aan "zwaar materiaal, waarmee zij de zee binnen hun dijken "te lijf kunnen. Alles is' nog' provisorisch. Ongetwijfeld is het aantal dijkbreu ken langs de Öosterschelde het grootst. Er staat hier ook een sterke stroming, zodat .deze dijk wel het' moeilijkst te repareren zal zijn.- /:<iO;.srx:f f. De burgemeester van Middelharnis heeft gisteravond- in zijn dagelijkse persconferentie medegedeeld, dat er reeds verschillendë personen' gearres teerd zijn wegens plundering Dit hééft tot gevolg, dat er geen vreemdelingen op Flakkee meer 'zullen worden toe gelaten. De mannen en vrouwen van net eiland zijn al voor een belangrijk deel geëvacueerd. De bedoeling is.1.dat al leen dé jonge mannen zullen' achter blijven om aan het herstel van dé dijken té werken'. Alle vrouwen en kin deren sn ook allé ouden van- dagen zullen worden geëvacueerd. Z.K.H. Prins Bernhard is heden op nieuw naar de rampgebieden ver trokken.- Hij zou per- hefschroefvlieg- tuig die plaatsen bezoeken, welke niet op andere wijze te bereiken zijn. Ook gisteren heeft 'de Prins op deze wijze contact gehad met énige; geheel afgesneden dorpen en huh burgemees ters.. -• 1 - Laat in de namiddag zou' de- prins weereen vergadering-van Het rampen fonds presideren.; Het ligt in de bedoeling;-deze dag indeling' de i eerstkomende ,:dagën,met uitzondering van aj. •Zondag, te hand haven.' -i .'d'Ó;'.oiV-r-s-' De afvoer van cadavers is. in voilé gang," terwjjl op Melissant - én andere droog gebleven plaatsen reeds slacht offers van de ramp begraven zijn. De Amerikaanse genie, die tér plaatse aanwezig is, werkt met groot materiaal aan het herstel van de dijken bij .Mid delharnis én. Stellendam. Zij heeft' ook voorgesteld de cadavers ter plaatse te vernietigen met vlammenwerpers. Over dit aanbod is nog geen beslissing ge- nomen. -v^fe'li: Gistermiddag heeft Prins Bernhard per helicopter Middelharnis bezocht. Hij maakte een vlucht over het'ver dronken land en haalde o.m enkele geïsoleerde personen uit Nieuwe Tonge. Toen bekend werd, dat dc K.L.M. gra tis vervoersruimte'- beschikbaar zou stel. len over haar gehele luchtnet voor het vervoer van goederen naar ons land, bestemd voorde noodgebicdcn. werden dc K.L.M.-yertegenwoordigcrs .over de gehele wereld overstelptmet aanbtedin - gen om van deze, gelegenheid gebruik Ie maken. In enkele steden, onder meer te New York. Curasao en Londen, is het aanbod niet té verwerken, omdat de vervoersca paciteit zulks niet mogeiyk -maakt. Langs het gehele luchtnet van de K.ij.M heerst een enorme 'activiteit en vliegtuigen onder meer uit: Curasao, Frankfort,' Kopenhagen, Londen, Miami; New. York, Milaan, Montreal, Rome, Sin gapore, Stockholm, Wenen, Zürich en Paramaribo - hebben alle beschikbare ruimte benut en brengen goederen vuor dc eéivuffon- gebieden me" n»ai: óns lanct De vertegenwoordigers van de lucht- vaartmaatschappij hebben inlichtingen «intvan^en é'elkr "oedcren prioriteit heb ben. De lading van de vliegtuigen be- staat voornamelijk: uit verlichtingsappa- ratuur rubberboten, jute zandzakken, lakens en dekens. In samenwerking met het Nationale Rampenfonds is een regeling getroffen om middenstanders, die door de waters nood materiële" schade hebben geleden en financiële moeilijkheden ondervin den, te helpen om hun bedrijven aan stonds voort te zetten. Voor deze hulp verlening gelden de volgende regelen: 1. De regeling geldt voor winkelbe drijven, ambachtsbedryven, grossiersbe- drüven, dienstverleningsbedryven e. d„ die door de ramp 'zün getroffen. 2. De slachtoffers kunnen, indien zy als gevolg van de ramp financiële moei lijkheden ondervinden, by de directe voortzetting of hervatting van hun be- drijf, renteloze voorschotten ontvangen voor de aanvulling van voorraden, her stel van machines,- bedrijfsinrichting e.d. Ons werd gemeld, dat alle verkeer over de Spijkenisserbrug over-de Oude Maas is verboden wegens de werk zaamheden aan de dijken en de' slechte .toestand ,van dijken en - wégen; - 3. Het aan aanvragers" te verstrekken crediet zal in het algemeen maximaal 4000 gulden bedragen. 4. Eventuele latere uitkeringen voor geleden schade zullen worden aan-ge wend tot aflossing van de opgenomen credieten. 5. De credietaanvragen zulleii worden behandeld door deNederlandse Midden- standsbank. Aanvragers kunnen zich van Zaterdag 7 Februari af wenden tot'het dichtstbijzijnde kantoor van die bank bü hun plaats van inwoning; De bank heeft o.a. bijkantoren In Vlaardingen, Rotterdam. Dordrecht, Breda, Goes, Mid delburg, Terneuzen en Gouda; Van onze correspondent." ~-t Van het te Delfzijl thuis behorende motorschip ..Salland" (300 ton) -.zijn, twee sloepen op het- strand bij Katwljk aan- gespoeld. Hetschip met zeven man 'aan boord, was met' kiei'onderweg'van Enge land naar- Zweden. "Hét ergste": wordt gevreesd.:-. - v.« i r.~M 'ii' 2.K.H. Prins Bornhard 'ïhéeöjigliitèr--^^ avond via de radio raedegedeèIdi!MatjhëtT Nationaal Ramponfonds lot:j dat tijdstip; toe.een bedrag-.van:ruim j llAOO.OQOheeft^ geboekt. Hierbijzijnalle: bedzagenéinA|i begrepen. De toegezegde bedragen^sijnf.^ in dit cijfer - nog .met; lv«wAad^^^Ém| Het blijkt, dat in Friésl,-- .-' 'woór^re beeldige wijze isgeofferd.'In.'deze^pró-sl vincie is tot nog toe meer' danyeen-milA® Hoen gulden: voor hét Rarnpenfonds jbi' ecngebracht. InOoststellingwegf'?(1750._ inwoners) werd 86.000 ingezameldiïDë& 5000 inwoners van HémelumerjOIdëphaértri en Noordwolde-' gaven ..samenï;J-:c33.500;?t Een van de armste gemeenten van.-Fnés^ land, Opsterland (20.000inwoners)';,bracht;; 35.000 bijeen. Westérbork :,in Drente gaf 41252|'<iafi is ongeveer dertig".- gulden per^gëzini;ÏDei(K collecte, by ,de"Fordfabriekéri"ttavAiiistëé^^ dam bracht 37.000 .op, >aarvan./; 13^00)? of 20 gulden per. persoon"'.—Svan Xri personeel en 23,500 van de idirectleiy^SL Gedep. Staten van Gelóèrlahdji-hëbben-S het Nationaal Rampenfonds;:langs-'.fele-fe grafische weg laten weten, dat'dteStatenS|« van dïl gewest het fondsveuïbëdfagivan'ëM 250.000 in uitzicht ,8feltetiï''Aii^|sAstdSpjj 'mm 2: Be' niinister-presidenthëeftfeMnféel voorzitter der Tweede Kameri mèaègét'l deeld, rdat: hjj Vooraemêiw.jtaïSeMi^notai met-betrekkingtotde.watershobdlaanlï de Kamer-te doen toekomen.'-Deze:'nota-::li zal - Maandag, S Februarl,; a^; aan - déilê^Wn iden-1worden.:toeg'ezonden,,:!\:yaS®®!^^®| "•'-Dec voorzitterzalin'-'dc'.",vêrgadenn^^ van aaA Dingdag vóorsttllénSdeï'èirnSUra onmiddeliyk aan de orde ie stellëiü^tgPÉi ......S&ö-SSS?®

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1