öra et labora BAGGERVLOOT NIET NAAR BRAZILIË ONS LAND KAN KARWEI AAN Afslniting der zeegaten? Dodental 1372 li Zwaar g^trofieif Oude Tonge begroef éerstó doden 1 Giro-nummers m sar m IN ENKELE MAANDEN DROOG DAG EN NACHT 9575 412739 wmmÊ Kerkhof is niet meer te vinden Toestand in Nieuwendijk verbetert, water zakt zaam Bijna lZ millioeh voor Rampenfonds! m '':"1|liÖi®éiÉ^^fei^*E^ ZATERDAG 7 FEBRUARI 1953 ELFDE JAARGANG No. 2384 Weerbericht M, Treinverkeer tussen Rotterdam en Dordt Nat. Rampenfonds „Trouw" In Krimpen a.d. IJssel vier doden Eisenhower benoemt hnlpcommissie 433 Slachtoffers.op Goeree-Ovérflalskeé mm Nationale gedenk ^Sbs èlSS mm week Op onze tocht door het zwaarbeproefde eiland ontmoetten, wij de' directeur van het bedrijf, die ons.-zeide, van mening te zy'n, dat Flakkeè; in enkele :maandemdi'i^;:k&!^i£^ van Zuid-Holland jhe«^ het^gehelè -'plarure gerei e he*. Kiwriberl^rit'* kunnen wordenaangepakt, (Voor slachtoffers van de watersnood) Voor getroffen gebieden Sgpf "i rMS Maar gat in Kildijk is nog lang niet dicht Dorp des doods Veel helpers SMëppiri -•"Bq het Nationaal Bampeirfqnils: was tot gisteravond/-een/ybeï^lfjii; van I 16.900.000 getelcfö 9 Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 29215 CS li Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30—1930 «sr Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 29216 's-Graveahage: _Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Advertentie-afd.: Tel. 114401 Abonnementen en Expeditie: Telefoon Hó-(SS Schiedam; Lange Kerkstraat 24b Tel. 67382 Abonnementsprijs 49 cent per week, ƒ2.13 per maand. 6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent Hoofdredacteur: Dr. J. A. B. J. S. BRUINS SLOT. Geldig van Zaterdagavond të't Zondagavond (opgemr' te 10 üiIrV^H H' •Jv': ir-' - v<v AANHOUDEND'VORST Opklaringen, maar ook enkele plaafetlpe. .attgeüw- y buien en hier en daar tijdelijk mist. Weinig wlna,^In^.. de kuststreken lichte tot matige vorst, elders, land matige tot strenge vorst. va 'iiwSaRj f4 BK O Uitgave: N.V, Dagblad;' TB7ANNEER wij aan de watersnood denken dan hebben wij de neiging om te denken alleen maar aan dood en ellende. Dan denken wij aan mensen, die in bomen en op zolders verkommeren. Aan mensen, die berooid zijn van alies. Aan verkleumden, aan -mgeluk- kigen én aan mensen die niet meer weten waar zij het moeten zoeken. Dan denken wij verder aan redding en aan hulp. Aan soldaten en aan bur gers, die in vliegtuigen en in boten redden wat er te redden yalt, aan col- lecten en aan inzameling van goede ren en,ook aan de hulp die de over heid biedt. Dat alles is goed en prachtig. Een tocht door een gedeelte van het ondergelopen land heelt ons ech ter ook iets anders doen zien. En'dat andere, dat is de energie en het organisatietalent van de bur gers van de ondergelopen gebieden. Een' energie en organisatievermogen, dié geleid worden door de besturen der getroffen gemeenten en der wa terschappen, gecoördineerd door de Provinciale en de Rijkswaterstaat. TT/IJ zün in deze en in gene gemeente geweest. En wat ons daarbij trof is de flinkheid en de kordaatheid van de getroffen mensen zelf. O zeker, men is nog als men er over spreekt onthutst over de ramp. Men is stil wider de grote ver liezen aan doden die in talloze ge- meenten geleden zijn. Maar men is mei bij de pakken neer gaan zitten. Menis weer aan het werk. Wij spraken een burgemeester een man die wy reeds kenden van uit het verzet, —iemand die dus wist van het nemen van verliezen en van dan toch blijven doorvechten. Die maar van één ding zeker was, namelijk zjjn gemeente weer boven water helpen. Éndie daarmede "dan ook weer aan de gang was. fRj probeerde alles te doen wat nodig was om ziekte en ellende te vodrkomen. y Hy probeerde zoveel mogelijk met eigèn krachten, uit de eigen gemeente, de gaten te dichten en het water te •doen: afvloeien. Hjj probeerde niet te speculeren op het medelyden van' de* landgenoten, hij zaaide geen paniek coder de eigen inwoners. Een avondklok was in zijn gemeente niet" nodig en' iedereen was aan het werk ,en iedereen werkte als een ;;Zo is Nederland op zyn best,: 'isjsijr bóe Nederland onder' de :'rampspoed zich goed gedraagt.' En in.hot bjjzowdèr geldt'die vréug de ten aanzien van hen die door de ramp' getroffen, zijn. Eb de kracht weten op te brengen om niet bij de pakken néér te zitten, maar die nu op de djjken staan om de gaten te dichten. Wij weten wel dat zü het niet alleen af kunnen. Dat weten zij ook wel; Maar het is een' geweldig iets dat zij niet murw geslagen iijn, dat de kem van debevolking der getroffen ge bieden onder'hun bestuurlijke leiders in de strijd om het herstel voorop 9taat Hulde aan doe mensen t lUTORGEN is het Zondag. Er. dan zit- iTJ- ten wij met het leed en de zorg van ons volk bi de kerk. En dan bren gen wy dat leed en die zorg aan de voeten van Hem,; Die het al regeert en zonder Wiens wil geen haar van ons hoofd wordt gekrenkt. Wij kunnen dat alleen - als wij aan het „Ora et Labora" getrouw, aan het bidden ook het werken paren. Dat geldt voor ons volk als geheel als wij bidden en offeren. .Dat geldt wel zeer in het bijzonder voor de- bevolking der getroffen ge bieden. Zy heeft het evenals wij beide nodig. ;Er is een,nauwe relatie tussen het bidden eri het werken. Laten wij het noch uitsluitend in het ene, noch uit sluitend in-het andere zoeken. Laat er een goede verhouding tussen beide zyn. Dan komt deze ramp terecht. Definitief herstel van de dijken Woensdag op Noord-Flakkee xmMm Van een onzer verslaggevers) Op liet geteisterde Goeree-Overflakkee zal volgende Woensdag met het definitieve herstel van de dijken begonnen worden. Een grote vloot, bestaande uit baggermolen, zand' zuigers, zgE. zeilvarende bakken, sleepboten, graafmachines en bulldozers alsmede woonarken om bet personeel in onder te brengen, zal bij het kritieke punt Den' Bommel op Noord- Flakkee worden gestationneerd, waar mi als een waterval eb en vloed nog doorheen spuiten. v*,/ Al dit materieel van het internationale aannemersbedrijf Boltje en Zn te Zwolle lag klaar om naar Brazilië; te worden overgebracht, waar door dit bedrijf een millioenenproject wordt uitgevoerd. Het zal nu onmiddellijk in Nederland- worden ingezet; In totaal zullen bij Den Bommel driehonderd man geschoold per soneel gaan werken. Er zal dag- en nacht, ook 's Zondags, worden gewerkt. Het zand zal worden gebaggerd alt het Haringvliet en de dijken zullen hoger worden dan voor heen. De heer Boltjè gaf ons ten slotte als zijn mening te kennen, dat bet zg. Drie-eilandenplan een grote zee dijk voor de Zaidhollandse en Zeeuwse eilanden bij deze gelegenheid dient te worden aangepakt, opdat een ramp als deze week geschiedde in de toe komst vermeden kan worden. Ingaande Zaterdag 7 Februari zullen de treinen op het baanvak Dordrecht- Rotterdam weer volgens de normale dienstregeling rijden. Evenwel moet een achttal treinon tot nader order uit vallen. De stations kunnen hierover in lichtingen verstrekken. Het treinverkeer tussen Roosendaal en Zevenbergen zal op Zaterdag 7 Fe bruari om 13 uur over dubbel spoor normaal worden hervat. mmmm Gistermiddag werdenop hét-Paleisaan het Lange Voorhout te Den Haag de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Foster -Dulles, - en de .directeur van "de Amerikaanse hulpverlening.aan het buitenland, Stassen, door HM. de Koningin ontvangen. V.l.n.r. Seldcn Chapin,ambassadeur van .Amerika, Foster Dulles, HrM. de Koningin en Stessen, - In tegenstelling tot andersluidende berichten, deelt de burgemeester van Krimpen aan. de IJssel mede,- dat het aantal slachtoffers in Krimpen aan de IJssel vier -bedraagt. - President Eisenhower heeft oen ka- binelscommiiiie ingesteld, die plannen sal maken voor hulp aan de dooi de overstroming getroffen gebieden in West-Europa (met inbegrip van Grool- Britannië). In een verklaring van het Witte Huis wordt gezegd, dat het kabinet eenparig van oordeel is, dat het Amerikaanse volk de getroffen 'gebieden wenst te helpen. voorzitter van de commissie is John Foster Dulles, de minister van Buiten landse Zaken. Leden zy'n Charles Wil son, minister van Defensie, Ezra Benson, minister van Landbouw sn Harold Stas sen, directeur van bet bureau voor de wederzijdse beveiliging. De commissie- heeft opdracht de fei ten na te gaan en aanbevelingen te doen omtrent de wijze, waarop de slachtoffers geholpen' zullen worden- Na een vermoeiende en koude .tocht,.7' over hettester arriveert 'een aantal-}; Zeeuwse vrouwen in hetevactiattego; hied. Bijgestaan door hulpvaardige - j tairen, klimmen zij langs een.- ladder/ - r van de duck naarbenedcnt\jAS' Het totaal aantal genoteerde. slachtoffers bedraagt thans i'1372|; Uit de volgende^laatóën®bOTaii men nog: aanvullingen'f bhhi'éh: Krimpen aan de /IJssel,:'4;yDó*^: drecht 1; Kerkwerve ..3;:?|5t.".:Pi|ii^&§S lipsland 3; :Zuidland 1. ':^7c.héél; ..'Uit\de;ons'i,thansi /terybeschiWtlnfe^ slaande gegevens blijkt, c n' >ie' meeste slachtoffers gevalleny znrtfe|| op het eiland Goeree en'pyeafli&|pf4 kéè hl 433. J „t|W -■"VV 7.V":.:i V'" Over d# andere eilandcn"en"g8bSed«tf.j./ rijn-.-'de;cijfer», attó.yélstt Tholen304?.Brabant: 187}.Hoëlc»ewaaid,;;^' 144;Schouwen-Dolveland llS;.',,Nod*d'*,§», Beveland-élj - Voorne-Putien/rWU-Zuiat^® Beveland 26; Zuid-HoUiuid>'18;/>>.Oo»t-;j/5 Zeeuw»ch-Vlaander9nr".12;ijTJ*»elinbnde;?'(i 10; St.PhilipsUnd9;"; Noord-HoUaiuIg,BrS Walchexen-S: Alblaxserwaard:r4;ï»EMÏd:p|| ■vanHeusden f en' Alfena 3:'Tlangeiiië^ fen 2:; Beijerland 2; Aange»j>b«IdfeTan| De omroeper van Oude Tonge" ging Vrijdag door het dorp "met een droeve boodschap: Om 4 uur zouden de' eerste slachtoffers van de overstroming begraven! worden. Dertig van de," volgens schatting van de burgemeester A. D. van Dijk, twee a driehonderd, die een hoge tol aan het watergeweld hier hébben moeten betalen. Van het achterland waren doodkisten naar het zwaargetroffen plaatsje gebracht en op een eenvoudige schottekar werden daarin de doden naar de Spnidfjk gebracht, waar ze hun laatste rustplaats hebben gevonden. Op de dijk, die voor vele honderden deredding heeft betekend, maar die toch niet heeft kunnen verhinderen,dat Oude Tonge waarschijnlijk het zwaarstgetroffen plaatsje in deze' nationale ramp is geworden. Het kerkhof is in het \yate'r niet meer terug te vinden: daarom stonden Vrij dagmiddag de 126 inwoners, die nog achtergebleven zijn; met gebogen hoofd in de gure wind op deze dijk, waar-nie mand eigenlijk de moed had iets te zeg gen.' Burgemeester Van Dijk bracht het tot enkele sobere woorden. Hij zal deze nog vele malen moeten herhalen, als straks de andere doden geborgen zijn. Boven het plaatsje zweefde een heli copter, toen pastoor Hofstede het Onze Vader las. Het waterklotste tegen de dijk en wiegde op zijn golven honderden De toestand te Nieuwendijk is iets ver beterd. Het water is aanmerkelijk ge zakt, het staat in de buizen nog onge veer 60 cm. hoog. De materiële schade is op geen tonnen te schatten. Door een diep gat in de Kildijk gaat de vloed- en ebstroom heen en weer. De dijkwerkers zijn weliswaar bezig röswerken te vlechten en zinkstokken te maken, maar niemand kan nog bjj benadering zeggen wanneer het gat dicht zal zjjn. De Buitenkade is het zwaarst geha vend. De stormvloed heeft hier een gat van 40 m. geslagen. Verder zijn er tal loze kritieke plaatsen in deze dijk. Ver schillende huizen hier zijn volkomen verwoest of onbewoonbaar geworden. Ook hier zijn de arbeiders echter aan het herstel begonnen. Een onafgebroken stroom, zware trucks brengen zandzak ken en zand naar deze dijk. Met dit materiaal dicht men de kleine gaten en weggeslagen delen. Daarna kunnen;de stenen en het rijswerk wor den aangevoerd om het grote gat-te dich ten. AUe-lof komt de Stoottroepen toé, die hier goed werk verrichten. De voedselvoorziening is alleszins be vredigend. Door de snelle hulp is er geen gebrek geweest. De watervoorziening was weer spoedig intact, maar de eiectri- sche stroom is volkomen afgesneden.' Met nchtaggregaten draait men stroom. j De Rode Kriiis-post weert zich prach tig. Een korps ult Heusden-heeft dag et nacht gewerkt om in de nood van de be volking te voorzien.' De grote mildheid uit Boxmeer en andere plaa/tsen maak ten het mogelijk dat er zoveel kleren, beddegoed en ledikanten konden worden verdeeld. Een afdeling van de verbindingstroe- pea zit dag en zacht by het ontvang- en zendapparaat. Oók deNat. Reserve verricht uitste kend werk. Sergeant Majoor Verhoeven patrouilleert 's nachts met zijn mannen te land en te water. Hij heeft zijn groep aangevuld met een groep reservisten en oud-militairen. Er is een avondklok in gesteld om de controle te vereenvoudi gen. Gelukkig vergreep niemand zich, tot nu toe, aan de eigendommen van een ander. De bevolking gedraagt zich waardig.' Velen zijn alles kwijt. De onbaatzuchtige houding van het overige deel der be volking doet weldadig aan. Rustig en energiek gaan de mensen hun gang, hoewel ze weten dat de moeilijkheden nogvele zijn. De gastvrijheid is groot Tenslotte gaat de dank der bevolking uit'naar de winkeliers. Velen van hen zijn ook- gedupeerd, maartoch hebben ze-voor duizenden guldens op crediet Na de Bondsdag hééft thans ook de Bondsraad het Nederlands-Westduitse verdrag goedgekeurd, waarbij wordt toegestaan,-dat vanuit Nederland kolen velden. in West-Duitsland worden, ge ëxploiteerd. - cadavers. Een grijsgrauwe meeuw, kwam uit het. niets aanvliegen-en wierp 'een schorre kreet in het gebed. - Vlootpredikant Kwakkelstein stond er in plaats van ds. Wolters, die-zijn.gezin- was wegbrengen. De predikant las Open baringen 7:917 en de Apostolische Geloofsbelijdenis. De woorden dreven weg in de wind over het wijde water, dat dreigend het graf omringde. Woordenloos trok de stoet van mannen' terug naar het dorp, waar een schot weerklonk. Een hond. stortte neer, een van de velen, die in Oude Tonge worden doodgeschoten, omdat de dieren aan de cadavers knagen, en daardoor een. ge vaar vormen, dat misschien nog'sluipen der en kwaadaardiger is dan; het water. Over de 7 km lange dijk, die begint bij Sluishaven, hebben wij Oude Tonge bereikt. Een kilometer voorhet. dorp is hij bezaaid met cadavers, beddegoed, meubels en stro, dat daar neergesmeten, is door golven en storm. Een barricade, die de weg ateiuit als een waarschu wing om dit dorp "des doods* niet te be treden. Oude Tonge is het ergste, dat wij tot dusverre in het watersnoodge- bied gezien hebben. Onder het stro op het water moeten nog tientallen lijken liggen. Men heeft ze ook gevonden in hun bedden, op de boerderijen en bij de koeien in de stal. Boerderijen en huizen staan op instorten en slechts.een aantal gebouwen, in de dorpskern rond het haventje is gespaard gebleven, al heeft daar het water, ook meters hoog- gestaan. De marine is bezig de cadavers te verbranden, die op hopen bU elkaar gelegd zijn. Een verstikkende walm hangt nog over de dijk. De geest van de dood waart nog over dit land, waar ihans helicopters landen en waar sche pen voedsel en materiaal binnenbren gen. Het eerste contact, dat het dorp'na de rampzalige nacht met de.wereld- kreeg, was Zondagavond vla een Belgi sche helicopter. De piloot vertrok snel weer om de droeve mare door. te geven en zo snel mogelijk hulp te'zenden. "Leidse studenten waren onder de eersten die hieraan land, kwamen en die thans afgelost worden om hun plaatsvoor militairen in te ruimen. Thans? zijn er. zoveel helpers,', dat. eg eigenlijk te véel zijn. Zij -kwam'en voor Oude Tonge te. laat, dochzij doen wat zij kunnen om de gesel te verjagen en de bewoners weer een gevoel van vei ligheid te geven, 's: Nachts slapen zij met tientallen ergens op een houten vloer of aan boord- van- de schepen.' die met hoog water het haventje kunnen; bereiken. Een' schip zat Vrijdagmiddag vast in 'de 'havenmond en-'belette een detachement militairen te vertrekken. Dergelijke tegenslagen worden echter in Oude Tonge. niet', meer geteld. Ge dwee gingen de soldaten de loopplank weer af in het.vooruitzicht van nog een nacht in hét 'dorp/ Nóg 126 van de 3000 bewoners van .Oude Tonge wonen thans nog -óp ditstukje Nederland, waarieder met eenbang- hart de weer berichten." beluistert,ën vurig 'hoopt op eenr-.lange periode met- weinig wind. bndfse Rode Kruis ""vVw I - f-."- - '^'5? Naar het A.N.P. bij inforrr de rsgeringsvoorhehtingsdienst neemt zal de -regering geen - instructie//^ geven om op de,.;nationale, gedenkdag, A-A Zondag a.s, de/vlag op dé .regeringsge-;*:: bouwen halfstok; te/doen'-warimrl^" -ï Op p een verlaten dijk hij-, .Oitde:Tong$ 'jhaal§-^„ Luchtopname ANE^fóto wordend«T-jnéruén^pérf:6o«i/ë^ëgW^a® i ;v. - esp&cSMm «RnMCBPSarfMÊa

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1