-- buiig weer -; Engelse Zondag R usteloze zwoegers aan de dijken Nota over de nationale ramp Dr. DREES: „Regering is trots en dankbaar" RIJK BEKOSTIGT HERSTEL DER DIJKEN Waar ziMen de "'ff evacues Koningin en Prins bezochten: wederom de nood gebieden - evacué's Krachtige Amerikaanse hulp: hondgenoten? aan Giro-nummers m m m si r mmm Watersnood bracht waternood Prins Remhard in Zuidland mmm MoejUjk probleem voor ons 9575 412739 'i DINSDAG 10 FEBRUARI 1953 ELFDE JAARGANG No. Weerbericht •„BEURZEN OPEN, DIJKEN DICHT Politieafzetting te Willemstad doorbroken Landbouwmechanisatie Ruim f 27.500.000.- i: Fr an se minister variti gezondheidaf getreden m Nat. Rampenfonds 1 OO mm Dr. Drees heeft gisteren- in een nota een overzicht gegeven van de evacuatie uit de rampgebieden. ontlenen aan de nota het vol gende globale overzicht: Volgens de nota van dr. Drees over de watersnood heeft de regering besloten de volgende maatregelen te nemen: 1. Zo spoedig Mogelijk zat een ontwerp-noodwet worden Ingediend, waarin een-centrale •.verantwóórdelijkheid voor het herstel van oe Reeds f 178.222,15 Dé Prins in Zeeland-.'. 1*^1 Nationaal Rampenfonds Het totale bedrag,' dat ;tot/èHi;^ met gisteren voor het Nationaal Rampenfonds is bijeengel' acht, t is f'27.558.000. Schaderegeling Gezondheid '-V-' 'i', -j -.ri f.Y.' „Trouw Voor slachtoffers van', de waters nood) vSSf Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 29215 (8 V) Postbus 1112 Postgiro No. 424510 Xtachtendienst abonnementen 18.30—1930 inr Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 29216 •«-Gravenhage: Huygensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: TeL 111892 Advertentie-afd.; Tel. It4402 Abonnementen en Expeditie: Telefoon 115488 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b Tel. 67382 Abonnementsprijs 49 cent per week, ƒ2.13 per maand, 635 per kwartaal Losse nummers 13 cent Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT. Geldig van Dinsdagavond tot Woensdagavond.' Veel bewolking met enkele buien. Langs .de kust van Holland en Zeeland' aanvankelijk nog harde, overigens krachtige tot matige wind, hoofdzakelijk tussen Zuidwest en Zuidoost. Weinig verandering: in temperatuur. Uitgave: N.V. Dagblad „Trouw*; BINNENKORT komt in de Tweede Kamer een nieuw ontwerp Zon- dagswe't aan de orde. Het is een merk waardig samentreffen geweest dat ook in Engeland de Zondagskwestie in het Lagerhuis op de agenda heeft gestaan. Er is een poging gedaan door een lid van het Lagerhuis om de „Engelse Zondag", de Zondag zonder toneel en sport, te doen verdwijnen. De poging is mislukt. Het voorstel tot het toelaten van meer openbare vermakelijkheden werd met een zeer grote meerderheid verworpen en zelfs het voorstel om een studiecommissie in, te stellen om het Zondagsvraagstuk nader onder ogen te zien, werd. zij het ook met een krappe meerderheid, verworpen. De zaak ligt dus in Engeland wel heel anders dan bij ons. U1 EN zeer merkwaardige beschouwing •f-' over deze gang van zaken troffen wij aan in „Het Vrije Volk" van ver leden Vrijdag. 'De zaak was nl. zo, dat de meningen over de Zondagskwestie in de drie Engelse partijen verdeeld waren. De partijen hadden haar leden volle vrij heid gelaten om in dezen te stemmen gelijk zij wilden. Dat is nl. in het algemeen in Engeland niet zo. Er heerst daar een zeer straffe party- discipline. Men herinnert zich nog wel dat daar kort geleden in de Labour- partij naar aanleiding van het optre den van Bevan heel wat over te doen geweest is. Bevan wilde een eigen politieke houding in de Labourfractie voor zich en zyn vrienden opeisen. Maar de party heeft hem gedwongen zich aan de meerderheid van de La- bourfractie te onderwerpen. Maar ditmaal mocht ieder stemmen, gelijk hy wilde.En dat had tot gevolg dat een grote meerderheid van conserva tieven, liberalen en socialisten zich voor de handhaving van de „Engelse Zondag" uitsprak. tt ET merkwaardige nu Is de con- clusie die „Het Vrije Volk" uit een en ander trekt. Het blad zegt: „Ziehier een iand met politieke partijen,'toegankelijk voor gelovigen van allerlei aard en buitenkerkelijken. Zij kunnen vraagstukken van levens beschouwelijke aard behandelen en beslissen, volkomen buiten de poli tieke sfeer. Zij kunnen ze dus zuiver behandelen op hun levensbeschouwe lijke waarde." ,'En:-*nu 'gebeurde het dat dit land zonder kerkelijke partijen de strenge EngelseZondag handhaafde, mede met spcialistische hulp. Eh dan besluit „Het «Vrije. Volk": „We wilden hiermee alleen maar aan tonen dat kwesties van levensbeschou welijke aard, juist volgens de ziens wijze der' meest rechtzlnnlgen.' veili ger zyn in een land zonder dan mèt kerkelijke partyen." TIE conclusie van „Het Vrije Volk" is, naar het' ons voorkomt, ver bazingwekkend, •In de eerste plaats heeft „Het .Vrije Volk" helemaal niet aangetoond dat ,het aan de afwezigheid van kerkelijke partijen wij zouden liever spreken van Christelijke partyen te danken Is'dat de Engelse Zondag gehandhaafd bleef. Zouden öe Britse Lagerhuisleden in meerderheid anders gestemd hebben als er in Engeland Christelijke en niet-Christelijke partijen hadden be staan? En zou in Nederland want „Het Vrije'Volk" is immers aan het ver- gelijkenl- de Zondag „volgens de zienswijze der meest rechtzinnigen' om de woorden van „Het Vrije Volk": te gebruiken, veiliger zijn als;'in Nederland alleen conservatieve, libe rale: en socialistische partijen be stonden? 1 ï:v Wy geloven er niets van. In ieder geval: hebben de liberale èn socialis tische partyen in Nederland binnen kort de gelegenheid om deze ons tot dusverre verborgen gebleven „meest rechtzinnige'zienswijze" te openbaren! •;v ÖE oorzaak van. het verschijnsel, dat zich in Engeland voordeed, ligt elders. In Engeland baseert zich de politieke partij formatie op een nationaal-tradi- tionele grondslag, die een uitgespro ken Christelijke-signatuur draagt.' De politiek en de politieke leerstel lingen worden in Engeland nog voor een belangrijk deel beheerst door deze Christelijke traditie. Daarin onderscheidt Engeland zich van de landen van het vasteland. Hier speelt het Engelse volkskarakter een rol. Maar hier speelt vooral een rol de afwezigheid van de geestelijke breuk, die de volken van het vasteland' heb ben geleden door de Franse revolutie en het verwereldlijkingsproces dat daaraan doelbewust van humanis-. tische zijde verbonden is. De Engelse maatschappij vertoont nog trekken van die geestelijke har monie die de samenlevingop het vasteland vertoonde voor de Franse revolutie. In Nederland en de andere v'astelandsstaten van Europa staat de Christelijke religie tegenover de valse religie van het humanisme met alle consequenties, die zij met zich brengen. De doorbraak heeft de strekking dat te verdoezelen. Onze politieke en geestelijke situatie van nu heeft een andere historische achtergrond dan de Engelse. Dat ver schil is niet ongedaan te maken. Ook in Engeland is er Christendom en humanisme. Maar_ in Engeland is het laatste beperkt in zijn armslag door de macht ener Christelijke tradi tie die in Nederland en ook in de andere landen van West-Euroia sinds anderhalve eeuw systematisch is on dergraven, aangevreten en ten dele vernietigd. Daarom staan de zaken hier anders en daarom wordt het optimisme van „Het Vrije Volk" door ons niet ge heeld.. De tijd zal het wal leren. H.M. de Koningin heeft gisteren een bezoek gebracht aan Hellcvoetsluis, Den Bommel, Willemstad en de Moerdijk. H.M. werd in.Hellevoetsluis opgewacht door hare commissaris in Zuid-Holland, mr L. A. Kesper, die H.M. gedurende de tocht door Zuid-Holland begeleidde. Om vier uur arriveerde H.M. te Wil lemstad,. Zij landde per helicoptère aan de Waterpoort ter plaatse, waar zij ont vangen werd door de burgemeester van Willemstad, de heer C. A. van der Hooft en diens echtgenote, alsmede wethouder -A. Dekkers en de gemeentesecretaris de heer-K. Dane. De Koningin begaf zich naar het gemeentehuis waar zij de thee gebruikte en wsar verschillende helps- „Van de bedragen, welke met het. herstel van-de dijken-in. Zuid- Holland en Zeeland gemoeid zullen zijn, is op het ogenblik, zelfs by grove benadering, nog goen raming te geveii." Aldus heeft de minister-president, dr. W. Drees, gisteren medegedeeld in een nota over de watersnood. De minister-president; zeide, dat de regering van oordeel is, dat de kosten van het herstel-yap-idoThoofd^en^huiten- waterfceringen geheel- voor Tekening TOi hét Rijk zuHén dienen te worden genomen. ï:',rr - '- - „De wijze, waarop het volk van Nederland en het buitenland te hulp zijn gesneld, vervult de regering met trots en dankbaarheid; Mogelijk gemaakte fonten zinken In het niet bij al het goede, dat Is gepresteerd" zeide dr. Drees. „De materiële schade is aanzienlijk, maar zij kan worden hersteld. Groter js echter het niet te vergoeden verlies aan, mensenlevens. Het laatst hieromtrent bekende cijfer Is 1395. Voor verdere stijging moet worden gevreesd." Ten aanzien -van "de verliezen van landbouw en veeteelt zeide dr Drees, dat rond 133.000 ha cultuurgrond door de watersnood, die ons land tróf» is geïnundeerd of geïnundeerd geweest Dit is 5.7% van het totale areaal cul tuurgrond in Nederland. De- verloren gegane voorraden akkerbouwproducten zijn moeilijk te - schatten. Voorlopige taxaties met betrekking tot de veeteelt wRzen op een verdrin king van 25.000 runderen, 15.000 a 20.000 varkens, 2.000 i 3.000 schapen, circa 1500 paarden en ruim 100.000 hoenders. De verliezen aan verdronken vee *Un vooral ernstig op de eilanden. Flakkee en Schouwen en Duiveland, terwijl i o«k in West-Brabant aanzienlijke verliezen aan vee te betreuren zijn- Van het rundvee Is op de genoemde eilanden vermoedelijk SO a 90% verloren gegaan. Ten aanzien van de dijken merkte de minister-president op. dal de toestand in het algemeen enigermate is gesta biliseerd. In Zeeland is het eiland Schouwen en Duiveland zeer zwaar getroffen. Hier is een tweetal dijkgaten ontstaan.-waar van het dichten bijzondere moeilijkheden zal bieden. In het Oostelijk gedeelte van Zuid- Beveland worden een paar dijkgaten aangetroffen, die grote zorg baren, al is de diepte daarvan thans niet over matig groot. De oppervlakte, die door deze gaten wordt geïnundeerd, ts ech ter zeer uitgebreid.- Op Walcheren is men de situatie weer nagenoeg meester. Op Goeree en - Overflakkee is een groot aantal gaten in de dijken, gesla gen. Het dichten van het merendeel dezer gaten-zal niet op ernstige bezwa ren stuiten: een drietal is echter van. zodanige omvang en de daarin optre dende stromen hebben zodanige-snel heid. dat hier grote moeilijkheden kunnen optéden. -' 'De duinen langs de.gehele kust heb ben het zéér zwaar moéten ontgelden. Het zal nodigzijn; dat de afgeslagen duinen weer op de'daarvoor geëigende; wijze zullen worden bijgewerkt. watervoorziening en in de afvoer e destructie van verdronken vee. Kritiek is - de- toestand - nog -op - Wal-, cheren,-waar het pompstation van- Mid delburg door zeewater ...werd .over stroomd, terwijl:., de., bevolking nog voltallig aanwezig is. De waterleiding van Vlissïngen- is te - gering - van- capa citeit voor het gehele eiland. De minister-president zegt 'tenslotte in de nota. dat de wijze, waarop ons volk met de slachtoffers 'meeleeft, de betoonde hulpvaardigheid en offervaar digheid, de vaste wil om het herstel* met volle kracht aan te'vatten; ondanks het geleden "leed, beloften -inhouden voor de toekomst. Ondanks sneeuw en motregen, koude en troosteloosheid wordt hard gewerkt aan het dichten van de dijk op. het eiland Tholen. Burgers sloofden zich in 'niet mindere mate tril dan de Neder- landse.en buitenlandse militairen. n-i 1 l*TjTiS.Z-'-> - - De evacué's uit 'Schouwen en .Duive- ta.nd.zijn. naar .Utrecht geVöërd, vanwaar zij ~.bver:-d«r'; orpiiggë'ndeyg^neenteo ,-zijn verspreid; r Ovêrlgëns"^zyn'"roe 'meeste evacué's uit Zeeland -veor zover - rij niet- in die., provincie'zijn ondergebracht; opgenomeo in gemeenten In Noord-Bra bant. ,lV t De - getroffenen van - de Zuidhollandse eilanden zijn,' voor-zover-zy niet in.de naaste omgeving zijn -ondergebracht, in hoofdzaak - via- opvangcentra ter plaatse in Brielle, Rotterdam en 's-Gravenhagé geplaatst, alsmede ineen aantal ge meenten in de omgéving daarvan. - - Gegevens hieromtrent, voor. - zover thans bekend, rijn als volgt: aantal ge- evacueerdenopgenomen in: Zeeland 9395 uit Zeeland. N.-Brabant 26578 grotendeels afkomstig uit N. Brabant én Zee- - - land, ten dele ook uit - Z.-Holland, - Z.-Holland 24096 grotendeels uit Z -Hol land, ten dele uit Zee- V, - land; -- - Utrecht 5729 afkomstig uit Zeeland, ten dele uit Z.-Holland. 2. dijken wordt geregeld. - Het herstel van de "dijken wordt onmiddellijk en zo snel mogelijk ter hand genomen. Indien de nodige snelheid van deze herstelwerkzaamheden zulks, vordert, zal de uitvoering van de Zuiderzeewerken worden getem poriseerd., J. In algemene-zin zal worden onderzocht óp welke wi)« hernaiuig van een ramp als deze. kanworden voorkomen. Ia het bijzonder zal dit onderzoek zich ook uitstrekken tot de mogelijkheid van een afsluiting der' zee-armen. Het bedoelde onderzoek'zal terstond wor den aangevangen en met-voortvarendheid worden voortgezet. Maatregelen, dte strekken .tot het verkrijgen van een verhoogde veiligheid met betrèkklng o.a. tot dé hulpverlening, organisatievan de waarschuwingsdienst, enz. .zullen worden genomen. 5. -Maandagavond hebben de gezamen lijke omroepverenigingen de - grote radio-actie „Beurzen open. Dijken dicht" voor het Nationaal Rampenfonds Ingezet mét een programma, dat een belangrijk aantal suggesties bevatte, maar ook reeds financiële vruchtenafwierp, dank zij spontane reacties uit luisterend Ne derland, i Het nieuwe telefoonnummer- in Hil versum, dat aan deze actie-door PTT ter -beschikkingis gesteldhet eerste Hil- versumse nummer met vijf cijfers: -10101 deed reeds verscheidene telefoontoe stellen tijdens de uitzending rinkelen Het werd,-dank zij een slotgift :van een ton, door eenontroerd luisteraar Zondag aan.: prof.- J. B.. Kors,- voorzitter der NR.Ü. -na de réde van de .Konin gin toegezegd,op déze v eMate,-avond; Dag^^^yzo^wer<rfmeec^eiee^Jvzè" d^ör de tadio .dés ,avonds ,in .eèn .'„béurSr thennometerrr,de'stand'van het fonds van*"deze- radio-actie- worden -bekend-ge maakt. Girostortingen mogen zonder frankering 'worden gedaan. (Van, onze speciale verslaggever.) Hedenmiddag om kwart voor twee landde ia het zwaar geteisterde Zuid- land, op het eiland Putten, juist op de tramdijk voor het huis van de-dorps dokter, een helicopter, waarin Z. -H. K. Prins Bernihard gezeten was. Spoedig nadat de: prins uitgestapt was, werd bij met vele vragen bestormd door verschil lende bewoners - van de gemeente. Do prins onderhield zich geruime tijd met de dorpelingen en informeerde uitvoerig naar het gebeuren in de nacht van Zaterdag op Zondag 1 Februari en naar de ontwikkeling van de toestand sinds de ramp. Burgemeester L. de Kool, die inderhaast „opgetrommeld" moest wor den, sprak later-met de prins en gaf een uiteenzetting van de watersnood -in en rondom Zuidland. Twintig mensen levens waren in; zijn geniéente te:betrèu- ren, .terwijl' 1200 stuks vee verloren gingen. p - De prins maakte vervolgens een wan deling over -de Ring en de drooggebleven straten van Zuidland. Hij sprak de samengestroomde menigte bemoedigende woorden toé. -> fn de loop van'de'-middag vertrok de helicopter in de richting van Simons- haven. ters en helpers aan haar werden voor- gesteld. Daarna maakte zij. een .kleine rondwandeling door de gemeenteen zy bezocht de opgeworpen dam aan de'land-;;:; poort, vanwaar zij een overzicht 'had op de ondergelopen polder van de West-, hoek. Vervolgens begaf zij rich*-aan t.: boord van een vaartuig van de Rijks-^^.: waterstaat en vertrok zij in de richting van de Moerdijk. 1 Zii was in gezelschap van mevrouw H. Smitt-Avis, particulier secretaresse. :De^ bevolking was zeer enthousiast, politie- afzetting werd doorbroken en de geuele;.; bevolking, vooral de kinderen,- juichten Hare Majesteit hartelijk toe. - -Tj Prins Bemhard heeft gisteren; weder-.:;"" om enkele plaatsen in het getToffen::ge-";;,5 bied bezocht. Na onder zeer slechte weersomstandigheden van - Soesterberg te jv;; zijn vertrokken, landde hij op het vlieg-.:.; veld Woensdreébt en hij vertrok- vandaar per helicoptère naar de Zeeuwse eflan-*' v den. Allereerst begaf Z.K.H. zich naar Zuid-Beveland,; waar hij dé plaatsen RU- -; land-Bath. Hansweert, Baariandt, Elle-;, woutsdijk en Wophaertsdijk bczociit. Vervolgens stak hij over -naar Noord- - Bevéland, waar hij achtereenvolgens;: landde te Kortgene en CoRjnsplaat.;DaarS®; na bezocht Prins Bernhard Zierlkzee eh SintPhilipsland. In al deze plaatsen sprak hij mét :ycr->;,' schillende inwoners en hij nam het her-., stel van de dijken in ogenschouw. Vol gens Z.K.H. was de stemming onder; .de.;: bevolking uitstekend en men werkte vól enthousiasme aan het herstel; ;van:f.de. dilken.' Te ruim 17 uur landde de Prins, op hét vliegveld' Ypenburg, waar hij -de;fverga-?:4tfg§g dering van het bestuur van het Rampen- fonds presideerde en waar hij oiai-even- (Van onze Haagt» redacteur) -Tussen de regeringen - van Nederland en van de Ver.-Staten is overeenstemming bereikt, over het besteden'van 150.000 gulden .van de tegen-waarderekening der Amerikaanse doIlarhuTpi'voorjVhët: bevor-f 'dèreh vah een beter gebruik' 'van' tracto ren en- werktuigen in de land—en tuin bouw: Het geld.zal-gébruikt worden- voor het organiseren van nieuwe en het uit breiden van bestaande cursussen.., - B als de vorige dagen verslag uitbracht van zijn bevindingen in het getroffen bied. t ;TV-; *'..H -"-1- v'-'J DerFranse;*minister/:;vaniflGëzondhëi4^ André Bóutemy, tegen ,w4ein-dé'inatioySg nale vergadering de laatste tljd:;crItia!cS§ iis".uitgebracht,omdat hij;ambtenaïof.jgë4® weest is- van i d~ .«jm- e Ma'aridagavpcd (Van een verslaggever):' E»n van d» - movilijlcite probl»m«n, ;di» da Nederlands» regaring dezer da gen heefl op le lossen, Is wel de tuiste beantwoording van' d» -buitenlanders, die per brief - of telegrafisch huisvesting aan evacué's hebben aangeboden. Uit-Noorwegen, "Italië, Oostenrijk en België werd -bericht, ontvangen.- dal men daar enige kinderen uil de nood ge bieden gastvrijheid - wil verlenen. Een Nederlander, die in Frankrijk een bui tenverblijf bezit, bood aan een tiental geëvacueerde gezinnen een -lijdelijk.'on derdak aan.-zulks geheel op - kosten van hef departement waarin het - builen ge vestigd is. Zelfs - de' reiskosten souden worden vergoed.- f Maar de Nederlandse regering moet al deze aanvragen ,van. de hands wijzen. En zij moet dat doen op een' wijze, die het buitenland niet voor-het hoofd stoot. De 'blijken .van sympathie en medeleven die worden ontvangen, zijn zo.- ovezslel? pend, dal men er .geen raad;me* weet Men wilgraag - iedere hulp accepteren, maar op het punt v.anhuisvesting: dat velebuitenlanders als urgent - beschou wen moet men weigeren. Met man. en macht wordt, gewerkt, aan hevdichten van het gat bü'Papendrecht. Een zirrkstuk ligt: gereed' om tegende dijk tot zinken te'worden gebracht'. Met volledige instemming van het Nationaal Rampenfonds ;is vastgesteld, dat tot, de taak van dit fonds in: .de eerste plaats zal behoren de leniging van de*nood: en de vergoeding van schade in de persoonlijke sfeer. d.w.z. levensonderhoud, kleding, dekking, schoeisel en huisraad. .- Daarnaast zal. aldus dr Drees, op de overheid een uitgebreide taak rusten om door de verstrekking van bijdragen het economische leven in de getroffen gebieden weer op gang te brengen.'Wat dit laatste betreft, zullen voor niet door verzekering gedekte rampenschade, in de privaatrechtelijke sfeer, regelingen moeten worden getroffen in de geest van dit, vastgesteld in de wet op de materiële oorlogsschaden. De algemene gezondheidstoestand in de noodgebieden is niet ongunstig. Er zijn niet abnormaal veel zieken. De grootste moeilijkheden voor de gezond heidszorg zijn gelegen in de drink- iMiiuiiiimiitiintliitliHiimimiiiiintliiinilMiniMiiiiiniiiitiiiltiiiiiKiMiiiitmiiiiiuiiiiK, Verschillende r omstapdigbeden hebben de houding; van deregeringta.v. deze kwestie bepaald.'; Allereerst is daar 'de zich steeds wijzigende situatie. Dorpen, waarvan:-de.-inwoners werden -geëvacu eerd, rijn niet ondergelopen, zodat de bevolking zo'spoedig-mogelijk weer te rugkeert. In andere dorpen is de man nelijke bevolking achtergebleven om aan het herstel van de dijken te werken en men wil deze werkers in de gelegen heid i laten- om (b.v. tijdens de weekein den) hun vrouw en kinderen te bezoe ken". Wanneer hun gezin of een gedeelte er van- naar het buitenland -zou gaan, zouden, deze mensen, dietochal zoveel hebben' moeten ontberen, ook nog: van het verkeer met huri gezin worden uit gesloten.'1 De regering stelt er n.l. buitengewoon veel prijs op, dat het gexinsverband van de' evacué's waar;dat 'mogelijk' is: blijft' bewaard. Gezamenlijk, hebben de getroffenen de ramp beleefd gezamen lijk-zullen zij 'er 'ook weer bovenop moeten komen, zo deelde een-funetioha- xïivan. de CentraleEvacuatie fBaiA^a^H! Den Haag ons: mede. Tenslotte .wil dé regering eerst r'zien,^;^ hoe het herstelwerk zich :bntwifekeH^^ Bly ven nieuwe stormen uit,, dan {isrlict*;?# heel goed mogelijk, dat binnen - enkele weken eer» deeldet- ondergelopen:.:pol- ders droog zal .komen. - De. bevolking, welke uit de polders afkomstig ;is;.,zSS% zo spoedig mogelijk naar haar 'Woon- plaatsen willen terugkerenV:E>ezeitemg-:;Sj| keer Is ook economisch: .van -:-'grooti;he»ii^to lang. Het gaat er om de zaak in .rdèï^''® kortst'mogelijke tijd weer aan 't: draaien; te krijgen. 4 Het is momenteel niet te'zeggetv.-Vin welke polders de herstelwerkzaamheden veel. enT in welkc polders zij. weihig tijdA, in'beslag' zullen nemen. Wanneer ;-' de sitt«atie ovcreichteUjkcr'j geworden is en men aan de hand -van ,.;T de, definitieve gegevens „enigszins kan bepalen, hoe het horstelwerk tel verlb-"; pen, zullen de evacué's;' zich .voor'het.;.,,^1 grootste gedeelte 'aan hun niëuwesOiS- delijke) omstandigheden hebben '/«ange- B past en het zou dan geen aanbeveling "iirj verdienen daar opnieuw wijziging in te brengen.- ---'■■■■•- - - Door voorlichting, in het: buitenland, i en door het persc'oblijk beantwoorden;; i®-'1 van de aanbiedingen zal menhun-vdië; een helpende handhebben toegestoken,;* de stand van zaken uiteenzetten. Van gewoonlijk welingelichte zijde wordt vernomen dat, president- Eisenho wer en zijn minister, van Buitenlandse Zaken Foster Dulles na een onderhoud van ruim een uur-op het Witte Huis tot de slotsom zijn', gekomen, dat het nood zakelijk is Europa-zoveel mogelijk hulp te verlenen, Dit zou vooral moeten geschieden op die terreinen, waarop de Europeanen hebben aangetoond zichzelf te willen helpen. Het- zou- ook gemakkelijker 'zijn in deze gevallen de noodzakelijke me dewerking van het Congres.,te verkrij- gen, Harold Stassen, directeur' van het Amerikaanse Bureau voor de Weder zijdse beveiliging, zou, naar van dezelf de zijde wordt vernomen, voorne mens zijn een krachtige poging te doen om deAmerikaanse openbare mening en het Congres te winnen voor: het denk beeld van krachtige Amerikaanse steun aan de Europese- bondgenoten. Hij zou daarom willen voorstellen, dat groepen, die 'ih totaal 55 - Amerikaanse deskundigen op financieel, industrieel en zakengebiëd. zouden: omvatten, een bezoek aan acht Europese landen zullen brengen, om ter plaatse de voorwaar den, waaronder de Amerikaanse hulp zou kunnen worden verleend, te bestu deren, Tevens zou dan kunnen worden nagegaan hoever de f West)-Europese sta ten zijn gevorderd met de opbouw hun ner -landsverdediging. - - De nieuwe Amerikaanse regering staat thans, voor de volgende moeilijke, doch volgens haarzelf onafwendbare .opgave:; het. overtuigen van het Congres van.dèV; noodzaak om de Europese landen aan zienlijke hulp te blijven verlenen op:eenl - tijdstip, waarop de meeste Congresle-: den en de Amerikaanse openbare' 'mere Hing het oog vooral gericht houden 'bp j Aziatische vraagstukken en de Kóre-" aahsë oorlog. 5? .77 Ti fv®* Èftf

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1