Misselijk Duik in verdronken land- Een hoge militair „viel" uit de lucht in rampgebied van OP ROYALER BASIS DAN .NA DE OORLOG Evacué's in paleis Het Loo VERRASSING TOEN HOGE BEZOEKER BEKEND WERD papier genoeg voor hel Intermezzo in Zuidlands polder -nummers Honderd gaten geteld buitendijken m Woensdag ii februari 1953 Tiveede Kamerleden wensen 412739 Herstel reeds in regie aanbesteed i -I S ELFDE JAARGANG Nb. 2387 Weerbericht mm ONDER KONINKLIJK DAK RAMPENFONDS Ruim 31 millioen „Er is veel geleden" i :l|p Nat. Rampenfonds Trouw" m REEDS 300.000 INTEKENAREN Schade "Goeree^Overflakl^l^lmylngw^^d^ Vier eritieke punten «SSL ;Mg| Onder grote belangstelling kwam gistermiddag de Tweede Kamer bijeen om de regeringsnota over de stormvloed te bespreken. Vele ministers zaten achter de regeringstafel en de publieke tribune was geheel bezet. Algemeen waren de/sprekers .het er over eens. dat- aan deLslacbt- offers van de ramp zoveel mogelijk algehele schadevergoeding moet worden^ gegeven.' De tendens van de redevoeringen was; .dat in ieder geval de schaderegeling thans royaler dient te geschieden dan de oodogsschadercgeiing. Allesprekers wensten een snelle schade- bepaling en een even snelle schade-uitkering. Positie ivaterker.ingen Gisteren zijn de eerste evacué s uit het rampgebied gearriveerd in het Koninklijk palcis Het Loo, dat door H. M. koningin Juliana ge deeltelijk beschikbaar is gesteld, Bij hét Nationaal Rampen fonds is tot gisteravond in totaal ruim 31 millioen gulden binnen gekomen. De bunkers Reorganisatie Op handen gedragen Andere béxöëkéh($ M Zie verder pagina 3 Voorstel van Tilanus Raadsverkiezingen jaar uitstellen (Voor slachtoffers van de watersnood Is» Het aantal intekenaren voor het gedenkboek van de waters nood „De Ramp" is reeds geste gen tot bijna 300.000. En steeds komen er nieuwe intekenaren binnen. De aanvankelijk vastgestelde oplage van 50.000 stuks was reeds berekend op een verkoop, die zelfs „best-sellers" in ons land. nauwe lijks bereiken. Thans is het nood zakelijk gebleken deze oplage te verhogen tot meer dan 300 000 stuks. Gedacht wordt zelfs aan een oplage van een half millioen. Als men bedenkt, dat voor. de oor spronkelijke'oplage reeds een hoeveel- Lof voor mariniers- iü Af '■'•aËI fffjJS f: 'I I Niet beducht Voor de, springvloed die IC Februari* H u-s. verwacht wordt bljjkt men wa-SElÉ terstaatskringen niet zozeer, beducht te zijn, omdat men het practisch Vuitgésló^MS ten acht .dat opnieuw eenzwareNoór^S;tf| Westerstorm met de springvloed zal 'menvallen... Vs 'M: XÈI Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telef. 29215 (8. L» i Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Xlachtcndieust abonnementen 18.30—19 30 uwr Zaterdags 17—18 uur: Telefoon 29216 '•-Gravenhage: Huvgensplein 1 Postgiro 424867 Redactie: Tel. 111892 Advertentie-afd.; Tel U4402 Abonnementen en Expeditie: Telefoon 115488 Schiedam: Lange Kerkstraat 24b TeL 67382 Abonnementsprijs 49 cent per week, ƒ2.13 per maand, ƒ6.35 per kwartaal Losse nummers 13 cent Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT. Geldig van. Woensdagavond tot Dbnderdagavonflï NOORDOOSTELIJKE AVIND.' r Veel bewolking met plaatselijk enige sneeuw. Matige tot krachtige en langs de Wadden- kust tijdelijk harde. Noordoostelijke: wind. Tempe raturen om het vriespunt. OO Uitgave:N.V. Dagblad „Trouw" DE communisten zijn druk bezig de watersnood voor hun partij uit te buiten. Nu, het is begrijpelijk, dat zij wel wat nodig hebben om hun tanen de invloed in het Nederlandse volk een beetje te ondersteunen. Daarom zijn zij maar direct begon nen met te verklaren dat de waters nood de schuld van de regering was. I)e dijken waren verwaarloosd, vol gens de communisten, omdat het geld, daarvoor nodig, verbruikt werd aan de herbewapening. Het ontbreekt er nog maar aan dat zij de schuld van de storm en van de springvloed aan de regering geven. „Toen de Amerikanen met mensen en materieel: te hulp snelden, spraken de communr'en niet over hulp, maar over een bezettingsleger. Wanneer raken we het weer kwijt, zo vroe gen -ze. Van de Duitse hulptroepen, die vrij willig hierheen kwamen, vertelt „De Waarheid" dat zij in smetteloze jas sen cn zonder één spatje op hun glim mende laarzen op de dijken staan ter wijl'de Nederlandse arbeiders en boe ren en marinejongens het werk doen. "Dc waarheid is, maar niet de com munistische, dat die Duitsers prachtig werk verricht hebben cn even hard geploeterd hebben als alle andere helpers. De communisten buiten de waters- ,nood uit ter wilie van hun Russische politiek. Zij gebruiken de watersnood om bij de bevolking tegenzin te wek ken tegen de politiek der Westerse herbewapening. Zij zijn bezig de Nederlandse volks kracht te ondermijnen. Dat doen zij ook door het zaaien van paniek onder de bevolking. Zij trachten daartoe het komende springtij op 16 Februari nu reeds uit te buiten. Alsof niemand anders in Nederland daarvan wist, bombarderen zij de re gering met telegrammen daarover. Alsof er geen spontane actie van ons volk was, meteen georganiseerd on der leiding o'er bevoegde autoriteiten, om de bedreigde punten in de dijken te.versterken en de gaten te dichten, kómen zij met telegrammen, waarin de hulp van „het werkende volk" wordt aangeboden. Maar de commu nisten vertegenwoordigen het wer kende volk niet. Zij vertegenwoordi gen alleen een gestadig dunnend aan tal misleide stakkers. En terwijl de communisten aldus bezig zijn de watersnood en de el lende, die daarvan het gevolg was, te exploiteren voor hun duistere en anti nationale doeleinden, heeft het Neder landse volk, waar deze lieden zich moedwillig buiten plaatsen, in grote eendracht zich aangegord tot de '"'grootste hulpactie, die ooit werd ge presteerd in Nederland.- Een hulpactie, die gesteund werd •door landen uit de gehele vrije we reld. Niet uit de Russische! Wat troti- wens "ook niemand begeert!;1i- f' V"— Da communisten moeten ndet -den ken dat zij met hun actie iets win nen. 1 Ons volk heeft hen in de gaten Onder de slachtoffers van de waters- nóod heeft dit valse, pathos en heeft deze al te duidelijke poging om uit de nationale ellende politieke winst te slepen, een allerellendigste indruk ge maakt. Iemand die een uitvoerige tocht door de rvpodgebieden gemaakt had en met velen daar gesproken had, zeide ons dat er daarniets en nie mand meer verafschuwd werd dan de communisten. Degene die daarop volgt is de AVRO, wier houding bij de bevolking der noodgebieden veel kwaad bloed heeft-gezet. D* heer L Burger Art?,) «preekt woorden van deernis niet het Jot der slachtoffers en dankt de voorzitter voor de wijze waarop htf verleden week over de ramp heeft ge sproken. Hij dankt voorts voor het mede leven van het Koninklijk Huis. Hij brengt dank aan de'civiele en militaire gezagsdragers voor hun ingrijpen. Het defen sie-apparaat bleek van een zodanige geeste lijke Instelling te zijn dat het. begreep aan stonds aan deze defensie te moeten deel-, nemen.' Het is begrijpelijk, dat men vraagt:-hoe een dergelijke ramp te voorkomen? Dan hoort men het antwoord: sluit de zeegaten. Die aandrang is spr. niet onwelkom. Spr. geeft in ernstige overweging de in stelling ener technische commissie, die over de sluiting der zeegaten openbaar zal advi seren. ..v, v- De* heer Van den Heuvel (K.V.P.) her denkt de slachtoffers en spreekt woorden X-KJi. Prins Bernhard bracht gisteren ook een. bezoek-aan-'a-Gravendeel. De Prins werd door de bevolking hartelijk toegejuicht Gedurende bet weekeinde had de afdeling Apeldoorn van het Nederland se Rode Kruis met 'medewerking van velen,'onder meer van enkele grote Apel- doornse hotels, die een honderdtal bed den ter beschikking stelden, alles in gereedheid- gebracht voor de verwachte gasten. In de vooravond kwam de eerste groep van veertien vluchtelingen uit Zie- tikzee, die voorlopig onder het konink lijk dak een gastvrij tehuis zullen vin- 4en. Vanochtend werd een tweede groep verwacht, bestaande uit-bejaarde lieden, die door water en wind uit een Zierik- zees. tehuis voor ouden van dagen zijn verdreven. van troost voor de nabestaanden. Spr. bepleit de wenselijkheid van spoedig herstel van het gezinsverband der evactié's. De heer Van Meel (K.V.P.) geeft uiting aan zijn diep medelijden en medeleven met dc slachtoffers van de ramp. Spr. vraagt of het niet mogelijk was ge weest de dijkgraven, burgemeesters, polder besturen e.d. duidelijker te waarschuwen voor het gevaar, dat dreigde. Hoe is het te verklaren, vraagt hij verder, dat sommige der getroffen gebieden zo laat bekend zijn gemaakt met de ernst van de toestand? Ver der vraagt de heer Van Meel of dè'contrólè der buitendijken wel voldoende is geweest. De heer Welftr (K.N.P.spreekt woorden van deelneming niet het lot der slachtoffers en brengt lof aan hén, die zich aan de hulp verlening hebben gewijd. Hij prijst de rege ring voor de doortastende wjjze, waarop zQ is opgetreden. De heer Welter vraagt hoe de regering zich de financiering van dc kosten van deze rjunp denkt. Voorlopig lij kt hem de aange wezen weg de Invoering bulten het ge wone budget om -— van een financiering op een afzonderlijke rekening. Hij merkt op, dat op de weekends het ambtelijk apparaat ten dele verlamd is. Dat moet onder alle omstandigheden worden voorkomen^ Voorts vraagt hij of het waar Is, dat ondanks de-waarschuwing van De Bilt de technische bewaking der dijken tengevolge van 'het weekend te wensen heeft overge laten. Eerste 3prekcr in de avondvergadering ls de heer Tilanus (C.H.), die de regering dank zegt voor. haar nota. Naast een gevoel van hartelijk medeleven met de slachtoffers is bij de lezing ervan bij hem opgekomen een gevoel van dankbaarheid voor de betoonde hulpvaardigheid. Bij deze ramp ls een ge- voet van saamhorigheid gebleken. Deze saamhorigheid strekte zich ook uit tot het buitenland. Erkentelijkheid uit spr. voor het koninklijk medeleven en voor de rede van de Koningin. Wat met Schouwen en Duiveland is ge beurd verbaast hem. Op 1 Febr. was daarvan geen bericht ontvangen en eerst op 2 Febr. scheen men van de gevaarlijke toestand op de hoogte te zijn. Heeft men dan niet de beschikking over een vliegtuig gehad?, vraagt hij. Vervolgens vestigt hij de aandacht er op van hoe grote betekenis dc binnenwaterke rln-gen zijn. Het belangrijkste Is thans het herstel der dijken, als dat nodig is zal er temporisatie bij de Zuiderzeewerken moeten worden toe gepast. Een plan voor afsluiting der zee gaten zou spr. van harte toejuichen. In Achthuizen op Overflakkee veronge lukte tijdens reddingsvluchten een En gels hef schroef vliegtuig. Er vielen geen slachtoffers. Voor de wijze, waarop de burgemeesters hun taak hebben vervuld, zegt spr. bewon dering cn waardering te hebben. In deze omstandigheden Is het gebleken, dat het goed ls, dat de burgemeester een eigen ge meente heeft en dat hij geen andere taken krijgt opgedragen. Opmerkend, dat er nog oorlogsschadege- vallen zijn. die nog niet zijn afgewikkeld zegt spr., dat hem een angst voor ambtcna* rij bekruipt, ais deze schaderegeling ook thans wordt toegepast.Hij- dringt aan. op snelle afdoening. Voor de enorme prestaties van de lucht macht en het leger verklaart spr. grote waardering te hebben. Tegen plunderaars zullen strengere straf fen mogelijk gemaakt moeten worden. De heer Gortzak (C-P.N.j -zegt, dat de nota geen antwoord geeft op de vraag naar dc oorzaak van de ramp. Het antwoord -op dc schuldvraag ligt z.i. in de hoge oorloes uitgaven. Hi) critiseert de genomen maatregelen en zegt. dat er een gebrek aan centrale leiding was. De beer Oud (WD) sluit zich aan bij de woorden van deernis, die buiten en in de Kamer gesproken zijn. Voorts spreekt hij woorden van waardering Jegens alle helpers, de burgemeesters en de hulp uit het buiten land.: men moet wel buitengewoon verpoli tiekt zijn als men in de. buitenlandse hulp politiek wil zien. Hij onderstreept hef zeer voorlopige karak ter van dit debat; Daaromimoet tnenjwoor. zichtig Zijn en 'allerlei vooriteKbud-ynalten.'''' Wat het herstel aangaat zegt spr.- van oor deel te zijn. dat de schade in beginSeï -ge dragen moet worden door het gehele volk. De schade- moet zo snel mogelijk -worden 'afgewikkeld. Het1 temoo van de /.materiële "oorlogsschade" moet daarbij niet tot voor beeld worden genomen.Wanneer men zelf wil beginnen moet de regering dat niet be- moeilijken. Aandacht moet ook geschonken worden aan de schade geleden door publiekrechte lijke lichamen. (Van een onzer verslaggevers) Geheel onverwacht verscheen Prins Bernhard gistermiddag om twee uur op de Tramdijk van het zwaargeteisterde Zuid land op het eiland Voorne en Putten; enkele meters verder wachtte op een klein boerenerf, de hêllcoptère waarmede de Prins zojuist was geland. Een paar minuten stond de hoge gast daar alleen. Niemand van de aan wezigen op de dijk, begTeep eigenlijk goed wie die vreemde militair was die uit de lucht was komen vallen. Maar Prins Bernhard. verbrak zelf de stilte. Hij stapte op het kleine groepje mensen af en zei „Ik ben de Prins, vertel mfj eens hoe U het hier maakt." - Spr. zou de watersohapsorganlsatle niet wil len doen verdwijnen, maar wel zou een re organisatie van de waterschapsindeling over wogen moeten worden. Nagegaan zal moeten worden of er men. sel'j ke tekortkomingen zijn geweest, men moet dat doen om te weten of de maat- Het viel de dorpsbewoners te zwaar om, zo geheel verrast met dit bezoek, aan de Prins te vertellen in welke be narde omstandigheden zij hadden ver keerd. Een vrouw barstte plotseling in'tranen uit „Oh, Hoogheid", stamel de zij, „het is verschrikkelijk. Er is hier zoveel geleden". Zij wees met haar beide handen in de richting van de grauwe watermassa in de eens zo vruchtbare polders, alsof zij zeggen wilde: Daar ligt de oorzaak van alle deernis". En met haar weenden anderen. Stevige boerenkerels, die hun vee had den zien verdrinken en 'op deze trieste middag met lede ogen hadden gadege slagen, hoe jonge, vaardige handen de cadavers uit het water haalden. Vrou- wen, op wier gezichten de diepe zor gen des levens zich in luttele dagen hadden afgetekend. En kinderen,.jon gens en meisjes, die sinds het ramp zalige gebeuren volstrekt niet meer uit moeder s nabijheid mochten verdwijnen Snikkend en zwijgend bleven de mensen zo staan. Dicht om de Prins. De Koninklijke gast begreep deze plot selinge opwelling. Hijsprak woorden van troost en vroeg de verslagenen sterk te zijn. Ja, dat konden- deze' noeste werkers uit het polderland wel Natuurlijk Prins", zo 'verbrakeen moedige man de stilte. Wij zulten sterk zijn. Wij .zullen de burgemeester voor u halen". is de .burgemeester?, „Waar is de - burgemeester?" Dat was waar oók,-de-eerste burger van-het dorp had de Prins moeten ,f-begroeten. Het ging ook zo vreemd- deze middag. In ;de sporadische gevallen dat deze bevolking de eer te beurt valt een lid van het Koninklijk Huis in -haar midden te heb ben is het feest. En op een eerbiedige afstand mógen zij dan de hoge gasten toejuichen, behalve de burgemeester.' En nu was hij er niet. De dorpelingen herstelden zich sneb Hoe konden zij zo ondoordacht tegen de geldende etinuette ingaan: -Een man meldde de Prins, dat de burgemeester in,aantocht was en terwijl men wachtte groeide het kleine groepje mensen uit tot een menigte.- Als een lopend vuurtje ging het nieuws door het dorp. Iedereen wilde de Prins begroeten en. de-Hoze tuigde Hij namens Haaf zijn innige deel neming bij -dit gebeuren. De dorpsdokter was intussen ook ge arriveerd. Hij gaf als. een van de auto riteiten van het dorp, alvast een uiteen zetting van de stand van zaken en aan dachtig luisterde de menigte. De dokter zeide „Hier in Zuidland wonen dappere vrouwen en mannen,: die' niet'.gauw terugdeinzen". -. Tenslotte kwam de burgemeester De Kool. Een burgervader, die daar in Zuidland op de handen wordt gedragen. Rustig en beheerst, waarom wij deze burgemeester zo hebben leren waarde ren in de nood-toestanden, stapte hij öp de Prins-af en begroette hem namens het zwaar geteisterde Zuidland." De Prins informeerde uitvoerig naar de achtergebleven bevolking, naar": de zwaar bezochte families, het verdronken vee en de aangerichte schade en burge meester De Kool vertelde hem- hoe er van alle kanten hulp is geboden door de dorpsbewoners om de mensen in nood te redden.- Dan vérdween de Prins in-de heli copter en met-nieuwe moed trokken de mensen aan; het werk. In 'hun harten was dankbaarheid om het medeleven door de Prinsbetoond. Gistermorgen om 11.45 .uur arriveerde;....; Prins Bernhard in Nieuwendijk. Eerst;:-,- cirkelde hij met het hefschroefvliegtmg^::: boven de geïnundeerde gebieden, daar-v na bleet hij zweven boven de breuken>j| in de dijken. Naderhand landde hij ;in de tuin van mr.. Den Dekker. Hij .werd-» luide toegejuicht door 'de bevolking. De Prins begaf zich in- net dorp cn onder- hield zicli enige tijd met-de: bevolking.--. Hij deelde enkele sigaretten uit aapif chauffeurs van zandauto's: "D/,:;; Omstreeks het middaguur bracht Hifp een bezoek aan Raamsdonksveer. Het hefschroefvlïegtuig landde \ndddèn|jmkg het dorp Raamsdonk. Nirnui Des middags om kwart vóór drie landde de Prins in Num ansd crp. nabij de Oude Buitenhaven. Hij heeft cen.;he-y zoek gebracht aan de hulpsecietarter die. gevestigd is in het schippershuis;^waar® hij een onderhoud had met,1 de ;loco<g burgemeester, wethouder. Van der, .Velde. Maandagavond is het eerste electri- sche gemaalte Numansdorp .In bedrijfs gesteld en gistermorgen omstreeks'twaalf Uur het dieselgemaal te Schuring; Deze fJ beide-'gemalen werken thans--op volle kracht om de .Numanspotder zoy sncl mogelijk droog te krijgen. rVrijddg zijn de maalinstaliaties er uit" gehaald,ge-k. droogd -en:hersteld. :\j - Het electrisclie gemaal' -maalt" ong«-.- veer. 300 -kubieke meter, water .per- mi- nuut uit- de polder! en ;hetdieselgemaal ff 150 a 200.- - -V- k. De gaten in de dijken zijn;nog-sle.ch.tsj-.; met noodvoorzieningengedicht. Behalve óp het vrij gebleven gedeelte. verblijveK^-.-' thans» nóg circa duizendpersónen, in 'h.et,;: geïnundeerde: gebied.' i De dodenakhr van lut zwaar getcis- '5?^ térde Oude - Tönge staat 'geheel ónder:j:''; water. Hier en daar steektnog een' -. kruis boven de icdtervlakte uit- Dakjst^& aUcs.ït.J.-De jótoficerd genomenlyafutf Jr!^ demalerij.' moet dat doen om te weten oi ae maai- /-asi j;-i _;„v, „nKof. loJ regelen voor:de toekomst op de juiste w«ze;Gari .iet »éh met onbetuigd worden getroffen. Uitstel van de gemeenteraadsverkiezingen voor het gehele, land, zoals de heer Tilanus had gcopuerd, acht de heer Oud onnodig. Ds Zandt (S.G.P.) betoogt o.a.. dat de ge troffenen'de schade.- die zij geleden hebben niet zelf kunnen dragen. Hij verklaart grote waardering te hebben voor de deelneming van het Koninklijk Huis.- voor de betoonde offervaardigheid en voor de .buitenlandse hulp. O.m. merkt hij op, dat bij deze ramp gebleken is hoe goed bet is als de militairen niette ver van hun -woonplaats zijn gelegerd. Daardoor konden zij nu spoedig in hun kazernes zjjn. Hij bepleit de wenselijkheid er van vol- doende vaartuigen- ter beschikking te heb ben en herinnert aan de Reservevaartuigen- dienst" Op een aantal punten vraagt spr. nadere inlichtingen en hij dringt aan op grote nauw keurigheid bü het herstel der dijken. De dijken moeten zo sterk mogelijk worden ge maakt: ;j- De heer Tilanus (C.H.) heeft gisteren bij de behandeling van de watersnood- nota van dr. Drees in de Tweede Ka mer gevraagd of het niet goed zou zijn de gemeenteraadsverkiezingen, die bin nenkort gehouden zullen worden, voor het gehele land uit te stellen in ver band met het feit, dat de candidaatstel- ling voor de gemeenteraad niet in alle gemeenten kan geschieden. „De grond wet verzet zich er niet tegen", aldus de heer Tilanus. Hij streek eens door de stugge haren van een kleine man. die ondanks het verbod van zijn moeder de deur is uit gerend. ..Jullie kunnen zeker niet naar school?" vroeg de Prins. De kleine deug niet wist' wel waarom dat niet mogelijk was. maar hij durfde toch zeggen „Ge lukkig niet". Om die opmerking lachten de men sen. Een oud moedertje vond het optre den van de jongen wat brutaal en zij verontschuldigde hem met „ja, de kin- ders hebben er ommers nog geen weet van". De mensen hoorden aan, dat Prins Bernhard ook namens H.M. de Koningin was gekomen. Zeer in het bijzonder be- "V", f At»" m?sm Xfi&t tófs a TL heid papier nodig was ten bedrage van f 20.000 en dat voor het drukken daar van acht grote drukkerijen in Neder land waren ingeschakeld, kan men zich voorstellen dat de thans vastgestelde oplage grote moeilijkheden opwerp! met betrekking tot het verkrijgen van het benodigde materiaal en het orga niseren van de werkzaamheden, dip voor het vervaardigen van dit boe-k nodig zijn Begrijpelijk ls ook dat voor een der gelijk grote oplage het materiaal en de arbeid niet meer gratis ter beschikking g|kunnen: worden"'-gesteld, g Men stelt zich voor, de eerste 50,000 gjsxemplaren, volgens de oorspronkelijke opzet, geheel kosteloos voor verkoop ten bate va-n het Nationaal Rampen fonds ter beschikking te stellen. De rest van de oplage zal tegen kostprijï berekend worden. Ook dan zal er gezien het grote aantal,.een zeer aan zienlijk bedrag voor het Rampenfond: overblijven. De „Vereniging tot bevordering van de belangen- des boekhandels", die de uitgave van hetherdenkingsboek op zich heeft genomen, verzoekt het pu bliek dringend het bedrag, dat voor hef'boek betaald moet worden, vooraf te voldoen en daarmee dus niet te wachten tot het tijdstip van ver schijning, aangezien hierdoor grote moeilijkheden zouden kunnen ontstaan (Van een onzer verslaggevers) Dank zij het uitstekende en snelle teamwork van de Provinciale'.Wate^ti staat in Zuid-Holland is de totaal gedetailleerde schade van het zwaar, be-i; proefde eiland Goeree-Overflakkee thans geïnventariseerd. Voordefbuiten-:';' dijken overtreft die de somberste verwachtingen. Ruim honderd gatén,\;vajg riërend van tien tot vierhonderd meter hréedté, zijn in kaart gebracht. Anderzijds vèrzekerde ons de hoofdingenieur van de Provinciale-.Water-V staat in Zuid-Holland, ir, G. Terluin, die met zijn staf te Dirksland zijn tenten -heeft opgeslagen, dat vertrouwd wordt;, het volledige gebied binnen twee;; maanden droog te hebben. Groot materieel voor definitief herstel is varende-: en binnen twaalf uur wordt het reeds op de verschillende punten verwacht-; -■ ,T,Wq De gehele dag trekken ambtenaren" erl op uit om de toestand ter plaatse óp'te; nemen en onmiddellijk ha aankomst:' oj»j; dit „hoofdkwartier" wordt, het geheelmin; kaart gebracht. Er wordt!:gebruik, 'gó-; maakt van alle mogelijke - voertuigen/1 en; vanaf vandaag krijgt men ook' de", be-." schikking over helicopters. Assistentie wordt verleend door krachten van Pro-; vincialé Waterstaat in Noord-Hólland;»; Openbare Werken te Delft ende Unie: vanWaterschapsbonden. Nu kan reeds gezegd worden dat het herstel op dit eiland tientallen miliioenen guldens zal belopen!" Niet minder dan 85 procent, of wel 19.000 hectare van hét gehele eiland "is verdronken, zo" is gebleken. Het 'nog drogé gedeelte wordt gevormd door de polder Dirksland en enkele aangrenzen de kleine polders. Er zijn bij de meer dan honderd gaten in de dijken .vier uiterst eri tieke punten. De zogenaamde stroom- gaten (waar eb en vloed met kracht doorheen stromen) zijn 1. bij Den Bommel in het Noorden, Oostelijk van Stad aan het Ha- ringvliet; 2.bij Herkingéh, ten Zuiden van het dr'oogebleven Dirksland; 3. bij Stellendam; ,y 4.. ten Zuiden van Ouddorp. Het herstel van het gehele buitendijk se gebied is thans in regie aanbesteed bij drie van de grootste aannemers op dit gebied: Boltje te Zwolle, Van Hattum en Blankevoort te Beverwijk en Van Oosterwijk te Rotterdam. Deze aannemers hebben reeds een deel van hun materieel varende. - Dat de herstelwerkzaamheden op Goe ree-Overflakkee zo snel kunnen verlo pen is te danken aan het minutieuze en doeltreffende werk van Provinciale Wa terstaat in Zuid-Holland. Onmiddelijk na de ramp werd reeds een voorlopige staf naar het gebied ge zonden! Thans werken veertig man tech nisch personeel onder leiding van de hoofd-ingenieurs A. G. Bruggeman,-G. Terluin en W. H. C. van der Meer in een voortvarend tempo. In het ontspannings gebouw „Odeon" te Dirksland zijn de mensen ondergebracht, o.a. een groot aantal tekenaars S'>A.fa v Bijzonder waarderend liet ir. Terlnin zich uit over het' titanenwerk vain .200 Mariniers te Den Bommel, die teil', koste van veel opoffering en nachtrust, emi nent werk hebben verricht en' een gro tere ramp in dit gebied hebben vóórko men. Er is thans sprake van dat deze Mariniers zullen worden afgelost/ doch de heer Terluin zón dit ten zeerste be treuren, daar deze mensenkwalitatief onvervangbaar blijken ie Ir.. Terluin gaf ons voorts/als-zijn 'oor- deel te kennen dat de dijkbreuken iniet1 veroorzaakt zijn doordat de -'dijken .'te zwak waren,- maar tengevolge vande; abnormaal hoge waterstand liijdehss springvloed die .sinds mensenheugenis, nooit is voorgekomen. De dijken bezwe ken omdat de 'golven over de - kruin sloegen en de binnenkant de z.g;- bin- nentaluds beschadigden, waardoor het achtergedeelte van de dijken afschbóf zo de totale breuk in de hand werkte, m

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1953 | | pagina 1